Joop

Strenggelovige predikers en hypocrisie rond nieuwe technologie

  •    •  
13-03-2021
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
109 keer bekeken
  •  
44099868442_824034b7f5_k

© cc-foto: Alexander Gerst

Brief aan ds. Anthonie Kort en imam Mohammed Cherief Goelab
Ds. Anthonie Kort en imam Mohammed Cherief Goelab,
Ik wil het in deze brief met U hebben over de roepstem van God in verband met de moderne techniek. Want op dat punt bent U allebei in opspraak gekomen. U wordt bedreigd. U krijgt haatmail. Ze schelden u verrot op de sociale media, Massaal. En vol walging.
U staat er wellicht verbaasd over dat ik U één en dezelfde brief schrijft. Er gaapt immers een levensbeschouwelijke kloof tussen U beiden. Toch hebt U misschien meer gemeen dan U denkt. Uw beider geloof is het tegendeel van wat mr. Guillaume Groen van Prinsterer destijds “rationalistisch geteem” noemde. U leeft uit Gods Woord, ook al vindt U dat in verschillende boeken. U neemt het letterlijk. U bent door studie van de heilige geschriften en de lectuur van de oudvaders of de metgezellen van de Profeet tot de overtuiging gekomen dat U de zuivere religie preekt, zoals God die heeft bedoeld. Ook hebt U veel met Zwolle en omgeving. U, ds. Kort werd immers daar of daar in de buurt door de vinger Gods geraakt. U imam Cherief Goelab staat er in de nieuwe Masjied-E-Awliya.
Dominee Kort, U bent verbonden aan de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan De IJssel. U gaat tweemaal per zondag voor in de zogenaamde Mieraskerk. U hebt dan tweehonderd gelovigen onder Uw gehoor, die ook nog met krachtige stem op hele noten zingen. Dit ondanks de coronamaatregelen. U maakt gebruik van de vrijheid van godsdienst in ons land om die grotendeels aan Uw laars te lappen. U houdt staande dat God – pandemie of niet – daadwerkelijke bijeenkomsten eist onder het dak van het kerkgebouw.
Imam Goelab, Ú hebt luidsprekers op de moskee geplaatst. Daardoor klinkt vier keer per etmaal de oproep tot het gebed. De buurt klaagt maar het is Gods wil, zegt U. Daar plaats ik vraagtekens bij.
We zien in bijbel noch koran verwijzingen naar de moderne techniek. De gewijde teksten laten ons kennis maken met een maatschappij uit een zeer ver verleden zonder boekdrukkunst, radio, internet of machines. Je kon een tekst alleen maar vermenigvuldigen door deze moeizaam woord voor woord te kopiëren. Een gesproken boodschap reikte slechts zo ver als de menselijke stem droeg. Het is dan ook geen wonder dat gelovigen elkaar opzochten om met zijn allen op een kluitje het woord Gods te horen. Ook bestonden er nog geen horloges. Je kon aan de stand van de zon ongeveer zien hoe laat het was. Dan is het handig als iemand op de minaret van de moskee klimt en met een korte lofprijzing van God aangeeft dat het uur van het gebed is aangebroken. Dit is de zogenaamde Azaan. Ik begrijp dat de Profeet daartoe Bilal Ibn-Rabah, een slaafgemaakte uit Ethiopië, aankocht of – zegt een andere overlevering – voor drie andere slaafgemaakten omruilde.
Deze Bilal was door zijn heidense eigenaar zwaar mishandeld omdat hij zich tot de islam had bekeerd. Dat was overigens voor Mohammed de voornaamste reden zich zijn lot aan te trekken, maar dat mijnheer Goelab, weet U beter dan ik. Hoe dan ook, Bilal bezat een klinkende donkere stem. De profeet liet hem vrij en maakte hem tot de eerste muezzin. Zes keer per dag riep hij sindsdien de gelovigen op tot het gebed. Bilal kon ook uitstekend rekenen zodat de Profeet hem met het beheer van de staatskas belastte. Daarnaast droeg hij op het slagveld Mohammeds speer. Maar nogmaals, meneer Goelab, dat weet U beter dan ik.
U weet ook dat christelijke kerken geen zangers gebruiken maar luidklokken.
Dominé Kort, imam Goelab, inmiddels heeft U méér technische middelen tot Uw beschikking dan de twaalf apostelen of Bilal Ibn-Rabah. Ik laat de boekdrukkunst even terzijde. Ik heb het over elektronica. Er staat een microfoon op Uw preekstoel. Dankzij versterkers is uw stemgeluid tot in alle uithoeken van de Mieraskerk en de Masjied-E-Awlya te horen. Daar maakt U dankbaar gebruik van.
