Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Zo wordt wetenschap door commercie veranderd in bestelservice

  •  
03-09-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
5431869421_539e88fb30_o

© cc-foto: Kari

De SP heeft een jaar na de Maagdenhuisbezetting op grote schaal wetenschappers ondervraagd over het regeringsbeleid, hun werk en vak. De partij constateert – niet geheel verrassend – dat de steeds verder oprukkende ‘vermarkting’ van de universiteiten en wetenschappelijke instituten, tot onvrede en problemen leidt. Verontrustend is dat de wetenschappers zien dat de onafhankelijkheid van hun werk in de verdrukking komt door de noodzaak externe, commerciële partijen in te schakelen voor de financiering van onderzoek. Voeg daarbij dat de wetenschappers door het invoeren van flexcontracten ook hun baanzekerheid zijn kwijtgeraakt wat evenmin bevorderlijk is voor een kritische houding. De commerciële manier van denken die vanuit de politiek wordt opgelegd vermindert ook de kwaliteit van het onderwijs: scoren wordt belangrijker geacht dan kwaliteit leveren. Bovendien leidt de commerciële manier van werken tot geldverspilling. In een samenvatting van het rapport ‘De wetenschapper aan het woord’ schrijft de partij:
Het overgrote deel van de respondenten (74 procent) wil af van de vele flexcontracten op de universiteit. Deze bedreigen de kwaliteit en continuïteit van het onderzoek en onderwijs en leiden tot kapitaalvernietiging. De hoeveelheid tijdelijke contracten aan universiteiten is uitzonderlijk hoog: ruim 40 procent van het wetenschappelijk personeel is in tijdelijke dienst; inclusief promovendi is dat zelfs ruim 60 procent. Ruim 83 procent van de respondenten wil meer vaste aanstellingen voor wetenschappelijk personeel. Wetenschappers hoeven zich dan minder zorgen te maken over hun inkomen en positie op de universiteit en kunnen zich daardoor vrijer en kritischer uiten. Vaste aanstellingen geven ook vrouwen meer kans op een academische loopbaan, omdat anders bijvoorbeeld een zwangerschap een contractverlenging kan dwarsbomen.
Bijna de helft van de respondenten zegt hun vak niet meer volgens professionele normen te kunnen uitoefenen. Dit komt vooral door de zeer hoge werkdruk, de bureaucratie en de langdurige baanonzekerheid. 72 procent van de respondenten zegt (bijna) altijd of vaak onder grote tijdsdruk te moeten werken. Verantwoording en controle zijn doorgeslagen.
Slechts 43 procent is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs, in de medische wetenschappen is dit zelfs maar 32 procent. De bekostiging is onvoldoende en de academische vorming schiet steeds vaker tekort. Ook de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs verdwijnt steeds meer. Ruim twee derde van de respondenten is ontevreden over de wijze van financiering van de universiteit. 85 procent pleit voor meer geld naar de eerste geldstroom, al dan niet vanuit de tweede geldstroom. Op die manier kan ruimte voor ongebonden onderzoek worden gegarandeerd. Volgens ruim 78 procent zal dat ook de kwaliteit van onderwijs bevorderen.
60 procent vindt dat er minder moet worden afgerekend op basis van output. Het afrekenen op kwantiteit (aantal publicaties, promoties en diploma’s), in plaats van op kwaliteit, noemen respondenten een verkeerde manier van rendementsdenken. Als het alleen om de onderwijsfinanciering gaat, is ruim 54 procent ontevreden. Bijna driekwart van deze respondenten vindt dat de financiering op basis van een ‘vaste voet’ verhoogd moet worden; 67 procent vindt dat financiering op basis van diploma’s omlaag moet of zelfs geheel moet worden afgeschaft.
Als het gaat om onderzoeksfinanciering, vindt minder dan 10 procent dat dit leidt tot een goede prioriteitsstelling, het efficiënt omgaan met budget of een verhoging van de kwaliteit van onderzoek. Ruim twee derde van de respondenten vindt dat deze financiering leidt tot het verdwijnen van fundamenteel, risicovol en langlopend onderzoek en een toename van het aantal flexcontracten. Ruim driekwart is van mening dat de financiering leidt tot verspilling van onderzoekstijd vanwege het schrijven van uitgebreide onderzoeksvoorstellen, met een zeer geringe slagingskans.
Ruim 60 procent van de respondenten is 20 procent of meer van de totale werktijd kwijt aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Aanvragen via NWO worden als een contraproductieve ‘ratrace’ gezien die veel geld kost. Ruim driekwart van de respondenten vindt de vermarkting van de universiteit geen goede zaak. Volgens 70 procent van de respondenten komt de samenwerking door de concurrentie onder druk te staan. 81 procent vindt dat de zoektocht naar geld afleidt van de kerntaken en kan leiden tot belangenverstrengeling. Ruim 72 procent vindt dat rendementsdenken ten koste gaat van academische vrijheid. Er wordt op een verkeerd rendement afgerekend: kwantiteit in plaats van kwaliteit. Er wordt te veel gestuurd via NWO, topsectorenonderzoek en de Nationale Wetenschapsagenda.
Uiteraard moet de samenleving profiteren van en betrokken worden bij wetenschap. De huidige ‘valorisatie’ is daarvoor echter niet het juiste middel. Door de te grote nadruk op economisch rendement dreigt dit ten koste te gaan van de academische vrijheid. Meer dan de helft van de respondenten meldt niet voldoende de eigen agenda van ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te kunnen bepalen. Ook onder 9 hoogleraren is dat nog bijna de helft. Dit lijkt dus samen te hangen met het gevoerde beleid en de invloed van bijvoorbeeld het bedrijfsleven.
De academische vrijheid en onafhankelijkheid is in het geding. Niet alleen het bepalen van de agenda, ook de inhoud van wetenschappelijk onderzoek staat onder druk. Opmerkelijk is dat 64 procent van de respondenten niet op de hoogte is van het beleid hierover op de eigen universiteit, of er geen mening over heeft. Van de overige respondenten zegt de helft dat de onafhankelijkheid niet altijd goed is geborgd. Er is geen gedragscode, of er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. 38 procent van de respondenten zegt dat voorbeelden van beïnvloeding van inhoud, opzet of presentatie van onderzoek (wel eens) voorkomen. De openbaarheid van onderzoek is volgens ruim 12 procent onvoldoende geregeld; hetzelfde geldt voor nevenfuncties en private activiteiten.
Ruim de helft (52 procent) van de respondenten is van mening dat vastgoed moet worden overgedragen aan de Rijksgebouwendienst, zodat bestuurders zich kunnen richten op onderwijs en onderzoek. Volgens 61 procent is het investeren in risicovol vastgoed een van de oorzaken van de schuldenproblematiek op de eigen universiteit. Ruim twee derde (68 procent) van de respondenten vindt dat het aanstellen van bestuurders die niet afkomstig zijn uit de academische gemeenschap, leidt tot vervreemding van de werkvloer. Wetenschappers moeten meer te zeggen krijgen over de benoeming van bestuurders. Er is onvoldoende inspraak en medezeggenschap.
SP-Kamerlid haalt in een toelichting hard uit naar minister Jet Bussemaker (PvdA):
“Minister Bussemaker heeft geen moeite met de vermarkting van de wetenschap. De innige banden met het bedrijfsleven worden zelfs aangemoedigd. De onafhankelijkheid komt in het geding: maar liefst 38% van de respondenten kent voorbeelden van beïnvloeding van onderzoek. Zo krijg je dus wetenschap op bestelling.”
cc-foto: Kari

