Joop

Racisme ontrafeld

  •    •  
21-02-2018
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
183 keer bekeken
  •  
tegenstanders van vluchtelingen demonsteren in Ter Apel

© Foto: ANP

Hoe het in elkaar steekt en hoe het van gedaante verandert
Nadat de afgelopen decennia het racisme in onze streken zich vooral manifesteerde in de gedaante van islamofobie, worden tegenwoordig weer alle beschimmelde mythes over IQ-verschillen tussen zwarte en witte mensen van stal gehaald. Niet dat daarmee de griezelverhalen over de moslims zijn verdwenen of welk ander vooroordeel over welke minderheidsgroep dan ook.
Nog altijd spitsen de discussies zich toe op wie wel en wie niet racist genoemd mogen worden en wordt de vraag wat racisme nu eigenlijk is afgedaan met vage aanduidingen in de richting van ‘bevolkingsgroepen als minder beschouwen’. Neerzien is natuurlijk iets afschuwelijks, maar er is ook sprake van jaloezie en daar gaat het eigenlijk nooit over. Evenmin als het gaat over wat mensen eigenlijk bezielt wanneer zij hun vooroordelen rondstrooien. Het gaat namelijk niet alleen om wat ze zeggen maar vooral ook om wat ze liever voor zich houden. De mechanismen doorzien die werkzaam zijn is bittere noodzaak, alleen al om het verzet tegen racisme op zo’n manier te kunnen voeren dat er in de toekomst geen racistisch geweld zal uitbreken.
Door de mechanismen te ontrafelen wordt het mogelijk ingewikkelde vragen te beantwoorden. Vragen als: waarom worden mensen met een donkere huidskleur die belangrijk werk doen in deze maatschappij, beurtelings gekleineerd en ervan beticht zich op de voorgrond te dringen? Waarom zet men nakomelingen van gastarbeiders en van mensen uit de koloniën op achterstand bij het concurreren op de arbeidsmarkt – niet zelden onder verwijzing naar gewoonten die men toeschrijft aan de landen van herkomst van hun voorouders? Waarom schiet na al die jaren de evenredige vertegenwoordiging in de media nog zo schromelijk tekort van mensen met een migratieachtergrond? Waarom probeert men politici met een migratieachtergrond, wanneer zij zich inzetten voor thema’s die de hele maatschappij betreffen, voortdurend vast te nagelen aan wat men ‘hun gemeenschap’ noemt ? En waarom worden zij deloyaal genoemd wanneer zij een eigen partij oprichten nadat ze in gevestigde partijen te weinig kansen kregen? En tenslotte waarom is het racisme niet verminderd nu zoveel mensen met een migratieachtergrond allerlei vooraanstaande posities hebben bereikt in het bestuur, in de politiek en in alle andere maatschappelijke domeinen, de film, muziek, cabaret, architectuur, sport, geneeskunde, literatuur, journalistiek, advocatuur, ICT?
Racisme is een mengelmoes Racisme is een mengelmoes dat om te beginnen bestaat uit twee bestanddelen: uitbuitingsracisme en concurrentieracisme. En om het nog ingewikkelder te maken – het aandeel van ieder van die twee bestanddelen in het totale racisme is ook nog eens aan het verschuiven in de tijd. Dat verschuiven is een intrigerend verschijnsel, zie afbeelding: Hoe het heersende racisme in de tijd van gedaante verandert.
 
