Joop

Onbegrijpelijk dat vakbonden instemmen met nieuw pensioenstelsel

  •  
12-06-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1094 keer bekeken
  •  
casino

© cc-foto: Free-Photos

In het nieuwe pensioenstelsel is er geen enkele zekerheid meer over de hoogte van het pensioen.
In de Volkskrant van 20 mei stond groot nieuws : de beurs wordt bepalend voor de hoogte van de pensioenen en het directe verband met het eerder verdiende salaris verdwijnt. Hierover zijn het kabinet, werkgevers en vakbeweging het blijkbaar eens geworden. Voor mij is het onbegrijpelijk dat de vakbeweging hiermee kan instemmen.
Nederland heeft (ik moet al bijna zeggen had) één van de beste pensioensystemen ter wereld. Een systeem waarbij werknemers er redelijk op kunnen vertrouwen wat zij bij hun pensionering aan inkomen gaan krijgen. Ik zeg redelijk omdat, onder het huidige stelsel waarbij de rekenrente de maatstaf is voor de rentabiliteit van de pensioenfondsen, het pensioennieuws meer gaat over dekkingsgraden en kortingen dan over de zekerheid van het inkomen van gepensioneerden. En dat laatste wordt nu weggegeven door de vakbonden.
In het nieuwe pensioenstelsel is er namelijk geen enkele zekerheid meer over de hoogte van het pensioen. Er wordt gedurende de arbeidsperiode een bepaald bedrag aan pensioenpremie ingelegd en aan het einde van de loopbaan wordt dan gekeken welk pensioen daarvoor kan worden uitgekeerd. In essentie is dit een beschikbaar premiestelsel. Dit heeft een aantal nadelen:
  • De hoogte van het pensioen wordt op de pensioendatum onder andere bepaald door de hoogte van de dan geldende rente. In het huidige stelsel is dit niet van toepassing omdat schommelingen in de rentevoet over de generaties worden opgevangen. In het nieuwe stelsel wordt dit een ‘verrassing’. Als de Europese Centrale Bank (ECB) op dat moment de rente negatief houdt dan zal het uit te keren pensioen zelfs lager worden dan het saldo van de ingelegde premie met de beleggingsresultaten. Het kan natuurlijk ook de andere kant op werken. Laten we dit een casinopensioen noemen.
  • Er vind geen indexatie meer plaats. Indexatie is een toezegging van een verhoging van de –toekomstige- pensioenuitkering. Aangezien er helemaal geen toezegging over de hoogte van het pensioen meer gedaan gaat worden in het nieuwe pensioenstelsel kan er ook niet meer gepraat worden over indexatie. Als namelijk niet bekend is hoeveel het pensioen gaat worden kan men ook niet zeggen dat het een bepaald percentage gaat stijgen. Op de pensioendatum zal pas duidelijk worden of het pensioen met de inflatie is meegegroeid, of niet, of misschien daardoor zelfs ernstig is uitgehold. Het wordt dus een gok wat het pensioen gaat worden. Heb ik de term casinopensioen al laten vallen? Ik geloof het wel.
  • Het pensioen wordt sterk afhankelijk van de beursresultaten. Hiermee worden alle werknemers nu nog meer vastgeklonken aan de neoliberale marktideologie. Werknemers worden zo in een spagaat gebracht en tegen elkaar uitgespeeld doordat bezuinigingen bij bedrijven en het ontslaan van medewerkers gunstig is voor de beurskoers en zo voor hun pensioenbeleggingen maar anderzijds zo hun salaris en werkgelegenheid in gevaar komt. En wat gebeurt er als vlak voordat iemand met pensioen gaat (of met iemand die al met pensioen is) en de beurs gaat onderuit? Dat wil nog wel eens gebeuren (zie de crisis van 2008 of de recente Corona crisis). Dan wordt ook het pensioen verlaagd. Wat als de gepensioneerde dan de huur niet meer kan betalen? Met de -dank zij de liberalisering- volstrekt overspannen huizenmarkt is ergens anders gaan worden misschien helemaal geen optie meer. Onder de brug dan maar? Of intrekken bij de kinderen? Dat is dan wel heel erg verliezen in dit casino(pensioen).
  • Werkgevers kunnen nooit meer gehouden gaan worden om extra bij te dragen aan de pensioenen. Waar in het huidige stelsel bij tekorten, door een verhoging van de pensioenpremie, ook door de werkgevers moet worden bijgedragen aan de financiering van de pensioenen, zal dat in het nieuwe systeem niet meer gebeuren. De werkgevers betalen dan een vast bedrag en zijn verder van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Dit is de natte droom van de werkgeversorganisaties. Dat de vakbonden hiermee akkoord gaan toont het failliet van hun geloofwaardigheid als vertegenwoordigers van de werknemers.
Dit nieuwe pensioensysteem wordt aan ons verkocht als zijnde noodzakelijk om de pensioenen betaalbaar te houden. Al sinds de ECB begon met drastische renteverlagingen verschijnen er namelijk steeds somberder berichten over de dekkingsgraad van de pensioenen. Oorzaak hiervan is de rekenrente. Deze norm is destijds vastgesteld als de norm voor een veilig rendement voor de pensioenen. Destijds een verdedigbare keuze. Echter, gezien de huidige situatie waarbij de ECB de rente zelfs negatief houdt,  slaat deze norm nu als een tang op een varken. De verwachte toekomstige rendementen van de pensioenfondsen moeten nu berekend worden aan de hand van een rentevoet die los is komen te staan van de beleggingsresultaten.
Hier zien de neoliberale partijen D66 en VVD hun kans schoon. In plaats dat men nu een nieuwe –realistische- norm voor de toekomstige beleggingsresultaten neemt (mag ik een voorstel doen: de helft van de gemiddeld behaalde beleggingsresultaten van de afgelopen x-aantal jaar), wil men nu één van de beste pensioenstelsels ter wereld omvormen naar één van de slechtste. En dit allemaal omdat volgens het neoliberale geloof alles individueel moet en de markt het wel zal regelen.
Waarom kunnen trouwens bij het nieuwe systeem wel de beurskoersen als graadmeter dienen en niet in het huidige? Het huidige systeem waarbij werknemers een aanspraak krijgen op een pensioen kan toch ook worden gehandhaafd met een norm voor toekomstige beleggingen die gebaseerd is op –een conservatieve- schatting van toekomstige beursrendementen in plaats van de rekenrente die nu niet meer voldoet als meeteenheid? Ik vrees dat het antwoord ‘onwil’ is. Men gebruikt nu een momentopname om het huidige pensioensysteem aan de kant te kunnen schuiven en te vervangen door een pensioensysteem dat voordelig is voor de werkgevers maar zeer grote risico’s inhoud voor de werknemers c.q. pensioengerechtigden.
Juist nu steeds meer mensen beginnen in te zien dat een neoliberale markteconomie niet goed werkt wordt de laatste pijler van de verzorgingsstaat nog even ontmanteld om marktgericht te worden hervormd. Net zoals eerder de woningmarkt, de zorg, het openbaarvervoer, de arbeidsmarkt, etc. En dat gebeurt nu met instemming van de vakbonden. Ik vrees dat ik straks net als vorig jaar weer bij een bondsbijeenkomst zal zitten waar ons belooft wordt dat we ‘het hele verhaal gaan horen’ zoals ons dat ook verteld werd bij de presentatie van het nieuwe pensioenakkoord vorig jaar. We kregen toen echter niet het hele verhaal te horen. Bijna alleen positieve zaken werden vermeld en de risico’s voor de werknemers bijna niet. Tot zover ‘het hele verhaal’.
Ik hoop dat de vakbondsleden dit voorstel voor pensioenhervorming zullen verwerpen. Anders zal ik mijn lidmaatschap opzeggen. Een vakbond die als een mak schaap met een dergelijke –niet noodzakelijke- verslechtering van zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde akkoord gaat is geen behartiger van de belangen van de werknemers. Dan kan ik beter lid worden van VNO-NCW. Die zijn er ook voor de werkgeversbelangen maar komen daar tenminste eerlijk voor uit.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (95)

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind5 jul. 2020 - 15:51

De auteur kent ons pensioenstelsel niet goed genoeg. Pensioen is altijd al afhankelijk van beleggingsrendementen, van aandelen, staatsleningen en vastgoed. Dat verandert niet, fondsen blijven op dezelfde manier beleggen, en aandelen zijn max 35% van het fonds kapitaal. Het stelsel wordt juist beter door deze wijziging. Nu zorgt de fout vast gestelde rekenrente voor kortingen en gebrek aan indexaties. Straks zijn kortingen per definitie afwezig, en indexatie op basis van een rekenrenten van 0,6% worden vervangen door verhogingen met beleggingsrendementen van gemiddeld 5 tot 7% Dat is een grote verbetering van de waarde vastheid van pensioen Doordat bedrijven geen bijstort verplichting meer hebben, kunnen werknemers ze ook uit de fondsbesturen zetten.

