Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Koning spreekt zich in Troonrede uit tegen racisme

  •  
15-09-2020
  •  
leestijd 11 minuten
  •  
73 keer bekeken
  •  
Prinsjesdag: Koning spreekt troonrede uit
Dinsdagmiddag las koning Willem-Alexander Troonrede voor, waarin de kabinetsplannen voor volgend jaar worden geschetst. Dat gebeurde dit jaar in de Grote Kerk in Den Haag in plaats van in de traditionele Ridderzaal op het Binnenhof om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen. In de Troonrede sprak de koning niet alleen over de economische staat van het land en over de coronacrisis, maar ook over institutioneel racisme als een groot probleem in de samenleving en een bedreiging voor de rechtsstaat.
Daarover sprak de koning:
"Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren."
Lees hieronder de volledige Troonrede:
“Leden van de Staten-Generaal,
Nooit zal ik de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk: die bijna lege Dam, de stilte nog oorverdovender dan anders, en het besef dat de viering van 75 jaar vrijheid noodgedwongen een ingetogen karakter had gekregen. Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders-dan-anders-Prinsjesdag op anderhalve meter afstand, niet in de Ridderzaal, en met minder mensen, tradities en uitbundig rood-wit-blauw, maakt dat tastbaar.
Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer. Ik wil daarnaast mijn steun en medeleven betuigen aan hen die door corona zijn getroffen, of die een geliefde moeten missen. Maar ook voor wie dat niet geldt, is de impact enorm. Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba. Jong en oud. Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen. Corona raakt ons in school en werk. In het gemis van een aanraking. En vooral: in ons gevoel van veiligheid en vertrouwen. Want geen eindexamen kunnen doen, een begrafenis in zeer kleine kring, niet op bezoek kunnen bij je man of vrouw in het verpleeghuis, als ondernemer ineens je levenswerk verliezen, of je baan – het is allemaal enorm ingrijpend. Voor al die gevoelens van stress, eenzaamheid en verlies moet ruimte zijn en erkenning. Binnenkort geven we daar in het hele Koninkrijk in verbondenheid uitdrukking aan onder de noemer ’aandacht voor elkaar’.
Toch gebeurt er deze maanden ook veel goeds. We waarderen meer het land waarin we wonen. Het weefsel van onze samenleving is opnieuw sterk gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt. Bijzonder was ook hoe we in een paar maanden samen voor elkaar kregen dat de grootste beperkingen konden worden opgeheven. En bijzonder is de veerkracht van ondernemers die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden, van leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden, en van ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden. Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen voor de toekomst.
Want juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren, die de laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen als klimaatverandering, die door corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag, want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.
In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.
De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.
Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5 procent in 2020. Met een historische omslag van een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7 procent in één jaar. En met een verdubbeling van de werkloosheid ook in één jaar. Onze belangrijkste handelspartners in Europa en wereldwijd hebben te kampen met een economische terugval die vaak nog groter is. Voor een open en op handel en export gericht land als Nederland is dat, zeker na brexit, een extra complicatie.
De internationale gevolgen van de coronacrisis kunnen moeilijk worden overschat, niet in economisch en niet in geopolitiek opzicht. Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken tussen de grootste machtsblokken in de wereld. In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale wereldorde verder onder druk komen staan. Voor de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan. Dat geldt voor vraagstukken van vrede en veiligheid, voor de klimaatcrisis en de toekomst van onze energievoorziening, voor armoedebestrijding en nu ook voor de bestrijding van het coronavirus.
Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang. Nederland blijft steun geven aan de kwetsbaarste regio’s in de wereld, die zwaar door corona zijn getroffen. Daarnaast blijft de regering werken aan versterking van de operationele inzet van Nederlandse militairen. Het is duidelijk dat de wereld zich, over de coronacrisis heen, moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pandemie of een andere externe schok. Corona leert ons dat we ook internationaal samen sterker staan in een crisis als deze.
In Europees verband geldt dat de toenemende geopolitieke onzekerheid en de coronacrisis het belang van samenwerking en een eendrachtig optreden naar buiten toe alleen maar vergroten. De inbedding in de Europese Unie en de interne markt staan aan de basis van de Nederlandse welvaart, rechtszekerheid en veiligheid. Het is waar dat Europese samenwerking vaak gepaard gaat met stevige discussies, waardoor verschillen tussen landen soms worden uitvergroot. Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidstaten altijd weer bij elkaar. Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen. Met het Europees herstelfonds kunnen lidstaten voor de korte termijn de gevolgen van de coronacrisis beter opvangen en voor de lange termijn werken aan structurele economische hervormingen. Het is een vorm van solidariteit die twee kanten op werkt: van buren die elkaar vanzelfsprekend helpen in tijden van nood, maar die in eigen land ook stappen zetten en hervormen om bij een volgende crisis allemaal beter voorbereid te zijn.
