Joop

‘Verwarde personen’ – In een spiraal van bezuinigingen en geweld

  •  
12-04-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
181 keer bekeken
  •  
18359315_10212925871360372_38288155698645633_o-550x309

© Demonstratie in Utrecht tegen dwang in de psychiatrie, 6 mei 2018 (Foto: Grietje Keller / Actiegroep Tekeer tegen de Isoleer!)

Er is weinig begrip van wat deze mensen doormaken, noch van wat het effect is van falende zorg en politie-ingrijpen
Eind februari van dit jaar bleek uit cijfers van de Nationale Politie dat er een recordaantal incidenten met verwarde personen plaatsvindt. Tussen 2013 en 2016 ging het om een stijging van bijna 60 procent en het afgelopen jaar steeg dat aantal nog met 12 procent. De politie zegt zich zorgen te maken over de forse toename van overlast die verwarde mensen geven.
De term ‘verwarde personen’, die politie en de media gebruiken, is problematisch. Het programma De Monitor concludeert dat het een ‘containerbegrip’ is, ‘een vergaarbak voor alles wat afwijkend is’. Anders dan de term suggereert gaat het namelijk niet alleen om mensen met een psychische stoornis. Het gaat om mensen met dementie, drugs-problematiek, alcoholisme of een verstandelijke beperking. Branche-organisatie GGZ Nederland noemt het beeld dat de Nationale Politie schetst met haar cijfers zeer stigmatiserend.
Behalve stigmatiserend is de beeldvorming schadelijk. Door de achtergrond van de problematieken te negeren wordt het probleem eenzijdig bij de verwarde persoon neergelegd. Dit stuurt de verwachtingen van politieagenten als zij moeten omgaan met deze mensen.
Terwijl de ‘verwarde persoon’ – in werkelijkheid dus iemand met een psychische of verstandelijke beperking – logischerwijs moeite heeft om zijn/haar situatie rustig uit te leggen of het verlenen van medewerking aan de politie. Dit zorgt voor onnodige escalatie van geweld waar deskundige zorg op zijn plek zou zijn.
Vrijbrief In plaats daarvan heeft de politie nu een vrijbrief om geweld te gebruiken. In februari van dit jaar werd de 39-jarige verwarde Paul Selier door de politie zo geslagen dat hij overleed. Het was bekend bij de politie dat hij verward was. Dat weerhield agenten niet om met een team naar hem te schreeuwen en op hem in te slaan. Paul was ongewapend.
In 2017 werd een hulpeloze, naakte man in de isoleercel van een psychiatrische inrichting meerdere malen getaserd door de politie. De politie verdedigt zich door zelf een slachtofferrol aan te nemen. Zo zei een korpschef uit Rotterdam in een interview: ‘Als iemand met een pistool of een mes op je afkomt, dan doet dat wel iets met dienders.’ Maar geen van deze slachtoffers was gewapend.
Zulke uitspraken en het recente politiegeweld tonen aan dat agenten niet in staat zijn om zorgzaam of neutraal te handelen, en te de-escaleren zoals een GGZ-hulpverlener zou doen. Politieoptreden verergert juist de angstige situatie waarin deze kwetsbare mensen zich bevinden.
Bezuinigingen Een groeiende groep kritische professionals schrijven de toenemende problemen met deze doelgroep toe aan de enorme bezuinigingen bínnen de GGZ. Huisartsenorganisaties en georganiseerde psychologen noemen al jarenlang de hoge drempels voor hulp door onhoudbare wachtlijsten en personeelstekorten.
De Zeeuwse GGZ-directeur Paul de Schipper, wiens instelling jaarlijks 10.000 cliënten behandelt zegt: ‘Het aantal geweldsincidenten met verwarde personen stijgt door bezuinigingen en verkeerde politieke keuzes.’ Hij geeft aan dat de GGZ-capaciteit op te grote schaal is afgenomen, ‘met als gevolg onder andere dat we meer incidenten hebben buiten met mensen die ernstig in de war zijn en in die status overgaan tot forse agressie’.
