Een eerlijk gelijkwaardig Nederland. Wij zijn voor. Jij ook?

Privacy en Cookie Statement

Privacy en Cookie Statement Omroepvereniging BNNVARA

Datum: 02-03-2020

Inhoudsopgave

 1. Algemeen.
 2. Contact.
 3. Soort gegevens.
 4. Doeleinden van de verwerking en opslag.
 5. Bewaartermijnen.
 6. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
 7. Recht op inzage, correctie en verwijdering.
 8. Recht van verzet.
 9. Beveiliging en beveiligingsproblemen.
 10. Responsible disclosure.
 11. Autoriteit Persoonsgegevens.
 12. Cookies.
 13. Wijziging van het Privacy en Cookie Statement.
 14. Contactgegevens.

1.   Algemeen

Deze website is van de Omroepvereniging BNNVARA, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum (hierna te noemen ‘BNNVARA’). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNNVARA. BNNVARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

BNNVARA acht privacy bescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNNVARA houdt zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2.   Contact

Met dit Privacy en Cookie Statement wil BNNVARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over dit document kunt je altijd contact opnemen met BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl.

3.   Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNNVARA persoonsgegevens van leden, abonnees, BNNVARA accounthouders, sollicitanten, donateurs, bezoekers van programma’s, website(s), webshop(s) en apps, en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties.

Gegevens die je aan ons verstrekt

BNNVARA verwerkt alle gegevens die je verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die BNNVARA verwerkt zijn: naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling), cv’s en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend.

Koppeling van gegevens 

BNNVARA kan, indien je daar toestemming voor geeft, een social media koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account. Een voorbeeld van een social media koppeling is dat je kunt inloggen op een account van BNNVARA met de gegevens van je social media account (zoals Facebook en Twitter). Als je kiest voor een social media login dan stem je in met gegevensuitwisseling met BNNVARA (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en profielfoto).

BNNVARA kan, indien je daar toestemming voor geeft, een koppeling maken met de dienst NPO Start / NPO Start Plus, om daarmee te verifiëren of je, bijvoorbeeld vanwege een door BNNVARA gehouden actie, afnemer bent (geworden) van deze dienst.

BNNVARA kan, wanneer daarvoor een rechtvaardiging bestaat, een koppeling maken met (openbare) databases van derden. Zo'n rechtvaardiging is er bijvoorbeeld als we willen nagaan of persoonsgegevens nog juist zijn. Een koppeling kan ook nodig zijn om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld leden en abonnees gericht van bepaalde informatie over BNNVARA te voorzien. We zorgen er dan voor dat we aan de geldende beginselen en richtlijnen voldoen en dat er geen nadelige effecten kunnen optreden. 

Aanbod van diensten met behulp van diensten van derden

Soms kun je gebruik maken van onze producten, diensten en activiteiten via de producten, diensten of infrastructuur van anderen. We bieden bijvoorbeeld applicaties aan via jouw telefoon, televisie en/of (‘slimme’) speaker. Als je onze diensten op deze manier afneemt dan is het mogelijk dat de andere aanbieder afzonderlijk, en op basis van een eigen verwerkingsverantwoordelijkheid, persoonsgegevens van je verwerkt op het moment dat je de applicatie gebruikt. BNNVARA heeft daar geen invloed op. Als je meer wilt weten dan kun je de voorwaarden van de betreffende aanbieder doornemen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt BNNVARA ook gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Dit gebeurt door middel van cookies. Hiervoor wordt van tevoren om je toestemming gevraagd. Onze servers kunnen daarnaast automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps). Hierover kun je meer lezen onder punt 12 van dit Privacy en Cookie Statement.

4.   Doeleinden van de verwerking en opslag

BNNVARA verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop, een donatie, het ter beschikking stellen van een (web-) applicatie, of een bezoek aan één van onze programma’s;
 2. Om het aanmaken en beheren van een BNNVARA account of een ander web account mogelijk te maken;
 3. Indien en voor zover het aan de orde is, om te factureren;
 4. Om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNNVARA (waaronder ook ledenactiviteiten, ledenwerfacties) en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van BNNVARA;
 5. Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. Om berichten te sturen over producten of diensten die gelijksoortig zijn aan producten of diensten die je van BNNVARA hebt gekocht;
 7. Om je sollicitatie in behandeling te nemen;
 8. Om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld op Facebook. Indien een bezoeker zijn interesses aangeeft kunnen hieraan gelijksoortige profielen worden gekoppeld die eenzelfde interesse hebben;
 9. Om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 10. Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 11. Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 12. Om individuele voorkeuren (van BNNVARA accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor gerichte aanbevelingen en om en om je kijk- en luistergedrag en de routes die je via verschillende devices op de online domeinen, producten en diensten van BNNVARA aflegt, te volgen.
 13. Om te verifiëren of je gebruik hebt gemaakt van een (kortings-) actie die door of via BNNVARA is aangeboden.
 14. Om de rechten van betrokkenen te waarborgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verwijderingsbewijs van een BNNVARA-account een beperkte tijd te bewaren ter inzage van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.
 15. Om een donatie af te wikkelen en om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de administratie en verwerking van donaties

5.   Bewaartermijnen

BNNVARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doelen, verstrekt BNNVARA vóór die verdere verwerking informatie over dit andere doel en zal hiervoor indien nodig opnieuw toestemming vragen.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken.

