Joop

Pleiten voor de sluiting van Tata Steel in IJmuiden is pleiten voor méér CO2-uitstoot

  •  
06-06-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
11279 keer bekeken
  •  
tatasteel

Een open brief aan de werkers van Tata Steel (in Nederland neem ik aan) vraagt om een reactie. In de open brief stelt de schrijver dat hij maar enkelen van de werkers bij Tata Steel kent. Nou ben ik een van de “enkelen” die de schrijver van dit stuk wel ooit gesproken heeft, en ik denk vanuit mijn rol als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van TSN een onderbouwde reactie te kunnen geven. Wat is deze open brief eigenlijk? Veel woorden over “solidariteit”, die via een geheel aan meningen en redenaties leiden tot de oproep om ons eigen werk op te heffen. Hoezo “solidariteit”? Dat is natuurlijk een mening, maar zou dan wel gebaseerd moeten zijn op daadwerkelijke feiten. Juist daar wringt de schoen.

Het betoog begint goed: een mooie analyse hoe juist de strijd voor goed werk en een goed klimaat samengaan. Natuurlijk kan de schrijver niet om werkenden bij Tata Steel en de sterke vakbond heen. Slim om daar zo lovend over te zijn. Om vervolgens eerst subtiel, en daarna steeds grover, de werkenden bij Tata Steel met dubieuze argumenten weg te zetten als verantwoordelijk voor klimaatdoden. Al met al een heel kwalijk en zeer polariserend betoog.

Plan Groen Staal
Laat ik het betoog volgen, te beginnen bij het uitbrengen van het plan Groen Staal. Dit plan was en is een antwoord vanuit werknemers op de toenmalige strategie van het bedrijf om CO2 onder de zeebodem te gaan opslaan, én op de sterker wordende geluiden uit de omgeving om de actuele overlast terug te dringen.

Inderdaad: het plan Groen Staal, namelijk de overgang om ijzer met behulp van waterstof (in plaats van koolstof) te produceren, is zowel goed voor klimaat (CO2-uitstoot geminimaliseerd) als voor omgeving (alle overlast t.g.v. kolen verdwijnt) en voor behoud van werkgelegenheid in de IJmond.

Met Groen Staal is er inderdaad sprake van een eerdere sluiting van de kooksfabrieken en hoogovens, dan er in het plan met CO2-opslag zou zijn. En dat is nog steeds zo! De uitvoering van dit plan is al in volle gang. De tijdlijn die bij zo’n omvangrijk plan hoort gaat verder dan 1 of 2 jaar, dat is ook in de onafhankelijke haalbaarheidsstudie van consultant Roland Berger al duidelijk aangegeven. Het plan Groen Staal is nog net zo revolutionair en levend als toen het in september 2021 door de directie van Tata Steel overgenomen werd.

In het verdere betoog van Kooistra wordt een aantal argumenten genoemd waarom hij kennelijk niet (meer?) kiest voor deze verduurzaming van de staalindustrie in Nederland.

Winst
In het stuk over de kosten van verduurzaming, stelt de schrijver dat er sinds 2007 20 miljard winst naar India gegaan is. Dat herken ik niet. Welke bronnen zijn gebruikt voor deze conclusie maakt de schrijver niet duidelijk, of gaat het om niets anders dan een krantenartikel?

Waarheid is dat er sinds 2007 een kleine miljard aan dividend aan de aandeelhouder in India betaald is, voor het laatst in 2018. Met deze desinformatie wordt een volledig verkeerd beeld geschetst en stemming gemaakt. Vanuit het moederbedrijf is er verder volledig commitment om alle winst die de komende jaren in Nederland gemaakt wordt ook te besteden aan de verduurzaming.

In de hele (nog lopende) discussie over wie wat gaat betalen aan de verduurzaming van het staalbedrijf is het belangrijk om ook aan te geven dat met het werk van de vele duizenden directe en indirecte werkenden (de contractors) rond het staalbedrijf (burgers dus!) óók jaarlijks vele miljoenen aan inkomstenbelasting in de staatskas terecht komt.