Het onderscheid tussen de twee soorten racisme is afkomstig van mijn vader, de socioloog van Zuid-Oost Azië Wim F. Wertheim. Hij had als kind meegemaakt hoe het was om als jood te worden gediscrimineerd en werd als volwassene in het koloniale Nederlands-Indië getroffen door twee totaal verschillende verschijnselen. Hij zag hoe de Indonesische bevolking werd uitgebuit met behulp van neerbuigende kwalificaties, terwijl de Chinese handelsminderheid bloot stond aan een vorm van racisme die verdacht veel leek op het antisemitisme dat hij kende uit Europa. Hij noemde het eerste type uitbuitingsracisme en het tweede concurrentieracisme en beschreef ze in zijn wetenschappelijk werk. Later heb ik die verschillen verder uitgewerkt en ondergebracht in een raamwerk om de gedachten te bepalen, zie afbeelding: Kenmerken van de twee soorten racisme. De twee soorten verschillen in de volgende opzichten: de bevolkingsgroepen waarvoor ze bedoeld zijn, welke vooroordelen erbij horen, wat de drijfveren zijn achter die vooroordelen, en wat voor geweld ermee gepaard gaat.
groenrood-JPG-bestand-met-onderschrift
Uitbuitings- en concurrentieracisme Uitbuitings- en concurrentieracisme zijn gericht op totaal verschillende groepen en er is een rechtstreeks verband met de arbeid die zij verrichten en hun economische positie. In samenhang daarmee verschilt het soort vooroordelen dat in omloop wordt gebracht: minachtend van aard of angstaanjagend. De tot slaaf gemaakten, de zwarte bevolking van Zuid-Afrika, de oorspronkelijke inwoners van de gekoloniseerde landen en de Afro-Amerikanen in de V.S. zouden ‘van nature’ een laag IQ hebben en werden als lui en kinderlijk beschouwd. En dus was het harde sloven het enige waartoe ze in staat waren en zogenaamd wilden ze ook niets liever.
Dom en lui was wel het allerlaatste dat gezegd zou worden van de Chinese handelsminderheid in Indonesië, zij waren juist sluw en hadden het achter hun ellebogen. Bovendien waren ze handlangers van het grote griezelige China, dat streefde naar de wereldheerschappij. Ook van de Joden werd gezegd dat zij geslepen waren, deloyaal aan de landen waarin zij woonden en uit op de wereldmacht. Als bewijs droeg men een vervalst document aan uit vervlogen tijden waarin geheimzinnige heren iets in die geest zouden hebben beweerd. En vervolgens waren de moslims aan de beurt. Om te staven dat ook zij niet te vertrouwen zijn en deloyaal, verspreidt men de verdenking dat zij gedirigeerd worden door lange armen vanuit hun landen van herkomst, onder verwijzing naar hun dubbele paspoorten. En als dat nog niet genoeg is, put men selectief uit hun heilige geschriften om ze ervan te betichten wereldwijd de sharia te vestigen.
Drijfveren achter racistische vooroordelen, wat houdt men liever voor zich? De motieven achter de vooroordelen die de ronde doen over bepaalde bevolkingsgroepen zijn dus volkomen in lijn met wat ze moeten rechtvaardigen: in het ene geval uitbuiting , in het andere uitsluiting. Maar is waar mensen mee komen wanneer hen gevraagd wordt naar hun beweegredenen – is wat ze zeggen dat hen drijft werkelijk het enige? Zou het kunnen dat er meer achter zit dat ze liever verzwijgen ?
Mensen die neerkijken op een andere bevolkingsgroep zullen waarschijnlijk niet gauw toegeven hoe heerlijk ze het vinden zich verheven te kunnen voelen boven anderen. In culturen en  geloofsgemeenschappen waarin de norm heerst dat alle mensen gelijk zijn, en dat geldt voor verreweg de meeste, kun je verwachten dat zo’n superioriteitsgevoel gepaard gaat met schaamte en/of schuldgevoel. Alle reden dus om te gaan zoeken naar nog meer bewijzen dat die andere groep echt minder is.
Iets soortgelijks zou kunnen spelen bij vrees voor de concurrentiekracht van een minderheidsgroep. Mensen zullen niet graag hun afgunst laten blijken, want op jaloezie rust in kapitalistische samenlevingen als de onze een effectief taboe. Bovendien kun je maar beter geheimhouden dat je vindt dat die groep het zo goed doet, want daarmee verzwak je de concurrentiepositie van je eigen groep. Honderd keer voordeliger is het dus om met nog grotere nadruk te verkondigen dat die groep totaal niet te vertrouwen is en een groot gevaar vormt voor de samenleving.
Het aanwijzen van een zondebok tenslotte voor wat er allemaal verkeerd gaat in een maatschappij is in het algemeen ook niet iets om trots op te zijn. Mensen die dat toch doen, zullen niet graag erkennen hoe ze ervan genieten om met de mensen om zich heen de overtuiging te delen dat de oorzaak van alle ellende toch echt gezocht moet worden bij die zondebokgroep. In mijn onderwijspraktijk nam ik vaak waar hoe troostend het kan zijn voor klassen om bij het pesten van een zondebok zo’n onderling eenheidsgevoel te beleven.
Verschillende soorten geweld Bij uitbuitingsracisme gaat het erom de groep als geheel gezond en aan het werk te houden, maar ook inschikkelijk en bereid de meest beroerde arbeidsomstandigheden te verdragen. Wanneer dan enkelingen daartegen in opstand komen en dreigen de anderen daarin mee te nemen, probeert men dat de kop in te drukken door die paar mensen in het openbaar te straffen, goed zichtbaar voor alle anderen. Bij concurrentieracisme gaat het erom de hele concurrerende groep uit het gebied te verdrijven en dat kan wel beginnen met het doden van enkele leden van de groep, maar gaat dan al gauw over in massale moordpartijen, pogroms. De geschiedenis heeft laten zien dat zulk massaal geweld in gang wordt gezet als over een groep maar lang genoeg en stelselmatig angstaanjagende kwalificaties in omloop zijn geweest. Niet voor niets beroepen de plegers van zulk geweld zich altijd weer op noodweer: als zij niet hadden gedood waren ze er zelf aan gegaan. En altijd en overal werd zo’n uitbraak van geweld voorafgegaan door een scherpere afbakening van de groep, gepaard aan zinspelingen op hun verdrijving en een sterkere nadruk op de herkenbaarheid van de groepsleden.
Een situatie waarbij uitbuitingsracisme wel degelijk gepaard ging met massaal geweld, deed zich voor bij de transporten van tot slaaf gemaakten vanuit Afrika naar de V.S. In de ruimen van de schepen waarmee zij versleept werden, stierven vaak grote aantallen mensen. En in plaats van een eind te maken aan die wantoestand, koos men voor de cynische ‘oplossing’ om eenvoudig weer nieuwe mensen uit Afrika te halen. Ook bij het tot slaaf maken van de mensen in Afrika en bij het tot koelie maken in de koloniën, werd niet zelden massaal geweld gebruikt.
Schema-als-foto
Verschuiving van de aandelen uitbuitings- en concurrentieracisme ten opzichte van elkaar Toen ik in de jaren negentig onderzoek deed in de volwasseneneducatie, nam ik iets merkwaardigs waar. Mijn opdracht was om tekenen van racisme te noteren in lessen Nederlands aan Nederlandstalige volwassenen die nauwelijks school hadden gehad en in lessen Nederlands-als-tweede-taal aan migranten. Ik ontdekte dat er – gewoonlijk enigszins verstopt in uitspraken en gebaren – zowel sprake was van neerkijken/eigenwaan (uitbuitingsracisme) als van jaloezie, wantrouwen en angst (concurrentieracisme). Dat maakte dat ik me afvroeg of deze mengvorm alleen hier en nu voorkwam of dat het heersende racisme misschien bezig was van karakter te veranderen. Ik opperde de hypothese dat hier in Europa en dus ook in Nederland een verschuiving gaande is van uitbuitingsracisme naar concurrentieracisme en besprak die met mijn vader, die het een interessante gedachte vond die hij opnam in het artikel dat hij juist aan het schrijven was voor De Gids* (1991).
Inmiddels zijn er bijna dertig jaar verstreken en is mijn hypothese niet alleen bewaarheid, maar zet de ontwikkeling zich nog altijd voort. De eerste gastarbeiders en de niet-Westerse immigranten uit de koloniën hadden vooral te lijden van het oude, vertrouwde koloniale uitbuitingsracisme – er werd op ze neergekeken. Dat neerkijken was in die jaren negentig nog lang niet voorbij en is dat nog steeds niet. Nog steeds worden minachtende vooroordelen losgelaten op mensen met een donkere huid en worden mensen die afkomstig zijn uit streken die men als minder ontwikkeld kenschetst, daarop aangekeken.
Maar naarmate hun kinderen en kleinkinderen beter in staat werden tot concurreren, begonnen er daarnaast vooroordelen in omloop te komen die behoren tot het concurrentieracisme. Steeds meer nakomelingen van gastarbeiders kregen het – vaak na heel wat onderschatting en tegenwerking te hebben overwonnen – voor elkaar opleidingen te voltooien en interessante plekken te veroveren op de arbeidsmarkt, waarmee ze mededingers werden van de gevestigde bevolking – juist ook van degenen met veel opleiding. Een welkom doelwit voor de angstaanjagende vooroordelen die horen bij concurrentieracisme vormden degenen onder de nakomelingen die moslim waren. Maar ook de kinderen en kleinkinderen van de inwoners uit de voormalige koloniën kregen er, naarmate zij geduchtere concurrenten werden, hun deel van mee – naast het gebruikelijke uitbuitingsracisme dat nooit weg was en de laatste jaren opnieuw in opmars is. En inmiddels zijn daar ook nog de niet-Westerse vluchtelingen bij gekomen. Ook over hen wordt verteld dat zij op oneerlijke manieren banen inpikken en woningen en dat zij levensgevaarlijk zijn en hier niet thuis horen.
Ik voorspel dat deze verschuiving zich met de verdere emancipatie van deze – in de openbare ruimte herkenbare minderheden – zal voortzetten en dat daarmee de kans toeneemt op massaal geweld. Maar ik hoop en verwacht dat mensen die deze noodlottige ontwikkeling tot staan willen brengen, daartoe beter in staat zullen zijn als ze de mechanismen doorgronden die werkzaam zijn.
* Zie W.F.Wertheim ‘Koloniaal racisme in Indonesië, Ons onverwerkt verleden?’ in De Gids, jaargang 154 (1991): http://www.dbnl.org/tekst/_gid001199101_01/_gid001199101_01_0067.php

Meer over:

opinie, leven, racisme
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Michel Vaillant
Michel Vaillant27 feb. 2018 - 10:06

Als je de termen racisme en discriminatie te pas en onpas doorelkaar gaat zitten hutselen dan zal er weinig ontrafeld worden en de verwarring alleen maar groter maken. Volgens mij is er een behoorlijke consensus onder de wetenschappers over wat nu precies een ras is en wat met rascisme wordt bedoeld.