Mijnheer Goelab, U hebt zelfs luidsprekers op de moskee gemonteerd om de azaan over de hele wijk te laten schallen. Doet U dat zelf? Hebt U een opvolger van Bilal Ibn-Rabah in dienst? Nee, U gebruikt een geluidsopname. De Zwolse azaan is ingeblikt. Een muezzin in levenden lijve is blijkbaar uit de tijd. Uw kerkdiensten, dominee Kort, zijn op Youtube te vinden. Uw lidmaten communiceren met elkaar via een website. Datzelfde geldt voor de gelovigen rond de Masjied-E-Awlya. Er is geen sprake van dat U de verworvenheden van de moderne technologie afwijst omdat daarover in bijbel noch koran iets geschreven staat.
Kennelijk bent U beiden van mening dat God goedgunstig neerziet op Uw pogingen nieuwe uitvindingen in te zetten voor de verkondiging van het geloof. In dit verband is het nuttig op te merken dat joden, christenen en moslims dezelfde God vereren. Het is de God die zich openbaarde aan Abraham, Izaäk en Jacob. De profeet Mohammed ontving naar eigen zeggen bij stukjes en beetjes de koran, een bundeling poëtische teksten van Gods Eigen Hand.
Nergens in bijbel of koran staat dat de gelovigen elkaar fysiek op dezelfde plek moeten ontmoeten. Wel dat zij gezamenlijk naar het Woord moeten luisteren en God eer brengen. Dat kan net zo goed via livestreams op Youtube, Teams, Zoom of andere software. Als U, dominee Kort, zich door middel van Zoom of een vergelijkbare video conferencing tool tot uw gelovigen richt, dan is geen enkele beperking van het aantal noodzakelijk. U kunt liefhebbers van Gods woord uit de hele wereld samen brengen en zelfs tegelijker laten zingen. Ze hoeven daarvoor alleen maar de microfoonfunctie aan te klikken. Zij zullen elkaar verstaan en samen een machtig koor vormen zonder dat ze elkaar besmetten.
Mondkapjes? Nergens voor nodig. Testbewijs? Hoe dat zo? Ik weet niet of U ervan gediend bent maar tijdens mijn katholieke opvoeding heb ik geleerd dat de kerk het mystiek lichaam van Christus is. Zo zou je een online kerkdienst ook kunnen zien. Op geen enkele manier is die inferieur aan een bijeenkomst in een grote ruimte. Integendeel misschien. Het is moeilijk voorstelbaar dat God hier Zijn zegen aan onthoudt. Er is geen enkele grondslag om tijdens een pandemie vast te houden aan kerkdiensten omdat de Heer het zo wil. Daarvoor bestaat geen bewijs.
Een vergelijkbare redenering kan men opzetten, rond de Azaan, waarde imam Goelab. Het is ouderwets om die elektronisch versterkt over de wijk te laten schallen. Daardoor wordt de oproep immers aan veel ongelovigen opgedrongen, terwijl de moslims buiten het bereik van de geluidsinstallatie de azaan missen. Dan kun je beter de speakers van het dak af halen en een handzame app ter download gereed zetten zodat alle moslims die zich goed verwant voelen aan Uw moskee via hun cell phone de oproepen tot het gebed krijgen, waar ter wereld ze zich ook maar bevinden. Altijd krijgen zij een signaal zodat ze de stem van uw muezzin kunnen beluisteren, ingeblikt of niet.
Ik durf nog verder te gaan, dominee Kort, imam Goelab, U mist kansen. U onthoudt U mensen de kennismaking met Gods woord, althans Uw interpretatie daarvan. Ik weet, Zijn Raadsbesluit is ondoorgrondelijk maar toch kan ik me voorstellen dat Hij daarover een kleine opmerking maakt als U straks sidderend voor Zijn rechterstoel staat. Anders gezegd: ik ben benieuwd hoe U beiden Uw hardnekkigheid theologisch fundeert zonder ook andere technische hulpmiddelen uit onze moderne maatschappij in de ban te doen. Als U consequent bent sloopt U alle versterkers uit uw gebouwen. Dan preekt U zonder microfoon en vertrouwt U op de draagwijdte van uw eigen stem. Of U kiest voor app en video conferencing. Van halfheid bent U tenslotte ook op andere levensterreinen niet gediend.
Oud gereformeerde Gemeente Kinderdijk, preek met samenzang
Azaan in de Istiqlal moskee te Jakarta, de grootste en belangrijkste van Indonesië.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de zaak rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

