Joop

Onze zorgsector is ziek, maar dat deert de hogere inkomens nauwelijks

  •  
26-11-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
225 keer bekeken
  •  
zorg

© cc-foto: Victoria_Borodinova

Zijn er oplossingen om de medische kosten binnen de perken te houden, en de medische consument meer eigen verantwoordelijkheid te geven?
Oplopende wachtlijsten, overvolle IC, personeelstekorten; we lezen het dagelijks in de media. De stijgende kosten van de gezondheidszorg  krijgen eveneens veel aandacht. Dat de lagere inkomens hier het meest onder lijden blijft echter onderbelicht. Het is niet voldoende – en ook te gemakkelijk – om de oplossing voor al die problemen te zoeken in de aanpak van farmaceutische bedrijven of de perverse prikkels voor medische specialisten en ziekenhuisdirecties. We moeten ook de private betalingen anders organiseren, en de eigen verantwoordelijkheid van de medische consument activeren.
Het is een eeuwenoud principe in het economische en sociale verkeer: je krijgt iets omdat je een tegenprestatie levert, tegenwoordig vaak in de vorm van een betaling. Maar in de gezondheidszorg is deze wederkerigheid vrijwel afwezig.
Natuurlijk, iedereen betaalt ziektekostenpremie. Maar de hoogte daarvan is niet of nauwelijks gerelateerd aan de individuele medische consumptie. Zij wordt bepaald door wat de gehele Nederlandse bevolking op medisch gebied consumeert – op basis van beslissingen die huisartsen, specialisten of verpleegkundigen nemen om patiënten van medische of psychische problemen af te helpen, of deze te voorkomen.
Dat op individueel niveau ziektekostenpremie en feitelijke medische consumptie zijn losgekoppeld, berust op het waardevolle uitgangspunt dat in financieel opzicht niemand slachtoffer mag worden van medische pech. Dit betekent dat de geluksvogels in principe net zoveel moeten bijdragen aan de totale gezondheidsuitgaven als de pechvogels. Maar dit uitgangspunt kun je op verschillende manieren realiseren, en moet ook met andere uitgangspunten worden gecombineerd.
WRR-rapport is niet houdbaar Zijn er oplossingen om de medische kosten binnen de perken te houden, en de medische consument meer eigen verantwoordelijkheid te geven? Ik beperk mij hier tot de private financiering van de gezondheidszorg, met name tot de vraag welke eigen betalingen een remmende werking kunnen hebben op de groei van de collectieve gezondheidskosten. Deze vraag krijgt maar weinig aandacht in het recente WRR-rapport K iezen voor een houdbare zorg (2021) , met slechts 7 van de 372 pagina’s. Ook besteden de WRR-auteurs nauwelijks aandacht aan de vraag of de private betalingen een stimulans (kunnen) zijn voor preventief gebruik van de gezondheidszorg. Wat zij elders in hun rapport voortdurend als de ultieme weg naar een houdbare zorg bepleiten – overigens zonder de hamvraag te beantwoorden: waarom hebben eerdere pleidooien voor meer preventie zo weinig zoden aan dijk gezet?
Bij de eigen betalingen die u en ik bijdragen aan de financiering van de gezondheidszorg (zie tabel), maken de WRR-auteurs onderscheid tussen premies voor de verplichte basisverzekering en aanvullende verzekeringen, en de overige eigen betalingen zoals eigen bijdragen en eigen risico. Maar ze geven geen beoordeling van de diverse private betalingen, aan de hand van maatstaven die voor iedereen met gezond verstand goed te begrijpen zijn en voor een maatschappelijk draagvlak kunnen zorgen.
Drie beoordelingsmaatstaven Ik doe in dit artikel een eerste poging om in dit manco te voorzien, mede geïnspireerd door de situatie in België waar de zorguitgaven stabiel zijn gebleven als percentage van het BNP – wat de WRR onvermeld laat. Terwijl deze volgens de OECD in ons land zijn gestegen van 10,0 naar 11,2 procent in de periode 2018-2020. Telt de omstandigheid dat in België private betalingen 19 procent van de totale uitgaven voor gezondheidszorg uitmaken, terwijl we hier op 11 procent zitten (WRR 2021; 78)? Of gaat het eerder om de verschillende manieren waarop de diverse private betalingen in beide landen zijn georganiseerd?
In de tabel scoor ik de diverse private betalingen eerst op (financiële) ‘evenredigheid’ – door sommigen ook wel aangeduid als solidariteit – een criterium dat zich het beste laat vangen door ‘centen versus procenten’. Neem de premie voor de verplichte basisverzekering. Rijk en arm betalen ongeveer hetzelfde bedrag, zodat de lagere inkomens een hoger percentage van hun besteedbare inkomen betalen dan de rijken; we spreken dan van een degressief systeem. Bij een proportioneel systeem zou iedereen ongeveer hetzelfde percentage betalen. De Nederlandse inkomstenbelasting lijkt het standaardvoorbeeld van een progressief systeem: de rijken betalen hoger percentage dan de lagere inkomens, althans op papier. Want zij hebben in de regel meer aftrekposten en meer inkomen uit vermogen – dat veel lager wordt belast dan inkomen uit arbeid.
Dit eerste criterium bepaalt voor een belangrijk deel de uitkomst bij het tweede criterium: in hoeverre zorgt de eigen betaling ervoor dat de burger zich verantwoordelijk voelt voor de financiële consequenties van zijn eigen keuzes, zeker wanneer deze in volle vrijheid worden gemaakt. Deze vorm van economische rechtvaardigheid is een mooi liberaal beginsel, dat ook VVD’ers echter al te vaak negeren – wanneer het hemd nader is dan de rok.
Neem de talloze Nederlanders die ’s winters gaan skiën, vaak met te weinig training of andere voorbereidingen. Wanneer zij thuis komen met een gebroken been of ander letsel wordt hun medische rekening als het ware betaald door de overige Nederlanders die niet op skivakantie kunnen of willen. Het is rechtvaardiger wanneer de kneuzen een flinke eigen bijdrage zouden betalen voor de medische kosten die hun (roekeloze) gedrag teweegbrengt. Maar er is nog steeds geen politieke partij die deze vorm van billijkheid durft te bepleiten.