Als oplossing voor de toenemende ‘overlast’ door deze personen worden al jarenlang aanbevelingen gedaan. Onderzoekers binnen de GGZ pleiten voor buurtzorg en ondersteuning aan huis door zorgprofessionals. Zo zou er meer oog voor kwetsbare mensen zijn en zou vroegtijdige signalering mogelijk zijn van zorgvragen, hulp bij medicatie of begeleiding bij andere sociale problemen.
Langdurig falende zorg Maar gezien de problemen is zorg aan huis alleen volstrekt onvoldoende. De zorg voor de groeiende groep psychiatrisch patiënten die eerst in de kliniek en nu thuis worden behandeld is ontoereikend, zegt Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht en gespecialiseerd in dwangzorg. Zij lopen vervolgens nog steeds tegen lange wachtlijsten, personeelstekorten, beperkte behandeltijd en flexibiliteit en dus inadequate- en onbereikbare hulp aan.
Volgens cijfers van de Raad voor de Rechtspraak van eind februari steeg het aantal spoedopnames de afgelopen tien jaar met 35 procent en het aantal gedwongen opnames met 80 procent. Bijzonder hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg en psychiater Niels Mulder wijt dit eveneens aan de verslechtering van de laagdrempelige zorg. Gedwongen opnames zijn volgens Mulder ‘een zwaktebod van langdurig falende zorg.’
Legemaate noemt hetzelfde: de oorzaak ligt in de opnameduur in de zorg die verkort is, waardoor psychiatrisch patiënten te snel naar huis worden gestuurd. Hierdoor wordt de kans op een terugval groter. Het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND geeft aan dat de impact van een dwangopname enorm traumatisch is voor patiënten.
Ernstige incidenten kunnen leiden tot gedwongen opname binnen justitiële setting. Maar ook de psychiatrische afdelingen van gevangenissen zijn overvol. ‘Misschien komen de mensen die eerder terecht konden in die instellingen, nu bij ons terecht’ zegt gevangenisdirecteur Erik Masthoff in een interview met NOS.
Bovendien krijgen gedetineerden alleen zorg zolang hun detentie duurt. Vaak zijn ze nog niet uitbehandeld als hun gevangenisstraf erop zit. Dat betekent ook dat mensen de buitenwereld weer in gaan terwijl ze geestelijk nog in de war zijn en zorg nodig hebben.
Vicieuze cirkel Kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond komen in een neerwaartse spiraal terecht die gevaarlijk is voor henzelf en anderen. Falende zorg en maatschappelijk falen leiden tot meer overlast. Politieoptreden vergroot vervolgens de achterliggende psychische problematiek. Ze worden gedwongen opgenomen op plekken die kampen met bed- en personeelstekorten en onvoldoende adequate zorg en behandeling. Na een incomplete behandeling belanden ze op straat en begint het cirkeltje opnieuw.
Een oplossing lijkt niet nabij maar zou moeten liggen in het onmiddellijk terugdraaien van de bezuinigingen op de zorg, inclusief het eigen risico en hogere verzekeringspremies. Meer geld en meer personeel kunnen zorgen voor kortere wachttijden en kwalitatief betere behandelingen.
Dat geld is er. Maar het verdwijnt in de zakken van topmannen bij verzekeraars en multinationals. Dat de meest kwetsbaren van de samenleving al niet goed opgevangen worden is erg zorgwekkend. Dat het huidige kabinet belastingcadeautjes van miljarden weggaf terwijl deze problemen spelen, maakt hen de echte criminelen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Pasqal
Pasqal16 apr. 2018 - 8:30

