Joop

Is de Westelijke Jordaanoever bezet?

  •    •  
31-07-2022
  •  
leestijd 11 minuten
  •  
2209 keer bekeken
  •  
westbank

Professor Robbie Sabel vertelde in het Reformatorisch Dagblad dat in de Palestijnse Gebieden “geen sprake is van bezetting in klassieke zin”. Ook de manualen van de Israël-lobby adviseren de Israël-supporters om iedereen te corrigeren dat de Westbank ‘betwist’ is, niet ‘bezet’. Hieronder zal ik aantonen dat de Westbank bezet is.

Waar vinden we volkenrecht?
Volgens ministerie van Buitenlandse Zaken:

“Artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) noemt de belangrijkste rechtsbronnen:

  • Internationale verdragen
  • Internationale gewoonte
  • Door beschaafde naties erkende algemene rechtsbeginselen

Daarnaast kunnen besluiten van internationale organisaties een rechtsbron zijn. Ook kunnen eenzijdige handelingen of verklaringen van staten onder omstandigheden worden aangemerkt als bron van internationaal recht.”

BuZa vergeet paragraaf ‘d’ van artikel 38: “Rechterlijke beslissingen, alsmede de opvattingen van de meest bevoegde schrijvers der verschillende naties, als hulpmiddelen voor het bepalen van rechtsregels.” Dus laten we al deze bronnen bekijken.

Wat is militaire bezetting?
De bezetting valt onder een deelgebied van volkenrecht genoemd oorlogsrecht of humanitair recht.

Een territorium is bezet wanneer het onder gezag van een vijandig leger staat, of een leger heeft effectieve controle over het gebied. Vaak leidt het leger zelf het gebied, bijvoorbeeld door een militair het opperhoofd te maken en de functies van een regering uit te oefenen.

De belangrijkste spelregels van oorlogsvoering staan in enkele verdragen: de Haagse Conventie van 1907 bevat een “Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land” (Hague Regulations) en de vier Geneefse Conventies. De 4e Geneefse conventie van 1949 (GC IV) gaat over de bescherming van burgers in oorlogstijd en is voor ons van belang.

Kan men alleen het territorium van een ander land bezetten?
Sommige Israël-supporters beweren dat Israël de Westbank niet bezet omdat er geen Palestijnse staat bestond. Echter, in modern volkenrecht, bestaan meer soorten bezetting. In zijn artikel “What Is a Military Occupation?” inventariseert Adam Roberts 17 soorten bezettingen. Een daarvan is voor ons belangrijk: Bezetting van territoria waarvan de status onzeker is of betwist.

Hier zien we meteen de denkfout van de Israël-supporters: zij corrigeren jou dat de Westbank niet ‘bezet’ maar ‘betwist’ zou zijn. Echter een territorium kan wel degelijk tegelijkertijd bezet en betwist zijn. Veel oorlogen gaan over betwiste gebieden waarover meer landen (misschien oprecht) beweren dat ze de rechtmatige eigenaar zijn. En in sommige gevallen is het zelfs moeilijk de echte eigenaar te achterhalen.

Echter bezettingsrecht (onderdeel van oorlogsrecht) wil vooral burgers beschermen. Als het bezettingsrecht alleen zou gelden voor gevallen waar het 100% zeker is welk land de rechtmatige eigenaar is, dan zouden de burgers onbeschermd zijn in gevallen van betwiste gebieden. Daarom is de rechtmatige eigenaar irrelevant voor oorlogsrecht.

Dus zodra een vijandig leger effectieve controle over een gebied buiten de bestaande grenzen van een staat heeft, is er sprake van bezetting.

Enkele voorbeelden van bezette gebieden die geen staten zijn geweest
Na de eerste Wereldoorlog werden de voormalige Duitse en Ottomaanse kolonies mandaten van het Volkerenbond. De overwinnaars van de oorlog zouden deze gebieden tijdelijk administreren totdat de kolonies op eigen benen kunnen staan. Zo administreerde Groot Brittannië Palestina.

