Joop

Wie aan de grond zit, wordt in Rotterdam verstoten. Burgemeester, doe iets!

  •    •  
31-03-2018
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
123 keer bekeken
  •  
38693333030_2d317ec2c8_k

© cc-foto: Sjaak Kempe

Open brief aan Ahmed Aboutaleb: Ik herinner mij nog Uw uitspraak dat in Rotterdam niemand op straat slaapt
Hoogedelachtbare heer,
Neen, ik kom U niet aan Uw hoofd zeuren over de islam. Ik wil bij U een echt Rotterdams probleem aankaarten.Teveel politici waarmee U het ongeluk hebt te moeten werken, slagen er al voldoende in met hun culture wars de aandacht af te leiden van de echte problemen in Rotterdam.
Waarom doe ik dat als bewoner van Uw buurgemeente? Rotterdam heeft een bijzondere plekje in mijn hart, getuige mijn voorlaatste boek Rotterdam, Bruid van de Maas, van prehistorie tot nu. Een belangrijke lijn daarin is de democratisering van het leven in de stad en de emancipatie van de gewone mensen. Ook spelen de grote Rotterdammers een rol die zich hebben ingezet voor sociale rechtvaardigheid en een behoorlijke volkshuisvesting.
Ik herinner mij nog Uw in deze traditie passende uitspraak dat er in Rotterdam niemand op straat slaapt.
In Rotterdam slaapt niemand op straat
Dat – zo blijkt afdoende – is meer wens dan werkelijkheid. Dakloosheid en het gebrek aan opvang voor mensen zonder huis is een wezenlijk probleem waaraan ook in Rotterdam onvoldoende aandacht aan wordt besteed.
Krijgt de tering, tieft op
In ons land zwerven momenteel tienduizend daklozen rond, die nergens hulp krijgen. Zij hebben geen recht op enige opvang of steun omdat zij niet verslaafd zijn en evenmin lijden onder psychische problematiek. Daarom krijgen zij van de autoriteiten – ook de Rotterdamse – te horen dat zij zelfredzaam zijn. Voor een daklozenpas komen zij niet in aanmerking. In rond Rotterdams vertaald betekent dat: ‘Bedankt voor het betalen van belasting en premie. Krijgt de tering. Tieft op.’
Brandpunt Plus zond daar een paar dagen terug een interessante reportage over uit. Die kunt U hier zien. Ik wijs U in het bijzonder op de heer Johan Tokkee (ik hoop dat ik zijn achternaam goed spel), Rotterdammer door een scheiding op straat geraakt en nergens welkom, ook niet bij het Leger des Heils. U zult bijvoorbeeld leren dat het daklozen niet is toegestaan om ’s nachts te liggen op de bankjes in het Centraal Station. Dan worden ze weggestuurd.
De heer Tokkee werd zo wanhopig dat hij zich bij U gemeld heeft, dat wil zeggen op het stadhuis aan de Coolsingel. Hij weigerde weg te gaan voor er iets voor hem werd geregeld. Men heeft toen de politie gebeld, die zoals U weet bij Uw kantoor naast de deur zetelt, en een menigte agenten heeft hem met harde hand en pepperspray verwijderd. U kunt dat zien vanaf minuut 18.27.
Een particuliere stichting, die zich het lot aantrekt van wat ze vergeten of economische daklozen noemt, heeft voorlopig een kamertje voor hem gevonden. Maar nogmaals: de overheid doet voor deze mensen niets Zij komen tot de ontdekking dat als je in Nederland echt geen kant meer op kunt, het veelgeroemde vangnet ook eens wordt weggetrokken.
Uiteindelijk was het een officier van justitie die voor de gebutste Johan een bed heeft geregeld. Hem wordt wel lokaalvredebreuk en verzet tegen een ambtenaar verweten. Als hij het nog een keer doet, komt hij voor het hekje. U hebt ongetwijfeld de vragen van GroenLinks over deze kwestie al gezien. Misschien heeft het college daar al antwoord op gegeven. Dat weet ik niet. Een speurtocht op Rotterdam.nl leverde niets op. Voor de goede orde: ik bedoel deze vragen.
Schandaal De bejegening van Johan is een schandaal en toont de overheid op zijn slechtst. Ik zou nu enkele opmerkingen kunnen maken over de voornemens van Uw stad om 20.000 sociale huurwoningen af te breken maar daar kunt U niets aan doen. Dat is de schuld van Leefbaar Rotterdam. Toch is dit feit in het licht van het bovenstaande relevant.
Het wordt tijd dat U eens werk maakt van Uw bewering dat er in Rotterdam niemand op straat slaapt. Er moet toch ruimte te vinden zijn voor deze daklozen, bijvoorbeeld in de leegstaande en gesloten asielzoekerscentra in de Rijnmond. Is daar geen plek en een adres te vinden voor de overal weggetrapte daklozen die de fout hebben gemaakt niet aan de drugs te gaan en die vooralsnog weigeren gek te worden van wat hen wordt aangedaan? Of dat je zo´n leeggehaald oudemanhuis daar een tijdje voor gebruikt bij wijze van antikraak of zo. Waar een wil is, is een weg. En de goede bestuurder laat zich niet stoppen door de dichtregel: ‘Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Over de ‘weemoed die niemand kan verlaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat’ zullen we het dan maar niet hebben.
Ik had deze brief naar het stadhuis kunnen sturen maar daar loopt hij ongetwijfeld ergens vast. De arrogantie van de macht heeft die van de zo gesmade regenten uit de jaren zestig van de vorige eeuw ruimschoots overtroffen. Ik ben oud genoeg om die vergelijking te kunnen maken.
Met tekenen van verschuldigde hoogachting,
Han van der Horst
Naschrift: PS Op eerste paasdag – toen de rest van de brief al een tijd online stond, ontving ik van Mattthijs Sandmann, scheidend gebiedscommissielid in Rotterdam Noord, een mail met daaraan toegevoegd een brief die hij al in 2016 aan de gemeenteraad schreef. Dit zonder resultaat. Eerst volgt de mail, daarna de brief aan de gemeenteraad. Beide stukken, hoogedelachtbare heer, beveel ik nadrukkelijk in uw aandacht aan.
“Uw open brief aan de burgemeester raakt bij mij een gevoelige snaar. De nooit ingeloste belofte ‘Niemand slaapt op straat’ is voor mij de reden dat ik mij uit de actieve gemeentelijk politiek terugtrek. (deze periode maak ik nog wel af, volgende week mijn laatste vergadering). Ik heb de burgemeester gesproken, de wethouder de heer de Jonge – nu vicepremier -, gemeenteraadsleden, hoge ambtenaren.
Uiteindelijk heb ik in februari 2016 de gehele gemeenteraad van Rotterdam aangeschreven en de lokale pers (zie de bijlage bij deze email). Daarmee heb ik bewust het risico genomen dat ik mijn eigen partij, Leefbaar Rotterdam, hiermee ‘onder de bus zou gooien’. Helaas, politiek kan altijd nog rotter dan je durft vermoeden. Geen partij is geïnteresseerd. Ook PvdA, GroenLinks, D66, CDA, NIDA, VVD, Partij van de Dieren, ChristenUnie geven niet thuis. Zelfs de lokale pers laat het onderwerp liever liggen. Daklozen zijn geen potentiële kiezers.
In mijn brief aan alle fracties kunt u lezen hoe de gemeenteraad de burgemeester op het verkeerde been heeft gezet waardoor hij tot zijn uitspraak kwam, dat in Rotterdam ‘niemand op straat slaapt’. De gemeenteraad heeft december vorig jaar nog wel unaniem een motie van GroenLinks aangenomen die ‘er voor moet zorgen dat er nooit meer daklozen worden weggestuurd omdat de nachtopvang vol is’. Vlak voor de verkiezingen: de uitvoering van de motie laat men graag aan de volgende raad over….. men is erg blij met zichzelf vanwege het aannemen van de zoveelste motie. Er is nog niks veranderd”