Bouwman2
Bouwman214 mrt. 2021 - 10:13

Ik zou heel kort een vraag willen stellen aan Vander Horst:Waarom heb je het toch zo gemunt op de Bijbel en de Qoran?Het zijn oude geschriften die gaan over de ontwikkeling van de mores. Het zijn standaardwerken. Ze beginnen bij de oorsprong van de mens, over de paradijselijke staat en vervolgen de verdrijving. Telkens wordt dat herhaald in andere situaties en vormen.. Het streven de fictie van het paradijs te heroveren galmt alom. . . Het is de Paradise regained droom van John Milton. En later van de dichter Hendrik Marsman, de zon en de zee springen bliksemend open en als laatste regel "Wij gaan terug naar het paradijs." Dus de vraag is ook waarom heb je toch ook een afkeer van verzen? ( Goethe schreef ook Harzreise im Winter. met de vraag Wir ist "...der sich Menschenhass aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachted, nun ein Verächter....") .

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 mrt. 2021 - 19:04

Ik heb van bijbel noch koran enige afkeer. Waar haal je dat nu weer vandaan?

P Haan
P Haan14 mrt. 2021 - 8:16

Er is gewoon een app te downloaden in de Play store die de gebedstijden bijhoudt en de oproep doet. Dit is sarren, en eigenlijk zou je dit met gelijke munt terug moeten betalen. Als de hele wijk de ramen openzet en op volle kracht een en hetzelfde nummer terug zou laten horen om een alternatief te bieden voor de opdracht tot slaafse onderdanigheid, komen we een heel eind. Daar is vast wel een playlist voor samen te stellen. Van Rage against the machine naar de echte Hazes, via Frank Boeien naar Marco Borsateo en, gewoon omdat het kan, Miggy met het onsterfelijke Annie, hou jij mijn tassie even vast. https://www.youtube.com/watch?v=9dt-4pYLHxs

Bouwman2
Bouwman213 mrt. 2021 - 19:09

In de Bijbel staat ook dat de god Zebaoth zijn Volk oproep de vijand over kling te jagen en daarbij niemand te sparen. Het betrof de Filistijnen, die in de buurt woonden van wat tegenwoordig de Gazastrip heet, Dat gebeurde grondig, vandaar de uitdrukking naar de filistijnen gaan. Je zou menen dat die vijandigheid wel verdwenen zo niet gematigd zou zijn, en mensen zich meer aan elkaar gelegen zouden liggen. Maar dat is niet zo, de wolf en het lam liggen niet samen vredig in de zon maar de wolf heeft het nog steeds op het lam voorzien, Je ziet het vaker, de vijandigheid. De oude zonde van de onverdraagzaamheid.

tinekea2
tinekea213 mrt. 2021 - 15:58

mijn definitie van extremisme? als je sprookjesboeken boven gezond verstand zet. Wie de schoen past, trekke hem aan.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman213 mrt. 2021 - 19:21