In ons land konden met extra overheidsuitgaven de eerste gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijven en de werkgelegenheid worden opgevangen. Voor de korte termijn is twee keer een pakket steunmaatregelen ingezet waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober, heeft een looptijd van negen maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door scholing en training de overstap kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is, en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro voor kunst en cultuur onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang van deze sector. De steun voor het openbaar vervoer wordt voortgezet, omdat veel mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van bus, trein, tram en metro. Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening, culturele instellingen, en voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Zo werken medeoverheden en Rijk als één overheid samen in deze crisis.
Met de zwaar getroffen Caribische delen van het Koninkrijk wordt gesproken over welke steun onder welke voorwaarden kan worden verleend. Het doel is de bevolking nu te steunen en bij te dragen aan toekomstige economische zekerheid en maatschappelijke stabiliteit. Humanitaire steun blijft steeds beschikbaar.
Bij de start van deze periode koos de regering voor versterking van publieke voorzieningen. Het belang hiervan is door corona eerder toe- dan afgenomen. Investeren in veiligheid, bestaanszekerheid en een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan bestrijding van de crisis, aan de veerkracht van de economie en aan vertrouwen in de toekomst. In de plannen van de regering is dat op verschillende plaatsen zichtbaar.
Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt dan voor de klas en in de collegezalen. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om in de grote steden volgende stappen te kunnen zetten in de aanpak van het lerarentekort. Na een uitzonderlijk voorjaar met lege klassen is ook 500 miljoen euro beschikbaar om onderwijsachterstanden weg te werken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen worden gegeven.
Met een bedrag van 5 miljard euro wil de regering de komende jaren de problemen rond stikstof aanpakken. Het geld dat nu beschikbaar komt, kan onder andere worden ingezet voor natuurherstel en de aanpassing van stallen. Dat is nodig voor de natuur, waarvan we allemaal genieten en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening. En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken.
Opgeteld wordt bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren.
De vraag naar woningen blijft groot. Onder regie van het Rijk wordt de woningbouw versneld. Starters hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning.
De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch land dat sociaal en economisch sterk is en waarin kansengelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door de brute moord op advocaat Derk Wiersum. Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, Belastingdienst en defensie worden gebundeld.
Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.
De regering realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen, en is de regering er alles aan gelegen de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire snel te compenseren. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft noodzakelijk.
Voor de lange termijn zijn in deze periode richtinggevende keuzes gemaakt in het Pensioenakkoord en het Klimaatakkoord. Als de noodzakelijke solidariteit tussen jong en oud ergens gestalte krijgt, dan wel rond deze twee thema’s. De uitwerking en uitvoering van beide akkoorden vraagt een lange adem. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Door nu te hervormen, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn. De regering hoopt in 2021 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.
Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2 -uitstoot met minimaal 49 procent in 2030, op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste Klimaatnota. Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.
Daarbovenop wil de regering een vliegende start maken met het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is er voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook de digitale snelweg en de infrastructuur voor energie. De unieke schaal en de looptijd van het fonds maken het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu. Voor de komende vijf jaar is een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar.
Tot slot is door het coronavirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is. Maar dat neemt niet weg dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken. Voor de korte termijn moeten we daar lessen uit trekken om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. Voor de lange termijn dringen zich andere lessen op, die bijvoorbeeld te maken hebben met de organisatie van de zorg en de werkdruk van het zorgpersoneel, de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is en de noodzaak van preventie en zorginnovaties. Het kabinet komt met voorstellen om zoveel mogelijk mensen voor de zorg te behouden en nog meer mensen te verleiden voor deze sector te kiezen, bijvoorbeeld met meer doorgroeimogelijkheden, minder administratie en meer zeggenschap. De waardering voor de werkers in de zorg komt ook tot uitdrukking in een extra bonus voor extra inspanningen, dit jaar en volgend jaar.
Leden van de Staten-Generaal,
De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, werk, familie en vriendschappen. En we realiseren ons: juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generatie leven in deze tijd specifieke zorgen en vragen. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen plaats een bijdrage leveren om deze moeilijke periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint, is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (51)