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (73)

remmerik2
remmerik24 sep. 2016 - 11:16

De respondenten moeten wel gezien worden als mensen die voor eigen parochie spreken. Elke keer opnieuw draait het om geld. Maar kunnen deze respondenten mij vertellen; - de onafhankelijkheid van de wetenschap te doen heeft met geld? - wat de beïnvloeding van opzet, presentatie van onderzoek te doen heeft met geld? - wat heet de openbaarmaking van onderzoek te doen met geld? En ga zo maar door. Het onderzoek wijst uit dat de respondent best wel integer wil werken maar dat er dan wel geld in het laatje moet komen. De neoliberaal verwijt het neoliberalisme dat het haar werk niet kan doen. Pijnlijk, erg pijnlijk, en welke rol wenst de SP hierin te vervullen? Pijnlijk, erg pijnlijk. Integriteit begint bij jezelf en mag nooit beïnvloed raken door externe factoren. Het onderzoek wijst uit dat we in de wetenschap te maken hebben met een slechte mentaliteit binnen de wetenschap. Dat het neoliberalisme een zeer negatieve invloed heeft op de wetenschap is zonder meer waar. De integriteit echter koppelen aan de financiering van de wetenschap, dat is nu juist in essentie wat er mis is bij de wetenschapper. Wetenschapper, lees dit onderzoek keer op keer terug en ga u doodschamen!

Martin007
Martin0074 sep. 2016 - 8:51

@ Woeki Hypo, gematigd liberaal is net zo iets als een klein beetje zwanger. Het bestaat dus niet. Alle liberale partijen in NL en de hele wereld, willen maar één ding: de overheid moet alleen voor politie, justitie en leger zorgen. De gevolgen: 1 Alle uitkeringen, subsidies en toeslagen worden afgeschaft. 2 Alle overheidsinstellingen (scholen, ziekenhuizen) worden een commercieel bedrijf. 3 De bedrijven kunnen met hun personeel, producten en prijzen doen en laten wat ze willen. Gematigd liberaal zou dus betekenen dat je een aantal sociale voorzieningen wil afschaffen en een aantal niet. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Die andere partijen zijn namelijk HELEMAAL liberaal en gaan gewoon door met hun achterlijke ideologie tot we weer in de middeleeuwen zijn beland.

2 Reacties
ikdus2
ikdus24 sep. 2016 - 13:18

waarom denk je dat rechts zo gespitst is op veiligheid?

Mark Gh
Mark Gh4 sep. 2016 - 20:24

Wat een onzin, martin

Freeman2
Freeman24 sep. 2016 - 8:46

De conclusie van het SP-onderzoek is geen nieuws. Het bevestigt de rampzalige uitwerkingen van de corporatieve neoliberalisme binnen het wetenschap naast de debacle van neoliberaal oorsprong in het gezondheidszorg.

Mark Gh
Mark Gh4 sep. 2016 - 8:43

Dus het onderzoek besteld door de SP leidt tot de conclusie dat onderzoek in de regel leidt tot conclusies die de opdrachtgever welgevallig zijn. QED. Ik pleit overigens al jaren voor het onafhankelijk maken van het heetste wetenschappelijke hangijzer van dit moment: de klimaatwetenschap en onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Schrap alle milieusubsidies en pomp dit geld in beta-onderwijs en onderzoek!

Nick Ros
Nick Ros4 sep. 2016 - 8:24

Gelukkig heb ik en mijn studiegenoten dat probleem niet. Wij gingen gewoon naar school en praten nog steeds over onze school. Stuk minder ingewikkeld. Nou kom ik nog weleens op de Universiteit Twente en dan wordt mij wel eens de vraag gesteld, jij bent hier toch ook afgestudeerd ? Antwoord = klopt, alleen was het toen nog een school. HTS = Hogere Technische School en de THS = Technisch Hogere School (nu UT). Wij hebben ook niet dat Universitaire gevoel. Wij voelen ons nog steeds scholieren.

OlavM
OlavM3 sep. 2016 - 22:24

Ziehier de zegeningen van de doorgeschoten “marktwerking”, gebaseerd op de neoliberale ideologie en de overeenkomstige maatschappelijke aansturing. Een ontstellende kaalslag heeft plaatsgevonden waardoor veel potentieel is en nog wordt vernietigd. Academisch afgestudeerden zullen steeds minder in die verziekte wetenschappelijke wereld willen blijven werken. De kennelijk verlaagde kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek in Nederland maakt de noodzaak van een totaal andere politiek helder. In ieder geval is een ruimere financiering vereist, zoals Alexander hieronder aangeeft, omdat prima onderzoeksvoorstellen nu vanwege de krapte de prullenbak ingaan, en op oneigenlijke gronden keuzes worden gemaakt. Ik citeer: “Door de te grote nadruk op economisch rendement dreigt dit ten koste te gaan van de academische vrijheid.” Iets waarvoor in de jaren zestig en zeventig al door met name de studentenbeweging stevig werd gewaarschuwd. En de situatie is nu veel slechter dan toen. Tenslotte: door simplistische verdachtmakingen over de boodschapper (de SP) wordt de ontstellende boodschap zelf die uit het onderzoek naar voren komt echt niet onder tafel gewerkt. Dat is goedkope stemmingmakerij om de feitelijke situatie niet onder ogen te hoeven zien en noodzakelijke consequenties te hoeven trekken.

1 Reactie
adriek
adriek4 sep. 2016 - 8:52

Het ultieme gevolg van de marktwerking is te zien in de (onderzoek-gedreven) farmaceutische industrie waar het maximaliseren van winst letterlijk boven alles gaat.

Woeki Hypo
Woeki Hypo3 sep. 2016 - 21:54

Zo wordt wetenschap door commercie veranderd in bestelservice Maagdenhuis. “De SP heeft een jaar na de Maagdenhuisbezetting op grote schaal wetenschappers ondervraagd over het regeringsbeleid, hun werk en vak.” Met dit werk moeten ze volgens mij doorgaan. Gebruik het als bron voor verdere fundamentele maatschappijkritiek en wetenschapskritiek. Is wetenschap tegenwoordig nog wel humanistisch? Universeel en voor iedereen? Huis van maagden of hoeren. Zoals onze rechtse vrienden hou ik ervan om het duidelijk, daadkrachtig en niet politiek correct te zeggen. Binnen de context van de neoliberale economie, deze “top” wetenschap van hoge intelligentie, hoge opleiding en hoge kennis, deze boze stiefmoeder en madam van de andere wetenschappen, geldt: De wetenschap is de hoer van het kapitaal. Politiek, overheid en wetenschap, minimaal drie groepen van hogeropgeleiden *), die niet meer door lageropgeleiden vertrouwd kunnen worden. Wetenschap en kennis als splijtzwam van de samenleving. Maximale polarisatie (extremisme) via wetenschap en wetenschappelijk beleid. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd.

johannn2
johannn23 sep. 2016 - 20:49

De academische vrijheid heeft zijn intrinsieke waarde. Die is per definitie niet te vermarkten. Lees ook Michael Sandel: "Niet alles is te koop." .

