Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Troonrede: 'Nederland blijft goed land om in te leven'

  •  
21-09-2021
  •  
leestijd 11 minuten
  •  
119 keer bekeken
  •  
Geen video? Klik hier.
In Den Haag wordt de verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer gehouden. Koning Willem-Alexander draagt de Troonrede voor waarin uiteen wordt gezet wat het demissionaire kabinet Rutte III van plan is. Vanwege de corona-maatregelen vindt dat niet plaats in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag, op een steenworp afstand van het Binnenhof.
Zo gauw de tekst van de Troonrede wordt vrijgegeven, verschijnt deze hier.
SP-Kamerlid Peter Kwint ziet de Troonrede letterlijk niet zitten.
Troonrede 2021
Leden van de Staten-Generaal,
‘Elke tijd is overgangstijd’, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze eigen tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote binnenlandse thema’s, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt, vermindering van de stikstofuitstoot, kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en de bescherming en versterking van de rechtsstaat. En vooral ook vanwege alomvattende problemen als klimaatverandering en schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel.
Deze grote internationale ontwikkelingen voelen misschien abstract en ver weg, maar zijn dat niet. Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg in een paar dramatische dagen hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen. Geopolitieke ontwikkelingen kwamen dichtbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan. Twintig jaar lang heeft de internationale gemeenschap zich daar ingezet voor internationale stabiliteit en veiligheid, democratie en mensenrechten, en kansen voor meisjes en vrouwen. Nu wacht het Afghaanse volk opnieuw een ongewisse toekomst. Voor veel Nederlandse Afghanistanveteranen is deze afloop na jaren militaire aanwezigheid en vele offers een hard gelag. Voor onze militairen en diplomaten waren het extreem intensieve en spannende laatste weken, waarin zij binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk mensen in veiligheid brachten. Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit boek niet gesloten is. Degenen die achterbleven, wacht een onzeker lot. Wat vijfduizend kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en aan onze eigen veiligheid.
Het is logisch dat mensen zich afvragen: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk? Voor onze manier van leven? Voor mijn toekomst en die van mijn kinderen? Onderzoek laat al jaren zien dat Nederlanders hun eigen leven een hoog cijfer geven, maar dat zij zich grote zorgen maken over het land en de wereld om hen heen. Deze onrust en onzekerheid worden nog gevoed doordat het maatschappelijk debat nationaal en internationaal steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd.
Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Een land dat zich macro-economisch met de beste kan meten. Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan.
De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt, staat in het teken van uitvoering van lopend beleid. Dat past bij de demissionaire status van een kabinet dat in januari van dit jaar zijn ontslag aanbood en daarmee verantwoordelijkheid nam voor de toeslagenaffaire. Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht te doen wat nodig is. Sommige onderwerpen zijn zo urgent, dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent de regering er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een aantal extra stappen te zetten, onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw.
Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen. Daarmee ontstaat ruimte om terug te kijken en vooruit te blikken.
Voorop staat dat wij Nederlanders in coronatijd opnieuw hebben laten zien er als familie, vrienden, collega’s en buren voor elkaar te willen zijn. Velen rouwen na deze periode om het verlies van een geliefde. Anderen worstelen met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud én jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie. Gelukkig konden en kunnen velen met hun zorgen en verdriet terecht bij mensen in hun omgeving. Aanvullend zijn er overal in het land initiatieven ontstaan om mensen te helpen en uit hun isolement te halen. Het is belangrijk dat die aandacht voor de gevolgen van corona blijft bestaan, ook in een volgende fase.
Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar. Dank aan de politiemensen en boa’s die pal staan voor onze veiligheid. Dank aan de militairen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang, het openbaar vervoer en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd.
Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk en effectief regionale, nationale en internationale samenwerking en afstemming in de zorg kunnen zijn. Dat is belangrijk met het oog op de periode na corona, waarin twee grote vragen beantwoord moeten worden. De eerste is: hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie? Daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie ook een internationaal vraagstuk, want een virus stopt niet bij landsgrenzen. Het belangrijkste is nu dat overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen. Nederland neemt daarin verantwoordelijkheid door voor elk vaccin dat hier aan iemand wordt gegeven, er ook een te doneren. De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden.
Gedurende de pandemie zijn groepen die al kwetsbaar waren, nog harder getroffen door alle maatregelen. Denk aan kwetsbare ouderen in een instelling of thuis, of mensen met een zwakke gezondheid of een beperking. Voor hen kwam de kwaliteit van leven in coronatijd nog meer onder druk te staan. Voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt na anderhalf jaar leven met de handrem erop een valse of vertraagde start in opleiding en werk. In de afgelopen jaren is de nodige aandacht uitgegaan naar het tegengaan van eenzaamheid, de aanpak van schulden en het stimuleren van kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die inzet blijft nodig. Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn, stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om onderwijsachterstanden in te lopen die in de coronaperiode zijn ontstaan. Het is belangrijk dat scholen daarbij ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen die deze periode op leerlingen en studenten heeft gehad. Voor de jeugdzorg is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar, om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren. En ook voor hulp aan mensen met problematische schulden vanwege corona of de toeslagenaffaire, is in de begroting extra geld opgenomen.
De Nederlandse economie staat er gelukkig goed voor, zeker in vergelijking met andere landen. Dat is een compliment aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven en het geeft perspectief aan mensen die nu aan de kant staan. De doorgevoerde steunmaatregelen voor bedrijven waren ongekend in financiële omvang en reikwijdte, maar hebben wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag, terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de koopkracht gemiddeld op peil blijft.
In het Caribisch deel van ons Koninkrijk is het leven voor veel mensen door corona moeilijker geworden, omdat de eilandeconomieën hard zijn geraakt door de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba – samen Caribisch Nederland – gelden economische steunmaatregelen vergelijkbaar met die in ons land. Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie die weerbaarder en schokbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons Koninkrijk als geheel sterker.
De intrinsieke kracht van de Nederlandse economie biedt ruimte om verder te bouwen aan het Nederland van morgen. De realiteit daarbij is wel dat veel vraagstukken de grenzen van één kabinetsperiode overstijgen. Of de grenzen van ons land. Of beide.
De overspannen woningmarkt is een belangrijk voorbeeld van een binnenlands thema dat niet in één periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen en vooral voor starters? De regering heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt via afspraken met gemeenten en provincies en met extra geld voor nieuwbouw. De uitvoering van dat beleid loopt door in het parlementaire jaar dat voor ons ligt. Door eerdere financiële impulsen worden meer dan honderdduizend nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden.
Ook het Nationaal Groeifonds overstijgt de grenzen van deze kabinetsperiode. In de eerste ronde is dit jaar ongeveer 4 miljard euro vrijgemaakt, onder andere voor infrastructuur en voor projecten in de sfeer van kunstmatige intelligentie en groene waterstof. In de volgende ronde is een bedrag van ruim 7 miljard euro beschikbaar.
Voor natuur en biodiversiteit en de terugdringing van de stikstofuitstoot zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan. Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland. Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken.
Van de onderwerpen die zowel de grenzen van een kabinetsperiode als onze landsgrenzen overstijgen, is klimaatverandering zonder twijfel het meest dringend. Deze zomer kwam het International Panel on Climate Change met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen. In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is.
Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is in deze regeerperiode in ons land een belangrijke aanzet gegeven voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. De uitvoering van de gemaakte afspraken is in volle gang. Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak tot een versnelling dwingt, ook om de doelstellingen van de Klimaatwet te halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor verduurzaming van woningen en industrie en om elektrisch rijden verder te stimuleren.
In Europees verband heeft de regering een verhoging bepleit van 49 naar 55 procent CO2-reductie in 2030. Daarnaast steunt zij de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. Het is duidelijk dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn om deze aangescherpte doelstellingen te halen. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid ook kansen: voorop de kans een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie en waterveiligheid.
Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede, realiseren we ons hoe ruim 75 jaar vrede en internationale samenwerking ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht. De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang, want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart, klimaat ook veiligheid, armoedebestrijding ook mensenrechten, duurzaamheid ook economie, en internationale stabiliteit ook migratie. Elke draai aan de kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Nederland een betrouwbare internationale partner. Omdat het in ons eigen belang is, maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid die we voelen met en voor andere delen van de wereld. Onze uitgezonden militairen verdienen steun en respect voor de belangrijke en moeilijke taak die zij hierin steeds vervullen, zowel tijdens als na afloop van een missie. De regering stelt structureel extra geld beschikbaar voor de operationele inzetbaarheid van onze militairen en voor hulp aan veteranen die dat nodig hebben.
De lidmaatschappen van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties zijn de hoekstenen van het Nederlandse buitenlands beleid. Het is duidelijk dat Nederland samen met de andere lidstaten van de Europese Unie voor strategische keuzes staat in de relaties met China en Rusland, maar ook in de relatie met de Verenigde Staten. Trans-Atlantische samenwerking blijft de basis onder het Nederlandse veiligheidsbeleid, maar we zullen tegelijkertijd meer moeten investeren in Europees veiligheidsbeleid.
In de Europese Unie ligt de prioriteit onder andere bij corona-herstelbeleid, bij de gezamenlijke klimaataanpak via de Green Deal en bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardengemeenschap. Die waardengemeenschap is fundamenteel. In de landen van de Europese Unie mag iemands leeftijd, huidskleur, geloof, geaardheid, geslacht of herkomst nooit een reden zijn voor ongelijke behandeling, uitsluiting of andere vormen van discriminatie.
De rechtsstaat is het fundament onder de vrije en democratische samenleving, die al zo lang kenmerkend is voor ons land. Maar die Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Het kabinet werkt al langer aan een stevige en meerjarige aanpak die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar. Criminele organisaties moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt. We moeten daarbij ook meer investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid, omdat de wereldwijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen. Tegelijkertijd moeten kwetsbare wijken worden versterkt, is het belangrijk dat jongeren via scholing en werk worden toegerust om niet in criminaliteit te vervallen, en moeten mensen worden beschermd die zich voor onze rechtsstaat inzetten. Versterking van de rechtsstaat is per definitie een zaak van lange adem. Hiervoor komt per jaar ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar.
Tot slot moet de regering bij dat gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. Belangrijk is ook dat de deur van de rechtsstaat voor iedereen openstaat. Het kabinet maakt vanaf volgend jaar extra geld vrij voor de sociale advocatuur. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen, vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid.
Leden van de Staten Generaal,
Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties. In dat streven zal de regering de samenwerking blijven zoeken met u, leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (153)

johannn2
johannn222 sep. 2021 - 21:27

[citaat] Troonrede: ‘Nederland blijft goed land om in te leven’ Voor wie? .

