Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Wat ik me voorstel bij een vrij, divers en multi-etnisch Nederland

  •  
09-06-2016
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
27783r

© The Sleeping Sickness, Gordon Ross (1911)

...en hoe het cultureel archief dat hindert: 'Niemand komt er zonder vlekken vanaf'
Dit is een vrij en divers land. Over straat lopen gehoofddoekte vrouwen die daarmee laten zien dat zij het pad van Allah volgen. Bij mooi weer zie je net zo goed meiden in zweeftruien – prachtig woord uit het Surinaams Nederlands en beter dan naveltruitje. Bij slagerij Schell in Rotterdam West verkopen ze levende kippen, die worden geofferd tijdens winti-rituelen, zo viel te zien in aflevering Rotterdam van het TV-programma De Hokjesman. Het Caribisch en Latijns-Amerikaans getinte zomercarnaval in diezelfde stad is zo’n beetje het grootste festival van het land waar zeker een half miljoen mensen op af komen. En half november legt de stoomboot aan met daarop Sinterklaas en Zwarte Piet.
Ideaalbeeld Dat is het ideaalbeeld van het multi-etnisch Nederland, zoals ik me het voorstel. De bevolking van mijn eigen stad Schiedam heeft zijn roots tegenwoordig overal ter wereld. Nu met de ramadan zijn er na het donker meer mensen dan anders op pad omdat moslims pas na zonsondergang mogen eten. Ik kreeg eergisteravond tegen middernacht trek maar de nieuwe Johnny’s (halal)Burger op het Nieuwlandplein had zijn openingstijden niet aangepast en de nieuwe dönerzaak een eindje verderop evenmin. Ik hoor in de winkelstraat de laatste tijd naast veel Turks en Papiamento ook Afrikaanse talen en in delen van het oude centrum is het tegenwoordig Portugees wat de klok slaat.
Dit blijft leefbaar en aangenaam zo lang we elkaar niet volledig de maat nemen volgens de regels die we thuis geleerd hebben. Zolang we ons allemaal bewegen binnen de nationale wetgeving, die is afgeleid van de constitutie met zijn beroemde artikel 1 over discriminatie, is er niet veel aan de hand. Wij zijn echter nog ver van dit ideaal verwijderd. Er komt veel racisme en discriminatie voor in dit land. Ook blijken etnische en religieuze gemeenschappen in Nederland nog wel eens onaanvaardbare druk uit te oefenen op individuen die zich aan hun regels willen onttrekken. Deze individuen krijgen te weinig steun van de Nederlandse overheid om zichzelf te zijn.
Historische ontwikkeling Daar gaat het immers om in dit land: je moet jezelf kunnen zijn. In de Nederlandse taal komen een paar veelbetekenende zegswijzen voor: leven en laten leven, elkaar in hun waarde laten, de ander de ruimte gunnen. Dat heeft te maken met de historische ontwikkeling van Nederland waar elites altijd met elkaar moesten samenwerken omdat niet één familie erin slaagde de anderen te overheersen. Je moest wel compromissen sluiten en akkoord gaan met oplossingen waar ook anderen zich vanuit hun eigen standpunt in konden vinden. Toen later de gewone mensen hun rol in het bestuur opeisten, bleek Nederland levensbeschouwelijk zo verdeeld dat zich nooit een echte meerderheidspartij kon ontwikkelen. Dan wordt leven en laten leven, elkaar in hun waarde laten, de ander ruimte gunnen een tweede natuur.
Ik heb het boek white innocence van Gloria Wekker nog niet te pakken gekregen. Het was misschien handiger geweest als zij voor dat werk – al verleden jaar geschreven – een Nederlandse uitgever had gevonden naast Duke University Press in de Verenigde Staten, want dat zij hier met zo’n manuscript moest lopen leuren, wil er bij mij niet in. Over de merites van dit werk kan ik me dan ook niet uitlaten. Wel ben ik blij dat zij een term van de beroemde Palestijns-Amerikaanse wetenschapper Edward Said uitvent: cultureel archief. Dat van leven en laten leven maakt deel uit van het Nederlandse culturele archief.
Blank superioriteitsdenken Er zit nog veel meer in dat culturele archief. In interviews heeft Gloria Wekker uitgelegd dat een soort valse herinneringen aan het koloniale verleden van Nederland hebben geleid tot een gevoel van blank superioriteitsgevoel, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in de racistische karikatuur van Zwarte Piet die een slaaf verbeeldt. Op deze website heb ik tal van artikeltjes geschreven om aan te tonen dat zij met dat laatste de plank misslaat.
Over dat blanke superioriteitsgevoel valt wel het een en ander te zeggen. Dat is geen onzin. In zijn meer moderne vorm heeft blank superioriteitsdenken zelfs te maken met de opheffing van de transatlantische slavernij, die tot stand kwam dankzij politieke actie van Europese activisten, met name in Engeland en Frankrijk. De ongeveer gelijktijdige opstanden op Haiti en Curaçao niet te na gesproken. Zij achtten het verhandelen van mensen om tal van uiteenlopende redenen onaanvaardbaar en deze opvatting werd in de loop van de negentiende eeuw voor vrijwel alle Europeanen de norm.
Dit wilde niet zeggen dat zij zich daarmee inzetten voor de gelijkheid van de rassen. Integendeel, Europeanen hadden sterk de neiging hun manier van leven aan te duiden als ‘de’ beschaving. De rest van de wereld diende deze beschaving ook deelachtig te worden en dat werd een belangrijke ideologische rechtvaardiging voor het kolonialisme en het moderne imperialisme. Toppunt van cynisme: de koloniale veroveraars van Afrika en Azië plaatsten hun agressie vaak genoeg in het teken van de strijd tegen de slavernij of, wat dan bijvoorbeeld heette “kneveling door de hoofden”.
Ethische politiek In Engeland sprak men over the white man’s burden, de last van de blanke, in Frankrijk over de mission civilisatrice , de beschavingsmissie, en in Nederland omarmde premier Abraham Kuyper de door de links liberale jurist mr. C. Th. Van Deventer gemunte term ethische politiek. Van Deventer sprak over een ereschuld. Hij rekende uit hoeveel Nederland aan Oost-Indië verdiend had en stelde dat het dit bedrag met rente terug hoorde te betalen door middel van een brede welvaartspolitiek die de hele bevolking ten goede kwam. De politiek vormde dat om tot een patriarchaal overheersingsmodel.
Sindsdien was het gebruikelijke vertoog dat de moederlanden de koloniën opvoedden tot zelfstandigheid door de beschaving te brengen. Dit ging overigens velen te ver. Zo financierde Shell een hele faculteit aan de universiteit van Utrecht, waar koloniale bestuursambtenaren werden opgeleid die wars waren van de etnische politiek en – moderne term – de Gutmenschen die er over zee werk van wilden maken.
Aan nationalistische leiders zoals Sukarno kon je zien dat het beschavingswerk lang en moeizaam zou zijn. Hun opstandigheid toonde aan dat zij niet in staat waren geweest om het westerse denken geestelijk te verwerken. Het bleef allemaal kinderlijk en onverantwoordelijk. Dat was nu eenmaal het gevolg als onrijpe geesten door de beschaving werden geraakt. Helaas moest daarom nu en dan de zweep erover. Nederland kende terecht vrijheid van meningsuiting maar in Indië was een persbreidel helaas nodig, een noodzakelijk kwaad misschien maar vooral noodzakelijk. Voor de goede orde: zo denk ik er niet over. Dit waren in het verleden gebruikelijke opvattingen.
Rassenleren Aan Europese universiteiten waren in de negentiende eeuw bovendien allerlei rassenleren ontstaan, die voor wetenschappelijk en modern doorgingen. Over het algemeen concludeerden die geleerden dat de blanken superieur waren aan de andere rassen. Zo schraagden hun theorieën de wereldwijde machtsaanspraken van de Europese mogendheden. Het establishment van de Verenigde Staten sloot zich hier overigens bij aan.
De praktijk van de Nederlandse ontwikkelingshulp doet sterk aan de ethische politiek denken. Datzelfde herkent men in de bejegening van de migranten die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw hier te lande vestigden. Het normen- en waardenbetoog en de daarmee verbonden assimilatie-eisen die de rechterkant van de Nederlandse politiek nu stelt, zijn nauw verwant aan de woordenschat van de koloniale beschavingsmissie. Nu ik er over nadenk: in de Franse koloniën konden goed opgeleide autochtonen het volledige burgerschap van de Republiek krijgen. Die mensen heetten évolues, de geëvolueerden. In de Portugese koloniën sprak men van asimilados, de geassimileerden. Dit is wat populisten van migranten en hun kinderen eisen tenminste als zij niet rücksichtslos voor etnische zuivering gaan.
resolve

© Ons doel in Indië, Albert Hahn (1905)

Zand erover Toch heeft zich in Nederland een soort van omslag voltrokken. De trots op het koloniale verleden heeft plaatsgemaakt voor schaamte en de neiging om deze zwarte bladzijde maar te vergeten. Wat wij in Indonesië deden was fout. Zand erover. Linkse politici als Joop den Uyl en Jan Pronk wensten de fouten van het verleden niet te herhalen en drongen de kolonie Suriname daarom de onafhankelijkheid in ook al bleek dit voor de halve bevolking aanleiding om tijdig naar Nederland te verkassen. Een referendum durfde men niet aan, want dat hadden tegenstanders zeker gewonnen en zo was de Surinaamse onafhankelijkheid net zo goed gebaseerd op het superioriteitsgevoel van blanke politici en hun Surinaamse bondgenoten. Zij waren er immers allebei van overtuigd dat de bevolking niet rijp was om zelf voor of tegen onafhankelijkheid te kiezen. Zij wisten het nóg steeds beter. Ook nu. Dat kwam door hun cultureel archief.
Zwarte legende Nederland moet inderdaad met zijn koloniale verleden in het reine komen.
Dit betekent echter niet dat het land een of andere zwarte legende moet omarmen. Zo hebben Nederlandse soldaten in de periode 1945 tot 1949 een smerige koloniale oorlog gevoerd waarin tal van oorlogsmisdaden zijn gepleegd. De tegenpartij was echter evenmin zuiver op de graat en de situatie had zeker aspecten van een interne Indonesische burgeroorlog waarin Nederland partij koos. De transatlantische slavenhandel is een treurig feit dat een jaarlijkse officiële herdenking verdient, maar dat geldt dan net zo goed voor Ghana waar Nederlandse kooplieden hun menselijke waar van plaatselijke handelaren en vorsten kóchten. Zij maakten gebruik van het feit dat in de traditionele rijken slavernij een algemeen geaccepteerde praktijk was: het was geen buyers maar een sellers market. Wat dat betreft konden ze in Accra ook wel eens een herdenking op touw zetten en het zou helemaal mooi zijn als Ghana en Nederland op dit punt tot samenwerking kwamen. Beide landen hebben het nodige goed te maken.
Dat is nu het nadeel van in het reine komen met het verleden en het doen van echt historisch onderzoek: niemand komt er zonder vlekken vanaf.
Ik heb het hier over Nederland en Ghana. Ik heb het niet over blanken of Afrikanen, of migranten. Iedereen die het Nederlands of het Ghanees paspoort bezit krijgt alle lusten en lasten daarvan mee, ook die van het verleden. De nationaliteit geeft je recht op het hele erfgoed. Je kunt dat niet stoten met de voet, zoals ze in de middeleeuwen zeggen of alleen maar beneficiair aanvaarden. Dat zou je we wel willen.
Lokale tradities Er is nog een andere les die we uit het koloniale verleden kunnen trekken: wees erg voorzichtig met het interpreteren van lokale tradities als gevaarlijk, achterlijk, kwaad of onaanvaardbaar. Op Curaçao is door een alliantie van katholieke geestelijken en de elite van Willemstad meer dan een eeuw lang oorlog gevoerd tegen de Tambú, een dans-, muziek- en theatertraditie met sterk Afrikaanse wortels, die bijna de kern uitmaakt van de Curaçaose identiteit. Dit gebeurde omdat de broeders en de hoge heren die Tambú ten onrechte aanzagen voor een zedeloze praktijk en een sanctionering van de hoererij.
resolve (1)

© Het Volk, uitgave uit 1903

In de theorieën over white dominance, white supremacy en white privilege , die de laatste jaren uit de Verenigde Staten naar ons overwaaien, is veel van de oude koloniale mentaliteit te herkennen. Men heeft zich als het ware meester gemaakt van de ideologische artillerie uit de tijd van het kolonialisme en de lopen naar de blanken gekeerd. Er zit, zo leert ons bijvoorbeeld Mitchell Esajas , een essentiële onvolkomenheid in alle blanken. Zij kunnen zelf hun racisme niet doorzien of begrijpen tenzij anderen hen dat bijbrengen. Die anderen – de mensen van kleur – kunnen dat wel. Daarom moeten de blanken braaf luisteren. Het is allemaal zeer herkenbaar en afkomstig uit het oude koloniale culturele archief. De rollen worden omgedraaid maar voor het overige zijn de systeemkaarten van het archief niet geschud.
Bij dit alles komt dan ook nog de weigering om onderscheid te maken. De strijd geldt de blanken en bloc , de armen en de rijken, de geleerden en de ongeschoolde arbeiders, de populisten en de revolutionairen. Ze zijn allemaal even schuldig en zij mogen zich hoogstens als flagellanten helemaal achteraan bij de stoet aansluiten. Zo wordt de nazaat van een veenarbeider aangesproken op wat de heren XVII van de Verenigde Oost-Indische Compagnie destijds aanrichtten. Dit is het spiegelbeeld van het etnisch georiënteerde populisme dat bijvoorbeeld de Marokkanen als groep verantwoordelijk stelt voor wat individuen met die achtergrond in het heden en verleden misdreven.
De Duitsers hebben een prachtig woord voor wat in Nederland ontbreekt: Vergangenheitsbewältigung. Dat is iets anders dan een mea culpa. Dat is het verwerven van inzicht. Dat zal een moeizaam proces worden voor alle betrokkenen. Er kan wel uitkomen dat we elkaar beter gaan begrijpen, elk het zijne of het hare gunnen en gezamenlijk de strijd aanbinden tegen achterstelling, discriminatie en racisme. Dat is hard nodig. Het is ook een stuk relevanter dan het boze te gaan zitten herkennen in beeldtaal en iconografieën uit tradities waarin wij zelf niet zijn opgegroeid. Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (122)