Sprookjes zouden nooit zo oud zijn geworden als ze niet symbolisch waren. Maar ze bestaan al heel lang, ze werden al verteld toen er nog kampvuren waren in plaats van de centrale verwarming. waarbij zwaarmoedige verhalen worden verteld. ,

Karingin
Karingin13 mrt. 2021 - 21:04

Nou dat is wel een erg nauwe definitie. Dus een racist is niet extreem, en een vrome christen of moslim die naastenliefde voorstaat wel...kweenie, vind ik niet direct van gezond verstand getuigen

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9313 mrt. 2021 - 13:54

Dit gaat simpelweg om het uitoefenen van (religieuze) macht. Dit is een vorm van fysieke ruimte opeisen die meeste islamitische landen zelf nooit zouden afgeven. De boodschap van de azaan is overigens ook geen prettige en tolerante boodschap. Mijn persoonlijke mening, moeten we helemaal niet willen in Nederland. Je zou er inderdaad maar wonen en dat 4x per dag moeten aanhoren. Helaas maar waar hebben religieuzen in Nederland nog altijd meer rechten dan niet-religieuzen. Enige wat je zou kunnen doen is in verzet komen. Anders gaan stemmen tijdens de gemeenteraad en zelf letterlijk tegengeluid geven.

3 Reacties
michellekepen
michellekepen13 mrt. 2021 - 19:04

RechtdoorZee93 ".... en zelf letterlijk tegengeluid geven". Probleem is nu juist dat je dat recht, als niet-religieus, niet hebt! Ga jij maar eens 5 x daags, versterkt(!), jouw boodschap in de openbare ruimte verkondigen. Je privé-boodschap, je ideologische boodschap, je politieke boodschap. (niet dat ik van zo'n kakafonie voorstander ben. Maar puur om de ongelijke rechten en privileges duidelijk te illustreren)

Bouwman2
Bouwman213 mrt. 2021 - 19:12

Ik hoor iets van minder, minder....En over pak je eigen land terug en bevecht je eigen recht.....

Karingin
Karingin13 mrt. 2021 - 21:09

De boodschap van alle religies kan zowel vreedzaam als wreed zijn, maar dat geldt ook voor politieke partijen. Eigenlijk voor alle mensen en organisaties hè. Moet kunnen, alleen dat geblèr in de openbare ruimte, of dat nou met klokken of iets dat voor gezang moet doorgaan gebeurt, mag van mij verboden worden. Zet verdomme gewoon de wekker als je te lui bent om zelf in de gaten te houden wanneer je van je God moet bidden

Ivan61
Ivan6113 mrt. 2021 - 13:16

Mooi respectvolle column Han. Dank je.

The Apple
The Apple13 mrt. 2021 - 12:58

Il begrijp die drang niet om met "gelovigen" in discussie te gaan. Zou Han ook elke Jehova's getuige die aan de deur komt uitnodigen voor een kopje thee? Het is maar waar je zin in hebt

6 Reacties
nikita72
nikita7213 mrt. 2021 - 15:30

Het verschil is waarschijnlijk dat wij van deze dominee en imam meer last hebben (risico's van verspreiding van Corona of geluidsoverlast). En er valt wat voor te zeggen dat dit niet nodig is voor de vrijheid van hun godsdienst.

The Apple
The Apple13 mrt. 2021 - 16:06

Geluidsoverlast bestrijden door een beroep te doen op de bijbel of de koran? Ik geef toe dat dat idee nog nooit in me was opgekomen.

Bouwman2
Bouwman213 mrt. 2021 - 19:14

Nou echt respect vol, weet je het zeker?

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mrt. 2021 - 19:56

Wat is er tegen ls je iemand confronteert met het eigen referentiekader?