De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 19:10

DaanOuwens: "Er is totale verdeeldheid op links en de rest van het politieke speelveld is eveneens totaal gepolariseerd. Er is geen enkele overeenstemming wat nog een sociaal Nederland zou zijn." Grote onzin, want er bestaat brede overeenstemming onder "links", dat de PvdA een enorme en beslissende bijdrage heeft geleverd aan de sociale zekerheid in Nederland. Alleen kwam daar een einde aan toen onder Kok blijkbaar het idee postvatte dat het einde van de geschiedenis inderdaad was gekomen, de "ideologische veren" werden afgeschud en men meeging in het neo-liberale gelul van Tony Blair en zijn "derde weg". Dat was geen vooruitgang, maar achteruitgang en het begin van het einde voor de PvdA, dat werd bezegeld toen Samsom het met Rutte op een akkoordje gooide. Iets waar -onuitgesproken- diezelfde gedachte aan ten grondslag lag. Overigens heeft zich bij de CDA is soortgelijks, maar op geheel eigen wijze, afgespeeld, toen haar gristelijke grondslagen meer een meer werden opgeofferd aan "de economie" en het populisme. Zelf ben ik weliswaar atheist, maar ik begrijp heel goed dat kiezers die ontvankelijk zijn voor dat soort vormen van religieuze normering geen idee meer hebben waarom ze op he CDA zouden moeten stemmen, Goed "rentmeesterschap"? Aan mijn hoela ! Mensen die op de poppetjes stemmen komen terecht bij oa de VVD, Wilders, Baudet, Volt, zolang hun vertegenwoordigers goed gebekt zijn (Wilders, BBB) en er een beetje goed uitzien (de naam van die modepop en kloon van Rutte van Volt ben ik effe kwijt, -interesseert me ook niet). Maar er is een groot aantal kiezers die gewoon wat meer inhoud willen. Niet om terug te keren naar de verzuiling, waar van Rossum het over had, maar om van daaruit een stap naar voren te maken. En juist op dat punt ben jij een van de meest conservatieve figuren hier, want zo gauw het daar over gaat herinnert jou dat aan tijd vóórdat deze ontwikkelingen plaatsvonden en verwijt je ze dat ze ouderwets en verkalkt zijn. Feitelijk is dat op jezelf van toepassing, want jij bent degene die is blijven hangen in de voorstelling dat we inderdaad aan het einde van een geschiedenis zijn aanbeland, een einde dat we alleen maar een beetje hoeven te perfectioneren. Precies daar wil ik het graag over hebben, maar niet met jou, want ik weet precies op welke wijze ik dan wordt afgeserveerd, want je bent niet alleen conservatief, maar ook voorspelbaar. Gelukkig zijn er hier ook anderen, maar helaas zijn er te weinig, wat mede te wijten is aan het feit dat ze hier te weinig ruimte krijgen, ten bate van de domme rechtse populisten, die het debat "levendig" houden met hun inhoudsloze kretologie. Daar hoor jij niet bij, dat verwijt ik je niet. Maar je bent wel een conservatief blok aan het been.

3 Reacties
nDialectics
nDialectics23 sep. 2021 - 9:36

@De Lieve Heer: Kok --------------- Achter de rijzige geastalte van Wim Kok met zijn handen als kolenschoppen stond de frêle politicoloog Ad Melkert klaar. Politicologie werd politiek: *gaap* *gaap* *gaap* @De Lieve Heer:: Aan mijn hoela ! --------------- Gaan we stoer doen? @De Lieve Heer: verwijt je ze dat ze ouderwets en verkalkt zijn --------------- Met hem is het constant wat je zegt dat ben je zelf. @De Lieve Heer: Maar je bent wel een conservatief blok aan het been. --------------- Wet van de remmende voorsprong. Vraagje: waar blijven de voorbeelden van valstrikken in het taalgebruik.

Dronevliegenier
Dronevliegenier23 sep. 2021 - 14:52

@De Lieve Heer: blijven hangen in de voorstelling dat we inderdaad aan het einde van een geschiedenis zijn aanbeland --------------- Elders op dit forum is gesteld dat Daan Ouwens minstens 20 jaar achterloopt. Fukuyama's boekje is uit 1992 en bevestigt zodoende de achterstnd. Mijn dank voor deze informatie. Wat jij nu schrijft is een reactie op Daan Ouwens. Jouw indeling (van de hele tekst) is kop, middenstuk , staart en daardoor ordentelijker dan de tekst van Daan Ouwens waarop jij reageert. Maar . . . jouw inhoud (content) komt niet verder dan wat Daan Ouwens te bieden heeft omdat jij je aanpast aan Daan Ouwens. Hij profiteert van jouw inspanning en is de parasiet van jouw gastlichaam. Zijn reductionisme absorbeert jou met als gevolg dat jouw intellect verpakt in jouw fraaie schrijfstijl een muurbloempje blijft in een grot die al 29 jaar niet is schoongemaakt. En het resultaat is dat Daan Ouwens jou jezelf laat neerzetten als 'een domme brulboei met een kort lontje' (zie hieronder).

De Lieve Heer
De Lieve Heer24 sep. 2021 - 11:49

"Maar . . . jouw inhoud (content) komt niet verder dan wat Daan Ouwens te bieden heeft omdat jij je aanpast aan Daan Ouwens." Dat verwijt had ik al ondervangen: "Precies daar wil ik het graag over hebben, maar niet met jou," Dus je moet gewoon wachten op een volgende keer.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 sep. 2021 - 9:41

Democratie betekent dat men het geluid uit kan zetten bij de eerste spreker gedurende de Algemene Beschouwingen om alvast voor het avondeten iets te marineren en toetjes te bereiden en allerlei andere klusjes.

8 Reacties
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 10:30

@ Arjan Fernhout "Democratie betekent dat men het geluid uit kan zetten bij de eerste spreker gedurende de Algemene Beschouwingen" Democratie betekent dat men kan stoppen met lezen bij het lezen van de naam Arjan Fernhout?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 sep. 2021 - 15:27

Wat zegt? Iemand die zich de naam ''Negatieve Dialectiek" aanneemt - een complex filosofisch concept - die van plan is om Bij1 te stemmen en niet wenst te begrijpen dat ik bij Wilders het geluid uit zet is slechts een overbodige aanvulling op wat Jorge Luis Borges opdiste uit een zekere Chinese encyclopedie. :)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 sep. 2021 - 15:35

aan meet

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 16:56

Doe mij maar spiegelen. Negatieve Dialect is per ongeluk ontstaan bij het registreren. Ik vind het een lollige naam en laat het maar zo. Bonus: http://individual.utoronto.ca/bmclean/hermeneutics/foucault_suppl/OT_Borges.htm

De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 22:07

"Negatieve Dialect is per ongeluk ontstaan bij het registreren." Toch mooi dat je de passende avatar al klaar had liggen.

nDialectics
nDialectics23 sep. 2021 - 9:12

@De Lieve Heer "Toch mooi dat je de passende avatar al klaar had liggen." -------------------------------------- 'Negatieve dialectiek' als trefwoorden in Google Image gaf mijn avatar als resultaat. Sterkte met je cynisme.

De Lieve Heer
De Lieve Heer24 sep. 2021 - 11:58

Had jij even geluk: ik kwam eerst alleen maar plaatjes tegen van iemand aan een kruis en dat was me toch echt teveel van het goede.

nDialectics
nDialectics24 sep. 2021 - 14:28

@De Lieve Heer "iemand aan een kruis" Op die manier. Ik neem cynisme terug ☮

harmmeijer
harmmeijer22 sep. 2021 - 9:37

Help!!,, Fascist Wilders is al een uur racistisch en xenofobisch aan het oreren tijdens de politieke beschouwingen. Jan Terlouw gisteren: “Men vraagt aan mij waarom ik linkser ben geworden. Ik ben nog net zo links als in 1966. Ik ben niet linkser geworden, Nederland is rechtser geworden.” En zo is het.

1 Reactie
harmmeijer
harmmeijer22 sep. 2021 - 9:37

Xenofobisch is xenofoob, sorry.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 9:13

Dag Negatieve Dialectiek (hieronder, om 09.54 uur vandaag). Dat heb ik inderdaad al elke keer gedaan. Maar vandaag: The computer says no. ???? Een fijne dag✌

1 Reactie
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 9:29

GabrielMokummer*...And Justice for All!* "The computer says no". Weet je dat zeker? Bij mij is het een paar keer fout gegaan omdat ik niet ver genoeg naar beneden scrollde.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 9:07

Dag Verver. Op dit moment vind ik het vooral zielig hoe de PvdA en GroenLinks zo gretig toch wil meedoen bij het geplande kabinet Rutte IV. Eerder heb ik al gezegd hoe kleurloos Lilianne Ploumen lijkt wat betreft haar leiderschap. Heeft de PvdA niets geleerd van haar debacle bij Rutte II, met name het tragische verlies van 29(!) zetels? Wat wil de PvdA bereiken in de volgende regering met 9 zetels? Jesse Klaver probeert met zijn poging om in het volgende kabinet te komen om geen aandacht te trekken aan het feit dat GroenLinks onder zijn leiding juist 6 zetels heeft verloren, in maart, denk ik. Een fijne dag✌

1 Reactie
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 9:57

Toen de vraag werd gesteld of Lodewijk Asscher kon aanblijven als leider van de PvdA vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, schaarden heel veel PvdA prominenten (waaronder Lilianne Ploumen) zich achter Lodewijk Asscher. Lilianne Ploumen vond dat Lodewijk Asscher kon blijven. Toen Lodewijk Asscher vertrok had Lilianne Ploumen ook haar conclusies moeten trekken. Dat heeft zij niet gedaan en het huwelijk tussen PvdA en GL zou dus heel slecht uit kunnen pakken voor GL vanwege de (corrupte?) PvdA prominenten die hun conclusies ook niet hebben getrokken (de PvdA profiteert van het huwelijk, GL niet). Laat GL de PvdA los en treedt GL toe tot Rutte 4 dan kan activistisch links (op de werkvloer) ook makkelijker doorklinken in het beleid.