***
“Geachte leden van de Gemeenteraad,
Op 15 mei 2014 heeft u met algemene stemmen de Motie ‘Niemand Slaapt Op Straat’ aangenomen (Bijlage 1). Deze motie is nog niet afgedaan. In het belang van de geloofwaardigheid van de Rotterdamse politiek verzoek ik u om deze motie in te trekken of aan te passen door de wethouder te vragen de motie naast zich neer te leggen en – indien opportuun – een nieuwe motie in te dienen.
Toelichting De motie ‘Niemand Slaapt Op Straat’ is in zijn opdracht een uitstekende motie. De motie geeft het stadsbestuur de opdracht het aantal mensen in de stad dat is aangewezen op een zwervend bestaan niet te laten toenemen. Deze opdracht van de motie dekt echter niet de titel ‘Niemand Slaapt Op Straat’. Uitvoering van de opdracht leidt niet tot het resultaat dat er niemand meer op straat slaapt, de motie beoogt alleen te voorkomen dat het aantal straatslapers nog verder toeneemt.
De discrepantie tussen titel en opdracht van de motie zou minder ernstig zijn indien het daaruit voortvloeiende misverstand beperkt was gebleven tot de binnenkant van de muren van ons stadhuis. Helaas heeft de motie ook onze burgemeester op het verkeerde been gezet. In het kader van de bed, bad, brood discussie in de eerste helft van 2015 verklaarde de burgemeester van Rotterdam: ‘bij ons slaapt niemand op straat’ (Bijlage 2). Deze uitspraak is vervolgens breed uitgemeten in de regionale en landelijke pers.
Nu is het mij er in het geheel niet om te doen om schuldigen aan te wijzen of om verwijten te maken. De schrijver van de motie, de wethouder die aan de bel kan trekken, de gemeenteraad die de motie aanneemt of de burgemeester die de inhoud van de motie beter kan lezen. Het zal allemaal wel. Maar wel wil ik de gemeenteraad vragen om de schade aan de geloofwaardigheid van de Rotterdamse politiek niet nog groter te maken.
Ik heb deze kwestie reeds enkele maanden geleden voorgelegd aan een aantal betrokkenen en ik heb gezien dat er de afgelopen maanden hard gewerkt is om te trachten het probleem te tackelen op de meest plezierige wijze: door de motie alsnog in zijn totaliteit te realiseren, inclusief de titel. Door er voor te zorgen dat er werkelijk voor iedereen die dat nodig heeft in Rotterdam een slaapplek beschikbaar is, zou ook de titel van de motie en daarmee de uitspraak van de burgemeester alsnog werkelijkheid kunnen worden. Helaas is dit (nog) niet gelukt en zal het ook op de korte termijn niet gerealiseerd worden dat er in Rotterdam niemand meer op straat hoeft te slapen.
Wethouder Hugo de Jonge heeft in de Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid van 9 december 2015 uitgesproken ‘eindelijk eens werk te willen maken van niemand slaapt op straat’. De wethouder heeft aangegeven ‘te willen gaan sturen op een 95% bezettingsgraad van de opvang, in plaats van op de huidige 100% bezettingsgraad’. Sturen op 100% heeft er namelijk in geresulteerd dat de druk op de nachtopvang het afgelopen jaar maanden boven de 100% zat, met weigeringen en uitlotingen als gevolg. Naar verwachting zal ‘het sturen op 95% bezetting’ de huidige capaciteitsproblemen in ieder geval verminderen.
De gemeenteraad heeft stappen in de goede richting gezet. Onder andere met de motie ‘Doorontwikkeling Nachtopvang’ die het college verzoekt ‘onderzoek te doen naar een andere inrichting van de nachtopvang in Rotterdam en de raad hier voor 1 juli 2016 over te informeren’.
Helaas is de realiteit ook dat Rotterdam er (nog) niet in is geslaagd om voor het gehele jaar in de (nacht)opvang diezelfde flexibiliteit te realiseren die onze opvang wel in de wintermaanden heeft. ‘Niemand slaapt op straat’ bestaat vooralsnog alleen gedurende de wintermaanden.
Naast het capaciteitsprobleem spelen nog twee andere kwesties die oplossing behoeven als Rotterdam ieder die er voor in aanmerking komt een dak boven het hoofd wil bieden. Een eerste hobbel is het gegeven dat de capaciteit van de nachtopvang noodzakelijkerwijs verdeeld is over een groot aantal opvangplekken verspreid door heel Rotterdam. Het is voor een dakloze uiteraard niet doenlijk om alle opvanghuizen van Rotterdam af te lopen. Aan beltegoed en aan de juiste telefoonnummers ontbreekt het meestal ook. Als het voor een dakloze niet bekend is waar er plek is, is het vanzelfsprekend weinig betekenisvol dat er plek is. Raadslid Michel van Elck heeft hiervoor zijn idee ‘het bioscoopsysteem’ ingebracht als een mogelijke oplossingsrichting. De wethouder heeft op de commissievergadering toegezegd hier ook serieus naar te zullen gaan kijken.
Een tweede probleem is dat een substantieel aantal daklozen psychiatrische problemen heeft die te complex zijn voor de reguliere opvang van het Leger des Heils, maar welke problemen voor een recht op opname in de crisisopvang weer niet complex genoeg zijn. De crisisopvang is alleen beschikbaar voor gewelddadige of suïcidale mensen en in geval van direct gevaar. Een tussenoplossing bestaat niet, of er zijn ellenlange wachtlijsten. Deze mensen vallen tussen de wal en het schip en slapen dus ook als er bij het Leger des Heils wel een slaapplek beschikbaar is toch noodgedwongen op straat.
Ik heb het met opzet niet over de zogenaamde ‘zorgmijders’. Daklozen die er zelf voor kiezen om op straat te slapen. Als Rotterdam een plek biedt voor iedereen die opvang wenst en er voor in aanmerking komt, mogen wij met recht zeggen dat er bij ons niemand op straat slaapt. Op straat slapen is in die gevallen ‘het recht op het maken van een eigen keuze’. Gezien het bovenstaande, de motie, de uitspraken in de media en het voorlopig nog een utopie zijn van ‘niemand slaapt op straat’ is het niet uit te leggen dat de gemeenteraad een motie met de titel ‘Niemand Slaapt Op Straat’ als afgedaan zou beschouwen. Niet aan de daklozen die gedwongen op straat moeten slapen en ook niet aan de medewerkers in de daklozenzorg die dagelijks met de tekorten in de opvang geconfronteerd worden.
Ik hoop derhalve dat u mijn verzoek wil inwilligen, uw geloofwaardigheid overeind houdt, en de motie ‘Niemand Slaapt Op Straat’ intrekt of aanpast door de wethouder te vragen de motie naast zich neer te leggen en – indien opportuun – een nieuwe motie in te dienen. Misschien slaagt Rotterdam er op een later moment alsnog in om onze daklozen niet alleen in de wintermaanden maar ook in de rest van het jaar een bed, bad en brood te bieden. Het zou een geweldige prestatie zijn! Ik zie uit naar uw reactie.
Hartelijke groet, Matthijs Sandmann Rotterdammer Gebiedscommissielid in Noord.”
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