Namibië
Zuid-Afrika administreerde Namibië (onder de naam Zuidwest-Afrika). De VN beëindigde het mandaat voor Namibië, maar Zuid-Afrika weigerde te vertrekken. De VN noemde deze weigering een ‘illegale bezetting’. (Bezetting is meestal legaal en kan illegaal worden).

Ook het ICJ gaf een adviesopinie daarover en verklaarde de situatie een illegale bezetting.

Oost-Timor
Na de revolutie abandonneerde Portugal haar kolonie Oost-Timor. Hier ontstond een burgeroorlog en de organisatie Fretilin verklaarde eenzijdig onafhankelijkheid, maar Oost-Timor was nog geen staat. Indonesië viel Oost-Timor binnen en annexeerde haar. De wereldgemeenschap beschouwde ook deze toestand als een militaire bezetting.

Westelijke-Sahara
Spanje vertrok uit haar kolonie in de Westelijke-Sahara en liet haar onder gedeelde administratie van Marokko en Mauritanië achter. Ondanks dat de Westelijke-Sahara geen onafhankelijke staat was, beschouwt de wereldgemeenschap de Westelijke-Sahara als bezet.

De bezetting van de Westelijke Jordaanoever
Palestina was een Brits mandaat, na de invasie van 1917. GB stond toe dat Europese migranten koloniën in Palestina zouden stichten. Het percentage kolonisten groeide van rond 10% in 1917 tot 32% in 1948.

De Arabieren hebben het Palestina-mandaat nooit als legaal geaccepteerd en wilden een onafhankelijke staat worden. Het conflict tussen Arabieren en kolonisten en tussen kolonisten en GB groeide met de dag. GB gooide de handdoek in de ring en de VN nam resolutie 181 aan om het gebied te verdelen in een Joodse en een Arabische staat.

De verdeling zou de Joodse minderheid meer dan de helft en de beste economische gebieden geven. Jeruzalem zou onder internationale administratie vallen.

Het conflict ontaarde in een burgeroorlog en de kolonisten verklaarden onafhankelijkheid. De Arabieren wilden het ICJ laten beslissen of het mandaat legaal was en wie het recht had op Palestina, maar de kolonisten vonden dat geen goed plan (John Quigley. (2021). The Legality of a Jewish State: A Century of Debate over Rights in Palestine. Cambridge University Press)

Toen het aantal Palestijnse vluchtelingen groot werd, na de onafhankelijkheidsverklaring, mengden de legers van de buurlanden zich met het conflict. Egypte bezette Gaza. Jordanië bezette de Westbank, in overeenkomst met de afspraak met de kolonisten om het territorium van de Palestijnen onderling te verdelen. Israël veroverde 78% van Palestina.

In 1967 riep Israël dat Egypte haar had aangevallen en viel Egypte aan. Jordanië en Syrië, die een verdedigingsverdrag met Egypte hadden, zoals NAVO, schieten Egypte te hulp. Israël veroverde Gaza, Sinaï, de Westbank en de Golanhoogten (van Syrië).

Waarom is de Westbank bezet?
De Golan is evident bezet, maar Israël ontkent dat de Westbank bezet is. Hoe weten we dat het bezet is?

Het Internationaal Gerechtshof
Zoals over Namibië en de Westelijke Sahara mocht het Internationaal Gerechtshof een adviesopinie geven. De rechters zeiden dat de Westbank evident bezet is. De adviesopinie is niet bindend maar wel een gezaghebbende uitleg van het internationaal recht. Dus het beste juridische argument dat je kan vinden.

