Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Kamervragen

08-07-2007
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
help-mijn-kind
Vragen en antwoorden Agnes Wolbert:
Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over de wijze van indiceren door het Centrum Indicatiestelling Zorg (2060720840).
Vraag 1
Heeft u de Tv-uitzending 1) gezien over de wijze van indiceren voor AWBZ-zorg door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Herinnert u zich uw toezegging aan de Kamer 2) dat het CIZ zijn werkachterstanden met ingang van 1 juli 2007 zou hebben weggewerkt? Zo ja, wat is de laatste stand van zaken?
Antwoord 2
Ja, ik herinner mij deze toezegging. Het CIZ heeft mij meegedeeld dat de opgelopen werkachterstanden, zoals eerder geconstateerd in de 1ste Kwartaalrapportage 2007 van het CIZ, zijn weggewerkt en de aanvragen nu weer binnen de daarvoor gestelde termijn worden afgehandeld.
Vraag 3
Is er inderdaad sprake van een (directe) relatie tussen het telefonisch afhandelen van de aanvragen en de opgelopen werkachterstanden?
Antwoord 3
Het telefonisch/op basis van dossier c.q. zonder huisbezoek afhandelen van indicatie-aanvragen, waar dat mogelijk en verantwoord is, maakt standaard onderdeel uit van de werkwijze van het CIZ. Het is dan ook niet zo dat als gevolg van de opgelopen werkachterstanden nu aanvragen telefonisch worden afgehandeld.
Vraag 4
Gelden er heldere en eenduidige instructies binnen het CIZ voor het telefonisch of via dossieronderzoek afhandelen van aanvragen voor een indicatie?
Antwoord 4
Ja, binnen het CIZ is één uniforme werkwijze - het referentie werkproces (RWP) - landelijk uitgerold. Telefonische afhandeling en afhandeling middels dossierstudie zijn daarmee - naast het huisbezoek - als werkwijze binnen het CIZ geïntroduceerd.
Vraag 5
Heeft u beleidsaanwijzingen gegeven die ertoe hebben geleid dat het CIZ op deze wijze is gaan indiceren? Zo neen, bent u dat van plan te gaan doen?
Antwoord 5
Ik heb op dit punt geen beleidsaanwijzing gegeven. De concrete bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het CIZ zelf. Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan.
Vraag 6
Kunt u over het jaar 2006 aangeven in welk percentage van de gevallen aan de beoordeling van een aanvraag voor een indicatiebesluit een huisbezoek ten grondslag heeft gelegen? Wijkt dit percentage huisbezoeken af van het aantal huisbezoeken dat op grond van de werkinstructies verwacht had mogen worden? Zo ja, heeft u daarvoor een verklaring?
Antwoord 6
Het referentie werkproces voor de AWBZ, zoals bedoeld in het antwoord op vraag 4, is zo ingericht dat in ruim 25% van de gevallen huisbezoek mogelijk is. Het effectieve percentage huisbezoeken in 2006 is komen te liggen op circa 20%. In het kader van mijn voornemens tot vereenvoudiging van de indicatiestelling, waarover ik de Kamer bij brief van 29 mei jl. heb geïnformeerd, vindt nu een heroriëntatie binnen het CIZ plaats over de optimale inrichting van het werkproces.
Vraag 7
Laten de werkinstructies ruimte om de drie cases, zoals in de Zembla-uitzending gepresenteerd, zonder huisbezoek af te handelen? Zo neen, hoe heeft dat dan toch kunnen plaatsvinden?
Antwoord 7
Voor een reactie wil ik u kortheidshalve verwijzen naar mijn antwoord op vraag 4.
Vraag 8
Laten de werkinstructies voor de indicatiesteller voldoende (vrije) ruimte om niet alleen mechanisch de instructies en regels te volgen, maar professioneel invulling te geven aan de indicatiebeslissing, toegesneden op de concrete en individuele situatie van de cliënt?
Antwoord 8
Ja. Werkinstructies en protocollen zijn louter bedoeld als een steun voor de indicatiesteller bij het beoordelen van en het nemen van de beslissing op een indicatie-aanvraag. Instructies lenen zich naar hun aard nooit voor het afgeven van een indicatiebesluit dat is toegesneden op het individuele geval. Dat is het specifieke werk van de indicatiesteller als professional.
Vraag 9
Op welke wijze is bij het CIZ voorzien in een kwaliteitsborging voor het behandelen van aanvragen?
Antwoord 9