Daarnaast is het in de opzet van de CO2-heffing altijd de bedoeling geweest om de gelden die dat oplevert ook weer (deels) in te zetten voor het vergroenen van de (CO2-creërende) productieprocessen.

CO2
Feiten: ja, inderdaad is Tata Steel in IJmuiden de grootste CO2-uitstoter van Nederland, ca. 12,5 miljoen ton CO2 (geen giga!) per jaar. Maar anders dan wat er betoogd wordt is Tata Steel Nederland zeker niet een van de meest vervuilende staalfabrieken in Europa. Volgens de schrijver is de staalproductie elders “schoner”. Ben benieuwd waarop hij dat baseert, want bronnen bewijzen het tegendeel.

Per ton geproduceerd ruw staal, stoot Tata Steel in IJmuiden 1,78 ton CO2 uit. Gemiddelde voor alle staalindustrie in de wereld (zowel hoogovens als schrotsmeltovens) is 1,91. Voor alle staalindustrie op basis van hoogoventechnologie zelfs 2,32. (bronnen: World Steel Recycling in Figures 2017-2021; World Steel Association, 2022 Sustainability Indicators report; Tata Steel Nederland Sustainability jaarverslag 2020-2021).

De ca 7 miljoen ton staal die jaarlijks in IJmuiden geproduceerd wordt, staat gelijk aan de hoeveelheid staal die ook jaarlijks in Nederland verbruikt wordt (Bron: Eurofer). Productie van deze hoeveelheid staal zou elders nu gemiddeld jaarlijks tot 13,4 miljoen ton CO2 leiden, en indien dit alleen op basis van hoogoven technologie zou zijn, zelfs 16,2 miljoen ton CO2.

Conclusie van deze cijfers is juist dat alleen al met behoud van de huidige staalproductie in IJmuiden jaarlijks minimaal 900.000 ton minder CO2 de lucht in gaat, dan als dat staal ergens anders vandaan zou komen. Ik zal me niet wagen aan het omzetten van deze cijfers in juist het voorkomen van klimaatdoden, maar de zogenaamde “ongemakkelijke waarheid” dat onze banen in IJmuiden levens kosten kan de prullenbak in. Pleiten voor de sluiting van Tata Steel in IJmuiden is dus pleiten voor méér CO2-uitstoot op wereldschaal.

Voor de volledigheid: er is op wereldschaal geen sprake van overcapaciteit van staal; er wordt juist in Azië nog steeds capaciteit bijgebouwd, in de vorm van hoogovens inderdaad!

In IJmuiden zijn we volop bezig het plan Groen Staal uit te voeren, met 9000 zeer gemotiveerde collega’s, die allemaal bijdragen aan deze transitie. Juist deze transitie zien wij als de grootste bijdrage aan de oplossing van het probleem: met deze transitie worden wij van grootste CO2-uitstoter van Nederland de grootste vergroener van Nederland, met de positieve gevolgen ver over de grenzen van ons land heen. Het plan Groen Staal kan tevens als blauwdruk gaan dienen voor veel meer bedrijven/industrieën die nog zoekende zijn naar hun eigen groene transitie!

Arbeidsmarkt
In het pleidooi voor sluiting van ons bedrijf wordt het recente onderzoek aangevoerd, wat Intelligence Group in opdracht van Greenpeace en Urgenda heeft gedaan. Zowel het onderzoek zelf, als de inhoud leidt tot veel vragen en opmerkingen. Allereerst over de legitimiteit: hoezo een onderzoek over werkgelegenheid zonder de betrokken mensen zelf te raadplegen? Noch de vakbonden, noch de medezeggenschap, noch het bedrijf zelf is geraadpleegd.

Wet nummer één van een zichzelf “grassroots” noemende beweging is: je praat niet óver ons zónder ons. Dat is dus wel gebeurd, en dan ook nog op een zeer twijfelachtige wijze. Het onderzoek is hooguit een momentopname van wat er nu aan online vacatures in Noord-Holland openstaat.