1 Reactie
johannn2
johannn23 sep. 2016 - 20:52

De verregaande vermarkting van onze universiteiten is een voorbeeld van het utilitaristische denken van het neoliberalisme dat het heil van de markt verwacht. Maar niet alles is te koop. Sommige betekenissen, waarden doe je te niet door er een marktartikel van te maken. .

msj_meijerink
msj_meijerink3 sep. 2016 - 20:45

Knap hoor, het verkiezingsprogramma van de conservatief socialisten (het ingezonden stukje van Jasper van Dijk) overschrijven, dat een slecht uittreksel is van het verhaal van Koen Verbraak (http://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-wetenschappers/02-09-2016/VPWON_1253015). Want er staat weer van alles opgesomd wat allemaal FOUT is en NIETS over hoe het dan wel moet (en waarvan het moet worden betaald)!

1 Reactie
Arie Roos
Arie Roos4 sep. 2016 - 7:30

Ehm ... sinds wanneer zijn enquetes gelijk aan verkiezingsprogramma's ? Misschien had je het artikel even moeten lezen voordat je je reactie typte ...

ikdus2
ikdus23 sep. 2016 - 20:33

net als bij het redden van de banken wordt ook de wetenschap publiekelijk gefinancierd en de baten geprivatiseerd. patenten in bezit van commerciële bedrijven houden met regelmaat verdere ontwikkelingen tegen door het blokkeren van andere partijen die op diezelfde patenten voort willen bouwen met als enige reden commerciële motieven. Varouvakis heeft hier mooie lezingen over gehouden. een echte aanrader.

Nick Ros
Nick Ros3 sep. 2016 - 19:57

Binnen de wereld van cabaret- en pretpakket studies, moeten wij eerst eens gaan definiëren, wat en wanneer is iets nog wetenschap ?

2 Reacties
Edwin038
Edwin0384 sep. 2016 - 0:02

Eerst inderdaad maar eens wat overbodige studie`s schrappen. Vervolgens ben ik dan wel weer bereid om er overheidsgeld in te stoppen om de onpartijdigheid te waarborgen. Anders krijg je Amerikaanse toestanden waar medewerkers van Monsanto later weer een pet dragen van de overheid om bepaalde producten goed te keuren waarna deze mensen weer vertrekken richting Monsanto om hun lobby geld op te strijken.

JanB2
JanB27 sep. 2016 - 16:09

Dat kan het VVD-electoraat eindelijk weer eens aan het werk ipv op mijbn kosten een studie "communicatiewetenschappen" of bedrijfskunde te volgen.

PeterMiddle
PeterMiddle3 sep. 2016 - 17:14

Goed stuk JOOP!

JanB2
JanB23 sep. 2016 - 17:00

Een zorgwekkende ontwikkeling die al langer aan de gang is. Nederland holt achteruit op wetenschappelijk gebied. Meer in ieder geval dan de ons omringende landen. Te weinig fondsen, perverse prikkels, invloed van het bedrijfleven op "onderzoeksresultaten", totale nitwits op academische en gouvernementele beleidsfunctie's. De nederlandse wetenschapsbeoefening is een farce aan het worden die het land, eerder dan al die geestelijk minder bedeelden die het beleid maken vermoeden, de das om zal doen. De walgelijke uitwassen van 25 jaar neoliberaal beleid gekoppeld aan een bekrompen koopmansgeest. Wetenschap op bestelling is ook zoooooo vreselijk saai. Beetje het suffe ontwikkelwerk doen voor bedrijven die daarvoor zelf de competentie niet meer hebben en dan ook nog moeten sjoemelen met de resultaten. Het levert qua doorbraken ook geen reet op. Alle grote ontdekkingen met verstrekkende sociaal-economische impact werden binnen een kader van vrije wetenschapsbeoefening gedaan. Met voldoende fondsen (indien nodig) en zonder prestatie en publikatiedwang. Hoe anders is dat nu, in een situatie waarin universiteiten tot muppet-labs worden gedegradeerd ten behoeve van een falend bedrijfsleven. Ik kom er in ieder geval mijn nest niet meer voor uit.

rbakels
rbakels3 sep. 2016 - 15:02

Mij blijven reacties te binnen schieten. Volgens de meeste Nederlandse promotiereglementen mag een proefschrift niet langer zijn dan 100.000 woorden. De UvA zet de grens zelfs op 70.000 woorden. Natuurlijk moet een promovendus "zelfbeperking" betrachten. Wijdlopigheid is nooit goed. Maar her argument is hier dat nakijken kostbaar is, en het proefschrift in dat licht niet kort genoeg kan zijn. De limiet geldt ongeacht het vak. Een wiskundige die meer dan 100.000 woorden nodig heeft deugt niet, maar een jurist die aan 100.000 woorden genoeg heeft is oppervlakkig. Toen ik bij de UvA informeerde of voetnoten meetellen kreeg ik een wazig antwoord. Terwijl dat in sommige vakken een enorm verschil maakt. Enfin, het komt er op neer dat promovendi wordt verzocht in 's hemelsnaam niet te veel aan de wetenschap bij te dragen want er is te weinig tijd = geld om proefschriften na te kijken. Promovendi verspillen intussen tijd door extreem bondig te formuleren. Maar de promotor kent het onderwerp toch wel. Een beoordeling wordt ook niet gegeven. Dat spaart alweer tijd = geld. Maar 5% van de goedgekeurde proefschriften leidt tot "cum laude". Naar Duitse naatstaven betekent dit dat 95% een zesje krijgt en 5% een zeven. Magna en sumna cum laude kennen wij te onzent niet eens. Hoe egalitair, om niet te zeggen socialistisch! Van een Duitser hoorde ik dat hij nus maar.liever nie5 in Nederland promoveert, nu de kans op z3lfs naar een zeven zo klein is.

3 Reacties
JanB2
JanB23 sep. 2016 - 16:50

De Nederlandse promotie heeft meer om het lijf dan de duitse: 4 jaar versus 3, daar begint het al mee. Niet voor niets hebben de Duitsers ook nog een Habilitation bovenop de promotie zonder welke het beduidend moeilijker is om hoogleraar te worden.

ton14024
ton140243 sep. 2016 - 18:37

Dan heb ik het nog niet zo slecht gedaan. Laten we mensen meer afrekenen op hun cijferlijst.

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 sep. 2016 - 20:07

Heb je wel door, Frits, dat dit door jou zo gehekelde verschijnsel het gevolg is van onversneden rechts beleid, onder meer uit de kokers van (uiteraard) de VVD en (oh wonder) van D66? Dit is niet egalitair, dit is elitair in extreme mate. En dat heeft uiteraard dat egalitaire tot gevolg. Ik zou dat niet 'socialistisch' noemen. Je moet je rekenen tot die 5%. Je moet gaan voor het individu, D66. Je moet iets van je leven willen maken, VVD. Je moet je verantwoordelijkheid nemen, CDA.

Donostia2
Donostia23 sep. 2016 - 14:46

Grappig. Een "wetenschappelijk" onderzoek op bestelling over wetenschappelijke onderzoeken op "bestelling". Die lolbroeken van de SP toch. Maar goed dat de partij zich al bij voorbaat in de oppositie geplaatst heeft.

3 Reacties
JanB2
JanB23 sep. 2016 - 16:51

De crux ontgaat u. Beetje fact-free lolbroeken is het resultaat.