Aart van de aap
Aart van de aap16 sep. 2020 - 11:22

Wat zou er gebeurt zijn als hij zich vóór racisme en discriminatie had uitgesproken ?

frankie48
frankie4816 sep. 2020 - 6:44

Ach ja onze arme Koning, zou hij als hij geweten zou hebben dat even later een minister van dit kabinet in onze Tweede Kamer met een zwarte zwaan theorie komt aanzetten om deze crisis die de bedenker wel zag aankomen maar hij overduidelijk niet te kunnen gaan verklaren, dan wel voorgelezen hebben?

1 Reactie
Aart van de aap
Aart van de aap16 sep. 2020 - 11:53

Onze ? koning :__) Praat eventjes voor jezelf....

Ch0k3r
Ch0k3r16 sep. 2020 - 6:37

Als je Van Oranje Nassau heet heb je ook ongelijke kansen, alleen dan in positieve zin. Vind ik ook onaanvaardbaar.

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander16 sep. 2020 - 7:27

@Ch Eigenlijk is volgens de ultieme socialist-verdeler ongelijke uitkomsten nog oneerlijker......

Aart van de aap
Aart van de aap16 sep. 2020 - 12:44

ja, het is positieve discriminatie hahaha

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty16 sep. 2020 - 5:30

Goed dat Rutte c.s. dit in de troonrede hebben opgenomen. Hiermee geeft Willem Alexander aan dat hij de koning is van álle onderdanen. Dit benoemen wil natuurlijk nog niet zeggen dat discriminatie en racisme een mega probleem zijn in ons kikkerlandje, we doen als je dit in internationaal perspectief bekijkt helemaal niet zo slecht. Dat vergat "Willy" er helaas bij te zeggen.

Zapata
Zapata15 sep. 2020 - 20:25

De beste man heeft weer zijn jaarlijkse dictee voorgelezen wat geschreven is door een scribent van Rutte. Het schijnt traditie te zijn dat mensen dit belangrijk vinden maar ik vind het een slaapverwekkende vertoning waar ik niet naar ga luisteren. Veel algemeenheden en niets concreets. Zonde van mijn tijd.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens16 sep. 2020 - 7:02

@Zapata "zijn jaarlijkse dictee" Een echt lastig dictee was het niet. Tenzij je nu nog niet weet hoe je coronacrisis schrijft. Wel een beetje lang en saai, maar opvallend makkelijk. Daar is over nagedacht. Het moeilijkste woord was waarschijnlijk elektriciteitsproductie, met die c's en die k.

USS
USS15 sep. 2020 - 19:00

Dit was slecht a tiny part van de rede. Volgens mij doet hij dit ook alleen maar uit status/reputatie overwegingen.

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander16 sep. 2020 - 7:28

@USS Ja, laten we vooral de heleTroonrede aan racisme besteden....