Daaraan koppelt Intelligence Group volstrekt verkeerde aannames over ons personeelsbestand, over de vraag naar arbeid die het bedrijf heeft, over de verwevenheid van Tata Steel en de werkgelegenheid in de regio en daarbuiten. Men heeft namelijk aangenomen dat de vacatures die Tata Steel in IJmuiden zélf online zet, corresponderen met de verdeling van banen die er binnen het bedrijf zelf zijn. Men ziet daarbij totaal over het hoofd dat een grote meerderheid van de werknemers binnen ons bedrijf via de bedrijfsschool binnen gekomen is. Daarvoor worden dus helemaal geen online vacatures geplaatst!

Het leidt daarom ook tot totaal verkeerde resultaten en conclusies, die natuurlijk wél precies de conclusies zijn die Greenpeace en Urgenda wilden trekken. Doel van het “onderzoek” was immers het werkgelegenheidsargument van tafel te vegen.

Daarnaast ontbreekt het in het onderzoek aan een goed begrip van de verwevenheid van Tata Steel en de werkgelegenheid in de regio en daarbuiten in Nederland. Dat komt goed naar voren in de studie van Oxford Economics, “The Impact of the European Steel Industry on the EU Economy (2019)”. Hierin is te lezen dat voor Nederland geldt dat de staalindustrie goed is voor ca. 9200 directe banen, 48000 indirecte banen en 28000 “induced” (afgeleide) banen. Komt in totaal tot een aantal van ruim 86000 banen! Heel andere cijfers dan waar het onderzoek van Intelligence Group mee rekent.

Tot slot wordt in het onderzoek van Intelligence Group totaal niet gekeken naar de kwaliteit van de zogenaamde alternatieve werkgelegenheid. Nieuwe groene banen (nogmaals, zonder de juiste data gebruikte kreet) klinkt goed voor de lezer van het onderzoek, maar zowel Intelligence Group als de opdrachtgevers reppen met geen woord of dit ook goede banen zijn.

Samen…
Helaas wordt er in het betoog een oneigenlijke tegenstelling gecreëerd: alsof onze strijd voor vergroening tegenover een brede solidariteit met alles wat leeft zou staan. Met dit betoog creëer je juist een zeer smalle beweging, die niet ziet of wil zien dat daadwerkelijke verduurzaming ook echt uitgevoerd moet worden.

Gelukkig zien we dat velen begrijpen dat juist het plan Groen Staal, wat we als vakbond en medezeggenschap afgedwongen hebben bij Tata Steel, een belangrijk deel van de oplossing is. Die groene banen bestaan juist in die verduurzaming van de staalindustrie, waar we op dit moment al volop aan werken.

Wij zijn in IJmuiden alleen al met 9000 collega’s, met zeer betekenisvol werk. We werken dagelijks aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving, samen met de vele collega’s van contractors. Ook voeren we de druk op bij zowel het management van Tata Steel als de overheid om definitieve afspraken te maken. Dat biedt namelijk een ieder de broodnodige helderheid, transparantie én een gezamenlijk perspectief. Wij gaan daarom voor échte solidariteit, waar de 9000 collega’s, die met Groen Staal al bewijzen klimaathelden te zijn, niet afgeschreven worden.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen7 jun. 2023 - 18:53

@Cinta Groos U heeft wel heel erg veel woorden nodig om weg te redeneren van de grote gezondheidsschade die het bedrijf veroorzaakt in de omgeving. Ook mis ik de kritiek op de pogingen om camera's, die zwarte en gele wolken in beeld moet brengen, weg te krijgen. Naar mijn mening is het algemeen belang groter dan het belang van een fabriek, die de omgeving ernstig vervuilt. Verder zie ik termen als intenties, "werken aan" etc etc. Dat is niet overtuigend, vanwege de vrijblijvendheid. Het is managerstaal, een teken van dat men nog niets heeft bereikt of binnenkort zal bereiken. Het spijt met te lezen, ooit was ik ook lid vaneen OR/ PVT. Daar werden de welzijns- en gezondheidsbelangen hoog boven financiële belangen gesteld.