Donostia2
Donostia23 sep. 2016 - 20:45

@JanB De crux is dat de Nederlandse wetenschap steeds beter presteert. Uitgezonderd marxistische relikwieën als de UvA en de KUN.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen24 sep. 2016 - 12:08

@ Donostia (22:45u) - op welke gronden stelt U vast dat de Nederlandse wetenschap beter presteert? Wie verricht zulke kwaliteitsonderzoeken, welke vragen worden er gesteld, welke graadmeters zijn belangrijk? Kijk: met 'aantallen behaalde diploma's', of 'gemiddelde cijferhoogtes', of 'aantallen citaties' hoeft U niet bij me aan te komen. Ik heb beneden al ergens uiteengezet hoe je vrij makkelijk het op jezelf betrekking hebbende aantallen referenties kunt opkrikken. De hele 'afrekencultuur', zo eigen aan het neoliberale marktdenken, heeft desastreuze gevolgen voor originaliteit en kwaliteit, en vooral voor de onafhankelijkheid. Het zal U ontgaan zijn: de naam 'KUN' behoort tot het verleden. Het is al heel lang de Radboud Universiteit (RU) te Nijmegen. U zou er eens een week kunnen rondkijken, en naarstig op zoek gaan naar kenmerken van de door U gebezigde term 'marxistisch relikwie'. U zou zeer, zeer (zelf)bedrogen uitkomen, na die week, en hard aan een flesje goed wijn toe zijn. Welkom in 2016, beste Donostia.

rbakels
rbakels3 sep. 2016 - 14:42

De Maastrichtse universiteit verlangt tegenwoordig een "valorisatieverslag" in een proefschrift - dat overigens niet in de beoordeling zou worfen betrokken. Dus enkele bladzijden met het woord 'rabarber" kunnen volstaan Een promovendus moet wettelijk een proeve van vekwaamheid van wetenschappelijk werk leveren. Meer verlangen is regelrecht corrupt, en strafbaar. En voor wie het niet wist: ook overheidsinstanties kunnen strafbaar zijn. Ik hoorde al iemand zeggen "corruptie is niet slecht zolang die een eerbaar doel dient."

[verwijderd]
[verwijderd]3 sep. 2016 - 14:04

--- Dit bericht is verwijderd —

7 Reacties
CharlesdeValois
CharlesdeValois3 sep. 2016 - 16:32

Alles is sociologisch en filosofisch, bijvoorbeeld de manier waarop je redeneert (logica) en waar je het vandaan haalt (biased), dus wie is hier nou de kletsmajoor?

Nick Ros
Nick Ros3 sep. 2016 - 17:38

Charles, nu kom jij mij vertellen, waar ik al bang voor was. Dat is schrikken.

PeterMiddle
PeterMiddle3 sep. 2016 - 18:18

Erwin, De kern van het artikel is dat wetenschap eigenlijk waardevrij hoort te zijn en dat daar steeds minder sprake van is.. Dat je bijvoorbeeld niet opdracht kunt geven onderzoek te doen naar zwaartekracht, waar dan uit moet komen dat een appel naar boven valt..

ton14024
ton140243 sep. 2016 - 18:29

Kortetermijndoelen.

Andy Capp
Andy Capp3 sep. 2016 - 19:55

"Aan kletsmajoors zoals sociologen en filosofen die op kosten van de belastingbetaler lauwe opinies schrijven op de universiteit heeft de samenleving helemaal niets" Kletsmajoor Erwin Lamme maakt duidelijk dat hij feitelijk tot "dom-rechts" behoort.

peter e
peter e4 sep. 2016 - 1:51

Ik zou zeggen: ga eens zelf een echte studie volgen. Dan praten we verder.

Arie Roos
Arie Roos4 sep. 2016 - 7:37

[Ik zou zeggen: laat het aan onderzoekers zelf over of ze in private of publieke dienst willen werken. ] Maar dat gebeurt toch al gewoon ? Een wetenschapper kan gewoon kiezen of hij bij de universiteit of bij een bedrijf solliciteert. [De ontwikkeling sinds Balkenende dat wetenschap en bedrijfsleven elkaar meer ondersteunen in top sectoren, valt natuurlijk alleen maar toe te juichen bezien vanuit het bevorderen van de welvaart in een land.] Nou nee. Wat er is gebeurt, is dat grote bedrijven de kosten voor productontwikkeling, die ze vroeger gewoon zelf droegen, afwentelen op de belastingbetaler. De winsten, echter, zien we nooit terug, dus dit maakt ons leven duurder. Verder, dit betekent ook dat er minder geld in fundamenteel onderzoek wordt gestoken, met als gevolg dat we minder kansen hebben voor economische groei in de toekomst. [Als wetenschappers bedrijven helpen om betere landbouw te bedrijven (dus milieubewuster en winstgevender), zoals de universiteit van Wageningen doet, dan profiteert iedereen.] Dat hangt er maar helemaal vanaf wat er met de winsten van die bedrijven gebeurt, natuurlijk .... [Aan kletsmajoors zoals sociologen en filosofen die op kosten van de belastingbetaler lauwe opinies schrijven op de universiteit heeft de samenleving helemaal niets ] Ach, ik vind ze een stuk nuttiger dan een neo-liberaal sokpopje zoals jij ...

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 sep. 2016 - 13:57

De resultaten van het onderzoek bevestigen wat voor mensen met een beetje verstand al lang duidelijk is: het liberale en neoliberale beleid van de afgelopen 40 jaar heeft er toe geleid, dat de hele maatschappij ondergeschikt is gemaakt aan de belangen van het bedrijfsleven. De vier grote bestuurderspartijen hebben daarin een beslissende rol gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingsleuzen van de afgelopen tijd. D66: Wij gaan voor het individu. VVD: Wij zijn er voor hen die iets van hun leven willen maken. CDA: Eigen verantwoordelijkheid eerst. De PvdA heeft deze partijen voortdurend op hun wenken bediend. Dat dit enorme kosten voor de samenleving tot gevolg heeft, zeker waar het gaat om de bijdragen van de wetenschap, is blijkbaar niet relevant. Rutte roept 'Weg met die werkschuren.'. Samsom stikt bijna in zijn tranen als hij aan al die mensen met een handicap denkt die nu een gewone (ja ja) baan krijgen. De economie groeit, net als het aantal miljonairs, en steeds meer kinderen groeien op in armoede. De bedrijven zwemmen in de winsten die niet worden geinvesteerd in werk. Mijn kind, wat wil je nog meer.