Pater
Pater18 jun. 2016 - 2:07

Over Zwarte Piet Ik ken de argumenten van Van der Horst over Zwarte Piet verder niet, maar ontkennen van racistische aspecten van het verschijnsel Zwarte Piet lijkt me onzin. "De antropoog John Helsloot van het Meertens Instituut, waar de Nederlandse volkscultuur wordt bestudeerd, heeft onderzoek gedaan naar Zwarte Piet. Niemand zegt dat de duizenden mensen die zich in de Sinterklaastijd verkleden als Zwarte Piet racisten zijn, zegt hij. Maar Zwarte Piet komt wel voort uit het negentiende-eeuwse idee dat zwarte mensen het beste een dienende rol kunnen hebben in de maatschappij. Met dit idee hebben witte mensen eeuwenlang de slavernij en de slavenhandel verdedigd. Rijke mensen lieten zich dus bedienen door een zwarte om te laten zien hoe respectabel ze waren. Dezelfde functie heeft Zwarte Piet voor Sinterklaas. Hoe Zwarte Piet wordt uitgebeeld vindt Helsloot onderdeel van een racistisch patroon: kinderlijk, grappig en dom, met kroeshaar, rode lippen en gouden oorringen, en de hele tijd dansend en springend. Ook nu Zwarte Piet slimmer is gemaakt en hij Sinterklaas uit de problemen helpt, blijft het stereotype van de kinderlijke zwarte bestaan. Nog steeds komt Zwarte Piet spelen neer op het respectloos imiteren van een andere bevolkingsgroep." Als dat niet overtuigend is, kijk dan uitsluitend naar hoe zwarte mensen dit beleven, en lees bijv. het verhaal van Havertong in de Vk hierover. Leven en laten leven betekent in dit geval: afschaffen die boel. Leven en laten leven bevat zinnige aspecten, maar kan ook leiden tot onverschilligheid en het tolereren van zaken die het bestrijden waard zijn, zoals vrouwenonderdrukking en homohaat. Het is een beetje een gemeenplaats.

Nick the Stripper
Nick the Stripper11 jun. 2016 - 23:12

Appi Mohamud 10 juni 2016 at 15:28 [Niek als je nix te melden hebt schrijf dan ook nix.] Nick, met een c, s'il vous plaît. Awel, u schreef: [Met “Zwarte piet is racisme” word er niet bedoelt, ” jij bent racistisch”. Het is meer een waarschuwing van, “laten we niet terug gaan naar die tijd”.] Waarop ik, kort maar krachtig, schreef: [Kletskoek en apekool.] Wat als ik nou zou schrijven: [Met "etnisch profileren is racisme" wordt er niet bedoeld: jij, o etnisch profilerende politieagent, bent racistisch. Het is meer een waarschuwing van, “laten we niet terug gaan naar die tijd”.] Zou u dan niet antwoorden: "kletskoek en apekool"? Ik namelijk wel. De stelling dat zwarte piet/etnisch profileren = racisme laat nu eenmaal geen enkele ruimte voor dat soort nuanceringen en exegese achteraf. Als dat niet "wordt bedoeld", weet u wat dan? Dan moet 'dat' gewoon niet worden gezegd.

johannn2
johannn211 jun. 2016 - 21:43

Han, Elke bewustzijnsbeweging, de zwarte bewustzijnsbeweging in Amerika, het feminisme, bereikt het punt dat ze weigert nog langer te vragen en te onderhandelen. Het punt waarop ze het eigen heft in handen neemt, eisen stelt, niet meer vriendjes probeert te zijn, hun standpunten niet meer aanpassen aan en laten verwoorden door goedwillende anderen. Ze zijn zelfbepalend geworden, zelfbewust. Zij alleen doen nog het woord voor zichzelf, bekende ontwikkelde leden van hun groepering voorop. Dat lijkt nu te gebeuren met gekleurde Nederlanders. Zwarte Piet is een voor hen goede aanleiding, om twee redenen. Velen van hen hebben al van kind af aan meegemaakt en maken nog mee, dat ze rond de sinterklaastijd veel meer dan anders op hun huidskleur worden aangesproken; een ongewenste intimiteit die zeer intimiderend kan zijn. Zwarte Piet werkt als een katalysator daarop. Het volksfeest is geen feest voor hen. Op zich reden genoeg om Piet aan te passen. Een tweede reden is, dat Zwarte Piet iedereen raakt, iedereen erbij betrekt. Het is nu niet alleen meer hún probleem, maar zij hebben het zo tot ieders probleem gemaakt. Hun gediscrimineerd worden gaat ons nu allemaal aan. En dat werd tijd. Voor gelijkberechtiging van vrouwen waren vrouwen, feministen onontbeerlijk. Voor een antiracistische doorbraak moeten gekleurde mensen zelf het heft in handen nemen. Dat is een onontbeerlijke ontwikkeling. Han, Het is niet voor het eerst dat dit wordt aangevoerd in reacties aan jou. Maar jij blijft je in de meest kunstige bochten wringen om toch maar vooral Zwarte Piet zwart te kunnen houden. Je zult er desnoods de wereld voor op zijn kop zetten. En er de geschiedschrijving aan aanpassen. .

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 jun. 2016 - 23:18

De laatste alinea getuigt van een kwaadaardige mentaliteit. Je trekt mijn integriteit in twijfel. Het is mij duidelijk dat groepen activisten op een gegeven moment niet meer luisteren en alleen maar stellen. Dat soort groepen verliezen dan ook vaak het pleit.

johannn2
johannn212 jun. 2016 - 12:26

Han, Als ik jouw integriteit in twijfel zou trekken, zou dat nog niet van een kwaadaardige mentaliteit van mij getuigen. Het zou van mijn twijfel getuigen. Mijn twijfel aan jouw objectiviteit in dit onderwerp, of zo je wilt aan je integriteit als historicus hierin. Daar is geen kwaadaardige mentaliteit voor nodig. Dat je mij van een kwaadaardige mentaliteit beschuldigt op deze grond getuigt m.i. alleen maar van het verlies van je objectiviteit, harder gezegd bevestigt het verlies van je onbevooroordeelde oordeelsvermogen in deze kwestie. Je begint om je heen te slaan. Maar ik zou op mijn beurt een ontbrekende objectiviteit van jou niet als een kwaadaardige mentaliteit willen beschouwen. Ik vind alleen, dat je jezelf niet langer als historicus kunt profileren waar het over Zwarte Piet gaat. Voor jou is een zwarte Zwarte Piet onaantastbaar, en daar selecteer je je argumenten naar. Je schrijft je historische verhalen naar je vooroordeel toe . In die zin verlies je die integriteit, ja. Overigens wil ik hier nogmaals, zoals al vaker, beklemtonen, dat ik je stukken over andere onderwerpen hogelijk waardeer. .

johannn2
johannn212 jun. 2016 - 12:32

Han, Zou je ook op de eerste twee alinea's willen reageren. Daarmee zou je ook inhoudelijk reageren op mijn stuk. .

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 jun. 2016 - 12:37

Dat zwarte activisten hun eigen plan trekken en niet meer willen discussieren met wie op deelpunten met hen van mening verschilt, is natuurlijk hun goed recht. Het is een kwestie van strategie. Als je denkt dat het van je vervreemden van bondgenoten op den duur toch tot een zegepraal leidt, moet je dat vooral doen. Voorts heb ik in tal van artikelen aangetoond dat Zwarte Piet geen wortels heeft in het racisme en dat iemand die zijn gezicht zwart maakt, daarbij niet automatisch aan blackface in de Amerikaanse traditie doet. Ik heb een en ander uitvoerig met argumenten omkleed. Ik zou dan tegenargumenten willen horen en niet allerlei gelul van dat ik vanwege mijn white privilege de feiten niet onder ogen kan zien. En iemand die zegt dat ik de feiten niet onder ogen WIL zien, die krijgt ernstige ruzie met mij want dat accepteer ik niet.

johannn2
johannn213 jun. 2016 - 19:12

Han, Twee reacties op jou. De eerste reactie – deze – betreft het slavenverleden van de figuur Zwarte Piet. Zelf vind ik dat de minst relevante. De tweede reactie gaat over de discriminatoire effecten van Z. Piet rond sinterklaastijd. Dat laatste is voor mij de reden waarom ik van een verdediger van Z. Piet zoals hij is ben veranderd in een felle tegenstander. Het mag niet zo zijn dat een door ons hele volk gevierd feest voor een deel van ons al vele jaren een nare periode moet zijn vanwege een figuur die aanleiding geeft tot discriminatoire bejegeningen overal in de openbare ruimte. Eerste reactie W.b. de slavengeschiedenis van Z. Piet. Enkele citaten uit het hieronder genoemde artikel. [citaten] “Geen twijfel: 'Zwarte Piet stamt af van kindslaven' Er is niet aan te ontkomen, zegt kunsthistoricus Elmer Kolfin: 'Zwarte Piet moet een andere vorm krijgen.' Als kenner twijfelt hij er niet aan dat de figuur is terug te voeren op kindslaven.” DOOR: Michiel Kruijt 23 oktober 2013, 07:02 , Volkskrant http://www.volkskrant.nl/leven/geen-twijfel-zwarte-piet-stamt-af-van-kindslaven~a3531694/ De kunsthistoricus heeft hier niet speciaal onderzoek naar verricht, maar is wel een kenner. Hij publiceerde stukken over slavernij en werkte mee aan de tentoonstellingen Black is beautiful (2008) en Slavernij verbeeld (2013). Ook schreef hij een bijdrage voor The image of the black in western art, een standaardwerk van Harvard University Press dat volgend jaar meer dan vierduizend pagina's zal beslaan. Mode van negerpage 'Aan het einde van de 16de eeuw introduceerden Portugezen en Spanjaarden in Antwerpen de mode om een negerpage te hebben', zegt hij. 'Na de val van Antwerpen werd die mode meegenomen naar het Noorden.' Dat is bijvoorbeeld te zien op een schilderij dat Eglon van der Neer in 1680 maakte. Een dame met een brief in haar handen wordt geflankeerd door een blanke bediende en een jonge zwarte. Nog een staaltje: op een gravure uit 1700 van een onbekende kunstenaar wast een 'swarte Moor' de voeten van De min sieke maegt. Kolfin wijst op de overeenkomsten tussen de kleding van deze zogeheten Morenpages en het Pietenpak. 'Pofbroek, maillot, vaak ook een molensteenkraag, het is hetzelfde.' De zwarte bedienden werden volgens hem geregeld afgebeeld in pakken met de (felle) kleuren uit het familiewapen van hun meester; naast de stalen band om de nek nog een onmiskenbaar teken van eigendom. Van een Franse bron weten we dat de dragers van deze pakken hun kleding verschrikkelijk vonden. Standaard Op al deze historische beelden is teruggegrepen, stelt de kunsthistoricus, toen in de 19de eeuw een Zwarte Piet werd toegevoegd aan het Sinterklaasverhaal zoals we dat nu kennen. Kijk maar naar de illustraties in het boek Sint Nikolaas en zijn knecht van Jan Schenkman, een onderwijzer uit Amsterdam die als een van de grondleggers wordt beschouwd. In een herdruk uit 1880 lijkt de Zwarte Piet volgens de wetenschapper zoveel op de slavenbedienden van eeuwen eerder dat die wel de bron moeten zijn. Op de omslag van een Liederenbundel voor Sinterklaas uit de jaren vijftig van de vorige eeuw prijkt een Piet die zo'n beetje de standaard is geworden. Kolfin : 'Illustratoren kozen, misschien zonder het te beseffen, voor het beeld van een kindslaaf. Dat raakte vervolgens gecanoniseerd.' Tegen deze achtergrond valt volgens de kunsthistoricus niet aan de conclusie te ontkomen dat Zwarte Piet een andere vorm moet krijgen. 'Zoiets begint met een bewustwordingsproces en daar zitten we nu middenin. [einde citaten] .