Haastig
Haastig24 feb. 2018 - 14:05

Ik mis nog een vorm van racisme, die tussen beide genoemde vormen inzit, het “wangetjes-knijp-racisme”. Een mooi duidend woord van Nanninga om het racisme aan te geven van mensen die de ander niet serieus nemen, klein houden, niet ter verantwoording roepen omdat ook zij de ander niet als volwaardig zien. Ligt op de lijn van “racism of low expectations”, waarbij men groepen niet langs dezelfde kritische lat legt, maar langs verschillende latten al naar gelang je die groepen serieus neemt of erkent. Zie je bv terug in de beoordeling van vrouwenrechten: wel (terecht) kritisch zijn op de mannen die vrouwen #metoo-en op het werk, maar niet kritisch willen zijn op verschijnselen waar dat gebeurd in de privé-situatie: het gedwongen huwelijk (en voortvloeiende gedwongen seks).

2 Reacties
Libertain
Libertain26 feb. 2018 - 9:55

Dank voor je bijdrage. Het illustreert haast perfect de bekende pogingen voor reductionisme, oftewel het breed debat over xenofobie, racisme en discriminatie beperken tot enkel mishandelen en discrimineren van vrouwen, enkel vrouwen. Het blijft een groot probleem voor je omdat het je niet lukt om dwingend te bepalen wat zou het auteur, volgens jou natuurlijk, verplicht als artikel moeten opschrijven.

Haastig
Haastig27 feb. 2018 - 16:37

@Libertain Dank voor je bijdrage waarin je uitstekend laat zien blinde vlekken te willen behouden. Ik leg niets dwingend op, ik vul aan. Hoewel ik inderdaad vind dat een artikel dat claimt racisme te ontrafelen, meerdere vormen van racisme aandraagt, volledig zou moeten zijn.

Paul250371
Paul25037122 feb. 2018 - 20:21

Ik vind het een hele mooie herkenbare analyse. Dank.

Auslander
Auslander22 feb. 2018 - 20:05

“Racisme ontrafeld” Toen ik deze titel zag dacht ik dat het stuk zou gaan over de ware redenen van het ontstaan van racisme of over de werking van racisme. Maar geen van de beiden trof ik in het stuk aan. Het is wel een aardige analyse over discriminatie in een migratieland en hier of daar een laagje internationaal sausje erbovenop. Maar dat “ontrafeling” van racisme noemen gaat volgens mij niet in. Het belangrijkste denkfout van schrijver is dat zij de “discriminatie” en het “racisme” als een en hetzelfde hanteert. Het racisme is de raciale benadering van (zichzelf of andere) mensen. Het is dus een soort ideologie of mensvisie, een volkomen legale gelegenheid. Terwijl discriminatie vaak volkomen verboden is, omdat het uitgaat van ongelijkheid, ongelijkwaardigheid of ongelijke behandeling van mensen. Discriminatie is eigen aan alle maatschappijen die in een of meer van economische, politieke, sociale, culturele enz. opzichten de gelijkheid of gelijkwaardigheid missen. Onder internationaliserende en (later) globaliserende wereld sommige discriminatievormen zijn al gekoppeld aan racisme; zoals antisemitisme, xenofobie en islamofobie. Deze worden vooral door nationalistische neigingen veroorzaakt. Het nationalisme zelf is vaak of raciaal (zoals in witte westen) of chauvinistisch (in de rest van de wereld) uitgelegd. Maar de rest van racistische discriminaties zijn nog onderbelicht of worden nog niet systematisch toegepast. De termen “uitbuitingsracisme” en “concurrentieracisme” van de schrijver kunnen geen racisme tegen migranten uitleggen maar het voortleven van koloniale verhoudingen. De import van goedkope arbeid naar rijke landen is een voortzetting van koloniale verhoudingen, de postmoderne neokolonialisme dus. De scheve verhoudingen in internationaal markt maken(akten) het mogelijk veel goedkoper en systematisch de benodigde producten, materialen en ook arbeid te importeren en in interne markt gebruiken. De term “uitbuiting” koppelt de niet-westerse migranten aan neokolonialisme, terwijl de term westers migrant duidelijk aangeeft dat het niks met kolonialisme te maken heeft. Voor de koloniale verhoudingen de migratie van een zwarte Amerikaan is niet zoals die van de zwarte Somaliër, terwijl bij het racisme zijn ze even zwart als overal. Het institutioneel racisme zorgt continue dat gastarbeiders/migranten het moeten voortijdig afleggen als ze dreigen concurrerend te worden voor eigen volk. De structurele uitsluiting en achterstelling van gastarbeiders/migranten garandeert her voortbestaan van wit privilege in zo’n systematiek. Kortom, er is geen racistische “uitbuiting” en ook geen racistische “concurrentie” aan de hand. Het racisme kan enkel politiek-ideologisch of door ongelijke behandeling uitgelegd worden. De ongelijke positie is dan niet te danken aan het racisme zelf maar aan het (natie)systematiek waarin het “institutioneel racisme” en de “wit privilege” tezamen de doorwerking van koloniale verhoudingen tegen migranten garanderen. De ideologie en de politiek van racisme praten zoals altijd de uitsluiting en achterstelling (“uitbuiting”) van migranten goed voor eigen volk! Hoe de migranten en hun nakomelingen zich verder ontwikkelen en zich scherper stellen tegen structurele ongelijkheid in dit land, het racisme gaat hen opener aanvallen. Het eindstation is dat de racisten het vertrek van migranten gaan opeisen, en de migranten de nodige hervormingen om de overblijfselen van kolonialisme, het institutioneel racisme en de wit privilege te niet doen.

Silvio Dante
Silvio Dante22 feb. 2018 - 17:33

“Nadat de afgelopen decennia het racisme in onze streken zich vooral manifesteerde in de gedaante van islamofobie“ Zolang racisme en discriminatie worden verward, blijft het lastig mechanismes hiervoor te duiden.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers22 feb. 2018 - 17:24

Het ironische in het hele betoog van deze mevrouw is dat ze blanke mensen cq autochtonen onderscheidt (= discrimineert op huidskleur) t.a.v. racisme door te doen of racisme in hoger mate onder hen voorkomt. Dat is zeker niet zo en er is ook geen enkel feit wat deze veronderstelling waar haar betoor op steunt staaft. Racisme komt, omdat het er nier uit voortkomt maar zich er tegen richt, onder alle zich in huidskleur, etniciteit, of achtergrond (afkomstig van binnen of buiten Nederland) onderscheidende groepen in gelijke mate voor. As daar toch vershil in zit, wat dan misschien eens onderzocht zou moeten worden, kan daar wel eens een ander onderscheid in mate van voorkomen vastgesteld worden dan mevrouw meent.

