Een eerlijk gelijkwaardig Nederland. Wij zijn voor. Jij ook?

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die BNNVARA hanteert. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende regelingen:

Gebruik van de diensten
Lidmaatschap
Abonnement VARAgids
BNNVARA Tickets (voorheen TVtickets)
Spellen, kansspelen en prijsvragen

Donaties
Privacy

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: 

 1. BNNVARA
  De Omroepvereniging BNNVARA, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58742638, statutair gevestigd te Hilversum (1217 WD) en daar kantoorhoudende aan het Wim T. Schippersplein 3
 2. BNN
  De vereniging Bart’s Neverending Network, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40517939, welke per 1 september 2018 is gefuseerd met VARA en BNNVARA (met BNNVARA als verkrijgende partij)
 3. VARA
  De omroepvereniging VARA, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32023920, welke per 1 september 2018 is gefuseerd met BNN en BNNVARA (met BNNVARA als verkrijgende partij)
 4. Diensten
  Alle websites, applicaties, forums en overige diensten die door of namens BNNVARA worden aangeboden
 5. Gebruiker
  De gebruiker van de Diensten

Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Door je aan te melden voor-, en gebruik te maken van de Diensten van BNNVARA stem je in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als jij je daar niet in kunt vinden kun je geen gebruik maken van de Diensten.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van jou als Gebruiker zijn niet van toepassing en worden expliciet van de hand gewezen.
 3. BNNVARA kan deze algemene voorwaarden op elk moment aanpassen. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten dien je (in dat geval) de aangepaste algemene voorwaarden te accepteren.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen jou en BNNVARA worden overeengekomen.
 5. Wanneer door BNNVARA gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend worden toegestaan, laat dat het recht van BNNVARA op directe en strikte naleving onverlet. Ook indien BNNVARA een of meer aan haar toekomende rechten uit deze algemene voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan je hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover dat in overeenstemming is met de strekking van de algemene voorwaarden.
 7. Alle rechten en bevoegdheden in deze algemene voorwaarden die ten behoeve van BNNVARA worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door BNNVARA ingeschakelde derden.

Artikel 2. Gebruik van de Diensten en beschikbaarheid

 1. BNNVARA verleent je toestemming om gebruik te maken van de Diensten, mits je voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Het gebruik van de Diensten is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden, voor jou in de hoedanigheid van consument. Zakelijk of commercieel gebruik is niet toegestaan.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van benodigde apparatuur en programmatuur, alsmede een werkende internetverbinding.
 4. BNNVARA stelt de Diensten ter beschikking zoals ze zijn, ‘as is’. Dat betekent onder meer dat BNNVARA niet garandeert dat de Diensten feilloos werken, dat deze feilloos werken op alle apparatuur en/of programmatuur en/of dat deze geschikt zijn voor het doel waar jij de Diensten voor wil gebruiken.
 5. Daarnaast garandeert BNNVARA niet het ongehinderd gebruik, afwezigheid van bugs, errors en/of belemmeringen van en in de Diensten.
 6. BNNVARA kan de Diensten op elk moment en naar eigen inzicht aanpassen, de werking, functies, onderdelen en functies beperken of uitbreiden, en de inhoud van de Diensten aanpassen of verwijderen. Daarnaast kan BNNVARA de beschikbaarstelling van de Diensten blijvend of tijdelijk staken en/of besluiten dat de Diensten of bepaalde onderdelen daarvan slechts na betaling beschikbaar zijn.
 7. BNNVARA kan al dan niet zonder vooraankondiging onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Diensten, waardoor deze voor langere of kortere tijd niet beschikbaar zijn.  
 8. Je mag de Diensten uitsluitend op de gebruikelijke wijze raadplegen, dat wil zeggen, via een webbrowser of een ‘app’. Het is niet toegestaan de Diensten op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of te analyseren, zoals onder meer via scripts, spiders en of bots. Je zult de Diensten op geen enkele wijze verstoren of beschadigingen, zoals onder meer (maar zonder dat dit een beperking inhoudt) door het gebruik, uploaden, aanvallen, infecteren met of via trojan horses, DDoS, malware, wormen, virussen, social engineering of (andere) schadelijke programmatuur.