Uitgekleed
Uitgekleed18 jun. 2020 - 15:59

Als er verdiend kan worden op de kapitaalmarkt dan wordt de reële economie daarvan gevrijwaard. Het bastion wat op die regel inbreuk maakt zijn de pensioenfondsen. Dit wordt nu toch rechtgezet. Eerst met het blokkeren van het uitbetalen van hun winsten en in het nieuwe stelsel zal de onwetende pensioendeelnemer het moeten opnemen tegen de bekende wolven op de kapitaalmarkt. het moment is dan ook uitermate geschikt want de komende 10 jaar zal de beurs verliezen lijden en de rente niet omhoog kunnen. Daarmee is de buit voor het grijpen welke de verliezen moeten betalen.

Pater
Pater16 jun. 2020 - 17:34

Partij voor de Dieren op de bres voor de pensioenen, of alleen dit lid ? Uit het programma van de PvdD: "De ontgroening van Nederland (nieuwe cohorten zijn kleiner dan oude) zorgt voor een extra uitdaging. Het is noodzakelijk dat ook de huidige gepensioneerden meebetalen aan de zekerheden van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen." "Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw." Verder weinig interessants, tamelijk oppervlakkig. Dus: Veel vrijheid, minder collectiviteit, en de wat verhuld geformuleerde verplichting dat pensionado's in moeten leveren voor de jongeren. Nou, zo erg heeft de FNV het nooit gemaakt. Kemner kan beter zijn lidmaatschap van de PvdD opzeggen. Verder een wat opgeblazen verhaal, veel over casinopensioen. Maar een belangrijk deel van de kritiek op het bestaande stelsel, het oude dus, is dat de fondsen verplicht zijn om voor een kwart van de beleggingen te kiezen voor volledig risicovrije staatsleningen met een rendement van niks. Meer beleggingsvrijheid, in zekerheden als bijv. de woningbouw, levert veel meer op. Die verplichting vervalt in het nieuwe stelsel, in dat opzicht is het een vooruitgang. Kemner noemt die vrijheid op de aandelenmarkt 'vastgeklonken aan de neoliberale marktideologie': wat een ideologisch gebral, de pensioenfondsen investeren ook nu deels in aandelen. Eis liever dat de fondsen verantwoord beleggen, niet in wapens en niet in olie bijv. Ethische banken doen dat allang, de fondsen maken vorderingen. Geheel in lijn met de PvdD, wat wil je nog meer. "Op de pensioendatum zal pas duidelijk worden of het pensioen met de inflatie is meegegroeid, of niet, of misschien daardoor zelfs ernstig is uitgehold. Het wordt dus een gok wat het pensioen gaat worden." Kemner laat zien dat hij er niks van begrijpt. De deelnemer zal in het nieuwe stelsel elk moment kunnen inzien hoe zijn pensioenpotje er voor staat. Het verschil met nu is, dat het geen garantie zal zijn maar een verwachting. Maar we weten allemaal dat er ook nu geen garantie bestaat. Er is nota bene jarenlang niet geïndexeerd. Het gekke is, dat Kemner ook klaagt over het ontbreken van indexatie in het nieuwe stelsel. Die klacht hoort nu juist bij het oude stelsel. Omdat de fondsen minder beperkt worden in hun beleggingsmogelijkheden en niet meer verplicht worden de rekenrente te hanteren (Kemner klaagt terecht over die rekenrente, maar dat bezwaar vervalt dus) ontstaat er juist meer perspectief op een hoger rendement en wie weet wél indexatie. Al met al in hoofdzaak een goedkoop, retorisch anti-FNV-verhaal. Met één kernpunt waar ik het wél mee eens ben: het doorbreken van de solidariteit tussen de generaties maakt dat de risico's niet meer collectief worden gedeeld. Je kunt pech- en mazzelgeneraties krijgen, daar ben ik zeer op tegen. Maar ik ben geen deskundige, wie weet hebben de bonden daar iets op gevonden. Ik weet nog wel dat de SER het ooit had over een collectieve risicodeling. Zit dat er op de één of andere manier toch in ? Hoe verhoudt dat zich dan met de persoonlijke spaarpotjes ? Dat zal wellicht nog naar voren komen in de voorlichtingsactiviteiten, die de FNV zal ondernemen voor ze het akkoord in stemming brengen.

1 Reactie
Jules6
Jules629 jun. 2020 - 17:14

Ik ben het grotendeels met u eens. De auteur van dit stuk is blijkbaar nog in de veronderstelling dat werkgevers massaal bijstorten als er terkorten zijn. Op een paar bedrijfspensioenfondsen na gebeurt dit niet meer. Persoonlijk heb ik liever een kapitaal gedekt 'casino' pensioen met goed gespreide beleggingen dan een pensioen dat voor een groot deel afhankelijk is van de financiele gezondheid van mijn voormalige werkgevers. Ik ben het alleen niet eens met uw opvatting over solidariteit. Vooral omdat het niet duidelijk is wat solidariteit betekend. In het huidige stelsel wordt het pensioen van een 95 jarige niet geindexeert omdat de verwachte (risico vrije) rendamenten voor de komende 30 jaar laag zijn. Tegelijker tijd als de rente opeens omhoog gaat kan het pensioen van de 95 jarige opeens gemiste indexaties inhalen, ookal gaat een stijgende rente meestal gepaard met een dalende waarde van beleggingen. Ik ben er niet helemaal uit of dit een goede methode is om solidair te zijn of niet. Anderzijds zorgt de lage rekenrente er voor dat meer en meer pensioenfondsen de premies verhogen of de opbouw verlagen. Op het moment wordt 37,5% van mijn pensioengrondslag (door mij en mijn werkgever) aan premies betaald aan het pensioenfonds voor een opbouw die vroeger voor veel minder werd toegekend. Zou het 'solidair' zijn om mijn premie en opbouw vast te stellen op het historisch gemiddelde en het tekort te financieren door de dekkingsgraad om laag te laten gaan. Die hoge premie gaat op het moment namelijk uit de loonruimte die werkgevers hebben om werknemers te betalen. Het huidige stelsel kent al pech en mazzelgeneraties. Het huidige systeem met dekkingsgraden en rekenrente zorgt voor een koppeling tussen generaties. Deze koppeling zorgt er voor dat bepaalde risico's op een soms merkwaardige manier over de generaties worden gespreid, terwijl andere risico's geheel buitenbeeld blijven. Je kan zelfs zeggen dat onder het huidige stelsel een generatie een 'pech' generatie is als die generatie relatief klein is inverhouding tot de generatie die 10-20 jaar ouder is door hoe de doorsneepremie op het moment werkt. Het nieuwe systeem met effectief apparte potjes per leeftijdscohort lijkt mij een stuk helderder zodat iedereen ongeveer weet waar die aan toe is. Dat aparte compensatie potje van maximaal 10% kan dan dienen als intergenerationele solidariteit. Daar kunnen dan duidelijk afspraken over worden gemaakt over hoe het potje wordt gevuld en welke gebeurtenissen/omstandigheden kunnen leiden tot een 'solidariteits' uitkering.

Uitgekleed
Uitgekleed15 jun. 2020 - 10:37

Pater 14 juni 2020 at 18:59 Ik wil toch nog even terugkomen op uw bijdrage: U heeft het geheel goed doordacht n.m.l " Het wordt nu mogelijk dat een generatie met 10 jaar lage rendementen komt te zitten; als het daarna verbetert kan die generatie dat nooit meer rechttrekken, en gaan ze dus veel minder opbouwen dat de generaties na hen." Nu wil het toeval dat die tien jaar lage rente onvermijdelijk is vanwege het teveel aan geld in de financiële sector,. Ook negatieve rente kan niet ingevoerd worden omdat dan de economie in een neerwaartse spiraal beland. Het zou voor de reële economie een zegen zijn als 10 jaar met lage rente door kan gaan. Alleen is de financiële sector dan aan de beurt met inleveren. Dat de beurzen nu zo hoog staan is het gevolg van de geldsmijterij van de centrale banken. Het moet de indruk geven dat de bedrijven op eigen kracht floreren. Zodra de centrale banken hiermee stoppen ontstaat de situatie met de pensioenen zoals door U boven omschreven.Er kan niet nog meer geld gaan naar de kapitaalmarkt. Die markt is zorgvuldig afgeschermd voor de reële economie want die markt moet altijd kunnen investeren met hoge rentevoeten, want dat zijn de private aandeelhouders. Overheden zijn verplicht kapitaal aan te trekken op de openbare kapitaalmarkt. Die kunnen wel met lage rente lenen alleen wanneer aflossing gegarandeerd is. Die obligaties welke de ECB opkoopt kunnen slecht door bedrijven en kapitaalkrachtigen met bedragen boven 10 miljoen verkocht worden MKB is dus hiervan uitgesloten zoals allen in de reële economie.