Marian5
Marian511 apr. 2018 - 17:07

Hallo allemaal, Dit is wat gebeurt als je 2 daklozen polen van straat haalt. Veel problemen met de gemeente gehad. Ik nodig iedereen uit om eens naar mijn blog te kijken / marianbaronessofwestonfavell.blogspot.nl Voor iedereen nog een fijne dag Mvg Renée Marian

Marian5
Marian511 apr. 2018 - 16:39

Hallo allemaal, Ik zorg al 3 jaar voor aan de grond geraakte poolse daklozen, Sebastian en Krisztoff. Een zee van ellende met de Gemeente gehad. Maar je kunt niet én mooi zijn, transgender zijn, en een goed hart hebben. Gelukkig gaat het nu met Krisztoff wat beter. Sebastian heeft het echter niet gered. Voor meer informatie nodig ik iedereen uit eens op mijn webside te kijken, -marianbaronessofwestonfavell.webnode.nl- op deze webside heb ik ook een brief geschreven aan de burgermeester van Rotterdam. Maar hoe aan zijn aandacht te komen. De brief was ook al geplaatst op Facebook, maar ik ben inmiddels geblokkeerd. Mag je in dit land niet alles meer z

Poezenmens
Poezenmens2 apr. 2018 - 15:23

Toevallig stond er dit weekend een artikel in de bijlage van de Volkskrant (Sir Edmund) over de straatarts Marcel Slockers over schrijnende gevallen van daklozen in Rotterdam. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/straatarts-marcel-slockers-op-je-oude-dag-opeens-geen-huis-meer-hebben-het-kan-iedereen-overkomen~a4587226/

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2018 - 18:06

Mooie bijdrage Merel.

Hiltermann
Hiltermann3 apr. 2018 - 1:17

Sinds 1 maart 2017 wordt zorg verleend aan onverzekerden vergoed. Huisarts, apotheek en ziekenhuis kunnen de kosten declareren bij het CAK.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*1 apr. 2018 - 21:25

Leefbaar Rotterdam met haar *veerdeel en deel* politiek heeft Rotterdam toch al meer kapot gemaakt dan het lief is en dat is gewoon een bevestigd feit. Pas op dus!.

doron
doron1 apr. 2018 - 19:49

Han, Ik zeg het nog maar eens. Als vrijwilliger bij een voedselbank zie ik een flink deel klagen. Ze spreken de taal niet of heel weinig, het woord halal komt wel vaak langs. Wie aan de grond zit, zal eens de Nederlandse taal kunnen leren, dat werkt echt!

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 apr. 2018 - 20:04

Als je naar de reportage gekeken had, dan had je kunnen vaststellen dat de daklozen in kwestie allemaal voortreffelijk Nederlands spreken.

Paul250371
Paul2503711 apr. 2018 - 20:49

Als ze wel de Nederlandse taal spreken dan is het een moslim die Nederlands spreekt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 apr. 2018 - 21:37

Paul, je bent geheel uit vooroordeel opgetrokken en niet zomaar vooroordeel maar stupide vooroordeel. Je staat al met je oordeel klaar zonder dat je de reportage bekeken hebt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2018 - 8:26

doorn Ja,ja, ze moeten dan op z'n minst ook eerst hun achternaam veranderen natuurlijk? Ik ken hier reeds heel lang in Nederland verblijvende Europese expats die nog geen woord Nederlands spreken en dat ook niet erg van plan zijn te leren.

doron
doron2 apr. 2018 - 17:12

Han, Je hebt gelijk. Mijn post was een algemene post, en dat had ik duidelijk moeten maken, bij deze.

doron
doron2 apr. 2018 - 19:21

Minoes&tuin, Die expats die jij kent, mogen van mij, als zij nog steeds een uitkering hebben, flink gekort moeten worden. Jij, Han en al helemaal Paul/johann/sonic snappen niet waarom rechtse mensen een punt hebben als in genoeg is genoeg qua mensen als in Turkse turk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 apr. 2018 - 7:07

Heeft niets met wel of geen uitkering te maken, ze spreken geen Nederlands. Ga je nu ineens uitzonderingen maken?

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 apr. 2018 - 18:29

Vroeger konden mensen die gescheiden waren urgentie krijgen voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. Dat is in de meeste gemeenten, bij de meeste, bijna alle corporaties afgeschaft. Het maakt dan niet eens uit of je wel of geen werk hebt. Je hebt geen huis. Sociale huurwoningen worden verkocht, niet bijgebouwd , terwijl daar al jarenlang een groot tekort aan is, Nu er een tekort aan huurwoningen komt in het hogere segment en koop, bouwt men per direct overal als een gek, ook met geld opgebracht door mensen met een sociale huurwoning, en blijven zij, 'de anderen' nog steeds maar nu letterlijk in de kou staan. Dat is buiten leefbaar beleid ook en vooral een D66 en VVD beleid. Aboutaleb heb ik niet zo hoog zitten als velen hier. Ik weet nog precies hoe eens hij het was destijds, om zonder reden en/of aanwijzing van fraude, bij bijstandsgerechtigden meende te moeten kunnen binnenvallen, op zoek naar meer dan een tandenborstel en/of meer dan een soort onderbroekje in de wasmand. Spijt me mensen maar ik vind Aboutaleb een stuk reactionairder dan velen van u hier dat schijnen vinden. Waarschijnlijk trap ik hiermee velen op de teentjes, maar helaas, het is niet anders.