Landen maken volkenrecht op twee manieren: via verdragen en via gedrag (gewoonte). Verdragen zijn bindende contracten. Gewoonterecht berust op herhaling van gedrag. Hoe meer landen ‘denken’ dat er een regel in volkenrecht bestaat en ze die regel volgen, hoe sterker de regel wordt. Ook als landen een verdrag massaal afsluiten, is dat een bewijs van hun gedrag, van hun juridische overtuiging (opinio juris). Dus ook verdragen kunnen bewijs van gewoonterecht zijn.

Zo verklaarde het ICJ dat artikel 42 van de Hague Regulations gewoonterecht is geworden. In dit artikel staat de bezettingsdefinitie: “territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.” Israël veroverde de Westbank in 1967, dus volgens gewoonterecht is de Westbank bezet, inclusief Oost-Jeruzalem.

De Vierde Geneefse Conventie (CG IV)
Dit verdrag gaat over de bescherming van burgers tijdens de oorlog en tijdens bezetting. Artikel 2 begint met:

“Onverminderd de bepalingen welke reeds in tijd van vrede in werking moeten treden, is dit Verdrag van toepassing ingeval een oorlog is verklaard of bij ieder ander gewapend conflict dat ontstaat tussen twee of meer der Hoge Verdragsluitende Partijen, zelfs indien de oorlogstoestand door één der Partijen niet wordt erkend.

Het Verdrag is eveneens van toepassing in alle gevallen van gehele of gedeeltelijke bezetting van het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij, zelfs indien deze bezetting geen gewapende tegenstand ontmoet.”

Israël en de Israël-supporters zeggen dat CG IV niet van toepassing is omdat de tweede paragraaf spreekt van het grondgebied van een andere staat, maar Jordanië (menen de Israël-supporters) was zelf een bezetter, geen rechtmatige eigenaar.

Echter het ICJ en de rest van de wereld beroept zich op de eerste paragraaf, die duidelijk zegt dat landen bij elk militair conflict het verdrag moeten respecteren. De tweede paragraaf zegt alleen dat het verdrag ook geldt wanneer een land geweldloos zonder verzet bezet wordt. Deze paragraaf was toegevoegd als extra veiligheid, zodat de burgers in alle mogelijke gevallen beschermd worden.

Sterker nog, het ICJ zegt dat Israël zelf had toegegeven dat GC IV van toepassing was toen Israël onmiddellijk na de zesdaagse oorlog een militaire oekaze nam waarin het stond: “the Military Court... must apply the provisions of the Geneva Convention dated 12 August 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War with respect to judicial procedures. In case of conflict between this Order and the said Convention, the Convention shall prevail.”

Protocol I GC IV
Landen veranderen verdragen door protocollen toe te voegen. Protocol I vult de Geneefse Conventies aan. Omdat Israël GC IV fout interpreteert, hebben de landen de bezetting nog verder verduidelijkt in paragraaf 4 van artikel 1: de Geneefse Conventies zijn ook van toepassing tijdens “gewapende conflicten waarin volkeren vechten tegen koloniale overheersing en vreemde bezetting en tegen racistische regimes, in de uitoefening van hun recht op zelfbeschikking...”

Deze paragraaf is bedoeld om de Israëlische interpretatie te weerleggen. 174 andere landen hebben het protocol geratificeerd en 3 anderen hebben het ondertekend (behalve Israël). Het grote aantal landen geeft aan hoe staten daarover denken. De Palestijnen hebben zelfbeschikkingsrecht, dus ook zij worden met deze paragraaf bedoeld.

Het Israëlische Hooggerechtshof
Ook dit hof verklaart aan de lopende band dat de Westbank bezet is (de rechters noemen het Judea en Samaria). Bijvoorbeeld:

“The Judea and Samaria areas are held by the State of Israel in belligerent occupation. The long arm of the state in the area is the military commander. He is not the sovereign in the territory held in belligerent occupation…. His power is granted him by public international law regarding belligerent occupation. The legal meaning of this view is twofold: first, Israel law does not apply in these areas. They have not been ‘annexed’ to Israel. Second, the legal regime which applies in these areas is determined by public international law regarding belligerent occupation… In the center of this public international law stand the Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907… These regulations are a reflection of customary international law. The law of belligerent occupation is also laid out in IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949…” (Israel High Court HCJ 7957/04, Mara’abe v. The Prime Minister of Israël, 21 juni, 2005)

En in de rechtszaak Beit Sourik zei het hof: “The military commander’s authority is also anchored in IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949.” Dit is een stiekeme toegeving dat GC IV van toepassing is.