Vuurrood
Vuurrood7 jun. 2023 - 8:42

Geachte voorzitter Centrale Ondernemingsraad Tata Steel Nederland, in heel uw Tata Steel beschermende epistel rept u met geen woord over de gezondheid van de omwonenden van uw zo "groene" bedrijf. Geen woord over de door deskundigen genoemde feiten aangaande de gezondheid van een groot aantal mensen uit de wijde omtrek van Tata Steel. Feiten die aantonen dat de gezondheid van deze mensen aantoonbaar slechter is dan in de rest van het land. U zwijgt daarover. Waarom? U zwijgt over het feit dat nu de ideale tijd is voor omscholing van medewerkers. U zwijgt over het feit dat de gehele technische dienst van Tata Steel zonder meer een andere werkgever zou kunnen vinden door de huidige krapte aan personeel in technische beroepen. Dat hiermee de door u aangehaalde werkgelegenheidsproblemen helemaal niet bestaan! U zwijgt over het feit dat Tata Steel slechts dan wil "vergroenen" als de Nederlandse staat, lees de Nederlandse belastingbetaler, een niet onaanzienlijke subsidie verstrekt Waarom zwijgt u daarover? Mijn vraag aan u is: " welke gezondheidsprijs, betaald door Tata Steel medewerkers en omwonenden, is voor u aanvaadbaar om uw baan te behouden"?

JoostdeF
JoostdeF7 jun. 2023 - 6:43

Het IJmond gebied is voor het bestuur van Tata in India wat de Niger delta was voor Shell in Nederland. Een plek om zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst uit te halen.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick7 jun. 2023 - 6:32

Helemaal raak. Ten eerste is waterstof staal onhoudbaar. Waterstof heeft een efficiëntie van 40%. Dus als je even rekent, dan weet je dat de energiekosten bij het produceren, meer dan het dubbele zijn. Dan weet je dus welk staal men niet gaat kopen. Maar aangezien staal nodig blijft, zal het dus wel klassiek geproduceerd staal worden vanuit het buitenland (waar milieu-eisen lager zullen zijn dus meer CO2). Kunnen daar nog meer banen naar toe (oh, ja er komt vanzelf weer een recessie waarbij er een overschot aan arbeid komt). Het gaat dus hetzelfde zijn met energie. We willen zelf geen vieze kolen dus importeren we (nog viezere) bruinkoolstroom uit Duitsland.

EenMening3
EenMening36 jun. 2023 - 18:57

Deze man vecht ook voor zijn eigen baan en die van zijn collega's. Hoogovens is ooit opgericht na WOI om niet langer afhanelijk te zijn van buitenlands staal. Dat is een keuze, die ongedaan gemaakt kan worden. Zo kun je ook afscheid nemen van de haven van Rotterdam, Schiphol, de kunstmestindustrie (in Sluiskil), de helft van de boeren, van BP, Shell en Esso en van een aantal grote centrales.

2 Reacties
Hann63
Hann637 jun. 2023 - 3:09

Prima. Maar ik denk dat de werknemers van al die bedrijven er totaal anders over denken. Dit zal leiden naar meer WW aanvragen en de overheid zal heel veel inkomsten mis lopen. Die mogen jij en ik opvangen door belasting verhogingen. Liever dat deze grote bedrijven vergroenen dan wegsturen uit Nederland. Ik vindt het geen goed idee, maar goed, daar kun je over praten.