Artikel 3. BNNVARA account

 1. BNNVARA biedt Gebruikers de mogelijkheid een ‘BNNVARA account’ aan te maken.
 2. BNNVARA kan nadere voorwaarden stellen voor het aanmaken van een account, zoals bijvoorbeeld een leeftijdsgrens. Daarnaast behoudt BNNVARA zich het recht voor om, zonder tot nadere motivering gehouden te zijn, voor bepaalde personen het aanmaken van een account te weigeren.
 3. Je kunt alleen een account op je eigen naam aanmaken en je bent verplicht de juiste gegevens in te vullen bij het aanmaken van jouw account. Het is dan ook niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 4. Het account is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Het is niet toegestaan de accountgegevens (waaronder onder meer account naam en wachtwoord) aan derden verstrekken.
 5. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om jouw accountgegevens geheim te houden en je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder jouw account gebeurt.
 6. BNNVARA kan jouw account te allen tijde en zonder tot motivering gehouden te zijn (al dan niet tijdelijk) blokkeren of verwijderen.
 7. Je bent verplicht BNNVARA direct, maar in ieder geval binnen een dag, te informeren van ongeautoriseerd gebruik van jouw account en verlies of diefstal van jouw account gegevens.
 8. Kies je ervoor om gebruik te maken van een ‘social login’, dus om op je BNNVARA-account in te loggen met je account van social media, bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Google, dan verleen je BNNVARA daarmee toestemming om de gegevens van dat social media account te gebruiken voor de login op je BNNVARA account.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en bijdragen van Gebruikers

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Diensten, alsmede de daarop/daarin weergegeven teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie berusten uitsluitend bij BNNVARA, danwel diens licentiegevers, of zover het materiaal van derden betreft, bij die derden.
 2. Het is daarom niet toegestaan om de Diensten, of de daarin opgenomen teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNNVARA openbaar te maken, aan te passen en/of te verveelvoudigen of anderszins over te nemen (daaronder wordt onder meer verstaan: embedding). Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken, of de aan de Diensten ten grondslag liggende programmatuur te decompileren.
 3. Voor zover BNNVARA de mogelijkheid biedt om bijdragen (waaronder onder meer teksten, afbeeldingen, foto’s, video, audio, ideeën, tekeningen, ontwerpen, designs, schilderijen, etc.) te plaatsen op de Diensten, verleen je BNNVARA door het plaatsen van bijdrage(n) het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht die bijdragen (al dan niet bewerkt of ingekort) openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals onder meer – maar zonder dat dit enige beperking inhoudt – via de Diensten en via televisie, radio, internet, satelliet, social media, applicaties, video on demand, DVD en/of magazines. BNNVARA is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht jouw naam te vermelden. Voor zover dat mogelijk is zie je af van het uitoefenen van enige (persoonlijkheids)-rechten op deze bijdragen.
 4. Door het plaatsen van een bijdrage garandeer je BNNVARA dat je daartoe bevoegd bent, dat je het in voorgaand lid bedoelde recht aan BNNVARA kunt verlenen en dat jouw bijdrage geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van het intellectuele eigendom van derden, dat de bijdrage niet anderszins onrechtmatig jegens derden is en dat de bijdrage voldoet aan de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden en met name de voorwaarden die in de volgende bepaling worden omschreven. Je vrijwaart BNNVARA voor alle aanspraken van derden in dat verband.
 5. Het is niet toegestaan om bijdragen te plaatsen die:
  1. discrimineren, opruien, intimideren, haat of onrust verspreiden, danwel daartoe aanzetten;
  2. opzettelijk onjuist of strijdig met de waarheid, smadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, obsceen, seksueel expliciet of grof zijn;
  3. aanzetten tot onrechtmatig, strafbaar of anderszins onwenselijk of liederlijk gedrag;
  4. informatie, personalia, het portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van een ander persoon en/of een andere groep bevatten zonder diens of hun voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
  5. jouw informatie, personalia, portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van of over jou bevatten;
  6. het doel hebben om de gegevens bedoeld onder lid 4 van anderen te verkrijgen;
  7. een derde imiteren, diens identiteit nabootsen, doen voorkomen dat de bijdrage van een derde afkomstig is of die een verband leggen met een derde;
  8. verwijzingen naar, aanprijzingen van of teksten, afbeeldingen, audio of video van producten of diensten van derden, of anderszins commerciële berichten, spam, bevatten;
  9. op enigerlei wijze (zoals onder meer via een link) verwijzen naar onrechtmatig materiaal, waaronder ook materiaal waar intellectuele eigendomsrechten van derden op (kunnen) rusten en die kennelijk zonder toestemming van de rechthebbenden openbaargemaakt of verveelvoudigd zijn; en/of bijdragen die
  10. naar het oordeel van BNNVARA anderszins ongewenst of strijdig met het bepaalde in dit artikel of overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn.
 6. Het staat BNNVARA vrij om zonder aankondiging en zonder tot motivering gehouden te zijn bijdragen te verwijderen en/of aan te passen. Dit doet niets af aan de overige rechten van BNNVARA volgens deze algemene voorwaarden en de wet.
 7. Bijdragen van Gebruikers geven niet het beleid of de mening van BNNVARA weer. BNNVARA is nimmer aansprakelijk voor bijdragen van de Gebruikers.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