2 Reacties
Auslander
Auslander22 feb. 2018 - 20:57

@ Nanno Zeegers “Racisme komt … onder alle zich in huidskleur, etniciteit, of achtergrond (afkomstig van binnen of buiten Nederland) onderscheidende groepen in gelijke mate voor.” Onzin bewering. Men kan niet beweren dat het racisme onder etnische Nederlanders, etnische Belgen, etnische Koerden en etnische Perzen “in gelijke mate” zou voorkomen omdat ze zich eenmaal in hun etnische achtergrond uitdrukken. Ik ken geen theorie die “ras” op etnische achtergronden baseert. Ik ken wel veel etnische groepen die zich gezamenlijk als een familie en als een “ras” verklaren. En dat zijn alle naties die zich raciaal en als onderdeel van de blanke/witte “ras” beschouwen. Zo onder de Nederlandse en Belgische witte naties (etnische achtergrond) bijna “in gelijke mate” racisme voorkomt, en onder etnische Koerden, etnische Perzen en alle andere etnische achtergronden die geen “ras” in hun natie zien zelden racisme voorkomt. Probeer je beweringen met feiten onderbouwen en niet met je wensen!

B4
B423 feb. 2018 - 19:23

@Auslander Etnische Belgen?

McMacaroni
McMacaroni22 feb. 2018 - 16:53

De enige zuivere benadering van racisme is om het vanuit het dierlijke te benaderen. Een aspect dat elke mens bezit ongeacht etnische blauwdruk. Uitbuitingsracisme en competitieracisme zijn verzonnen termen die op niets zijn gebaseerd. Uitbuiting zorgt namelijk voor competitievoordeel van de eigen groep en zijn geen aparte categorieën met een wetenschappelijke onderbouwing. Dit soort uiteenzettingen met een ideologisch karakter helpt ons geen steek verder. Eigen familie eerst Eigen volk/soort eerst Eigen .... eerst En zo werkt het bij alle beesten. Dat betekent niet dat we het maar voor lief moeten nemen, maar wel dit gegeven als uitgangspunt nemen om zaken te verbeteren. Racisme is ook geen gevolg van kolonisatie uit het verleden. kolonisatie in het verleden is een uiting van de dierlijke impulsen om de eigen groep voorrang te geven. Dezelfde voedingsbodem als het hedendaagse racisme. Dus zonder kolonisatie zou er nog steeds racisme zijn.

Vliet2
Vliet222 feb. 2018 - 14:37

Een weinig verhelderend artikel met allerlei aannames die niet onderbouwd worden. 'waarom worden mensen met een donkere huidskleur die belangrijk werk doen in deze maatschappij, beurtelings gekleineerd en ervan beticht zich op de voorgrond te dringen? ' Kunt u voorbeelden geven? Geen idee over wie u het hebt 'Waarom zet men nakomelingen van gastarbeiders en van mensen uit de koloniën op achterstand bij het concurreren op de arbeidsmarkt' Wie zijn men? De meeste allochtonen hebben gewoon werk, verschillen in werkeloosheid zijn voor de helft verklaarbaar door opleidingdverschillen. Blijft een deel over waarin discriminatie een rol kan spelen. Maar dat blijft dan toch beperkt tot een kleine groep werkgevers, en zegt dus niets over de samenleving als geheel. 'Waarom schiet na al die jaren de evenredige vertegenwoordiging in de media nog zo schromelijk tekort van mensen met een migratieachtergrond?' Kijkt u eens naar de cijfers van de opleidingen voor journalistiek en u hebt uw antwoord. 'En waarom worden zij deloyaal genoemd wanneer zij een eigen partij oprichten nadat ze in gevestigde partijen te weinig kansen kregen?' Die lui van Denk komen van de pvda, partij van burgemeester van Rotterdam en Arnhem en kamervoorzitter. Hoezo geen kans? 'En tenslotte waarom is het racisme niet verminderd nu zoveel mensen met een migratieachtergrond allerlei vooraanstaande posities hebben bereikt in het bestuur, in de politiek en in alle andere maatschappelijke domeinen, de film, muziek, cabaret, architectuur, sport, geneeskunde, literatuur, journalistiek, advocatuur, ICT?' Huh? Ze worden toch zo gediscrimeerd en racistisch bejegend? Hoe hebben dan zo veel een vooraanstaande positie bereikt? Bij uitbuitingsracisme denk ik aan illegalen die hier werken. De gastarbeiders kregen gewoon volgens de nederlandse cao betaald en kregen dezelfde uitkeringen als Nederlanders. Toen ze besloten te blijven mochten ze hun gezin laten overkomen en kregen ze stemrecht en een paspoort. Van het uitsluitingsracisme zult u met onderbouwde cijfers moeten komen, het lijkt uit de lucht gegrepen te zijn. 'En inmiddels zijn daar ook nog de niet-Westerse vluchtelingen bij gekomen. Ook over hen wordt verteld dat zij op oneerlijke manieren banen inpikken en woningen' Banen inpikken? De angst is juist dat een groot deel in een uitkering blijft zitten. En ze krijgen (schaarse) woningen en dat is echt niet leuk als je zelf op een betaalbare woning wacht. Geen vooroordeel dus, maar een wrange conclusie.