heinzorg
De wijze waarop de burger meebetaalt beïnvloedt vervolgens het gebruik van medische voorzieningen (mijn derde beoordelingsmaatstaf). Uw premie voor de verplichte basisverzekering wordt niet lager als u meer moeite doet om gezond te blijven of op andere manieren een eigen verantwoordelijkheid neemt – afgezien van deelname aan enkele standaardpreventieprogramma’s die sommige verzekeraars belonen met korting op de basisverzekering. Een generieke verhoging van deze nominale premie zal dus echt niet leiden tot verminderd zorggebruik, zeker niet bij de hogere inkomens die immers slechts een gering percentage van hun besteedbaar inkomen betalen voor de ziektekostenpremies.
Onverplichte zorg werkt verkeerd selectief Bij de diverse aanvullende verzekeringen – die niet verplicht zijn – ligt het niet veel anders. Rijk en arm betalen ook hier hetzelfde premiebedrag, wat ongetwijfeld een belangrijke reden is dat de lagere inkomens vaker afzien van aanvullende verzekeringen – zelfs nu vrijwel alle gemeenten speciale aanbiedingen hebben, zoals in Groningen. Dit degressieve stelsel zal bij die groepen inderdaad leiden tot verminderd zorggebruik, maar dit geldt waarschijnlijk alleen op korte termijn: verwaarlozing van je gebit (om de premie voor de tandartsverzekering uit te sparen) geeft later vaak meer bezoeken aan de tandarts. De mensen die wél een aanvullende verzekering nemen, verwachten dat zij op de betreffende terreinen hogere uitgaven krijgen dan de premies rechtvaardigen – een vorm van averechtse selectie die de gemiddelde premies omhoogstuwt, zodat de lagere inkomens nóg minder geneigd zijn een aanvullende verzekering te nemen.
Kende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvankelijk een inkomensafhankelijke bijdrage, vanaf 2020 geldt een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken – al is iedere gemeente vrij om bepaalde inkomensgroepen minder te laten betalen. De WRR constateert: “Het mediane inkomen van gezinnen die jeugdhulp krijgen, stijgt dan ook, vermoedelijk door de aanzuigende werking voor hogere inkomens die uitgaat van het abonnementstarief”. Kortom, er is ook hier sprake van een degressief systeem, met als gevolg een stijgend Wmo-gebruik door de hogere inkomens.
De Wet langdurige zorg (Wlz) kent wel een progressief tarief. De eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk en kent in 2021 een maximum van 2.469 euro per maand. Rijke ouderen hebben echter talloze mogelijkheden om een lager inkomen of vermogen ‘organiseren’ door hun kinderen alvast wat toe te schuiven. neem de zogeheten jubelton : die krijgt veel aandacht vanwege toenemende ongelijkheid op de woningmarkt maar blijft onbesproken als het gaat om de eigen bijdrage voor chronische zorg. Het gedragseffect  is bovendien vrijwel nihil: ik ken geen rijke chronische zieken die voorheen gezonder zijn gaan leven, louter en alleen om te vermijden dat ze een hoge eigen bijdrage zouden moeten betalen. Bovendien: wat is het progressieve tarief waard als er nog nauwelijks externe voorzieningen bestaan, zoals het vroegere bejaardenhuis. Zij mogen een beroep doen op de familie met hulp van thuiszorg, terwijl vermogende Nederlanders onderkomen vinden in luxe verzorgingshuizen.
Terecht kan tegengeworpen worden dat het degressieve karakter van de ziektekostenpremies en de Wmo wordt gecompenseerd door de zorgtoeslag. Maar deze compensatie heeft alleen te maken met inkomenspolitiek, niet met zorgpolitiek. Zij stimuleert op geen enkele manier het beroep op eigen verantwoordelijkheid, en leidt evenmin tot meer preventie of verminderd gebruik van medische voorzieningen.
Een vergelijkbaar oordeel geldt voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die de werkgever aan de Belastingdienst betaalt. Weliswaar is de grondslag proportioneel – voor iedereen hetzelfde percentage, tot een bepaald maximuminkomen (dus daarna degressief) – maar zij stimuleert geenszins preventie of een spaarzaam gebruik van medische voorzieningen. Bovendien wordt daardoor de factor arbeid extra duur, terwijl we juist moeten willen dat loonarbeid goedkoper wordt, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.
Drie van de vijf private betalingen die ik tot dusver heb behandeld, hebben dus een degressieve structuur. Dit betekent dat de lagere inkomens een groter percentage van hun inkomen besteden aan de private financiering van de Nederlandse gezondheidszorg. Behalve de Zorgverzekeringswet (proportioneel) vormt de eigen bijdrage voor chronische zorg de enige uitzondering. Deze stijgt naarmate het inkomen of vermogen hoger is. De rijken betalen maximaal 2.469 euro per maand, wat voor hen een gebruikelijk uitgavenpatroon is als ze nog thuis wonen. Dus geen rib uit hun lijf, zeker als we de verkoop van het vrijkomende huis in de berekening meenemen. Ik vermoed daarom dat zelfs de maximale eigen bijdrage geen grote rem zal zetten op het gebruik van chronische zorg. Dat geldt nog sterker voor de andere private betalingen (zie de tabel).
Als we de stijgende zorgconsumptie willen afremmen en de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid willen bevorderen, hebben de eigen bijdragen in het Nederlandse systeem onvoldoende effect. In een volgende artikel zal ik de eigen bijdragen op dit effect vergelijken met de optie die in Nederland zo populair is: het eigen risico. Welke van deze twee is superieur volgens de drie eerder genoemde beoordelingsmaatstaven, en onder welke omstandigheden?
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (53)