José
José1 apr. 2018 - 13:20

Wat literatuur: Er wordt vaak geroepen dat het zo goed gaat in Nederland of in ieder geval beter dan in andere landen. Want Nederland is het land bij uitstek dat zo goed voor zijn burgers zou zorgen. Hoewel dit tot op zekere hoogte ook zo is, liegen de cijfers met betrekking tot daklozen er niet om: In Duitsland is 1 op de 2.880 inwoners dakloos In Spanje is 1 op de 2.028 inwoners dakloos In Nederland is 1 op de 470 inwoners dakloos https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/118362-dakloos-wat-te-doen.html “Nieuwe daklozen worden ze genoemd – of ‘pechmannen’. Het zijn daklozen die geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben, maar op straat zijn beland door schulden, ontslag, te weinig zzp-inkomsten of een scheiding. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld hoge woonlasten, het tekort aan betaalbare woningen en de verlaging van bijstandsuitkeringen voor samenwonenden. (...) „Op het oog zijn nieuwe daklozen minder kwetsbaar dan ‘traditionele’ daklozen en vaak ook sneller te helpen”, zegt Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg aan het Radboudumc, „maar dat betekent nog niet dat zij zichzelf kunnen redden.” Precieze cijfers over de ‘nieuwe daklozen’ zijn er niet, maar het gaat om een forse groep. Het aantal geregistreerde daklozen steeg tijdens de crisisjaren 2009-2015 met bijna 75 procent, tot 31.000, en daalde vorig jaar licht, volgens CBS-cijfers. Ongeveer 60 procent heeft een „zorgprofiel”, de overige 40 procent is door „pech onderweg” op straat beland, schat Rina Beers van de brancheorganisatie Federatie Opvang. Als je de niet-geregistreerde daklozen meetelt, zijn er tienduizenden nieuwe daklozen, schat Beers.” https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/20/pechmannen-zijn-de-nieuwe-daklozen-11038039-a1563695 “Rina Beers van de Federatie Opvang vreest dat het aantal pechmannen in Nederland enorm is. Ze vertelt dat in ons land meer dan 400 duizend mensen geregistreerd staan als ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’, onder wie veel nieuwe daklozen. “Dit zijn de mensen die overal en nergens wonen. Die bij vrienden bivakkeren, in een caravan achter een boerderij of op de camping terechtkomen. Zeker als je niet meer ingeschreven staat en geen werk meer hebt, ga je stuk. Je kunt je dan ook niet meer verzekeren voor zorg.” https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201708-een-briefadres-houdt-de-pechman-in-leven.pdf “De groep die door schuldenproblematiek of echtscheiding op straat belandt, de zogeheten economisch daklozen, wordt geacht in staat te zijn om zichzelf te redden. Dat criterium was in het verleden misschien werkbaar, maar door de recessie is juist die groep van economisch daklozen enorm gegroeid. Het gaat vaak om autochtone mannen van boven de 50 en allochtone mannen van alle leeftijdsgroepen. Verder zijn er nog zwervende jongeren, waar weinig zicht op is. Voor die economisch daklozen zijn er speciale pensions in het leven geroepen, maar die zitten stampvol: de wachttijd om in zo'n pension terecht te kunnen is ongeveer een jaar. https://www.ftm.nl/artikelen/het-groeiende-daklozenprobleem-van-een-rijk-land Steeds meer jongeren op straat door kostendelersnorm https://www.zorgwelzijn.nl/steeds-meer-jongeren-op-straat-door-kostendelersnorm/

7 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin2 apr. 2018 - 12:52

@ José (1/4, 15:20u) - veel dank voor je (bitter stemmende) bijdrage, die o zo nodig is. Proportioneel kent ons land, dat blijkens deze of gene idioot 'ontzettend gaaf is', een 5 à 6 maal hogere daklozenquote, vergeleken met Duitsland en Spanje. Ik trek daar de conclusie uit dat de politiek-economische aardverschuiving die gepaard ging met de verbreiding van het, ahem, 'gedachtengoed' van het late kapitalisme, ons land bijzonder hard geraakt heeft. Zelf heb ik die indruk al lang; in veel andere landen, kennelijk beschaafder dan Nederland, kun je makkelijk boekrecensies vinden van het werk van gerespecteerde auteurs, die elk op hun eigen manier de misstanden van vandaag de dag geduldig aan de kaak stellen; en ook historische uitleg bieden over hun oorzaken ervan. In Nederland ligt dat anders. En dat is een veeg teken, is Cliffs mening.

Cliff Clavin
Cliff Clavin2 apr. 2018 - 14:36

(de oorzaken ervan)

webmaatje
webmaatje2 apr. 2018 - 16:24

@Josë Dat Duitsland verhoudingsgewijs zo weinig daklozen kent, is omdat de hele huur (vermeld op het contract) bij het standaard bedrag van een uitkering wordt betaald evenals de verwarmingskosten. Woon je in een koopwoning, dan krijg je alle kosten voor instandhouden vergoed. Je hoeft de woning niet op te eten. Hoogstens dat deel verhuren als de oppervlakte meer dan 113m2 bedraagt Bovendien zijn Duitse rechtbanken verplicht de gemeente in te lichten als er een ontruiming dreigt, zodat deze nog iets kan regelen waardoor de woning behouden kan worden. Vergeet niet dat het Duitse grondwetartikel 1 over mensenrechten en menswaardigheid gaat..

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2018 - 19:54

Was Nederland ooit het sociaalste land van Europa waar wij schande spraken over de voedselbanken en -bonnen in Amerika, nu zijn we afgegleden tot het laagste van het laagste. Totaal los geraakt van God...'hebben we ons overgegeven aan Mammon.

José
José2 apr. 2018 - 20:03

Ik heb wat gezocht naar vergelijkend onderzoek tussen Nederland, Duitsland en Spanje, maar kon zo vlug niets vinden. Al kwam ik wel nog een leuk citaat tegen: ‘The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal their bread.’ (Anatole France, 1894) De factoren die jij noemt, webmaatje, lijken me zeer belangrijk bij de preventie van dakloosheid. Daar is in Duitsland beter over nagedacht, al las ik dat de dakloosheid ook daar toeneemt: https://duitslandinstituut.nl/artikel/23570/aantal-daklozen-in-duitsland-sterk-gestegen Rutger Bregman liet al in een artikel zien dat het goedkoper is als daklozen gratis een huis krijgen of houden. Iedere euro voor de bestrijding en preventie van dakloosheid wordt twee tot drie keer terugverdiend met besparingen op zorg, politie en justitie. https://decorrespondent.nl/4134/er-zijn-weer-meer-zwervers-in-nederland-dit-kunnen-we-eraan-doen/1661630191650-5a515ff0

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 apr. 2018 - 8:37

@ José - en alweer dank voor je link naar Rutger Bregmans verhaal. Je ziet weer die paradox die onze 'leiders' kennelijk niet kunnen zien, of niet willen zien, omdat ze verslaafd zijn aan het dogma van de markten. Ze vinden korte-termijnwinst en efficiëntie de hoogste doelen die er in dit leven zijn. Wat vind ik? Nu, dat hun ideologie heel inefficiënt is, zeer destructief, en verschrikkelijk duur.

José
José3 apr. 2018 - 13:26

In heel Europa is er sprake van stijgende dakloosheid... http://www.feantsa.org/download/statement-on-the-jer-2018_final6884714899632936064.pdf ...behalve in Finland: “Finland's homeless crisis nearly solved. How? By giving homes to all who need.” Ook hier blijkt het model van Housing First kosteneffectief te zijn. https://www.csmonitor.com/World/Europe/2018/0321/Finland-s-homeless-crisis-nearly-solved.-How-By-giving-homes-to-all-who-need

webmaatje
webmaatje31 mrt. 2018 - 22:58

Goede brief Han. Wat staat er in de Nederlandse wet eigenlijk over helpen van iemand in nood zoals de dakloze van het artikel. MIj werd verteld dat zoiets wel in de Nederlandse wet staat. In Duitsland staat op het nalaten van verplichte wettelijke hulp een forse boete die tot in de duizenden euro's kan oplopen. Die Zeit publiceerde een handleiding hoe daklozen in winterkou te helpen: http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-12/obdachlosigkeit-winter-kaelte-hilfe-handlungsleitfaden#obdachlosigkeit-winter-kaelte-hilfe-info-6-tab

EricDonkaew
EricDonkaew31 mrt. 2018 - 21:55

Goed om het op te nemen voor deze zwakke en bovendien niet populaire (niet sexy heet dat tegenwoordig geloof ik) groep. Ik kan mij in grote lijnen wel vinden in deze open brief.