Karingin
Karingin13 mrt. 2021 - 21:17

Het lijkt me bij uitstek dé manier om met gelovigen in discussie te gaan, als je een beetje thuis bent in de materie tenminste. Dat is het niveau waarop ze redeneren, je kunt er met je seculiere blik over gaan bakkeleien, maar daar kom je echt niet verder mee

The Apple
The Apple14 mrt. 2021 - 10:31

Han - Helemaal niets.- Ik hoop dat je genoeg thee in huis hebt.

CUTTHECRAP2
CUTTHECRAP213 mrt. 2021 - 11:55

Iedere keer als de treurige berichten over kerken en hun deplorabele aanhangers me weer depressief dreigt te maken, neem ik een kijkje op de reliwiki. Daar kun je zien, hoeveel kerken er inmiddels zijn gesloten, en welke binnenkort zullen sluiten. Dat geeft weer hoop.

2 Reacties
Middenman
Middenman13 mrt. 2021 - 15:03

De ontkerkelijking loopt gelijk op met de groei van het geloof in een maakbare samenleving. Nu we ontdekken dat de samenleving helemaal niet maakbaar is ontstaat er boosheid en polarisatie in de richting van de mensen die ons die maakbaarheid jarenlang hebben beloofd, vooral in de politiek. Daarom deel ik je vreugde over het sluiten van kerken niet; er komt een ander geloof voor in de plaats waar de onderkant van de maatschappij nog minder aan heeft.

Bouwman2
Bouwman213 mrt. 2021 - 19:16

Middenman, ik wou dat ik het gezegd had.

JasDon
JasDon13 mrt. 2021 - 10:44

Gelovigen moeten geen bijzondere rechten hebben als gevolg van hun geloof. Daarbij hoort dus ook het geen recht hebben om de omgeving te vervuilen met hun herrie. Als die mensen een 2/3 daags islamitisch festival willen vieren op een groot terrein waarbij ze wel die herrie willen maken: Regel je vergunning en ga je gang. Anders handhaven en beboeten tot ze er vanzelf mee stoppen.

3 Reacties
Karingin
Karingin13 mrt. 2021 - 21:25

Eens, maar als een christelijke kerk klokken mag luiden om tot gebed op te roepen, dan kun je iets dergelijks andere reli's niet ontzeggen. Maar dat bedoelde je natuurlijk ook, niet dat je hier nou expres zit te discrimineren, want dat doen we in Nederland nooit

Rs75
Rs7513 mrt. 2021 - 21:46

4x per dag @karingin, dat is niet te vergelijken met kerk klokken dacht ik zo.....

marcelhermus
marcelhermus14 mrt. 2021 - 0:12

https://todio.nl/nieuws/de-functie-van-kerkklokken/

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mrt. 2021 - 10:21

Ook de stads-/dorpsomroeper heeft plaats moeten maken voor modernere effectieve en doelgerichte vormen van berichtgeving. Er schijnen er in de provincie nog een paar in dienst te zijn van locale VVV's.

Middenman
Middenman13 mrt. 2021 - 10:20

Een mooie brief Han. Inhoudelijk en ondanks scherpe woorden toch met respect. Daar kan Martijn Koning nog wat van leren. Veroorloof mij een kleine correctie, die verder niets afdoet aan de inhoud van je brief; er wordt in de Bijbel wel degelijk opgeroepen om fysiek bijeen te komen. Voor erediensten, maaltijden, feesten, etc. In het nieuwe testament is de gezamenlijke maaltijd een essentieel onderdeel van het geloof. Je ziet daarom ook dat in landen als Noord-Korea en China christenen in het geheim toch altijd proberen samen te komen, ondanks de dreiging van gevangenisstraf. Maar het tijdelijk afzien van fysieke bijeenkomsten in het belang van het welzijn van de samenleving is een christelijk principe dat nog zwaarder zou moeten wegen.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mrt. 2021 - 11:15

Dat is eigenlijk wel zo, maar zelfs een maaltijd kun je electronisch organiseren. Je moet alleen je eigen brood en wijn hebben. Ik ga een internetpastoor iets vragen over consacreren op afstand. Kijken of hij antwoord geeft.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mrt. 2021 - 11:50