Alexanderr2
Alexanderr23 sep. 2016 - 13:40

De titel van Joop is misleidend. Ik zelf ben als promovendi werkzaam in één van onze universiteiten en ik onderschrijf heel veel van de bovenstaande tekst. Maar de conclusie om dit te linken aan 'commercie' is grotendeels niet waar. Veel van de bovenstaande cijfers komen voort uit hoe het 'onderzoekswereldje' in elkaar zit, wereldwijd, het heeft alles met financiering te maken. Dat daarin nu ook, steeds effectiever, contact zoekt met bedrijven of andere niet overheidsinstanties, is helemaal niet zo slecht. De Wageningen Universiteit bijvoorbeeld is daar erg goed mee bezig. Verder komt het overgrote deel van het onderzoeksgeld ook gewoon uit instanties als Hartstichting, KWF Kankerfonds, Nierstichting enzovoorts... Europese instellingen zoals EMBO... en in Nederland via de overheid door NWO, ZonMw et cetera. Hierin is extreme competitie voor de financieringen... want het potje is klein. Een postdoc, mijn directe collega, had bijvoorbeeld een financieringsaanvraag afgekeurd gekregen terwijl de aanvraag door alle reviewers beoordeeld was als goed en excellent. Ik heb helemaal niet het idee dat er ook maar enige last is van 'vermarkting' of 'wetenschap op bestelling'. Dat speelt op mijn afdeling, bij mijn professoren, bij andere afdelingen/professoren die ik ken totaal geen rol. Wat wel een rol speelt is dat er een beperkt budget is en dat daardoor overal erg kritisch op gekeken moet worden... en ja daardoor krijg je dat er hoog gepubliceerd moet worden enzovoorts want je krijgt anders geen financiering, of ja... die kans wordt lager. Dat heeft niets met commercie te maken, het heeft alles met een tekort aan budget te maken. De competitie is moordend, en dit is ook zo in de VS en elders, in de VS, zoals een Amerikaanse professor mij onlangs nog vertelde heb je zeg maar dat 50% van alle aanvragen goed is, 25% is uitermate excellent en verdiend sowieso een financiering, eigenlijk die 50% al... maar er wordt slechts 10% van alle aanvragen gefinancierd, door budget tekorten. Om bij de 25% bij die 10% te horen... gaat het vanzelfsprekend niet meer om de 'wetenschap', alle 25% zijn excellent... het verschil komt dan neer op stijl, reputatie en netwerken. Daar kun je laag of hoog over springen... maar dat bljift nu eenmaal zo, dat kan alleen verminderen als er meer geld beschikbaar komt. En juist dat er nu ook meer bedrijven in onderzoek gaan investeren zal het aantal gefinancierde projecten omhoog gaan. Maar even terugkomen op het bovenstaande artikel. - Af van flexcontracten, ja wil ik ook - Tijdsdruk, ja die is erg hoog, alhoewel ik hier niet heel veel last van heb omdat mijn onderzoek goed gaat. Maar ik snap het wel, en dit is zeker niet fijn. Zelfs ook al gaat het goed voel ik die tijdsdruk zo nu en dan wel. En ik heb collega's die hier extreem last van hebben. - Kwaliteit onderwijs, ja hier ben ik ook erg kritisch op... maar hierin geef ik niet de overheid maar juist de universiteiten en professoren de schuld. Het is in veel faculteiten/vakken gewoon uitermate ouderwets... ik heb in Wageningen gestudeerd en werk nu op een andere uni... de uni waar ik nu werk kan erg veel leren van Wageningen, daar is het erg modern het onderwijs, maar toch ook nog gewoon schools. Zoals het hoort vind ik... - Geld uit 1e geldstroom, zeker voorstander van... maar dat betekend meer geld vanuit de overheid. En tja. politiek en geld naar wetenschap... is al jaren een lachertje. Ik betwijfel overigens of meer geld uit de 1e geldstroom het onderwijs verbeterd... dat is kul. Daarnaast ons onderwijs is uitstekend. Ik denk dat er gewoon veel veranderingen/hervormingen in onderwijs nodig zijn om het te verbeteren, veranderingen die geen geld hoeven te kosten, althans niet veel. Mijn mening is dat universiteiten eens meer in Wageningen en Maastricht moeten kijken, zij weten hoe dat moet. Ik ben zelf ooit van de Radboud naar Wageningen gegaan om van studie te veranderen, en dat was een keuze die mij echt veel heeft laten groeien en excelleren. - Financiering op basis van output enzo.... tja zou minder mogen maar het is te verklaren zoals ik al eerder zei... als je 1 financiering kan uitgeven, je hebt 2 excellente aanvragen voor je, dan kijk je naar stijl, reputatie en dergelijke... enige oplossing is meer geld. Een oplossing als.. je mag niet naar stijl of reputatie kijken is onzin, dat zou de kwaliteit van onderzoek juist doen verslechteren. Immers als je dus uit 2 moet kiezen, dan kies je toch voor de gene met bewezen kwaliteit, meer faciliteiten/mogelijkheden enzovoorts? Dat is een vrij logische keuze. Kortom, oplossing.. meer geld zodat de ondezoeker die het aflegt tegen degene met meer reputatie ook zjin werk kan doen en zijn eigen reputatie kan opbouwen! -''Als het gaat om onderzoeksfinanciering, vindt minder dan 10 procent dat dit leidt tot een goede prioriteitsstelling, het efficiënt omgaan met budget of een verhoging van de kwaliteit van onderzoek. Ruim twee derde van de respondenten vindt dat deze financiering leidt tot het verdwijnen van fundamenteel, risicovol en langlopend onderzoek en een toename van het aantal flexcontracten. Ruim driekwart is van mening dat de financiering leidt tot verspilling van onderzoekstijd vanwege het schrijven van uitgebreide onderzoeksvoorstellen, met een zeer geringe slagingskans.'' Dit is helemaal waar, ben het 100% eens met wat die twee derde meerderheid vindt. Nogmaals oplossing is meer geld. Het is als onderzoeker erg jammer dat je niet echt lang diepgaand onderzoek meer kan doen, althans bijna niet... dat is het leukste en belangrijkste als onderzoeker zelf! Ik hoop dat dit rapport van de SP, totaal niet mijn partij hoor, zorgt voor dat politieke partijen standpunten innemen om te inversteren in wetenschappelijk onderzoek... want er ligt zoveel potentie in Nederland. Ik blijf erbij dat wetenschap het middel is van de mensheid om zichzelf te laten overleven en voortgang te maken. Ook dat verdiend dus significant meer geld. Verder... de kwaliteit van onderwijs en onderzoek is en blijft in Nederland gewoon van UITERMATE hoge kwaliteit. Het tegenovergestelde wordt vaak beweerd... maar dat is echt niet waar, het probleem is gewoon de concurrentie, die is te hoog... zo hoog dat gewoon te veel goede aanvragen in het niets verdwijnen... allemaal aanvragen met potentieel goede ideeën.

10 Reacties
rbakels
rbakels3 sep. 2016 - 14:07

Voor een promovendus beheerst u de taal.slecht. "Pomovendi" is meervoud. En in de tweede en derde persoon enkelvoud schrijft men stam+t. Het is wel degelijk fout als er METEEN resultaat wordt verwacht. Dat degradeert wetenschap tot consultancy, met als gevolg 1) oneerlijke concurrentie 2) doublure 3) roofbouw op fundamentele wetenschap. Wist u dat CDAer Verhagen een groot deel van het nationale onderzoeksbudget over wist te hevelen van OCW naar EZ? Kruideniers zijn we.

truusbeek2
truusbeek23 sep. 2016 - 14:12

Dank voor uw uitgebreide nuancering van het verhaal.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten3 sep. 2016 - 15:02

Ik denk dat u promovendus bedoeld, is dit meteen QED voor de abominabele staat van ons onderwijs?..:-)

Alexanderr2
Alexanderr23 sep. 2016 - 15:41

Sorry Frits en '' De redactie... '' ik had dit nogal snel en slordig geschreven... maar och... is dat zo erg op iets als Joop.nl? Dacht het niet. En ik ben het overigens met u eens Frits.

LaBou
LaBou 3 sep. 2016 - 16:49

Alexanderr, Normaal gesproken zou dat niet erg zijn (er worden meer taalfouten gemaakt hier). Als u zich echter als "hoog opgeleid" neerzet wordt dat een anderverhaal. Dan is het wel degelijk erg.