johannn2
johannn213 jun. 2016 - 19:16

Han, Dit is de tweede reactie die ik in de vorige aankondigde. De discriminatoire effecten van Z. Piet rond sinterklaastijd. Dit is voor mij de reden waarom ik van een verdediger van Z. Piet zoals hij is ben veranderd in een felle tegenstander. Het mag niet zo zijn dat een door vrijwel ons hele volk gevierd feest voor een deel van ons al vele jaren lang een nare periode moet zijn vanwege een figuur die aanleiding geeft tot discriminatoire bejegeningen overal in de openbare ruimte. NB: Han, jij weigert categorisch in te gaan op dit door mij al meermaals in reactie op jou aangevoerde argument van de discriminatie ondervonden door donkere mensen rond sinterklaastijd naar aanleiding van Zwarte Piet. Dat weiger je nu weer, ondanks mijn expliciete verzoek aan jou om erop te reageren. Ter illustratie van het genoemde verschijnsel enkele citaten uit onder genoemd artikel.. Heel klein stukje uit het artikel : " Niet alleen de Oranjeselectie heeft last van Zwarte Piet. Het valt niet te ontkennen: Zwarte Piet veroorzaakt een golf van racisme " BRON: joop.nl 25 november 2014 DOOR: Miguel Heilbron http://www.joop.nl/opinies/niet-alleen-de-oranjeselectie-heeft-last-van-zwarte-piet Velen zagen wel bijvoorbeeld het fragment uit Sesamstraat uit 1987 waarin Gerda Havertong haar kritiek op Zwarte Piet uitlegt aan Pino: "Het is elk jaar weer het zelfde liedje: Sinterklaas is nog niet eens in het land of zwarte mensen, grote mensen en kinderen, worden voor Zwarte Piet uitgescholden … Voor veel zwarte mensen, grote mensen en kinderen, is het helemaal geen feest". " Vorig jaar zijn honderden leden van het EenVandaag Opiniepanel met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond geënquêteerd over hoe zij het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet ervaren, nu als volwassene en destijds als kind. Bij dit onderzoek rapporteerde EenVandaag dat 'veel mensen' vertelden dat zij vaak werden gediscrimineerd en gepest. Hieronder een paar uitspraken uit dit onderzoek: – 'Als kind wilde ik van de wereld verdwijnen rond de sinterklaasperiode. Het liefst ging ik niet naar school, omdat ik gepest werd door kinderen in mijn klas. Dit heb ik zeker tot aan het eind van de middelbare school ervaren.' – 'Ik ben geregeld gepest en uitgescholden voor Zwarte Piet, die of 'te vroeg in 't land was' of 'de boot had gemist'. Die nare opmerkingen werden door zowel kinderen als volwassenen gemaakt.' – 'Onbewust genoot ik van de cadeautjes die ik kreeg, totdat wij gepest werden met dit fenomeen. Zo erg, dat ik mijn huidskleur weg wou schrobben.' – 'Erg kwetsend. Altijd maar als een boer met kiespijn moeten lachen als andere kinderen grapjes maken dat je op Zwarte Piet lijkt. Je werd nooit begrepen als je er iets van zei.' " [einde citaat] Ook als Z. Piet niet op slaven gebaseerd zou zijn, dan nog is hij in de huidige praktijk een katalysator voor racisme. NB: Dat donkere mensen erop aangesproken worden betekent om te beginnen al, dat de mensen wel degelijk een (karikatuur van) een neger in Piet zien. Je 'vergeet' de geheel eigen geschiedenis van dit effect van Z. Piet in onze maatschappij tot op heden. De effecten op de zwarte bevolking die al vele jaren worden gemeld. Die wij blanken niet meemaken, die we van hen, de zwarten, moeten horen...als we ze horen wíllen tenminste. Die weiger jij, historicus, te registreren laat staan er een boodschap aan te hebben. Die doe jij af met een pennenstreek: 'leven en laten leven' oftewel: zoek het maar uit. Misschien was Z. Piet inderdaad onschuldig in de zin van een naïef verschijnsel waar niemand kwaad in zag (behalve de getroffenen). Maar nu wij wéten van de discriminatoire gevolgen ervan, hebben wij onze onschuld verloren. Wij kunnen niet meer wegkijken, hoe zeer Han van der Horst dat ook probeert. Voor zover hij nog geen symbool van racisme was, is hij dat nu expliciet geworden. Dit is onomkeerbaar. Mensen hebben er recht op om niet op hun huidskleur (ras) te worden aangesproken. Het is een inbreuk op de privacy, een ongewenste intimiteit, kan zeer intimiderend zijn. . Ondanks je bedreiging met ernstiger ruzie waar een debat meer op zijn plaats zou zijn, met vriendelijke groet, Johan

johannn2
johannn213 jun. 2016 - 22:38

Zie in mijn bovenstaande tekst, derde alinea van onderen: " Voor zover hij nog geen symbool van racisme was, is hij dat nu expliciet geworden. Dit is onomkeerbaar. " Met dat 'hij' bedoel ik daar uiteraard Zwarte Piet. .

johannn2
johannn214 jun. 2016 - 20:11

Han, Ik citeer mijzelf: " NB: Han, jij weigert categorisch in te gaan op dit door mij al meermaals in reactie op jou aangevoerde argument van de discriminatie ondervonden door donkere mensen rond sinterklaastijd naar aanleiding van Zwarte Piet. Dat weiger je nu weer, ondanks mijn expliciete verzoek aan jou om erop te reageren. " Zou je alsjeblieft nog op dit aspect willen reageren ? .

johannn2
johannn215 jun. 2016 - 14:00

Han... ? .

clara51
clara5111 jun. 2016 - 20:20

["Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet."] Een lang artikel waarin vele tegels worden gelicht van het koloniale verleden van de westerse wereld en in het bijzonder van Nederland. Er komt dan ook van alles onder vandaan gekropen. Ik weet alleen niet goed wat ik ermee moet. De dokter kan mij bijvoorbeeld wel van alles vertellen over het ontstaan van een kwaal, hoe die kwaal een beetje mijn eigen schuld dikke bult is, hoe dokters daarmee in het verleden omgingen, hoe anderen veel minder last van precies dezelfde kwaal hebben dan ik, en dat hij ook vindt dat er iets aan gedaan zou moeten worden. Maar ik wil toch liever horen wat er nu aan gedaan kan worden en of die dokter op de hoogte is van de laatste stand van zaken als het gaat om medicijnen en behandeling. En als er niets meer aan te doen is, dan hoor ik dat ook graag eerlijk. Bij een kwaal als discriminatie, uitsluiting en (vormen van) racisme kom je er niet met het advies van Van der Horst: "Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet." Wat ik mis in het verhaal is de notie dat als minderheidsgroepen aangeven en ervaren zich in samenleving zich achtergesteld en uitgesloten te voelen, dit niet een kwaal van die groepen zelf, maar een kwaal van de hele samenleving is. In een gezonde samenleving, beschaving zo je wilt, voelen minderheidsgroepen zich niet achtergesteld en uitgesloten. En worden zij dat ook niet. "Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet" zijn stuk voor stuk leefregels voor de omgang van individuele burgers met elkaar. Maar waar we het hier over hebben, gaat niet over individuele burgers, maar over een kwaal van de samenleving als geheel. Een kwaal die met name zichtbaar wordt in de manier waarop de dominante meerderheid zich verhoudt tot minderheden en de verhoudingen zich verharden. In dat geval zijn tegeltjes-leefregels op het individuele vlak uiteraard ook nuttig, maar moet er echt méér gebeuren. Dat "meer" kan zijn: eindelijk goede educatie over het verleden. Dat "meer" kan zijn: een regering die zich realiseert dat het continu aanjagen van polarisatie alleen maar leidt tot nog meer achterstelling en uitsluiting en dus verergering van de kwaal. Dat "meer" kan zijn: eindelijk goede signalering en sanctionering van schendingen van het gelijkheidsbeginsel waarop onze beschaving is gebaseerd. Dat "meer" kan zijn: een handhavingsapparaat dat bereid is nog eens goed naar het eigen handelen te kijken, als het gaat om etnisch profileren en dat handelen zonodig bij te stellen. Dat "meer" kan zijn: gezondere spreiding van kennis, macht en inkomen dan nu. Dat "meer" kan zijn: ervaringen en gevoelens van minderheden serieus nemen en naar ze luisteren, in plaats van die eeuwige nationalistische hakken in het zand. En dat liefst allemaal tegelijk. Dat "meer" is met andere woorden een proces waaraan elke dag weer op alle fronten en in alle geledingen van de samenleving veel zorg en aandacht gegeven moet worden. Zodat de exclusieve samenleving waarin we nu met z'n allen zijn beland, wordt omgebogen naar een inclusieve samenleving. En liefst een beetje rap, want zoals het nu gaat, gaat het hartstikke fout.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 jun. 2016 - 23:19

Daar ben ik het volledig mee eens zoals blijkt uit de eerste twee alinea's van mijn stuk.

Molly Sweet2
Molly Sweet211 jun. 2016 - 8:17

'Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.' Heel mooi Han, nu het nog zelf ter harte nemen. Je bent een beste vent, maar kan gruwelijk emotioneel worden als je iets leest waar jij het niet mee eens bent. En dan is er ineens weinig sprake van 'leven en laten leven, elkaar de ruimte gunnen'. Dan kom jij achter ze aan op een manier die niet bepaald zachtzinnig is.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 jun. 2016 - 12:39

Leven en laten leven betekent niet dat je lulkoek, in het openbaar geuit in woord en geschrift, onbeantwoord hoeft te laten.

Molly Sweet2
Molly Sweet216 jun. 2016 - 15:05

Nee Han, maar dat kun je op allerlei manieren doen. Ik wacht nog steeds tot je zegt dat ik uit het bushok met de hangjongeren mag komen. Ik ben al 50 - ze vinden mij niet echt cool.

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 jun. 2016 - 22:43

Als etniciteit een relevante factor is bij de bestrijding van misdaad, en dus moet worden geregistreerd, dan moet ook de hoogte van het inkomen worden geregistreerd, alsmede de opleidingen de zijn gevolgd. Zowel van de niet-verdachte verdachte als van zijn of haar partner. Gebeurt dat allemaal niet, dan is registratie van etniciteit liberale nonsens.

crumb2
crumb210 jun. 2016 - 15:11

Oh, dus ze volgen het pad van Allah die volledig ingepakte hoofddoek vrouwen. Dát is het statement dat ze maken. Weer wat geleerd. En ik maar denken dat het iets te maken had met afstandelijkheid, uitsluiting, afkeuring van de plaatselijke leefgewoonten, een soort van stil protest tegen de zondigheid van ongelovigen. Een “durf me niet aan te raken, toe te spreken of te benaderen” soort van houding. Maar ja, dat heb je met die autisten, die betrekken alles op zichzelf, nemen alles veel te persoonlijk op. Ik zal het in gedachten houden als ik de volgende keer weer straal genegeerd word door de diverse “pad van Allah” buurvrouwen. Moet ik ze desondanks tóch blijven groeten Han ? P.S. er wonen hier ook veel “niet volgers van het pad van Allah” die uit even zo exotische streken komen, en met hen is er nooit een communicatief probleem.

Bram Emanuel
Bram Emanuel10 jun. 2016 - 13:57

Een multi-etnische samenleving zou mooi kunnen zijn, en een multi-religieuze samenleving vast ook. Als de ethniciteiten echter ook nog op religieuze gronden van elkaar gescheiden zijn is het denk ik te veel, en een recept voor parallele samenlevingen. Ik kan me trouwens ook geen land voor de geest halen waar dat wel goed heeft uitgepakt.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus10 jun. 2016 - 12:01

Leven en laten leven. ================ Klinkt in theorie leuk - zolang dat echter ook betekent dat je het niet over wangedrag mag hebben, dat je bevolkingsgroepen niet mag aanspreken op daar waar het misloopt (want racisme), vind ik het lege holle woorden. De mensen in hun waarde laten. ========================= Dat geldt dan alleen voor mensen die dezelfde mening hebben als u. Ik zie u alleen maar minachting betrachten en neerkijken op mensen met een niet goedgekeurde mening. Is uw goed recht - maar maken dit weer lege, holle woorden. Elkaar de ruimte gunnen. =================== Dat bent u een stuk moeilijker aan het maken door die preoccupatie met KomMaarBinnen met zijn allen. Anders gezegd - uw poging tot nuance is mooi geformuleerd, maar in werkelijkheid zeer selectief: het betreft alleen gelijkgestemden. Het neerkijken en minachtend van grote groepen mensen in Nederland die een verkeerde mening hebben komt in veel van uw stukjes terug. Polarisatie - daar draagt u ook aan bij.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus10 jun. 2016 - 13:52

"zeer selectief" Bij het streven naar tolerantie hoort ook dat je intoleranten naar de marge verplaatst. Uiteraard bevalt dat je niet.

NicoSchouten
NicoSchouten10 jun. 2016 - 14:41

Een stellig oordeel, maar nog geen kruimel bewijsvoering. Dus wie houdt zich bezig met holle woorden?

pmolenaar71
pmolenaar7110 jun. 2016 - 15:07

Ik ben het grotendeels met je eens.... Maarrrr.... Hoeveel linkse denkers durven zwarten op deze manier een spiegel voor te houden? Han schrijft hier onomwonden: "Beste zwarte, slavernij was gebruikelijk binnen jullie cultuur voordat de witten kwamen. En jullie hebben gewoon meegewerkt aan deze slavernij om hier geld mee te verdienen. De slaven werden door jullie voorouders verhandeld! Kijk aub niet eenzijdig naar de gemene witte man, maar besef ook wat jullie zelf hebben gedaan". Er was natuurlijk wel wat voor nodig: http://www.joop.nl/opinies/zwarte-piet-witte-onschuld-etnisch-profileren-en-whitesplaining

Achterberghen2
Achterberghen210 jun. 2016 - 11:14

Han heeft in deze wel gelijk over het blank superioriteitsdenken. Dat is wel vanuit het blanke wereldbeeld een beetje ingegeven. Zo waren de blanken de eerste die slavernij per wet hebben afgeschaft. De meeste uitvindingen zijn blank. Universiteiten en hogescholen bereikbaar praktisch voor iedereen die daar de capaciteiten voor heeft en je wordt niet geweigerd om je kleur, blank. Secularisatie voornamelijk ook blank. Sociale zekerheid, blank. Landbouwinovaties, blank. Ruimtetechnologie. Allemaal blank, blank, blank. Als je zo bent groot geworden met dat beeld is het lastig om het onderbewuste superioriteitsdenken los te laten. Dat sleep je onderbewust toch een beetje met je mee. Met alle gevolgen van dien. Wat fijn is dat er mensen zijn die ons er kunnen wijzen op dat denken, en de blanken kunnen helpen om dat beeld los te laten.

3 Reacties
Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 14:41

Blank, blank, blank - http://tinyurl.com/p3nkzvs

NicoSchouten
NicoSchouten10 jun. 2016 - 14:46

Een heleboel uitvindingen waren al gedaan in China en andere rijken.

Achterberghen2
Achterberghen210 jun. 2016 - 17:04

Mary, je vergeet de Arabische, Chinese en Indiase rijken. De rijksten zijn echt niet meer blank, blank, blank. En als de grondstoffen nog meer gecontroleerd gaan worden wereldwijd door China en India, zal het alleen nog minder blank worden. En die landen kijken niet op een milieuschandaal pf mensenleven meer of minder. En racisme nog minder.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 10:30

In de kast bij het raam staan Staats- en bestuurszorg in Nederlandsch Indië van de Kat Angelino in prachtige groene delen en de verspreide geschriften van Van Vollenhoven. Ik weet waar je het over hebt. En je waarschuwingen zijn terecht, dat wil ik nog eens benadrukken.