Ik heb net aan pastoor van Peperstraten uit Alkmaar gevraagd of je brood en wijn ook op afstand kunt consacreren want dan kun je online helemaal deelnemen aan de H. Mis. Het antwoord op die vraag is "nee". Een mis echt bijwonen, bijvoorbeeld om je zondagsplicht te vervullen, betekent dat je je in een ruimtelijkheid bevindt waar die wordt opgedragen. Dat kan - schrijft pastoor van Peperstraten, volgens Johannes Paulus II best een stadion zijn.Het hoeft geen kerk te wezen. Maar online hoort er niet bij. Ik vind persoonlijk dat de paus dat maar eens moet veranderen dan. Maar dat is een ander verhaal.

Middenman
Middenman13 mrt. 2021 - 14:54

Dan is de reformatie toch nog ergens goed voor geweest. In veel protestantse kerken gebeurt dit al jaren; mensen die vanwege een beperking of ziekte niet naar de kerk kunnen, vieren vanuit huis het avondmaal online mee. Vaak samen met een paar gemeenteleden om niet helemaal alleen te zijn. Tijdens de lockdown doen hele gemeentes dat; iedereen neemt thuis brood en wijn (of druivensap) en kijkt online mee.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mrt. 2021 - 15:34

Ongeveer halverwege die kerkdienst in Alblasserdam brengen de gelovigen wel de actuele situatie met betrekking tot het geloof in Nederland onder woorden. Zij zingen Getrouwe God, de heid'nen zijn gekomen; Zij hebben stout Uw erfland ingenomen; Jeruzalem, de tempel, Uw altaren, 't Ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld Door hun verwoed geweld; Hun lijken, onbegraven, Verzaden na hun dood 't Gediert' in hongersnood, En gier en kraai en raven. I

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mrt. 2021 - 16:53

De Nederlandse bisschoppen hebben de verplichting om op zondag de mis bij te wonen tijdelijk opgeheven. En de Mis gaat nu gewoon online. En wat dat betreft moet je de katholieken wereldwijd niet onderschatten. Dat heb je vast wel in de Braziliaanse ether gemerkt; Bijvoorbeeld Canção nova.. Maar dit is inderdaad ouderwets. Kijk hier trouwens: een uur evangelische salsa https://www.youtube.com/watch?v=a0Sjp3jOlo8

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mrt. 2021 - 19:47

Hier maken ze daar geen enkel punt van! Ook hier volgen zieken 's zondags de mis vaak via de TV of online en in corona-tijd gaat het gewoon helemaal online...iedere katholieke kerk wordt daar zelfs toe opgeroepen.

Karingin
Karingin13 mrt. 2021 - 21:41

Ik kan hier alleen maar uit concluderen wat we al wisten; het woord van God hangt af van de stemming van de kerkleider van dienst. Zo'n arrogante lul (ja 't zijn nou eenmaal altijd mannen in de monotheïstische religies, ook al zo typisch) denkt letterlijk dat ie Gods woord op aarde vertolkt. Nou, ik durf te zeggen dat God wel wat beters te doen heeft dan zich druk te maken over het tijdstip en de manier waarop jij aan zo'n kop loopt te zeuren. Als er al iemand op die wolk zit de boel te overzien, dan zit ie zich overduidelijk kostelijk te amuseren over dat stelletje mieren onder hem/haar/het

marcelhermus
marcelhermus14 mrt. 2021 - 0:13

Hey karin. Er zijn ook kerken met vrouwelijke dominees.

Janjaap3
Janjaap313 mrt. 2021 - 9:54

Ik ben het zowaar een keer met Han van der Horst eens. Goed stuk!

Joop den Uil
Joop den Uil13 mrt. 2021 - 9:51

Geluidsoverlast is een van de stressoren van deze tijd. Mensen kunnen er behoorlijk ziek en overspannen van raken. Als er zo een versterkte luidspreker in mijn achtertuin zou komen die al bij zonsopgang begint te schallen word ik ziek. Gegarandeerd.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mrt. 2021 - 11:21

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/geluidsoverlast-van-wegen