@ Karel de Vries, je schreef: "De betreffende inrichting zal wel een goede reden gehad hebben om de politie te bellen." Dat staat los van de vraag of het door de politie toegepaste geweld proportioneel was. Een relevantere vraag is: wie was er op dat moment eigenlijk verantwoordelijk voor de gezondheid van de patient?

José
José14 apr. 2018 - 22:51

Bauke Koekkoek heeft die E33-meldingen geanalyseerd, en daar vorig jaar over gepubliceerd: - De meldingen blijken te bestaan uit subgroepen van mensen die eenmalig (40%), enkele keren (35%) en (zeer) veelvuldig (25%) in beeld komen. - Bij de gevonden problematiek gaat het om psychische stoornissen, verslaving, ‘lastig gedrag’, dementie of een verstandelijke handicap. - De verklaringen zijn divers: met de mensen die heel vaak in beeld komen is serieus iets aan de hand en voor hen is zorg minder makkelijk toegankelijk geworden, voor mensen die eenmalig in beeld komen lijken meer sociaal-economische verklaringen passend. Voor de verschillende groepen zijn verschillende benaderingen of oplossingen nodig. Passender zorg voor de 'kwetsbare veelmelders', en socialer beleid voor de 'eenmaligen'. https://www.researchgate.net/publication/320635341_De_toename_van_'verwarde_personen'-meldingen_kwantitatieve_analyse_van_een_openbare_orde_en_public_health-probleem Bij zijn boek ‘Verward in Nederland’ hoort deze infographic: http://www.infographic-designer.nl/de-verwarde-mens-bestaat-niet-infographic/ Toen vorig jaar een behandelstop dreigde bij Emergis, legde Jim van Os in een interview in Trouw uit hoezeer de problematiek van verwarde personen met psychische problemen te maken heeft met de bekostigingssystematiek van de GGZ: “De situatie bij Emergis toont aan wat voor ‘chaos’ het is in de geestelijke gezondheidszorg momenteel, zegt Jim van Os, hoogleraar psychiatrie bij het UMC Utrecht Hersencentrum.“Het toont aan hoe weinig oog er is vanuit zorgverzekeraars voor patiënten die niet in een diagnosehokje passen, omdat ze bijvoorbeeld meerdere problemen tegelijk hebben.” Kloppen bij andere ggz-instellingen ook meer zwaardere gevallen aan? “Niet per se. Maar doordat mensen met ernstige problematiek onderbehandeld worden, krijgen GGZ-instellingen te maken met meer acute crisissituaties. Deze mensen in crisis worden kortdurend behandeld of opgenomen. Maar voor langdurende hulp is geen geld beschikbaar. Zo blijven mensen met zware problemen in de GGZ circuleren, waardoor het lijkt alsof er meer zijn.” Wat bedoelt u met onderbehandeld? “In 2006 is de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg geïntroduceerd. Omdat die de GGZ onbetaalbaar dreigde te maken, vergoeden zorgverzekeraars per instelling een strikt aantal behandelingen dat gekoppeld is aan een diagnose en symptomatische verbetering. Bij lichte klachten is dat systeem rendabel: goedkoop personeel draait protocollen af bij mensen die gemakkelijk beter worden. “Een kwart van de bevolking heeft psychische klachten; de vraag naar GGZ is dus onuitputtelijk, terwijl de GGZ maar een capaciteit voor 6 procent van de Nederlanders heeft. Juist omdat het helpen van mensen met lichte klachten rendabel is, wordt deze groep overbehandeld. De focus die bij de zwaardere patiënt lag, is verschoven naar de patiënt met lichte klachten. “Voor zwaardere patiënten is dus minder geld. Dit zijn de mensen met ernstige problemen die niet zomaar overgaan. Deze groep heeft een soort zorg nodig die niet past in het model van diagnose plus symptoombestrijding. Zij heeft hulp nodig die gericht is op het leren leven met lijden: geestelijke zorg, gericht op persoonlijk en sociaal herstel. Maar die zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dus komt deze groep als ‘personen met verward gedrag’ in het nieuws. Ze blijven door de GGZ heenstuiteren. Dat maakt het systeem ongelooflijk ondoelmatig.” Is er een oplossing om deze groep wel te helpen? “Zeker. Maar dan moet de organisatie van de GGZ volledig veranderen. Hef de bureaucratie op waar de zorgverzekeraars om vragen, dan komt er zo veel geld vrij dat er ook geld is voor de kwetsbaarste mensen.” https://www.trouw.nl/home/-behandelstop-is-symptoom-van-de-chaos-in-de-geestelijke-zorg-~a9550417/

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin15 apr. 2018 - 12:42

@ José - veel dank voor deze waardevolle bijdrage. Ik hoop dat menig Joper ze ter harte nemen zal.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 apr. 2018 - 7:22