1 Reactie
Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:52

Volgens mij was er ooit sprake van een risicospreiding in het nieuwe stelsel, ondanks de doorbreking van de solidariteit tussen de generaties, waardoor de situatie die ik aangeef voor een pechgeneratie 'getemperd' wordt. Ik zie daar niks van terug. Iets van bekend ? Collectieve risicodeling heet dat. Als dat verplichtend in het nieuwe stelsel zou zitten verdwijnt een groot deel van mijn bezwaren.

Kuifje3
Kuifje315 jun. 2020 - 7:56

Hoeveel zit er in de pensioenpot? Even zoeken op internet en je ziet dat er eind 2019 een belegd vermogen was van 1560 miljard euro. Ter vergelijking: dat was eind 2008 nog slechts 576 miljard. Hoeveel premie komt er elk jaar binnen? Naast het rendement is dat pakweg 33 miljard. Hoeveel moeten we jaarlijks uitkeren? Niet schrikken... 28 miljard (volgens een artikel uit 2016 op de SP site) Zonder rendement en zonder inleg van premies kunnen we dus de komende 50 jaar vooruit en houden we nog genoeg over om het lidmaatschap van de EU er ook nog van te sponsoren. Conclusie: WE WORDEN BELAZERD

Libertain
Libertain14 jun. 2020 - 9:06

(“Onbegrijpelijk dat vakbonden instemmen met nieuw pensioenstelsel”) Neem ik aan dat u pas kort geleden in ons land ben komen wonen en derhalve kent u Nederland helemaal niet.

Zapata
Zapata13 jun. 2020 - 22:50

Dat is dan ook de reden dat ik na veertig jaar mijn lidmaatschap van de vakbond FNV heb opgezegd. Die bond, maar ook de andere bonden hebben decennia lang gecapituleerd en dat werd dan verkocht als het meest haalbare. Het compromis. Maar wel compromissen waar steeds weer werd ingeleverd. Tot er niets meer in te leveren valt. De vakbonden moeten radicaler worden, het poldermodel is dood. Anders kunnen ze beter zichzelf opheffen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 12:10

Onbegrijpelijk dat vakbonden instemmen met nieuw pensioenstelsel "In het nieuwe pensioenstelsel is er geen enkele zekerheid meer over de hoogte van het pensioen." 1 Het casinopensioen is een intelligent pensioen, bedacht door hoogopgeleiden en financiers. 2 Bij een casinopensioen hoort een casinobaan, want pensioen is uitgesteld loon. 3 De top wetenschap heeft bedacht, dat ieder mens gedwongen afhankelijk moet zijn van een maximaal concurrerende markt. 4 Deze dwang wordt vrijheid genoemd. Dit casino wordt kansen genoemd. Zo raken gewone mensen hun (verworven) sociale rechten kwijt. En dat is ook de intelligente bedoeling. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Kuifje3
Kuifje313 jun. 2020 - 9:22

Waarom heeft de roverheid überhaubt een beslissende stem bij dit onderwerp? Pensioen is uitgesteld loon en is een afspraak tussen het collectief van werkgevers en werknemers. Er is al tientallen jaren een prima rendement over het gespaarde geld. Rendementen die soms meer bedragen dan 10%. Het totaal bedrag in de pot is vanaf 2007 opgelopen van pakweg 700 miljard naar 1500 miljard ondanks de extreem lage rente. Het gaat dus erg goed met de meeste fondsen. Veel van het geld is belegd in onroerend goed wat juist dankzij de lage rente veel is toegenomen in waarde. Zodra D66 (Koolmees deze keer) ergens zijn tanden in zet gaat het stuk. Ik vrees dan ook voor mijn financiële toekomst.

4 Reacties
poeslief
poeslief13 jun. 2020 - 12:40

Omdat er bij de overheid veel mensjes werken die de baas willen spelen, in ieder detail en op ieder moment (antwoord op uw eerste vraag).

Pater
Pater16 jun. 2020 - 15:36

Koolmees is niet eens de belangrijkste kwade geest achter de pensioen'modernisering', dat loopt al jaren, en Dijsselbloem (financien) en Asscher (sociale zaken) deden er niets tegen.

Kuifje3
Kuifje316 jun. 2020 - 21:06

@Pater: u heeft natuurlijk gelijk dat Koolmees niet de enige schuldige is. Meestal begrijp ik beslissingen wel op zijn minst een beetje, maar hier is er iets aan de hand waar ik echt niet bij kan. Al jarenlang komt er veel meer binnen aan premies dan er uit gaat aan pensioen. Daarnaast zijn er enorme rendementen. De schuld van de rare rekenmethodes ligt bij Balkenende. Rond 2006 is het rendement waar toen 4% werd aangehouden gekoppeld aan de rente op de markt. Later verzon men in de crisis dat er enorme buffers aangehouden moesten worden uitgaande van de dus veel te lage rendementsverwachtingen. U legt de schuld bij Asscher en Dijsselbloem, maar dat is dus iets teveel eer voor deze heren denk ik. Je hoeft geen erg groot rekenwonder te zijn om te zien dat de fondsen heel veel meer in kas hebben dan nodig is. Het is aan de huidige regering om de juiste beslissingen te nemen. Aan Koolmees dus. Helaas... D66.

Pater
Pater18 jun. 2020 - 3:02

"U legt de schuld bij Asscher en Dijsselbloem, maar dat is dus iets teveel eer voor deze heren denk ik." Nee hoor, dat doe ik niet. Ik schreef dat ze er niks tegen deden (vier jaar lang!), ik geef ze geen hoofdverantwoordelijkheid.

Petra Privacy
Petra Privacy13 jun. 2020 - 8:30

Dat zien wij, actief voor de beweging van sociale en positieve mensen wel, maar de rest van de mensheid nog niet. Volgend jaar kan iedereen met stemrecht, dat recht gebruiken voor een sociaal en positief beleid. Want er zijn heel veel mensen die last hebben van het beleid zoals het er al zolang is. Kom van de bank af, aarzel niet meer en gebruik je stemrecht. Geef onze jeugd een toekomst, met inkomen, huizen en kamers en zorg voor wie het nodig heeft. De armoede neemt toe zoals de kinderarmoede, meer dan 40.000 daklozen, een chronisch en bewust tekort aan betaalbare woningen, stijgende woonlasten en een economie die op crisisstand staat. En dan ook nog een casino pensioen, nee dus. Toch blijven mensen dit beleid accepteren, ook als u niet gaat stemmen. Want thuis blijven en uw stemrecht dus niet gebruiken, is een keuze voor dit slappe beleid. Het kan anders en beter, alle huurders kunnen eisen dat een motie van de Eerste Kamer, over het bevriezen van de huurverhoging, moet worden uitgevoerd door de minister. Dat weigert ze nog steeds. En dat voor een minister van D66, die een democratisch besluit negeert. Dat is het beledigen van de stemmer en van alle huurders in dit land. Wegstemmen dat soort slechte bestuurders. Die gaan we volgend jaar vervangen door bestuurders die wel opkomen voor onze rechten, zoals het recht op wonen. Maar wij laten ons niet negeren! En alle huurders kunnen deze actie steunen en elkaar, voor meer betaalbare woningen en tegen de stijgende woonlasten. Dat kan via deze link of via jouw sociale media: https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging

2 Reacties
NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 12:47

De SP campagne wordt al druk gevoerd heb ik in de gaten

Zapata
Zapata13 jun. 2020 - 23:11

Help het je hopen, de VVD staat op 44 zetels in de peilingen. Zo ongeveer net zo groot als geheel links. Nu ja wat zichzelf links noemt. Nederland is altijd een rechts land geweest en we hebben nog nooit een linkse regering gehad. Nee ook niet onder Den Uyl. Waar we maximaal op mogen hopen is een rol voor de PvdA die dan weer geheel naar rechts draait dus daar heb je ook niets aan. Sociaal economisch is er niets te bereiken in Nederland.

gimli55
gimli5513 jun. 2020 - 7:48

Deze "verbetering" zal binnen niet afziebare tijd een verslechtering blijken te zijn. Zoals vrijwel alle verbeteringen van de laatste 40 jaar verslechteringen bleken te zijn voor de gewone burgers. De kabinetten van de laatste 40 jaar hebben het bedrjfsleven optimaal laten profiteren met als smoes : het trickle down effect. Het is aantoonbaar niet gebeurt, het besteedbaar inkomen is in 40 jaar amper gestegen. De marktwerking is desastreus gebleken voor de medewerkers in de vitale beroepen. De innovatie staat al 40 jaar stil, door het doorschuiven van de ecologische en klimatologische problemen. Sinds het begin van de Covid19 pandemie is er al meer innovatie dan in 40 jaar ervoor. Marktwerking heeft zo wie zo niet gebracht wat er beloofd is, het zou goedkoper, beter en efficienter worden. In geen van de maatschappelijk relevante instituten is dat gebeurd en raakt alle bewoners van Nederland en vooral de kwetsbaren worden het hardst getroffen. Op sociaal vlak is de afbraak zichtbaar in het verhogen van de pensioen leeftijd, de afbraak van de WSW, verslechtering Wajong, verkorten WW en het verschuiven van de datum waarop bijstand kan worden verkregen. Zorg, onderwijs en politie hebben steeds meer maatschappelijke problemen moeten oplossen. Voorbeeld de verwarde mensen op straat, oplopende aantallen daklozen, vermindering UC bedden. Rechts roept dan altijd, er is veel meer geld naar zorg en onderwijs gegaan, voirbijgaand aan de inflatie en bezuinigingen bij overheveling naar gemeenten en de opstapeling van administratieve rompslomp. Voorbeeld de nieuwe wet GGZ, waarbij de behandelaar 3 weken bezig is om de papieren in orde te krijgen om 1 patient te kunnen behandelen. Het systeem is ziek en falend, het betekent stilstand en afbraak en dat al 40 jaar. Het nieuwe pensioen stelsel is het zoveelste voorbeeld van de afbraak van neoliberaal rechts.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037114 jun. 2020 - 3:01