Frans Kwakman
Frans Kwakman27 nov. 2021 - 11:01

Pater - ik kan een heel stuk met je mee gaan. Een korte termijn verbetering in de financiering zou inderdaad zijn de bovengrens van premies te verhogen. Alleen €10.000 hoger zou al meer geld in het laatjes brengen. Verder zijn er best wat behandelingen die afgevoerd kunnen worden uit het pakket vrij, maar dat is waarschijnlijk mijn leeftijd dat meespeelt met dit idee. Over die premies, er was een periode dat ik inkomen uit meerdere bronnen genoot en boven die premiegrens uitkwam. Die teveel betaalde premie kreeg ik terug, volgend jaar een voorschot op die teruggave, wat later weer verrekend werd. Een rompslomp op niks af want ik had veel verdiend en die teruggave was overbodig. Ja, als je het jacht, tweede huis moet betalen of zo.....

Bouwman2
Bouwman227 nov. 2021 - 10:44

Het is natuurlijk waar, ik ko nooit in eenhospitaal, bij de wijkverpleging en de dokter kom ik enkel tegen in de kroeg. Ik heb nog nooit een taart bij de receptie gegeven uit dankbaarheid.Die heb ik aelf opgegeten, want ik ben me toch een snoepdoos..... Maar dat wil niet zeggen dat dankbaarheid of solidariuteit me onbekend is. Integendeel, ik betaal welgemoed die inkomensafhankelijke premie naast nominale aan de verplichte zorgverzering. Ik heb immers geen keus. Ik moet dat gewoon. Net als niet harder rijden dan 100. Dat valt me licht, want ik vind negentig per uur al rap genoeg. En minder vervulend. En dat ik een rijbewijs zou moeten tonen is ook heel normaal. Niks geen dwarng of dwang of lekker doen waar je zin an hebt. Maar ik wordt nooit aangehouden, het scheelt enorm als je gezegend bent met netites meér redelijkheid dan het gemiddelde en iets meer vermogen tot relativeren. Ik geef meteen toe, ik ben astrant. en neig tot hovaardij. Ik zou me moeten schamen. Maar functioneel analfabeet lijkt me ook geen pretje.of iets om trots op te zijn.

Pater
Pater27 nov. 2021 - 2:17

De progressie bij de ziektekosten maar sowieso bij de sociale verzekeringen kan zeker veel beter, heel vreemd dat die premies worden gerekend tot een maximum bedrag en niet over het hele loon, daarmee wordt de progressieve loonbelasting weer teniet gedaan. Hef dat maximum op en zie: het geld stroomt binnen. Dat betekent nou ook weer niet, dat je de progressieve elementen moet proberen weg te schrijven (lage inkomens krijgen zorgtoeslag tot een jaarinkomen van €32.000), het werkgeversdeel van de zorgverzekering is een percentage van het loon, de Zwv kent een inkomensafhankelijke bijdrage). Vrolijk schikt de feiten wat opzichtig in de teneur van het verhaal. Maar belangrijker: ik wil helemaal geen relatie tussen kosten en beroep op de zorg, integendeel. Laagbetaalden hebben over het algemeen een grotere zorgbehoefte dan hoogbetaalden, het laatste wat ik wil is dat ze voor die grotere zorgbehoefte ook nog eens meer moeten gaan betalen. De aanvullende verzekering voor tandzorg heeft nu al tot gevolg dat mensen met lage inkomens bezuinigen op hun gebit. In de VS zijn kosten voor een groot deel wél direct gerelateerd aan het gebruik van de zorg, nergens zijn de zorgkosten hoger dan daar. Is dat wat Vrolijk wil? Ik niet, ik hecht zeer aan solidariteit in de zorg. Belangrijke oorzaken van kostenverhoging in de zorg zijn: - de enorme vooruitgang in de medische wetenschap en technologie, tegen steeds hogere kosten. - de vergrijzing: steeds meer mensen worden steeds ouder en maken steeds meer gebruik van de zorg. Daar is niet zoveel aan te doen, hoewel ik afwegingen tussen kosten en de mate van gezondheidswinst niet bij voorbaat afwijs (denk aan het kamerlid Ellemeet). NL heeft relatief hoge kosten voor langdurige zorg, maar daar zou ik helemaal niet op willen bezuinigen. Op zoek naar bezuinigingen? Begin dan met preventie. Voer een suiker- en vetbelasting in, moet je zien hoe snel de producenten hun waren aanpassen. Verbied roken of maak het onbetaalbaar, vooral voor de toetreders op de rookwarenmarkt, idem alcohol. Pak wereldwijd de grote farmabedrijven aan, en hun vaak waanzinnig hoge medicijnenprijzen. Haal de enorme bureaucratische rompslomp weg uit de zorg, die is ontstaan uit wantrouwen. Overal protocollen, overal verplichtingen om de werkdag te beginnen en te eindigen met 'schrijven', vraag het de verpleging in de intra-, maar ook de extramurale zorg. Specialisten niet meer per verrichting betalen maar in loondienst. Geen onzinnige zogenaamde concurrentie tussen verzekeraars, met vaak onnaspeurbare verschillen in dekkingen en overal stafafdelingen en directies die in wezen hetzelfde werk doen. Voorkom enorme investeringsverliezen als inrichtingen en ziekenhuizen failliet gaan, tegenover concurrentie staat een globale planning van de grote intramurale zorg, dat was tot 20 jaar geleden heel gewoon. Allemaal veel interessanter dan het thema van Vrolijk. En dan komt er ook nog een deel twee...

2 Reacties
gimli55
gimli5527 nov. 2021 - 10:40

Met andere woorden : Ontwikkel een visie.

Bouwman2
Bouwman227 nov. 2021 - 11:11

Hoeveel bete, wees eens expliciet. Geef eens een staate, Maar denk nou niet dat ik die 135 euro 57 die u aan nominale premie verplicht betaalt, zonder meer voor mijn rekening neem. Ik vraag u toch ook niet om uw huurtoeslag, zorgtoeslag of toeslag voor kinderopvang aan mij te vergoeden?