Verver
Verver22 sep. 2021 - 8:37

Volgens mij had van Rossum gisteravond in 'Op 1' de analyse in een paar minuten gedaan, waar de 'afbraak' van het sociale Nederland is begonnen. Door de linkse PVDA in de paarse kabinetten. En vandaag de dag denk ik dat Groen Links en PVDA als linksen, nog niet een echte ruggengraat hebben. Vele verfoeien Rutte, maar die drijft alleen op de erfenissen van, mede, de PVDA. Nederland is echt een heel redelijk land om in te leven. Heel veel mensen die je hoort schreeuwen in de media, dat ze het slecht hebben, hebben het vaak niet zo slecht. We kunnen meer oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving, maar wel in het oog houden dat niet iedereen te helpen is of geholpen wil worden.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman22 sep. 2021 - 9:37

@Verver Aan de ene kant schrijf je: “Volgens mij had van Rossum gisteravond in ‘Op 1’ de analyse in een paar minuten gedaan, waar de ‘afbraak’ van het sociale Nederland is begonnen.” En aan de andere kant: “Nederland is echt een heel redelijk land om in te leven.” Je lijkt het eens te zijn met de analyse over de sociale afbraak maar je vindt Nederland toch een redelijk land om te wonen. Is dat niet nogal tegenstrijdig? Of bedoel je dat het voor sommige mensen (gezonde mensen met een vaste en goedbetaalde baan en een eigen huis) een redelijk land is? En dan schrijf je: “Vele verfoeien Rutte, maar die drijft alleen op de erfenissen van, mede, de PVDA.” Ik ben het er helemaal mee eens dat de PvdA meegeholpen heeft met de sociale afbraak, zoals Van Rossum volgens jou zei. Maar het is toch altijd de VVD geweest die dit als prioriteit nummer 1 had: zo weinig mogelijk belasting en regels voor de rijken en een zo karig en repressief mogelijk sociaal stelsel. De PvdA is VVD-beleid gaan voeren en niet andersom.

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 9:40

"We kunnen meer oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving, maar wel in het oog houden dat niet iedereen te helpen is of geholpen wil worden." De stuitende arrogantie. Het toewerpen van kruimels maar niet naar iedereen natuurlijk want sommige verdienen of willen geen kruimels. Rutte had echt wel wat anders gewild maar dankzij de erfenissen van links PVDA zijn zijn handen gebonden. Gelooft iemand in jouw kring deze onzin nou echt?

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 11:58

@Verver Jij schrijft: Volgens mij had van Rossum gisteravond in ‘Op 1’ de analyse in een paar minuten gedaan, waar de ‘afbraak’ van het sociale Nederland is begonnen. Volgens mij vergeet je het eerste deel van de tekst van Van Rossum. Daarin stelde hij dat het probleem was begonnen met de ontzuiling. Die maakt coalitievorming mogelijk en leverde het benodigde maatschappelijk draagvlak. Ik heb verder niet gekeken maar dat was een belangrijke constatering van hem. Verder hoef je alleen maar door de reacties te scrollen in deze discussies. Er is totale verdeeldheid op links en de rest van het politieke speelveld is eveneens totaal gepolariseerd. Er is geen enkele overeenstemming wat nog een sociaal Nederland zou zijn. Dat maakt het sowieso al onmogelijk dat doel te realiseren. De PvdA en GL moeten gewoon proberen de belangen van hun achterban te behartigen.

Verver
Verver23 sep. 2021 - 12:39

Ondanks de sociale afbraak is Nederland nog steeds een heel redelijk land om in te leven. Vergelijk de onderste regionen met de onderste regionen van andere landen en dan is het in Nederland nog niet zo slecht. Als je de onderste regionen in dit land vergelijkt met de rest van ons land, kan het veel beter. Van de VVD hoeven we het niet te verwachten, maar de VVD is inmiddels de nieuwe PVDA geworden. Dat is niet omdat de VVD opeens zo geweldig is, maar bij gebrek aan een goed alternatief en moet je het de VVD verwijten dat het altijd zo geweest is? @Paul250371 Volgens mij betoog ik juist dat we meer moeten doen dan alleen kruimels toewerpen. En ja, sommige mensen willen niet geholpen worden. Ze verdienen ze wel, maar willen ze om wat voor reden dan niet. Uiteraard moet je daar, tot op zekere hoogte je best voor doen, maar het houdt een keer op. Daarnaast heb je een hoop zwakkeren in de samenleving, waarvan we vinden dat ze een 'normaal' leven moeten kunnen leiden. Ze moeten overal aan kunnen meedoen en en alles moet daarvoor in het werk gesteld worden. Dat gaat niet altijd lukken. Sommige mensen kun je niet overal mee helpen. Van Rutte en zijn partij weten we al decennia hoe ze er over denken en nee; hij had niet anders gewild denk ik. Zijn handen zijn niet gebonden door erfenissen van de PVDA, maar zijn handen zijn nu juist vrij, omdat er geen PVDA meer is. Veel links georiënteerde mensen hier op Joop zie je klagen over Rutte, klagen over Wilders. Kun je doen, maar klagende mensen is men na 3x aanhoren zat (behalve op Joop dan) Links Nederland wil een partij waar ze met hart en nieren achter kunnen staan. Helaas ontbreekt deze en de niet VVD stemmers, zwalken van partij naar partij. Rutte heeft redelijk duidelijk voor ogen (en gedaan) hoe hij e.e.a. financiert. In grote lijnen: Pluk alles vanaf modaal naar beneden en bevoordeel de rijkeren en bedrijven. Indirect profiteert bv. Nederland hier van mee door alle lonen van de werknemers. De onderlaag is het slachtoffer. Links is daar ook zwakker in. Die willen al het geld voor hun plannen weghalen bij bedrijven, boeren moeten weg, veel groen moet er bij, veel inwoners en huizen moeten er bij, auto's moeten weg. Uitkeringen hoger, veel geld voor sociale dingen. Wie gaat dat allemaal betalen, als de boeren weg zijn, de bedrijven en arbeiders weg zijn? Ja er zal ergens een middenweg zijn, maar bij gebrek aan standpunten van links slaat de balans door naar rechts.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 7:55

Dag De Lieve Heer Bij alle talkshows moet er toch een soort feelgood sfeer zijn anders zal er niemand naar kijken? De hele dag alleen met negativiteit bezig zijn, wat lost dat op?. ????

1 Reactie
De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 21:49

Ik krijg daar van alles van, behalve een goed gevoel.

Hallo5
Hallo522 sep. 2021 - 7:54

''Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag, terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de koopkracht gemiddeld op peil blijft.'' Opvallend dat een groot probleem, de tweedeling in de samenleving, met een paar woorden ''de koopkracht blijft gemiddeld op peil'' onder het vloerkleed wordt geschoven. Nog eens benadrukt door Rabo Baarsma gisteravond op de staatsomroep door te pleiten voor een geluksindex in plaats van koopkrachtplaatjes. Stel je voor dat de burger er steeds met de neus op het feit gedrukt wordt dat de kloof op inkomen in vermogen tussen arm en rijk steeds groter wordt. Voor de jongeren ziet de toekomst er zonnig uit. De lonen stijgen.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr22 sep. 2021 - 10:24

Precies! De boodschap is al jarenlang precies deze! Rara hoe kon de kloof steeds dieper worden? Gemiddelde van + 2% voor de rijken en +0,5 % voor de armen kwam jarenlang uit de narekeningen. Dat bij steeds hogere vaste uitgaven in hele euro’s! Problemen oplossen met toeslagen…. De armoedeval vervolgens als je iets meer gaat verdienen of werk vindt….

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 7:37

Dag de Vries. Ik ken het verhaal van het nichtje van de koning niet zo goed. Zover ik weet is zij een influencer op sociaal media. Haar ouders werken beide en zijn ze sowieso welvarend. Misschien is een deel van de woning door hen betaald. Of heeft zij wat geld geleend van hen. In elk geval gun ik iedereen in Nederland hun eigen succes. Een fijne dag.

4 Reacties
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 7:54

Goede morgen Huishoudelijke mededeling. Jij hebt tot twee maal toe geklikt op de verkeerde link 'Beantwoorden. Als jij 'De Vries wilt antwoorden dan klik je op Beantwoorden' wat onder 'voorbeeld nemen' (De Vries'staat. Wil je verder met jouw eigen 'Inderdaad Elke dag tel ik mijn zegeningen . . .' dan klik je op 'Beantwoorden' onder 'Welterusten✌' .

Bouwman2
Bouwman222 sep. 2021 - 8:01

Het was gisteren weer corvee en spitsroeden lopen voor de Koning en voor Máxima, de koningin aan zijn zijde. Maar het moet, het is hun vermaledijde plicht. Wat zij niet moeten doorstaan wat hen allemaal wordt aangedaan..... Allermins feestelijk, maar het hoort nu eenmaal bij Nederland, een land dat zichzelf wil afschaffen. hetgeen maar niet wil lukken. En houd je beleefd sadisme liever voor je, want lupus est. homo homini.

Dronevliegenier
Dronevliegenier22 sep. 2021 - 9:06

@Bouwman 'En houd je beleefd sadisme liever voor je, want lupus est. homo homini." Als men teveel TV kijkt dan kan de blik vertroebeld raken.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 9:23

GabrielMokummer*...And Justice for All!* "Dag de Vries." Op de Internationale Dag van de Vrede werd herinnerd aan 'de schokkende moord op Peter R. de Vries'.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 6:32

Dag meneer Eric Minnens. Er zijn hier natuurlijk ook wat grote problemen, maar in vergelijking met 150 andere landen wonen alle 17+ miljoen Nederlanders nog altijd in een soort paradijs. Een voorbeeld: bij strenge lockdowns vanwege Covid-19 bestaat in sommige landen hongersnood. Een fijne dag.

