Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Reacties van betrokken partijen "wie is de mol?'

03-10-2014
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
reacties-van-betrokken-partijen-wie-is-de-mol
ORDINA:
‘Met betrekking tot de eerste case, de vermeende ‘Quint-review’ in 2009, heeft Ordina een intern onderzoek laten uitvoeren door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Het onderzoek was erop gericht een onafhankelijk en objectief beeld te krijgen van de feitelijke gang van zaken rondom deze aanbestedingen. Omdat de reputatie van Ordina hier in het geding is heeft de Raad van Bestuur besloten dit tot op de bodem door een onafhankelijke partij uit te laten zoeken.

De Brauw Blackstone Westbroek heeft voor de uitvoering van het onderzoek meer dan een half miljoen (digitale) documenten en bestanden van Ordina doorzocht. Ook is een groot aantal destijds betrokken personen uitvoerig geïnterviewd. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010.

De Raad van Bestuur van Ordina heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek geconcludeerd dat niet is vastgesteld dat er sprake is geweest van onregelmatigheden bij deze aanbestedingen.

Met betrekking tot de casus bij het Ministerie van Defensie is uit het intern onderzoek gebleken dat de desbetreffende communicatie vooraf was afgestemd met vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie. Ordina verwijst voor nadere informatie naar het Ministerie van Defensie.

De overige cases bij het Openbaar Ministerie, de IND en bij de Gemeente Rotterdam worden momenteel in opdracht van Ordina door De Brauw Blackstone Westbroek onderzocht. In de loop van oktober 2014 worden hiervan de resultaten verwacht.’ (Bron: email Ordina, 25 september 2014)

EINDCONCLUSIE DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK (zoals door Ordina voorgelegd):
Concluderend lijkt het op basis van het Onderzoek waarschijnlijk dat door Ordina een review is georganiseerd van de offerte van Ordina voor de aanbesteding van de Mantelovereenkomst door een tot op heden onbekende derde die werd aangeduid als Voldemort.

Onder andere uit emails van Ordina lijkt te volgen dat het iemand van Quint betrof. Quint lijkt echter geen formele rol te hebben gespeeld bij de aanbesteding van de Mantelovereenkomst. Het commentaar van Voldemort refereerde voorts met name aan publieke standaarden van Quint en heeft overigens slechts tot enkele tekstuele aanpassingen van de offerte geleid.

Op grond van het onderzoek is voorts niet vast komen te staan dat het commentaar ook vertrouwelijke informatie over de IND of de aanbesteding betrof of dat de uitkomst van de aanbesteding door het commentaar significant is beinvloed. Op grond van het onderzoek kan derhalve niet worden vastgesteld dat in het kader van de aanbesteding van de Mantelovereenkomst onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. ’ (Bron: zoals voorgelegd door Ordina op 8 september 2014)

QUINT

Klik hier (pdf)

DELOITTE

Klik hier (pdf)


MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE:
‘Om te laten beoordelen of sprake is van schending van het mededingingsrecht heeft het ministerie van V&J besloten de onafhankelijke Autoriteit Consument & Markt (ACM) in te schakelen. De informatie die voor de ACM van belang kan zijn om te komen tot een goed oordeel hierover is inmiddels overgedragen.

Externe medewerkers die voor de overheid werken, zijn gehouden tot geheimhouding en tekenen ook een geheimhoudingsverklaring zodat zij zich er goed van bewust zijn dat ze geen vertrouwelijke informatie met externen mogen delen. Als wij aanwijzingen hebben dat er mogelijk sprake is van integriteitsschending dan ondernemen wij direct actie. Zo is ook naar aanleiding van de beperkte informatie die wij recent van Zembla hebben verkregen een intern integriteitsonderzoek gestart.’ (Bron: email ministerie, 23 september 2014)

MINISTERIE VAN DEFENSIE:
‘Defensie heeft kennis genomen van de verstrekte mails en neemt dit zeer serieus. Vandaag is daarom aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Defensie gaat lopende dit onderzoek hier niet verder op in.’ (Bron: email ministerie, 5 september 2014)

Klik hier (pdf) voor de gezamenlijke Kamerbrief van de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie.

GEMEENTE ROTTERDAM:
‘De gemeente Rotterdam is Zembla erkentelijk voor aandragen van een mogelijke schending van integriteit binnen de gemeentelijke organisatie. Vanaf  2 september zijn wij een intern onderzoek gestart en dat willen wij graag zorgvuldig en volledig afronden.

U zou ons daarbij kunnen helpen door ons inzage te geven in het volledige dossier dat ten grondslag ligt aan uw eigen onderzoek. Uiteraard raadplegen wij onze daarbij onze archieven en voeren gesprekken met betrokkenen. De ambtenaar in kwestie is in afwachting van het onderzoek preventief geschorst (dit is een ordemaatregel en geen sanctie) en een grote hoeveelheid e-mails is veiliggesteld.

Deze maatregelen leveren op dit moment nog geen volledig overzicht op van wat er vijf jaar geleden is gebeurd. Dat hebben wij wel nodig om een zorgvuldig oordeel te kunnen vellen. We willen er voor waken dat eenzijdige informatie de basis vormt voor een publieke veroordeling. Dit zou een juridisch traject bij voorbaat kansloos maken en/of een van onze medewerkers onnodig schaden. Juist omdat wij nog geen volledig beeld hebben gaan wij nu niet inhoudelijk op de kwestie in. Wij streven volledigheid en zorgvuldigheid na.