Rechtse Bal6
Rechtse Bal615 sep. 2020 - 15:10

Fijn dat Gods zegen in afsluiting kwam. Voor de rest mag de Koning zich weer gaan wijden aan internationale handels bevorderingen... daar is hij beter in dan het voorlezen van andermans teksten.

2 Reacties
Jan Lubbelinkhof2
Jan Lubbelinkhof216 sep. 2020 - 0:08

Waarom is het fijn dat iemand laat zien dat velen in een of andere wolkenridder geloven? Volgens mij valt het hebben van waanideeën gewoon onder het DSM...

Mickeymouse2
Mickeymouse216 sep. 2020 - 17:11

Vraag is natuurlijk nog welke van de 800 goden bedoeld werd.

Appel2
Appel215 sep. 2020 - 14:07

Belangrijke notie voor eenieder die het zich uitspreken tegen racisme onderschrijft is dat racisme in gelijke mate onder alle bevolkingsdelen onderscheiden door huidskleur, etniciteit, afkomst, en afstamming voorkomt en dus b.v. niet in hogere mate onder blanke of autochtone Nederlanders dan bij andere groepen. Dat is niet iedereen duidelijk als feit wat wanneer ze daaruit het probleem van racisme meer toeschrijven of meer in verband brengen met blanken dan wel autochtonen dan met andere zo onderscheiden groepen zichzelf aan racisme schuldig maken. Immers is ieder verbinden van eigenschappen en gedrag met groepen onderscheiden naar huidskleur, etniciteit, afkomst, en afstamming per definitie racistisch dus ook wanneer je dat m.b.t. de eigenschap racisme zelf doet. Het zogenoemde institutioneel racisme wat een serieus te onderscheiden probleem is wat leden van minderheden meer treft dan die van een meerderheid, in dit geval de blanke of autochtone, is niet een gevolg van een hogere mate van racisme onder die meerderheid maar een gevolg van verhoudingen in bevolkingsaandelen. Als er bij een gelijke mate van racisme onder de verschillende bevolkingsdelen de meerderheidsgroep b.v. zes keer zo groot is als een bepaalde minderheidsgroep zullen leden van die minderheid zes keer zo vaak racistisch geconfronteerd worden door een lid van die meerderheid. Dat kan je de meerderheidsgroep die immers in dezelfde mate racisten onder zich telt dan natuurlijk niet onderscheidend verwijten want dat is dan dus net zo goed racistisch discriminerend. Racisme bestrijd je door de daders in gelijke mate afkomstig uit de gehele diverse bevolking te bestrijden als enige verantwoordelijken. Leden van minderheden die er meer door getroffen worden als gevolg van bevolkingsaandelen in de vorm van institutioneel racisme verdienen natuurlijk zonder onderscheidende tevens racistische verwijten naar leden van de meerderheidsgroep wel meer actief beschermd te worden en ondersteund bij het gelijkwaardig worden bij kansen op basis van kwaliteiten.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 16:32

@ Appel Jij schrijft: Belangrijke notie voor eenieder die het zich uitspreken tegen racisme onderschrijft is dat racisme in gelijke mate onder alle bevolkingsdelen onderscheiden door huidskleur, etniciteit, afkomst, en afstamming voorkomt en dus b.v. niet in hogere mate onder blanke of autochtone Nederlanders dan bij andere groepen. Nee dat is geen belangrijke notie, dat is onbelangrijk gezwam. Zo is de joodse gemeenschap in Amsterdam grotendeels een gesloten groep mensen die anderen discrimineert en uitsluit. Daarnaast worden joden gediscrimineerd door moslims en extreem rechts. Er zal echter nooit een aangifte gedaan zijn tegen een joodse Nederlander die een aanhanger van extreem rechts discrimineert. En een voor de joodse burger negatieve uitspraak van de rechter is ook slechts een theoretische variant. En dat is dit hele flauwekul verhaal van jou dus ook. Discrimineren is alleen mogelijk als de minderheidsgroep klein genoeg is en de meerderheidsgroep groot genoeg. En je schrijft: natuurlijk zonder onderscheidende tevens racistische verwijten naar leden van de meerderheidsgroep wel meer actief beschermd te worden en ondersteund bij het gelijkwaardig worden bij kansen op basis van kwaliteiten. Nee dat moet niet. Racisme kan niet bestreden worden door te ontkennen dat het er is. Er is in Nederland een grote groep autochtone burgers die mensen uit minderheidsgroepen discrimineert. Dat feit probeer jij met verhullende vage formuleringen onder het tapijt te vegen, juist om een aanpak van racisme onmogelijk te maken. Daarom zijn dit soort uitingen alleen maar te kwalificeren als extreem rechtse manipulatie.