De Vries3
De Vries322 sep. 2021 - 6:20

Zijn nichtje van 19 heeft ook geheel in lijn met hoe gaaf Nederland is, al een huis in Amsterdam kunnen kopen. Zoals we weten. Werken in Nederland wordt beloond. Zijn nichtje van 19 heeft zo enorm hard gewerkt, dat ze op eigen kracht een huis in Amsterdam kan kopen. Mensen die na 30 jaar werken nog geen huis in Amsterdam kunnen kopen, moeten eigenlijk aan haar een voorbeeld nemen.

1 Reactie
KM2
KM222 sep. 2021 - 8:10

`Inmiddels heeft Eloise opheldering gegeven over haar ‘eigen plekje’ en legt ze uit dat het huis niet door haar is gekocht. In haar Instagram Stories schrijft ze bij een foto: ‘Hey hey, ik zie overal dat mensen denken dat ik een huis heb gekocht, sorry voor de verwarring. Met eigen plekje bedoel ik dat ik een appartement heb met twee leuke vriendinnen en niet meer op campus zit.’ Dus niet gekocht zoals je het zelf ingevuld hebt.

De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 2:16

Ik zat net weer naar zo'n kletsprogramma te kijken en dan blijf je je verbazen over het gebrek aan echte communicatie. Waar ze het wel over eens zijn is, dat door het neo-liberalisme de maatschappelijke functies van de staat helemaal zijn uitgehold, dus is het de hoogste tijd dat er een sterkere staat komt. Iedereen knikt instemmend, maar aan de ene kant van de tafel denken ze dat het gaat over een verzorgingsstaat, terwijl de andere denkt aan een repressieve staat. Maar iedereen is tevreden met de manier waarop het gesprek verloopt en ze blijven het allemaal roerend met elkaar eens. Aan hun Nederlands zal het niet liggen, want ze zijn allemaal hoog opgeleid en in Nederland geboren en getogen. En toch lukt het ze niet om de valstrikken van het taalgebruik te ontlopen (ontmaskeren?). Wat is er toch met jullie aan de hand?

4 Reacties
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 10:22

@De Lieve Heer Uit de Troonrede: "Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de NUCHTERE vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven." Nuchterheid gebiedt om te zeggen dat voorzover er iets gezegd is, het onbekend is wat er gaat gebeuren. Er moet nog geformeerd worden. Dus al die TV programma's gingen waarschijnlijk over helemaal niets. En ik schrijf 'waarschijnlijk' omdat ik jaren mijn tijd niet verspil aan dit soort programma's mede omdat ik geen TV heb. "hoog opgeleid" Als een hoogopgeleide in zo'n TV programma verschijnt is er ook de plicht om complexe problemen in verstaanbare taal uit te leggen aan laagopgeleide TV kijkers. De laagopgeleide TV kijkers kijken al lang niet meer naar zulke programma's. Hoogopgeleide jongeren, of jongeren die hoog opgeleid worden, kijken ook al niet. En uiteindelijk zitten vergrijzende hoogopgeleide TV kijkers hier op joop.nl te dicussiëren over TV programma's waar hoogopgeleiden vaag en oeverloos aan het beppen zijn. Misschien wat minder of helemaal niet naar dit soort TV programma's kijken.

De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 18:05

Dat kan natuurlijk je conclusie zijn, als is het de vraag of dat gepaard moet gaan met een sneer naar "vergrijzende hoogopgeleide TV kijkers". Ik zie dat meer als een voor de hand liggende mogelijkheid om in eenvoudige bewoordingen het verschil tussen het één en ander -en daarmee de tegengestelde belangen- aan het daglicht te brengen. Maar als de lager opgeleiden daar sowieso niet meer naar kijken en de hoger opgeleiden daar zelfs hier niet over mogen beginnen, lijkt me dat eerder een suggestie aan mij om me nergens meer mee te bemoeien. Jammer voor jou, maar zo eenvoudig laat ik me niet "cancelen" door iemand die zelf niet kijkt en ook geen interesse toont in de valstrikken van het taalgebruik. Waar mensen hier overigens ook regelmatig in trappen. Misschien gewoon niet meer reageren, zou ik zeggen.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 19:25

@De Lieve Heer "een sneer" Een sneer? Als u het noodzakelijk vindt in 'sneer' te denken dan is een sneer richting TV makers en gasten gepaster. "eerder een suggestie aan mij om me nergens meer mee te bemoeien" Uw ergernis onderdrukken over dit soort programma's is ongezond. Mocht ik de indruk gewekt hebben dat u uw televise het raam uit moet goooien dan spijt mij dat. “cancelen” door iemand die zelf niet kijkt en ook geen interesse toont in de valstrikken van het taalgebruik" Taal als gevangenis en bevrijdingsmiddel: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/taal-als-gevangenis-en-bevrijdingsmiddel-0

Dronevliegenier
Dronevliegenier23 sep. 2021 - 8:58

@De Lieve Heer Nou ja zeg. Hij schrijft dat hij geen TV heeft. Hij beschrijft hoe het komt dat politieke partijen leden verliezen en jongeren al helemaal geen zin meer hebben. Maar jij ziet dit als een persoonlijke aanval op jou, zegt niet welke kletsprogramma het is en geeft geen voorbeelden van valstrikken in het taalgebruik. Conclusie: De Lieve Heer is een domme brulboei met een kort lontje.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 sep. 2021 - 22:52

Wat een belachelijke stoelen. En waarom zit de gemalin er bij?

RickEnschede
RickEnschede21 sep. 2021 - 22:47

Wie wil deze amorele poppenkast nog??

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 sep. 2021 - 6:28

RickEnschede Ik niet, ben Jan Klaasen reeds lang ontgroeid!

Phantom3
Phantom321 sep. 2021 - 21:21

Covid was het moment om het roer radicaal om te gooien en de wereld te redden van de mens. Maar we doen er liever alles aan de status quo te handhaven. Gemiste kans voor open doel.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 sep. 2021 - 21:07

Inderdaad. Elke dag tel ik mijn zegeningen dat ik in Nederland woon. Maar toch hoop ik dat politieke partijen zoals Bij1, SP, PvdA, GroenLinks, Denk, Volt en D66 Nederland nog wat kunnen verbeteren de komende jaren voor alle 17+ miljoen Nederlanders. Welterusten✌

9 Reacties
De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 1:38

In werkelijkheid telt hij zijn zegeningen, omdat hij tot nu toe de dans is ontsprongen.

Eric Minnens
Eric Minnens22 sep. 2021 - 4:42

@GabrielMokummer "Elke dag tel ik mijn zegeningen dat ik in Nederland woon." En? Hoeveel heb je er inmiddels Gabriel? Kom je trouwens elke dag op hetzelfde uit? En hoeveel tijd gaat daar eigenlijk in zitten, in dat tellen? Bovendien, wanneer doe je dat? Bij het wakkerworden? Of als een ritueel, vóór elke maaltijd, i.p.v. 'Here zegen deze spijze amen'? (????) (#grapje)

Eric Minnens
Eric Minnens22 sep. 2021 - 4:54

PS Lijkt me ook een leuke opstel-opdracht voor op school...

frankie48
frankie4822 sep. 2021 - 6:21

Beste Gabriel Je beschrijft precies het land wat die Ruttiaanse kliek ooit voor ogen moeten hebben gehad, je kijkt eerst naar je eigen situatie, en dan wat ze voor jouw nog kunnen gaan verbeteren, en dan....!

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 sep. 2021 - 7:59

EricMinnens Lijkt me ook een leuke opstel-opdracht voor op school… Dat doet me plotseling aan Woutertje Pieterse denken. Al krijg ik wel de indruk van de foto dat Maxima er niks meer aan vindt.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 8:10

@GabrielMokummer*...And Justice for All!* "Elke dag tel ik mijn zegeningen dat ik in Nederland woon." 'Tel je zegeningen' betekent hetzelfde als 'wees blij met wat je overhoudt' Dus jij zegt nu 'elke dag raak ik iets kwijt maar ik ben blij dat ik (nog steeds) in Nederland mag wonen. "Maar toch hoop ik dat politieke partijen zoals . . ." Daar reken ik op en ik reken er ook op dat jij iets aan misstanden doet. Keep on the good work!

Dronevliegenier
Dronevliegenier22 sep. 2021 - 8:57

@Eric minnens @Danielle Defoe "school" Ik ken een politieke vluchteling uit Sri Lanka die hier al ruim twintig jaar woont. Vanwege zijn oorlogsletsel kreeg hij meteen een WAO-uitkering. Omdat hij geen kans had op werk, had hij geen inburgeringsplicht (waaronder Nederlands leren). Feitelijk is hem het inburgeringsRECHT (waaronder goed Nederlands leren) ontnomen. Zijn woordenschat is ongeveer net zo groot als dat van groep 7/8, maar als je hem rustig laat uitpraten dan leer je dat hij een heel wijs man is.

Eric Minnens
Eric Minnens22 sep. 2021 - 13:25

@Danielle, Je bedoelt toch niet het Roverslied? Tenzij je WA of Rutte als rover ziet. Maar geen zegening dus.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 sep. 2021 - 16:43

Eric, eh nee hoewel dat natuurlijk een meesterwerk is, dacht ik eerder aan de "vermaak" rijmelarij.

Eid
Eid21 sep. 2021 - 20:39

En ja en 80 miljoen voor defensie erbij, maar wel 13.5 miljard voor dat onzalige debiele plan om boeren uit te kopen om het weer in te ruilen voor CO2 van huizen omdat we elk jaar weer met 100.000 moeten groeien. En maar afgeven op de VS dat die zich niks aantrekken van Europa. Tsja wat wil je; zogenaamd op eigen benen willen staan maar t mag niks kosten, en zeker geen Europees leger. Vooral klein blijven denken. En als het weer eens fout gaat, zelfs een evacuatie is een drama met een kapot vliegtuig, weer jankend aankloppen bij de VS. Maar wel elk jaar herdenken. Nie wider.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 9:45

Welke oorlog wil jij dan voeren met al dat nieuwe materiaal?