EUpiet
EUpiet26 nov. 2021 - 23:55

Dus ik consumeer zorg. Mijn vrouw consumeert zorg. En we moeten minder consumeren. Dat kunnen we voor elkaar krijgen door gezonder te gaan leven. Ik weet niet of gezonder leven het herseninfarct van mijn vrouw had kunnen voorkomen. Ze bewoog veel, werkte hard, dronk niet, rookte niet. En altijd gezond eten. Had gezonder leven kunnen voorkomen dat ik al een keer of drie op de IC terecht gekomen ben? Dat ik half blind ben geworden onlangs? Ik rook en drink ook niet en fietste iedere dag 15 kilometer. Wij consumeren zorg. Daarom is de zorg zo duur. Omdat wij zorg consumenten zijn. Wij zijn schuldig. We moeten minder consumeren. Ik hoop maar dat na ons overlijden dat we niet teveel geconsumeerd hebben.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman227 nov. 2021 - 10:57

Wat een openhartig en waar verhaal.tref ik aan zomaar op de JOOP. Ik ben enkel in staat het te lezen. Ik voel me al veel anger machteloos. En nu nog erger. Ik word er triestig van. Mag ik alleen vertellen hoe sympathiek , sterk maar toch eenvoudig het bij mij overkomt.?

Henri Zwols
Henri Zwols26 nov. 2021 - 23:09

"Het is rechtvaardiger wanneer de kneuzen een flinke eigen bijdrage zouden betalen voor de medische kosten die hun (roekeloze) gedrag teweegbrengt." Terecht dat geen politieke partij hier zijn vingers aan brandt. Het betekent namelijk ook dat de hoogte van iemands zorgpremie afhankelijk wordt van diens BMI, dat de verzekeraar wil weten hoeveel je drinkt en dat roken je onverzekerbaar maakt.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman227 nov. 2021 - 11:04

Je verhaal druist in tegen het Gelijkheidbeginsel, Zwols. Dat houdt in dat iedereen gelijk is voor de wet en je hooguit jezelf de maat neemt, maar niet je omstanders. Ik vind het anders van hooghartigheid getuigen. Van dwang en drang. Van bekeren ook. Laat duizend bloemen bloeien, zei Voorzitter Mao. In die zin ben ik een liberale communist. . ,

DaanOuwens
DaanOuwens26 nov. 2021 - 21:03

Jammer dat het een half verhaal is met een vervolg. En wat ik ook mis, is wat de intentie van de schrijver is. De zorg betaalbaar houden door de eigen verantwoordelijkheid lijkt mij overigens vrijwel onmogelijk. Zorg is een merkwaardig product, mensen die er gebruik van gaan maken zullen altijd vinden dat ze meer moeten hebben. En gezien de kostprijs, die mensen met weinig inkomen nooit kunnen opbrengen, leidt het uitgangspunt de betaler bepaald slechts tot enorme tweedeling. Maar ik weet niet of de schrijver echt die kant op gaat. Wat mij betreft is het vaststellen van het aanwezige en voor iedereen toegankelijke zorgpakket een taak van de overheid c.q. politiek. De kunst is dan wel voor een efficiënt zorgaanbod te zorgen. Dat was ook het ultieme doel van de beperkte marktwerking die in Nederland is ingevoerd. Deels werkt dat ook. De Nederlandse zorg is kwalitatief beter dan de NHS in het VK. De pest is dat de Nederlandse politiek moeilijke besluiten probeert te vermijden. Hoeveel mag een extra levensjaar kosten in Nederland? Dat soort vragen. Daar komt nooit een antwoord op. Ik vind het een aardige poging van de schrijver, maar ik kan gewoon nog niet goed overzien waar dit toe kan leiden. Dus maar even wachten op deel 2 van deze feuilleton.

Martinel
Martinel26 nov. 2021 - 17:58

Weet u nog het voorstel tijdens Rutte2 met PvdA om zorgkosten afhankelijk te maken van inkomen? Werd door VVD naar de prullenbak verwezen. Zijn er uberhaupt nog mensen die geheugen hebben? Samsom was de aanstichter van dit beleid....we moesten ff wachten tot het tot het domme volk zou indalen toch? PvdA bedankt!

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 nov. 2021 - 19:00

@ Martinel Jij schrijft: Samsom was de aanstichter van dit beleid….we moesten ff wachten tot het tot het domme volk zou indalen toch? PvdA bedankt! Er is iets bij jou niet ingedaald. Je hebt ook een selectief geheugen. Samsom had een inkomens gerelateerde zorgpremie uit onderhandeld. Vervolgens begon Spekman nivellering te kraaien en verziekte daarmee het resultaat van Samsom. Want alle VVD-ers werden wakker en gingen door het lint. Het probleem met mensen zoals jij is dat enige objectiviteit in je denken volstrekt afwezig is.

Pater
Pater27 nov. 2021 - 1:11

@Ouwens Over een selectief geheugen gesproken, onzin om Spekman de schuld te geven, dan is de objectiviteit pas echt zoek. De VVD was hoofdverantwoordelijk, de PvdA is erin gestonken. De VVD was welbewust akkoord gegaan met hogere zorgpremies voor hoge inkomens (wat trouwens wel meeviel, boven de €120.000 gingen mensen er zelfs op vooruit) en had niet het lef om dat overeind te houden toen de achterban in opstand kwam. De PvdA kwam vervolgens Rutte helaas tegemoet, terwijl de PvdA op tal van punten enorm had ingeleverd. Affijn, dat hebben ze vier jaar later ook op de rekening gekregen.

Superbowl
Superbowl27 nov. 2021 - 9:57

@Pater klopt bijna wat je zegt. In de onderhandelingen kwam de klassieke achterban (>120k pj) als eerste aan bod. De PvdA vond iedereen met een inkomen van boven de 36k al een grootverdiener. Een gemiddeld inkomen van iemand ouder dan 40 zit daar boven. Dit was de wakeup call voor de vvd. Het electoraat zit namelijk bij de inkomens hoger dan 40k pj. Volledig terecht dat ze hier dus een streep doorheen hebben gezet. Sindsdien is de VVD standaard de grootste partij van Nederland. Ook een gemiste kans voor de PvdA. Iedere werkende Nederlander ziet de PvdA en alles links daarvan als een potentiële lastenverhoging. Hetgeen ze met bovenstaand voorbeeld ook bewijzen

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2021 - 10:16

@ Pater Jij schrijft: onzin om Spekman de schuld te geven, Nee dat is het niet. Het ging exact zoals ik het beschreef. Dat is objectief. Jij schrijft: De VVD was welbewust akkoord gegaan met hogere zorgpremies voor hoge inkomens (wat trouwens wel meeviel, boven de €120.000 gingen mensen er zelfs op vooruit) en had niet het lef om dat overeind te houden toen de achterban in opstand kwam. En dat was het gevolg van de actie van Spekman.