Spitsroeden van Graaihanden
Spitsroeden van Graaihanden22 feb. 2018 - 13:56

Islamofobie is een bewust bedacht, vrij recent geintroduceerd woord, bedoeld om mensen die op grond van hun verstand, het niet eens zijn met de inhoud van een religie, weg te zetten als geestesziek. Zoals in de Sovjet-Unie politieke tegenstanders daadwerkelijk in inrichtingen werden opgesloten. Ik heb dit ziektebeeld overigens nog niet in een van de daarvoor bedoelde psychiatrische handboeken mogen teruglezen, dus tot die tijd zou ik zeggen lijkt me het beter dit niet op mensen te plakken. Ik neem verder aan dat u eind jaren '60 ook niet opgenomen werd voor christofobie, dan wel mensen kent die aan dit syndroom hebben geleden. Kunt u aangeven waarom mensen tegenwoordig lijden aan een geestesziekte voor religiekritiek en dat diezelfde soort eigenwijze mensen 50 jaar geleden de ongeschreven helden van hun tijd waren ? Ik vind het bijzonder dat u mensen in een land waarin het onderwijs nu al decennia lang ervoor zorgt dat alle kinderen worden opgevoed tot sociaal-democratische 'delers', op een dergelijke manier wegzet. Zou het kunnen dat er andere factoren een rol spelen dan alleen maar "De (witte) mens is per definitie slecht ?" Voeg daarbij dat deze kinderen ook zijn opgevoed met het idee dat andere culturen, allemaal zonder uitzondering beter zijn dan de eigen cultuur. Als u dan desondanks vindt dat zoveel mensen racistisch zouden zijn, getuigt dat niet van een positief beeld van het onderwijs in deze periode. Zelfs de media hebben gedurende diezelfde tijd, de maatschappelijke opleiding van deze mensen in de gewenste richting voortgezet. En zelfs dan zijn ze nóg zo racistisch. Is er dan helemaal niets goed gedaan door uw generatiegenoten ? U lijkt er impliciet van uit te gaan, dat mensen met een migratieachtergrond, zelf niet in staat zijn hun eigen keuzes te maken, en dat ze beschermd moeten worden. "O ! Zegt iemand iets negatiefs tegen je ? Kop dicht Mohamed, ik verdedig je wel." (Hamed Abdel Samad, 2016). Over het onderwerp van dit artikel gesproken. Uw vader heeft een scherp oog gehad voor intermenselijke verhoudingen, dat Indische deel is interessant. Ik denk ook dat uw vader éen vorm van discriminatie mist. Dat was in Indie waarschijnlijk ook moeilijk te ontdekken. Het gaat om een vanuit religie geïnspireerde discriminatie. Vandaar dat ik het ook geen racisme noem. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de Joden in West-Europa tegenwoordig ? En hoe komt dat ? Werkelijk door "extreemrechts" ? Graag verwijs ik u naar deel 1 van "De kanarie in de kolenmijn" van mw Groenteman. Het hele idee dat mensen in hun leven alleen maar worden gedreven door het najagen van (in de opvoeding meegekregen) religieus gebaseerde idealen, is de laatste decennia bij het oud vuil gezet. Dus nu doen we alsof die vorm van discriminatie niet bestaat. Tevens is het niet gewenst om in de huidige positiviteitsmanie, om welke negatief op te vatten waarheid dan ook te verkondigen, met betrekking tot mensen die een religie gedwongen in hun opvoeding hebben meegekregen (en waaraan ze dus niet schuldig zijn). Door die conditionering zijn de gereedschappen om deze vorm van discriminatie te kunnen zien, praktisch weggesmolten. Als het nu dus voor onze ogen gebeurt, gaan we het daarom gewoon ontkennen. Het is buiten ons bevattingskader terecht gekomen. Racisme is een mengelmoes van twee grote soorten die u beschrijft naar uw vader's werk, maar u maakt er een grotere mengelmoes van dan nodig. Ik vraag me af waarom u toch mensen met religiekritiek in hetzelfde bakje gooit. En als de ene hier voorbij komende gediscrimineerde groep mogelijk slachtoffer is van een andere hier besproken gediscrimineerde groep, komt u er nooit meer uit om dit met dit denkkader in de hand, adequaat te kunnen beschrijven. Maar dat is uiteraard ook niet uw bedoeling. Want andere groepen dan blanken ervan beschuldigen, dat zij op welke manier dan ook zouden discrimineren, "is namelijk op zich al discriminatie", is niet correct, en kan daarom per definitie niet waar zijn. En diegene die dit ook maar suggereert, is gelijk het subject van uw artikel. Zo komt u met enige denk-acrobatiek met de schrik vrij, die mogelijkheid hoeft u niet uit te leggen. (Hoewel niet echt met de schrik, want deze vorm van denken is zo ingeburgerd dat iedereen dit blijkbaar als de norm beschouwt.) Ik zou het verhaal wat breder willen trekken dan alleen zich richten op dit recent haast psychopatisch frequent gebruikte r-woord. Veel mensen maken zich op een of andere manier schuldig aan het discrimineren van anderen. Zo zijn er ook mensen die zich op grond van hun 50 jaar lang verinnerlijkt gedachtengoed zo goed en deugdzaam zijn gaan vinden, dat allen die niet zo denken als zij, inherent immoreel zijn, en dus minderwaardige mensen (M. van Dam e.a., 2002). Hierin zien we superioriteitsgevoel samengaan met een groot 'goed' groepsgevoel, ook zo'n sterke positieve beinvloeder van de zelfwaarde van een persoon, en hier in het artikel niet genoemd. In dit artikel wordt ook niet genoemd dat juist het onderwerp 'racisme' als wapen kan worden gebruikt. Het kan ook worden gezien als "uitbuitingsracisme", zoals ook recent weer tegen bijvoorbeeld recent de FvD in Amsterdam. Inderdaad zoals u beschrijft, en opnieuw een gerechtvaardigde handelingswijze tegen een groep ditmaal geestelijk minderwaardige mensen, door andere mensen die zelf in 16 jaar niets bijgeleerd schijnen te hebben. Aan het eind springt u dan naar de conclusie dat blanke mensen de opkomende groepen immigranten en hun kinderen steeds meer en steeds hogerop de economische ruimte zien betreden, en dat zij zich daardoor zo bedreigd voelen, dat zij daar nóg racistischer van neigen te worden. Waardoor dan geweld onze toekomst zou kunnen zijn. En de schuldigen staan voor u al vast. Ik hoop overigens van harte dat u dit toekomstbeeld niet wenst, maar dat dit als afschrikwekkend beeld gebruikt. Er zijn namelijk mensen die de verschillen tussen groeperingen middels identity (lees: group) politics zo sterk lijken te willen benadrukken dat ze de verdenking op zich laden, zoveel mogelijk chaos in West-Europa te willen stichten. Mochten deze mensen dit lezen, zou ik ze willen verwijzen naar het scenario van de omwentelingen in Iran, 1979. Ze zouden zichzelf, niet uit opportunisme, noch uit angst, noch uit een ongezonde mix van de twee, bij een groep aan moeten sluiten waarvan ze zouden kunnen weten dat die sterker of niets-ontziender is dan de jouwe. Anders staan de bestropte hijskranen al voor hen klaar op elk marktplein. Joodse mensen zijn hier dan al niet meer, die zijn om onduidelijke redenen vertrokken -door een soort discriminatie die in uw artikel slechts als een terzijde voorbij komt en door een groepering die dit onmogelijk op zijn geweten zou kunnen hebben. In ieder geval benoemt uw artikel dit niet.

9 Reacties
rvb2
rvb222 feb. 2018 - 14:24

Islamofobie is de onrealistische angst voor de islam. Als je bang bent dat de islam heel nederland gaat overheersen bijvoorbeeld, of in iedere moslim een terrorist ziet. Kritiek op godsdiensten mag gewoon, ook op de islam. Er is maar 1 godsdienst in Nederland waar echt geen kritiek op gegeven mag worden: het jodendom. Vreemd als je bedenkt dat de verschillen tussen jodendom, christendom en islam echt minimaal zijn. Omdat ze dezelfde god aanbidden zou je het zelfs verschillende stromingen van 1 godsdienst kunnen noemen.