 1. BNNVARA heeft de Diensten met zorg en aandacht samengesteld en streeft ernaar dat de in de Diensten opgenomen informatie actueel, volledig en juist is, maar garandeert dat uitdrukkelijk niet. Informatie die voor jou van essentieel belang is, dien je altijd te verifiëren.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van BNNVARA is altijd beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is, indien de verzekering van BNNVARA dekking biedt voor de geleden schade.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van BNNVARA die het gevolg is van haar opzet of grove schuld.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en jouw gebruik van de Diensten van BNNVARA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden of jouw gebruik van de Diensten van BNNVARA worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Lidmaatschap van BNNVARA

Als je lid wordt van BNNVARA gelden deze voorwaarden in aanvulling op hetgeen over het lidmaatschap in de statuten van BNNVARA is opgenomen. De statuten kun je vinden op https://www.bnnvara.nl/jaaroverzicht/jaarverslagen-en-statuten 

Artikel 1. Lidmaatschap en contributie

 1. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je lid worden van BNNVARA.
 2. Voor het lidmaatschap is een contributie verschuldigd, die - indien niet anders is overeengekomen - vooruit wordt betaald.
 3. De contributie is € 10,00 per jaar.
 4. De contributie wordt afgeschreven van je bankrekening. Hiervoor verstrek je BNNVARA bij het aanmeldproces een machtiging. Als je bij het aangaan van je lidmaatschap hebt aangegeven dat je een acceptgiro wilt ontvangen dan ontvang je per 1 april 2023 een factuur in plaats van een accept om je contributie te betalen. 
 5. Het lidmaatschap van leden die voor 1 september 2018 lid waren van BNN of VARA, is van rechtswege overgegaan op BNNVARA.

Artikel 2. Duur en opzegging

 1. Je wordt lid voor minimaal één jaar en daarna voor onbepaalde tijd.
 2. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap te allen tijden worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt in dat geval na afloop van het jaar waarvoor contributie is betaald. De opzegtermijn is vier weken.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk via het volgende adres
  1. BNNVARA, t.a.v. afdeling ledenadministratie, Postbus 175, 1200 AD Hilversum,
  2. of via het e-mailadres of telefoonnummer van de afdeling Publieks- en Ledenservice (zie https://bnnvara.nl/contact).
 4. Bij opzegging wordt de eventuele resterende (pro rata) contributie niet gerestitueerd.

Artikel 3. Overige bepalingen

 1. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’ zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. BNNVARA kan de lidmaatschapsvoorwaarden en de contributie te allen tijde wijzigen.
 3. De wijzigingen gaan in bij verlenging of op het moment dat de contributie voor het komende jaar in rekening gebracht wordt.
 4. Bij een verhoging van de contributie kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd binnen een maand nadat de verhoging van de contributie is medegedeeld.

Abonnement VARAgids

Je kunt bij BNNVARA een abonnement op de VARAgids nemen. Met een abonnement wordt de periodieke levering van de VARAgids bedoeld. Op het VARAgids abonnement zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Het abonnement, duur en opzegging

 1. Het abonnement kan op elk moment ingaan. Je ontvangt dan het eerstvolgende nummer van de VARAgids.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor de aangegeven initiële periode en wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij anders vermeld en behoudens opzegging.
 3. Tijdens de initiële periode kan het abonnement alleen tegen het einde van die periode worden opgezegd. Daarna kan het abonnement op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Opzegging kan schriftelijk via de Abonneeservice VARAgids (Postbus 175, 1200 AD Hilversum). Opzegging kan ook per e-mail of telefonisch via de Publieks- en Ledenservice (zie https://bnnvara.nl/contact), door via die website een bericht te sturen.
 5. BNNVARA kan van tijd tot tijd bepaalde acties voeren, waarbij abonnementen worden aangeboden met o.a. afwijkende looptijden, afwijkende beëindigingsregelingen, cadeaus bij het afsluiten, kortingen of andere voordelen. Acties zijn niet van toepassing op het verlengingen van abonnementen en kunnen alleen worden afgesloten op een adres waar in de voorgaande negen maanden geen VARAgids-abonnement actief is geweest.