BobDobb
BobDobb26 nov. 2021 - 17:52

"Neem de premie voor de verplichte basisverzekering. Rijk en arm betalen ongeveer hetzelfde bedrag, zodat de lagere inkomens een hoger percentage van hun besteedbare inkomen betalen dan de rijken; we spreken dan van een degressief systeem." Hier wordt wederom aan iets heel belangrijks voorbij gegaan. Je betaalt namelijk ook het werkgeversdeel van de zorgverzekering (7% van het loon tot max 4082 euro per jaar). Dit had ook gewoon loon kunnen zijn. Daarnaast krijg je als je weinig verdient ook nog eens zorgtoeslag (max 107 euro per maand). Mensen die weinig verdienen betalen netto dus bijna niets en mensen die iets van 60K of meer verdienen per jaar betalen netto dus 3K-4K per jaar. Dat mag aan alle zeurenden wel eens worden uitgelegd.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 nov. 2021 - 19:08

@ BobDobb Jij schrijft: Mensen die weinig verdienen betalen netto dus bijna niets en mensen die iets van 60K of meer verdienen per jaar betalen netto dus 3K-4K per jaar. Wat jou lijkbaar uitgelegd moet worden is dat die zorgtoeslag noodzakelijk is omdat het minimumloon en de uitkeringen ongeveer 20% te laag zijn. De zorg en de huurtoeslag zijn noodzakelijk om dat te repareren. Jij vergeet dus, en wellicht doel bewust, dat die laagste inkomens anders die zorgpremie helemaal niet zouden kunnen betalen. Een zorg premie van 130 euro per maand op een netto maandinkomen van 1000 euro kan iemand niet betalen. En dat is iets anders als 4 K premie op een jaar inkomen van 60 K. Dat weet je natuurlijk wel, maar dat boeide jou even niet.

Eid
Eid26 nov. 2021 - 20:32

@Daan Met al uw verontwaardiging: Absoluut gezien betalen de laagste inkomens dus minder, en daar is op zich niks mis mee. De vraag die wel actueel is of langzamerhand alles inkomensafhankelijk moet worden, want uiteindelijk levert meer verdienen dus niets op. Daarnaast lijkt het me nogal een uitdaging om een vorm van inkomensafhankelijkheid ook nog eens te koppelen aan de mate van gebruik maken van, wat de opiniemaker ook aanroert... Kortom we willen t weer NLs ingewikkeld maken. Zo kwam we ooit aan het toeslagencircus. Beter is idd uitkeringen omhoog en min loon, zodat dat rondpompen kan verdwijnen.

DaanOuwens
DaanOuwens27 nov. 2021 - 10:23

@ Eid Jij schrijft: want uiteindelijk levert meer verdienen dus niets op. Dat klopt ook. Dat is het gevolg van beleid dat gericht is op het minimaliseren van loonkosten en het maximaliseren van de opbrengst. Je schetst dus het resultaat van rechts beleid. En je schrijft: Beter is idd uitkeringen omhoog en min loon, zodat dat rondpompen kan verdwijnen. Prima plan. Van de SP onder andere. De VVD is tegen. Heel rechts eigenlijk. Overigens moet het minimumloon dan naar 2300 - 2500 bruto per maand. De netto bijstand uitkering naar 1500 tot 1800. En dan zijn er voor sommigen nog steeds toeslagen nodig. En de VVD is ook tegen het verhogen van het minimumloon. En jij ook bij een volgend onderwerp. Dus je schrijft weer ongeloofwaardige onzin op.

Martinel
Martinel26 nov. 2021 - 17:00

Het zijn gewoon de Nederlanders met hun dikke ikke ik, die al jaren geindoctrineerd zijn door en voor hun portemonnee. Een walgelijk schijtvolk.

3 Reacties
Martinel
Martinel26 nov. 2021 - 17:02

Het is Rutte gelukt! Hoera!

Martinel
Martinel26 nov. 2021 - 17:22

Als 64 jarige moet je je dus blijkbaar al schuldig voelen dat je nog leeft. Ik was 62 toen deze ellende begon. Moet werken tot/met 67. Weet je ik maak er maar einde aan, iedereen blij toch? Al die dikke ikkes die ouderen de schuld geven hebben geen oudere ouders? Al die VVD Anettes zitten nu aan de Roseetjes en stemmen D'66 en VVD....? Walgelijk volk alhier.

Eid
Eid26 nov. 2021 - 20:34

@Martinel Ik krijg overigens de indruk dat u, in al uw boosheid, ook gewoon aan uw eigen (inkomens) situatie denkt, en vooral boos bent dat NL niet nog meer solidariteit kent... toch?

Desiree2
Desiree226 nov. 2021 - 14:36

Ik vraag me vaak af hoe het mogelijk is dat onze zorg onbetaalbaar is/wordt door de vergrijzing terwijl in veel Europese landen nog steeds een soort ‘ziekenfonds’ bestaat (vrijwel gratis is voor mensen met kleine beurs). VK, Italië en Portugal is dat het geval… En voordat iemand begint over de kwaliteit van de zorg die daar zoveel slechter is dan bij ons, in Denemarken is de zorg voor mensen met een kleine beurs ook vrijwel gratis (belasting) en de kwaliteit is beter dan die van ons volgens de Oeso. Zouden ze niet vergrijzen in Denemarken…..? En misschien ook wel aardig dat Wouter Bos met Balkenende in 2003 een dealtje maakte tijdens (de later mislukte) formatiebesprekingen waarin werd overeengekomen het ziekenfonds af te schaffen. In 2006 werd het afgeschaft door een kabinet VVD, CDA. 7 miljard extra voor klimaat maar de zorg is onbetaalbaar? Het is een politieke keuze…. De vraag is of er op deze manier wel draagkracht blijft voor het klimaatbeleid...