Sterker nog, Israël heeft het zelf voor het Hooggerechtshof beargumenteerd. In 2005 vertrok Israël uit Gaza en de settlers stapten naar het Hooggerechtshof. De Israëlische regering beargumenteerde dat Gaza bezet was, dat de bezetting per definitie tijdelijk is en daardoor moest men de nederzettingen ontruimen (David Kretzmer en Yaël Ronen. (2021) The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. Oxford University Press. Pag. 60).

De grappigste toegeving komt van de Israëlische kolonisten. Om te voorkomen dat men een steengroeve in de buurt van hun nederzetting zou bouwen, stapten ze naar het Hooggerechtshof. Zij beargumenteerden ook dat de Westbank bezet is en dat de bezettende macht slechts een beheerder is van de natuurlijke bronnen en er niet aan mag komen (Kretzmer en Ronen. Pag. 218).

De advocaat-generaal
In een juridisch advies namens de Israëlische advocaat-generaal Meir Shamgar, die later de president van het Hooggerechtshof werd, stond dat volgens GC IV men geen burgers mag verdrijven om oefenterreinen voor het leger (IDF) te maken:

“The civilian population may not be evicted from territories in order to create training areas for the IDF, both for political and humanitarian reasons and for reasons that violate international law. Article 49 of the Convention on the Protection of Civilian Persons by War, to which Israel is a party, expressly prohibits the forcible transfer of civilians in occupied territory, except where immediate combat needs require it. In our case, it cannot be said that combat needs necessitate the evacuation of the areas intended to be training areas, and therefore the forcible evacuation of the population from these areas would constitute a violation of the provisions of the aforementioned Convention.”

Dus in de wandelgangen van de Israëlische regering zijn ze wel overtuigd dat de Westbank bezet is en dat GC IV van toepassing is.

Israëlisch gedrag
Het feit dat een militaire autoriteit de Westbank regeert, bewijst dat het bezet is, immers dat is de definitie van bezetting. Sterker nog, bezettingsrecht vereist dat de bezetter de reeds bestaande wetten zover mogelijk behoudt. Israël past op de Palestijnen de wetten van het Ottomaanse Rijk toe, de Britse wetten sinds het mandaat, de wetten van Jordanië tijdens de bezetting en de vroegere Egyptische wetten in Gaza. Dus het Israëlische gedrag bewijst dat de Westbank bezet is.

De VN
Er zijn veel VN-resoluties waarin staat dat de Westbank bezet is. Neem bijvoorbeeld het recentelijk Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad, gestemd met 14-0 (de VS heeft zich onthouden). Daar staat dat de Westbank bezet is en daardoor de nederzettingen illegaal zijn.

De Opinio Juris
Alle staten hebben de Geneefse Conventies geratificeerd. Zij houden regelmatig conferenties en daar verklaren ze unaniem dat de Westbank bezet is. Dit toont twee dingen aan. Ten eerste de juridische opinie van de staten (en we hebben gezien dat staten gewoonterecht ook via hun opinie maken). Ten tweede, verdragen worden ook geïnterpreteerd door het gedrag van de staten achteraf. Dus als staten achteraf unaniem zeggen dat GC IV van toepassing is, dan is dat de correcte interpretatie van GC IV.

Rechtsgeleerden
In elk studieboek voor volkenrechtstudenten staat heel stellig dat de Westbank bezet is. Neem elk vooraanstaand werk van volkenrecht. De overgrote meerderheid van de meest gerespecteerde juristen schrijven alsof het debat allang is beslecht. Twee voorbeelden.