Richard58
Richard5816 sep. 2020 - 16:38

Racisme terugbrengen tot een simpele rekensom roept bij mij veel wantrouwen op naar je werkelijke opvattingen m.b.t. racisme. I don't buy it, gezien ook andere reacties van jou. Dit is zgn. redelijk maar het klopt niet. Allerlei andere factoren worden vrolijk genegeerd. Zoals macht, geld en een eeuwenlange overheersing door wit t.o.v. de rest van de mensheid. Dit de wolf in schaapskleren versie van redelijkheid. Ook gewoon weer niet bezig met hoe pakken we het aan, maar omtrekkende bewegingen om het daar maar niet over te hoeven hebben. Te doorzichtig, je bent niet al te ver van de xenofobe boom gevallen Appel.

Rutger Groot
Rutger Groot15 sep. 2020 - 13:25

Er wordt door de koning een open deur ingetrapt. Het laatste deel van de betreffende alinea is veel interessanter: "bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren", want daar zit een deel van de oplossing. Het huidige polariserende debat drijft ons verder uit elkaar (van de oplossing), en daar zijn alle partijen 'schuldig' aan. Gemiste kans van de koning om juist op deze verdergaande polarisering in te gaan en het gevaar om verder af te zakken naar 'Amerikaanse toestanden'.

18 Reacties
NoahAmber
NoahAmber15 sep. 2020 - 15:37

@Rutger Groot 15 september 2020 at 15:25 Er wordt door de koning een open deur ingetrapt.. De koning zit daar alleen als doorgeefluik. In principe luister je gewoon naar Rutte en zijn roedel

DaanOuwens
DaanOuwens15 sep. 2020 - 16:32

@ Rutger Groot Jij schrijft: Het huidige polariserende debat drijft ons verder uit elkaar (van de oplossing), en daar zijn alle partijen ‘schuldig’ aan. Nee daar ben jij schuldig aan. En je geestverwanten. De discussie gaat namelijk nooit over oplossingen voor discriminatie en racisme. De discussie gaat over het feit of racisme en discriminatie überhaupt bestaat in Nederland. Bestaat op zodanige schaal dat het een groot maatschappelijk probleem is. Door jou en je geestverwanten wordt ontkent dat er een groot maatschappelijk probleem is. Dagelijks op deze website, Vermoedelijk tientallen malen, misschien wel honderden malen. Die donkere kinderen waarvan Akwasi beweert dat die zich ongelukkig voelen met zwarte piet bestaan niet voor jou. De discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat niet volgens jou. Dus ontstaat er nooit een dialoog over de oplossing van het probleem. Er zijn niet twee partijen die schuld hebben. Er is slecht 1 partij die de polarisatie laat ontstaan en dat is de partij waar jij zelf toegerekend kan worden.

Bouwman2
Bouwman215 sep. 2020 - 17:14

Het is zo dat polarisatie aversie inhoudt. En dat het staatshoofd zegt: stoppen met onnodige polarisatie.is terecht. Alleen heeft wat het staatshoofd zegt weer klank? Als ervaringsdeskundige is me bekend dat mensen dat niet op prijs stellen. Het ligt dus niet aan de majesteit zoals je suggereert maar zijn gehoor. Het zijn weer de "beter hoordagen"dus het zal wel druk worden bij het testen. Zelf ga ik niet, want in heb al twee gehoorapparaten, categorie XXS en een eigen bijdraga. van nul euro.