2 Reacties
gimli55
gimli5526 nov. 2021 - 15:35

Omdat ze daar geen marktwerking hebben ingevoerd. Ik heb ooit op vakantie aan een stel Oostenrijkers proberen uit te leggen wat een strippenkaart is en hoe hij werkte. De Nederlandse overheid is een kei in het verbureaucratiseren van simpele problemen. Vandaar de Toeslagen en de invoering. Eerst verpruts je goedlopend beleid met de belofte dat het beter, goedkoper en efficiënter kan, dan gaat de overheid aan het werk en na een tijdje is het zo complex en onoverzichtelijk dat door de complexiteit de corruptie toe kan slaan, de fraude en de chaos. Waarna de profiteurs kunnen blijven profiteren en de burgers met de smalle beurs de pineut zijn en vermorzeld worden door een hardvochtig systeem. Dat geldt al 40 jaar en zal met Rutte 4 tm 10 nog doorgaan, geen nieuwe bestuurscultuur of radicale nieuwe ideeën, wel nog meer institutioneel racisme en discriminatie, onvoldoende woningbouw, afbraak onderwijs en zorg en terugtrekken controle instanties, onvoldoende bescherming rechtspraak en RvS, en overbelaste jeugdzorg.

Libertain
Libertain26 nov. 2021 - 15:46

@Desiree, ("...in Denemarken is de zorg voor mensen met een kleine beurs ook vrijwel gratis (belasting) en de kwaliteit is beter dan die van ons volgens de Oeso. Zouden ze niet vergrijzen in Denemarken…..? ") Vergrijzing, pandemieën, allemaal belangrijke items voor de pr-reclame. Waar het in wezen om gaat is het structureel concept waarop de zorg gevestigd en opgebouwd is. Dit maakt juist het verschil in de gezondheidszorg tussen de landen. Alle landen hebben met deze algemene problematiek mee te maken, maar ons land schijnt een grote leider in het rijk der neoliberalisme te zijn met alle gevolgen van dien aard voor de gezondheidszorg.

Libertain
Libertain26 nov. 2021 - 13:43

("Oplopende wachtlijsten, overvolle IC, personeelstekorten; we lezen het dagelijks in de media.") Tja, komt u voor het eerst het effect van het neoliberalisme tegen?

6 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine26 nov. 2021 - 14:06

@Libertain, je zou het ook kunnen hebben over vergrijzing of pandemie... maar nee, het is natuurlijk het neoliberalisme ;-)

Eid
Eid26 nov. 2021 - 14:40

@bit Alles is neo liberalisme. Maar dat komt omdat onder socialisme nooit iets fout gaat. En als dat onverhoopt toch gebeurt komt dat door de rijken of t buitenland.

gimli55
gimli5526 nov. 2021 - 15:10

@A little bit of sunshine De benaming medische consument zegt genoeg, als je ziek bent ben je geen consument van zorg, dan heb je zorg nodig. Je hebt geen winkel waar je gezondheid kunt kopen met een zak geld. De oplopende wachtlijsten en over volle IC's is ontstaan door de bezuinigingen op de IC zorg, waardoor het aantal bedden van 2850 naar 1000 is gedaald in 11 jaar tijd. De personeelstekorten zijn ontstaan door de onmogelijkheid om een droge boterham te verdienen in de zorg. Al die redenen zijn gekomen door het neoliberalisme en waren al zichtbaar voor de pandemie. De pandemie maakte het alleen veel zichtbaarder. De jeugdzorg is al jaren een ramp, net als het GGZ en de HH2 medewerkers zijn ingeruild door de HH1, die uiteraard een stuk minder verdienen en met de invoering van nog meer bureaucratie is dat ook een puinhoop. De vergrijzing hadden ze al de hele generatie van de boomers zien aankomen, en regeren is toch vooruitzien? Natuurlijk is het het neoliberalisme, want dat regeert al 40 jaar waarbij geen enkele fundamenteel probleem is opgelost. Het is allemaal naar de toekomst doorgeschoven en daar op wijzen, doet de aanhanger in onterechte woede uitbarsten. Het systeem faalt en blijft falen, ze kunnen niet eens in 250 dagen een kabinet formeren. Elke week komen nog meer blunders en asociaal gedrag van de instanties bovendrijven. Nu weer de tussen 5.000 en 15.000 slachtoffers van de zwarte lijsten, die geen schuldhulpverlening kregen. of ben je de 270.000 slachtoffers vergeten die zo wie zo op de zwarte lijsten staan en de 47.000 onschuldige gezinnen die onder het toeslagschandaal hebben geleden. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan over de gaswinning schade en de Qkoorts schade, de chroom 6 puinhoop, het klimaat, het milieu, de woningbouw. Ik kan een hele reeks intypen en elke keer copy past in een nieuwe reactie, en uitbreiden met alles wat er in een week weer bekend wordt. Het wordt wat bewolkt voor je, sunshine.

gimli55
gimli5526 nov. 2021 - 15:38

@Eid Er is in Nederland ooit 1 enigszins socialistische regering geweest, die van den Uyl. Daarna was het christen democratisch, sociaal democratisch, en liberaal en sinds en jaar of 40 neoliberaal en globalistisch. Je eerste zin klopt, daar had je mee moeten eindigen.

Libertain
Libertain26 nov. 2021 - 15:38

@Eid, hoe is het leven in je socialisme?

watcher3
watcher327 nov. 2021 - 1:26

Eid: Als u niet liegt kraamt u irrelevante onzin uit. Wat wilt u nu eigenlijk zeggen?

PversusNP
PversusNP26 nov. 2021 - 12:45

De valkuil waarin deze publicist in trapt is denken dat kan schuiven met de rekeningen en evenveel zal blijven ontvangen van de groep die je zwaarder belast. Er is iets als een laffer Curve. Er was een onderzoeker die en Econoom die in 1974 het eerste onderzoek hiernaar deed. Wat bleek. Je kan opbrengst door belastingen te verhogen ook verhogen maar tot een bepaald optimum. Naarmate je meer en meer vraagt van de betaler (oftenwel de rijken) zal je op den duur minder ontvangen. De extreme voorbeelden zijn duidelijk, heb een rate van 100% zullen weinigen nog werken tenzij ze slaven zijn en bij een rate of 0% krijg je het wilde westen. De vraag is, kan de Nederlandse overheid nog meer op deze schouders leggen. Multinationals verdienen veel geld, kunnen we daar het geld niet ophalen ? Nee, zijn betalen nu niet en doen dat later ook niet. Je kan geen geld van ze vangen. Ze zijn slimmer en handiger dan je en geen enkele wet behalve wetten die ze helemaal doen vertrekken zal zorgen voor hiervoor. Er is geen enkel bewijs dat een Overheid hun Tax Opbrengst kan verhogen door rates voor multinationals te verhogen.