Artikel 2. Herroepingsrecht

 1. Je kunt het abonnement na het aangaan daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste VARAgids zonder opgaaf van redenen herroepen.
 2. Indien je hebt gekozen voor een cadeau bij het afsluiten van het abonnement, dien je dat ongebruikt binnen 14 dagen na de dag van herroeping aan BNNVARA terug te sturen. De kosten daarvan zijn voor jouw rekening. Het cadeau maakt deel uit van de abonnementsovereenkomst. Indien het cadeau gebruikt is, kun je je dus niet meer op het herroepingsrecht beroepen.
 3. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, dien je dat schriftelijk, per e-mail of telefonisch te melden aan BNNVARA. Dit is mogelijk via de Abonneeservice VARAgids (Postbus 175, 1200 AD Hilversum) en via het telefoonnummer, e-mailadres en contactformulier van de Publieks- en Ledenservice (zie https://bnnvara.nl/contact).  
 4. Ingeval van herroeping krijg je het door jou betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen terug, minus de kosten van de reeds ontvangen exemplaren van de VARAgids (Berekend door het aankoopbedrag te delen door het aantal exemplaren in het abonnementsjaar, vanwege de waardeverminderingsregel). BNNVARA heeft het recht te wachten met het terugstorten van het aankoopbedrag tot eventuele cadeaus ongebruikt en in goede staat retour zijn ontvangen.

Artikel 3. Bezorging en adreswijziging

 1. Bezorging van de VARAgids geschiedt via PostNL. De kosten daarvan zijn inbegrepen in het abonnementsgeld.
 2. Indien de VARAgids niet of beschadigd ontvangen is, kun je daar contact over opnemen met de Publieks- en Ledenservice (zie https://bnnvara.nl/contact) en zal BNNVARA voor haar rekening een nieuw exemplaar versturen.
 3. Adreswijzigingen dienen per brief, email, telefoon of contactformulier te worden doorgegeven aan de Publieks- en Ledenservice (zie https://bnnvara.nl/contact)  en worden binnen uiterlijk twee weken verwerkt.

Artikel 4. Abonnementsgeld

 1. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks vooraf betaald, via een automatische incasso. Als je bij het aangaan van je lidmaatschap hebt aangegeven dat je een acceptgiro wilt ontvangen dan ontvang je per 1 april 2023 een factuur in plaats van een accept om je abonnementsgeld te betalen.
 2. Bij tussentijdse opzegging, voor dat zover mogelijk is, wordt het verschil tussen het vooruitbetaalde abonnementsgeld en het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement over de periode tot de opzegging door BNNVARA teruggestort.
 3. BNNVARA kan het abonnementsgeld tussentijds wijzigen. Wijzigingen gelden alleen voor nieuwe abonnementen of verlengingen. Een wijziging van het abonnementsgeld wordt tenminste vier weken voor inwerkingtreding vermeld in de colofon. Het actuele abonnementsgeld wordt gepubliceerd in de colofon van de VARAgids.
 4. Alle door BNNVARA gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Artikel 5. Overige bepalingen

 1. Het aanbod van een cadeau bij een abonnement is geldig zolang de voorraad strekt.
 2. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’ zijn van overeenkomstige toepassing.

BNNVARA Tickets

Je kunt tickets kopen om opnamen van de programma’s van BNNVARA of van derden mee te maken, of om evenementen bij te wonen. Op die aankoop en het bijwonen van opnamen en evenementen zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Tickets