James Crawford was een van de grootste juristen van de laatste 100 jaar en rechter bij het ICJ. Hij schreef in een advies voor de Britse vakbonden: “It is undeniable that Israel occupies the territory of the West Bank.” Een jurist van zijn statuur maakt zulke stellige uitspraken alleen als hij weet dat er geen relevante tegenargumenten bestaan, omdat zijn imago beschadigd zou raken. Hij verscheen als advocaat in 23 rechtszaken voor het ICJ en in een aantal adviesopinies. Palestijnen hebben hem ingehuurd voor de adviesopinie over de Israëlische muur. Hij heeft zich in deze materie heel goed verdiept. En het hof heeft zijn argumenten overgenomen, dus hij weet wat hij zegt.

Ook Theodor Meron is een van de grootste juristen, die rechter was bij verschillende oorlogstribunalen. Hij was in 1967 adviseur van de Israëlische regering. In een geheim memo schreef hij een paar maanden na de oorlog dat de Westbank bezet is en dat het verboden zou zijn om nederzettingen te bouwen. In 2017 schreef Meron een artikel in het eminente blad American Journal of International Law dat dit debat allang beslecht zou moeten zijn. Immers, er zijn overweldigende argumenten voor de orthodoxie: de Veiligheidsraad heeft daarover resoluties aangenomen; het Rode Kruis noemt het bezetting en deze organisatie is een vooraanstaande duider van oorlogsrecht; de partijen van de Geneefse Conventies (dus alle landen), zijn het eens dat de Westbank bezet is; zelfs het Israëlische Hooggerechtshof heeft toegegeven dat de Westbank bezet is en dat ideologische nederzettingen illegaal zijn; het Internationaal Gerechtshof heeft dit bevestigd in de adviesopinie. Dus, concludeert Meron, de waarheid staat rotsvast.

Is het dan even correct te zeggen dat de Westbank betwist is als bezet?
Nee. Zelfs als het oorlogsrecht niks zegt over wie de eigenaar is, voor gebieden die geen evidente eigenaar hebben, heeft de lokale bevolking onder bezetting het zelfbeschikkingsrecht en ook het recht op het territorium. Dus ook de Palestijnen.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

omaoeverloos
omaoeverloos1 aug. 2022 - 12:43

"Enkele voorbeelden van bezette gebieden die geen staten zijn geweest" Ik mis in het lijstje landen als de VS, Australie en Nieuw Zeeland.

4 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers1 aug. 2022 - 21:48

Tibet, Oost Turkestan, Binnen Mongolie. Zuid Amerika. De door jezelf genoemde locaties bevatten ooit veel staten. Alleen niet staten erkent voor zichzelf door een volkerbond waar de rijken en kolonisten beslisten. Ticu wil dicht bij het recht van die beslissers als argument blijven, want zo is de wereld, wat ook betekent dat hij die machten impliciet blijft steunen. Australie https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/63/Indigenous_Language_Map.jpeg New Zeeland https://www.familysearch.org/en/wiki/New_Zealand_Indigenous_Peoples#/media/File:NZ_Maori_Regions.jpg Noord Amerika https://vividmaps.com/native-tribes-of-america/

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 aug. 2022 - 22:01

Horen ook Groenland en Canada niet ook op de lijst? De Inuit zaten ook niet op die westerlingen te wachten.

omaoeverloos
omaoeverloos2 aug. 2022 - 9:50

Inderdaad, overal waar kolonisten getalsmatig de overhand kregen ging het verkeerd.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 aug. 2022 - 8:32

Rusland stikt ook van de onderdrukte en weggevaagde naties.