Vergeet niet dat mensen die geen persoonlijkheidsstoornis hebben maar wel psychische problemen een persoonlijkheidsstoornis veelal in de maag gesplitst wordt om nog vergoeding te kunnen krijgen voor de therapie. Dit wordt door psychologen aangeboden bijvoorbeeld. Is op TV aangekaart, ik weet even niet meer bij welk programma. Die mensen weten vaak niet wat ze doen door daarmee in te stemmen. Die krijgen een stempel dat niet gedekt wordt door de werkelijkheid. Daarnaast is het een vorm van fraude, hoe dan ook ontstaan. Het beïnvloedt uiteindelijk ook nog eens het beeld m.b.t. de GGZ in Nederland. Hulp bij psychische problemen, dat wil zeggen die problemen die op het bordje van een psycholoog komen, worden niet meer vergoed, met meerdere depressies tot gevolg en geen adequate mogelijkheid problemen in de toekomst te voorkomen door bewustwording. Wat is er eigenlijk niet mis in de huidige geestelijke gezondheidszorg zou men zich kunnen afvragen. Uit mijn archief kan ik zo een groot aantal artikelen ophoesten die gaan over fraude gepleegd me det gelden, door de gezondheidszorg zelf sinds de marktwerking haar intrede deed. Uiteindelijk zullen de statistieken ook niet meer blijken te kloppen.

simpson_jr
simpson_jr13 apr. 2018 - 13:56

Het vervelende is dat het verschillende kanten opwerkt. Iemand die enkel verward is verdient een betere bescherming. Aan de andere kant gaat verwardheid ook nog wel eens gepaard met serieuze overlast. In beide gevallen heeft zo iemand eigenlijk goede hulp, iets wat in het tweede geval ook voor de omgeving zou moeten gelden.

1 Reactie
simpson_jr
simpson_jr13 apr. 2018 - 13:57

Hulp nodig...

Hiltermann
Hiltermann13 apr. 2018 - 8:18

" Zo zei een korpschef uit Rotterdam in een interview: ‘Als iemand met een pistool of een mes op je afkomt, dan doet dat wel iets met dienders.’ Maar geen van deze slachtoffers was gewapend. " Amsterdamse politie mensen zijn ontslagen van rechtsvervolging na het doodschieten van een verwarde man die met een mes zou hebben gedreigd. Het mes werd pas na een tweede zoekactie gevonden, het lag op een voor de verwarde man onbereikbare plaats. Hulpverleners die aanwezig waren hebben niet gezien dat er met een mes werd gedreigd. Wat een kul argument van die Rotterdamse politie chef. Politie mensen zijn getrained in het omgaan met geweld, dat houdt ook in geweld waarmee zij zelf bedreigd worden. zij hebben een heel assortiment van machtsmiddelen van wapenstok tot pistool tot hun beschikking om dreiging met gepast geweld af te wenden.

1 Reactie
Karingin
Karingin13 apr. 2018 - 11:48

Je hebt natuurlijk wel gelijk, maar in feite zou de politie er helemaal niet aan te pas moeten komen, behalve in uitzonderlijke gevallen. Als mensen adequate zorg krijgen hoeft het allemaal niet zover te komen.

vdbemt
vdbemt13 apr. 2018 - 8:12

Het is wederom een gevolg, symptoom van het rechtsliberale beleid van de afgelopen kabinetten, die kwetsbaren in onze samenleving letterlijk geen knip voor de neus waardvinden. Zie ook wat er gebeurt met de ouderen, de arbeidsgehandicapten. Daar mag best op bezuinigd worden.

richarrd
richarrd13 apr. 2018 - 6:24

Iedereen aan wie wat mankeert in Nederland wordt beschouwd als vijand van het volk en wordt uitgeschakeld, zo simpel is het. Dat is gewoon een ouderwets christelijke dictatuur. Mensen met problemen worden met harde hand opgesloten en krijgen medicijnen toegediend, net als in de Middeleeuwen. Mensen worden totaal ontmenselijkt, mensen met een beperking, mensen met problemen, mensen met schulden, enz., kortom iedereen waar wat aan mankeert. Dat krijg je in een land met een te lage intelligentie. Als de intelligentie van een land te laag is dan kunnen ze het allemaal niet meer aan. Alles is te moeilijk voor ze en voelen ze zich bedreigd en mensen die zich bedreigd voelen gaan als wilde gekken om zich heen slaan. Natuurlijk zijn alle minderheden en iedereen die anders is of aan iedereen waar wat aan mankeert voor de mensen met een te lage intelligentie het makkelijkste doelwit.