EenMening3
EenMening38 jun. 2023 - 1:03

afhanelijk = afhankelijk Ik vind het een lastige kwestie. Tata Steel staat op nummer 1 in het rijtje van bedrijven met de grootste CO2-uitstoot. Als je Tata sluit, neemt de CO2-uitstoot behoorlijk af. Als de nummers 2-10 van de lijst ook gesloten worden, daalt de CO2-uitstoot nog veel meer. Neem je ook afscheid van de nummers 11-20 dan is de daling kleiner maar nog steeds aanzienlijk. Je kunt hiermee doorgaan tot alle grote CO2-uitstoters gesloten zijn. Er is een maar: op den duur produceer je bijna niets meer zelf en moet je staal, kunstmest, brandstof, landbouwproducten, stroom etc. importeren. Import kost geld, dat eerst verdiend moet worden, er moeten dus alternatieve bronnen van inkomsten gezocht worden. Bovendien neemt door import het aantal transportbewegingen toe, waardoor de CO2-uitstoot weer stijgt. Lokaal produceren en consumeren is immers het beste voor het klimaat. Dat impliceert dat we zoveel mogelijk zelfs moeten doen. De CO2-uitstoot in Nederland zal afnemen, maar op mondiale schaal verandert er niets, omdat de productie elders plaats vindt. Nederland voldoet dan wel aan de klimaateisen maar het klimaat heeft er geen baat bij. Lokaal produceren en consumeren is voor het klimaat het beste. Productielocaties sluiten betekent in veel gevallen importeren, waardoor de CO2-uitstoot, door het benodigde transport, per saldo toeneemt. Het zijn dus twee tegenstrijdige doelstellingen.

DaanOuwens
DaanOuwens6 jun. 2023 - 17:12

Geen relevante tekst. Niet gebaseerd op relevante cijfers. Ik pluk er een bewering uit, deze: De ca 7 miljoen ton staal die jaarlijks in IJmuiden geproduceerd wordt, staat gelijk aan de hoeveelheid staal die ook jaarlijks in Nederland verbruikt wordt Dat zegt helemaal niets. Is dat staal dat nodig is in Nederland? Betrekken die Nederlandse bedrijven hun staal bij Tata? Blijven die bedrijven in Nederland? Wat is het lange termijn perspectief. Deze OR voorzitter heeft gewinkeld in een grote stapel cijfers die voor een buitenstaander niet te controleren zijn. En er valt ook niet vast te stellen wat de waarde ervan is. Ook de kritiek op Greenpeace en Urgenda is niet terecht. Waarom zouden die met de werknemers moeten praten in dit verband? De verwijzing naar de bedrijfsschool is niet van belang om te bepalen wat de vacature vervangingsvraag is. De cijfers van Oxford zijn uit hun context gelicht. De 86.000 banen vloeien niet voort uit het bestaan van Tata. Na opheffing van Tata blijven die banen ook bestaan. Het is weer een stukje theater vanuit vakbonden en OR van Tata. Ondertussen vergiftigt de fabriek de omgeving, worden afspraken over uitstoot niet nagekomen, is er geen koper te vinden die het bedrijf rendabel vindt en zijn enorme investeringen nodig om te vergroenen. Net zoals de boeren houdt Tata de hand op bij de Nederlandse burger. Wat mij betreft moet daar de discussie over gaan. Wil de meerderheid meer gif van Tata en daarvoor betalen? Of niet?

5 Reacties
unplug
unplug6 jun. 2023 - 18:44

Kijk dit is een typische reactie van iemand die nog nooit van zijn leven bij Tata IJmuiden is geweest en dus totaal niet weet wat er allemaal wordt gedaan om overlast te voorkomen en dat men druk bezig is met vergroenen. Is Daan überhaupt weleens in de IJmond geweest vraag ik me af en ja ik woon er ondertussen 66 jaar en kerngezond. Maar goed, volgens urgenda en greenpeace blijven alle banen bestaan als Tata stopt, mijn simpele vraag is waar moeten al die ondernemers met duizenden werknemers die afhankelijk zijn van Tata werk zien te krijgen? Blijkt dus dat het de bekende aannames zijn die klakkeloos worden gevolgd die door urgenda en gp worden verspreid. De boeren, vissers en industrie moeten zo snel mogelijk verdwijnen als het aan u en deze twee subsidie clubjes ligt. Nederland compleet afhankelijk maken van het buitenland is jullie wens maar niet de mijne.