 1. Tickets voor het bijwonen van opnamen van programma’s van BNNVARA of van derden of om evenementen van BNNVARA bij te wonen kunnen uitsluitend via de ticketshop van BNNVARA gekocht worden: tickets.bnnvara.nl.
 2. BNNVARA Tickets verstrekt uitsluitend ‘e-tickets’. Deze worden na ontvangst van de betaling per e-mail aan het door jou tijdens de bestelprocedure opgegeven emailadres verzonden.
 3. Om toegang te krijgen tot de opname of het evenement moet je je ticket kunnen tonen op je telefoon of op een geprint ticket. Bij bepaalde evenementen kan er daarnaast om een legitimatiebewijs en/of een ondertekende quitclaim gevraagd worden. 
 4. De tickets zijn op naam en persoonsgebonden. Je kunt de tickets dus niet verkopen of overdragen aan derden. Het is niet toegestaan om de tickets te reproduceren, wijzigen, vervalsen, etc.
 5. Tenzij nadrukkelijk vermeld bij de verkoop kun je de aankoop niet ontbinden en kun je de tickets niet tegen terugbetaling aan ons retourneren. Artikel 6:230p sub e Burgerlijk Wetboek is van toepassing op toegangsbewijzen. Uitzonderingen op deze bepaling zijn opgenomen in artikel 2.5 (wijziging door BNNVARA) en artikel 2.11 (annulering evenement). 
 6. Voor speciale verzoeken, zoals toegankelijkheid voor mindervaliden, dien je voor aanschaf van de tickets contact op te nemen met de klantenservice van BNNVARA Tickets. BNNVARA kan niet garanderen dat aan speciale verzoeken tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 2. Aanwezigheid, afgelaste en gewijzigde opnamen en evenementen

 1. Je bent verplicht aanwijzingen van BNNVARA of door BNNVARA ingeschakelde derden tijdens de opname en het evenement direct en strikt op te volgen.
 2. Je zult je verder altijd netjes gedragen. Het is jou bekend dat van het publiek correct gedrag wordt verwacht. Verstoring van de opname of het evenement, individueel dan wel in groepsverband, is niet toegestaan. Onder verstoring wordt mede verstaan: het organiseren van of meewerken aan promotionele acties (reclame-uitingen). Bij verstoring van de uitzending/opname is een direct opeisbare boete verschuldigd aan BNNVARA van 500 Euro per overtreder. Daarnaast is hij/zij (in geval van een verstoring in groepsverband hoofdelijk) verplicht de daardoor veroorzaakte schade volledig te vergoeden.
 3. BNNVARA kan besluiten je van de locatie te (laten) verwijderen, zonder tot restitutie van het aankoopbedrag gehouden te zijn, indien je naar het oordeel van BNNVARA niet voldoet aan deze voorwaarden en/of de aanwijzingen tijdens de opname.
 4. De aard van de programma’s en evenementen van BNNVARA brengt met zich mee dat zowel tijd, datum en locatie kunnen wijzigen. BNNVARA zal zich inspannen jou van deze wijzigingen te informeren, maar het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of er wijzigingen zijn. BNNVARA is niet verantwoordelijk voor eventueel door jou gemaakte kosten. Jouw ticket blijft geldig voor de gewijzigde opname of evenement.
 5. Ingeval van een wijziging van tijd, datum en/of locatie kun je jouw ticket annuleren en zal BNNVARA het aankoopbedrag terugstorten.
 6. Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar de opname of het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
 7. Het is niet toegestaan om audio- en/of visuele opnamen te maken tijdens de opname of het evenement.
 8. Per opname of evenement kunnen voorts bijzondere voorwaarden gesteld worden.
 9. Het is mogelijk dat je voor binnenkomst wordt gefouilleerd, door iemand van hetzelfde geslacht. Indien je medewerking weigert kan BNNVARA jou de toegang weigeren zonder dat je recht hebt op restitutie van het aankoopbedrag.
 10. Indien je te laat bij de opname of het evenement aankomt zal je – indien en voor zover mogelijk – worden toegelaten op een geschikt moment tijdens de opname of het evenement. BNNVARA garandeert echter niet dat toegang dan nog mogelijk is.
 11. BNNVARA kan besluiten een programma of evenement te annuleren. In dat geval zul je daarover vooraf worden geïnformeerd. Bij een annulering door BNNVARA zal BNNVARA het aankoopbedrag terugbetalen tegen inlevering van je ticket, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. BNNVARA kan service- en transactiekosten in rekening brengen. Dit wordt aan het begin van het bestelproces vermeld.
 2. Betaling is uitsluitend mogelijk op de in de ticketshop vermelde wijzen.
 3. Alle door BNNVARA gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Artikel 4. Overige bepalingen

 1. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’ zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. Meldingen, vragen kunnen worden gedaan en gesteld aan BNNVARA / BNNVARA Tickets, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, per e-mail: publiek@bnnvara.nl) of telefonisch: 0900-0123.