Helemaal eens.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg13 jun. 2020 - 5:18

Las dat met de slechte dekkingsgraden anders een korting van tot netto €35,- per maand zou dreigen. (Het spijt me, ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb). Ik snap de woede en frustratie van gepensioneerden: waarom bloeden zij zodat Zuid-Europa zijn staatsfinanciën op orde kan houden?! Tegelijkertijd betekent instemmen met het nieuwe stelsel mogelijk dat die korting van de baan is, maar er inderdaad veel minder zekerheid voor terug komt, zonder dat er de urgentie bestaat nog in te grijpen als de cijfers nog slechter worden (en van Corona hebben we nog wel even last!) Daar komt bij: waar gaat de €91 miljard (!!!) vandaan gehaald worden om de mensen tussen 35 en 50 voor de afschaffing van de doorsneepremie te compenseren? Ik ben er niet gerust op.

2 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 14:54

@Hanneke Kouwenberg, 13 juni 2020 at 07:18, "Daar komt bij: waar gaat de €91 miljard (!!!) vandaan gehaald worden om de mensen tussen 35 en 50 voor de afschaffing van de doorsneepremie te compenseren?" We zijn weer een klassen maatschappij. Dus als het kan, dan geldt vermoedelijk: 1 Voor de elites: Privatisering van de winsten, socialisering van de verliezen. 2 Voor de gewone mensen: Sigaar uit eigen doos. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:09

@Kouwenberg Het bittere van de zaak is, dat de pensioenpotten vol zitten en dat er bij een heel reële rekenrente van 1,3 % zelfs gewoon geïndexeerd kan worden. Grote beleggers maken een veel hoger rendement dan de spaarders zoals wij, wel met de opmerking dat de pensioenfondsen verplicht zijn voor een kwart te investeren in risicoloze staatsleningen, die vrijwel niks opleveren. Ik pretendeer niet dat ik de kapitaalmarkten volledig doorgrond, maar hier ben ik toch tamelijk zeker van. Evengoed, een Peter de Waard, een gelouterd economisch redacteur bij de Vk, gelooft ook echt in de noodzaak van ingrijpen en zegt dat de pensioenfondsen het in de toekomst niet houden. Ik heb zelfs met de man gemaild, hij was beslist niet overtuigend. Ik blijf erbij: de enige wettelijke verandering die nodig is is dat de pensioenverwachtingen ook echte verwachtingen zijn, geen spijkerharde garanties. Het financieel toetsingskader is bij mijn weten geen wet, die zou verruimd moeten worden. Er zijn goede alternatieven zijn voor de staatsobligaties, die weinig risico en goede rendementen opleveren, zoals investeringen in tolwegen en huurhuizen. Bovendien zijn dat langjarige opbrengsten, en dat past goed bij pensioenfondsen. En de rekenrente moet realistischer worden. Het gekke is, dat die twee laatste veranderingen opgenomen zijn in de nieuwe voorstellen. Als we nou ook die kleine wetswijziging over verwachtingen in plaats van garanties doorvoeren en de solidariteit tussen de generaties handhaven zijn we er.

TwoTone
TwoTone12 jun. 2020 - 23:06

de pensioenen waren al geofferd in het Verdrag van Lissabon toen de Ecb een instituut van Brussel werd en er dus politiek bedreven kon worden door Brussel met de Ecb. De laatste jaren heeft Brussel al de wetgeving zo aangepast dat de Nederlandse pensioenen klaargestoomd worden voor de europese gemeenschappelijke markt. Nu nog de nederlandse werkende klaarstomen dat er geen gegarandeerde pensioenen meer bestaan, uiteraard blijft wel verplicht de maandelijkse pensioenafdracht van je loon, en het NL-se pensioengeld kan eu breed worden rondgestrooid. Het blijft verbazingwekkend dat FNV en werkenden niet in opstand komen tegen het verschijnsel dat in 10 jaar tijd de nederlandse pensioenen grotendeels zijn afgepakt door beleid vanuit den haag/brussel.

Lilian Emma
Lilian Emma12 jun. 2020 - 22:25

Ik begrijp iets niet: het vermogen van de pensioenen bedraagt momenteel € 176 000 miljard . Het resultaat van het beleggingen vanaf 1934 met een een rendement dat niet lager was dan 5%. Ook al storten we niets meer in de pot, dan kunnen de pensioenfondsen de eerste 50 jaar gewoon aan de verplichtingen voldoen. Ik hoor net over de radio dat we blij moeten zijn dat er volgend jaar niet wordt gekort.. Wie snapt dit wel??

HarrieJ
HarrieJ12 jun. 2020 - 18:58

Nederland heeft wanhópig behoefte aan een conservatief-linkse politieke partij, zolang de PvdA vééél te dichtbij GL staat. Als het al niet te laat is.

1 Reactie
Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:13

Dat hebben sommigen een paar keer geprobeerd, allemaal mislukt. Het Deense model is voor jou interessant, cultureel is de sociaaldemocratie flink naar rechts gestapt. Maar dat heeft weer niks met de pensioendiscussie te maken. De oude Drees had de pensioenleeftijd misschien wel naar 70 willen verhogen.

Greendutch
Greendutch12 jun. 2020 - 18:38

en dat in de tijd dat alles wankelt en het huidige economische systeem op de schop moet omdat vrije marktwerking duidelijk slecht is voor de wereld en voor onze gezondheid. als er een ander systeem wordt ingericht vervalt mogelijk de beurs ook voor een groot deel omdat die alleen maar berust op winst maken zodat er uitgekeerd kan worden en de aandeelhouders zijn vaak baas in bedrijven. dat past niet meer in 2020. moet ik nu nog lid worden om even tegen te kunnen stemmen?

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman213 jun. 2020 - 7:17

De beurs is volatiel, maar uiteindelijk is beleggen en geduldig vertrouwen het meest zekere dat je kunt doen om winst te halen in een leven lang. Doe nou niet zo schijnheilig, want je gaat toch zelf ook voor de winst? Anders was je toch geen lid van het JOOP genootschap? Jij wilt toch ook gewoon macht? Jij bent toch ook gewoon jaloers? Ik zag je wel staan hoor, op die volle Dam, ik herkende je aan je bordje"MY LIVE MATTERS" ondanks je gezichtsbedekking...

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 16:23

@Bouwman, 13 juni 2020 at 09:17, "De beurs is volatiel, ... " De mens is volatiel (?). De mens moet als de beurs zijn, volgens de waanzinnige dominante wetenschap. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Rode druppel
Rode druppel12 jun. 2020 - 18:24

De invoering van het casino pensioen is een feit. Ben sinds een paar maanden lid van FNV. Ik wil stemmen. Mijn stem is faliekant tegen. Ik wil mijn pensioen dan uitgekeerd hebben in geld. Kan ik het zelf besteden alvorens het verdampt in het systeem. Beurs is een luchtbel, mensen trap er niet in.

4 Reacties
Rode druppel
Rode druppel12 jun. 2020 - 18:40

Weet een mooie naam voor het nieuwe casino pensioen : het luchtkasteel.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2020 - 22:45

Denk eraan dat je dan nu belasting daarover gaat betalen, dat is niet weinig!

Rode druppel
Rode druppel13 jun. 2020 - 10:03

Minoes. Iedere Euro die ik zo kan behouden is meegenomen. Kan het besteden aan de hypotheek omlaag brengen, huis duurzaam maken, autootje kopen ( al is het maar een trapauto ) maar iedere cent moet uit het luchtkasteel. Dat is pas zonde, iedere cent die verdampt in het casino. Als het om geld gaat, vertrouw nooit liberalen ( VVD en D66 ).