1 Reactie
gimli55
gimli5526 nov. 2021 - 15:18

@PversusNP Nu wordt er elke keer meer gevraagd van de lagere inkomens en het midden. Die luitjes hebben geen privé belastingambtenaar in dienst die ze adviseert om nog meer belasting te ontwijken. Die betalen gewoon hun BTW, accijnzen en belasting. Alle aftrekposten zijn geschrapt en je reactie geeft geen enkele inhoudelijke cijfermatige onderbouwing. De marktwerking is ingevoerd, waardoor alles vel duurder is geworden. Ben je vergeten wat de belofte was bij de invoering? Beter, goedkoper en efficiënter. Het tegenovergestelde is gebeurd in de zorg, onderwijs, woningbouw en vele andere instanties. Je vergeet de sterk gestegen premies en de daardoor ingevoerd toeslagsysteem, wat weer geleid heeft naar zwarte lijsten en de toeslagaffaire, het institutioneel racisme en discriminatie van de ondersteunende instituten met overbetaalde oud politici aan het hoofd. Het systeem faalt en blijft falen.

Middenman
Middenman26 nov. 2021 - 12:45

Lagere inkomens hebben gemiddeld een slechtere gezondheid en maken meer gebruik van de gezondheidszorg. Hogere inkomens maken gemiddeld minder gebruik van de gezondheidszorg en betalen via de belastingen meer. Dat is ook solidariteit. De inkomens aan de onderkant verbeteren in combinatie met betere voorlichting en preventie lijken mij een beter plan dan het ingewikkelde voorstel van de auteur.

EenMening
EenMening26 nov. 2021 - 12:07

Het eigenrisico moet worden afgeschaft. Als dat niet mogelijk is, moet het flink naar beneden, bijvoorbeeld 100 euro.

2 Reacties
steen15000
steen1500026 nov. 2021 - 12:28

In beginsel heeft u gelijk. Maar ik zou toch in dit geval een nuancering maken. Ik vind dat de ongevaccineerden een hogere eigen bijdrage moeten betalen dan de gevaccineerden. Immers kiezen zij bewust vrijwillig voor een risicovolle leefstijl dat hogere ziektekosten met zich meebrengt. Ik vind dat daar een prijskaart voor betaald moet worden.

gimli55
gimli5526 nov. 2021 - 15:24

@steen15000 Ja, laten we een speciale hoger ziektekosten premie heffen bij ongevaccineerden en dan de ongevaccineerden, die gevaccineerd kunnen worden, compenseren met een toeslag. Dan speciale zwarte lijsten maken, van mensen die niet kunnen maar ook niet willen en dan na een tijdje alle toeslagen terugeisen. Ja, maar betekent gewoon Nee. de nuancering heeft al eens geleid tot institutioneel racisme en discriminatie van de overheid. Domme gedachte en onzinnig plan. NOg meer bureaucratie en nog meer controle, iets waar deze en vorige regeringen niet goed mee om konden gaan en gezien de gaswinning schade en hun onwil en onvermogen om iets op te lossen, geen goed idee.

Bouwman2
Bouwman226 nov. 2021 - 11:59

Onverplichte zorg reikt wel iets verder dad de vrijwillige zorgverzekering en hbet remgeld. Mantelzorg is ook vrijwiullig, hoewel er ook wel eens gedacht wordt dat het verplicht zou zijjn vanwege erfenissen en legaten. Wij zien hier af van welke legaat dan ook, en toeslagen ontvingen we hier evenmin. We betalen hier bijna alles zelf. Laatst zei een gemeentelid tegen me: dominee, u bent een rijke stinkerd. Nou, zei ik dat mag je vinden maar ik heb zoveel dagwerk aan relativeren dat mijn vriendin er over klaagt. Denk eens aan die mensen in Jemen, die mogen met recht en reden klagen. En de Oekraïners die nu weer Rusische troepen aan hun grens zien,. De bevolking van eess het mooie Syrië, die nou allemaal gevlucht zijn. Die hebben recht tot klagen, maar mensen in de EU toch niet? Die hebben enkel nood aan zelfdiscipline.

1 Reactie
GHS
GHS26 nov. 2021 - 13:20

Vergeet niet dat zorgverzekeraars een bedijf zijn met aandeelhouders.

EenMening
EenMening26 nov. 2021 - 11:53

"Bij een proportioneel systeem zou iedereen ongeveer hetzelfde percentage betalen. De Nederlandse inkomstenbelasting lijkt het standaardvoorbeeld van een progressief systeem: de rijken betalen hoger percentage dan de lagere inkomens, althans op papier. " De hogere inkomens betalen inderdaad veel meer belasting dan de lagere. Het is niet redelijk om ze ook nog eens meer ziektekostenpremie te laten betalen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de fiscalisering van de AOW.

1 Reactie
rvb2
rvb226 nov. 2021 - 12:40

de grootverdieners blijven meer verdienen, het is redelijk om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

