Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Over Joop

Redactie

Joop is jouw online opinie pagina van BNNVARA met nieuws, bijdragen van opiniemakers en debat tussen bezoekers.

 • Francisco van Jole (eindredacteur)
 • Maarten Reijnders
 • Pascal Vanenburg

Contact

Heb je een opinieartikel dat je graag op Joop gepubliceerd wilt zien mail het dan naar redactie@joop.nl en voeg een rechtenvrije portretfoto en een korte biografie van jezelf toe. Vermeld ook het telefoonnummer waar je op te bereiken bent. Joop biedt overigens geen vergoeding voor het publiceren van opinieartikelen of cartoons.

Heb je nieuws, ben je ooggetuige geweest van een belangrijk nieuwsfeit of heb je daar foto’s van gemaakt, aarzel dan niet dat met ons te delen via nieuwstip@joop.nl. Geef bij foto’s duidelijk aan wie de foto waar gemaakt heeft en wie en wat er op te zien zijn.

Wil je om een andere reden contact met de redactie van Joop mail dan naar redactie@joop.nl.

Huisregels

Bij Joop wordt op een prettige, open manier gediscussieerd. Scherp maar toch galant. Dat vereist wederzijds respect en een aantal regels. In het algemeen geldt: gedraag je niet anders dan je in een openbaar debat zou doen.

Om de sfeer goed te houden en daarmee het debat te stimuleren, modereert Joop reacties. Er wordt niet gekeken naar ideologische voorkeuren of politieke kleur. Reacties kunnen worden geweigerd als ze:

 • niet over het onderwerp van het opiniestuk of nieuwsbericht gaan
 • op de man spelen in plaats van op de argumenten ingaan, zie ‘Argumentum ad hominem’
 • beschuldigingen bevatten zonder bewijzen
 • buitensporig grof taalgebruik bevatten
 • racistisch, seksistisch, homofoob of anderszins kwetsend zijn
 • reclame maken voor blogs, websites of producten
 • al eerder door hetzelfde lid geplaatst zijn
 • auteursrechten schenden of anderszins in strijd zijn met de wet

Joop behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.
Wanneer deze regels bij herhaling worden overtreden kan een IP-ban worden ingesteld.

Fijn dat je meedoet. Deel je mening met Joop.

Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.

Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. BNNVARA is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van Joop. De meningen en boodschappen op Joop geven niet de mening of het beleid van BNNVARA weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

BNNVARA behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan  BNNVARA besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op BNNVARA internet sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op BNNVARA internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Privacy-statement

De Algemene Voorwaarden vind je hier.
1.   Algemeen

Deze website is van de Omroepvereniging BNN-VARA, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum (hierna te noemen ‘BNNVARA’). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNNVARA. BNNVARA is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

BNNVARA acht privacy bescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNNVARA houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2.   Contact

Met dit Privacy en Cookie Statement wil BNNVARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over dit document kunt je altijd contact opnemen met BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl.

3.   Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNNVARA persoonsgegevens van leden, abonnees, BNNVARA accounthouders, bezoekers van haar programma’s, haar website(s), webshop(s), apps en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties.

Gegevens die je aan ons verstrekt
BNNVARA verwerkt alle gegevens die je invoert of aan haar verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die BNNVARA verwerkt zijn: naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling), cv’s en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend.
BNNVARA kan, indien je daar toestemming voor geeft, een koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt BNNVARA ook gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Dit gebeurt door middel van cookies, hiervoor wordt van tevoren om jou toestemming gevraagd. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps). BNNVARA maakt hiervoor gebruik van cookies. Hierover kun je meer lezen onder punt 8 van dit Privacy en Cookie Statement.

4.   Doeleinden van de verwerking en opslag

BNNVARA verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a.   voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze programma’s;
b.   om het aanmaken en beheren van een BNNVARA account mogelijk te maken;
c.   indien en voor zover het aan de orde is om te factureren;
d.   om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNNVARA (waaronder ook ledenactiviteiten, ledenwerfacties) en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van BNNVARA;
e.   om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
f.   om je sollicitatie in behandeling te nemen;
g.   om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken;
h.   om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
i.   om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
j.   om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
k.   Om individuele voorkeuren (van BNNVARA accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor de doelen zoals genoemd in sub a tot en met g.