PGS
PGS31 jul. 2022 - 17:52

Is Israel dan het enige land die dit doet ? Nee, want als je je geschiedenis kent, dan is Hawaii ook bezet gebied. Het is destijds bezet door amerikaanse zakenlieden. Er zijn heel wat gebieden in Afrika die wij kunnen rekenen tot bezet gebied. Als wij kijken hoe Turkije steeds meer gebied van Syrie bezet, dan blijkt dat Israel niet het enige land is dat dit doet. Maar in tegenstelling tot deze voorbeelden, is men wel verontwaardigd betreffende Israel maar kijkt men de andere kant op als het om andere landen gaat. Wat mij betreft is dit een zeer selectieve verontwaardiging.

5 Reacties
LaBou
LaBou 1 aug. 2022 - 6:11

Allemaal waar maar we hebben het nu over Israel. PGS probeert daar van af te leiden, iets wat een doodzonde zou zijn als het expliciet over die anderen zou gaan.

oproerkraaier
oproerkraaier1 aug. 2022 - 8:44

wat een whataboutisme. Het is ook een grove leugen dat je stelt dat men de andere kant op kijkt als het andere landen betreft. Je moet je de ogen uit je kop schamen zoals jij het ene leed op de wereld tegen het andere uitspeelt.

PGS
PGS1 aug. 2022 - 21:08

@ Oproepkraaier Ten eerste is het je ogen uit je hoofd schamen. En ten tweede vind ik het wel frappant dat jij zo hyper emotioneel reageert als ik stel dat dit een zeer selectieve verontwaardiging. Ik heb de VN nog steeds geen veroordeling uitgesproken naar Turkye wat zij doen in Syrie. Het enige wat zij doen is is selectief Israel veroordelen terwijl er heel wat landen zijn die in dat zelfde VN eigenlijk hun mond zouden moeten houden gezien de mate van mensenrechten of de afwezigheid van mensenrechten in hun land.

oproerkraaier
oproerkraaier2 aug. 2022 - 9:14

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Jopie666
Jopie6662 aug. 2022 - 17:03

Klopt zelfs Rusland doet het op grote schaal en vergeet China niet en iedereen weet nu wat China met de islam doet.

JaapBo
JaapBo31 jul. 2022 - 13:22

Dit is natuurlijk een non-discussie. Alleen zionistische wappies geloven dat de bezette Palestijnse gebieden niet bezet maar betwist zijn.

3 Reacties
r v b
r v b31 jul. 2022 - 15:05

de palestijnse gebieden zijn bezet, Israel is betwist gebied.

oproerkraaier
oproerkraaier31 jul. 2022 - 15:40

Ze weten heus wel beter, ze liegen gewoon.

oproerkraaier
oproerkraaier1 aug. 2022 - 10:51

Overigens het zijn geen wappies, het zijn fascisten.

Jopie666
Jopie66631 jul. 2022 - 12:33

De Gaza is officieel niet bezet meer, maar ze hebben er toch zelf een mooie gevangenis van gemaakt de Hamas sekte. Israel en Egypte zien ze liever dood. Voor de rest is Israel booming. Iedereen wilt Israëlische wapens hebben nu de Russische wapens slecht zijn. Let de komende jaren op de combinatie Israel en India, die gaan geweldige wapens samen maken en uiteraard Israel en Amerika ook. De Palestijnen doen er niet meer toe. Zelfs de buurlanden zijn ze liever kwijt dan raak. De Palestijnen hebben hun kans gehad en niet gepakt. Gevolg was dat de Israëlische bevolking en politiek ook verhard is ten aanzien Palestijnen en de mentaliteit steeds vaker is geworden muur bouwen en opruimen. Rechts gaat in Israël weer de verkiezingen winnen, omdat de rest geen boodschap hebben voor de toekomst Israël en de rechtse oplossing gewerkt heeft. De muur heeft zelfmoord aanslagen gestopt in Israel. Het huidige Israel was totaal niet zo 30 jaar geleden. Verder kan Israël doen wat ze willen. Want ze hebben waarschijnlijk 100 tot 400 kernwapens. Dan ben je ongenaakbaar als land. Ik verwacht dat er de komende 10 a 15 jaar zeker heel wat landen bijkomen die atoombommen gaan krijgen. Denk aan Venezuela, Brazilië, Polen, Oekraïne of restant, Iran, Saudi-Arabië, Egypte, Australië, Zuid-Afrika en 2 of 3 vroegere Sovjet Republieken. Dit aantal wordt nog meer als Rusland uit elkaar valt.