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 19:38

@Rode druppel, 13 juni 2020 at 12:03, "Als het om geld gaat, vertrouw nooit liberalen ( VVD en D66 ). Het neoliberale partijkartel van hoogopgeleiden bestaat niet alleen uit VVD en D66. Van de klassieke richtingen in de geïnstitutionaliseerde politiek (socialisme, sociaal democratie, christen democratie, sociaal liberalisme en liberalisme) is niemand meer te vertrouwen. Door o.a. de houding van hoogopgeleiden en wetenschap. In de neoklassieke theorie van de micro economie kun je op micro niveau zien wat er verkeerd is met deze wetenschap. Neoliberalisme is geen liberalisme. Maar een Restauratie strijdig met Verlichting en humanisme. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

JasDon
JasDon12 jun. 2020 - 18:20

Net nog wat andere details bekeken, de rijkste generatie blijft voor een tijdje meer geld ontvangen dan eigenlijk de bedoeling is. Wie dat mag betalen is duidelijk. Idem fixeren pensioenleeftijd. Het poldermodel is helaas al een tijdje failliet en mag wat mij betreft door meer politiek gestuurde opvolger krijgen.

3 Reacties
Lowieke de Vos
Lowieke de Vos13 jun. 2020 - 9:04

De FNV is er nu eenmaal voor Babyboomers. Daar hebben ze de meeste leden.Die moeten met hun pensioen buiten schot blijven De mensen van mijn generatie (ik ben 51) mogen het allemaal weer betalen. Eerst de VUT premie en nu moeten ze wel de volle mep aan pensioenpremie betalen terwijl ze zelf maar hooguit 70% van het middenloon ontvangen. En dan is de pensioenleeftijd tegen de tijd dat wij met pensioen kunnen verhoogd tot 70 jaar. Velen van mijn generatie hebben ook nog een woekerpolishypotheek waar tegen alle beloften in nog steeds geen cent compensatie voor is gegeven. Mijn generatie is drievoudig genaaid.

NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 12:50

Oh gossie, arme drommels toch.

Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:18

Lowieke heeft wel een beetje gelijk. Niet over de VUT, die hebben al velen voor hem, ook de babyboomers van na 1950, gemist. Dus ook niet over de FNV, die heeft alleen de oudere babyboomers goed bediend. Wel dat de solidariteit tussen de generaties wegvalt en dat Lowieke het daarvan moest hebben. Nu moet het rijk gaan bijleggen, en dat wordt natuurlijk een probleem.

Bouwman2
Bouwman212 jun. 2020 - 18:00

Het is nu eenmaal zo dat er naar verandering wordt gesnakt en dat er moet worden afgerekend met het oude. . Oud wordt van de sokkel getrokken alles wordt helemaal nieuw. Dus dat het pensioenstelsel ook aan de beurt komt is logisch. Daarna de ouwe Drees en koningin Juliana nog posthuum. En dan is de grote rechtvaardigheid over het land gespreid als een warm donzen dekbed. Het is zinloos dat van je af te schoppen. Daarom: ik ben vóór hetgeen onvermijdelijk is, het nagelnieuwe pensioenstelsel. Want die rekenrente kan onmogelijk nog langer worden volgehouden. Speculeren gebeurde altijd al en nu dus inverhevigde mate bij nieuw. . En het is inderdaad neo kapitalistisch, maar waar andere systemen het loodje legden, denk maar eens aan de USSR, blijft er niets veel anders over. Je kunt anderen proberen het stelsel te onthouden, maar dat is niet als bij demonstraties en andere loterijen, die gaan toch door. Je bent gezien, je hebt de aandacht, getrokken, je bent op de televisie geweest, en daarmee is het verhaal afgelopen. Wie denkt dat al we met zijn allen schreeuwen dat het uit moet zijn met racisme en achterstelling kan net zo goed met deksels en ratels gaan lopen, een oud inlands gebruiken. Na elke beeldenstorm worden ook de beelden weer gerestaureerd. Dus doe mee met de vlucht naar voren, volg de beproefde leider, want in de achterhoede weet je zeker dat je eenmaal omsingeld dáár de meeste schade en de meest dubieuze leiders zijn te vinden.

2 Reacties
Zeurmachine
Zeurmachine13 jun. 2020 - 8:00

Nog ouder dan Drees en Juliana zijn de heren met de hoge hoeden. De bestuurders van vandaag hebben deze vaak letterlijk nog op zolder liggen van hun voorvaderen. Waarom zouden we hen opnieuw in armoede moeten volgen? Is dat vooruitgang?

GHS
GHS13 jun. 2020 - 13:01

Toen Balkenende ons verkocht aan de EU wisten we al, dat dit er aan zat te komen. Ons pensioenstelsel was gewoon een doorn in het oog van de andere landen, want veel te goed. Ergo: we moeten als een kudde in de pas lopen en niet zeuren. Hoog uit over de leeftijd ( zie andere landen) waarop we met pensioen gaan.

Pater
Pater12 jun. 2020 - 17:17

"In het nieuwe pensioenstelsel is er geen enkele zekerheid meer over de hoogte van het pensioen." En: "...dan over de zekerheid van het inkomen van gepensioneerden. En dat laatste wordt nu weggegeven door de vakbonden. Dat vind ik valse beschuldigingen. Die is er nu ook niet. Er is al jaren niet geïndexeerd, en alks de beurzen omlaag blijven gaan hadden we zelfs onder de nu bestaande regelgeving een kortiong kunnen verwachten. Het echte bezwaar tegen het akkoord zover ik het nu kan overzien is, dat de solidariteit tussen de generaties wordt verbroken. Iedereen spaart alleen voor het eigen pensioen, de onderlinge solidariteit is er uit. Tja, de FNV zal welk eieren voor zijn geld gekozen hebben: de dreiging van een korting per 1 jan. was zeer reëel, dat kon de FNV niet verkopen. Die dreiging is nu verdwenen.

15 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries12 jun. 2020 - 20:34

Even: de vakbeweging heeft sinds de jaren "80 volop meegewerkt aan de afbraak van het pensioenstelsel door overheid en werkgevers. Het huidige akkoord is de kroon op dat verraad. De vrees voor premieverhoging is voorgoed verleden tijd. Het opzetten van jong tegen oud was een perfecte bliksemafleider. Beloften kunnen nu straffelos worden verbroken. En die afgewende dreiging van een korting is een pauperfooi. Die geldt voor één jaar.

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 7:51

@Pater "de solidariteit tussen de generaties wordt verbroken" U bedoelt de solidariteit dat de jongere een gedeelte van hun premie afdragen om de royalere pensioenen van ouderen te betalen. Terwijl de jongeren zelf met een veel sobere pensioenvoorzieningen moeten doen. Ik zie in het oude stelsel nul solidariteit van de oudere generatie met de jongeren het is eenrichtingsverkeer. Dat valt niet onder mijn definitie van solidariteit.

LaBou
LaBou 13 jun. 2020 - 10:47

Tegen de tijd dat de erikbossen met pensioen gaan komen ze tot de onrdekking dat ze genaaid zijn. En dan dringt de gruwelijke waarheid tot ze door: in hun blinde haat jegens één bepaalde generatie hebben dat zelf gedaan onder het motto "zij minder, dan wij helemaal niets meer". Ik zou zeggen: veel plezier ermee.

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 12:35

@LaBou Heeft LaBou nog inhoudelijk argumenten? Ik hoor graag om van uw op wat voor manier de oudere generatie dan solidair is met de jongeren aangaande het pensioen?

Uitgekleed
Uitgekleed13 jun. 2020 - 12:42

De zeer lage rekenrente door onze regering getolereerd. is helemaal niet nodig. In opdracht van de regering is Dijsselbloem met een commissie doende geweest het meest slechte scenario met het huidige stelsel en haar buffer, door te rekenen en waarvan aan de hand daarvan dan de minimale rekenrente zou moeten zijn. Dat bleek 1,3% te bedragen. met een gegarandeerd pensioen 60 jaar lang. Met andere woorden deze ingrijpende wijziging is niet nodig. Ook hier weer zijn de Werkgevers het uitverkoren volk. Ik denk dat pensioen deskundigen met deze resultaten naar de rechter zullen stappen want het gaat over persoonlijk eigendom van iedere deelnemer in het bedrijfspensioenfonds Die aanspraken kunnen niet zomaar door enkel de vakbond van tafel geveegd worden. Trouwens de overheid heeft slechts voor het percentage te innen belasting in de bedrijfspensioenen medezeggenschap.

Uitgekleed
Uitgekleed13 jun. 2020 - 12:48

erikbos 13 juni 2020 at 09:51 Je zou gelukkig zijn met handhaving van het huidige stelsel, ook jongeren die nu nabij of in hun pensioen zitten betaalden toen al mer de doorsnee premie voor de ouderen. Het gif dat jong en oud tegen elkaar opzet doet bij jouw zijn werk.

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 13:57

@Uitgekleed "ook jongeren die nu nabij of in hun pensioen zitten betaalden toen al mer de doorsnee premie voor de ouderen" Die doorsnee premie werkt niet meer in de tijd dat mensen dan weer in loondienst werken dan weer als ZZP en met steeds meer vergrijzing. Daarnaast zijn er natuurlijk pensioenen uitgekeerd aan VUTTers die niet de premie hadden betaald om de hoogte van die pensioenen te rechtvaardigen. De lasten zijn toen naar de jongere generatie doorgeschoven.

