Zembla

Tientallen Kamervragen over PFAS-verspreiding Chemours

29-06-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
2385 keer bekeken
  •  
chemours

Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA, SP en PvdD hebben donderdag samen 46 Kamervragen gesteld naar aanleiding van de Zembla-uitzending 'De PFAS-doofpot' en het nieuws dat Zembla bracht over het met PFAS verontreinigde water in de omgeving van chemiefabriek Chemours in Dordrecht. De vragen zijn gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Kamerleden vragen onder meer aan de minister: "Wat gaat u doen tegen bedrijven die willens en wetens het milieu vervuilen en mensen ziek maken, en informatie daarover achterhouden?"

De volledige lijst met Kamervragen:

 1. Kunt u een overzicht geven van alle bedrijven die een vergunning hebben om PFAS te lozen en/of uit te stoten (inclusief de hoeveelheid die zij mogen lozen/uitstoten)?
 2. Kunt u een overzicht geven van alle bedrijven die in het verleden een vergunning hebben gehad om PFAS te lozen en/of uit te stoten (inclusief de hoeveelheid die zij mochten lozen/uitstoten)?
 3. Welke instanties zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen om PFAS te lozen en/of uit te stoten? Onder welke voorwaarden worden vergunningen verleend?
 4. Kunt u aangeven welke drinkwaterbronnen op dit moment gevaar lopen door de aanwezigheid van PFAS? Kunt u een overzicht geven van de PFAS-concentraties per drinkwaterbron?
 5. Kunt u aangeven wat de gezondheidskundige effecten zijn van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 6. Kunt u aangeven wat tot op heden de economische schade is van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 7. Kunt u aangeven wat tot op heden de milieu- en natuurschade is van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 8. Kunt u aangeven waar in Nederland grondverzet en/of baggerwerkzaamheden niet zijn toegestaan als gevolg van PFAS-vervuiling? Hoeveel bouwprojecten hebben hierdoor vertraging opgelopen en/of zijn afgeblazen?
 9. Waar in Nederland bevinden zich stortplaatsen die in het verleden zijn gebruikt voor het storten van PFAS-houdend afval? Kunt u garanderen dat hier geen risico’s zijn voor het milieu en de omgeving? Zo ja, op basis waarvan?
 10. Kunt u een overzicht geven van alle onderzoeken die op dit moment lopen naar de effecten van PFAS op gezondheid en milieu en hoe wijdverspreid het PFAS probleem is in Nederland? Kunt u per onderzoek aangeven wanneer de resultaten van dit onderzoek worden verwacht en op welke manier deze bijdragen aan het bepalen van het beleid rondom PFAS?
 11. Is er zicht op de effecten van PFAS op de werkzaamheid van vaccinaties onder Nederlanders en specifiek voor mensen rondom de Westerschelde en Chemours? Zo ja, wat zijn deze effecten dan?
 12. Is er voldoende kennis en capaciteit aanwezig bij de omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat om adequaat toezicht te kunnen houden op de uitstoot/lozing van PFAS?
 13. Op welke manier wordt er toezicht gehouden bij stortplaatsen die in het verleden zijn gebruikt voor de stort van PFAS-houdend afval?
 14. Waarom is er geen aanvullend onderzoek gedaan naar aanleiding van de eerdere aflevering van Zembla waaruit naar voren kwam dat er hoge concentraties GenX zijn gemeten bij Brienenoord en Maassluis?
 15. Bent u het ermee eens dat iedere melding van een grootschalige PFAS-lozing of uitstoot onderzocht moet worden en dat de dader bestraft dient te worden? Klopt het dat de vorm van PFAS goed te herleiden is naar de bron/producent van de betreffende PFAS?
 16. Bent u bereid om het oordeel over de motie-Hagen over de mogelijkheid voor bevoegde gezagen om een minimalisatieplicht op te leggen voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen (Kamerstuk 22343, nr. 355) te herzien?
 17. Welke schade bent u van plan te verhalen op 3M? Zal dit zowel gaan om de door vissers geleden schade, gezondheidsschade en de schade die is aangebracht aan de natuur?
 18. Hoe staat het met de uitvoering van de adviezen van de commissie-Van Aartsen? Op welke manier zal dit bijdragen aan de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van PFAS?
 19. Kunt u een overzicht verschaffen van alle vergunningen voor het mogen lozen van PFAS die ooit zijn verstrekt aan Dupont/Chemours (inclusief de hoeveelheid die zij mochten lozen/uitstoten)?
 20. Wat is de specifieke vergunning van Dupont/Chemours op dit moment voor de lozing van PFAS?
 21. Hoeveel boetes, sancties en dwangsommen zijn er tot op heden opgelegd aan bedrijven die (te veel) PFAS uitstoten of lozen? Hoeveel boetes, sancties en dwangsommen zijn er specifiek opgelegd aan Dupont/Chemours?
 22. Wat is uw reactie op de recente aflevering van Zembla over de PFAS-doofpot? Welke actie gaat u naar aanleiding van de bevindingen in deze aflevering ondernemen?