7 Reacties
JaapBo
JaapBo31 jul. 2022 - 13:23

correctie: Volgens de VN is Gaza bezet gebied

Jopie666
Jopie66631 jul. 2022 - 14:44

Jaapbro door wie dan. Dat de grenzen afgesloten worden door Israël en Egypte hebben ze helemaal zelf gedaan. In een all out war gaan ze gewoon de zee in. Of mogen ze vertrekken naar Egypte. En de VN is zo dood als een pier en in handen dictators nu.

EricDonkaew
EricDonkaew1 aug. 2022 - 2:15

@Jopie666: Let de komende jaren op de combinatie Israel en India, die gaan geweldige wapens samen maken en uiteraard Israel en Amerika ook. ---------------------------------------- Je kunt wel merken dat jij beroepsmilitair bent geweest...

Mark Huysman
Mark Huysman1 aug. 2022 - 10:09

Jopie666 [Jaapbro door wie dan.] Door Israël slimmerd. [Dat de grenzen afgesloten worden door Israël en Egypte hebben ze helemaal zelf gedaan.] Ah, de Palestijnen hebben zichzelf opgesloten. De vluchtelingen in Gaza zijn daar zeker ook naar toe gegaan om vakantie te vieren? En Nederland had zichzelf bezet in 40-45? [In een all out war gaan ze gewoon de zee in.] Dat zou je wel willen he? Palestijnen zijn immers non-mensen.die van de aardbodem moeten verdwijnen. [En de VN is zo dood als een pier en in handen dictators nu.] De VN is idd volkomen tandeloos wat betreft Israël/Palestijnen en dat komt m.n. omdat de VS resoluties in de Veiligheidsraad blokkeert en omdat ook de Europese landen weigeren om consequenties te verbinden aan uitspraken van de Algemene Vergadering.

Jopie666
Jopie6661 aug. 2022 - 20:30

Mark Huysman en anders doet Rusland, dat wel voor Israël. Iedereen weet na Isis waar een deel islamitische wereld voor staat. Het doel islamitische wereld is duidelijk te zien hoor. Maar godsdienst waanzin en wetenschap gaan niet echt samen.

Lopez
Lopez1 aug. 2022 - 21:19

@Jopie666 [De Gaza is officieel niet bezet meer.] Dat is het officieel wel, en dat verandert echt niet als Jopie666 het ontkent. [maar ze hebben er toch zelf een mooie gevangenis van gemaakt de Hamas sekte.] Dat ‘Blaming the victim’ ligt u wel, hè? Onder het artikel van Van Teeffelen was u ook al lekker bezig. [De Palestijnen hebben hun kans gehad en niet gepakt.] Vertel eens, welke kans hebben zij ‘gehad en niet gepakt’? Enne, als je je kans niet pakt, moet je dan voor straf 55 jaar onder bezetting leven, of als vluchteling 75 jaar in een vluchtelingenkamp? Is dat hoe het werkt? [Gevolg was dat de Israëlische bevolking en politiek ook verhard is ten aanzien Palestijnen.] En ik maar denken dat de Israëlische samenleving de afgelopen decennia in steeds hoger tempo rechtser en religieuzer is geworden, zelfs zodanig dat de Kahanisten in de peilingen de op twee na grootste partij zijn - blijkt het de schuld van de Palestijnen te zijn! [In een all out war gaan ze gewoon de zee in.] Twee miljoen burgers ‘gewoon’ de zee in. Zeker hun eigen schuld, hè?