Left is not right
Left is not right6 jun. 2023 - 21:06

Beste Daan, “Dat zegt helemaal niets. Is dat staal dat nodig is in Nederland?” Zoek eens op hoeveel staal er nodig is voor een windmolen, en hoeveel windmolens nodig zijn om de Nederlandse ambitie voor 2050 te realiseren, en lees dan nog eens je vraag over of dat staal nodig is in Nederland.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2023 - 8:11

@ unplug Jij schrijft: Kijk dit is een typische reactie van iemand die nog nooit van zijn leven bij Tata IJmuiden is geweest Een typische verstandige reactie van iemand die zich goed informeert en niet zijn eigen individuele gezondheid als bewijs aanvoert om aan te tonen dat er bij Tata niets aan de hand is. En: mijn simpele vraag is waar moeten al die ondernemers met duizenden werknemers Bij talloze bedrijven in de Randstad die wanhopig op zoek zijn naar personeel met technische vaardigheden. Vraag zat. https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/factsheet-technische-beroepen.aspx En Nederland is al compleet afhankelijk van het buitenland. En tegelijk levert Nederland veel producten en diensten aan het buitenland. Bedrijven die alleen voor 1 land werken hebben allang geen bestaansrecht meer. Je kennis en opvattingen zijn erg gedateerd

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2023 - 8:13

@ Left is not right Jij schrijft: en lees dan nog eens je vraag over of dat staal nodig is in Nederland. Ja gedaan. Het staal voor de windmolens komt niet bij Tata vandaan. En nu? Lees jij je vraag nog eens opnieuw.

Left is not right
Left is not right7 jun. 2023 - 9:59

@Daan: En nu? Hopen en bidden dat al het staal voor die windmolens op een milieuvriendelijker manier geproduceerd wordt, evenals al het andere staal dat nu in IJmuiden geproduceerd wordt, maar volgens jou niet uit IJmuiden hoeft te komen.

Rooje Miggy
Rooje Miggy6 jun. 2023 - 16:38

Mooi green wash verhaal. Niks dr van; regels gelden ook voor boeten dus ook Tata steel en Schiphol. Nu stookolie nog!

pahan
pahan6 jun. 2023 - 16:05

Mooi he, feiten van iemand die wel weet waar het over gaat. Twee kanttekeningen: Die 'langer dan 1 tot 2 jaar' is een tikje vals. Welke waterstof, en welke CO2 opslag? 5 tot 15 jaar is aannemelijker.

Markzelluf
Markzelluf6 jun. 2023 - 15:51

Op zich een goed verhaal. Toch wat kanttekeningen. 1. Verplaatsing van de productie hoeft niet per se naar een ‘gemiddelde’ fabriek. Het kan ook naar een die duurzamer is. 2. Tata stoot veel meer uit dan co2 alleen en doet dat in een drukbevolkt gebied. Verplaatsen kan dus ook veel gezondheidswinst opleveren. 3. Tata lijkt vooralsnog meer van de woorden dan van de daden als het om verduurzamen en informatieverstrekking gaat. Ik begrijp dat het ook een kostbare zaak is. Wellicht helpt een serieuze dreiging met en verbod om de ecologische en sociale schade naar nul te brengen. Is wellicht goedkoper dan sluiten en elders opnieuw opbouwen.

Kersten2
Kersten26 jun. 2023 - 15:24

Een verhoogde kans op kanker is gewoon prima als je daarmee onderdeel bent van "plan groen staal" er wordt in het stuk ook volledig voorbijgegaan aan de stilligende woningbouw vanwege het teveel aan co2 en produceren de boeren in Nederland immers niet ook veel efficiënter dan hun buitenlandse collegas die nu de vraag overnemen? Dan kunnen zij ook wel blijven.