Inspector Gadget
Inspector Gadget22 feb. 2018 - 16:08

Hahahaha hele goeie rvb! Kom daar maar eens op terug Graaihanden ;)

Spitsroeden van Graaihanden
Spitsroeden van Graaihanden22 feb. 2018 - 16:54

Aan islamofobie zit door de woordopbouw een psychiatrisch verhaal gekoppeld, uw "onrealistische" wijst daar ook op. In het vervolg plakt u op mensen met religiekritiek negatieve kenmerken, zoals bangheid en selectiviteit in hun kritiek. Er is inderdaad maar éen godsdienst in NL waar echt geen kritiek op mag worden gegeven en het is niet degene die u opschrijft. De verschillen tussen islam enerzijds, en christendom en jodendom anderzijds zouden bijna niet groter kunnen zijn. En nogmaals mijn vraag waarom was religiekritiek 50 jaar geleden toppunt van 'cool' en nu niet meer ? @Inspector: een uitwisseling van standpunten is geen wedstrijd, maar een uitwisseling van standpunten.

Vliet2
Vliet222 feb. 2018 - 17:32

En toch wordt het woord te pas en te onpas gebruikt om niet op kritiek te hoeven ingaan. Overigens net als het woord racist, dat inmiddels niet veel meer betekent dan ik vind jou stom.

Ferdinand Binnendijk
Ferdinand Binnendijk22 feb. 2018 - 18:24

"Kritiek op godsdiensten mag gewoon, ook op de islam." Denkt u dat dat nòg zo is, mocht ooit 51% van de Nederlandse bevolking moslim zijn? En ja, voorlopig is dat een hypothetisch scenario. En dat is maar goed ook. Ben ik nu islamofoob?

Buzzer
Buzzer22 feb. 2018 - 19:12

"islamofobie is de onrealistische angst voor de islam." Voor mij is "islamofobie" iets van verstandige mensen die weten dat de religie sprookjes onzin zijn. Vervolgens hebben de sprookjes aanhangers daar een fobie van gemaakt om de verstandige mensen weg te zetten als gestoord.

Paul250371
Paul25037122 feb. 2018 - 20:06

Ik heb het met plezier gelezen, heel veel punten waar ik het niet mee eens ben. Heb geen zin om dit nu te verwoorden. Wilde zeggen dat het een interessante bijdrage is.

Zandb
Zandb23 feb. 2018 - 8:32

Buzzer Wat een ongelooflijk slordige maar vooral domme manier van een vierkant rond redeneren: "Voor mij is “islamofobie” iets van verstandige mensen die weten dat de religie sprookjes onzin zijn. Vervolgens hebben de sprookjes aanhangers daar een fobie van gemaakt om de erstandige mensen weg te zetten als gestoord." Ook al zou religie niet meer dan een sprookje zijn, dan nog is dat niet per definitie iets om bang voor te zijn of een teken van "niet verstandig zijn" als iemand er in gelooft. Want dat geloven in een sprookje kent vele gedaanten. Waaronder OOK inderdaad hele verkeerde. De mensen die 'geloof in een sprookje' afdoen als iets van onverstandige mensen, die geldt terecht het verwijt, dat ze er een fobie op na houden. Vliet Als ik iemand een racist noem vind ik die niet alleen maar stom. Juist dan is niet de kern van het verhaal dat ik iemand een racist noem maar dan is dat de argumentatie die er aan ten grondslag ligt. Helaas zijn er 'in het algemeen' veel te veel mensen die die argumentatie uit de weg gaan en zich zo fel richten op het labeltje dat dan uiteindelijk - en MEESTAL niet eens door diegene die beargumenteert - er aan wordt gehangen. En of je nu alleen maar etiketten op anderen wil plakken of je zelf wil neerzetten als iemand die alleen maar geëtiketteerd wordt, ik zie er weinig verschil in. Ferdinand U bent dan net zo islamofoob als ik PVVfoob en FvDfoob en SGPfoob ben. Daar geldt wat mij betreft hetzelfde risico als wat elke ware democratie kent: een meerderheid kan besluiten om de democratie af te schaffen. Het gaat mij dan ook niet om dat "etiketje" maar om de zorg, die ons dwingt om goede argumenten aan te voeren om die zorg uit te spreken. Dan is er sprake van een 'gezonde angst'. Zo gauw echter iemand uit is op 'garanties' dat een bepaalde stroming nooit een meerderheid mag behalen, dan is er sprake van een 'ongezonde angst' en mag dat van mij een fobie heten.

Vliet2
Vliet223 feb. 2018 - 12:29

Zandb 'Helaas zijn er ‘in het algemeen’ veel te veel mensen die die argumentatie uit de weg gaan en zich zo fel richten op het labeltje' Dat is nu precies wat ik beweer.

omaoeverloos
omaoeverloos22 feb. 2018 - 13:54

Met enkele tientallen veroordelingen per jaar is racisme in Nederland een marginaal problem.

4 Reacties
Auslander
Auslander22 feb. 2018 - 14:29

@ omaoeverloos Het is inderdaad lastig in een bos de boom als ongewenst verklaren!

Libertain
Libertain22 feb. 2018 - 14:52

Indien je doelt op het feit dat er weinig met de aanwezige racisme en xenofobie gedaan wordt, heb je volkomen gelijk. Mensen durven ook geen aangiftes te doen omdat het verschijnsel niet bestreden wordt, het heeft allemaal geen zin. Daarom is er sprake van culturele problematiek.

koffieleut2
koffieleut222 feb. 2018 - 15:02

Het is net zo groot als we het zelf maken, net zo als invloed van de islam. Zo hebben we allemaal ons stokpaardje.

Libertain
Libertain23 feb. 2018 - 7:28

Het is volstrekt verkeerd een geloof met de criminele handelingen van racisme en en xenofobie te doen vergelijken.

Dik Rondeltap
Dik Rondeltap22 feb. 2018 - 12:37

Je kunt kinderen in het algemeen niet verantwoordelijk houden voor de daden en gedachten van de ouders maar als daar zelf naar verwijzen zoals mevrouw Wertheim, dan is het nuttig te weten dat de heer W.F. Wertheim een fanatieke stalinist en marxist was die als een van de laatsten van de gestaalde kaders afscheid nam van de verafgoding van de Russische dictator Stalin (30 miljoen slachtoffers) en die zich bovendien nogal belachelijk maakte door tot op hoge leeftijd volkomen kritiekloos de wandaden van de Chinese dictator Mao (70 miljoen slachtoffers) te verdedigen. (Zie de archieven van Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad). Naar aanleiding van het kritische boek Chinese Schaduwen van Simon Leys werd in de jaren zeventig het China-debat ook in Nederland fel gevoerd; opiniemakers als Renate Rubinstein, Rudy Kousbroek en Martin van Amerongen trokken van leer tegen collega’s als de antropoloog W.F. Wertheim en de feministe Anja Meulenbelt, die door China reisden en het gebrek aan materialisme en honger in het land prezen. Over China ging het Nederlandse China-debat uiteindelijk alleen nog zijdelings, aldus Kousbroek: „De eigenlijke vraag is niet of het regime van de Volksdemocratie fatsoenlijk is, maar of degenen het zijn die dit regime hier in West-Europa bejubelen.”