LaBou
LaBou 13 jun. 2020 - 16:44

Kommaarop met die argumenten meneertje erikbos. Tot nu toe zie ik van jou alleen verwijten jegens één specifieke generatie die volgens jou overal de schuld ban is. Als het niet de vleermuizen waren dan hadden ze zelfs Covid-19 op hun geweten. En één ding legt uitgekleed in ieder geval goed uit, iets wat jij met een beetje meer nadenken ook had kunnen weten.

Uitgekleed
Uitgekleed13 jun. 2020 - 17:08

erikbos 13 juni 2020 at 15:5 Dat jongeren nu de dupe zijn van de arbeid die weggevloeid is naar lage lonen landen is onderhand wel duidelijk Die veel geprezen globalisatie met alle handelsverdragen is de dood in de pot. Dat wij als arbeider ons zorgen moeten maken over een Chinese arbeider die harder werkt en minder loon heeft is krankjorum. Alle maakindustrie is veronachtzaamd en heel makkelijk van de hand gedaan want we zijn een handelsland Daar wordt de arbeider echt niet beter beter van want de handelaar die vette winsten vangt zoekt ook nog goedkope chauffeurs en jonge goedkope inpakkers Jonge goed opgeleide mensen worden overal onderbetaald. Daar hebben oudere werknemers geen schuld aan. De tweedeling in de hele westerse wereld zijn mensen die de reële economie aan de gang houden en de financiële sector als kapitaalmarkt die deze sector leegzuigt met gevolgen zoals ik net beschrijf. Het is diep droevig dat door onwetendheid de mensen van de reële economie elkaar verwijten maken dat ze te weinig inkomsten hebben en jong en oud tegen elkaar dit gaan verwijten.

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 18:36

@LaBou Ik reageerde op het statement 'de solidariteit tussen de generaties wordt verbroken' . Daarbij heb ik aangeven dat het een heel eenzijdige solidariteit waarbij een geldstroom van de jongere werknemers naar de oudere gaat. Het bekende verhaal van de doorsnee premie en dat is in mijn ogen geen soldariteit. U heeft nu al twee keer gereageerd op mijn reaktie maar elke keer met nul komma nul argumenten. Nou vertel nou maar eens waar ik ongelijk heb?

LaBou
LaBou 14 jun. 2020 - 5:24

Erikbos, je hebt nu twee keer gereageerd met het oud-jong argument. Dat is een argument dat er met de oren is bijgesleept om vooral de jongeren mee te krijgen. Kortom het is een non-argument. En dan wil je een heel verhaal? Zo werkt dat niet meneertje.

erikbos
erikbos14 jun. 2020 - 8:49

@LaBou Wederom een argumentloze reactie zonder aan te tonen waar ik ongelijk zou hebben. Het oude stelsel werkte prima voor mensen die 40 jaar lang bij hetzelfde bedrijf werkte, maar dat is de realtiteit niet meer. Het is toch rechtvaardig dat iemand die pensioenpremie betaalt dat het gebruikt wordt voor de opbouw van zijn eigen pensioen en niet voor die van een ander. Wat is volgens LaBou dan de rechtvaardiging dat de pensieonpremie van een jong iemand deels wordt gebruikt voor het pensioen van een oudere werknemer?

Pater
Pater14 jun. 2020 - 16:59

@erikbos Ik citeer Uitgekleed: "Met andere woorden deze ingrijpende wijziging is niet nodig." Precies. Als de fondsen toestemming kregen om met een rekenrente te werken van 1,3 %, ik zou zelf 1,5% volkomen verantwoord vinden, is er geld zat, bij normale premoebetalingook voor de jongeren, de potten zijn nog nooit zo vol geweest, mede door de verhoging van de pensioenleeftijd. Ik heb mijn leven lang meebetaald voor de ouderen van toen, er is geen enkele reden om met dat systeem te stoppen. Wel met één toevoeging: het automatisme van zekerheid, dat allang niet meer werkt, zou om moeten worden gezet in waarschijnlijkheid. In het nieuwe systeem hebben de jongeren nog hun hele leven om pensioen op te bouwen, en komen juist de mensen vanaf 40 of 45 in de knel, en moeten miljarden gevonden worden om die nood te lenigen. Het grote voordeel van solidariteit tussen de generaties, dus als je alles in één pot gooit, is dat het risico veel meer wordt verspreid. Het wordt nu mogelijk dat een generatie met 10 jaar lage rendementen komt te zitten; als het daarna verbetert kan die generatie dat nooit meer rechttrekken, en gaan ze dus veel minder opbouwen dat de generaties na hen. @Bert de Vries Nee, die afgekochte korting is niet voor één jaar, de fondsen krijgen nu meer vrijheid omdat de (schijn-)zekerheid uit het systeem is gehaald.

LaBou
LaBou 15 jun. 2020 - 5:20

Erikbos, je zoekt het maar uit. Het is je al meerdere keren uitgelegd maar je blijft een propagandapraatje nablaten. Je gaat het vanzelf wel merken waar je nu zo enthousiast over bent. En als het eenmaal zo ver is kun je dat maar één man verwijten: jezelf.

Uitgekleed
Uitgekleed15 jun. 2020 - 10:26

Pater 14 juni 2020 at 18:59 Ik wil toch nog even terugkomen op uw bijdrage: U heeft het geheel goed doordacht n.m.l " Het wordt nu mogelijk dat een generatie met 10 jaar lage rendementen komt te zitten; als het daarna verbetert kan die generatie dat nooit meer rechttrekken, en gaan ze dus veel minder opbouwen dat de generaties na hen." Nu wil het toeval dat die tien jaar lage rente onvermijdelijk is vanwege het teveel aan geld in de financiële sector,. Ook negatieve rente kan niet ingevoerd worden omdat dan de economie in een neerwaartse spiraal beland. Het zou voor de reële economie een zegen zijn als 10 jaar met lage rente door kan gaan. Alleen is de financiële sector is dan aan de beurt met inleveren. Dat de beurzen nu zo hoog staan is het gevolg van de geldsmijterij van de centrale banken. Het moet de indruk geven dat de bedrijven op eigen kracht floreren. Zodra de centrale banken hiermee stoppen ontstaat de situatie met de pensioenen zoals door U boven omschreven.Er kan niet nog meer geld gaan naar de kapitaalmarkt. Die markt is zorgvuldig afgeschermd voor de reële economie want die markt moet altijd kunnen investeren met hoge rentevoeten, want dat zijn de private aandeelhouders. Overheden zijn verplicht kapitaal aan te trekken op de openbare kapitaalmarkt. Die kunnen wel met lage rente lenen alleen wanneer aflossing gegarandeerd is. Die obligaties welke de ECB opkoopt kunnen slecht door bedrijven en kapitaalkrachtigen met bedragen boven 10 miljoen verkocht worden MKB is dus hiervan uitgesloten zoal allen in de reële economie.

Jerry Bidet
Jerry Bidet12 jun. 2020 - 17:16

Ik zag dat Rob Jetten erg enthousiast was. Dus zal bovenstaand artikel kloppen.

Bert de Vries
Bert de Vries12 jun. 2020 - 16:34

De afbraak van het pensioenstelsel is in de jaren "80 begonnen onder Lubbers. De fondsen stonden er goed voor hoewel de economie een stevige opdoffer had gekregen. Werkgevers wilden geld van de pensioenfondsen want zij hadden dat geld er zelf ingestopt. En ze wilden ook lagere premies want er was al genoeg geld. De regering wilde ook lagere premies. En de vakbonden gingen ermee akkoord. In ruil voor goed betaalde baantjes voor de top. Pensioenfondsen werden ook gedwongen om minder op laagrentende zekerheid te varen en over te gaan op investeren in aandelen. Na Lubbers nam Kok dit beleid over. De gevolgen waren rampzalig. Fondsen kwamen binnen de kortste keren met enorme tekorten te zitten. Het gegarandeerde eindloonpensioen werd vervangen door een gegarandeerd lager middenloonpensioen. Mede daardoor, dachten werkgevers, konden de premies laag blijven. Na Kok nam Balkenende de fakkel over, en na Balkenende werd Rutte vaandeldrager. Die promoveerde jongeren tot de slachtoffers van hebzuchtige senioren. Rutte voltooit nu, middels D66er Wouter Koolmees, de sloop van het stelsel. Een gegarandeerd pensioen is straks verleden tijd. De investering in aandelen zullen binnekort leiden tot extreme verliezen. Werkgevers en overheid zijn blij. Ze zijn verlost van een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt, door hun werknemers fullblown voor de rampzalige gevolgen te laten opdraaien.

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2020 - 22:43

Ik weet dat nog goed! D66 is niet anders dan de VVD, soms denk ik nog erger!

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 7:55

"de investering in aandelen zullen binnekort leiden tot extreme verliezen." Waarop is dit aanname op gebaseerd? Het gemiddelde rendement van de afgelopen 30 jaar op aandelen geeft een positief rendement van meer dan 6%. U steekt de pensioengelden liever in staatsobligaties met 0% rente?

NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 8:11

De investering in aandelen zullen binnenkort leiden tot extreme verliezen. Dat is wat er constant wordt geroepen. Het lange 30 jarige rendement ligt op zo'n 7%. Daar zitten de crisisjaren waarin het op de beurzen slechter ging in gecalculeerd. Het vermogen van de fondsen is vanaf 2010 verdrievoudigd. Dus leiden tot extreme verliezen lijkt mij gechargeerd en is de drogreden om het huidige pensioenstelsel aan te vallen

Bert de Vries
Bert de Vries13 jun. 2020 - 11:53

De afgelopen 30 jaar zijn geen enkele garantie voor de komende 80. Vervolgens: er is een mondiale kanteling van de economie op komst. Corona gaat alles veranderen.

Bert de Vries
Bert de Vries13 jun. 2020 - 16:36

Bos, Amber, koers AEX op 30-03-01: 558 koers AEX op 30-03-16: 452 Dat alles goed komt, is een waarheid als een koe.

khuat
khuat12 jun. 2020 - 15:23

Tot 2008 was er geen vuiltje aan de lucht met een rekenrente van 4 procent. Door de bankencrisis verloren de pensioenfondsen veel geld dat overigens een jaar later al weer was terugverdiend. Het totale vermogen van de fondsen was toen 600 miljard. Nu 12 jaar later is dat 1500 miljard. Een gemiddeld rendement van ongeveer 8%. Maar de fondsen moesten ineens met de door de bank betaalde rente gaan rekenen oftewel 1%. En ja, met een rendement van 1% komen de pensioenen in de problemen. In feite rekenen ze zich arm, omdat het werkelijk behaalde rendement veel hoger ligt. Ik vrees dat van de 1500 miljard die er in de pot zit, de helft als reserve geldt. Die 700 miljard reserve verdubbeld zich elke 9 jaar en is van niemand. De gepensioneerde ziet zijn gespaarde geld dat 1% rente oplevert, verdampen, terwijl de reserves met de overige 7% groeien. Met andere woorden; het gaat er niet om of we worden belazerd, maar waarom.

6 Reacties
NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 8:12

Frans Exact dat dus. Is mijn punt ook altijd. Jong en oud worden genaaid.

ValsPlat
ValsPlat13 jun. 2020 - 9:04

Vergeet niet dat het de Nederlandse overheid is die de regels m.b.t. de rekenrente gemaakt heeft.

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 10:22

@Frans1955 "de helft als reserve geldt." Nee dat geldt niet als reserve, deelnemers hebben pensioenaanspraken en die aanspraken(opgebouwde rechten) groeien ook. Er is nu zeg maar 1500 miljard in kas en de aanspraken bedragen iets meer dan 1500 miljard euro. Er zijn gemiddeld genomen dus geen reserves. Als iedereen nu zijn opgebouwde pensioenrechten uitgekeerd zou krijgen is er een tekort.

NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 12:54

@erikbos 13 juni 2020 at 12:22 @Frans1955 Als iedereen nu zijn opgebouwde pensioenrechten uitgekeerd zou krijgen is er een tekort. Maar dat mag niet. Je krijgt het pas als je met pensioen gaat. Derhalve slaat wat je schrijft echt helemaal als een pollepel op een stier, wat dat gaat dus niet gebeuren

erikbos
erikbos13 jun. 2020 - 14:03

@NoahAmber "Je krijgt het pas als je met pensioen gaat." Ja dat klopt maar er ligt wel een claim op het geld dus is het geen reserve. Reserve is iets wat over is, dit is gereserveerd geld. Reserve is het geld dat over is als je alle opgebouwde pensioenrechten aftrekt van het opgebouwde vermogen.

Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:26

Het idee dat de fondsen een reserve hanteren is nonsens.

JanKlaasen
JanKlaasen12 jun. 2020 - 15:18

Spoiler alert: ik ben nu ook niet zeker van de hoogte van mijn pensioen over 35 jaar.

Will2
Will212 jun. 2020 - 15:09

Laten we wel wezen dat het huidige pensioenstelsel dat vastgebakken zat aan de rekenrente van de ECB niet langer meer houdbaar was. Doordat de ECB namelijk die deze uit alle macht zo laag mogelijk houdt, wat nodig is om de zuidelijke lidstaten van de EU niet te laten verzuipen in de rente over hun staatsschuld, wordt kunstmatig een lage dekkingsgraad vastgesteld. Gevolg, (te) lage dekkingsgraden waardoor pensioenfondsen meer pensioenpremie moeten gaan vragen en pensioenen niet meer kunnen indexeren voor inflatie. Ik zit zelf voor mijn pensioen bij het ABP en die club bulkt gewoon van het geld. Ze hebben natuurlijk pieken en dalen, maar als je beseft dat het gemiddeld rendement van het ABP de laatste 5 jaar op bijna 7% stond en dat de rekenrente van de ECB over dezelfde periode 0 was dan is dat natuurlijk van de zotte. En veel mensen schijnen niet te beseffen dat ook in het huidige pensioenstelsel je pensioen niet gegarandeerd is. Ook nu kan een pensioen verlaagd worden als het pensioenfonds niet genoeg middelen heeft (tenzij je pensioen via het Europees parlement hebt, want neem je gewoon een graai uit de ruif om het tekort aan te vullen). En je kan wel 70% van je laatste verdiende loon krijgen, maar als daarna je pensioen niet meer mee stijgt met de inflatie dan zegt die 70% natuurlijk ook niks. Laten we ook niet vergeten dat pensioen gewoon godvergeten duur is. Dat bedrag wat je op je salarisstrook ziet staan is, ik weet niet hoe het bij andere pensioenen zit, maar in het geval van het ABP, maar 30% van de totale premie die je werkgever naar het pensioenfonds stort. Alleen dankzij een collectieve regeling is pensioen voor de normale man te betalen, maar als je dit allemaal individueel moet ophoesten dan kan je maar beter flink verdienen. Ik heb soms wel eens het idee dat vakbonden werkelijk elk risico richting overheid en werkgevers willen afwentelen en blind zijn voor welk prijskaartje daar eigenlijk aanhangt. Persoonlijk wil ik eerst de uitwerking wel eens zien. Zolang ze dempende mechanismen inbouwen en nog steeds de geest van collectiviteit in de regeling hebben zitten, wil ik dit nieuwe stelsel (met natuurlijk een geregelde evaluatie) best een kans geven. Zolang de EU in elk geval maar niet met hun grijpgrage tengels aan de pensioenfondsen kan komen.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 16:05

@Will, 12 juni 2020 at 17:09, "Ik heb soms wel eens het idee dat vakbonden werkelijk elk risico richting overheid en werkgevers willen afwentelen en blind zijn voor welk prijskaartje daar eigenlijk aanhangt." Werkgevers en de overheid (van werkgevers) doen via het neoliberalisme precies het omgekeerde. Nu (vermoedelijk) zichtbaar in de pensioenvoorstellen. Het probleem is echter, dat je risico's moet neerleggen daar waar het kan en dat zijn volgens de risicotheorie niet de individuele gewone mensen, armen en zwakkeren. Maar wel de rijken, de welgestelden en de hoogopgeleiden (als welgestelden), als individu of als organisatie. Een casinopensioen met een casino uitkering is dan ook een waanzinnig idee, voor gewone mensen, armen en zwakkeren, een idee behorend bij een (Restauratieve) klassen maatschappij. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Uitgekleed
Uitgekleed12 jun. 2020 - 15:05

Ik heb net mijn iniform pensioen overzicht bekeken. Nu we al 10 jaar geen indexering meer hebben en de prijzen met 1,5% gemiddeld gestegen dan is het niet te begrijpen dat de pensioenfondsen die flink verdiend hebben aan de opkoopregelingen van de ECB die winsten niet uitkeren in tegenstelling tot de aandeelhouders die schatrijk werden van dezelfde opkoopregeling van de obligaties. Mijn pensioen vooruitzicht blijkt al berekend naar het casinopensioen. Hoe kan dat nu . Als het goed gaat krijg ik over 10 jaar 1000 euro meer per jaar de verwachting is als het gaat zoals nu dan krijg over 10 jaar 3000 euro per jaar minder. Als het slecht gaat dan krijg ik 12000 per jaar minder. Dit is geen aangelegenheid van enkel de vakbonden maar een politieke bom. omdat we spreken over opgebouwde pensioenen met wettelijke aanspraken van iedere gepensioneerde.