Spellen, kansspelen en prijsvragen

BNNVARA organiseert van tijd tot tijd spellen, kansspelen en prijsvragen hierna genoemd ‘spel(len)’. Daarop zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Deelname

 1. Deelname staat uitsluitend open voor personen van 16 jaar of ouder tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Per spel kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Die worden bij het spel vermeld.
 4. Medewerkers van BNNVARA zijn uitgesloten van deelname.
 5. Tenzij anders vermeld kun je niet meer dan één maal aan een spel deelnemen.
 6. Bij aanmelding voor het spel dien je de gevraagde (persoons)informatie correct op te geven.
 7. Indien het spel bestaat uit het leveren of inzenden van een bijdrage (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, video, audio, ideeën, tekeningen, ontwerpen, designs, schilderijen, etc.) verleen je BNNVARA door het leveren of inzenden van die bijdrage(n) het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht die bijdrage(n), al dan niet ingekort en/of bewerkt, openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals onder meer – maar zonder dat dit enige beperking inhoudt – via de Diensten en via televisie, radio, internet, satelliet, social media, video on demand, applicaties, DVD en/of magazines. BNNVARA is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht je naam te vermelden. Voor zover dat mogelijk is zie je af van het uitoefenen van enige (persoonlijkheids)-rechten op deze bijdrage(n).
 8. De bijdrage dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.4 t/m 4.6 van de ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’.
 9. BNNVARA kan een deelnemer diskwalificeren indien de bijdrage niet voldoet aan het gestelde in deze voorwaarden of anderszins naar het oordeel van BNNVARA onwenselijk of onrechtmatig is.

Artikel 2. Prijzen en aanwijzing van winnaars

 1. Bij het spel wordt vermeld hoe de winnaar bekend wordt gemaakt.
 2. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar(s). De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 4. De winnaar kan tot uiterlijk één maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 5. De winnaar van de prijs zal op verzoek van BNNVARA medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van BNNVARA voor zover dit in redelijkheid van de winnaar verlangd kan worden, waaronder o.a. begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking. Voor deze medewerking is BNNVARA geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
 6. Indien over de prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal BNNVARA vermelden of deze door BNNVARA zal worden voldaan of dat deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 3. Overige bepalingen

 1. BNNVARA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname of het gebruik van de prijs, tenzij deze het gevolg is van haar opzet of grove schuld.
 2. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’ zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Meldingen, vragen kunnen worden gedaan en gesteld aan BNNVARA, Postbus 175, 1200 AD Hilversum) of via de contactmogelijkheden genoemd op https://bnnvara.nl/contact.

Donaties

 1. Donaties komen volledig ten goede aan BNNVARA. Restitutie is niet mogelijk. 
 2. BNNVARA is vrij in het bestemmen van de donaties. Aan de donatie kunnen geen rechten worden ontleend. BNNVARA is journalistiek onafhankelijk en als donateur heb je geen redactionele of productionele invloed op (de programma’s van) BNNVARA.
 3. Je kunt alleen een donatie doen als je ouder bent dan 18 jaar of, als je jonger bent,  wanneer je toestemming hebt van je ouders/voogd. Met je donatie garandeer je dat je aan deze leeftijdsgrens voldoet of dat je toestemming hebt verkregen.
 4. Je garandeert en erkent dat de gegevens die je bij de donatie opgeeft, correct zijn.
 5. Met een donatie garandeer je aan BNNVARA dat je bevoegd bent om een donatie te doen en dat je, voor zover nodig, instemming hebt van je partner conform artikel 1:88 lid 1 BW (als er sprake is van een bovenmatige donatie).
 6. Als je er voor kiest om BNNVARA te machtigen om structureel een vast bedrag als donatie van je bankrekening af te schrijven, dan gebeurt dit voor onbepaalde tijd tot aan het moment van opzegging.
 7. Je kunt een structurele donatie opzeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.
 • De structurele donatie kan worden opgezegd via het e-mailadres of telefoonnummer van de afdeling Publieks- en Ledenservice.

Privacy

 1. BNNVARA hecht groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Ons privacy beleid en onze informatie over cookies vind je in ons Privacy- en Cookie statement (klik hier voor Privacy- en Cookie statement).

Laatst gewijzigd: 20 juni 2022

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de BNNVARA nieuwsbrief!