Joop Schouten
Joop Schouten21 sep. 2021 - 20:29

... Behalve voor wie pech heeft. Voor hen is Nederland een uitermate schrale bureaucratie. Oprutte

Eid
Eid21 sep. 2021 - 19:18

Over belonen van schoner rijden gesproken, als voorbeld over hoe de Overheid kijkt naar milieu bewust zijn: Auto's die steeds minder CO2 uit stoten, en dan zorgen dat je inkomsten niet omlaag gaan door de BPM grenzen steeds te verhogen: Ze kunnen het geld niet missen. Ergo je gaat een mikieu onvriendelijke tweedehands kopen of je blijft doorrijden in je oude vieze bak... Gaat ook gebeuren met je huisverwarming. De inkomsten moeten op peil blijven

Rutger Groot
Rutger Groot21 sep. 2021 - 18:41

Haha wat een zure reacties hierop. Ja de toeslagenaffaire en het Groninger gas probleem is een grote schande -en de slachtoffers hiervan moeten ruim en direct gecompenseerd worden (kost ook minder dan jarenlang ambtenaren zaken 't laten uitzoeken). Maar noem mij 1 land waar het beter toeven is dan NL.... nou?

8 Reacties
Rutger Groot
Rutger Groot21 sep. 2021 - 18:43

Ok Denemarken..... linkse regering met strict en succesvol integratie en migratiebeleid, en goed (net zoals NL pensioenstelsel). Blij dat Omzicht weer terug is, hij is de enige in de Kamer die dat laatste begrijpt...

Wieowie
Wieowie21 sep. 2021 - 19:10

Denemarken. Lekker voorbeeld voor asielbeleid. https://www.parool.nl/wereld/denemarken-wil-asielzoekers-overbrengen-naar-afrika~b1844d6a/ Daarnaast doet Nederland het economisch het beste van de EU. https://www.ad.nl/economie/primeur-nederland-beste-economie-van-europa~a593cfef/ Overigens doet Denemarken het ook aardig goed, Maar achter Duitsland en België wordt het al snel slechter.

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 sep. 2021 - 19:46

Komen ze weer met die nietszeggende lijstjes. Als het economisch zo goed gaat, waarom wordt de middenklasse, de lage middenklasse en de onderklasse dan al jaren zo uitgeknepen? Waar zijn dan die huizen, en waarom zijn er zoveel voedselbanken en moeten de mensen krom liggen om hun (uitgeklede uitgeholde) basisverzekering betalen? Waarom mijden de mensen dan zoveel zorg, en kun je aam het gebit van kinderen godbetert zien van welke komaf ze komen? Net zoals dat voor de oorlog ook het geval was? O, het gaat zo goed (volgens de lijstjes)

Juppé🎗
Juppé🎗21 sep. 2021 - 19:54

« Maar noem mij 1 land waar het beter toeven is dan NL…. nou? »…,wat verstaat u onder toeven? En wat onder land? In Drenthe of Limburg toeft het voor mij nogal beter dan inbAmsterdam en in de Bourgogne en de Provence veel beter dan in Parijs. Maar dat is mijn gevoelsmatige invulling van toeven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2021 - 20:56

Juppé???? 21 september 2021 at 21:54 Jongeheer Defoe wil niet meer terug naar Nederland. Zelf vertoef ik ook graag buiten Nederland, al is het in de omgeving van de "Plaggenhut" nog wel uit houden.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 sep. 2021 - 22:59

Wiens economie? Wieowie? En waarom denk je niet aan andere dingen dan geld? Bij geld gaat het er om hoe en hoe goed dat spul word gebruikt en waarvoor. Als een firma veel geld geeft aan aandeelhouders en de overheid zelf nit te veel in de min is beteketn dat nog niet dat de werkers goed leven of wonen. Integendeel. Staats steun en verantwoordelijkheid en inbreng van werkers word steeds minder. Kijk maar naar de woningmarkt en de lonen.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 4:31

@ Rutger Groot Jij schrijft: Maar noem mij 1 land waar het beter toeven is dan NL…. nou? Dat ligt er aan voor wie. Als je allochtoon bent in Nederland heb je het minder goed dan witten. Als je vluchtelingen bent is de opvang waardeloos en je perspectief minimaal, als je jong bent kan je geen huis huren of kopen. Miljoenen mensen hebben te weinig inkomen om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen, 9% van de kinderen leeft in armoede. Het kenmerk van rechtse mensen is dat hun eigen welvaart voor hen bepaalt hoe het land er voor staat en aan andere hebben ze lak. En de problemen die ik beschrijf kunnen volgens jou opgelost worden door buitenlanders de deur te wijzen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 sep. 2021 - 6:32

sAtORI Daar krijg je geen antwoord op! Helaas!

Thuiszitter
Thuiszitter21 sep. 2021 - 18:01

Ik heb Rutte de afgelopen jaren al diverse keren horen zeggen dat de Groningers recht op hun schadevergoeding hebben , ook de gedupeerde van de toeslagaffaire geeft hij hun recht van vergoeding vervolgens tikt de tijd door en gebeurd er weinig tot niks. En nu durft hij het in de troonrede te zetten …… en dan durven zeggen Nederland blijft een goed land om in te leven dat maken de bewoners van het land zelf wel uit , in ieder geval zullen de door mij genoemde mensen het hier niet mee eens zijn.

Hallo5
Hallo521 sep. 2021 - 17:57

Morgen dan in de 2e kamer maar allemaal te hoop lopen om de villahypotheekcrisisverhuurbelasting van elk jaar weer 2 miljard af te schaffen. Die de sociale huurders sinds 2013 (Rutte2 van PvdA/VVD) uit de mond moeten sparen en die de commerciële woningcorporaties onder veel misbaar afdragen aan de schatkist. Alle villabewoners (de rijke helft van Nederland) dik tevreden dat het al die jaren zo gelopen is en omdat de villawoonlasten onwijs gedaald zijn door lage rente en de spaarcenten vrij van vermogensbelasting in de villa onwijs gegroeid gunnen ze de sociale huurder ook wel een meevaller. Maar krijgen sociale huurders wel een woonlastenverlaging? Wie gaat er met die jaarlijkse 2 miljard die huurders uit de mond sparen aan de haal? Gaan de huren omlaag met 2 miljard? Of gaat de winst van commerciële woningcorporaties met 2 miljard omhoog waardoor er nog meer winstbelasting aan de schatkist moet worden betaald over de woekerverhuurwinsten dan nu al het geval is.

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 sep. 2021 - 17:54

Ja, als je in de groep van de hogere- en de hogere middeninkomens valt wel ja. Maar zolang al dat domme volk maar van CDA, naar D66, naar VVD, naar Wilders, Ja21, BBB, of Forum blijft switchen. En maar klagen op links, terwijl ze zelf op de rechtse partijen blijven stemmen en in de onzinverhalen en framing over linkse partijen blijven trappen. Ja, dan verandert er inderdaad nooit iets, nee. Dan blíj́f je gepakt worden... Heb je gezien hoeveel geld er gaat naar aanschaf van nieuwe auto's? Terwijl het grootste gedeelte van het volk zich dat niet eens kan veroorloven, en die lui krijgen er - net zoals het koninklijk huis - er weer genoeg bij. Net zoals het bedrijfsleven, de multinationals enz. Die hebben er de afgelopen decennia nog niet genoeg geprofiteerd.

5 Reacties
Eid
Eid21 sep. 2021 - 19:12

Heb je ook gelezen hoeveel autorijden voor de gewone mens duurder wordt?

EUpiet
EUpiet21 sep. 2021 - 20:43

@sAtORi Het is zeer juist dat ons koningshuis er dit jaar weer 10% bijkrijgt. Tenslotte moeten die mensen heel hard werken voor hun geld en dragen ze heel veel verantwoording. Tevens hebben ze blauw bloed en dan ben je echt een bevoorrecht mens die we allen moeten koesteren. Overigens is 10 miljoen per jaar peanuts daar komt de gemiddelde monarch zijn of haar bed niet voor uit. Gelukkig bedragen de werkelijke kosten zo een 150 miljoen per jaar. Kwaliteit mag best wel wat kosten. En de heer van Amsberg, onze koning wil geheel vrijwillig onze koning zijn. Dankbaarheid is op zijn plaats. We hoeven niet de moeite te doen hem te kiezen. Nee van mij had ons koningshuis er best wel wat meer bij mogen krijgen in deze barre tijden. Maar dat is typisch weer die Nederlandse zuinigheid. We weten echt belangrijke mensen nooit te waarderen.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 4:19

@ Eid Jij schrijft: Heb je ook gelezen hoeveel autorijden voor de gewone mens duurder wordt? Waarom zou je autorijden?

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 sep. 2021 - 8:02

Rijd geen auto.

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 10:05

EUpiet Een mooie manier om te zeggen dat een steenrijke ondemocratische monarch maar met pakken poen voorzien moet worden en wie het daar niet mee eens is is zuinig. De Koopkracht voor de minima omhoog kan dan natuurlijk niet. Vrijwillig honderden miljoenen opstrijken daar moeten we hem dankbaar om zijn. Ik snap dat in jouw enge beeld een dictator ook geen probleem is omdat je ook niet de moeite hoeft te doen om die te kiezen.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles21 sep. 2021 - 17:19

Gelukkig heeft Urgenda er voor gezorgd dat er in ieder geval vijf miljard naar klimaat gaat, dan gaat de wereldwijde opwarming in ieder geval 0,001 graad Celsius lager uitvallen…

1 Reactie
Eid
Eid21 sep. 2021 - 19:21

Zag mevr Minnesma alweer vergenoegzaamd kijken. De volgende rechtszaak ligt al op de plank Sneue inspanningen maar wel lekker deug.

THM@S
THM@S21 sep. 2021 - 17:03

‘Nederland blijft goed land om in te leven’ Behalve als je gedupeerd bent door de Toeslagenaffaire, je huis is weggezakt of uit elkaar valt. Dat is als je überhaupt een woning hebt en niet op een jarenlange wachtlijst staat.