Pietersen2
Pietersen210 jun. 2016 - 10:17

Tsja, discriminatie. Waar een klein land groot in kan zijn. Dan heb ik het niet over discriminatie zelf, want dat is wereldwijd een probleem, bij alle kleuren van de wereld, maar over het zeuren dat we hierover doen in NL. Verder een goed verhaal. Een multi-etnische samenleving is prima, we vullen elkaar aan waar mogelijk. Maar laat die multiculturele wens alsjeblieft gaan, dat wordt pas wat over vele decennia en dat gaan wij hier op Joop wellicht niet eens meer meemaken

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk10 jun. 2016 - 9:33

* daar kwamen meer slaven vandaan

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk10 jun. 2016 - 9:20

Dat stukje over Ghana is niet helemaal correct. De meeste slaven die Nederland uit Afrikaanse regios vandaan haalden kwamen niet uit het huidige Ghana aangezien de staat Ghana niet bestond die tijd dus is het heel moeilijk om Ghana als Staat ter sprake te stellen voor slavernij. Want de meeste slaven kwamen uit het Huidige Congo/Angola gebied en uit de Kust van Togo tot aan Nigeria dat ook bewust slaven kust werd genoemd. De meeste Ghanezen staan ook niet stil bij slavernij omdat het ook niet afspeelden in het hele land maar voornamelijk aan de bepaalde kust gebieden maar ook op miniscule schaal wat totaal geen representatie is voor een land/gebied. Het gebied werd meer gebruikt om slaven uit buurlanden als het ware in een oplslag magazijn te plaatsen en daarna te verschepen richting de nieuwe wereld en werden er slaven vehandeld uit huidige Ghana tuurlijk maar vaak waren dat prisoners of war/ criminelen etc. Ghana heeft ook een hederkings momement ze hebben zelf een returnee systeem waarbij alle nakomelingen van slaven in Ghana kunnen wonen. Met dit in gedachte kun je ook ze Zuid Afrika, Congo, Senegambia, Angola, Nigeria etc ook wat goed te maken hebben

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 10:58

Nou het hoofdwartier van de Nederlandse slavenhalers was Elmina in Ghana. En er waren nog een aantal forten. Nederland verliet de kust van Ghana in 1871 door de hele handel aan Engeland te verkopen. Daar hebben de bewoners van Elmina nog tegen geprotesteerd maar hun delegatie werd door de Tweede Kamer niet ontvangen. Johan Maurits van Nassau veroverde Luanda in Angola omdat hij slaven nodig had voor het stuk van Noord-Oost Brazilië dat hij in opdracht van de West Indische Compagnie bestuurde maar daar heeft Nederland zich niet lang kunnen handhaven. Ik zat tijdens het schrijven van mijn stukje gisteren nog te denken: "Zal ik Angola ook noemen" maar ik liet die gedachte varen omdat de Nederlandse aanwezigheid zo kort was.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 11:01

Nog iets: de meeste Nederlandse slavenhalers werkten onder of met instemming van de West-Indische Compagnie, die van de hoog mogende heren der Staten Generaal een soort monopoliepositie had gekregen en op verre kusten bestuursmacht mocht uitoefenen. Dus de band tussen die slavenhalers en het Nederland van nu is óók indirect maar niettemin zeer zichtbaar aanwezig. Zo ook Ghana en bijvoorbeeld het rijk der Ashanti waar de Nederlandse gezaghebbers in Elmina heel hartelijk mee omgingen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 11:01

Ik kijk ook niet naar de transatlantische slavernij in het geheel maar naar de rol van de Nederlanders daarin.

Mark Gh
Mark Gh10 jun. 2016 - 11:43

Dan zouden wij Nederlanders ook in het geheel niet stil hoeven staan bij de slavernij aangezien er hier slechts over gesproken werd in de bestuurskamers van de WIC en VOC. Een schaal die nog veel kleiner is dan de markten van Accra.

Mark Gh
Mark Gh10 jun. 2016 - 11:44

Aanvulling: ik ben natuurlijk niet van mening dat wij er niet bij stil zouden hoeven staan, maar het vreselijk eenzijdige "de blanke Nederlanders waren enorm schuldig en verder helemaal niemand" irriteert me behoorlijk.

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 14:14

Het huidige Nederland als staat bestaat ook pas zo'n 200 jaar.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk10 jun. 2016 - 22:48

@ HanvanderHorst Ik snap je bericht geving over de rol van nederland, wat ik ook vaak zie op het internet is dat er word aangeven dat Ghana of voormalig Goudkust een voormalige Nederlands kolonie was maar dat is het nooit geweest. Dat er een paar forten werden gebouwd wil niet aangeven dat het een kolonie is. Het is ook bewezen dat het percentage slaven wat vroeger uit de ashanti koningkrijk kwam heel laag was. Vergeet niet dat ashanti konigkrijk in gote kaders niet te vergelijken was met vele afrikaanse beshavingen. De ashantis/akans waaren rond hun tijd heel geadvenceerd met een centrale staat, munt eenheid, economie en democratische politiek systeem, architectuur etc. waar bij de britten zelf verbaad waren vanwege majestishe civiliastie. De geschiedenis heeft altijd twee kanten en die van de Ashanti koningkrijk is ook niet bekend in NL zodra dat gebeurt dan zou je kunnen zeggen dat we samen met Ghana een kant op kunnen gaan.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk10 jun. 2016 - 23:00

@markGH " ik ben natuurlijk niet van mening dat wij er niet bij stil zouden hoeven staan, maar het vreselijk eenzijdige “de blanke Nederlanders waren enorm schuldig en verder helemaal niemand” irriteert me behoorlijk " Je moet ook wel snappen in welke context het het gezegd word omdat de interactie die surinamers en antilianen hadden tijdens koloniale tijden ook altijd met blanke mensen was en tuurlijk weten u, ik en vele andere dat het voornamelijk een groepje was bestaande uit ondernemers, slavenhandelaars, kolonisten toevallig waren ze allemaal blank uit NL, frankrijk, Spanje etc. Dus Surinamers en Antillianen en andere nakomelingen van slaven zullen ook dus zeggen (blanke) zoals wij zeggen duisters in 2de wereld oorlog ter wijl de logische redenerende weten dat dat het ging om nazi duiters want niet alle duisters waren nazi en steunde Hitler. In de slaventijd maakten slaven geen onderscheid tussen hun baas en een leuke kolonist uit NL die zich settelde in suriname omdat slaven altijd onderdanige subjecten waren tegen over alle blanken ongeacht je positie,klasse,functie want wit = superieur en zwart = slaaf+ = inferieur en iedereen in hun ogen die tijd was ook blank.

Mark Gh
Mark Gh10 jun. 2016 - 9:14

Goed stuk, helaas zijn de anti Zwarte Piet fundamentalisten niet voor rede vatbaar. De felste voorstanders overigens ook niet.

GeachteLezer
GeachteLezer10 jun. 2016 - 8:23

Kijk, weer eens een mooi afgewogen stuk. Vind het fraai neergezet.

Albert Einstein
Albert Einstein10 jun. 2016 - 8:21

Dit relaas bevat een indrukwekkende opsomming van feiten. Het is niet zo heel moeilijk om voor al die feiten een gemeenschappelijke oorzaak aan te wijzen, en die is dat de Europeanen waarschijnlijk nogal voor lopen op de rest van de wereld. In de negentiende eeuw had men geen gene om dat te erkennen. Nu hebben we dat ineens wel. Beter zou het zijn om die gene weer af te werpen, en ons te bezinnen op de vraag in hoeverre we die voorlijkheid ten goede, en hoe ten kwade hebben aangewend. Dat is waaruit we zouden moeten leren.

Dunya2
Dunya210 jun. 2016 - 8:19

"Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet." Dit zijn de kern/randwaarden die we moeten koesteren en vasthouden, waar we van links tot rechts in ieder geval met elkaar eens zijn en niet in de valkuil van de polarisatie moeten trappen door dit dan (onbewust) los te laten. Dat is niet altijd makkelijk,

rbakels
rbakels10 jun. 2016 - 8:09

Het frame is: "hun zijn anders". Daarmee is multi-etniciteit geproblematiseerd. Ik ben niet gelovig maar onderschrijf wel het christelijke beginsel dat je een mens allereerst als mens moet bezien. Zelfs moslims zijn mensen - die van elkaar houden, kinderen maken en daar ook van houden.

1 Reactie
Kowalski
Kowalski10 jun. 2016 - 13:14

Oei, 'zelfs' moslims? Misschien had je beter 'ook' moslims geschreven.

Nick Ros
Nick Ros10 jun. 2016 - 7:08

Langs onze oostgrens is ook een spreuk : "met familie en vrienden ga je wandelen en niet handelen". Daar hebben ze meer met de Munster Landers en de Rijnlanders, dan met de bewoners van de Randstad. Ook staan zij veel verder af van ZP en de historie van de gekleurde mens. Han, ga eens op vakantie naar het platte land van Oost-Nederland of Groningen, zodat je jouw mening kunt verbreden. Ook daar wonen mensen met een mening en een visie. Niet naar zo'n Centre parcs, want daar zitten weer mensen uit de randstad.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jun. 2016 - 6:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
MP3
MP310 jun. 2016 - 8:40

We zitten inderdaad in een opgedrongen/gearrangeerd huwelijk. Geen sociaal mens wat je het recht op een scheiding in een normaal huwelijk zal ontzeggen, maar hier krijgt de partner die die wens uit nog eens extra op zijn donder. Hij /zij is een slecht mens, een racist, een neo nazi, een fascist, etc. Het doet mij denken aan die verkrachte islamitische vrouwen die ook nog eens verstoting/steniging/straf krijgen in plaats van dat ze haar beschermen/koesteren/verdedigen.

MP3
MP311 jun. 2016 - 11:38

Mijn suggestie is gemeen den klopt. Het overgrote deel van Nederland heeft nooit kunnen kiezen voor de toestroom van mensen die qua cultuur en religie zo haaks staan op de onze dat we op zijn best mogen hopen dat dit mettertijd(...)recht gestreken raakt. Die toestroom ontstond steeds in eerste instantie door werkgevers die graag arbeiders tegen mekaar uitspeelden en concurrentie importeerden vanuit de verkeerde oorden. Vervolgens heeft zowel ons Gutmensch deel der natie als partijen als de VVD en CDA zich erop gestort. Zo werden deze mensen niet alleen behouden en gepamperd( we hebben decennia niets anders gedaan : "het accepteren van elkaars eigenheid, elkaars cultuur, eigenaardigheden en identiteiten") maar ook toe is gestaan dat die toestroom door kon gaan door gezinshereniging en uitbreiding waar de de werkgevers allang blij waren het probleem over onze schutting te hebben kunnen gooien. Elk verstandig historicus had moeten kunnen beseffen en zeggen : de Islam is een historische vijand met nog steeds een imperialistisch karakter en zal de overgebleven Joden uiteindelijk de das om gaan doen.

Ananta Gauranga Dasa
Ananta Gauranga Dasa10 jun. 2016 - 6:35

Van der Horst slaat de plank mis als hij denkt dat het bij Wekker gaat om de transatlantische slavenhandel. Zelf ben ik opgeleid aan zo'n indologisch instituut. Niet het Utrechtse, maar de Leidse versie er van, die van de "ethische richting". "Utrecht" volgde de richting van "de harde hand die handhaaft en beschaaft", Leiden was meer van: "familiaar, met gepaste afstand". Beide richtingen uit een koloniale bestuurstraditie zien we nu nog moeiteloos terug in alle beleid jegens wat eerst "minderheden", daarna "allochtonen" werden genoemd. De Nederlandse bestuurshouding die in N.I. "inlanders" en "indo-europeanen" betrof is nooit gedekoloniseerd. En het Nederlandse zelfverstaan, waarin men zich die "beschavende, harde hand" waant is nooit kritisch onderzocht. Het grappige is dat van der Horst zelf blijkt geeft van die houding in zijn beschrijving van zijn ideale multi etnische maatschappij. Namelijk die van het Nederlandse bewind als "neutraal" temidden van elkaar bevechtende bevolkingsgroepen. Een ideale wereld, waarin de gekoloniseerde weliswaar gekend wordt, maar van het Nederlandse bewind bepaalde culturele eigenheden wel mag behouden, als die het Nederlandse gezag en prestige niet aantasten. In Nederlands Indie was deze houding waar te nemen in handboeken die nieuw aangekomen Nederlandse vrouwen moesten leren hoe het er aan toe ging in Indie, en hoe men zich als kolonisator te gedragen had. Als dan de baboe bij je kwam met het verhaal dat ze haar grootmoeder moest begraven en dus een paar dagen "terug naar de kampong" moest, dan wist jij, weldenkende Nederlandse, dat het haar helemaal niet om haar grootmoeder ging, maar dat Baboe Sainah ging gokken op hanengevechten. Dat is de familiariteit die tot op de dag van vandaag Nederlanders laat denken dat zij willekeurige collega's de les mogen lezen over vermeende overtredingen jegens de islam. En het is de afstand die er voor zorgt dat de gekoloniseerde Ander slechts met de grootste moeite tot "onze" instituties kan door dringen. Tot op de dag van vandaag is dit de culturele Nederlandse houding jegens Uitheemsen. Joden ondergingen deze houding voor - en enige tijd na - de tweede wereldoorlog. En tot op de dag van vandaag is het de grondslag onder alle beleid jegens "gastarbeiders", "minderheden" en allochtonen cq moslims, radicaal of anderszins. Wekker wijst er zeer terecht op, dat die houding nog altijd prevaleert. Zo schrijft zij dat er bij het ministerie waar zij werkte drie beleidsinspanningen waren m.b.t. vrouwen. Een voor vrouwen algemeen, waarmee witte, autochtone vrouwen worden bedoeld, één voor "migrantenvrouwen" en één voor "allochtone vrouwen". Zie daar het Nederlands koloniale model in actie. Uit eigen ervaring ken ik het verschijnsel dat belangenorganisaties waarin verschillende "minderhedenorganisaties" samen kwamen doorgaans geleid werden door een autochtoon witte Nederlander, vanuit de gedachte dat de verschillende "stammen" elkaar anders zouden bevechten. Precies dat waar De Kadt Angelino in zijn koloniale apologie voor waarschuwde: als het Nederlands gezag Indie zou verlaten, zou een oorlog uitbreken onder de verschillende bevolkingsgroepen, die nu door de "harde Nederlandse hand" werden beheerst en beschaafd. Van der Horst's wens tot kleurenblindheid is op zichzelf een koloniaal ideaal, omdat het altijd kleurenblindheid is vanuit het oogpunt van de kolonisator, voor wie het onderscheid dat hij maakt onzichtbaar is. Het omdraaien van dat perspectief, dat is waartoe Wekker oproept.