adriek
adriek26 nov. 2021 - 11:49

"Dit betekent dat de geluksvogels in principe net zoveel moeten bijdragen aan de totale gezondheidsuitgaven als de pechvogels." Dat heet solidariteit, de basis van elke verzekering. Solidariteit moet niet verward worden met socialisme of communisme. We betalen allemaal een bedragje aan de brandverzekering zodat de pechvogel wiens huis afbrandt een nieuw huis kan krijgen. Er is veel voor te zeggen een zekere mate van draagkracht in te bouwen in verzekeringen, en zelfs experimenteren met een bonus/malus systeem zou denkbaar zijn. "... rechtvaardiger wanneer de kneuzen een flinke eigen bijdrage zouden betalen voor de medische kosten ..." Het klinkt, zoals je het schrijft heel redelijk. Maar wie controleert of de skier zijn voorbereidende ski-trainingsklasjes heeft gevolgd? Wie controleert of iemand gezond eet (en wat is dat dan?), te veel rookt of drinkt? Een veilige rijstijl heeft? Het is vragen om een claimcultuur: als ik van mijn paard val en een been breek zal ik proberen de manege er voor op te laten draaien omdat ze hun materiaal niet goed onderhouden hebben. Sporten is gezond - want minder kans op hart- en vaatziekten, maar sporten levert ook blessurerisco op. Dus korting op de hart- en vaatziektekostenpremie, maar een hogere premie voor het enkelblessurerisico? Sporten op de loopband in de sportschool levert een lagere premie op dan buitensporten omdat de kans op een losliggende stoeptegel groter is? Uit eten bij macdonald: hogere premie, tenzij je alleen vegaproducten besteld? Als ik met een middeninkomen in een (relatief) goedkoop huis blijf wonen betaal ik meer premie dan de buurman die voor een vergelijkbaar huis recent flink heeft moeten overbieden? Het lijkt allemaal best redelijk, maar is praktisch onuitvoerbaar, en ondergraaft het solidariteitsprincipe van verzekeringen. Er ontstaan gegarandeerd verzekeringen die alleen mensen met een gezonde leefstijl en een hoog inkomen accepteren, en verzekeringen voor de pechvogels, en particulier ziekenhuizen die gelinkt zijn aan de eerste verzekeringsmaatschappijen. Kortom: niet aan beginnen, het is een heilloze weg.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 nov. 2021 - 11:14

Ziekenfonds terug en ophouden met je eigen verantwoordelijkheid We hadden een prima systeem maar dat moest zo nodig stuk en dan wil u dat gaan repareren door mensen die toch al in de knel zitten nog eens extra op kosten te jagen . Om een voorbeeld te noemen psychiatrisch patiënten zijn voor een overgroot deel rokers. Er zijn miljarden voor de grote bedrijven beschikbaar maar de rest kan de tering krijgen. Ik weet nog dat men over dat tandartsen gedoe zei "dan kun je aan iemands gebit zien hoe rijk hij is" de verantwoordelijk minister zei "nee hoor" Ondertussen is het wel zo - zit die minister inmiddels in het ruim van een galeischip voor zijn leugens ? Nee hoor - dat is zo mooi van democratie - de hufters zijn al lang weg tegen de tijd dat blijkt wat de gevolgen zijn geweest.

1 Reactie
BobDobb
BobDobb26 nov. 2021 - 17:54

"Ik weet nog dat men over dat tandartsen gedoe zei “dan kun je aan iemands gebit zien hoe rijk hij is” de verantwoordelijk minister zei “nee hoor” Ondertussen is het wel zo – zit die minister inmiddels in het ruim van een galeischip voor zijn leugens ?" Dat kon je met het ziekenfonds ook. Dan trokken ze als je 20 werd gewoon al je tanden en kreeg je een kunstgebit.

FromValue
FromValue26 nov. 2021 - 11:10

Mensen uit lagere inkomensgroepen hebben ongeveer 15 jaar langer dan hoger opgeleiden van hun leven een problematische gezondheid, voornamelijk door levensstijl gerelateerde aandoeningen. Gemiddeld vallen de kosten van een sportblessure hierbij in het niet. Ik ben er niet helemaal overuit of dit pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid nu heel erg positief zal uitpakken voor deze groepen.

RainB
RainB26 nov. 2021 - 11:01

We moeten gewoon stoppen met die verplichte zorgverzekering. Er is niets sociaals aan om mensen elke maand voor een vast bedrag te naaien. Want meer is de zorgverzekering niet. In mijn geval ben ik verzekerd voor zoveel zorg wat ik niet gebruik en de zorg die ik wel gebruik en die wel echt gezond is voor mij wordt niet vergoed, want de onderzoekers negeren duizenden jaren ervaring in hun onderzoek mee te nemen dus noemen ze het onbewezen. Ik geef die 130 euro per maand liever uit aan mensen die mij gezond houden, eerlijk gezegd.

2 Reacties
JasDon
JasDon26 nov. 2021 - 12:40

Haha, bedoel je dat je naast wappieinfo ook gelooft in kwakzalverij? Dan is het ook niet raar dat je gelooft dat je zonder zorgverzekering af kan. Het zijn mensen als jij die door deze maatschappij vooral tegen zich zelf worden beschermd.

Mr Ed
Mr Ed26 nov. 2021 - 13:07

Als je een keer echt ziek wordt ga je met die 130 euro niet ver komen, en die alternatieve geneeskunst gaat je ook niet helpen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine26 nov. 2021 - 10:58

Volgens mij vergeet de auteur dat nog een flink deel van de zorg wordt betaald uit algemene belastingen, dus ook progressief. Verder zou het interessant zijn er percentages bij te zetten, dan zie je dat het 'degressieve' deel van de totale zorgkosten redelijk klein is. De ziektekostenpremie + eigen risico is ongeveer 10-15% van de totale zorgkosten, en je kunt die wel 'degressief' noemen, maar als je ze combineert met de zorgtoeslag is deze combi wel weer progressief.

2 Reacties
ManekiNeko
ManekiNeko26 nov. 2021 - 17:14

@A little bit of sunshine 26 november 2021 at 11:58 Volgens mij vergeet de auteur dat nog een flink deel van de zorg wordt betaald uit algemene belastingen, dus ook progressief. Klopt, maar wel met dienverstande dat aan de Wlz en Zvw maxima verbonden zijn. Meen zo uit mijn hoofd 35.000 en 52.000 euro. Dat is trouwens niet echt fair aangezien de lagere inkomens dan relatief meer betalen dan de hogere inkomen

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine27 nov. 2021 - 9:16

@Maneki, ik bedoel de 20% die niet door premies wordt gedekt, maar gewoon komt uit algemene middelen (loonbelasting e.d.) En 'fair' is een lastig begrip. Lagere inkomens betalen ook relatief meer aan koffie, benzine, aardappelen. Het totaal is aardig progressief. Of het genoeg is, tja, daar mag de politiek over bakkeleien. Ik kan het me wel voorstellen dat er grenzen aan zitten. Op een gegeven moment kom je al in 49,5% loonbelasting, stel je voor dat daar ook nog premies bijkomen.