Hiltermann
Hiltermann31 mrt. 2018 - 20:22

Denk maar niet dat meneer Aboutaleb hier ook maar een seconde wakker van ligt. Met Leefbaar als grootste partij gaat er in Rotterdam echt niets veranderen voor mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. De nieuwe term in het hulpverleningscircus is zelfredzaam. Dat is de categorie die het zelf mag uitzoeken. Daar komen deze mensen achter wanneer ze eerst het hele circuit door zijn gejaagd. Van A naar B tot je bij Z bent gekomen en dan nog een keer terug. Het hulpverleningscircus verdient er goed aan ook al doet het niets anders dan doorsturen. Wie zijn de zelfredzamen? Dat zijn mensen zonder verslavingsproblematiek waarbij vaak in korte tijd een aantal problemen voor het verlies van huisvesting heeft gezorgd. Verlies van inkomen, echtscheiding, faillissement zijn in veel gevallen alleen of gezamenlijk de aanleiding. Vlak daarbij de rol van de overheid niet uit. Beslag op uitkering, arbeidsinkomen of pensioen is mogelijk zonder dat de aanzegging zelfs maar betekend wordt. Een simpel berichtje naar het eerste het beste adres is genoeg om het beslag op inkomen uit te voeren. Verweer is lastig. Voor een executie geschil is hulp nodig van een advocaat. Van overheidswege krijgt de benadeelde geen advocaat. Begin maar als eenling tegen de belastingdienst. Deurwaarders geven geen hulp bij het voorbereiden van een kort geding dagvaarding hoewel dat ook tot hun taak behoort. Zoek maar een advocaat. Dan wordt het pompen of verzuipen, soms is dat laatste het geval, hoe triest en unfair dat ook is. Ik heb dit gedoe een paar keer meegemaakt bij mensen in mijn omgeving die compleet kapot gemaakt zijn door overheidsinstanties waaronder vooral de belastingdienst. Het is stuitend te moeten constateren dat er voor kleine luyden niets mogelijk is. Voor multinationals worden vlot miljarden deals uit de kast gehaald, de eenling wordt door de overheid gewetenloos van de kant geduwd.

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 8:07

@ Hiltermann Denk maar niet dat meneer Aboutaleb hier ook maar een seconde wakker van ligt. Een uitspraak die laat zien dat je geen enkel benul hebt waar je over schrijft. Aboutaleb ligt namelijk hier wel wakker van en maakt frequent van zijn eigen bevoegdheden gebruik om mensen die in parkeergarages garages slapen onderdak te brengen. Ambtenaren hebben inmiddels geleerd om volledig mee te werken aan zijn opdrachten, hij accepteert namelijk geen nee. Hij doorkruist daarvoor desnoods alle procedures. Jouw opmerking is een leugen, onbenullig en verschrikkelijk onterecht. Verder gaat dit niet om hulpverleners maar om beleid. Grotendeels Leefbaar beleid in Rotterdam. Dus een groot deel van de Rotterdamse burgers heeft maling aan de problemen van mensen die het niet meer redden in de samenleving. Dat is het probleem. Niet het landelijk beleid, maar het feit dat de extreem rechtse burgers in Rotterdam maatregelen willen die arme mensen hard raken, veel strafmaatregelen, geen banen die meer opleveren dan een bijstand uitkering, geen goedkope woningen en geen schuldsanering. Er zijn ook mensen die zich verzetten tegen dit beleid maar daar hoort Leefbaar en zijn achterban niet bij. Zie http://www.rosarotterdam.nl/ De schuldigen zijn niet zoiets vaags als de overheid, dat zijn mensen die geen mededogen hebben met hun medemensen. En het is zeker niet Aboutaleb die er alles aan doet normale menselijke waarden overeind te houden.

jsbijl
jsbijl1 apr. 2018 - 8:34

Zo is het..... Dankzij het merendeel van de asociale kiexers die steeds weer de stem geven aan de gevestigde politieke orde.

Absconditus
Absconditus1 apr. 2018 - 10:00

@Hilterman Dat is inderdaad zo. Nederland is in veel opzichten een genadeloze, bureaucratische roofstaat. Vooral het CJIB kan er wat van! En mensen die in deze molen terecht komen ervaren dat de overheid in feite je grootste vijand is. Maar dat beperkt zich niet tot Rotterdam

Hiltermann
Hiltermann1 apr. 2018 - 14:09

@ Daan Ouwens, Toe maar: " Jouw opmerking is een leugen, onbenullig en verschrikkelijk onterecht. " Het bewijs dat die bewering nergens op slaat staat in het artikel van Han van der Horst. Een wanhopige zelfredzame die in uiterste nood zijn toevlucht zocht tot het stadhuis werd keihard door politie "geklinkerd" Dat onderschrijft mijn stelling dat het zogenaamde vangnet van Aboutaleb/Rotterdam fictie is. Een officier van justitie die met deze schandelijkheid werd geconfronteerd heeft er voor gezorgd dat deze wanhopige man een slaapplaats kreeg. Mooi dat er bij het OM ook medewerkers zijn die oog hebben voor mensen die overal nul op het rekest kregen. Prettige Pasen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 16:40

@ Hiltermann Jij schrijft; Het bewijs dat die bewering nergens op slaat staat in het artikel van Han van der Horst. Het bewijs dat jij onzin schrijft zien dagelijks vele Rotterdammers; daklozen, ambtenaren en hulpverleners. Je beweert maar wat zonder te weten waar je het over hebt.

Zapata
Zapata1 apr. 2018 - 17:03

@Ouwens, heb je ook een linkje of bewijs van alle goede daden die de heer Aboutaleb heeft gedaan? Ik ben benieuwd.

Hiltermann
Hiltermann1 apr. 2018 - 19:49

@ Daan Ouwens, Het herhalen van een onzinnige bewering maakt hem nog niet juist. Weerleg de casus van Han eens met argumenten in plaats van als een grijsgedraaide grammofoon plaat je onhoudbare standpunt te herhalen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 21:24

@ Zapata/Hiltermann Jullie schrijven: heb je ook een linkje of bewijs van alle goede daden die de heer Aboutaleb heeft gedaan? En: Het herhalen van een onzinnige bewering maakt hem nog niet juist. Het echte leven bestaat niet uit linkjes op internet, dat bestaat uit dingen doen. Jullie beiden roepen maar wat. Niet alleen op dit onderwerp. Ga eens praten met daklozen in Rotterdam of medewerkers van W&I. Die vertellen wat ik hier opschrijf. Maar jullie zijn niet in staat verder te kijken dan je eigen oogkleppen.