7 Reacties
Nagus
Nagus10 jun. 2016 - 7:57

Dit is Nederland, dit zijn niet de koloniën. Als we hier al niet meer Nederlands mogen zijn, waar dan nog wel? Moeten we als boetedoening onze gehele identiteit opgeven? Zou dat dan voldoende straf zijn voor de erfschuld van de blanke Nederlander? Daarnaast: schrijf nou eens concreet op hoe ik als blanke zou moeten worden volgens het gekleurde ideaal. Dan kan ik daar rekening mee houden voortaan.

Donostia2
Donostia210 jun. 2016 - 9:11

Ik vind Uw visie beter hanteerbaar dan die van mevrouw Wekker. Ik herken er veel in, ik heb in de jaren 70 een jaar gestudeerd aan de "Hogere Koloniale Landbouwschool"in Deventer. Ik trof daar allerlei mede studenten, voornamelijk pipsen (dank Piet voor dit mooie woord) die de studie volgden om "onderontwikkelde"boeren in Afrika en Azië te gaan helpen. Telkens wanneer ik hen erop wees dat zij niets anders dan een neo-koloniaal idee hebben over de machtsverhoudingen werd ik fascist genoemd. Ik wilde graag zaken leren over tropische landbouw, ik bleek op een goedmensen school te zitten, na een jaar ben ik vertrokken. Ik begrijp terdege dat wij, de pipsen, nog steeds vast zitten aan dezelfde overtuigingen die het mogelijk maakten dat we koloniën bezaten. Waar ik echter niet tegen kan is de uit Amerika geïmporteerde klassenstrijd langs etnische lijnen. De Amerikaanse historie is totaal verschillend van de Europese en Nederlandse geschiedenis.Mevrouw Wekker copiëert en plakt naar hartenlust, ik vind dat geen wetenschap.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 9:47

Mijn artikel gaat niet over Gloria Wekker, zoals ik ergens aan geef. Ik moet haar boek nog te pakken krijgen. Misschien lukt dat vanmiddag in Rotterdam. Vandaar dat ik mij een oordeel over haar studie voorbehoud. Ook begrijp ik wat Ananta Gauranga Dasa bedoelt. In de kast bij het raam staan de verspreide geschriften van Van Vollenhoven, de Kat Angelino's Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch Indië (mooie groene delen). Zijn reactie is dan ook een belangrijke waarschuwing voor iedereen want men neemt al gauw een paternalistische houding aan en weet bijvoorbeeld beter wat de cultuur is van de anderen dan die ander zelf. Ik stel die houding bijvoorbeeld vast bij menig protagonist in het Zwarte Piet debat. Als de spelers van het spel benadrukken dat Piet geen racistisch symbool is, ja zelfs dat men er nooit een Afrikaan in heeft gezien, dan kan die gedachte door de persoon die het beter weet worden weggewoven. Zwarte pijn of wat dan ook nemen hierbij de plaats in van de gedachte dat men de beschaving deelachtig is geworden en dat men destijds vaak een waarderend woord kreeg als Van Vollenhoven op college over traditionele Indonesische rechtsstelsels je aanwees en vroeg: "Recht of onrecht?" . Daarbij baseerde van Vollenhoven (die overigens voor zijn tijd een geweldige man was, laat anderen dan Ananta Gauranga Dasa dat terdege beseffen) daarbij baseerde Van Vollenhoven zich op onderzoek dat hij in Leiden zelf deed en niet in Indonesië. De professor bedoelde het goed en wist het beter. Ik heb in mijn werk zijdelings veel met ontwikkelingsprojecten te maken gehad en daar is dit zeer herkenbaar. Ook begrijpen wat de ander denkt en daar voor hem of haar de consequenties uit formuleren, is een akelig Nederlands trekje. Er is wel een verschil met de situatie in Nederlandsch Indië. I

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 9:57

Nu druk ik op het verkeerde knopje en daardoor komt het eind van mijn reactie voor het begin. Er is wel een verschil met de situatie in Nederlandsch Indië. Ik gedraag me niet als een tuan. Ik denk dat iedereen zijn gang moet kunnen gaan zolang dat gedrag past binnen de bedding van de Nederlandse wetgeving die op een democratische wijze tot stand komt. Ik maak geen restricties daar waar het gedrag en de traditie het Nederlandse prestige zou kunnen aantasten. Daar waar iemand om welke reden dan ook die ruimte niet krijgt, volgt ondersteuning door de overheid zodat betrokken die ruimte kan nemen. Daar waar iemand die wetten overtreedt, treedt de overheid remmend en sanctionerend op. Dat hoort in zijn praktijk ver te zijn van het model dat je schetst over bijvoorbeeld het beleid ten opzichte van vrouwen. Maar je reactie is van waarde en bevat belangrijke waarschuwingen aan IEDEREEN die denkt zelf de wijsheid in pacht te hebben en daarbij o zo tolerant te zijn. Daar dank ik je voor.

Frans Akkermans
Frans Akkermans10 jun. 2016 - 13:32

Met dat paternalisme waren waarschijnlijk alle kolonialen behept. Aan de andere kant: er brak nog al eens oorlog en andere ellende uit nadat de koloniale bestuursmacht was vertrokken. Het is grote onzin te beweren dat er vrede en welvaart aanbrak na de onafhankelijkheidsverklaringen. En het paternalisme van nu ziet er zo uit: dat is niet hun eigen verantwoordelijkheid maar van het westen, het neo-kolonialisme, de multinational, de IMF etc.

Van der Wal
Van der Wal10 jun. 2016 - 14:25

Dus omdat op een of andere hogere ambtenarenschool er wat vage theorietjes waren over bestuur van mensen met een andere huidskleur is de Oost-Groningse veenarbeider, de Limburgse kompel en de Hollandse fabrieksarbeider een racist. Dat wil ik graag uitgelegd zien, want het causale verband ontgaat mij volledig. Ik krijg hier het idee dat omdat de bestuurstheorie uit die tijd nog terug vinden is in de archieven, men dan maar denkt dat iedereen vroeger zo dacht. Terwijl dit de mening van een kleine groep theoreten aan een universiteit of twee is. Die misschien wel eens een arbeider zagen, maar niet zittend in de collegebanken.

MP3
MP311 jun. 2016 - 11:44

@ Han " men neemt al gauw een paternalistische houding aan en weet bijvoorbeeld beter wat de cultuur is van de anderen dan die ander zelf. Ik stel die houding bijvoorbeeld vast bij menig protagonist in het Zwarte Piet debat." En vervolgens kom je aan met Indonesie?

msj_meijerink
msj_meijerink10 jun. 2016 - 5:59

Han, mooi geschreven en ook zo ontzettend waar. Gelukig heeft ook Nederland een gezegde dat ons (=de homo sapiens) allen heel raak typeert: er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan!

Donutz
Donutz10 jun. 2016 - 5:58

Prachtig stuk Han, chapeau. Alleen samen kunnen we wat maken van deze samenleving. Naar elkaar luisteren, geen vingerwijzen, niet "de ander" op de plaats zetten, maar zoveel mogelijk facetten meenemen voor een zo breed mogelijk blik. Dan zoeken naar de middenweg, compromissen, of waar dat niet kan, tolerantie zolang het uitgangs punt maar respect is voor de ander. De schreeuwers op de flanken, of dat nu de "alle zandnegers opgerot" idioten zijn of de "de blanken moeten hun bek houden, ik weet het beter" figuren, nee daar schieten we niets mee op. Met een positieve insteek, samenwerking, kunnen we er het beste van maken. Nimmer perfect of naar 100% tevredenheid, dat is de wereld simpelweg niet, maar we kunnen het wel zo mooi mogelijk maken. Onder de streep moet het motto dan ook zijn, en ik heb de indruk dat dit voor het overgrote deel van ons alle ook op gaat, is respect en begrip voor elkaar mits die wederkerig is, of zoals jij schrijft: Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen. En wellicht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.

BasVV
BasVV10 jun. 2016 - 3:22

Han: Goed stuk. Maar er mist iets. En dat is dat ik niet verantwoordelijk kan zijn voor de daden van mensen die niet eens mijn voorouders waren. Net zo min als alle immigranten die nu hier leven verantwoordelijk kunnen zijn voor hun voorouders. Als we een multiculturele samenleving zijn is het makkelijker om elkaar daar dan ook niet op aan te spreken. Maar gewoon kijken naar het gedrag van mensen. Ongeacht kleur. En daar zit het probleem. Niet kleur maar gedrag. Gedrag dat veel mensen niet herkennen. En dat is geen blanke aangelegenheid. Maar heel divers. De diversiteit is inmiddels zo groot dat mensen elkaar niet meer snappen. En er daarom ook geen gevoel meer bij hebben. Zelfs al zou je interesse hebben dan is het verschil te groot om het nog bij te benen. Gevolg is desinteresse. Het zal wel. En je loopt door.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 10:02

Ik heb een ander beeld daarvan. Je kunt inderdaad niet verantwoordelijk zijn voor wat je voorouders misdreven. Maar ik vind wel dat je je moet vergewissen van wat er onder jouw vlag in het verleden aan misdadigs is gebeurd, niet omdat het jouw voorouders zijn maar omdat het jouw vlag is. En het is de vlag van IEDEREEN met een Nederlands paspoort, of je nu nieuwkomer bent of niet en je familie al generaties dat paspoort heeft. Het gaat om je nationaliteit, niet om je afstamming.

Albert Einstein
Albert Einstein10 jun. 2016 - 13:31

Han, Misschien willen de linksgekkies daarom de natiestaat afschaffen. Dan hoeven ze zich niet meer te vergewissen van wat er is gebeurd onder onze vlag. Overigens waren de nazi's schwarz weiss rot, en niet schwarz rot gold.

BasVV
BasVV10 jun. 2016 - 14:06

Oké Han: Maar dan moeten mensen die geimmigreerd zijn ook niet langer zeuren. Rood, wit, blauw is mijn en hun vlag. Einde oefening van het naar elkaar allerlei verwensingen toegooien.

Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 2:10

Hopeloos Han, volstrekt hopeloos. Niet dat het geen aardig geschiedenisverhaaltje is hoor: Er zijn vast niet veel mensen die er aanstoot aan zullen nemen; wat PVV-ers mischien, maar dat houdt je toch altijd. Maar je hebt in al de afgelopen weken niet 1 keer iets zinvols over dit onderwerp weten te melden, afgezien van 1 keer en dat was niet in een stukje, maar in een reactie. Ik heb het voor je opgezocht: "Ik heb meen ik ook nog wel eens het een en ander geschreven over (...) de neiging in de Verenigde Staten om de maatschappelijke tegenstellingen niet langs economische lijnen en bezitsverhoudingen te trekken maar om die raciaal te definiëren." Zou je vaker moeten doen, want van zwarte bankiers wordt de wereld ook niet beter. Racisme is een symptoom, geen oorzaak. Dat zouden onze groene vrienden ook eens moeten begrijpen. De opwarming van de aarde is een symptoom. Wie iets wil veranderen zal iets moeten veranderen aan het economisch model waarvan dit een symptoom is. Al het andere zijn lapmiddelen en vrome praatjes.

6 Reacties
Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 2:13

Jezus, wat heb ik daar nou toch voor een belachelijk zin getypt: Maar goed, de bedoeling is duidelijk: verder als 1x ben je niet gekomen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jun. 2016 - 10:11

Ik denk dat jij ooit wel eens werkjes als de "Proletarische Revolutie en de renegaat Kautsky"hebt gelezen of "Wat te doen? want ik herken het sarcasme in je toon. Even kijken of A Hora do Povo nog wordt uitgegeven. Ja, die bestaat nog. http://www.horadopovo.com.br/

Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 11:19

Helaas ik moet je teleurstellen: blijkbaar heb jij veel meer van dat soort spul gelezen als ik. Heb je eigenlijk wel in de gaten dat ik jouw eigen woorden citeer? En zo ja, waarom reageer je daar dan zo afwijzend op? Racisme is geen basis voor een zinvolle politiek, het is een manier om af te leiden van het voeren van een zinvolle politiek.

Sardar2
Sardar210 jun. 2016 - 14:10

@ Mary Jane, 10 juni 2016 at 13:19 [Racisme is geen basis voor een zinvolle politiek, het is een manier om af te leiden van het voeren van een zinvolle politiek.] Dat zien we al bij ZP. Zoek maar uit wie het wilt staande houden. Wanneer ZP verdwijnen is komt een “zinvolle politiek” weer in zicht.

Mary Jane
Mary Jane10 jun. 2016 - 16:24

"Wanneer ZP verdwijnen is komt een “zinvolle politiek” weer in zicht." bider, ik heb over het algemeen zeer veel waardering voor je bijdrages, maar nu maak je een ernstige fout: dan creëren ze weer een andere hype. Dat is ook mijn grootste bezwaar tegen die klimaatdiscussie: niet dat ik er aan twijfel dat de mens het klimaat mede beïnvloed, -dat is wel duidelijk. En er steekt vast wel weer een nieuwe gevaarlijk ziekte de kop op. Maar als je 1 miljoen uitgeeft aan de verbetering van de hygiënische omstandigheden in de armere landen, dan levert dat meer resultaat op als 10 miljoen voor de farmaceutisch industrie. Denk vooral niet dat dat toeval is. Daar bestaat een interessante 4-delige serie over van Alan Curtis -The Century of the Self- die je zo op het internet kunt vinden. En als je het ook leuk vindt om informatie te consumeren op een wat hoger abstractieniveau, dan moet je bij Chomsky zijn: the Manufacturing of Consent. Dat is ook waar Han zich voornamelijk mee bezig houdt: de manufacturing of consent. Die irriteert zich er mateloos aan dat ik hem dat steeds weer -steeds op een andere manier- onder de neus wrijf en daarom probeert hij mij nu weg te zetten als een platte eendimensionale dogmatisch Marxist. Maar dat laat slechts zien dat hij steeds verder afzakt naar het niveau van de Geusjes.