1 Reactie
richarrd
richarrd13 apr. 2018 - 6:48

Het schijnt zo te zijn dat wanneer mensen moeten kiezen tussen rijkdom en intelligentie, dat mensen dan voor rijkdom kiezen. Het is wel duidelijk dat mensen in Nederland voor auto's, vliegvakantie's, boten en dat soort dingen kiezen in plaats van hun eigen intelligentie op te krikken. Dat is ook een vicieuze cirkel want het lijkt me dat mensen voor materialisme kiezen omdat ze al niet zo intelligent waren. Eigenlijk kun je maar tot één conclusie komen en dat is dat mensen hersenloos consumentenvee zijn, precies wat de rijken(/sten) willen dat mensen zijn. Maar omdat mensen geen intelligentie bezitten hebben ze het niet door en zo is de cirkel helemaal rond.

Karel de Vries
Karel de Vries12 apr. 2018 - 19:31

"In februari van dit jaar werd de 39-jarige verwarde Paul Selier door de politie zo geslagen dat hij overleed". Dat is bijzonder. In het voorlopige sectierapport staat namelijk dat er geen verwondingen zijn gevonden die de dood van Selier veroorzaakt kunnen hebben. Misschien kan Mylene eerst even opzoeken wat de effecten zijn van coke op psychiatrische patiënten en de lichaamsfuncties van cokesnuivers in het algemeen als deze in een opgewonden toestand verkeerd. "In 2017 werd een hulpeloze, naakte man in de isoleercel van een psychiatrische inrichting meerdere malen getaserd door de politie." De betreffende inrichting zal wel een goede reden gehad hebben om de politie te bellen. Of denkt Mylene dat de agenten uit verveling hun taser wilden uittesten en op goed geluk de isoleerafdeling van de inrichting zijn binnengelopen? Als er weer een doorgedraaide coke snuivende patiënt van de straat gehaald moet worden, mag Mylene het even voor komen doen. Zonder wapenstok, pepperspray of taser. Want de gezondheid van de patiënt gaat boven die van Mylene uiteraard.

2 Reacties
Hiltermann
Hiltermann13 apr. 2018 - 8:35

De politie kan alle hulp gebruiken na geweldsincidenten. Glashard ontkennen is nog steeds een veel gevolgde strategie. De dood van Mitch Henriques werd veroorzaakt door extreem politie geweld aangebracht door vijf politie medewerkers. Met vijf man niet in staat zijn één persoon aan te houden die zich verzet is een bewijs dat er nodeloos geweld is gebruikt. Ook hier geen veroordeling van dood door schuld dan wel doodslag.

Cliff Clavin
Cliff Clavin13 apr. 2018 - 10:44

@ Hiltermann - je hoeft bij Karel de Vries niets te proberen; die is een brave en heel autoriteitsgevoelige borst; ook als de politie Filippijnse methoden gaat gebruiken tegen verslaafden zal hij dat toejuichen.

De Vries3
De Vries312 apr. 2018 - 17:52

Veel klopt helaas niet aan dit artikel. Er is gewoon budget voor iedere aangenomen patient die een behandeltraject volgt. Het probleem is te weinig artsen en verpleegkundigen en dat probleem is voor artsen makkelijk op te lossen als je basisartsen direct een opleidingsplek psychiatrie aanbiedt. Dat er te weinig verpleegkundigen zijn komt puur doordat we er te weinig opleiden omdat er een loting op de studie zit, omdat er te weinig stageplaatsen zouden zijn. - Als je 5e jaar geneeskundestudenten een schakelprogramma psychiatrie aanbiedt, dan heb je binnen een aantal jaar meer dan genoeg psychiaters. En al helemaal als je de salarissen gaat verhogen.

1 Reactie
Karingin
Karingin13 apr. 2018 - 11:45

Het klopt wel degelijk dat er flink bezuinigd is op de GGZ en ook dat opname tegenwoordig echt zeldzaam is. Alles moet ambulant. Voor bepaalde mensen is dat gewoon onvoldoende.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 apr. 2018 - 17:20