Hiltermann
Hiltermann2 apr. 2018 - 17:46

@ Dan Ouwens, Het toontje dat je aanslaat bevalt mij niet, je hebt inmiddels aangetoond dat je inhoudelijk in ieder geval niet op de hoogte bent van de regeling die gehanteerd wordt om daklozen aan een postadres en een uitkering te helpen. Jij kiest er voor niet inhoudelijk te discussiëren maar slechts te roepen dat anderen onzin schrijven. Op dit niveau doe ik verder geen moeite te antwoorden op je kretologie. Je hebt overduidelijk nagelaten de brief van Han van der Horst te lezen en de reportage te bekijken. Op trollen zoals jij reageer ik niet meer.

DaanOuwens
DaanOuwens3 apr. 2018 - 12:38

@ Hiltermann Jij schrijft: Het toontje dat je aanslaat bevalt mij niet, je hebt inmiddels aangetoond dat je inhoudelijk in ieder geval niet op de hoogte bent van de regeling die gehanteerd wordt om daklozen aan een postadres en een uitkering te helpen. Jij hebt je eigen conclusies getrokken of basis van zelfbedachte feiten. Dat doe je keer op keer. Jij meent te weten dat Aboutaleb niet wakker ligt van daklozen. Een zelfbedacht feit. Jij meent te weten dat ik de bankslapersregeling/voordeurdelersregeling/basisuitkering voor niet zelfstandig wonenden niet ken, ook een door jouw zelfbedacht feit. Dan een beetje zeuren over je onbegrepen wijsheid duidt niet op volwassenheid. Als je niet tegen kritiek kan moet je geen onzin opschrijven.

Katwezel
Katwezel31 mrt. 2018 - 19:27

Een goed en nodig stuk dat naar alle burgemeesters van de grote steden zou moeten gaan.

Geert6
Geert631 mrt. 2018 - 18:07

Mooi stuk. Dat Leefbaar Rotterdam toch.....

jsbijl
jsbijl31 mrt. 2018 - 17:41

Mooie brief ja. Maar zo zijn er honderden johannen en wij kiezers zijn weer in de mooie praatjes gestonken van Rutte. En die wil de rijken alleen maar rijker maken. Als gevolg daarvan zullen er steeds meer daklozen komen. Ook Aboutaleb behoort nu tot the Dark Side, laat u zich niet misleiden door zijn migranten achtergrond. Hij behoord nu ook tot het systeem van uitbuiting ten bate van de elite.

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin31 mrt. 2018 - 20:05

@ J.s. Bijl - U ziet het messcherp. Dank voor Uw commentaar - ik zie steeds meer bijdragen van mensen die de perversiteit van het vigerende politiek-economische systeem onder ogen durven zien.

vakman2
vakman231 mrt. 2018 - 17:29

@Han Goed stuk. Mijn complimenten!

Gerygrr
Gerygrr31 mrt. 2018 - 16:33

Mooie open brief, Han!

JohnVKR
JohnVKR31 mrt. 2018 - 16:20

Dat is het beleid van Leefbaar Rotterdam. Want van Leefbaar moeten Rotterdammers met geen of weinig geld de stad uit worden gejaagd. Leefbaar Rotterdam denkt namelijk dat het hier vooral om allochtonen gaat en die wil de partij de stad uitjagen. Maar autochtonen behoren juist vaker tot de grootste slachtoffers. Turkse of b.v. Chinese Rotterdammers helpen elkaar vaak wel als iemand in de problemen komt. Maar bij autochtone Nederlanders is dat veel minder het geval. Dus die belanden relatief gezien eerder op straat.

1 Reactie
Karima60
Karima6031 mrt. 2018 - 19:50

Klopt helemaal. De mensen die op Leefbaar gestemd hebben, beseffen nog niet voldoende dat ook zij niet meer gewenst zijn in de stad. Er is nu al een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de stad, dus hoe gaat Leefbaar de belofte waarmaken dat niemand de stad uit wordt gejaagd? En dan nog wat: wie zit er nu te wachten op die gedroomde "middeldure" huurwoningen van Leefbaar met aanvangshuren van zo'n 900 euro en geen rem op huurverhogingen? Ik zie de drama's al voor mij van mensen die hun baan kwijtraken en een dergelijke huur niet meer kunnen opbrengen. Huurtoeslag krijg je niet in de vrije sector, dus dat wordt dan vertrekken, de straat op waarschijnlijk, want tegen die tijd is er helemaal geen mogelijkheid meer om goedkoper te gaan wonen...

Herr Vorragend
Herr Vorragend31 mrt. 2018 - 15:23

Prima stuk met aandacht voor een weggemoffeld probleem. Eens met de constatering dat dit toch aan LR ligt met hun doorgeschoten zelfredzaamheid-ideologie.

2 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink31 mrt. 2018 - 20:06

En dan die vreselijke grijns van Eerdmans, wanneer hij dan een 'linkse opmerking' wegzet over ontbrekend mededogen als 'luie donder' en 'werken voor je geld, moet je'! Brrrr, je zult maar in 010 wonen en niet tot de happy few behoren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 apr. 2018 - 9:37

Ik woon en kom weinig in de grote stad en ik ken ook geen daklozen persoonlijk in mijn omgeving. Maar is deze problematiek, misstand zo u wilt, beperkt tot Rotterdam? Ik heb het dus over de pechvogels zoals van der Horst die beschrijft, daklozen gezond van lijf en leden die desondanks zichzelf niet kunnen redden.

DaanOuwens
DaanOuwens31 mrt. 2018 - 15:07

Deze brief aan Aboutaleb verbaast mij. Juist Aboutaleb zelf pakt dit soort situaties snel op en zet alle ambtenaren onder druk om iets voor deze mensen te doen. Merkwaardig dat dit in dit geval nog niet is gebeurd maar ik ben er vrijwel zeker van dat het nu wel gebeurd. Maar hoe schrijnend ook ik maak mij niet zo druk om deze gevallen. Het gaat om relatief kleine aantallen. Ik maak mij meer zorgen om de tienduizenden die in de fase hiervoor zitten. Mensen die een bijstand uitkering hebben, schulden hebben, door de gemeente Rotterdam verplicht worden parttime banen aan te nemen tegen minimumloon en zo stap voor stap afglijden naar de rand van de samenleving om er vervolgens overheen te vallen. Ruim 30.000 Rotterdammers zitten al in die situatie. Die die groep heeft niet Aboutaleb als laatste hoop maar krijgt van Leefbaar een trap na. De armoede onder de Rotterdamse burgers is erger dan op andere plaatsen in Nederland. Voor hen kan Aboutaleb helaas niets doen.

6 Reacties
Hiltermann
Hiltermann31 mrt. 2018 - 20:31

Rotterdam heeft van alle grote steden het grootste aantal mensen die onder de armoedegrens leven. Daar maakt geen enkele partij zich druk om. Burgemeester Aboutaleb zou misschien wel willen maar is afhankelijk van de raad voor het verbeteren van de situatie. Met de huidige politieke verhoudingen zit die kans er niet in.