Sardar2
Sardar211 jun. 2016 - 14:50

@ Mary Jane, 10 juni 2016 at 18:24 [dan creëren ze weer een andere hype.] Dat zal wel kunnen. Maar ik weet van praktijk dat het verslaan van populisme, als het de enige issue is die een meerderheid verenigt, wordt gevolgd met enorme splinter polen onder de meerderheid die niks meer met populisme willen te maken hebben. Of later racisme blijft bestaan, heb ik er geen twijfel over, maar politiek gezien zal het gaan over een marginale rol. Racisme als een gedachtegoed, een ideologie, een gelegenheid, zal nog lang blijven ons volgen. Maar als racisme een marginale positie inneemt, kan men makkelijk zich concentreren op discriminatievormen als overtreding van de wet waarvoor geen (racistische, populistische en door een meerderheid ter zake doende) uitleg bestaat. Ik had nooit gedacht ZP kan zo’n rol op zich nemen. Maar gezien het feit dat PVV zijn standpunten over EU en zelfs migranten en moslims begint te “kelderen”, schat ik de rol van ZP gaat nog centraler worden in de worsteling der polen! Hoe langer ZP onopgelost hoe enorm zal de gevolgen van het loslaten van ZP worden. En ZP zal zeker losgelaten worden! In oppositie mag men vaker gokken! Dat Han hetzelfde weg bewandelt als Piet eerder, heb ik geen twijfel. Men die wilt, kan zijn “eigen socialisme” bij kapitalisten bereiken dan bij arbeidsvolk! Het is een kwestie van tijd tot men ook Han ziet met soortgelijke literatuur redeneren! Ik ken Chomsky en zijn politiek en denkwijze, ook ‘the Manufacturing of Consent’. Bedankt voor advies.

thomiozo
thomiozo10 jun. 2016 - 1:00

Ik voel me niet superieur omdat ik blank ben, noch omdat ik een gereïncarneerde slavenhouder ben. Ik voel me superieur omdat ik nog nooit iemand heb vermoord, verkracht, geslagen, bestolen, geïntimideerd, drugs heb verkocht, andermans feestdagen heb afgepakt, stenen naar mensen gooi, politieke correctheid gebruikt om iemands gedrag te forceren, de vrijheid van meningsuiting proberen te beperken omdat ik speciaal ben en dus niet uitgescholden mag worden. Nederlander zijnde zijn dit de normen en waarden waar ik mijn zelfvertrouwen uit haal. Dat zelfvertrouwen zegt mij dat ik het probleem niet ben maar echter mensen die bovenstaande niet kunnen laten. Als je vind dat je oneerlijk behandeld word om je ras moet je maar eens flink boos worden op degene die het gemiddelde zo de afgrond in trekken, laat die sociale controle maar werken (in plaats van buurtvaders de gewapende overvallers herbergen.)

Van der Wal
Van der Wal9 jun. 2016 - 23:54

Maar wat van de mensen die hier vrijwillig zijn komen wonen bij de inheemse racisten? Dat is toch net zoiets als naar Nazi-Duitsland emigreren.

Appi Mohamud
Appi Mohamud9 jun. 2016 - 23:22

Prachtig geschreven Han. Ik krijg er bijna tranen van. Zo ken ik U werk en niet anders. wat mij net zo veel stoort is ook het franwoondelijk houden van mensen voor dingen die een staat heeft gedaan. Nou zijn wij allemaal kinderen van de staat, maar toch nog individueel. Als er word gezegt dat Nederland rijk is geworden door slavernij en colonisatie. Komen de meeste mensen aan met "maar mijn voorouders waren arme arbeiders die dat geld nooit hebben gezien". Niet inzien dat wij allemaal van dat rijkdom aanhef genieten zijn. Ja wij allemaal. Want zonder die rijkdom hadden we vandaag geen verzorging staat. Maar het ergste is nog het vet dat ze hun voorouders erbij halen zegt dat ze het persoonlijk aanval ervaren. Terwijl het helemaal niet zo bedoeld word. Het was een fout en terecht bestempeld als zwarte bladzijden, maar als je daar het boek sluit en nooit meer over praat, val je weer in het herhaling. En juist omdat we deze bladzijdes te lang hadden afgesloten gebeurd het nou alweer. We weten het beter dan de mensen daar, dus laten we maar democratie brengen in het midden oosten door irak kapot te bombarderen, het lucht van Libië afsluiten. En tegenstanders van Assad bewapenen. En als de winder gebeurd dat die mensen legaal en op democratische manier een leider hebben gekozen? Dan weten we nog steeds beter en faciliteeren een coup door het leger. Kunne we weer roepen, "zie je wel. Barbaren snappen nix van democratie". Het zelfde geld voor zwarte piet. Met "Zwarte piet is racisme" word er niet bedoelt, " jij bent racistisch". Het is meer een waarschuwing van, "laten we niet terug gaan naar die tijd". Het is altijd moeilijk geweest om de discussie niet persoonlijk te nemen. Al helemaal als je jezelf identificeert met waar over gesproken word. Leve en laten leven is dan de motto. Maar laten we alstublieft nooit meer stopen om over te praten. Het liefst zo beschaafd en onpersoonlijk als mogelijk. P.S na u flinke aanval op DENK, begon ik een beetje te twijfelen aan U, maar met dit stuck heb je me weer laten zien waarom ik je zo goed vind.

3 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 jun. 2016 - 6:51

[Met “Zwarte piet is racisme” word er niet bedoelt, ” jij bent racistisch”. Het is meer een waarschuwing van, “laten we niet terug gaan naar die tijd”.] Kletskoek en apekool.

MP3
MP310 jun. 2016 - 8:51

"Ja wij allemaal. Want zonder die rijkdom hadden we vandaag geen verzorging staat." Na WO 2 was NL berooid. Op welke manier hebben wij daarna de verzorgingsstaat opgebouwd door terug te grijpen op eerdere inkomsten? "En juist omdat we deze bladzijdes te lang hadden afgesloten gebeurd het nou alweer." Dit is vaak geroeptoeterd en vaak onderuit gehaald. Lees jij die commentaren nooit waarin uitgelegd wordt waarom dat niet klopt? Iedereen die de afgelopen 50 jaar onderwijs genoot en TV in huis had, kranten las, is er steeds weer over geinformeerd. Misschien VMBO gedaan ? Hoe lager het voortgezet onderwijs hoe minder , vermoed ik, de aandacht voor vakken als Geschiedenis.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 jun. 2016 - 13:28

Niek als je nix te melden hebt schrijf dan ook nix. MP. De goudvooraad van Nederland in de tweede wereld oorlog bedroeg ruim 400 ton. Der is door de Duitsers ongeveer 190 gestolen. Die vooraad wat was aangelegd tijdens de coloniale tijden zat het merendeel in Engeland en America. Dankzij die vooraad kunnen we spreken van een rijkland. Dat vlak na de wereld oorlog meeste Nederlanders nix te eten hadden kwam juist door de geroofd goud en het tijd wat de toendertijd Nederlandse regiring der over deed om een deel van dat goud naar Nederland te halen. Dat de gewoon man honger leed is een feit. Dat de Nederlandse elite genoeg te eten hadden ook. Dus wat klopt er niet aan me stelling dat we nog steeds van dat tijdperk aan het genieten zijn? Der is een kans dat een deel van dat geroofd goud van Nederland door de Duitsers terug komt. De koper van dat geroofd goud, Oostenrijk is al 60 jaar met Nederlandaan het onderhandelen voor teruggaven. Nou kan je je wel realiseren dat dat goud nooit maar dan ook nooit terug zullen gaan naar de originele landen waar het vandaan kwam. Dus nogmaals mijn vraag: wat klopt er niet aan mijn stelling? En zouden we een verzorging staat hebben zonder colonies?

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 23:12

Je ziet overblijfselen van kolonialisme ook terug in Nederland nu kijk maar naar indishe bevolkings groep in nederland die bestaan meestal uit nakomeling van een Nederlandse vaders en iheemse aziatshe vrouwen. Die zich tegenwoordig Indo's noemen hebben in nederland een status als westers allochtoon ter wer Indonesie al heel lang niet meer bij Nederland hoort. Maar daar aan tegen heb je mensen uit de Antillen en Aruba waar vele ook een gemengde afkomst hebben waar de vader 99.9 % Nederlands was en de moeder Afrikaanse slavinnen en indianen. wat hebben Indische mensen en Antillianen met elkaar in gemeen ze zijn beide in grote getallen van gemengd Nederlands afkomst. De ene groep behoort tot het Nederlandse koningkrijk maar word in NL gezien als niet westerse allochtonen maar iemand uit Indonesie wel wat voornamelijk een aziaatish/islamitisch land is. word in NL gezien als westerse allochtoon Hoe zou dit komen ?

Dion van Oirschot
Dion van Oirschot9 jun. 2016 - 22:16

Goed en genuanceerd stuk Han. Ik ben het ermee eens dat je zaken moet proberen van meerdere kanten te bekijken. Eenzijdig polariseren helpt niet om het verleden en de betekenis daarvan een plaats te geven waarmee je verder komt (in de zin van: tot meer begrip voor elkaar en opschuiven naar een veranderde situatie waarin het onrecht verminderd wordt) . Maar waar je volgens mij de plank misslaat is waar je het hebt over 'white privilege'. Je schrijft: "Men heeft zich als het ware meester gemaakt van de ideologische artillerie uit de tijd van het kolonialisme en de lopen naar de blanken gekeerd. Er zit, zo leert ons bijvoorbeeld Mitchell Esajas, een essentiële onvolkomenheid in alle blanken. Zij kunnen zelf hun racisme niet doorzien of begrijpen tenzij anderen hen dat bijbrengen." Het kernpunt van 'white privilege' (en van 'male privilige' wat een soortgelijk begrip is) is dat je vanuit de belevingswereld van de geprivilegeerde, je er je nauwelijks of niet van bewust bent hoe jouw situatie veel gunstiger is dan die van de 'ander'. Je ervaart dat als 'normaal'. Je kunt je als blanke (witte) nauwelijks voorstellen hoe het werkelijk is om een donkere huidskleur te hebben. Net zo min als dat je het als man kunt voorstellen wat het betekent om als vrouw in deze wereld te leven en welke specifieke problemen je daarin tegenkomt. Dat betekent niet zonder meer dat elk verhaal dat vanuit 'onderdrukte' kant verteld wordt zonder meer de volledige waarheid is. Het betekent wel dat je inderdaad alleen kunt leren hoe discriminatie precies werkt, als je luistert naar de slachtoffers van discriminatie. Over zwarte piet ben ik het overigens ook met je oneens, maar dat laat ik in deze reactie even terzijde.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jun. 2016 - 22:29

Dat kan ik me allemaal best voorstellen. Wie ben je om mij te vertellen dat ik dat niet kan?

Sardar2
Sardar29 jun. 2016 - 22:01

“Er zit, zo leert ons bijvoorbeeld Mitchell Esajas, een essentiële onvolkomenheid in alle blanken. Zij kunnen zelf hun racisme niet doorzien of begrijpen tenzij anderen hen dat bijbrengen. Die anderen – de mensen van kleur – kunnen dat wel. Daarom moeten de blanken braaf luisteren. Het is allemaal zeer herkenbaar en afkomstig uit het oude koloniale culturele archief. De rollen worden omgedraaid maar voor het overige zijn de systeemkaarten van het archief niet geschud.” (Han van der Horst) Is dat zo: Wat schrijft Mitchell Esaias? “whitesplainen. Dat is een term dat gebruikt worden om aan te duiden wanneer, wellicht goed bedoelende, witte mensen op een paternalistische manier aan een zwart persoon uitleggen wat wel en wat niet als racisme beschouwd dient te worden. Alsof zwarte mensen, na 400 jaar slavernij, kolonialisme en discriminatie, niet weten wat racisme is en hoe ze er tegen moeten vechten.” (Mitchell Esajas) De boze blanke man is nog steeds boos dat zwarte man hem niet geschikt acht om hem uit te leggen wat racisme is. En omdat de zwarte man de uitleg van boze blanke man niet accepteert, zegt de boze blanke man dat de zwarte man hem aan dom uitmaakt. Maar het is ook dom dat slager eigen vlees probeert goed te keuren. [Leven en laten leven. De mensen in hun waarde laten. Elkaar de ruimte gunnen.] Terecht ook. Maar een vraag aan Han van der Horst: geldt deze “leus” ook voor ongelijke “ander”? Als ja, is het niet hen “in hun waarde laten” leven? Is het niet hen als ongelijke laten leven? Deze leus was misschien voor de polders die rechten en gelijkheden bevochten en verkregen hadden, niet discriminerend was, maar voor achtergestelde, uitgesloten en gediscrimineerde migrant en kleurling is het niet minder dan het toekennen van een toekomst als hun verleden. Tot de huidige scheve verhoudingen niet opgelost is men kan niet die oude Nederlandse inzicht eigen maken. Het bewijs dat men verleden netjes achter de rug laat ligt in hoe men heden handelt.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jun. 2016 - 22:33

Ik wil Mitchell Esajas helemaal niet uitleggen wat wel en niet als racisme beschouwd moet worden. Ik ga er ook niet van uit dat zwarte mensen niet weten hoe ze moeten vechten. Er is iets anders aan de hand. Ik geef mijn visie over de rol van het kolonialisme in de Nederlandse geschiedenis en welke invloed dit heeft op het heden. Dat is mijn goed recht en dat doe ik. verder geef ik aan wat de look and feel is van een samenleving waarin ik me thuis voel.

kapitanlaipose
kapitanlaipose9 jun. 2016 - 21:58

Blanke superioriteit is alom aanwezig. Ergens voelen blanke/ witte mensen nog steeds aan dat kleurlingen dankbaar moeten zijn dat ze in Nederland zijn. Het maakt verder niet uit dat de betreffende kleurling in Nederland is geboren en getogen. Hij blijft immers een "zwartje". Kleurlingen worden nog steeds gezien als "gasten" en niet als mede eigenaars van dit land. Dat wordt niet hardop gezegd. Maar deze emotie van blanke superioriteit komt bovendrijven zodra een kleurling een andere mening er op nahoudt dan blank mainstream Nederland. Dan mag zo'n zwartje met de bananenboot terug naar apenland. Zie de duizenden reacties op internet op Gario, Anouk, Simons, Apa, Tan etc. etc.