5.   Bewaartermijnen

BNNVARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doelen, verstrekt BNNVARA vóór die verdere verwerking informatie over dit andere doel en zal hiervoor indien nodig opnieuw toestemming vragen.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken.

6.   Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij en onze leveranciers die in onze opdracht handelen, die met jouw persoonsgegevens in aanraking komen, gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. BNNVARA verstrekt naw-gegevens en telefoonnummers aan derden voor bijvoorbeeld het bevestigen/valideren van gegevens.
Daarnaast verstrekt BNNVARA persoonsgegevens aan derden die in opdracht van BNNVARA aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan BNNVARA jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht jouw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNNVARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

7.   Profilering

Om je zo gericht mogelijk aanbevelingen te kunnen doen, verzamelen en analyseren, indien je hier toestemming voor geeft, we ook gegevens over je kijk- en luistergedrag en de routes die je via verschillende devices op de online domeinen, producten en diensten van BNNVARA aflegt. Hierdoor weten we beter wat je wel en niet leuk vindt. Deze profilering kun je te allen tijde beheren in je BNNVARA-account. Dit geldt overigens voor al je privacyvoorkeuren.

8.   Recht op inzage, correctie en verwijdering

BNNVARA houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens BNNVARA van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je aangeven via je BNNVARA-account of via bnnvara.nl/inzage.

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNNVARA kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Als BNNVARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNNVARA je vraagt om het verzoek nader te specificeren.

9.   Recht van verzet

BNNVARA gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van BNNVARA. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres contact@bnnvara.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum.

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNNVARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

BNNVARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

10.   Beveiliging en beveiligingsproblemen (responsible disclosure)

BNNVARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.
Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt BNNVARA dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden.
BNNVARA hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), BNNVARA daar iets tegenover stelt. Zoals het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met BNNVARA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

 • Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar webmaster@bnnvara.nl.
 • Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
 • Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat BNNVARA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
 • Laat juiste contactgegevens achter, zodat BNNVARA met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
 • Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.
 • Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat een melding is ontvangen, zal BNNVARA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. BNNVARA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

11.   Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van het AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je meer informatie over de AP en over privacy.

12.   Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (waaronder een PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BNNVARA of die van een derde partij. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

BNNVARA is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Tijdens je bezoek aan BNNVARA-sites worden er met jouw toestemming ook door de NPO cookies geplaatst. Deze worden door de NPO gebruikt om alle online NPO-domeinen te kunnen analyseren en optimaliseren. Je leest er meer over in het Privacy- en Cookie Statement van de NPO.

In- en uitschakelen van cookies
Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door in je browser de instellingen te wijzigen (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer je alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website, maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kan je de instelling in de browser “Cookies van derdeaanbieders blokkeren” kiezen.
Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van uw browser raadplegen.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website (overige cookies).

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

BNNVARAHubNotifcation Voorkomen dat de login/registratie-popup te vaak getoond wordt.

Load Balancer
Load balancing verdeelt de hoeveelheid werk waar een device mee te maken heeft over twee of meer devices, zodat meer werk kan worden gedaan binnen dezelfde hoeveelheid tijd en in het algemeen, alle gebruikers sneller bediend kunnen worden.

NID
De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals jouw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten jij per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20).

PHPSESSID
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Hierin worden zaken als munteenheid, taal en dergelijke opgeslagen. Deze cookie verloopt wanneer de browser wordt gesloten.

usid
Unieke computer-id die wordt gebruikt voor het genereren van rapporten en wordt gebruikt door de web-SDK om een opgeslagen antwoord te ontvangen.

gmid
Gebruikt om de ingelogde gebruiker te identificeren.

hasGmid/gig_hasGmid
Interne cookie voor de server developer kit.

apiDomain
Een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

ANALYTISCHE COOKIES
Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

Google Analytics
Voor analyse-doeleinden maakt BNNVARA onder andere gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij BNNVARA deze zo heeft ingesteld dat wij maar een deel van uw IP-adres gebruiken. Hierdoor zijn de gegevens niet tot een specifieke persoon te herleiden. BNNVARA gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld.