 23. Sinds wanneer was bij u bekend dat PFAS schadelijk zou zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid? Vanaf wanneer was bij u bekend dat PFAS kanker kan veroorzaken?
 24. Vanaf wanneer is bij u bekend dat het grondwater onder en rondom de Chemoursfabriek in Dordrecht vervuild is met PFAS? Op welke manier wordt hier nu toezicht op gehouden en nemen de PFAS-concentraties toe of af?
 25. Wat is uw eerste reactie op de meest recente onthulling van Zembla dat plassen en sloten in de wijde omtrek van Chemours tot wel 13.000 keer de PFAS-norm bevatten?[1]
 26. Klopt het dat de concentraties die nu gemeten worden rondom Chemours vele malen hoger liggen dan de concentraties in de Westerschelde?
 27. Wat betekenen deze hoge PFAS-concentraties voor de veiligheid om in water rondom Chemours te kunnen zwemmen en voor alle agrarische activiteiten in en rondom de Alblasserwaard?
 28. Is de PFAS-vervuiling in de omgeving van Chemours waar Zembla over spreekt onderdeel van het gebied dat wat betreft PFAS-vervuiling goed in kaart is gebracht, zoals aangegeven tijdens het vragenuur van 20 juni jl.?
 29. Hoe beoordeelt u het feit dat decennialang informatie is achtergehouden over de schadelijkheid van PFOA? Is het op dit moment strafbaar om dergelijke informatie achter te houden? Was dit in die tijd al strafbaar?
 30. Wat gaat u doen tegen bedrijven die willens en wetens het milieu vervuilen en mensen ziek maken, en informatie daarover achterhouden?
 31. Hoeveel mensen hebben schade opgelopen aan hun gezondheid op basis van de achtergehouden informatie over schadelijkheid van PFOA?
 32. Hoe groot is de schade aan de natuur door het achterhouden van de informatie over de schadelijkheid van PFOA?
 33. Klopt het dat Chemours tot de dag van vandaag GenX produceert en dat deze door de EU is aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof vanwege het feit dat het kankerverwekkend zou zijn? Hoeveel GenX mag Chemours lozen en/of uitstoten volgens de geldende vergunning?
 34. Wanneer verwacht u dat omwonenden rondom Chemours weer uit hun moestuin kunnen eten? Kunt u aangeven wat tot op heden de schade (moestuinen, volkstuinen etc.) is van het besluit dat omwonenden rondom Chemours geen groente en fruit meer mogen eten uit eigen tuin?
 35. Op welke manier dragen de lopende onderzoeken bij aan het wegnemen van onzekerheid van omwonenden van de Westerschelde en Chemours? Zal hun de mogelijkheid worden geboden om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFAS ? Zo nee, bent u bereid om in overleg met de GGD en het RIVM deze mogelijkheid alsnog aan te bieden?
 36. Hoe beoordeelt u de lopende procedure tegen Chemours vanuit de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden?[2]Bent u bereid deze gemeenten juridisch en financieel bij te staan in deze zaak? Zo nee, waarom houdt u zich afzijdig?
 37. Hoe beoordeelt u dat provincie Zuid-Holland in hoger beroep gaat tegen Chemours om scherpere eisen te stellen aan de uitstoot van chemicaliën?[3] Bent u bereid Zuid-Holland bij te staan om te komen tot een juridisch houdbare aanscherping van de vergunning? Zo nee, waarom houdt u zich afzijdig?
 38. Hoe kijkt u naar het onderzoek dat nu in Vlaanderen rondom 3M wordt uitgevoerd? Bent u bereid om rondom Chemours eenzelfde onderzoek te starten? Zo nee, waarom niet?
 39. Deelt u de mening dat schade die willens en wetens wordt aangebracht aan het milieu en de menselijke gezondheid verhaald moet worden op de veroorzaker?
 40. Op welke manier is de aanwezigheid van PFAS meegenomen bij het besluit over nieuwbouwwijk Baanhoek-West? Kunt u uitsluiten dat omwonenden risico’s lopen om hoge concentraties PFAS binnen te krijgen? Welke maatregelen zijn getroffen? Is er bij dit besluit ook specifiek rekening gehouden met kinderen?
 41. Als PFAS niet is meegenomen bij het besluit over nieuwbouwwijk Baanhoek-West, wat gaat u dan doen om dit alsnog te regelen, zodat mensen hier veilig kunnen wonen en in hun tuin desgewenst groente kunnen verbouwen?
 42. Welke vergunningen zijn op dit moment afgegeven voor het verwerken en/of exporteren van PFAS-houdend afval?
 43. Op basis waarvan is eerder besloten door de ILT om de transporten van PFAS-houdend afval van Nederland naar Antwerpen (Indaver) uit voorzorg stil te leggen? Op basis waarvan heeft de Raad van State dit besluit teruggedraaid?
 44. Kunt u garanderen dat de verwerking van PFAS-houdend afval bij Indaver gebeurt op een veilige manier, volgens alle regel- en wetgeving en op basis van de beste beschikbare technieken?
 45. Heeft u zicht op de huidige PFAS-vervuiling in de Westerschelde? Neemt deze PFAS-vervuiling toe of af?
 46. Bestaan er op dit moment verwerkingsmethoden van PFAS-houdend afval waarbij er vervolgens geen PFAS geloosd of uitgestoten wordt?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (5)