hgroen2
hgroen26 jun. 2023 - 15:19

Cinta hanteert drogredeneringen. Ze stelt, zoals vaker vervuilende industrie doet, dat het beter is hier minder vuil te produceren dan in het buitenland dat vuiler zou zijn. het klopt ook niet dat elke ton die hier niet geproduceerd wordt, automatisch in het buitenland voor de europese markt wordt geproduceerd. Er is nog zoiets als marktwerking. [prijseffecten] Die kunnen leiden tot substitutie. Dus ook dat vergelijk klopt niet. De winst verplaatsing is wel degelijk een feit. Tata is dochter van de Indiase holding. Die soupeert door de Holding constructie de winst op. Daarom lag de belastingbijdrage in Nederland ook zo laag. Er zijn genoeg boekhoudige truuks om dit tussen neus en lippen weg te laten vloeien. Dus ze dient de jaarrekeningen van de Holding te controleren. Belastingverlegging is een lucratieve en algemene bezigheid van elke multinational. Tata niet uitgezonderd. Ze gaat even voorbij aan het feit dat ook het buitenland bezig is de Co2 uitstoot te verminderen. Verder vergeet ze dat Tata meer uitstoot dan alleen C02. Er worden enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uitgestoten. Daar rept ze met geen woord over. Ook zwijgt zij over het hogere sterfte cijfer in de omgeving van Tata. Dat kan je niet afwimpelen door naar het buitenland te wijzen. Dat is weglopen voor je verantwoordelijkheid. Dat is uiteindelijk het hele probleem van de antwoord van Cinta. Alleen maar wijzen naar anderen en niet wat Tata zelf dagelijks aan schade aanricht.

Anoniem
Anoniem6 jun. 2023 - 14:59

Zelfde geldt voor lokale gaswinning. Elke kuub geproduceerd in NL of de Noordzee voor binnenlands gebruik is te prefereren boven gas geproduceerd uit het buitenland dat geïmporteerd moet worden. Dat gaat met meer co2 en methaan uitstoot gepaard. Dus zo snel mogelijk stoppen met gaswinning in NL is per saldo een slecht plan.

2 Reacties
JoostdeF
JoostdeF7 jun. 2023 - 6:16

Dat is een beetje kort door de bocht. Stopen met productie van eigen gas verlaagt de productie en drijft de prijs op. Hierdoor neemt de vraag naar gas af en de behoefte aan andere vormen van energie toe. Deze verminderde vraag kan op korte termijn compenseren voor de hogere methaanuitstoot van bijvoorbeeld LPG. Op de langere termijn is het vooruitzicht op CO2 reductie groter. Een hoge gasprijs is een stimulans voor investeringen in alternatieve energieopwekking. Op de nog wat langere termijn is energie uit aardgas sowieso een doodlopende weg. Zo snel mogelijk stoppen met gaswinning in NL is voor het voortbestaan van het laaggelegen Nederland van levensbelang. Vooralsnog ziet het er naar uit dat grote delen van Nederland zullen worden opgeslokt door de Noordzee. Het blijft uiterst opmerkelijk dat de extreem rechtse nationalistische partijen als FvD, PVV zo opgeven over het behouden van de Nederlandse Kultuur en tegelijk ze wegkijken voor het feit dat alle Hollandse steden met alles erop en eraan over enkele eeuwen in de golven zal zijn verdwenen.

Vuurrood
Vuurrood7 jun. 2023 - 8:46

Ik merk dat u niet in gaswinninggebied woont.

EricDonkaew
EricDonkaew6 jun. 2023 - 14:36

Een goed beargumenteerd en onderbouwd stuk. Ook goed dat het hier prominent geplaatst wordt. Zo verwonderlijk is het echter niet, in de wetenschap dat ondernemingsraden de verworvenheden zijn van de sociaaldemocratie. Ze kijken er vaak net iets anders tegenaan dan directies en dat geeft een organisatie net wat meer power en draagvlak. Tata Steel mag van mij gewoon blijven bestaan, met inachtneming van wat er breed leeft in de samenleving en de wensen en eventuele eisen die daaruit voortvloeien.

TheunT
TheunT6 jun. 2023 - 14:14

Mag hopen dat het buitenland niet zolang over het vergroenen gaat doen..