16 Reacties
Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 22:29

Je hebt een punt, wat je aankaart is deel van de realiteit die we vooral nu om ons heen zeen behalve als je Chinees bent wat dat zijn de favoriete schoot hondje ( ideale allochtoon) van vele witte supremacisten want die doen niks en vormen ook geen bedreiging ( ter wijl er b.v veel criminaliteit is onder chinezen in Den Haag waar ook zeker vele gemeenshappen last van hebben. Ik als Canadees persoon met Nederlandse roosr weet nog dat me Opa aangaf dat het door vele afro amerikanen kwam dat nederland ook vrij bevochten werd tegen nazi duistland en dan ziek op tv en internet hoe sommige witte supremacisten praten over de donkere medemens gewoon wagelijk voor woorden

il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 22:29

Natuurlijk is die dankbaarheid gewenst. Voor hetzelfde geld was U nu in Afrika geboren en had U op een bootje gezeten om de middellandse zee over te steken met alle risico`s van dien. Dat bestaan ruilen met het bestaan wat U nu heeft omdat U hier bent geboren is toch een groot verschil. Het klinkt heel hard, maar is toch de realiteit. Dus vort, weer terug in het gelid en meeklappen met de mainstream. Dan doet Uw kleurtje er gewoon niet toe.

Nailles
Nailles9 jun. 2016 - 22:32

En dat je nu juist zelf het kwaad van racisme met je naar bevolkingsgroepen op huidskleur gekoppelde negatieve karakterkenmerken bedrijft zal wel een brug te ver voor je zijn. Ironie. Racisme richt zich tegen huidskleuren en etniciteiten maar gaat er nooit vanuit. Het kenmerkt zich in slachtofferschap in huidskleuren en etniciteiten, niet in daderschap. Het komt niet uit de genen, het pigment, of bloed maar richt zich ertegen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jun. 2016 - 22:34

En vind je die uitingen representatief voor het hele Nederlandse volk? Wat heeft je tot die overtuiging gebracht?

Nagus
Nagus9 jun. 2016 - 22:35

Als het hier zo slecht is, dan moet je vooral gaan. Dat geldt met name voor migranten van de eerste generatie. Immers, waarom ben je hier dan. Maar het geldt natuurlijk ook voor hier geboren Nederlanders, blank en zwart. Hoewel het wat makkelijker verhuizen is als je twee paspoorten hebt natuurlijk.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 22:35

Ik will ook aangeven dat je wel onderscheid moet maken tussen '' blanken"' en witte supremacisten want wat u nu beschrijft zijn witte supremaciten en heb het niet over kale skinhead die leuk op internet mensen geitenneukers of apen noemt maar de gene die een diepere laag in de samenleving vormen die hoogopgeleid zijn een goeie baan hebben en precies weten waar ze het over hebben de intelectueel en niet blindelings leiders volgen omdat de witte autochtoon in bedreiging is, maar een ideologie aan hangen die gelooft dat de blanke man en vrouw het meest suprieure "ras" is.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 22:42

@ hanidge harry Afrika is niet een collectief mono geheel er zijn landen waar men gewoon in welvaart en in de midden klasse is opgegroeid. Landen als Ghana, Botswana, Mauritius, Seychellen, Algerije doen het goed en al jaren, decennia je per se uit afrika te komen wat gelijk moet beteken dat je arm bent en op een bootje naar Europa gaat. Voor zelfde kun je zeggen dat de boeren in ZA dankbaar moeten zijn dat ze in ZA zijn beland en kunnen genieten van het mooie en rijke landshap waar ze generaties wonen.

il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 22:50

@ Maarten, de afro amerikaan is eigenlijk grotendeels de backbone geweest van het leger. Ze zijn het nog steeds. Michael Moore stipte dat destijds goed aan tijdens Fahrenheit 9/11. Mensen vanuit een lage sociale klasse zijn nu eenmaal meer vatbaar voor een baan bij de overheid. Als je mensen dus elke mogelijkheid ontzegt om zich te ontwikkelen dan zijn ze makkelijk kanonnenvoer. Ik vind dat goede punten om inderdaad aan te tonen dat white supremacy zeker bestaat. Aan de andere kant, hebben de russen ook een enorm offer gebracht om een einde aan de 2de wereldoorlog te maken. En de russen worden nu ook heel makkelijk weggezet als kwade geesten. Dat komt o.a. door stalin. Maar dat toont meteen aan dat het meer een westers superioriteitsgevoel is dan enkel een white supremacy.

il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 23:22

2* @ Maarten. Natuurlijk is het heel kortzichtig. Maar misschien moet je afentoe eens kortzichtig zijn om mensen te doordringen welke rijkdom mensen hebben omdat ze hier geboren zijn. En ja, in vergelijking met de migranten uit Afrika hebben ze het hier dus best wel getroffen eigenlijk. Is NL nu meteen een ideaal land? Absoluut niet, er valt nog een hoop te veranderen en te verbeteren. Maar met die militante toon van sommigen heb ik niets en kan ik niets.

Piet de Geus
Piet de Geus10 jun. 2016 - 3:15

"Blanke superioriteit is alom aanwezig." Hoe kom je daar toch bij? Blanke superioriteitsgevoelens zijn net als nationalistische gevoelens vooral aanwezig bij de onderlaag van de samenleving: bij mensen die niets hebben om 'trots' op te zijn dan hun huidskleur en hun geboorteland. Niet voor niets zaken die geen verdiensten zijn maar die ze bij hun geboorte cadeau hebben gekregen. "Ergens voelen blanke/ witte mensen nog steeds aan dat kleurlingen dankbaar moeten zijn dat ze in Nederland zijn." Dat geldt helemaal niet voor pipse mensen (ik zou het echt op prijs stellen om niet blank of wit genoemd te worden) in het algemeen. Het geldt met name voor mensen die nadat ze (geheel en al buiten hun schuld) met die huidskleur binnen die landsgrenzen geboren zijn helemaal niks van hun leven hebben gemaakt waar ze enige trots aan kunnen ontlenen. Dat is de paradox van de trots op Nederlanders: zij hebben zelf werkelijk helemaal niets bijgedragen aan een Nederland waar je trots op zou kunnen staan en zijn ook niet bereid om bij machte om dat wel te doen. Wat dat betreft lijken ze overigens verdomd veel op mensen die voortdurend zeuren over verworven rechten: dat zijn ook nooit rechten die ze zelf hebben verworven maar die ze in de schoot geworpen kregen en waar ze als een soort erfrecht aanspraak op menen te kunnen maken.

Donutz
Donutz10 jun. 2016 - 6:46

Met dit soort hokjes denken, groepen een collectieve eigenschap toedichten (" veel tot bijna alle *groep* zijn *eigenschap* " ben je aan het discrimineren. Dat is niet het zoeken naar de dialoog, samenwerking, naar elkaar luisteren, samen problemen benoemen en kijken hoe we die kunnen oplossen. Het is natuurlijk waanzin om slechte (of goede) eigenschap toe te dichten aan een groep. Kijk naar het individu. Een statement dat " de blanke man donkere mensen als zwartjes ziet die op de bananenboot moet" is net zo fout als "de Marokkaan die Nederland wil onderwerpen aan de islam ende vrouwen als hoeren ziet". Gewoon fout. Er zijn inderdaad individuele mensen uit "die groepen" die zo denken maar kun je niet toedichten aan een groot deel van hen. Stop met labelen, betreed de ander tegemoet als individu en werk met positieve insteek samen.

Sardar2
Sardar210 jun. 2016 - 7:12

@ Piet de Geus, 10 juni 2016 at 05:15 [bij mensen die niets hebben om ‘trots’ op te zijn dan hun huidskleur] [Wat dat betreft lijken ze overigens verdomd veel op mensen die voortdurend zeuren over verworven rechten] En hoe komen we eraf? Door meer mensen hen alles afnemen om er behalve een “huidskleur” niks overblijft om trots op te zijn? En misschien nog een verleden die men graag terug wilt brengen? Maar misschien vind je het al zo goed?

hminkema
hminkema10 jun. 2016 - 7:35

"Blanke superioriteit is alom aanwezig." Is dat zo? Het hangt er van af hoe je dat bekijkt: goed of fout. Ik acht de westerse cultuur, wat nogal een koepelbegrip is, in veel opzichten superieur aan niet-westerse culturen. Het is een cultuur waarin na vele eeuwen van schermutselingen de one-man-one-vote democratie en de vrijheid van meningsuiting zijn komen bovendrijven, waarin wezenlijke gelijkwaardigheid van mensen - waaronder seksen en rassen - is komen bovendrijven en op onze scholen wordt onderwezen, waarin minderheden relatief weinig gebukt gaan onder meerderheden, waarin redelijke sociale vangnetten bestaan voor mensen die het in het leven minder getroffen hebben, waarin mensen mogen geloven wat ze willen zonder daarvan maatschappelijke nadelige consequenties te ondervinden, waarin non-discriminatie op een prominente plek in de Grondwet is geborgd, waarin politieke strijd gevoerd wordt met het woord en niet met het zwaard. En waarin zelfs mensen die moeite hebben met genoemde waarden niet direct de deur gewezen wordt. Dat alles acht ik superieur aan de alomtegenwoordige achterlijke, repressieve culturen in een groot deel van de wereld. Of die nu religieus of anderszins ideologisch geïnspireerd zijn. Ik ben geen hard-core relativist of nihilist: ik mag non-discriminatie superieur achten aan discriminatie, evenals ik een van godsdienst gescheiden staat superieur mag achten aan een door godsdienst bepaalde staatsvorm. Ik hoef mij niet te beperken tot de 'neutrale' vaststelling dat men daar verschillend over denkt. Het is een onweerlegbaar feit dat in de afgelopen 500 jaar *hoofdzakelijk* blanke westerlingen, waaronder veel blanke Europeanen, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling tot de huidige, superieure westerse cultuur. Wie anders beweert, liegt. Hang ik daarmee een 'blanke superioriteit' aan? Natuurlijk niet. Ik hang een politieke & culturele superioriteit aan. Dat daarbij relatief veel blanken betrokken waren, zie ik niet als essentieel gegeven. Talrijke niet-blanken ervaren de genoemde westerse waarden ook als superieur. Gezien het uitgedrukte gelijkheidsbeginsel is dat ook te verwachten. Kortom: *fout* zou zijn te denken dat wie blank is en de westerse politiek-culturele superioriteit aanhangt, 'de blanke superioriteit' is toegedaan. Je zou datzelfde immers niet beweren over niet-blanken die dezelfde superioriteit aanhangen. *Goed* is te bedenken dat het superieur achten van de westerse cultuur geen racisme impliceert. Ook al figureren statistisch gesproken vooral blanken als aanjagers en handhavers van die westerse cultuur. Voor de stelling dat ons land 'alom' bevolkt wordt door blanke mensen die menen dat zij per definitie superieur zijn aan zwarten, zie ik geen overtuigend bewijs.

Piet de Geus
Piet de Geus10 jun. 2016 - 8:47

"En hoe komen we eraf?" Door het for granted te nemen: als iets dat je wegens een of ander geboorterecht cadeau krijgt. Dan ben je het kwijt voor je er erg in hebt.

poeslief
poeslief10 jun. 2016 - 11:10

@pietdegeus "Dat is de paradox van de trots op Nederlanders: zij hebben zelf werkelijk helemaal niets bijgedragen aan een Nederland waar je trots op zou kunnen staan en zijn ook niet bereid om bij machte om dat wel te doen" Nou Piet som maar eens op voor welke verdiensten van jou wij een standbeeld op gaan richten, en jouw voor gaan dragen voor een lintje?

Piet de Geus
Piet de Geus10 jun. 2016 - 13:56

"som maar eens op voor welke verdiensten van jou wij een standbeeld op gaan richten" Zodra ik met misplaatste trots kom mag je die vraag stellen. Nou, jij ook weer niet, maar dan mag die vraag in ieder geval gesteld worden. "en jouw voor gaan dragen voor een lintje?" Ook als de uitnodiging daarvoor in correct Nederlands was zou ik weigeren.

Cinema2
Cinema29 jun. 2016 - 21:57

Ga toch maar eens een boekje bestellen van deze man. Veel opiniemakers kunnen een voorbeeld nemen aan u!. Zo doe je dat dus, een stuk schrijven wat over het mijn gekoesterde "midden" gaat. U weet hoe ik erover denk, en je moet wel doof of blind zijn wil je dit niet horen of zien. De flanken breken in in het midden en nemen langzaam maar zeker bezit van het midden...

1 Reactie
il viaggiatore
il viaggiatore9 jun. 2016 - 22:33

We moeten blijven strijden voor een sterk midden. Lastige opgave soms, maar ergens heb ik er wel weer vertrouwen in. Met DenkNL als tegengeluid voor de PVV kan het midden zich weer gaan herpakken.

Ben Joop
Ben Joop9 jun. 2016 - 21:35

Iemand zou deze oude blanke man met een goed hart moeten vertellen dat hij.....

1 Reactie
D'Holbach
D'Holbach9 jun. 2016 - 22:19

Behoorlijk gelijk heeft ditmaal?