Dit is een nationaal schandaal - veel dank aan Mylène Bolder omdat ze deze kwesties onverbloemd voor het voetlicht brengt. De kwaliteit van een samenleving meet je niet aan de hand van BNP, exportcijfers, economische groei in het algemeen, de prestaties van de Olympische schaatsploeg, of andere misplaatste uithangbordjes. Die bekijk je aan de hand van dit ene criterium: hoe gaat die samenleving om met alle kwetsbare mensen (kinderen, armen, werklozen, zieken, ouden van dagen, en minderheden in het algemeen)? En bij deze diagnose is er maar één conclusie mogelijk: ons land is als het om de menselijkheid zelf gaat, in staat van ontbinding. Er is een terminale situatie ontstaan. Doorgaan op de huidige weg is onacceptabel. Ik bedoel: geen enkele korte-termijnoplossing zal nog werken, het plakken van pleisters op etterende, niet meer te genezen wonden bij patiënt Nederland is zinloos. We kennen allemaal de daders, en geen één van hen kan zich aan zijn morele verantwoordelijkheid onttrekken. Alleen een serieuze sociale transformatie kan nog uitkomst bieden.

18 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 0:02

Ik ben het eerlijk gezegd nooit zo eens geweest met het opheffen van instellingen. In die instellingen konden de mensen met zware problematiek vaak redelijk rustig leven omdat er voor hen gezorgd werd en medicatie op tijd toegediend, er van alles voor ze georganiseerd werd tot uitstapjes onder begeleiding toe. Vaak lagen ze ook in rustige groene omgevingen met veel natuur om de gebouwen heen. Natuurlijk waren er ook daar misstanden, maar beter was het geweest die op te lossen. Ik vind dit niet voor de maatschappij maar echt voor de rust een in het belang van de mensen zelf. We leven echter in een dwang=participatie maatschappij waar iedereen of het nu kan of niet op de eigen verantwoordelijkheid wordt teruggeworpen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 0:03

voor de rust en...dwang-participatie

DaanOuwens
DaanOuwens13 apr. 2018 - 6:11

@ Cliff Clavin Jij schrijft: Alleen een serieuze sociale transformatie kan nog uitkomst bieden. Soms lijken jouw teksten op die van een fanatieke PVV-er. De PVV wil alle moslims er uit, in essentie willen zij alle Nederlanders hun normen opleggen. Hun beeld van Nederland is het mooiste en beste en de rest van de inwoners moet zich daaraan aanpassen. Jouw teksten hebben exact dezelfde toon. Ook streng gelovigen hebben een vergelijkbaar soort opvattingen. Ik zou graag willen dat jij dit soort teksten begon met de vaststellen dat jij en je geestverwanten zich afscheiden van de rest en vervolgens in hun land de financiering van allerlei activiteiten zo regelen dat iedere dakloze direct terecht kan bij een psychiater en vervolgens een fijne opvangplek krijgt en dagelijks wordt beziggehouden in een mooi WSW-bedrijf. Dat is allemaal mogelijk als je als burger en overheid keuzes maakt. Dan doe je gewoon andere dingen niet. De aardgaskraan niet dichtdraaien bespaart honderden miljarden, het onderwijs sluiten ook, geen uitkeringen meer is ook een optie, de ouderenzorg saneren. Je hebt als mens het recht te streven naar jouw eigen ideale samenleving. Maar ik blijf het heel merkwaardig vinden dat je denkt dat jouw ideale samenleving het ideaal van iedereen is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 10:19

DaanOuwens Het is tekenend dat je het fêteren en pamperen van bedrijven en aandeelhouders, banken en de marktwerking in de zorg, daartegenover niet vernoemd.

Cliff Clavin
Cliff Clavin13 apr. 2018 - 10:46

@ Minoes - je hebt gelijk, in tegenstelling tot Daan Ouwens. Ik kom er op terug.

Karingin
Karingin13 apr. 2018 - 11:43

Daan: Wat Minoes zegt. En ook: linksom of rechtsom, het kost geld. Ik heb zelf meegemaakt dat ik een half jaar moest wachten op traumabehandeling. Dus een half jaar langer thuis gezeten, op zijn minst. En denk je dat die politie-inzet gratis is? Of de psychiatrische afdeling van gevangenissen? Wat te denken van de overlast voor omstanders? Als jij dag in dag uit te maken hebt met iemand die rare dingen doet, wordt je daar zelf op den duur ook ziek van. Op de lange termijn is het veel duurder én schadelijker om mensen aan hun lot over te laten. Penny-wise pound-foolish noemen we dat ook wel.