Mark Huysman
Mark Huysman6 jun. 2023 - 13:57

Mee eens dat er geprobeerd moet worden om de banen te behouden. Maar wat ik niet begrijp is dat de schrijver vertrouwen heeft dat de transitie olv Tata Steel goed en betrouwbaar uitgevoerd gaat worden. Keer op keer is gebleken dat het Tata de boel belazert. Het bedrijf sjoemelt met uitstootcijfers en uit onderzoek van de IJmuiden Courant bleek dat het bedrijf duizenden kilo’s ijzererts en steenkool illegaal in zee liet dumpen. Daarnaast is gebleken dat Tata gezondheidsonderzoeken zo weet te manipuleren dat verband tussen ernstige gezondheidsproblemen en het bedrijf onder het tapijt verdwijnt. Oftewel, het bedrijf is volkomen onbetrouwbaar. Mij lijkt dat er maar een antwoord mogelijk is en dat is onteigening. Breng het bedrijf in gemeenschapsbezit waardoor de drang naar winstmaximalisatie verdwijnt er er effectieve democratische controle komt op de transitie. En begin er niet over dat dat zoveel geld kost want a) de overheid doet er nu ook steeds geld bij, zie bv hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/15/nederland-betaalde-miljoenen-maar-tata-bouwt-in-india-a3967148 En b) de bezitters van Tata hebben ondertussen genoeg verdiend aan gezondheidsschade. Nationalisatie zonder compensatie lijkt me een leus waar de vakbond zich achter zou moeten stellen.

4 Reacties
Vuurrood
Vuurrood6 jun. 2023 - 14:25

Inderdaad! Er is geen enkele reden om Tata steel te vertrouwen.

GeenProbleem
GeenProbleem6 jun. 2023 - 14:37

'Mij lijkt dat er maar een antwoord mogelijk is en dat is onteigening. Breng het bedrijf in gemeenschapsbezit waardoor de drang naar winstmaximalisatie verdwijnt er er effectieve democratische controle komt op de transitie.' Succes met het vinden van een rechter die dat gaat goedkeuren.

itsme3
itsme36 jun. 2023 - 18:27

Onteigenen? Goed idee. In communistische landen was/is productie zoveel schoner en efficiënter. (Sarcasm off.)

JoostdeF
JoostdeF7 jun. 2023 - 6:40

"Succes met het vinden van een rechter die dat gaat goedkeuren." De rechter zal niet hoeven oordelen over nationalisatie. Omdat het bedrijf winst moest kunnen maken heeft de overheid jarenlang weggekeken voor de schade die Tata heeft aangericht in dat gebied. De overheid hoeft alleen over te gaan op handhaven van milieuregels, nalopen en aanscherpen van vergunningen en helpen bij het afdwingen van betaling van schadevergoedingen aan getroffen omwonenden. Verder kan de overheid inventariseren hoeveel het bedrijf buiten vergunningen om heeft vervuild en de rekening van de schoonmaakkosten op Tata verhalen. Als Tata de werkelijke kosten van de huidige manier van staalproductie moet gaan betalen zullen de boekhouders niet weten hoe snel ze deze verliespost uit de boeken moeten lozen. Geen enkele investeerder zal het failliete bedrijf willen overnemen. Om Tata tegemoet te komen kan de overheid een deel van de saneringskosten wegstrepen tegen overdracht van het complex. Daarna kunnen we beslissen of we op die plek willen investeren in duurzame staalproductie (Tata gaat dat nooit doen) of dat er alternatieve ontwikkel mogelijkheden zijn die de samenleving veel meer opleveren.

weereenmening
weereenmening6 jun. 2023 - 13:11

Ja maar in een klein landje zoals Nederland past geen industrie.... Ja maar in een historisch pand past geen warmtepomp... Ja maar we hoeven toch geen voedsel te exporteren... Ja maar ... ja m.. ...

1 Reactie
Vuurrood
Vuurrood6 jun. 2023 - 14:24

Ja maar....wat wil u nu eigenlijk zeggen?