Andy Capp
Andy Capp3 sep. 2016 - 19:41

Dit stukje is uitermate slordig is geschreven en geen enkele van de beweringen wordt onderbouwd, maar op de keeper beschouwd is de conclusie dezelfde: "Het is als onderzoeker erg jammer dat je niet echt lang diepgaand onderzoek meer kan doen, althans bijna niet… dat is het leukste en belangrijkste als onderzoeker zelf!" En niet alleen voor de onderzoeker....

Piet de Geus
Piet de Geus4 sep. 2016 - 12:44

"Als u zich echter als “hoog opgeleid” neerzet wordt dat een anderverhaal." Dan moet je wel weten wat aaneen en wat los geschreven moet worden?

LaBou
LaBou 4 sep. 2016 - 18:46

Piet Dan moet je wel weten wat aaneen en wat los geschreven moet worden? "" Je kon echt niets anders vinden om over te zeiken?

Piet de Geus
Piet de Geus5 sep. 2016 - 0:32

"Je kon echt niets anders vinden om over te zeiken?" Kies jij eens het onderwerp, is het weer niet goed. Er een keer voor kiezen om jezelf niet voor aap te zetten is kennelijk geen optie.

LaBou
LaBou 5 sep. 2016 - 21:30

Piet, Ik ben echt benieuwd wanneer jij een keer een positieve reactie over ook maar één enkele andere reageerder hier plaatst. Tot nu toe zie ik van jou alleen negatieve reactie's waarin je op wat voor manier dan ook probeert die ander te kleineren.

D'Holbach
D'Holbach3 sep. 2016 - 12:54

Wat een verrassende uitkomst of is dit ook wetenschap op bestelling? De uitkomst is exact in lijn met wat de SP wil, hoe toevallig. Daar moeten wel cijfers voor opgeleukt worden zoals het meetellen van promovendi bij de tijdelijke contracten. Guess what? Promovendi zijn per definitie tijdelijk, ze zijn door tot an hun promotie en daan gaan ze de wereld in. Blijft 40% over en dat vind ik niet al te extreem in deze tijden met een enorme druk op werkgevers. En dan wordt er ook nog gemeld dat een ongelooflijke 64% niet op de hoogte is van een bepaald beleid. Misschien handig om je in te lezen als je ergens werkt? Vergroot ook je kans op een vaste aanstelling lijkt me, al is klagen ntuurlijk makkelijker...

9 Reacties
Alexanderr2
Alexanderr23 sep. 2016 - 14:24

Eens echter, bij mijn afdeling... ofja in veel afdelingen binnen de biomedische wetenschap is het toch echt wel meer dan 40% dat een tijdelijk contract heeft. Van de 30 colleaga's die ik heb hebben er 3 een vast contract.

Rode druppel
Rode druppel3 sep. 2016 - 14:31

Ik lees de reactie boven u, en toen uw reactie. Ik vermoed dat de eerste reactie vanuit de wetenschap dichter bij de waarheid zit. Als dit de SP lijn is, hebben ze toch weer gelijk.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 sep. 2016 - 14:40

@ D'Holbach (14:54u) - gemakshalve vergeet U dat promovendi ernstig onderbetaalde werknemers zijn. Ze draaien (althans in de studies die ik zelf ken) zware werkweken. Er was een tijd waarin - hoe toevallig - het neoliberalisme nog in statu nascendi was, en promovendi kregen een normaal salaris; wat rechtvaardig was, want het ging bepaald niet meer om studenten, die wat meer vrijheid genoten als het ging om de indeling van hun tijd. Bovendien hebben promovendi ook de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de studenten die bij hen werkzaam zijn, en dat betekent nogal wat. Ik heb zelf van nabij gezien hoe langzaam maar zeker (en vervolgens met een versnelling) de hele kijk op het universitaire leven veranderde. Ik herinner me nog goed hoe enkele decennia geleden de taal veranderde, die er gebezigd werd - met name de afschuwelijke modekreet 'afrekenen op output' staat me bij. Net of je bij de maffia, of een of andere motorbende zit. Ik meen dat de publicatiedruk veel te hoog is; wat onder veel meer betekent dat er minder ruimte is voor avontuurlijk 'vrij denken en experimenteren'. In de wetenschap mislukken er nogal wat onderzoeken. Dus gaan onderzoekers meer op zeker spelen. Te veel schrijfstress veroorzaakt stagnatie, in plaats van de gewenste vooruitgang. Het is tegenwoordig vrij normaal dat een wetenschapper in een begrensd tijdvak driemaal zo ongeveer dezelfde review in drie tijdschrijften geplaatst krijgt. Met goed parafraseren, en slim doseren van de informatie die je hebt, lukt zo iets. En heb je meer citaties op je palmares. In het algemeen bespeur ik in deze thread weer die irrationele SP-haat. Wat is dat toch? Er wordt zelfs gerefereerd aan de DDR, waarnaar de socialisten terug zouden verlangen. Piet de Geus vindt kennelijk dat men onderzoekers die voor de SP een enquête willen invullen als niet vertegenwoordigend gezien kunnen worden voor de wetenschappelijke gemeenschap. Wat een wijsheid van onze Piet. Ik zou net zo goed kunnen stellen dat het om mensen gaat, die bijzonder gemotiveerd zijn om eens hun onvrede met de arbeidsomstandigheden lucht te geven, alsmede bereid om de vrijheid van onderzoek en onderwijs te verdedigen. @ Martin007 (14:49u) - ik heb veel waardering voor je bericht. Het is triest om te constateren dat, omdat het neoliberalisme en de vermarkting van alles, met name dat wat een hoge intrinsieke waarde heeft, anders dan financiëel, al zó lang de vigerende manier van denken en voelen is, dat de jonge studenten van vandaag de dag geen alternatieve manieren van werken en leven kennen. Soms denk ik: ze zijn geïndoctrineerd door hun opvoeders en opleiders (niet bewust) met het idee dat er maar twee smaken zijn om een menselijke gemeenschap in te richten: keihard, niets en niemand ontziend, met hebzucht als enige drijvende kracht, en geld in de rol van God zelf; en aan de andere kant de optie 'Sovjet- of Noordkoreaans communisme'. Dat is groteske onzin, maar onzin kan prima prolifereren als er genoeg dociele typetjes zijn die haar ondersteunen en ermee colporteren. Oh, het neoliberalisme zelf is natuurlijk gevaarlijke onzin, een piramidespel (waarom schiet me in enen de naam 'Bernie Madoff' te binnen, of de firma Enron?). Totdat deze specifieke onzin de vorm van een paddestoelwolk aangenomen heeft, en een samenleving vermoord is. Je hebt verslavingen aan allerlei drugs. Aan gokken. Aan porno en seks. Aan gamen. Aan shoppen. Aan eten. En aan vele andere dingen. Maar ik denk dat onversneden hebzucht, de verslaving aan geld, de gevaarlijkste, de meest dodelijke van allemaal is. Daarbij komt dat in het rijtje afhankelijkheden net hierboven de persoon zelf het meest gewond raakt, mogelijk overlijdt. Bij de geldverslaving zijn altijd anderen de (dodelijke) slachtoffers.

Piet de Geus
Piet de Geus3 sep. 2016 - 16:46

"Ik zou net zo goed kunnen stellen dat het om mensen gaat, die bijzonder gemotiveerd zijn om eens hun onvrede met de arbeidsomstandigheden lucht te geven" En als je een beetje na kon denken zou je snappen dat dit precies mijn bezwaar is: een groep die bijzonder gemotiveerd is om zijn onvrede te uiten is niet representatief.