3 Reacties
Libertain
Libertain22 feb. 2018 - 15:03

(" ...maar als daar zelf naar verwijzen zoals mevrouw Wertheim,") Wat is er kwalijk aan het feit dat mevrouw Wertheim naar het natuurlijk biologisch feit verwijst dat de heer W.F. Wertheim haar biologisch vader is? Heb ik ook haar scherpe artikel over racisme doorgenomen en nergens een verwijzing naar Stalin of Mao gevonden. Wat is de bedoeling, behalve bewust zwartmaken om haar terechte stellingen op oneigenlijke manier onderuit te halen, om die twee van stal te halen in deze discussie over racisme in onze maatschappij? Nieuwe manier van ontkenning aangeboord?

Edwin8
Edwin822 feb. 2018 - 19:01

Libertain, Ze stamt niet alleen biologisch van hem af, maar trekt ook haar conclusies op basis van het werk van haar vader. En dan mag je inderdaad afvragen hoe gekleurd zijn die conclusies?

Libertain
Libertain26 feb. 2018 - 10:00

Inderdaad trekt het auteur terecht conclusies over Nederland. Terwijl in de reactie van Dik Rondeltap wordt over andermans conclusies mbt China geredeneerd. Het is kunstmatig dan om die twee te verbinden, of niet?

Kwee he ook nie
Kwee he ook nie22 feb. 2018 - 11:57

Racisme en immigratie gaan hand in hand

6 Reacties
Auslander
Auslander22 feb. 2018 - 14:35

@ Kwee he ook nie “Racisme en immigratie gaan hand in hand” Nee hoor. Wat met immigratie (vaak) hand in hand gaat is vreemdelingenhaat! Racisme is vooral hoe men zichzelf definieert. Buiten westen kun je haast nergens een volk vinden die zich (en dus de anderen) als “ras” definieert. Daarom de vreemdelingenhaat en xenofobie in het westen racistisch gemotiveerd zijn!

Libertain
Libertain22 feb. 2018 - 14:54

Racisme en xenofobie gaan ook hand in hand.

Paul250371
Paul25037122 feb. 2018 - 20:18

Vaak wel blijkt. Zolang de immigranten en de autochtonen elkaar als de ander zien lijkt / is het absoluut de gewoonte en de trend. Auslander “Racisme en immigratie gaan hand in hand” Nee hoor. Wat met immigratie (vaak) hand in hand gaat is vreemdelingenhaat! De een slaat het ander vaak niet uit. Alleen als de immigrant tot dezelfde kleur en geloofsstroming hoort etc. is racisme niet van toepassing.

Auslander
Auslander22 feb. 2018 - 21:12

@ Paul250371 “Alleen als de immigrant tot dezelfde kleur en geloofsstroming hoort etc. is racisme niet van toepassing.” Ik moet je teleurstellen. Racisme komt enkel voor waar men zich (en dus ook de ander) als een “ras” ziet. Dus om een racist te worden heeft men niks anders nodig behalve “eigen ras” definiëren. Ik kan niet mensen die in hun kleur geen "ras" zien racist noemen. Daarom het (witte) racisme is een probleem van de witte meerderheid en dat kunnen (en dienen) ook zij zelf oplossen. Anderen zijn vaak slachtoffers daarvan.

Libertain
Libertain23 feb. 2018 - 7:27

(" Daarom het (witte) racisme is een probleem van de witte meerderheid en dat kunnen (en dienen) ook zij zelf oplossen. ")_ Hier lezen we de definitie van de bekende etnische profilering, wel de andere kant op gericht. Gelet op je advies, moeten we vragen dat de politie de etnische groepen zelf het probleem laat oplossen?

Auslander
Auslander23 feb. 2018 - 8:58

@ Libertain “de definitie van de bekende etnische profilering, wel de andere kant op gericht.” Klopt! Met andere woorden het is de witte natie, de witte profiel! “Gelet op je advies, moeten we vragen dat de politie de etnische groepen zelf het probleem laat oplossen?” Mits de politie ook haar macht overdraagt aan etnische minderheden. Je vergelijking is mank, omdat niet de etnische groepen maar de witte natie over de macht beschikt om zich (wit privilege) en de anderen (institutioneel) etnisch profileren en het ook toepassen. Het loslaten van dit soort profilering ligt ook bij wie over de macht beschikt.

koffieleut2
koffieleut222 feb. 2018 - 10:03

Er bestaan geen verschillende rassen er is alleen homo sapiens. Dus kan er ook geen sprake zijn van racisme. Of nu weer wel?. En hier gaat het telkens fout.

4 Reacties
Onruststoker
Onruststoker22 feb. 2018 - 12:38

Je hoeft zelf niet in andere rassen te geloven om te kunnen waarnemen dat iemand een racist is. Racisme gaat over mensen die geloven dat er rassen bestaan, en sommige van die rassen die ze gedefinieerd hebben worden superieur aan andere gedefinieerde rassen bevonden. Zo creëerden de nazi's zes soorten Ariërs, waar ze allemaal uiterlijk en innerlijke kenmerken voor hadden. Sommige Ariërs waren geschikt voor intellectuele functies en sommige Ariërs waren meer geschikt voor meer praktische functies. Ook vonden de Nazi's dat joden een ras vormden, en daar hadden ze wel drie hoofdstukken aan voornamelijk negatieve kenmerken aan toegeschreven. Lees Mein Kampf, de hoofdstukken over dat onderwerp. Uiteindelijk, op pagina 772 van de officiële Duitse versie onderaan de pagina stond wat Hitler (de schrijver) vond dat met de joden moest gebeuren. Hitler was al vroeg van mening dat joden het beste vergast konden worden

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin22 feb. 2018 - 13:09

Je hebt helemaal gelijk maar Het is erg bijzonder wat sommige mensen tegenwoordig als ras zien. Zelfs nationaliteit is tegenwoordig een ras.

Onruststoker
Onruststoker22 feb. 2018 - 14:43

Nationaliteit als ras heb ik nog niet gehoord, maar wel huidskleur als ras, zelfs hoe donker een huidskleur was. Yernaz Ramautarsing (hoge piet bij de FvD) sprak over zwarte mensen, dat die niet hyper-intelligent zouden kunnen zijn. https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/racisme-yernaz-ramautarsing/

Haastig
Haastig24 feb. 2018 - 13:49

Volgens de rechtbank (Wilders proces): ““In artikel 1, eerste lid, van het IVUR wordt onder “rassendiscriminatie” verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ‘ras’, ‘huidskleur’, ‘afkomst’ of ‘nationale of etnische afstamming’. Het is aan de rechter om te beoordelen hoe, gegeven deze kenmerken, het begrip ‘ras’ in een concreet geval moet worden geïnterpreteerd”

NicoSchouten
NicoSchouten22 feb. 2018 - 9:42

Bij de aandacht voor concurrentie en uitbuiting is het zinvol na te gaan hoe dit in de heersende economische verhoudingen past. In de laatste decennia is de ieder voor zich opvatting binnen het kader van het neoliberalisme sterk verspreid, en is ook los hiervan de concurrentie tussen bedrijven en tussen loonarbeiders toegenomen door allerlei oorzaken, migratiestromen inbegrepen. Dit betekent voor de praktijk dat je niet alleen moet moraliseren maar ook sociale strijd moet leveren en op gezamenlijke belangen moet wijzen. En als je moraliseert moet je heel nauwkeurig zijn, en niet slordig etiketten gaan plakken. Want als je de zorgen die geuit worden, hoe krom ook geformuleerd, niet serieus neemt kan het moralisme averechtse gevolgen hebben.