2 Reacties
THM@S
THM@S21 sep. 2021 - 17:04

En als je energie- en gasrekening en je zorgpremie nog kan betalen.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles21 sep. 2021 - 19:03

Heb hier inmiddels 80 mega-windmolens en vijf zonneparken om de hoek staan, het wordt er niet gezelliger op.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -21 sep. 2021 - 16:46

Oh well: prima land om in te leven , als je ....: - dak boven hoofd hebt - inkomen - gezond bent - niet bejaard - genoeg pensioen - het einde van de maand haalt - speedboot hebt - bos om in te jagen

1 Reactie
KM2
KM221 sep. 2021 - 18:21

– dak boven hoofd hebt – inkomen – gezond bent – niet bejaard – genoeg pensioen – het einde van de maand haalt – speedboot hebt – bos om in te jagen Afgezien van een ietwat wrakke knie en dat bos om in te jagen is het hier inderdaad goed vertoeven en ben blij dat ik hier woon. Ik woon naast een kanaal om in te varen en vissen, dat heb je al snel als je in Friesland woont. Speedboot is vanaf 20 km-u overigens, een buitenboordmotor zijn zo vanaf 500 euro. Al met al heb je een speedboot voor nog geen 1000 euro.

EUpiet
EUpiet21 sep. 2021 - 15:51

De heer Rutte heeft weer een heel mooie toespraak geschreven waarbij echt de nadruk lag op de knelpunten van de afgelopen 10 jaar. Heel fijn om naar te luisteren en het is bijna een feestdag. Volgend jaar weer luisteren hoor.

Piet Helmons
Piet Helmons21 sep. 2021 - 15:34

Zou ik ook zeggen als Willem Alexander wanneer ik jaarlijks 10 miljoen euro uit de staatskas krijg!

1 Reactie
KM2
KM221 sep. 2021 - 18:26

10 miljoen is peanuts. 10 kilometer snelweg of subsidie 30.000 zonnepanelen.

Winterdepressie
Winterdepressie21 sep. 2021 - 15:16

Ik zou inderdaad liever in Nederland door de belastingdienst kapot gemaakt worden dan in Albanië. Ook zie ik veel liever in Nederland de kwaliteit van onderwijs langzaam maar zeker steeds slechter worden dan, bijvoorbeeld, in Afghanistan. Het aankomende faillissement van de geprivatiseerde zorgstaat maak ik liever mee in Nederland dan in de Verenigde Staten. Er zijn inderdaad weinig andere landen waar ik zou willen zijn wanneer het zo kut gaat.

5 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine21 sep. 2021 - 15:44

Ach, volgend jaar gaat er 97 miljard vanuit de overheid naar de zorg (nog even los van premies en eigen risico). De geprivatiseerde zorgstaat gaat zolang de vergrijzing doorgaat niet failliet hoor ;-)

Winterdepressie
Winterdepressie21 sep. 2021 - 17:28

@A little bit of sunshine, Ik help het je graag hopen....

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 sep. 2021 - 23:03

Slechte logica. Je blijft de zetelplakkers steunen en ze kunnen de zaak dus blijven afbreken tot dat we gelijk Albanie zijn.

De Lieve Heer
De Lieve Heer22 sep. 2021 - 1:36

Wat een gelul, je kunt beter in Brazilië leven uitsluitend van je AOW, dan in Nederland door de belastingdienst kapot gemaakt te worden in zo'n toeslagenaffaire. Lekker onder een palmboom met het strand voor de deur. Brazilianen die over de enorme bureaucratie klagen vertel ik altijd dat we die in Nederland ook hebben, maar dat het ergste van alles is dat die daar WEL werkt. En dan ben je pas echt de lul. Elke dag een deurwaarder voor de deur, in naam van de koning....

Winterdepressie
Winterdepressie22 sep. 2021 - 15:46

De Lieve Heer, Ik denk dat ik sarcasme tags had moeten gebruiken.....

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine21 sep. 2021 - 14:56

Ach, ik fietste net door het dorp. Iedereen geniet nog even van het zonnetje, de terrassen zaten vol, het was druk in de winkels. Blijkbaar hoeft niemand hier meer te werken, het was een gezellige boel. Denk dat de koning gewoon gelijk heeft voor het gros van de Nederlanders. Prima land om in te leven.

2 Reacties
LaBou
LaBou 22 sep. 2021 - 6:38

Je had dus tijd om door het dorp te fietsen. Moest je zelf niet werken? Of geldt dat alleen voor anderen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine22 sep. 2021 - 9:34

@LaBou, ik werk wanneer ik daar zin in heb ;-) De werkende Nederlander werkt gemiddeld 29 uur per week, en heeft dus naast zijn werk voldoende tijd om op het terras te zitten, te winkelen of simpelweg te genieten van het zonnetje.

Pindaklaas
Pindaklaas21 sep. 2021 - 14:44

Behalve voor mensen die slachtoffer waren in de toeslagaffaire, en hun kinderen. De mensen in de WIA of Participatiewet. Mensen met een minimum inkomen. Groningers. Ouderen met een AOW. Chronisch zieken, en vul de lijst maar aan.

15 Reacties
Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 15:45

Dat is qua aantal een marginale groep. En dan nog. Wil je te maken hebben met een minimuminkomen WIA of participatie wet in Nederland of met een vergelijkbare situatie in oost Europa, Azië, Afrika, vs of zuid Amerika etc?

gimli55
gimli5521 sep. 2021 - 15:50

De mensen die Nederland niet zo'n mooi landje vinden, horen hier niet thuis. Volgens de hieperdepiep politici van het neoliberale smaldeel wonen we in een fantastisch land, de economie gaat uitstekend en we staan op heel veel lijstjes bovenaan. Echter de slachtoffers worden zwartgelakt in de statistieken, ze worden niet vertegenwoordigd in het systeem en het milieu en het klimaat blijft ook buiten beschouwing. Dit is geschreven door een narcistische premier met geheugenverlies en die constant de zaken bij mekaar liegt. Het is derhalve ook niet serieus te nemen, het is de bekende propaganda die je ook hoort bij het Volkscongres in China. Al ligt alles op zijn gat en staat de boel op instorten, toch bleef bijvoorbeeld Honecker overtuigd van het succes van de DDR. We staan op een T splitsing en ervaringen uit het verleden zijn een zekerheid voor de toekomst. Rutte zal wel weer een groep de schuld van alles in de schoenen proberen te schuiven en er zal weinig veranderen. Met dezelfde politici krijg je hetzelfde resultaat.

Mark Huysman
Mark Huysman21 sep. 2021 - 16:45

[Dat is qua aantal een marginale groep.] Belachelijk argument. Ten eerste bevinden zich best veel mensen in een dergelijke situatie. Ten tweede kan iedereen chronisch ziek worden, z’n baan kwijtraken of met ander onheil geconfronteerd worden. Beschaving lees je af aan hoe een maatschappij met mensen omgaat die minder geluk hebben. [En dan nog. Wil je te maken hebben met een minimuminkomen WIA of participatie wet in Nederland of met een vergelijkbare situatie in oost Europa, Azië, Afrika, vs of zuid Amerika etc?] Een ander belachelijk argument. Ja, er zijn veel landen waarin het vanwege de kromme machtsverhoudingen op wereldschaal nog beroerder is. Maar dat is geen reden om niet te zorgen voor rechtvaardigheid en een menselijk bestaan in eigen land.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine21 sep. 2021 - 16:50

@Mark, "Beschaving lees je af aan hoe een maatschappij met mensen omgaat die minder geluk hebben." Noem me 10 maatschappijen die dit beter doen dan de Nederlandse aub.

Uw Psychiator
Uw Psychiator21 sep. 2021 - 18:07

@ Pindaklaas, Gimli55, & Mark Huysman - ik zou, ware ik jullie, niet op Jozias letten. Hij is een brave mede-Joper, die er vooral naar streeft het Bevoegd Gezag en de Door God Boven Ons Gestelde Overheid te verdedigen en deze mensen lof toe te zwaaien. Wat hij schrijft leest lekker weg en lijkt warempel voor een onwetend buitenstaander nog geloofwaardig ook. Hij is uiterst bedreven in het bagatelliseren van het reële lijden van zoveel Nederlanders, en in het generaliseren, i.e. het suggereren dat datgene wat voor een kleine groep landgenoten geldt, namelijk dat men het materiëel goed maakt, voor vrijwel élke Hollander gelden moet. Wie goed geïnformeerd is, en de teksten van onze Jozias leest, die wordt regelmatig innerlijk opstandig, en dat is normaal en menselijk. Ik begin zowaar aan te nemen dat Jozias geestelijk in Château Meiland leeft, of in een contemporaine versie van Madurodam, en anders wel in Disney's "Celebration" (Fla.). Tja, dan krijg je reacties zoals die van de goede Jozias. Leefde hij in Noord-Korea, dan zou hij wervende teksten kunnen schrijven voor het regime van Kim Jong-un, die door de Koreaanse Arbeiderspartij genoemd wordt: 'De Briljante Kameraad' en: 'De Geweldige Leider'.

Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 18:46

@mark Stel dat het 1% van de mensen betreft. Dan roept Rutte: het gaat goed met 99% van de mensen en jij roept maar met 1% gaat het niet goed. Jullie hebben beide gelijk. Maar om te oordelen of nederland het als land goed doet heb je een referentiekader nodig om te oordelen of het goed gaat. Makkelijkste is het vergelijken met andere landen. Conclusie zal dan zijn dat Nederland niet perfect is maar vergeleken met vrijwel alle andere landen wel beter.

gimli55
gimli5521 sep. 2021 - 19:05

@Jozias Het gaat niet om percentages, dat is een manier om het kleiner te maken, het gaat om absolute aantallen. 30.000 slachtoffers hier en 100.000 slachtoffers daar en ieder slachtoffer is een gezin van gemiddeld 4 personen. Je kunt zelf wel uitrekenen hoeveel personen dat is. Ieder persoon is een geval op zichzelf, gisteren werden geen percentages geïnterviewd in de docu maar echte personen. Die zijn vernietigd door de corrupte regering, die er 10 jaar over heeft gedaan om het gedwongen openbaar te maken. Voor veel mensen is Nederland een succes en fantastisch om in te wonen, ik wijs op die mensen die het daar vast niet mee eens zijn. Die werden 10 jaar niet gehoord, waren onzichtbaar en de politiek heeft het nog steeds niet geregeld en zal het de komende tijd niet regelen. De bureautjes hebben bij de gaswinning meer gekost dan de vergoede schade aan het probleem en dat geldt volgens mij ook bij de Toeslagaffaire. De marktwerking van een blunderende regering, die gewoon doorgaat met het propaganda verhaal van Kim Yun Rutte. Hoe fantastisch Nederland wel niet is, vergelijkbaar met de megalomane speeches van Putin, Trump en vele andere dictators. Allemaal overtuigd van hun eigen gelijk en blind voor de waarheid met uiteraard hun geliefde volgelingen.

Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 19:26

@gimli Daar zijn we het wel over eens. Maar het wijzen op de problemen van, laten we zeggen, 200.000 mensen. Doet niets af van het feit dat die 17.3 miljoen andere mensen het wel goed hebben. Je kunt je richten op het oplossen van de problemen van die 300.000 en tegelijk vinden dat de meeste mensen het goed hebben. Net doen of alle 17,5 miljoen mensen het heel slecht hebben is net zo goed niet waar.

gimli55
gimli5521 sep. 2021 - 20:53

Als 200.000 mensen marginaal zijn, is er iets ernstigs mis met je ethisch en inhoudelijk gevoel van rechtvaardigheid en proportionaliteit. 200.000 mensen zijn 4 middelgrote steden zoals waar ik in woon. Stel je eens voor dat er 4 middelgrote steden bevolkt worden door slachtoffers van regeringsbeleid? Dat is niet marginaal maar een heleboel mensen en de beoordeling is niet kijken naar de massa, maar kijken hoe een regering omgaat met de kwetsbaren. Bedenk dat deze tekst geschreven is door iemand die niet gestikt is in zijn eerste leugen en ook niet in zijn1000ste. Hij is een notoire leugenaar met geheugenverlies, met een narcistische inborst die nog nooit een volwassen relatie heeft gehad. Het vertrouwen in de politiek is tot het minimum gedaald en ze zijn niet eens in staat om te bepalen wie met wie in de zandbak gespeeld mag worden. Wat normaal in een middag in het echte leven geregeld is, duurt bij hun al 6 maanden. De 17.8 miljoen anderen hebben in 40 jaar geen enkele groei van besteedbaar inkomen gezien, terwijl de economie al 40 jaar floreert, dat is met mekaar in tegenspraak en al helemaal als je ziet hoe het gesteld is met de zorg, het onderwijs, de politie, huisvesting, milieu, klimaat en alle andere fundamentele problemen waar al jaren geen oplossing voor is. Zo fantastisch is dat niet, eigenlijk vergelijkbaar met de perikelen van de affaires : uitwijken, bagatelliseren, goedpraten met propaganda, wegkijken en tunnelvisie. Het feit dat het in andere landen niet goed gaat of zelfs slecht, heeft vrijwel niets te maken met de gebeurtenissen in Nederland en we wonen in Nederland. Waarbij vergeleken in een gezin, het niet goed gaat, als een van de gezinsleden het slecht gaat. De aanhangers van Ruitte eisen solidariteit van de antivaxxers, maar zijn niet eens in staat om solidair te zijn met de kwetsbaren. Dat is onbetrouwbaar, hypocriet en laat precies zien waar het fout gaat met hun morele en ethische kompas. Een groot probleem wat ook speelt bij het gros van de politici.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 sep. 2021 - 23:05

Jozias Die logica gebruiken ze in de VS om gelt te maken met wapen verkoop. "We zijn beter qua moorden aantallen dan in Columbia".

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 4:18

@ Jozias Jij schrijft: Wil je te maken hebben met een minimuminkomen WIA of participatie wet in Nederland Zonder enig geweten en enige kennis kan je zo'n opmerking best maken. Het is de typische rechtse VVD uitspraak. Het gaat mij goed de rest kan mij niet zo veel schelen. Ongeveer 3 miljoen Nederland leven van een minimaal inkomen. Vaak werken ze tegen minimumloon dat is een onzeker inkomen rond bijstand niveau. Hun kinderen leven in armoede en het overheidsapparaat en de rechtse regelgeving ontnemen hun elk perspectief op beter. Doordat jouw opvatting leidend is voor het Rutte beleid polariseert de samenleving en ontstaan steeds meer groepen met hun eigen oplossingen. Als het doel niet is iedereen enig perspectief en een prettig leven te geven vervalt de noodzaak om het samen te doen. Jouw oogkleppen hebben gevolgen waar je zelf ook last van krijgt.

Mark Huysman
Mark Huysman22 sep. 2021 - 5:41

[Noem me 10 maatschappijen die dit beter doen dan de Nederlandse aub.] Waarom? Het lijkt me dat je gewoon naar Nederland moet kijken en dan zie je dat er schandalig omgegaan wordt met mensen die het minder getroffen hebben. Verder zie je dat ook mensen die wel een baan hebben en gezond zijn al decennia niet of nauwelijks vooruitgaan terwijl de kleine groep kapitaalbezitters steeds rijker wordt. Jongeren hebben geen kans op een huis of vaste baan maar worden wel opgezadeld met studieschuld. En dat allemaal in een van de rijkste landen van de wereld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 sep. 2021 - 6:25

Uw psychiator Goed advies!

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 10:12

gimli55 Helemaal eens

Gerygrr
Gerygrr22 sep. 2021 - 10:39

De WIA inderdaad! Afbraak van rechten. Bedrijfsartsen zorgen voor veel ellende. Zieke mensen, met ziektes die zoals chronische vermoeidheid en nu de gevolgen van long covid worden nu in spoor twee gedwongen. Daarna volgt het UWV met afkeuring voor pakweg 20% en voor de rest? Bizar hoe dit kon gebeuren. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die ik altijd had was eenzijdig opgezegd en vervolgens nadat ik ziek werd weer aangepast ingevoerd. Jammer, pech gehad, jou verzekeren we nu niet!

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles21 sep. 2021 - 14:38

Volgens een rapport van de Rabobank is de reële koopkracht in Nederland tussen 1977 en 2020 gestegen met…. nulkomanul! En dat komt omdat de welvaart in dit land in algemene zin is toegenomen maar dat het aandeel van de werknemers daarin blijft dalen en dat van de bedrijven blijft stijgen. Gaaf land dat we zijn…

1 Reactie
EUpiet
EUpiet21 sep. 2021 - 16:37

Niet zo mopperen, u krijgt er volgend jaar ook 0.1 % bij. Bedenk eens wat u daar allemaal niet van kan doen. Wat een weelde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2021 - 14:34

Armoede in Nederland, iemand iets over gehoord? Verhoging uitkeringen en minimumloon. iemand iets over gehoord? In laats daarvan subsidie voor dure elektrische auto's en voor eigen woningbezitters bij isolatie. Wie zei ook alweer dat juist die subsidies kapitaalvermeerdering tot gevolg had? De onderlaag mag in hun tochtige huizen blijven zitten en vooral zich niet roeren, blijven werken a raison van 10 euro per uur, met de dreigende hoge gasprijzen in hun tochtige huizen in het verschiet! De schoonmakers, de werkers in de pakjes-industrie, en al die mensen die de corona crisis door hard hebben moeten doorwerken tegen lage lonen, zij hebben het nakijken. CDA is VVD plus, een antisociale partij.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2021 - 14:35

had=hadden

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 sep. 2021 - 8:07

auto de laan uit zou wel wat meer gestimuleerd mogen worden.

Gerygrr
Gerygrr22 sep. 2021 - 11:27

Minoes, Het is schandalig! En Sophie Hermans probeert in het debat te verleiden met een schamel miljard….. Geen schuldbekentenis, geen aanzet tot structurele aanpak van de problemen. Daniëlle, Hoe kom je in dit verband bij het stimuleren van “de auto de deur uit”? Er is bij de slachtoffers van de rechtse Ruttekabinetten geen auto meer, hoor! Onbetaalbaar geworden of door parkeervergunningen in de grote steden sowieso al ontmoedigd.

RaymondenJoop
RaymondenJoop21 sep. 2021 - 14:15

Loze woorden, zelf verheerlijking en uiteindelijk too little too late. Bijv. 100.000 woningen als iets bijzonders brengen voor de komende jaren. Nu al 350.000 woningen reeds te kort en vorig jr 56000 migranten erbij. Op de andere terreinen niet veel beter. Mss nog een weekendje op de hei?

Wieowie
Wieowie21 sep. 2021 - 14:14

Prima troonrede, met goede reflectie en blik naar voren. Ik ben elke dag blij dat ik in Nederland woon en geef mijn kinderen mee dat zij dat ook moeten waarderen. Er is geen enkel land waar ik mee zou willen ruilen. In Spanje heb ik Drama’s gezien van ouders die zonder enige vorm van bijstand werden ontslagen in Corona tijd.

2 Reacties
gimli55
gimli5521 sep. 2021 - 15:54

Ruil eens met een slachtoffer van de Toeslagaffaire of met een Groninger in aardbevingsgebied, ben wel benieuwd of je dan je mening nog dezelfde is. Empathie is een inlevingsgevoel wat veel Nederlanders missen, eisen solidariteit van de antivaxxers, maar kunnen zich niet verplaatsen in de levens van de mensen die niet meekomen met dit fantastische land.

Wieowie
Wieowie21 sep. 2021 - 19:13

Zeur niet zo. De Groningers stemden dit jaar zelf met grotere aantallen op de vvd dan ooit. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/799740/zo-stemde-de-provincie-groningen-bij-de-tweede-kamerverkiezingen Hierbij het word Happiness report met een topplek voor Nederland. https://worldhappiness.report/ed/2021/

Tom Lucassen
Tom Lucassen21 sep. 2021 - 13:45

Zoals gewoonlijk een hoop propaganda en holle frasen. Vette leugens.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout21 sep. 2021 - 13:36

Troonrede: ‘Nederland blijft goed land om in te leven’ Inderdaad voor de Koning en z'n financieel begenadigde equivalenten; en die daarboven op royaal inkomensnivo. Voor de met minimale koopkracht toebedeelden wordt NL een deurwaardersstaat. Denkend aan Nederland zie ik incasso-ambtenaren traag langs de deuren waren om grijpstuivers te vergaren. Het beknibbelen van niet met saldo begunstigden zal leiden tot sociale onrust zoals we die in geen zestig jaar hebben gekend. Hoewel zelf niet arm, ik rijd zelfs áuto; en heb geen voedselbank nodig, ligt mijn solidariteit bij degenen die weldra extra worden uitgeknepen omwille van de nakende neo-neoliberale turbo-economie die thans wordt opgetuigd en een update krijgt ten gunste van bovenmodale potverteerders.