Dirk28
Dirk283 jul. 2023 - 12:40

Overigens denk ik als leek dat het nu wel mogelijk is de toestand aanzienlijk te verbeteren, hoewel vrij kostelijk. Een eerste stap zou zijn alle waterverbruiker in de ruime omgeving van het bedrijf gratis te voorzien van bijvoorbeeld koolstoffilters. Dan een ophaalsysteem te voorzien voor als deze filters vol zijn, en een methode om de pfas uit deze te halen en verder te concentreren. Misschien met op siliconen gebaseerde filters, zie het onderzoek in Canada, Toronto universiteit. Uiteindelijk kan men de geconcentreerde pfas verbranden boven de 1000°. Nu de pfas die Dupont gebruikt en gebruikt heeft is bij de weinige pfas die in een lab al konden afgebroken worden (met verwarming rond de 100°). Hier kan Dupont een bijdrage leveren door een industriele methode te ontwikkelen en de pfas af te breken.

Dirk28
Dirk283 jul. 2023 - 12:39

Overigens denk ik als leek dat het nu wel mogelijk is de toestand aanzienlijk te verbeteren, hoewel vrij kostelijk. Een eerste stap zou zijn alle waterverbruiker in de ruime omgeving van het bedrijf gratis te voorzien van bijvoorbeeld koolstoffilters. Dan een ophaalsysteem te voorzien voor als deze filters vol zijn, en een methode om de pfas uit deze te halen en verder te concentreren. Misschien met op siliconen gebaseerde filters, zie het onderzoek in Canada, Toronto universiteit. Uiteindelijk kan men de geconcentreerde pfas verbranden boven de 1000°. Nu de pfas die Dupont gebruikt en gebruikt heeft is bij de weinige pfas die in een lab al konden afgebroken worden (met verwarming rond de 100°). Hier kan Dupont een bijdrage leveren door een industriele methode te ontwikkelen en de pfas af te breken.

Dirk28
Dirk283 jul. 2023 - 12:38

Overigens denk ik als leek dat het nu wel mogelijk is de toestand aanzienlijk te verbeteren, hoewel vrij kostelijk. Een eerste stap zou zijn alle waterverbruiker in de ruime omgeving van het bedrijf gratis te voorzien van bijvoorbeeld koolstoffilters. Dan een ophaalsysteem te voorzien voor als deze filters vol zijn, en een methode om de pfas uit deze te halen en verder te concentreren. Misschien met op siliconen gebaseerde filters, zie het onderzoek in Canada, Toronto universiteit. Uiteindelijk kan men de geconcentreerde pfas verbranden boven de 1000°. Nu de pfas die Dupont gebruikt en gebruikt heeft is bij de weinige pfas die in een lab al konden afgebroken worden (met verwarming rond de 100°). Hier kan Dupont een bijdrage leveren door een industriele methode te ontwikkelen en de pfas af te breken.

Dirk28
Dirk283 jul. 2023 - 12:25

Als ik het goed begrepen heb zijn er bewijzen op papier dat Dupont wist dat ze de schade die ze aan het veroorzaken was niet kon herstellen. Zegt ze dan eigenlijk niet dat ze failliet is. Bovendien moeten er in verband met de opwarming van de aarde nog vele claims verwacht worden, denk aan de overstromingen in Pakistan, en zullen meerdere bedrijven voor de schade niet kunnen betalen. Het is belangrijk hier een duidelijke lijn in te trekken. Elk bedrijf dat een ton broeikasgassen uitstoot of dat in de hand werkt moet hiervoor vergoeding betalen. Een bedrijf dat weet dat het schade veroorzaakt en ze niet kan betalen en verder gaat met vervuilen is niet alleen etisch uiterst twijfelachtig bezig, maar verdient hiervoor toch ter verantwoording geroepen te worden.

nvt123
nvt12329 jun. 2023 - 17:51

Gelukkig beginnen er nu eindelijk kamer vragen te komen over deze zeer ernstige millieu vervuiler. • https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-04/Notitie%20mogelijkheden%20onderbouwing%20landelijke%20normen%20PFAS_0.pdf • https://www.echa.europa.eu/webinars/2020 • https://www.rivm.nl/publicaties/risicogrenzen-genx-hfpo-da-voor-grond-en-grondwater • https://www.rivm.nl/pfas/actueel • https://eenvandaag.avrotros.nl/item/baggerprojecten-stilleggen-om-gif-in-het-zand-is-kiezen-tussen-twee-kwaden/ • https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake • https://www.rivm.nl/genx/genx-als-zeer-zorgwekkende-stof • https://www.rivm.nl/genx/lucht • https://www.rivm.nl/documenten/risicogrenzen-voor-pfos-pfoa-en-genx-voor-toepassen-van-grond-en-bagger • https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/pfas-vanaf-vandaag-meer-ruimte-voor-bouwers-en-baggeraars • https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/het-ongrijpbare-gevaar-van-de-pfas

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.