Libertain
Libertain22 feb. 2018 - 7:57

Geachte mevrouw Wertheim, Mijn dank aan u en uw vader voor het in klare taal neerzetten van een zeer herkenbaare traditioneel-cultureel problematiek die uiterst kenmerkend voor onze maatchappij is waar het gebruikelijke kartel-politiek van de elitaire groepjes van ons-kent-ons nooit durft over te praten en alle feiten stelselmatig graag met alle kracht onder het tapijt worden afgeschoven.

1 Reactie
Libertain
Libertain22 feb. 2018 - 8:00

..en meteen excuses voor de talvoutjes wegens heel snel tussendoor moeten intypen.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 feb. 2018 - 7:22

Ik hoop dat de hele Nederlandse media voortaan haar verantwoordelijkheid uiteindelijk zal nemen en alle vormen van extremisme in dit land zeer kritisch zal volgen, namens alle 17.2 miljoen inwoners in dit land samen met de Nederlandse politici, van links tot rechts. Waarom steeds al die blijkbaar talloze pagina's in de Nederlandse kwaliteitskranten b.v., wat betreft de PVV en het zogenaamde Forum voor Democratie o.l.v. Thierry Baudet?. En wanneer is de gevaarlijke extreemrechtse en alt-right ideologie van beide de PVV en het zogenaamde Forum voor Democratie blijkbaar salonfähig geworden in dit land, ik vraag me wel af.

Andreas J
Andreas J22 feb. 2018 - 5:48

U bent de grootste vorm van racisme vergeten van tegenwoordig. Dat is het "hij/zij-is-het-niet-met-mij-eens" racisme. Dit wordt veelal gebruikt door mensen die geen goede argumenten hebben tegen mensen die kritisch zijn over de hele racisme discussie. De kritische mensen worden dan meteen voor racist uitgemaakt en daarmee is de discussie meteen gewonnen.

4 Reacties
ton14024
ton1402422 feb. 2018 - 9:34

Probeer dan eens kritisch te zijn! Bij jou is het enkel ontkenning.

Peterrr3
Peterrr322 feb. 2018 - 10:07

Ton is het zo te zien niet eens met Andreas :-)

Andreas J
Andreas J22 feb. 2018 - 16:28

Klopt Peterrr, Ton heeft geen argumenten zo te merken. Maar goed, Ton, leg eens uit? Ik ben namelijk van mening dat iedereen discrimineerd en dat als mensen het bij alleen maar de blanken leggen dat zij ook discrimineren en dat je de problemen niet oplost met halve oplossingen hierdoor alleen maar erger maakt. Dat kan je toch geen ontkenning noemen?

Buzzer
Buzzer22 feb. 2018 - 19:15

U benoemt inderdaad een groot probleem, de balk in het oog van de racisme roepers, blind om naar zichzelf te kijken in de spiegel.

Gare Raap
Gare Raap21 feb. 2018 - 23:15

ssst, doorlopen. Niets aan de hand.

NicoSchouten
NicoSchouten21 feb. 2018 - 18:53

Er bestaat ook vreemdenhaat, xenofobie en vormen van chauvinisme, wat je niet met racisme moet verwarren, daar dit een biologische component heeft. Bijvoorbeeld moffenhaat. En er bestaat raciaal getint lomp gedrag. Ook hierbij kan concurrentie en uitbuiting een rol spelen. Maar let op, concurrentie en uitbuiting zijn ook aanwezig onder mensen die op één of andere manier tot dezelfde groep gerekend worden. Dus oordeel niet voorbarig. Verontwaardiging hierover hoeft niet huichelachtig zijn. Als je over mensen oordeelt moet er tevens sprake zijn van persistentie en consistentie in hun gedrag. Voorts moet men verdacht zijn op het effect van getalsverhoudingen. Minderheden zullen altijd meer last ondervinden dan meerderheden zonder dat verhoudingsgewijs meer last uit meerderheden wordt teweeggebracht dan uit minderheden. Dit is eenvoudig met cijfervoorbeelden te zien, maar vreemd genoeg zie ik dit gezichtspunt nooit behandeld in dit soort teksten, terwijl het een structureel gegeven is. Maar toch zou dit leerzaam zijn voor daders en slachtoffers om meer op eigen gedrag c.q. interpretatie te letten. Een ander structureel gegeven zijn de eigendomsverhoudingen. Die bevoordelen, mede met behulp van het erfrecht, families in meerderheden die al langer in een land wonen.

5 Reacties
rvb2
rvb221 feb. 2018 - 19:35

racisme hoeft helemaal geen biologische component te hebben. Meestal wordt de definitie van raciale discriminatie gebruikt: "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft."

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 feb. 2018 - 20:57

Nico, 'Minderheden zullen altijd meer last ondervinden dan meerderheden zonder dat verhoudingsgewijs meer last uit meerderheden wordt teweeggebracht dan uit minderheden' Doe eens een rekenvoorbeeld 'maar vreemd genoeg zie ik dit gezichtspunt nooit behandeld in dit soort teksten, terwijl het een structureel gegeven is' Wat voor soort tekst is dit? En nu stop ik maar met vragen, terwijl ik er nog 1000 heb.

NicoSchouten
NicoSchouten22 feb. 2018 - 9:22

rvb: In de definitie over raciale discriminatie komt het woord racisme niet voor. De definitie is toegespitst op gedrag en niet op meningen, gelet op het principe van de meningsvrijheid. Dit is vermoedelijk bij de totstandkoming in de VN een belangrijk punt geweest voor de VS.

NicoSchouten
NicoSchouten22 feb. 2018 - 9:31

Stockickhuisen: Rekenvoorbeelden heb ik al meerdere keren gegeven op deze website in afgelopen jaren. Is het zo moeilijk om dit zelf te bedenken? Bij zorgelijke beschouwingen over racisme, vreemdenhaat enzovoort is het van belang om dit effect voor ogen te hebben, om eventuele daders oplettender te maken in hun gedrag en slachtoffers in hun interpretatie ervan.

7anpau1
7anpau122 feb. 2018 - 11:14

rvb U haspelt toch echt de definities van diacriminatie en racisme dooreen. Onder racisme wordt begrepen dat men mensen met een andere huidskleur en/of etnische achtergrond als minderwaardig beschouwd. Een dergelijke beoordeling zal allicht leiden tot discriminatie..