Buitenstaander
Buitenstaander12 jun. 2020 - 14:50

Wees reeel Edwin: hoe zeker is het nu voor velen, met de op hande zijn de kortingen? of de jaren naar de toekomst? Ik ben bang datal die mooie 'zekerheden' waar in het verleden mensen op konden rekenen niet zo zeker meer kunnen zijn… Iemand betaalt het risico, en waarom dus altijd 'de ander' of 'de overheid'? Iemand die als eigen ondernemer vermogen heeft opgebouwd voor z'n pensioentijd: Met de gretige blikken waarmee ook hier op JOOP uitgekeken wordt naar vermogensbelasting, hoe zeker en te vertrouwen is dat?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 jun. 2020 - 14:21

De vakbonden zijn toch ook uitgespeeld? Ik meende dat alleen nog bejaarden daar lid van waren uit gewoonte.

e men
e men12 jun. 2020 - 14:10

Vakbonden, en dan met name de fnv, zijn er al jaaaaaaaaaaaaaaaaaaren niet meer voor de werknemers maar zijn gewoon een verlengstuk van de werkgevers en de politiek.

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2020 - 22:43

Precies!

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 15:32

Laten we het verraad *) van hoogopgeleiden van o.a. de sociaal democratie en in Nederland de PvdA niet vergeten. Een vakbond heeft steun in de politiek nodig. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) via acceptatie van het neoliberalisme.

Wijdeveld
Wijdeveld13 jun. 2020 - 16:55

Volgens mij is de vakbond al jaren het verlengstuk van het kapitalisme. Dat kun je de mensen in de vakbond niet kwalijk nemen. Ze zijn in de loop van de decennia alleen maar afgestompt door het liberalisme. Ze kijken allang niet meer naar welzijn alleen maar naar geld, geld, geld. En veel minder naar het welzijn van hun leden. Ze verliezen niet voor niets meer en meer leden. Mensen herkennen zich niet meer in de vakbond en het debiele broertje de P.v.d.A.

Pater
Pater16 jun. 2020 - 16:22

Goedkope onzin. De bonden moeten resultaten halen, en daar horen compromissen bij. Het probleem is meer, dat het bewustzijn dat je in het kapitalisme samen voor de belangen op moet komen en de strijdbaarheid onder invloed van de neoliberale ideologie sterk verminderd zijn. Roep liever op om lid en strijdbaar te worden !

Woeki Hypo
Woeki Hypo17 jun. 2020 - 13:44

@Pater, 16 juni 2020 at 18:22, "Goedkope onzin." Het valt me op hoe jij sommige reageerders tegemoet treedt met dit soort woorden als "onzin". Kwalificaties, die dan minimaal (ver) overtrokken zijn. Je gaat toch niet Daan Ouwens achterna? Woeki Hypo.

Pater
Pater18 jun. 2020 - 3:08

@Woeki Ik had mijn kritiek op jouw bijdragen redelijk netjes geformuleerd dacht ik. Maar wie beweert dat de vakbonden een verlengstuk van de werkgevers zijn raaskalt. Is dat beter dan 'onzin '?

Woeki Hypo
Woeki Hypo18 jun. 2020 - 20:42

Pater, 18 juni 2020 at 05:08, "@Woeki, Ik had mijn kritiek op jouw bijdragen redelijk netjes geformuleerd dacht ik." Ik heb het over sommige reageerders. Mij valt hierbij een type van (niet te onderbouwen) kritiek op, in een bepaalde richting. Op jouw laatste kritiek heb ik overigens zeer inhoudelijk gereageerd. Als je meer uitleg nodig hebt (zou ik me kunnen voorstellen), dan moet je het maar zeggen. "Maar wie beweert dat de vakbonden een verlengstuk van de werkgevers zijn raaskalt. Is dat beter dan ‘onzin ‘?" Raaskallen is (minimaal) een synoniem van onzin vertellen. Dus dat is niet beter, grapjas. Je moet hier meer aan tekstinterpretatie doen. De opmerking kan ook een hyperbool of een provocatie zijn. Als de interpretatie niet duidelijk is, dan moet je het aan de schrijver zelf vragen. De opmerking is minimaal partieel waar, gezien de dominantie van het neoliberalisme, de houding van hoogopgeleid "links", en de fundamentele of zeer forse achteruitgang van de positie van werknemers. Dus termen als onzin zijn hier niet adequaat. Woeki Hypo.

JasDon
JasDon12 jun. 2020 - 13:45

Ik snap dat je hier als vakbondsman niet blij mee bent, tegelijkertijd bestaat er niet zo iets als gratis geld. Behalve dan voor de ECB, die gigantisch veel geld blijft bijdrukken omdat de pensioenen van o.a. de Italianen en Fransen betaald moeten worden. En dat drukt weer de NL'se pensioenredementen. De vraag is dus niet zo zeer of het pensioenstelsel goed in elkaar zit, maar of we als NL'se werknemers maar eens solidariteit moeten gaan opeisen bij onze Europese medeburgers met een vast en door de overheid gegarandeerd pensioen waarvoor niet eens de leeftijd van 68 jaar moet worden gehaald.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman212 jun. 2020 - 18:12

Geld berust op vertrouwen., heer Don Zo lang dat bestaat kan er rustig geld bijgemaakt worden. Elke schuld maken schept weer geld. Je geeft een hypotheek, de bank neemt die en hup, daar is weer geld, Aflosvrije hypotheken worden niet voor niets ontmoedigd, maar ze zijn er gelukkig nog wel. Wee degene die wantrouwt, niet goed van vertrouwen is en die het niet wegschenkt. Hij zal zich terugvinden op een hoekje van het kerkhof waar geen tuinman komt.

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jun. 2020 - 15:16

@JasDon 12 juni 2020 at 15:45 " ... , tegelijkertijd bestaat er niet zo iets als gratis geld." We leven weer in een klassen maatschappij. Voor elites bestaat wel gratis geld, o.a. 1 via het principe "privatisering van de winsten, socialisering van de verliezen" (met jouw voorbeeld van de ECB). 2 via de overwinst, een subsidie door consumenten. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

adriek
adriek12 jun. 2020 - 13:31

Pensioenpremie betalen blijft natuurlijk wel verplicht in het nieuwe stelsel waardoor het per saldo een nieuwe belasting wordt. Een belasting waarmee de AOW uitkering van mensen die gewerkt hebben met een beetje geluk verhoogd wordt. Met een beetje pech is het geld nodig om een financiële, Corona of andere crisis (vertrekkende multinationals, of een stikstofoverschot) te bezweren en blijft er niks, nul, nada over van de ingelegde gelden. Maar zelf, letterlijk voor je eigen pensioen sparen wordt nog steeds ontmoedigd, tenzij je risicovolle aandelen koopt...

2 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r12 jun. 2020 - 14:17

"Pensioenpremie betalen blijft natuurlijk wel verplicht in het nieuwe stelsel waardoor het per saldo een nieuwe belasting wordt. Een belasting waarmee de AOW uitkering van mensen die gewerkt hebben met een beetje geluk verhoogd wordt." Pensioenpremie is een bruto inleg, dus de loonheffing waarin de premie voor de AOW is verdisconteerd is daardoor lager. AOW is 1e pijler pensioenen, het gaat hier over de 2 pijler. "Met een beetje pech is het geld nodig om een financiële, Corona of andere crisis (vertrekkende multinationals, of een stikstofoverschot) te bezweren en blijft er niks, nul, nada over van de ingelegde gelden." De overheid beheert het geld niet. Dat doen de pensioenfondsen en verzekeraars. In het geval van beschikbare premieregelingen worden die gelden voornamelijk belegd, waarbij de werknemer vaak zelf in bepaalde mate kan beslissen hoe die gelden belegd worden. Daar zijn zelfs hele vragenlijsten voor opgesteld om beleggingsprofielen uit op te kunnen stellen. "Maar zelf, letterlijk voor je eigen pensioen sparen wordt nog steeds ontmoedigd, tenzij je risicovolle aandelen koopt…" De belastingwetgeving biedt een mogelijkheid om naast een pensioenopbouw in de 2e pijler ook nog belastingvrij zelf 'pensioen' te sparen in de 3e pijler, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente. Dat is wel beperkt, omdat anders de loonheffing nog lager wordt dus nog minder voor de AOW. Die beperking noemt men de fiscale ruimte. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook een huis kopen en zorgen dat de hypotheek is afgelost op het moment dat je pensioen ingaat, zodat je minder vaste lasten hebt. En he, er bestaat ook zoiets als hypotheekrenteaftrek, dus weer belastingvoordeel. Er zijn genoeg middelen om voor je pensioen te sparen, je moet er alleen wel gebruik van maken.

Ch0k3r
Ch0k3r12 jun. 2020 - 17:24

*dat minder voor de AOW klopt overigens niet gezien de belastingtarieven

ton14024
ton1402412 jun. 2020 - 13:08

Ik ben van 80% van het eindsalaris via 70% van het middensalaris naar ´afwachten´ gegaan de laatste 30 jaar. Ik heb liever een collectief pensioen, jongeren liever individueel, dus het zal wel ´allemaal niets´ worden.

2 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet12 jun. 2020 - 17:29

Bouw je met een uitkering pensioen op?

NoahAmber
NoahAmber13 jun. 2020 - 12:57

@Jerry Bidet 12 juni 2020 at 19:29 Bouw je met een uitkering pensioen op? Dat moet jij toch weten! Vragen naar de bekende weg is sooooo jaren 80 van de vorige eeuw