Hotjar
Naast Google Analytics gebruikt deze site Hotjar cookies om de website te analyseren. Deze cookie houdt bij op welke wijze de website wordt gebruikt door het analyseren van o.a. muisbewegingen en scrollgedrag. Met de verzamelde website verbetert BNNVARA haar website.

comScore
Hierdoor is het mogelijk een beeld te kregen in de aard en omvang van het publiek. Een eerste blik op de consumptiegewoonten van het digitale publiek dat de BNNVARA websites bezoekt.

Piwik
Een opensourceprogramma om bezoekersstatistieken van de websites bij te houden.

ADVERTENTIE COOKIES
Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om jouw online advertentieaanbod te verbeteren. De websites van de Nederlandse Publieke Omroep laat je advertenties in de vorm van Ster-videoboodschappen en banners zien. De inkomsten uit deze advertentieboodschappen gaan naar het Ministerie van OCW. Dit geld wordt gebruikt voor de mediabegroting. De mediabegroting wordt gebruikt om (een deel van) de publieke omroep en diverse andere publieke media-instellingen te financieren.

 1. Indien u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen kan je nog steeds videoboodschappen en banners te zien krijgen. Het gaat dan alleen niet op advertenties die zijn afgestemd op jouw interesses. Deze advertenties worden geplaatst zonder dat een profiel wordt gebruikt of opgebouwd.
 2. Indien u wel gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen bij het bezoek aan NPO websites, gebeurt het volgende. Jij krijgt dan advertenties in de vorm van videoboodschappen en banners te zien die zijn gebaseerd op het reeds bestaande profiel dat adverteerders eerder van jou hebben samengesteld op andere websites. In dit profiel is informatie over u vastgelegd met als doel om u in te delen in bepaalde interessecategorieën. Bij het opstellen van een profiel houden adverteerders en advertentienetwerken rekening met jouw online surfgedrag. Dat gedrag zegt immers iets over jouw vermoedelijke interesses.

Voor het volgen en vastleggen van jouw surfgedrag in profielen, worden door adverteerders en advertentienetwerken cookies gebruikt:

DoubleClick
Deze site maakt gebruik van de DoubleClick cookies van Google, zodat het online advertentieaanbod voor jouw kan worden verbeterd. Door de cookies van DoubleClick wordt aan jou als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat jij onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook jouw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door DoubleClick kun je vinden in het Privacybeleid van Google.
Let op: Het privacybeleid van Google kan regelmatig wijzigen.

Google Ads
Dit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Verdere informatie kun je hierover vinden in het Privacybeleid van Google.

SOCIALE MEDIA COOKIES
Om eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken, maken wij gebruik van de volgende cookies:

Facebook Connect (zie voor meer info de Privacy Policy van Facebook.

Instagram (zie voor meer info de Privacy Policy van Instagram

Youtube zie voor meer info de Privacy Policy van Youtube

New Relic
New Relic biedt een uitgebreide prestatieanalyses voor elk onderdeel van de softwareomgeving. Hierdoor kunnen enorme hoeveelheden gegevens bekeken worden.

OVERIGE COOKIES
Voor het bieden van de extra functionaliteiten maken wij op onze website gebruik van de volgende cookies:

AddThis
AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. AddThis maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons.

Zopim
Deze cookie maakt het gebruik va onze chatfunctie mogelijk, zie voor meer info de Privacy Policy van Zopim.

13.   Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

BNNVARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNNVARA jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNNVARA dit melden op haar website.

14.   Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van ons Privacy en Cookie Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: https://bnnvara.nl
Adres hoofdkantoor: BNNVARA
Wim T. Schippersplein 3 (Media Park)
1217 WD Hilversum
BNNVARA 0900-0123 (0ct. p/m extra. Van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 uur tot 17:00 uur.)
E-mailadres: contact@bnnvara.nl
KvK: 58742638

Dit privacy statement is gewijzigd in mei 2018