MichelB2
MichelB221 sep. 2021 - 13:27

De koning verwoordt de elite van NL. Puisant rijken en bedrijven met torenhoge winsten merken niets van de ontelbare crises waar de onderkant van de samenleving mee te maken heeft. De 3,5% economische groei in 2022 zal toch echt niet terechtkomen bij de lagere inkomensgroepen. Als gewone mensen de kruimels van het perverse casino-kapitalisme willen oprapen krijgen ze een tik op hun vingers. Het graaien blijft voor de patsers zoals de koning zelf. ⁉️

MB19
MB1921 sep. 2021 - 13:17

Er gaat best veel mis in dit land, maar als ze dan toch het onderwijs gaan aanpakken is het vak 'zegeningen tellen' misschien een aanrader. Als ik alle reactie overal lees kunnen we wel in Myanmar wonen.

4 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop21 sep. 2021 - 14:17

Nederland is nu nog een goed land, maar het kan hard gaan. Uiteindelijk krijgen we net als in de usa straks verliezers en winnaars. Hopelijk zit je aan de goede kant

gimli55
gimli5521 sep. 2021 - 18:51

Voor de verliezers is het resultaat hetzelfde, hooguit wonen ze op een andere plek. Heb je gisteren de docu gezien van de 5 slachtoffers, dat waren er 2 van de 30.000 gezinnen die moedwillig door de staat vernietigd zijn. laat die gedachte eens rustig indalen en dat Rutte en kompanen het 10 jaar gebben weten te verbergen incluis memo's en ander bewijsmateriaal. Jozias noemde het maar een minderheid, maar tel daar de slachtoffers van de gaswinning bij en de huur en zorg toeslag die vast ook op een zwarte lijst hebben gestaan en dan zie je dat het geen incidenten geweest zijn, maar doordacht en uitgevoerd beleid, Het is doelbewust institutioneel racisme en discriminatie door een corrupte regering en is dan Nederland nog een fantastisch land. Waar dit gedrag door politieke partijen wordt gesanctioneerd, waar de rechtspraak niet meer onafhankelijk is en de wetten fout zijn. Dan maakt het niet uit of je in Myanmar woont of in Nederland, de slachtoffers zijn geruïneerd, kapot gemaakt door een foute regering. Deze regering is corrupt, asociaal, repressief en destructief.

MB19
MB1922 sep. 2021 - 6:57

Beste Raymondenjoop, Persoonlijk denk ik niet dat het zo erg gaat worden als Amerika maar ben het met je eens dat er steeds meer vergelijkingen komen. We moeten beter gaan realiseren wat we hebben en zorgen met elkaar dat we dat niet kwijt raken!! Beste Gimli, alles wat je probeert uit te leggen met heel veel woorden staat in mijn eerste zin. Toch bedankt voor je bijdrage!!

Gerygrr
Gerygrr22 sep. 2021 - 13:10

Gimli, Daarbij is het des te zuurder voor de slachtoffers te moeten beseffen, dat zij in een gaaf land wonen! Juist niet dus! Het maakt ze extra geslachtofferd in een omgeving van wel geprivilegieerde Nederlanders!

vdbemt
vdbemt21 sep. 2021 - 12:59

Definieer 'land'. Is dat het landschap waarin we leven? Is dat de Nederlandse samenleving? Is dat de Nederlandse overheid? Nederland kent een prachtig landschap. Nederland kent een multiculturele samenleving die redelijk gelijkwaardig is. Maar op diverse vlakken verschillen kent, die je weg moet nemen. Beide. landschap en samenleving staan onder druk van steeds rechtser wordende regeringen, die kapitaal belangrijker vinden dan het 'samen' in de samenleving en dan een gezonde leefomgeving nu en later. Nederland als, en door de Nederlandse overheid, begint een knap kutland te worden.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -21 sep. 2021 - 12:38

was meer aandacht voor kleding en kapsel dan inhoud van het opstel.... hoewel, .... inhoud...

Bouwman2
Bouwman221 sep. 2021 - 12:28

Diekwart van Nederland stelt prijs op de monarchie, maar meer dan de helft vindt de Koning maar niets. Driekwart van de burgers vindt de democratie de beste maar Mark Rutte ook al nitets. Volgens mij moet Nederland maar op cursus: hoe stem ik de feiten af op mijn eigen gevoel. Hoe kan ik wonen in een luchtkasteel? Ik weet al een aantal cursusleiders.

2 Reacties
nDialectics
nDialectics21 sep. 2021 - 20:01

Sympathiek, intelligent, briljant. Kerstrede 2020 'mensen worden moe van de manische meningen machine' Wow, ik wou dat ik dat bedacht had. Monarchie: kinderen moeten verplicht in het familiebedrijf gaan werken. Staat haaks op vrije keuze. (ieder huisje heeft zijn kruisje) We kunnen spreken van een collectieve stropop beleving. Men make een karikatuur van iemand en hakke vervolgens in op de karikatuur (stropop) al snoevende kijk eens hoe goed (ethisch) ík ben. Het welbekende Byzantijnse schimmenspel. Uiteindelijk bestaat niemand meer. Enkel stroppopen. Er komt een permanente leiderschapscrisis en de daarbij behorende anarchie. Ergo: reverend Bouwman for Pope and reverend Bouwman for President!

Dronevliegenier
Dronevliegenier21 sep. 2021 - 20:26

@Bouwman "Hoe kan ik wonen in een luchtkasteel? Zwaartekracht inverteren! "Ik weet al een aantal cursusleiders." Spannend,. . . @Negatieve Dialectiek "stropop" Houd de dief! "Reverend Bouwman for Pope and Reverend Bouwman for President!" I second your emotion.

Wijdeveld
Wijdeveld21 sep. 2021 - 12:13

Om te beginnen. God zal ons niet helpen. Goed met de economie: Wat is dat economie???? Zorg: ramp Politie: ramp Jeugdzorg: ramp. Advocatuur: ramp. Milieu: ramp. Natuur: ramp. Stikstof: ramp. Gemeenten: ramp. Leefstijl veel goedkoop en verkeerd eten: ramp, 50% Nederlanders te dik. Bestrijden misdaad: ramp. Jeugdzorg: ramp. Stimuleren van het kapitaal: uitstekend. Ecomonie is een ramp voor het welzijn van de bevolking. Alleen de rijken / kapitalisten hebben baat bij alles. Zelfs bij een Corona pandemie. Zij ontspringen zoals altijd , de dans.

12 Reacties
Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 12:43

Nu zal niemand beweren dat Nederland op alle fronten perfect en 'af' is. Maar hoeveel landen zijn dat wel?. Niets mis met het streven naar verbetering maar enige relativering is op zijn plaats.

EenMening
EenMening21 sep. 2021 - 12:47

@deblaker Tip: zo snel mogelijk verhuizen naar een land waar het beter is.

Paul250371
Paul25037121 sep. 2021 - 12:50

And the list goes on.

vdbemt
vdbemt21 sep. 2021 - 13:02

Heel goed weergegeven.

Daniel Blank
Daniel Blank21 sep. 2021 - 13:16

Wat is het verschil tussen deze zaken: Milieu: ramp. Natuur: ramp. Stikstof: ramp.

Geen3
Geen321 sep. 2021 - 13:50

Economie is een ramp voor het welzijn van de bevolking. Oh ja? Waar komt het geld voor de zorg, de politie, de jeugdzorg, milieu, natuur en gemeenten dan vandaan?

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2021 - 14:36

Jozias Is wat ik altijd al doe, jouw woorden relativeren!

De Lieve Heer
De Lieve Heer21 sep. 2021 - 14:51

Geen - Het meeste van dat geld is nodig om de schade die door de economie wordt aangericht te herstellen. Voor zover dat überhaupt nog mogelijk is.

Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 15:49

@minous Niets mis met een beetje relativeren toch. Wat mij betreft beter dan structurele verontwaardiging, fact free politics en populisme.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 sep. 2021 - 18:31

'Niets mis met een beetje relativeren toch. ' Dat zou je toch eens moeten leren. Feit is dat we met zijn allen dankzij een paar decennia neo liberaal beleid steeds meer worden leeggedronken door de financials waardoor de koopkracht vrijwel niet stijgt en de lasten alleen maar toenemen. Zij maar lachen en jij maar werken. 'Wat mij betreft beter dan structurele verontwaardiging, fact free politics en populisme.' Schrijft het klapvee..

Jozias2
Jozias221 sep. 2021 - 20:58

@joe Want in de jaren 80 hadden meer mensen het beter dan nu?

Gerygrr
Gerygrr22 sep. 2021 - 11:29

Jozias, Facts free? Heb je het over je eigen feiten!

Greendutch
Greendutch21 sep. 2021 - 11:37

is 't nu 'koning kasteelbier'? het lijkt wel alsof hij al 'n paar pintjes op heeft????????

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens21 sep. 2021 - 15:37

@Greendutch "alsof hij al ’n paar pintjes op heeft" Dat zag ik er niet aan af, maar wel een iets hoger tempo dan waarin hij normaal spreekt. Waardoor ook die paar versprekingen, die ik niet erg vind. Want ach dat is menselijk, en zijn 'gewone' uitspraak is al een 200% verbetering t.o.v. de hooghartige bekaktheid van én Beatrix én Juliana, waaraan ik mij decennialang heb moeten ergeren. Over de inhoud ben ik het overigens eens met de meeste critici hier, de bekende neoliberale Rutte-taal. Zelfs Ruttes glimlach met lange neus klonk erin door.

nDialectics
nDialectics21 sep. 2021 - 20:08

@Eric Minnens "Zelfs Ruttes glimlach met lange neus klonk erin door. " Mark Rutte is de gedroomde minister-president in de nachtmerrie(s) van verenigd links!

Joop den Uil
Joop den Uil21 sep. 2021 - 11:20

moeilijk he Hoogheid ... dat voorlezen. Afghanistan belangrijker dan klimaat en woningnood ...

1 Reactie
De Lieve Heer
De Lieve Heer21 sep. 2021 - 12:03

Afghanistan belangrijker dan klimaat en woningnood …? Geenszins, Afghanistan maakt slechts deel uit van het rijtje rechtse rampen. -waarvan je er overigens nog een behoorlijk stel vergeten bent op te noemen.