Cliff Clavin
Cliff Clavin13 apr. 2018 - 19:24

@ Karingin - mooie, persoonlijke, en kordate reactie. Dank daarvoor.

DaanOuwens
DaanOuwens13 apr. 2018 - 20:52

@ Karingin Jij schrijft; Op de lange termijn is het veel duurder én schadelijker om mensen aan hun lot over te laten. Ik vraag mij dat af. Hoe weet je dat? Is het duurder? Is het ook rechtvaardiger? Wat verwacht je van andere burgers? Zijn er grenzen aan wat je aan solidariteit mag verwachten? Waar is je eigen verantwoordelijkheid? Moet je niet verplicht worden minimaal 200 per maand als verzekeringspremie te betalen om de GZZ kosten te dragen in plaats van die risico maar even te financieren uit publieke middelen? Ik vind dit soort standpunten zo gemakzuchtig. Het lijkt mij dat niet helemaal doordringt dat de meerderheid van de burgers rechts stemt en dus een meerderheid vormt die weinig op heeft met dit soort ideeën over grenzeloze uitgaven aan de GGZ. Het logische verwijt van rechts is nu dat het gemakkelijk is om uitgaven te doen uit de portemonnee van iemand anders en volgens mij in een casus als deze ook terecht.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 apr. 2018 - 12:24

@ Daan Ouwens - dank voor je reacties. Bezie deze pagina's eens: https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/26/bureaucratie-in-zorg-slecht-voor-relatie-met-patienten-12642793-a1571193 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/27/de-slag-om-minder-regels-in-de-zorg-moet-nog-beginnen-a1597305 Bijeengenomen zie je hier een hoofdoorzaak van zoveel problemen, en van zoveel geldverkwisting. Een bureaucratisch monster zal nooit zichzelf minder gevaarlijk maken. Eerst vreet het de energie, de tijd, en het geld op van datgene wat het behoort te 'besturen' (het echte werk, met de echte belanghebbenden: de patiënten); en daarna zal het zichzelf te gronde richten. Mensen in zo een moloch hebben een ander karakter gekregen door hun werk; of ze hadden dat al toen ze intraden, met een hevig verlangen naar zittend werk, het uitslaan van zinloos en onbegrijpelijk jargon, een luxe leventje, en een zeer hoog inkomen. (Zie voor deze laatste punten mijn derde link.) Door toedoen van die bureaucratische Mammon zijn er ook patiënten overleden; versnippering, 'flexen', onwetendheid, en slechte communicatie zijn aan de orde van de dag: http://www.dvhn.nl/groningen/Familie-wil-instanties-aansprakelijk-stellen-voor-dood-autistische-zoon-22891451.html En waar de verantwoordelijkheid (eufemistisch: 'regie') geheel gefragmenteerd is, is er natuurlijk niemand meer verantwoordelijk.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 apr. 2018 - 12:27

@ Daan - wat ik nog vergat: dr. Thomas Klikauer (Western Sidney University) bestudeert de fenomenen 'bureaucratie' en 'management'; hij schreef belangrijke boeken, en er zijn op het net artikelen van zijn hand te vinden. Zijn "Manageralism" is zo een boek (Palgrave, 2013). Een even gedegen als onthutsend werk, over ontregeld, ontregelend, ontspoord, en daardoor levensgevaarlijk bestuurlijk systeem.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2018 - 12:49

Cliff Clavin Wat ik zo vreemd vind aan dat gebeuren waarvan sprake is in het artikel, dat twee hulpverleners beiden gaan bellen en n.b. de politieagenten alleen achterlaten met die man, waarmee blijkbaar vooraf niets ondernomen was vanuit diezelfde hulpverleners. Die hulpverleners hadden daar nooit beiden van weg mogen lopen om 'even' te bellen en die agenten daar alleen laten staan. Ik begrijp dat helemaal niet. Ik weet niet meer zeker of dit wel helemaal het 'eerlijke' verhaal is. Bij de eerste huiszoeking vinden ze geen mes, goed doorzocht zou ik zeggen, want plotseling toen er geen aangetroffen was bij de man, lag het bij een tweede huiszoeking alsnog onder het bed? En zij hebben niet gezien dat die jongen dat weggegooid heeft terwijl ze er zo op gefocust waren? Onbegrijpelijk op z'n minst.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2018 - 12:51