6.   Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij en onze leveranciers die in onze opdracht handelen, die met jouw persoonsgegevens in aanraking komen, gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. BNNVARA verstrekt naw-gegevens en telefoonnummers aan derden voor bijvoorbeeld het bevestigen/valideren van gegevens.

Daarnaast verstrekt BNNVARA persoonsgegevens aan derden die in opdracht van BNNVARA aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan BNNVARA jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht jouw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude, of als er sprake is van een wettelijke plicht. Zo moeten wij aan het CvdM gegevens ter beschikking stellen in het kader van de ledentelling.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNNVARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

7.   Recht op inzage, correctie en verwijdering

BNNVARA houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens BNNVARA van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je aangeven via je BNNVARA-account of via www.bnnvara.nl/inzage.

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNNVARA kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als BNNVARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNNVARA je vraagt om het verzoek nader te specificeren.

8.   Recht van verzet

BNNVARA gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van BNNVARA. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres contact@bnnvara.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum. Ook is het mogelijk om in je BNNVARA account je profiel te deactiveren.

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNNVARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

BNNVARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen als dit mogelijk is en de gegevensverwerking niet meer nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

9.   Beveiliging en beveiligingsproblemen

BNNVARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.

Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt BNNVARA dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Verdere toelichting over het melden van een zwakke plek wordt gegeven in punt 10.

10.   Responsible disclosure

BNNVARA hanteert voor meldingen omtrent zwakke plekken de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), BNNVARA daar iets tegenover stelt. Namelijk het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met BNNVARA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

 1. Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar webmaster@bnnvara.nl.
 2. Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
 3. Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat BNNVARA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
 4. Laat juiste contactgegevens achter, zodat BNNVARA met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.
 5. Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
 6. Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.
 7. Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat een melding is ontvangen, zal BNNVARA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. BNNVARA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

11.   Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat meer informatie over de AP en over privacy.

12.   Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (waaronder een PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BNNVARA of die van een derde partij. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd. In de bijlage aan het einde van de Privacy en Cookie Statement zijn alle cookies per categorie opgenomen.

BNNVARA is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Tijdens je bezoek aan BNNVARA-sites worden er met jouw toestemming ook door de NPO cookies geplaatst. Deze worden door de NPO gebruikt om alle online NPO-domeinen te kunnen analyseren en optimaliseren. Je leest er meer over in het Privacy en Cookie Statement van de NPO

In- en uitschakelen van cookies
Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door in je browser de instellingen te wijzigen (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer je alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website, maar geen andere cookies wilt accepteren, kan je de instelling in de browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen.

Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van uw browser raadplegen.

Op onze websites worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale cookies);

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo gebruiken wij cookies onder andere voor:

 • Lettertypes goed te renderen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina. Bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 • Het opslaan van instellingen voor de juiste videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze websites.

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Door middel van deze cookies wordt het gebruik van de website gemeten, samengevoegd en gebruikt voor statische analyses.

Wij gebruiken cookies onder andere voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze pagina’s;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze pagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aangepast moeten worden;
 • Het optimaliseren van de website.

SOCIALE COOKIES

Sociale cookies worden geplaatst voor het verzamelen van gegevens over de activiteiten van de gebruikers. Hierdoor is het onder andere mogelijk om fragmenten van sociale platforms te bekijken, inhoud van onze websites te delen met je vrienden of te reageren op berichten van andere gebruikers en makers. Het is door sociale cookies ook mogelijk om actief mee te discussiëren op onze forums. Het is mogelijk dat sommige sociale cookies die geplaatst worden door medianetwerken worden ingezet om jouw internetgedrag te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hier heeft BNNVARA geen invloed op.  

Indien je meer informatie wilt over de manier waarop derden omgaan met jouw persoonsgegevens verwijzen wij je door naar het privacy beleid van deze derden. De meest voorkomende zijn:

13.   Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

BNNVARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNNVARA jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNNVARA dit melden op haar website.

14.     Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van ons Privacy en Cookie Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website:
  https://bnnvara.nl
 • Adres hoofdkantoor:
  BNNVARA
  Wim T. Schippersplein 3 (Media Park)
  1217 WD Hilversum
 • Telefoonnummer:
  0900-0123 (€0,00 p/m)
 • E-mailadres:
  contact@bnnvara.nl
 • KvK:
  58742638

Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd in februari 2022

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de BNNVARA nieuwsbrief!