Alexanderr2
Alexanderr23 sep. 2016 - 17:36

@Frank Lenssen, politiek en economisch gezien denk ik dat jij en ik elkaar zelden kunnen vinden. Ik ben liberaal, zal daardoor ook nooit op de SP stemmen... ik heb niks met al die neoliberalistische waangedachtes die mensen hier op Joop.nl vaak vermelden. Vindt het vaak neigen naar complottheoriën. Maar dat is maar mijn mening, kort even. Verder wil ik juist zeggen dat wij elkaar in het onderwerp van dit nieuwsbericht elkaar juist kunnen vinden, ongeacht of de SP dit heeft onderzocht. Ik ben het dan wel niet geheel met de conclusie hier eens op Joop.nl, maar wel met de onderzoeksresultaten. Je hebt gelijk dat het geen vetpot is, promovendus zijn, echter ik kan er mee leven en ik geniet van mijn werk. Op onze afdeling noemen we elkaar dan ook al geen PhD student meer maar een PhD candidate. En ja ook ik ben begeleider van studenten, op dit moment 1 master student en 1 bachelor student en het geven van les zo nu en dan. Daarnaast doe ik ook nog mijn eigen werk (meerdere projecten) en ben ik als promovendus ook allerlei aanvragen aan het schrijven, voor financiering, voor proefdieronderzoek enzovoorts. Laat staan het schrijven van artikelen. Ik zie het echter allemaal als werk en ik ben blij met elke taak, het hoort erbij. Ik begeleid graag studenten. Verder over mijn salaris... ik weet ook wel als ik mijzelf gewoon goed blijf ontwikkelen dat ik in mijn carriere na mijn PhD gewoon voldoende kansen krijg en mijn salaris zal zich ook blijven ontwikkelen. Echter vindt ik dat de discussie over het promovendus salaris best besproken mag worden, het zijn vrijwel allemaal mensen met een volwaardige universitair master diploma... en dan nog worden ze vaak gezien als geen volwaardige werknemers enzovoorts. Als ik naar andere studies kijken die na hun master gaan werken en het salaris dat deze personen krijgen... dan vind ik dat vaak schokkend. Het werk van een promovendus is gewoon volwaardig werk als een wetenschapper, niets minder. De publicatiedruk is erg hoog ja, in Nederland wordt verwacht dat promovendi minimaal 4 wetenschappelijke publicaties produceren in een tijdspanne van 4 jaar. Waarvan (kan zijn dat ik dit niet correct heb) 3 als 1e auteur en 1 als co-auteur. Echter zijn dit informele regels... officieel gezien hoef je maar 0 publicaties te hebben. Het zijn ongeschreven regels opgelegd door de heersende garde in de Nederlandse wetenschap. Ik zelf ben overigens al lang en breed overtuigd dat ik ik na mijn promoveren de academische wereld verlaat. Ik vind het op veel vlakken een zieke wereld, het is helemaal niet zozeer de overheid zijn schuld van de punten die in dit artikel aangekaart worden, de meesten komen van de wetenschappelijke wereld zelf. Het is bijvoorbeeld van de zotte dat er veel mensen in deze wereld zijn die vinden dat een promovendus of postdoc alles moet opofferen voor de wetenschap, 24/7 ervoor beschikbaar moet zijn of bezig mee moet zijn. Ik vind onderzoek uitermate leuk en uitdagend, maar er zijn ook andere dingen die ik leuk vind om te doen. Ik zie het dan ook hoofdzakelijk gewoon als werk dat tegelijkertijd ook een hobby van mij is, maar ik heb ook andere hobbies. Die hele gedachte in deze wereld moet veranderen.

Andy Capp
Andy Capp3 sep. 2016 - 19:49

"ik heb niks met al die neoliberalistische waangedachtes die mensen hier op Joop.nl vaak vermelden. Vindt het vaak neigen naar complottheoriën." Onbegrijpelijk dat mensen die zich hier als academici presenteren zo weinig van economie begrijpen.

Johan eldert
Johan eldert4 sep. 2016 - 0:32

[Piet de Geus 3 september 2016 at 18:46 “Ik zou net zo goed kunnen stellen dat het om mensen gaat, die bijzonder gemotiveerd zijn om eens hun onvrede met de arbeidsomstandigheden lucht te geven” En als je een beetje na kon denken zou je snappen dat dit precies mijn bezwaar is: een groep die bijzonder gemotiveerd is om zijn onvrede te uiten is niet representatief. ] En als jij een beetje kon nadenken dan had je kunnen lezen dat de SP +/ duizend wetenschappers willekeurig heeft bevraagd en er geen pre selectie is geweest noch dat alleen de negatievelingen gereageerd hebben. het simpele feit is dat merendeel van de willekeurig gekozen groep de meerderheid weinig op heeft met het huidige onderwijs klimaat. Iets wat niet verbazingwekkend is, want in eerdere onderzoeken kwam dat ook al naar voren. maar goed het is de e SP dus per definitie verdacht voor je en kom je met valse argumenten aan. ERg goedkoop weer

Piet de Geus
Piet de Geus4 sep. 2016 - 9:31

"dan had je kunnen lezen dat de SP +/ duizend wetenschappers willekeurig heeft bevraagd en er geen pre selectie is geweest" Beetje dom om zo hoog van de toren te blazen zonder even te kijken hoe de enquête is uitgezet. Onder andere via actiegroepen, vakbonden en 'netwerken van de Kamerfractie en het wetenschappelijk bureau van de SP'. Vervolgens wordt een werkelijk hilarische poging gedaan om de uitkomst als representatief te verkopen door te kijken naar leeftijd, geslacht en functie van de deelnemers. De enige relevante vraag (wat is de politieke voorkeur van de deelnemers en is dat een beetje representatief voor de gehele doelgroep) wordt uiteraard niet gesteld. Maar dat interesseert het partijvolk niet, dat roept doodleuk dat het om een willekeurig gekozen groep gaat. Kunnen ze zich als kantlijnschreeuwers ook voor heel even representatief voelen.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen24 sep. 2016 - 12:15

@ Alexanderr (3/9, 19:36u) - ik ben je bijzonder erkentelijk voor je lange en aandachtige reactie, ik heb haar met plezier en geduld enkele keren gelezen. (Trouwens ook een aardige bevestiging voor het idee dat mensen met uiteenlopende politieke voorkeuren elkaar op belangrijke onderwerpen zich prima kunnen verstaan.)

Piet de Geus
Piet de Geus3 sep. 2016 - 12:49

Hoe representatief zijn de meningen van wetenschappers die bereid zijn om voor Kamerfractie en 'wetenschappelijk bureau' van de SP een vragenlijst in te vullen? En dan durft de SP nog te praten over wetenschap op bestelling ook.

6 Reacties
truusbeek2
truusbeek23 sep. 2016 - 14:16

?

insignia
insignia3 sep. 2016 - 14:32

Beste Piet, iedereen weet dat als jij SP ziet dat de rede aan jou ontvlucht. De bekende rode lap. Maar bewonder je de durf van SP niet dat ze ueberhaupt durven te praten? Ik moet mij iedere keer voorhouden dat schelden geen zeer doet, slaan des te meer. Daarom zolang je het bij bits en bytes houdt is het wel goed hoor. Natuurlijk heeft de commercie een veel te grote invloed op de wetenschap op de universiteiten. Maar er zijn zat grote bedrijven die op commerciele basis belangrijke onderzoeken doen. Ik ga wel een voorstel doen aan mijn partijbestuur opdat ze eerst toestemming aan jou vragen voor het geval ze een volgend onderzoek doen. Ik zou ook graag een onderzoek doen.....