Paul Spijkers
Paul Spijkers2 aug. 2022 - 9:12

Belachelijk idee dat het de schuld is van de Palestijnen dat ze in Bantustans bezet en als aparte groep als ondermensen worden behandelt. Daar hebben ze niks over te zeggen. Het is inderdaad zo dat het success boekt in de zin dat ze het regiem behouden, maar zo kan je ook klappen voor andere slechte foute heerschappijen. Jopie doet een fanfare voor een gewelddadig koloniaal apartheid onderdrukkend regiem.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9331 jul. 2022 - 12:31

Lijkt me evident dat de Westelijke Jordaanover bezet it. De juridische semantiek interesseert me eerlijk gezegd niet heel veel.

Volrin
Volrin31 jul. 2022 - 10:09

"Is de Westelijke Jordaanoever bezet?" Volgens de enige maatstaf die er toe doet, het internationaal recht: ja. Dat conservatieve christenen die graag het einde der tijden willen voort spoeden daar anders over denken doet daar niks aan af.

4 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem31 jul. 2022 - 12:36

'conservatieve christenen ' Over wie heb je het dan?

Lopez
Lopez1 aug. 2022 - 11:26

@GeenProbleem De ChristenUnie en de SGP bijvoorbeeld.

∆
1 aug. 2022 - 12:35

@Geenprobleem Goh, wist je dat nog niet? Half of evangelicals support Israel because they believe it is important for fulfilling end-times prophecy https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/05/14/half-of-evangelicals-support-israel-because-they-believe-it-is-important-for-fulfilling-end-times-prophecy/ How Christians are blessing Israel after the 'rapture' https://www.jpost.com/christianworld/article-698777/amp?espv=1 Rapture https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rapture Donald Trump: The End-Times President https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/donald-trump-christians-fundamentalists-end-times-rapture-1083131 Mike Pompeo and America’s end of times diplomacy https://www.ft.com/content/6959f506-6ee6-4d31-9372-ba34d52912f8

Lopez
Lopez1 aug. 2022 - 20:42

Hier nog een recent Twitterdraadje met goede informatie over evangelische christenen en hun bizarre, van antisemitisme doordrenkte opvattingen: https://twitter.com/ardenthistorian/status/1550460699725414401 Quote: ‘Jews are “cannon fodder” for Christian Zionists: they can convert (to Christianity), or die and burn in hell for eternity.’ Clubs als Christenen voor Israël zijn van hetzelfde stinkende laken een pak. Zie de documentaire ‘Breng de Joden Thuis’: https://www.prospektor.nl/breng-de-joden-thuis-nl

onyxcumulus
onyxcumulus31 jul. 2022 - 8:57

Lijkt mij evident dat er sprake is van een bezetting. Maar maak dat de Israëli en haar adepten maar eens wijs. Die wassen hun handen in onschuld. Zolang de VS en haar vazalstaten, waaronder nederland als grootste vazal, alles wat Israël doet blijven vergoelijken dan duurt deze situatie nog wel wat decennia of langer

1 Reactie
Jopie666
Jopie6661 aug. 2022 - 3:58

Israel is onaantastbaar. Ze hebben nukes en dan kan je bijna doen wat je wilt. Voor de rest zijn ze in het Midden Oosten de Palestijnen liever kwijt dan rijk zeker als de Palestijnen denken dat Iran hun gaat verlossen.

Meta  Foor
Meta Foor31 jul. 2022 - 8:26

1 correctie: de situatie Palestina/Israel valt formeel niet onder oorlogsrecht.

1 Reactie
Volrin
Volrin31 jul. 2022 - 10:16

Toch wel. Dat is het probleem met de Nederlandse taal. In het Engels heet het niet oorlogrecht maar Humanitarian Law en dat gaat over alle gewapende conflicten, niet alleen officiële oorlogen. Door met gewapende troepen de toegang tot de Westbank te beperken is er automatisch sprake van een gewapend conflict.