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 8:13

@ Hiltermann Jij schrijft: Rotterdam heeft van alle grote steden het grootste aantal mensen die onder de armoedegrens leven. Daar maakt geen enkele partij zich druk om. Je schrijft over zaken waar je geen verstand van hebt. Nogmaals het linkje http://www.rosarotterdam.nl/ Vrijwel alle Rotterdamse partijen inclusief bijvoorbeeld Nida verzetten zich tegen het armoedebeleid van Leefbaar. De CU heeft een forse investering afgedwongen als voorwaarde om er voor te zorgen dat dit waardeloze Leefbaar college niet net voor de verkiezingen zou stranden. En zoals ik al elders schrijf. De oorzaak van de problemen is de grote groep Rotterdamse burgers die bewust kiest voor een genadeloos beleid.

Hiltermann
Hiltermann1 apr. 2018 - 20:08

@ Daan Ouwens, Probeer nu eens geargumenteerd te weerleggen wat ik schrijf in plaats van steeds weer te herhalen dat Ik er geen verstand van heb. Dat jij het belangrijker vindt aan een andere categorie mensen aandacht te besteden is jouw zaak. Han van der Horst wijst zeer terecht op de groep mensen die er nog beroerder voor staat. Die groep is in Rotterdam oververtegenwoordigd. Ik herhaal de cijfers die José hier boven uit literatuur gaf: In Duitsland is 1 op de 2.880 inwoners dakloos In Spanje is 1 op de 2.028 inwoners dakloos In Nederland is 1 op de 470 inwoners dakloos Om een nieuwe discussie te voorkomen: dat zijn landelijke cijfers. Voor mensen met een modaal inkomen is het vinden van woonruimte al een fors probleem. Voor mensen in de bijstand die dakloos zijn is dat vrijwel onmogelijk. Het leidt tot excessen waarbij pandjesbazen kamers zonder sanitaire voorzieningen verhuren voor 500 euro en meer per maand. Huursubsidie krijgen deze huurders niet, een kale kamer voldoet niet aan de minimum eisen die de overheid stelt.

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 21:54

@ Hiltermann Jij schrijft: Probeer nu eens geargumenteerd te weerleggen wat ik schrijf in plaats van steeds weer te herhalen dat Ik er geen verstand van heb. Je heb geen verhaal en geen argumenten. Er is niets in jouw teksten wat beargumenteerd weerlegd kan worden. Er is geen betoog en geen onderbouwing, het is alleen maar vaag. Daarom zijn mijn reacties zoals ze zijn. Feiten zijn: Er zijn in Rotterdam een kleine 1000 hardcore daklozen. Al jarenlang. Dat probleem is vrijwel onoplosbaar, het zijn vaak dezelfde mensen die keer op keer weer opnieuw op straat komen. De meeste wonen overigens nooit zelfstandig, al jaren niet, maar wonen voor kortere of langere tijd in woonvoorzieningen. Totdat daar weer een keer de bom barst. En Aboutaleb maakt zich regelmatig druk over individuele mensen uit die groep. Dat gaat ook met deze man gebeuren. Overigens veel Rotterdamse raadsleden praten 2 maal per jaren met vertegenwoordigers uit deze groep in het zogenaamde kapstok overleg. Doel is juist dit soort problemen te voorkomen. Maar er zijn in Rotterdam 40.000 mensen met onoplosbare schulden. Mensen die wel een huis hebben maar soms geen energie of water. Kinderen die te weinig voeding krijgen. In die groep zitten ook de mensen die in de landelijke cijfers genoemd worden, dat zijn geen full time daklozen dat zijn bankslapers, die krijgen ook geen volledige uitkering en kunnen dus geen kamer huren, maar zwerven rond bij familie en vrienden. De groep die aan de rand van de samenleving leeft is meestal niet dakloos. Er zijn in Rotterdam bijna geen particuliere pandjes bazen en als ze er zijn zitten er Polen in. Overigens is een nog veel grotere groep Rotterdammers ongeveer 80.000 afhankelijk van een uitkering op maximaal bijstand niveau. Dat zijn de grote problemen in Rotterdam, niet die 1000 hardcore daklozen. Kortom er mankeert van alles aan je verhaal. Je kent de feiten niet. Iets wat ik inderdaad al een paar keer heb opgeschreven. Eerder schreef je al: Daar maakt geen enkele partij zich druk om. Ik heb je een link naar Samen tegen Armoede gegeven. Daar staat letterlijk welke partijen zich wel druk maken, al jaren lang. Maar jij hebt een voorkeur voor alternatieve feiten. Die 1000 hardcore daklozen zijn individuele gevallen van mensen die door alle vangnetten heen vallen omdat de samenleving niet in staat is met hen om te gaan en zij ook niet met de samenleving. Maar dat is een totaal ander probleem als de tienduizenden mensen die als gevolg van het beleid nauwelijks meer in staat zijn een menswaardig leven te leiden.

Hiltermann
Hiltermann2 apr. 2018 - 15:16

@ Dan Ouwens, Ik verwijs naar de brief van Han van der Horst die vaststelt dat de bewering van Aboutaleb dat er geen mensen op straat slapen niet klopt. Dat is het uitgangspunt van de televisiereportage die dit aantoont. Dat Rotterdam daarnaast nog veel andere problemen kent zoals een groot aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft wordt door jou toegegeven. Daklozen zitten in een vicieuze cirkel die ik even beschrijf voor het geval je daar niet van op de hoogte bent. Zonder dak boven je hoofd en zonder adres heb je geen ziektekostenverzekering, geen inkomen en ook geen kans op werk, zelfs niet bij een uitzendbureau. Heb je als dakloze geen verslaving of psychiatrische problematiek dan wordt je het hele hulpverleningscircuit door gestuurd zonder dat iemand iets voor je kan of wil betekenen. Je bent dan zelfredzaam geworden. Dat er minder daklozen zijn dan mensen die onder de armoede grens leven maakt de situatie van daklozen niet minder schrijnend. Daar gaat dit draadje over.

DaanOuwens
DaanOuwens2 apr. 2018 - 16:07

@ Hiltermann Jij schrijft; Ik verwijs naar de brief van Han van der Horst die vaststelt dat de bewering van Aboutaleb dat er geen mensen op straat slapen niet klopt. Ik verwijs naar mijn teksten waar onder meer staat dat juist Aboutaleb zijn ambtenaren tot actie dwingt als hij constateert dat er mensen op straat slapen. De uitleg over daklozen heb ik niet nodig maar jijzelf. De groep is klein en heeft vaak meerdere problemen tegelijk. Deze groep was een aantal jaren geleden grotendeels van de straat omdat het toenmalige college, waar leefbaar niet inzat, omdat een team medewerkers het zogenaamde bureau stedelijke zorg deze mensen onder dak bracht en aan het werk. Het is een klein probleem dat het huidige college niet wil oplossen ondanks de motie. Een groot probleem is de groep die (nog) niet dakloos is. Zoals ik al schreef in mijn eerste tekst, daar stond namelijk: Maar hoe schrijnend ook ik maak mij niet zo druk om deze gevallen. Het gaat om relatief kleine aantallen. Waar vervolgens jouw onzinnige reactie onder kwam. En nu lees je weer niet wat ik heb geschreven. Als je eerst eens begint met te lezen wat er staat is er een kans dat jouw reactie iets te maken heeft met mijn tekst. Dat is nu al meerdere malen niet het geval. In de gretigheid waarmee je het oneens wil zijn met mensen, vergeet je te kijken wat hun mening eigenlijk is.