In juli heeft u een verzoek ingediend naar een reeks van documenten via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dit verzoek is zo veelomvattend geformuleerd (en beslaat een periode van 9 jaar) dat onze administratie onmogelijk met een druk op de knop een antwoord kan genereren. Vanzelfsprekend zullen we u de door u gevraagde informatie zo snel als mogelijk is verstrekken. Ook de gemeenteraad van Rotterdam zal deze week op de hoogte gesteld worden van uw melding van de mogelijke integriteitsschending en het gestarte onderzoek.’ (Bron: email gemeente Rotterdam, 22 september 2014)

Klik hier voor de brief van burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad van Rotterdam.

LOGICA/CMG:
‘CGI kan eenzijdig geen enkele uitspraak doen over klanten of aanbestedingen van klanten, ook niet uit een ver verleden. Wat betreft de case inzake de aanbesteding van het BI Competence Center van de gemeente Rotterdam in 2009, kunnen we wel zeggen dat CGI niet op de hoogte was van de door ZEMBLA geschetste gang van zaken. Voor verdere vragen over deze case verwijzen wij naar de gemeente Rotterdam.’ (Bron: email CGI, 9 september 2014)

CAPGEMINI:
‘De vragen die u ons hebt gesteld evenals de e-mails die u met ons hebt gedeeld bevatten geen concrete informatie ten aanzien van Capgemini. Niettemin laten wij u hierbij weten dat wij een intern onderzoek uitvoeren. We onderzoeken onze interne systemen en wij hebben gesprekken gevoerd met medewerkers die sinds 2006 verantwoordelijk zijn geweest voor het account Rotterdam. Wij kunnen op dit moment zeggen dat wij geen enkele indicatie hebben dat Capgemini betrokken is bij de gedragingen waaraan wordt gerefereerd in de vragen en de e-mails. Meer specifiek kunnen we zeggen dat er geen indicaties zijn gevonden dat Capgemini partij is geweest bij een gentlemen agreement met Rotterdam en/of Ordina.

Naar aanleiding van een openbare aanbesteding heeft Capgemini in 2007 een van de raamovereenkomsten voor inhuur ICT dienstverlening op het gebied van de financiële modules van Oracle gewonnen. In 2009 heeft Capgemini een opdracht voor het inrichten van het Business Intelligence Competence Center gewonnen.

Op basis van de informatie die u heeft verstrekt is Capgemini niet in staat commentaar te geven op wat deskundigen, waarnaar u verwijst, hebben geoordeeld. Wij wijzen u erop dat Capgemini praktijken op het gebied van onrechtmatige marktverdeling en het schenden van aanbestedingsregels om opdrachten te verwerven sterk afkeurt. Dit wordt beschouwd als een ernstige schending van Capgemini’s interne ethische gedragscode.’ (Bron: email Capgemini, 25 september 2014)

TWIJNSTRA GUDDE:
‘TG staat voor Twynstra Gudde, dat klopt. Wij zijn geen aanbieder geweest op een van de kavels.’ (Bron: email Twijnstra Gudde, 4 september 2014)

M&I/PARTNERS:
‘Zoals gisteren aan u bericht zijn we nagegaan welke informatie ons bekend is over de door u genoemde zaak. Hieruit blijkt dat M&I/Partners in 2006 niet heeft ingeschreven op de door u genoemde aanbesteding. Wellicht dat in de interne stukken van Ordina terecht wordt gesproken over MMI & partners, dit bedrijf bestaat ook, doch is ons verder niet bekend.’ (Bron: email M&I Partners, 16 september 2014)

SLTN INTER ACCESS:
‘Statement CEO Eugene Tuijnman – SLTN Inter Access:

De situatie rondom de aanbesteding Rotterdam in het kader van het inrichten van het Intelligence Business Center heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de overname van Inter Access door SLTN. Deze overname heeft 11 maanden geleden plaatsgevonden. Navraag binnen Inter Access met betrekking tot deze aanbesteding heeft voor ons geen aanleiding gegeven om te denken dat er onregelmatigheden hebben plaats gevonden.’ (Bron: email SLTN Inter Access, 30 september 2014)

OC2/SCAMANDER:
‘We waren niet in de race voor deze aanbesteding. Daar waren we gewoon te klein voor. Wel waren ingehuurd door Rotterdam bij de voorloper van het BICC.’ (Bron: telefonische reactie Ronald Kok, woordvoerder Scamander)

ORACLE:
‘Hierbij laat ik u weten dat Oracle nooit reageert op klantspecifieke situaties en ons onthouden van enig commentaar.’ (Bron: email Oracle, 8 september 2014)

HEWLETT-PACKARD:
‘Ethiek in zaken doen heeft bij HP topprioriteit. Mochten er gegronde aanwijzingen zijn dat HP anders zou hebben gehandeld, dan zullen we dat onderzoeken.’ (Bron: email HP, 29 september 2014)

MICROSOFT:
‘Naar aanleiding van de door Zembla gesuggereerde betrokkenheid van Microsoft rondom het maken van afspraken over of mbt een specifiek Europees Aanbestedingsproces vanuit de Gemeente Rotterdam in 2006, gebaseerd op interne bedrijfscommunicatie van Ordina, zijn wij een intern onderzoek gestart. Het is voor Microsoft op dit moment niet mogelijk om een voldoende beeld van de situatie te schetsen om ons antwoord op te baseren.’ (Bron: email Microsoft, 24 september 2014)

Meer over:

wie is de mol
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.