Piet de Geus
Piet de Geus3 sep. 2016 - 16:49

"iedereen weet dat als jij SP ziet dat de rede aan jou ontvlucht." Inhoudelijk heb je dus weer niks te melden. "Maar bewonder je de durf van SP niet dat ze ueberhaupt durven te praten?" Durf? Omdat je niet snapt wanneer je maar beter gepast kunt zwijgen? Nee, voor die fortuynistische emancipatie hebben we heel andere benamingen dan durf.

Andy Capp
Andy Capp3 sep. 2016 - 18:41

De mening van Piet weet je bij voorbaat - http://tinyurl.com/lkpwruv

Arie Roos
Arie Roos4 sep. 2016 - 7:45

Tuurlijk, Piet, shoot the messenger ... Je zal het niet zo leuk vinden, misschien, maar vrij veel mensen die ik ken die op universiteiten werken zijn SP aanhanger. Lullig heh, die echte wereld ? Hij wil zich maar niet aan je neoliberale ideaal houden ...

Piet de Geus
Piet de Geus4 sep. 2016 - 12:50

"shoot the messenger …" Het ontgaat je dat die de boodschap zelf heeft geconstrueerd? "Je zal het niet zo leuk vinden, misschien, maar vrij veel mensen die ik ken die op universiteiten werken zijn SP aanhanger." Waarom zou ik het niet leuk vinden dat het ook in jouw omgeving soort zoekt soort is? Ik vind het zelfs hilarisch dat jij dat kennelijk als maatgevend ziet. Een beetje als iemand die een labradoodle heeft gekocht en nu ineens overal labradoodles ziet. Of als zwangere vrouwen die in de stad ook niks anders zien dan andere zwangere vrouwen.

Martin007
Martin0073 sep. 2016 - 12:33

Wetenschappelijk onderzoek is maar een klein onderdeeltje van onze maatschappij en inderdaad, voor een "samen"leving heb je toch iets nodig dat al diverse decennia aan erosie onderhevig is. Maar goed, de rest van de maatschappij wordt ook vermarkt. En ook al is duidelijk te zien dat er gigantische problemen ontstaan door de privatisering van zaken die prima verliepen onder de bezielende leiding van de overheid, toch gaan ze er mee door. Bekijk eens het verschil in uitslag tussen de 2e kamer verkiezingen van 2012 en de 1e kamer verkiezingen van 2015. De conclusie is duidelijk: de bevolking is niet gecharmeerd van de vlotte afbraak van ons eens zo sociale landje. En toch gaan ze er mee door. Waarom dan? Na elke ronde "sociale voorzieningen de nek omdraaien" worden de premies en andere belastingen voor grootverdieners en bedrijven weer stevig naar beneden bijgesteld. en dat levert over een paar jaar dan weer een vet betaalde functie in het bedrijfsleven op voor de bewindslieden die keihard meewerkten aan het uitzuigen van de gewone man te faveure van de elite. Wat kun je er aan doen? Erg weinig. Ik zou om te beginnen eens op een van de niet-liberale partijen stemmen. Krijgen die ook eens een kans om te laten zien wat ze kunnen. Maar ergens ben ik toch bang dat ook zij het grote geld niet kunnen laten liggen en dezelfde oplichterij uithalen als de Partij voor de Armoede. Waar ik wél nieuwsgierig naar ben: wat gaan de zakkenvullers doen als er geen uitkering of overheidsorgaan meer overeind staat. dat ze de nek om kunnen draaien?

rbakels
rbakels3 sep. 2016 - 11:36

Mijn ervaring is dat er op universiteiten best ruimte is voor goed onderzoek, maar tijdens mijn promotieonderzoek deed ik ook mee in twee commerciële projecten. Het doel van deze projecten is om de waarde van de handtekening van een professor te verzilveren. Zulke projecten gelden als geslaagd zodra de rekening wordt betaald. Het gaat puur om de pegels - die noodlijdende faculteiten nodig hebben om rond te komen. Toen ik als onderzoeker mijn prof om raad vroeg kreeg ik de eerste keer ruzie. De volgende prof was aardiger en haalde "slechts" zijn schouders op. Wil de SP studenten trekken? Het is nogal.een elitair thema.

2 Reacties
Alexanderr2
Alexanderr23 sep. 2016 - 14:27

Ik heb dezelfde ervaring, ik zit nog midden in mn promotieonderzoek... maar er is wel degelijke ruimte voor goed onderzoek en de professoren staan heus wel open voor je ideeën, mits je ze maar onderbouwt natuurlijk.. wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Enige wat ik wel vindt is dat er met meer geld simpelweg meer goed onderzoek gedaan kan worden. Het probleem is dat veel afgewezen onderzoeksaanvragen gewoon wel goed zijn.

insignia
insignia3 sep. 2016 - 14:34

Studenten trekken? Als je ven doordenkt als kiezer dan is SP een goede keuze. Je kunt natuurlijk ook voor het geld kiezen.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 sep. 2016 - 11:23

Mijn complimenten gaan uit naar het trio Palm, van Dijk, en Flentge, voor hun rapport. Verder spreken, zo dacht ik, de cijfers voor zichzelf. (Altijd weer onthutsend om te vernemen hoe een psychiatrische obsessie met 'de markt' en 'wat levert het op?' alle, maar dan ook alle geledingen van de samenleving geïnfecteerd heeft. Pardon - ik schreef 'samenleving', maar ik had moeten schrijven: 'maatschappij'. Want we hebben geen samenleving meer, door opgemelde obsessie.)

2 Reacties
rbakels
rbakels3 sep. 2016 - 11:50

De meeste politici snappen geen bal van economie. Er is niets mis met marktdenken als je je bewust bent van de grenzen van dit model. De ware wetenschap is typisch een "public good" dwz iets waarvan de waarde moeilijk aan specifieke belanghebbenden kan worden doorbelast (de politiek zelf is dat bijv. ook). Echte wetenschap is iets anders dan consultancy, waarbij de waarde aan een klant in rekening kan worden gebracht. Ware wetenschap bewijst zich vaak pas na tienalken jaren zo niet eeuwen. Maar is evengoed onmisbaar. Als ze die de nek omdraaien (van die managers die vinden dat alles sneller kan) dan oleeg je roofbouw, met op termijn onherroepelijk schade. Voor alle duidelijkheid: "public goods" zijn een economisch gegeven, over onevenredige kosten. Het is geen politieke "uitvinding". Dat markten wel vaker falen weet elke (goede) econoom. Wat geen reden us ze categorisch af te wijzen. Anders dan (misschien) de SP verlang ik niet terug naar de DDR. Als je de markt ook wilt uitbannen waar die wel nut heeft eindig je minimaal in bureaucratie, en uiteindelijk in tirannie. Of betreurt de SP de val van de muur?

Andy Capp
Andy Capp3 sep. 2016 - 18:29

Wat is dat nou weer voor onzin: "de markt", of marktwerking" is gewoon een economisch instrument, dat alleen maar op beperkte schaal zou moeten worden ingezet, in de gevallen dat het nut ervan bewezen is.