Absconditus
Absconditus31 mrt. 2018 - 14:43

De wereld, en ook Nederland, is groter dan Rotterdam. Weet weinig van de situatie en de achtergrond van mensen als de door de schrijver aangehaalde meneer Tokkee. Maar zou in zijn plaats allang zijn vertrokken. Er is in NL vast wel een uitzendbureau te vinden wat een baantje voor hem kan regelen en een vakantiepark waar hij tijdelijk kan bivakkeren. Alles beter dan een stad die hem totaal niets te bieden heeft.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 mrt. 2018 - 16:42

Hij is 63

Hiltermann
Hiltermann31 mrt. 2018 - 20:43

" Maar zou in zijn plaats allang zijn vertrokken. " Die suggestie stuit op een praktisch probleem. Om te vertrekken heb je geld nodig en dat is nu juist wat daklozen niet hebben.

EricDonkaew
EricDonkaew31 mrt. 2018 - 21:47

Absconditus: Er is in NL vast wel een uitzendbureau te vinden wat een baantje voor hem kan regelen (...) ----------------------- Wel een beetje naïef gedacht. Je loopt een uitzendbureau binnen en je hebt meteen een baantje. Was dat maar waar. Nee hoor, zo werkt het echt niet.

Absconditus
Absconditus1 apr. 2018 - 9:53

@Han OK, dan wordt het moeilijk. @Hiltermann Laat je inschrijven op een adres (je hoeft er niet daadwerkelijk te wonen) van een familielid of vriend. Dan heb je tenminste nog recht op een uitkering. Ken een kerkelijke gemeente die dat regelt. @Eric Hangt van een aantal dingen af. Maar werk is vandaag de dag redelijk makkelijk te vinden. (Zelf tussen 1979-1980 door heel Europa gezworven. Maar dat was een andere tijd en toen was ik ook nog jong.)

DaanOuwens
DaanOuwens1 apr. 2018 - 16:48

@ Absconditus Jij schrijft: Laat je inschrijven op een adres (je hoeft er niet daadwerkelijk te wonen) van een familielid of vriend. Dan heb je tenminste nog recht op een uitkering. Onzin dan heb je geen recht op uitkering en bovendien is het fraude. De resultaat is dat de uitkering wordt teruggevorderd en een boete met de hoogte van hetzelfde bedrag wordt opgelegd. Laat die kerkelijke gemeente daarmee ophouden, ze richten meer schade aan dan ze goed doen. En je schrijft; Maar werk is vandaag de dag redelijk makkelijk te vinden. Mensen ouder dan 55 jaar hebben minder dan 10% kans per jaar om aan het werk te komen. En dat is een optimistische schatting. Naar mate mensen dichter bij de pensioendatum komen wordt die kans 0.

Hiltermann
Hiltermann1 apr. 2018 - 20:38

Nu toont Daan Ouwens aan dat hij de praktijk niet kent. Gemeenten accepteren adressen die uitsluitend dienen om daklozen een bijstandsuitkering te kunnen verstrekken zonder problemen. De uitkering wordt wel gekort omdat de dakloze geen woonlasten heeft. Het Leger des Heils en instellingen die voor gemeenten daklozen opvangen kennen deze regeling allemaal. Voor privé personen kan het helpen van een dakloze aan een adres gevolgen hebben ivm de voordeursdelersregeling. Ook kan de belastingdienst vragen gaan stellen of er inkomsten zijn uit kamerverhuur. In Nederland zijn alle kleine loopholes stevig dichtgetimmerd. Daar zijn hele volksstammen ambtenaren erg druk mee.

José
José2 apr. 2018 - 5:25

Over de fundamentele problemen die ontstaan door het ontbreken van een briefadres schreef de Ombudsman in 2016 het rapport “'Een mens leeft, een systeem niet'. Onderzoek naar (problemen rond) inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP)” https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202016-110%20Een%20mens%20leeft%2C%20een%20systeem%20niet.pdf

DaanOuwens
DaanOuwens2 apr. 2018 - 12:29

@ Hiltermann Jij schrijft: Nu toont Daan Ouwens aan dat hij de praktijk niet kent. De korting sluit zelfstandige huisvesting uit. Daar ging het over. De bankslaap regeling is per definitie tijdelijk. Daan Ouwens neemt maandelijks de uitspraken van de centrale raad voor beroep door en is beter geïnformeerd dan jij. Lees nog even het linkje van José.

Hiltermann
Hiltermann2 apr. 2018 - 15:26

@ Daan Ouwens, [ Laat je inschrijven op een adres (je hoeft er niet daadwerkelijk te wonen) van een familielid of vriend. Dan heb je tenminste nog recht op een uitkering.] Als je het zo goed weet waarom kom je dan met deze onjuiste informatie aanzetten: " Onzin dan heb je geen recht op uitkering en bovendien is het fraude. De resultaat is dat de uitkering wordt teruggevorderd en een boete met de hoogte van hetzelfde bedrag wordt opgelegd. Laat die kerkelijke gemeente daarmee ophouden, ze richten meer schade aan dan ze goed doen. "

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 apr. 2018 - 7:07

Absconditus: Je kent een kerkelijke gemeente die daklozen aan een adres kan helpen. Mooi. Geef even het adres van die kerkelijke gemeente en de persoon met wie daklozen in contact kunnen treden. Dat zou een enorme hulp zijn. Niet aarzelen. Meteen in deze draad zetten.

DaanOuwens
DaanOuwens3 apr. 2018 - 11:28

@ Hiltermann Jij schrijft; Als je het zo goed weet waarom kom je dan met deze onjuiste informatie aanzetten: Ik gaf dan ook de juiste informatie.

msj_meijerink
msj_meijerink31 mrt. 2018 - 14:40

Wat kan een burgemeester doen, de raad en b&w maken toch het (wan)beleid?

Cliff Clavin
Cliff Clavin31 mrt. 2018 - 13:41

Uitstekende (open) brief, Han - mijn welgemeende complimenten en dank!

rgeurtsen
rgeurtsen31 mrt. 2018 - 13:39

Als ik mij in de positie van meneer Aboutaleb bevond zou ik mij door deze brief en aanhef meer beledigd voelen dan de prekende salafist die een gebiedsverbod heeft in Den Haag...

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann1 apr. 2018 - 21:03

Belofte maakt schuld. Wanneer burgemeester Aboutaleb beweert dat niemand op straat slaapt in Rotterdam dan moet hij dat waar maken. Ik geloof best dat de burgemeester dakloosheid wil bestrijden. Dat is echter niet voldoende om zijn bewering tot realiteit te maken. Het incident met Johan Tokkee toont aan dat niet iedereen op het stadhuis op de hoogte is van het streven dakloosheid krachtig te bestrijden. In plaats van te klinkeren was een gewillig oor met een kop thee of een maaltijd aanbieden waarna alles uit de kast getrokken werd om minimaal een slaapplaats te regelen de juiste reactie geweest. Uiteindelijk heeft de OvJ die geconfronteerd werd met het strafrechtelijke aspect een slaapplaats geregeld in plaats van een dagvaarding te schrijven. Prachtig dat er bij het OM ook mensen werken die oog hebben voor mensen in nood.