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2016 - 21:26

[De tegenpartij was echter evenmin zuiver op de graat en de situatie had zeker aspecten van een interne Indonesische burgeroorlog waarin Nederland partij koos.] Op deze manier kun je bij elke bevrijdingsstrijd je vraagtekens stellen. Kijk naar b.v. de Algerijnse bevrijdingsstrijd. De fundamentele vraag is: hadden de Europese landen het recht om Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse landen te bezetten en te exploiteren of hadden ze dat niet? Als je vindt dat ze dat recht hadden dan kun je de geschiedenis interpreteren als een proces waarbij 2 partijen vechten dus 2 partijen schuld hebben. Dit is wat ik proef in bovengenoemd citaat. In mijn ogen geeft dat blijk van een koloniale mindset. Als je vindt dat ze dat recht niet hebben en dat elk volk zelfbeschikkingsrecht heeft dan zie je dat er een verschil is tussen het geweld van de koloniale macht en dat van een bevrijdingsbeweging. Vergelijk het met de tweede wereldoorlog: ook de geallieerden waren niet bepaald 'zuiver op de graat', sterker ze hebben grootschalige misdaden begaan. Toch vinden we (of vind ik althans) dat de oorlog tegen nazi-Duitsland juist was en dat het goed is dat de nazi’s verslagen werden.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jun. 2016 - 22:36

Ik erken het goed recht van bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld, nadrfukkelijk ook die in Indonesië. Dat neemt niet het onaangename feit weg, dat ook de partijen die om zo te zeggen gelijk hadden zich vaak genoeg schuldig maakten aan oorlogsmisdaden. Dat mag je niet wegpoetsen. Zie je dat woordje ook wel staan voor de partijen die om zo te zeggen gelijk hadden?

CharlesdeValois
CharlesdeValois9 jun. 2016 - 21:20

Je mist de blinde vlek van de gewone bevolking alhier toentertijd. Men liep op klompen tegen de klei en kon geen letter lezen en men was vrijwel nergens van op de hoogte. En vanuit die beeldvorming kan je niet spreken over een algemeen gevoel van verhevenheid.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jun. 2016 - 22:40

Het volgende is inderdaag belangrijk: Sinds 1980 zijn er veel meer Nederlanders in Indonesië geweest dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. In 1939 werd het enorme eilandenrijk door ongeveer 90000 Nederlanders bewoond, die de macht uitoefenden over 40 miljoen onderdanen. Het kan zijn dat die getallen niet helemaal kloppen maar de verhoudingen wel. Er zat een stevige filter op de nieuwsvoorziening van Indonesië naar Nederland en de gemiddelde burger hier was slecht op de hoogte en nam veelal de vooroordelen van de kolonialen voor zoete koek aan. Op deze regel bestonden overigens belangrijke en grote uitzonderingen.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 21:15

Goed stuk ook het feit dat witte suprematie gewoon deel was van de westerse cultuur in 17de 18de 19de en begin 20ste eeuw. En dat het zo diepgeworteld is in de sociale dynamic, politiek en economie maar vooral in de acedemica waar vele geleerden met dit ideologie onbewust en bewust mee zijn opgegroeid. Het illustratie The Sleeping Sickness, by Gordon Ross is heel heel sterk geillustreet dat geeft aan dat hij en de westerse machthebbers van die tijd en zellf nu Afrika zien en erkennen als een grote reus die slaapt. En als die slaapt moet je slag toe slaan maar als hij................wakker word dan ontwaakt je ook echt iets heel groots het is ook niets voor niets dat vele Afrikaanse landen vooral frans prekende landen in een staat van onstabiliteit ver keren vanwege afrikaanse leiders die als poppen in macht posties zjn geplaatst door externe macht hebbers (Franceafrique) die zo hun slaatje kunnen slaan om grondstoffen waar afrika heel rijk aan is goedkoper te kunnen verkrijgen. Ik mis helaas ook een stuk over de chinezen en Aziaten in Nederland

1 Reactie
cockpol
cockpol10 jun. 2016 - 1:24

De tijd van Franceafrique het Franse neo-koloniale concept, is sinds Mitterand een aflopende zaak, alhoewel wij er in Mali nog wel wat van zien. Amerika heeft voet aan de grond met Africon, en de vele basissen en opleidingscampen tegen islamfundamentalisme. Maar de Grote Speler in Afrika lijkt nu China te zijn. Hun succes, zo zeggen de main stream media, bestaat erin dat de Chinezen, niet zoals de Fransen en de Amerikanen, de nadruk l mensenrechten en democratie ontberen, maar meegaan in de leefwereld van de machthebbers (inclusief corruptie op veel grotere schaal dan de Westerlingen). Dit is wel merkwaardig, daar waar de koloniale rijken de mensen geknecht hebben onder de mom van beschavingswerk (en dat deden zij ook hier en daar wel door scholen, ziekenzorg en infrastructuur), maar het was toch voornamelijk het profijt dat hun trok. Nu lijken de westerse staten volop de democratische en mensenrechten kaart te trekken. Maar de vernedering en paternalisme van vergane tijden lijkt door te werken in de ex-kolonies, en de winnaar zou weleens China kunnen zijn. Eens benieuwd om een beeld te krijgen van de chinese koloniale aanpak.

Johan Stavers
Johan Stavers9 jun. 2016 - 21:02

" Ook blijken etnische en religieuze gemeenschappen in Nederland nog wel eens onaanvaardbare druk uit te oefenen op individuen die zich aan hun regels willen onttrekken" Neem maar van mij aan dat deze groepen langzaam maar zeker de overhand zullen krijgen. In Londen tekent de etnisch-religieuze segregatie zich al af. Het zijn de conservatieve religieuzen die de kinderen krijgen terwijl de progressieven geen kinderen krijgen of ze adopteren. Het zijn de groepen die opportunistisch discrimineren, die onoprecht discussiëren, die de schuld altijd bij een ander leggen en zelf geen schuld aanvaarden, die winnen van de groepen die dat niet doen. Blind universeel ethisch verantwoord humanisme is geen evolutionair winnende strategie en volken die er serieus naar handelen hebben dus geen toekomst.

2 Reacties
slopsma
slopsma9 jun. 2016 - 22:04

Johan Stavers 9 juni 2016 at 23:02 Blind universeel ethisch verantwoord humanisme is geen evolutionair winnende strategie en volken die er serieus naar handelen hebben dus geen toekomst. Een keiharde waarheid!

cockpol
cockpol10 jun. 2016 - 1:33

Het westen dat deze waarden uitdraagt (al dan niet consequent) is in ieder geval aan het uitsterven. Begin 19de eeuw maakten mensen van Europese oorsprong 45% uit van de werldbevolking. Het was dus de grootste etnische groep. Nu (en met veel goede wil) maken zij nog 20% van de wereldbevolking, en dit percentage zakt als een baksteen. De grootste bevolkingsgroei doet zich voor in de armste, minst geschoolde, meest religieuze delen van de wereld.

Nailles
Nailles9 jun. 2016 - 20:34

Veel wijsheid dit keer Han. Ik mag hopen dat al degenen die dit lezen het verschil inzien tussen het belang van het aanvaarden van de realiteit van een verleden zonder persoonlijke schuld, een via afstamming, of een collectieve. Dat de verantwoordelijkheid door dat verkregen inzicht, in plaats van wijzen naar elkaar van nazaten, vooral er een is aan huidig bestaande raciale misstanden iets te doen. Hier maar vooral ook elders. Dat het dus qua verleden of heden zeker niet een blank probleem of verantwoordelijkheid of schuld is, iets wat ironisch genoeg een racistisch standpunt zou zijn. Het nooit zonder meer een collectieve schuld van een door nationaliteit, etniciteit, of huidskleur maar een menselijk bepaalde schuld is, op basis van schuld van personen. Met zelfs nu nog steeds grootschalige bestaande slavernij en minder rechtstreekse uitbuiting, waar opvallend weinig aandacht voor is in vergelijking met dat uit het koloniale verleden, wordt het tijd behalve dat verleden onbelast (!) onder ogen te zien, juist hier de focus op te leggen en dan de daders naar persoon te bestrijden. Nu, met die zo gepolitiseerde aandacht voor het verleden, en een tegenstelling tussen blank en zwart verbonden met veronderstelde overgedragen collectieve raciale schuld, wat een zeer kwalijk standpunt is, lijkt het meer dat het de daarop zo gefocuste activisten meer te doen is om een raciaal geïnspireerde strijd tegen de blanke nazaten van daders als gewenste schuldigen, dan dat ze zich werkelijk bekommeren om de toenmalige slachtoffers ervan omdat ze anders die van heden ten dage met niet blanke daders niet zo opvallend onbenoemd en vooral onbestreden lieten.

1 Reactie
MP3
MP310 jun. 2016 - 9:19

Als ze die collectieve schuld zo graag een DNA kwestie noemen kunnen ze zich ook realiseren dat veel van hen afstammen van blanken en dus mede verantwoordelijk zijn. NOT! Wat een bullshit toch allemaal. Universums aan tijd, energie en whatever worden er gevuld aan discussies over gerelateerde onderwerpen. Mensen, het is mooi weer buiten. Ga wat nuttigs doen. PEACE!

pmolenaar71
pmolenaar719 jun. 2016 - 20:03

Vorig jaar was ik aanwezig bij het Caribisch zomercarnaval. Ik kon genieten van de kleuren, muziek en prachtige vrouwen. Anderzijds kon ik mij ook voorstellen dat niet iedereen daar zo over denkt. De vrouw wordt geobjectiveerd en voorgesteld als hyperseksueel wezen. Vanuit feministische hoek is hier dan ook veel kritiek op: "Each year, Brazil sells a hyper-sexualized Carnival to tourists, treating women’s bodies as a national attraction. " (http://www.nytimes.com/2014/04/24/opinion/barbara-life-as-a-brazilian-woman.html?_r=0) Niet alleen feministen hebben hier kritiek op. Ook de meer conservatief ingestelde gelovigen zullen dat festival niet waarderen. Datzelfde kun je ook zeggen over een evenement als de 'gaypride'. Voor sommigen zijn dergelijke evenementen erg kwetsend. Maar moeten ze daarom direct verboden worden? Of moeten we elkaar de ruimte geven? De Mitchells van deze wereld zullen zeggen: er moet geen ruimte zijn voor racisme! Aan hen de vraag: moet er dan wel ruimte zijn voor seksisme en het objectiveren van vrouwen? == In Nederland hebben wij geleerd om ook kritisch naar jezelf te kijken. Sterker: menig reaguurder hier op joop.nl heeft een 'weg met ons' mentaliteit. Dat gaat mij iets te ver. Maar een gezonde dosis zelfkritiek is belangrijk. Boeken als 'Oorlogswinter' van Jan Terlouw hebben daar volgens mij enorm in geholpen: Niet alleen de Duitsers waren slecht. NSB-ers bleken mensen te zijn die joden hielpen. En verzetsmensen bleken voor de Duitsers te werken. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Nederland heeft zijn fouten erkend. T.a.v. het koloniale tijdperk. Een ook over onze 'bereidwilligheid' in WO2. Wij erkennen dat veel Nederlanders actief hebben bijgedragen aan de jodenvervolging. Hoeveel zwarten erkennen dat slavernij gebruikelijk was in Afrika in die periode en dat de slaven door hen zelf verkocht werden aan de blanken? Wanneer houden zwarten eens op met het doen alsof er alleen zwarte slaven waren? Alsof er geen 1,25 miljoen blanke slaven zijn verhandeld aan de Turken in diezelfde periode. Wellicht is een postbus51 campagne nodig?

Nick Ros
Nick Ros9 jun. 2016 - 20:01

Met een aangepaste ZP, als een moderne pakketjes bezorger daar kan ik mee leven. = STOF TOT NADENKEN. Waar ik mij aan stoor = GOEDE DOELEN. Daar sturen ze blanke BN’ers naar zwart Afrika om te kijken of ons geld wel goed wordt besteed. Nou denk ik dat die Afrikanen niet op die blanken zitten te wachten, die ze nog kennen uit een koloniaal verleden. Nederland heeft legio Humberto Tan’s en Edsilia Rombley’s die dat als ambassadeurs van ‘goede doelen’ veel beter kunnen en acceptabele zijn voor die Afrikaanse mensen. Hoe zullen blanken uit Drenthe, de Veluwe, etc., gaan reageren en vooral gaan denken, als daar zo’n bekende BN’er uit zwart Afrika, komt controleren of hun goede doelen gelden op de Veluwe en in Drenthe wel goed worden besteed ? Bij 'goede doelen gelden' en 'ontwikkelingsgelden' daar moeten de blanke BN'ers zich niet mee bemoeien op de werkvloer, gezien allerlei historische ervaringen. Dat zijn die Afrikanen nog lang niet vergeten.

4 Reacties
Nick Ros
Nick Ros9 jun. 2016 - 20:05

Wat ik me voorstel bij een vrij, divers en multi-etnisch Nederland ? Nou, dat stopt echt niet bij de grens in Venlo, of bij de grens in Roosendaal. Ook niet op Schiphol.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk9 jun. 2016 - 22:57

Wat u aangeeft zal niet werken het is principe een donkere Bnrs gezicht plaatsen op een europese donatie/ontwikkelings geld en organisatie. Afrikanen die goed geleerd zijn zien daar zo door heen. Leuk donkere persoonlijkheden maar de organisatie die ze representeren word niet gerund door een donker persoon, is niet echt specifiek gericht op een Afrikaans land met een specifiek constructieve doel. . Gaat niet werken helaas. En Humberto Tan is ook aziatish hij heeft een Chineese opa wat hem niet echt een donker persoon maakt om het even zo te zeggen.

Nick Ros
Nick Ros10 jun. 2016 - 3:24

Nou dan Humberto Tan naar Azië. Het gaat om de gelaatskleur in relatie tot een koloniaal verleden.

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk10 jun. 2016 - 11:22

@ Nick Ros In sommige landen was kolonisatie niet zo deep, vele Afrikaanse groepen kwamen nauwelijks in contact met europeanen. Dus de haat valt wel mee hoor

JStokx
JStokx9 jun. 2016 - 19:04

"Het is ook een stuk relevanter dan het boze te gaan zitten herkennen in tradities en iconografieën uit tradities waarin wij zelf niet zijn opgegroeid" Dit is helemaal hip Han, kun je verder niets aan doen. Het aannemen van een slachtofferrol voelt op de een of andere manier goed vandaag de dag. Elke uitgesproken of gedrukte zin wordt onder een vergrootglas gelegd om te zien of iemand zich (verplaatst) gekwetst kan voelen (namens een andere culturele groep).

Yolo2
Yolo29 jun. 2016 - 18:58

Goed stuk! Stof tot nadenken..