Naast intercollegiale toetsing worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.
Indicatiebesluiten van grote omvang dan wel die een grote impact hebben op de levenssfeer van het individu worden altijd extra getoetst in een zogenaamd multidisciplinair team, waarin diverse deskundigen participeren.
Tenslotte vindt er nog een toetsing plaats alvorens het besluit wordt ondertekend en verzonden.
Vraag 10
Is het te overwegen, in die situaties waarin het indicatieverzoek niet of niet volledig wordt gehonoreerd, standaard aan te bieden desgevraagd door middel van een huisbezoek het op de aanvraag genomen indicatiebesluit toe te lichten?
Antwoord 10
Ik zal deze suggestie betrekken in het onderzoek in het kader van de vereenvoudiging van de indicatiestelling. Ik wijs u echter tevens op het feit dat in het Coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over personele taakstellingen voor de rijksdienst. In die taakstelling heeft ook het CIZ zijn aandeel.
Vraag 11
Wat is de opleiding van CIZ-medewerkers, behalve dat zij uiteraard goed zijn ingevoerd in de wijze waarop de beslisboom van het CIZ gehanteerd dient te worden en de claimbeoordeling plaatsvindt?
Antwoord 11
Indicatiestellers zijn werkzaam op HBO-niveau. Zij hebben een gevarieerde achtergrond en ervaring, zoals binnen de gezondheidszorg (verpleegkundige, wijkverpleegkundige, ergo/fysiotherapeuten) en maatschappelijk werk of hebben kennis en ervaring opgedaan bij uitvoeringsorganen van andere sociale wetgeving (HBO-niveau). Een groot deel (ca. 75%) van de indicatiestellers is daadwerkelijk werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Zij worden daarnaast ondersteund door een team van deskundigen zoals artsen en andere - al dan niet nog in de zorg werkzame - disciplines.
Vraag 12
Bent u van mening dat rechterlijke uitspraken door het CIZ altijd onverkort en volledig moeten worden gevolgd?
Antwoord 12
Ja.
Vraag 13
Kunt u aangeven hoe het komt dat in de beleving van de aanvragers de uitspraak van de rechter niet goed of niet volledig is uitgevoerd?
Antwoord 13
In de beleving van aanvragers kan soms het gevoel overheersen dat een uitspraak van een rechter niet gevolgd wordt, terwijl daar wel uitvoering aan is gegeven. Het kan namelijk het geval zijn dat de rechter in een zaak geen uitspraak doet over aard en omvang van het indicatiebesluit als zodanig, maar over de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen c.q. is gemotiveerd. Op het moment dat een nieuwe beschikking met nadere motivering wordt afgegeven met eenzelfde uitkomst lijkt het voor een aanvrager als of er niets is gewijzigd. Besluiten kunnen sec op een motiveringsgebrek worden vernietigd, terwijl de uitkomst wel overeind blijft.
Vraag 14
Wilt u overwegen om in die gevallen waarin een bezwaarprocedure is opgestart, voorafgaand aan en ter onderbouwing van de beslissing op bezwaar, standaard altijd een huisbezoek te laten afleggen in die gevallen waarin zo’n bezoek niet heeft plaatsgevonden? Wilt u daarbij ook overwegen dit huisbezoek te laten afleggen door een indicatiesteller die de desbetreffende zaak nog niet eerder in behandeling heeft gehad? Zo neen, waarom niet?
Antwoord 14
Ik verwijs u kortheidshalve voor mijn antwoord naar mijn reactie op vraag 10.
Vraag 15
Hoe kunnen de voorstellen, zoals u die in uw brief aan de Kamer d.d. 29 mei 2007 3) heeft gepresenteerd, mede bijdragen aan het voorkomen van deze knelpunten binnen de procedure van indicatiestelling?
Antwoord 15
Zoals toegezegd in de door u genoemde brief van 25 mei 2007, zult u naar verwachting eind 2007 geïnformeerd worden over de uitkomsten van de pilots in het kader van de vereenvoudiging van de indicatiestelling, voorzien van mijn beleidsconclusies. Overigens zal elke genormeerde werkwijze ertoe kunnen leiden dat individuele aanvragers het oneens zijn met de uitkomsten van de indicatiestelling. Alleen een “men vraagt, wij draaien-systeem” kan zoiets voorkomen. In het belang van de premiebetaler ben ik dat echter niet van plan.

Meer over:

help-mijn-kind
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.