Aanvulling Ik word hier bijna een 'verward' persoon van.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 apr. 2018 - 13:02

@ Minoes - heb ik het goed als je over een ander drama in de zorg schrijft? Die jongen die psychotisch was, en doodgeschoten werd? Ach, in wezen gaat het om dezelfde grote problemen. Men weet niet meer hoe verantwoordelijk, verstandig, en rustig om te gaan met mensen in nood. Verbureaucratisering, bezuinigingen, en überhaupt: onmacht in het algemeen, die leiden steeds vaker tot excessen; tragedies die te voorkomen zijn. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het leven van iemand in geestelijke nood voor een rechts politicus vandaag de dag maar heel weinig betekent. Ik zie heel veel Farizeeërs in 's lands bestuur.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 apr. 2018 - 2:06

Cliff Clavin Inderdaad, ik heb het beiden gelezen en haal dit door elkaar. Mijn excuses.

José
José15 apr. 2018 - 7:36

@DaanOuwens Als Cliff schrijft “Alleen een serieuze sociale transformatie kan nog uitkomst bieden”, dan vermoed ik dat hij dat bedoelt in lijn met het denken van George Monbiot, die hij bewondert en naar wie hij regelmatig verwijst. Over Monbiot, van wie onlangs het boek ‘Uit de puinhopen. Een nieuwe politiek in een tijd van crisis’ is verschenen, gaat het vanavond in Tegenlicht. Lees wat de VPRO schrijft en zie de inhoudelijke parallellen: “Na 30 jaar neoliberalisme zijn we doodziek. Kort en bondig is dat de alarmistische boodschap van George Monbiot, ecoloog, schrijver en columnist voor de Engelse krant The Guardian. Alle crisissen van de afgelopen decennia, of dit nu de politieke, financiële, ecologische of migratiecrisis is, worden overtroffen door de vervreemding van de moderne mens. Die is eenzamer dan ooit, hoewel hij leeft in een wereld van connectiviteit. En volgens Monbiot is de mens zieker dan hij denkt. Hij ziet een psychische ineenstorting in de Westerse wereld, die zich manifesteert in toenemende eenzaamheid, obesitas, medicijngebruik, zelfmoord bij jongeren en gedwongen opnames. Wat is de uitweg uit de puinhoop? Monbiot noemt dat ‘the politics of belonging’: De mens moet zichzelf, zijn naaste en zijn relatie tot de natuur hervinden en herwinnen.” https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/compassie-als-oplossing.html

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 apr. 2018 - 12:46

@ José - en nogmaals dank voor deze tweede aanvulling. De associatie die je legt met George Monbiot is correct; mooi dat je hem noemt, zeker omdat hij kort geleden gediagnosticeerd werd met prostraatkanker: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/13/prostate-cancer-happy-diagnosis-operation Hier is nog een keer zijn eigen website, waar vele beschouwingen van zijn hand te lezen zijn: http://www.monbiot.com/

José
José15 apr. 2018 - 14:50

Dat hij gediagnosticeerd is met prostaatkanker wist ik niet. En al stemt een kans van 80% op succes hoopvol, toch blijft het een ingrijpende operatie. Hier is trouwens de Nederlandse (ingekorte) versie van het hoofdstuk over belonging, saamhorigheid: https://www.mo.be/analyse/george-monbiot-de-nieuwe-participatiecultuur-als-fundament-voor-een-vernieuwde-politiek

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 apr. 2018 - 6:52

Monbiat, was zijn naam even kwijt, inderdaad gezien gisteravond maar bij toeval, had de reactie van Jose en Cliff hierover nog niet gelezen. Daarbij duizelt het mij weleens van de namen en onthoud ik ze niet allen. Zette het toevallig aan toen het begon. Was precies wat ik bedoelde te zeggen, een intuïtief gevoel dat ikzelf niet zo goed onder woorden wist te brengen. Ik heb dat ook steeds bij me als ik denk over de baby's die al snel in de crèches worden gestopt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik heb het gevoel dat ook dat uiteindelijk het denken beïnvloedt omdat het de ontwikkeling van de hersenen beïnvloed in hetzelfde centrum van het brein. Hoop dat ook daar in dit verband onderzoek naar gedaan kan worden.