Vroege Vogels

Gedragscode

  •  
08-06-2006
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
691 keer bekeken
  •  
Fallback image for card
Omdat het aantal fotografen groeit dat foto's instuurt voor de Natuur in Beeld, zien we ons genoodzaakt om een gedragscode op te stellen.  Deze gedragscode is het kader waarbinnen foto's op de Vroege Vogels nieuwsbrieven en site worden geplaatst. De gedragscode hebben we gebaseerd op die van Birdpix (gespecialeert in vogelfoto's).
Het is niet nodig om ondertekening van deze code te vragen, aangezien deze gedragscode een doorvertaling is van de Flora- en faunawet. Elke Nederlander/Europeaan moet zich hier vanzelf aan houden. We doen een dringend beroep om deze code zorgvuldig te lezen en zich te houden aan de regels.
Basisprincipe
Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van een soort op de foto in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van de soort en zijn omgeving prevaleren altijd boven de foto. De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie.
Gedragscode
De omgang met de flora en fauna wordt geregeld in de Flora- en faunawet. De belangrijkste artikelen worden hieronder genoemd. In feite berust deze gedragscode op het principe dat fotografen al het mogelijk doen om een overtreding van de flora- faunawet te voorkomen, dus:
a) Bij het fotograferen zal men zo min mogelijk in bestaande situaties ingrijpen en er in ieder geval op letten dat daarbij de natuurlijke bescherming van planten, dieren en vogels bewaard blijft. (artikel 8, artikel 11, artikel 12 F&F-wet)
b) Er worden alleen in vrijheid levende soorten gefotografeerd. Natuurfotografen werken niet mee aan handel in beschermde diersoorten (artikel 9 en 13 F&F wet)
c) Nesten, slaapplaatsen, rustplaatsen worden niet verstoord of vernield door de fotograaf. Nestfotografie wordt daarom afgeraden en is alleen toelaatbaar wanneer er aantoonbaar géén sprake is van een overtreding van artikel 11 van de F&F-wet.
d) De fotograaf doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is, om het verontrusten van beschermde diersoorten te voorkomen. Omdat de natuurfotograaf in staat is om in te schatten wanneer er sprake is van verontrusting van een soort, is er bij iedere verontrusting sprake van opzet en dus een overtreding van artikel 10 van de Flora- en Faunawet. In de praktijk gaat iedere fotograaf een interactie met de soort aan. Hoe de soort hierop reageren is ondanks alle kennis en ervaring niet altijd voorspelbaar. Daarom dient op het moment dat de soort te kennen geeft dat de interactie niet gewaardeerd wordt de fotograaf zijn activiteiten aan het gedrag van de soort aan te passen, zodat de soort weer tot rust kan komen. In dit verband is bv het gebruik van geluidsdragers om territoriale vogels te lokken of te activeren dus ook niet toegestaan, omdat dit met zekerheid tot verontrusting van de vogel zal leiden.
e) Artikel 13 van de F&F wet houdt bovendien in dat de fotograaf geen dode beschermde dieren onder zich heeft of verplaatst om roofdier of andere aaseters te kunnen lokken voor een foto.
Naast de bepalingen van de Flora- en Faunawet zijn ook de volgende algemene gedragsregels van toepassing.
1) Betreed niet voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming van de eigenaar of beheerder.
2) Heb respect voor de privacy van andere mensen.
3) Houd rekening met andere gebruikers van het gebied waar je aan het fotograferen bent.
4) Laat geen afval achter in het gebied waar je de natuurfotografie hebt beoefend.
5) Publiceer geen plaatsaanduidingen van bedreigde of kwetsbare soorten.
Sancties
Van overtredingen van de wettelijke bepalingen kan aangifte gedaan worden en gebruikers kunnen worden uitgesloten. Het is niet nodig om de gedragscode te onderschrijven, omdat per definitie iedereen zich aan aan de wet moet houden.
Flora- en faunawet
De belangrijkste verbodsbepalingen van de flora- en faunawet i.v.m. deze gedragscode zijn:
Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Artikel 13: Het is verboden:
a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, of
b. dieren behorende tot een niet beschermde uitheemse diersoort,
te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.
Overige landen
We gaan ervan uit dat in andere landen, vergelijkbare regels en wetten zijn opgesteld. Voor de landen in de Europese Unie zal dit, vanwege de bepalingen in de Europese richtlijnen, waar de Nederlandse wetsartikelen op zijn gebaseerd, inderdaad het geval zijn.
Gebaseerd op de gedragscode van Birdpix.nl
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.