Rutger Groot
Rutger Groot15 sep. 2020 - 19:59

@DaanOuwens Dat is te veel eer voor mij en mij 'geestverwanten', ik wist niet dat ik volgelingen heb of lid ben van een partij. Mijn punt is: racisme en discriminatie bestaat, en dat is een breed maatschappelijk probleem. Feit, punt. Dus laten we over oplossingen praten ipv die welles nietus discussie en het wegzetten van voor en tegenstanders. We moeten hier samen immers uitkomen. Iets met dialoog en zo...

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde15 sep. 2020 - 20:18

Het lastige is dat polarisatie in deze discussie onvermijdelijk is zolang het gevoel gediscrimineerd te worden niet serieus wordt genomen. Discriminatie van moslims wordt afgedaan als iets dat ze zelf hebben veroorzaakt. Kritiek van zwarte mensen op zwarte piet wordt gezien als discriminatie van witte nederlanders. Geen wonder dat het debat polariseert. Wat moet je met zo'n land? Het punt is dat al die PVV en fvd stemmers die al die polarisatieveroorzaken een kleine minderheid is die nauwelijks representatief is voor wat de Nederlander denkt. In de media echter wordt hun stem door luie journalisten gebracht alsof het wereldnieuws is. Een manier om polarisatie te stoppen is niet langer aandacht te geven aan nieuws over zwarte piet. Waarom zou je ook, de race is gelopen, zwarte piet is verworden tot een subcultureel randfiguur. Precies volgens de opzet van de actievoerders. Discriminatie van moslims wordt lastiger zolang racisten als Wilders en Baudet vrij spel hebben in ons land. Moslims zijn net als latinos en zwarten in de VS veroordeeld tot tweede rangsburgers. Niet door de wet maar door de publieke opinie. Wat betekent dat we tzt net zulke rellen krijgen als die we nu in Trumpistan zien. Want wie niet wil luisteren naar de minderheid of zijn schouders achteloos ophaalt voor hun grieven kan de bal verwachten. Of om het hedendaags uit te drukken, die kan de kogel verwachten.

GoudenBergen
GoudenBergen15 sep. 2020 - 21:23

@Martin "Wat betekent dat we tzt net zulke rellen krijgen als die we nu in Trumpistan zien. Want wie niet wil luisteren naar de minderheid of zijn schouders achteloos ophaalt voor hun grieven kan de bal verwachten. Of om het hedendaags uit te drukken, die kan de kogel verwachten" Ik denk dat dat wel meevalt, de wens lijkt bij jou de vader van de gedachte. Het gaat om een minderheid die ongeveer 5,5 % van de bevolking uitmaakt. Een deel van hen is goed geïntegreerd en heeft het hier naar zijn zin. Mocht het toch tot rellen of erger komen, dan moeten we de zaak niet zo uit de hand laten lopen zoals in de VS. Daarvoor hebben we politie, marechaussee en anti-terreur eenheden.

EricDonkaew
EricDonkaew16 sep. 2020 - 6:37

@NoahAmber: De koning zit daar alleen als doorgeefluik. --------------------------------- Uiteraard. Het ware juist heel vreemd als de koning zijn eigen mening verkocht. Op Prinsjesdag ben ik daar helemaal niet geïnteresseerd.

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 6:37

@ Rutger Groot Jij schrijft: Dat is te veel eer voor mij en mij ‘geestverwanten’, ik wist niet dat ik volgelingen heb of lid ben van een partij. Ik veeg je gewoon op 1 hoop met anderen die ook extreem rechtse opvattingen hebben. Daarvoor hoef je geen partij te leiden of zelfs maar lid te zijn. En je schrijft: Mijn punt is: racisme en discriminatie bestaat, en dat is een breed maatschappelijk probleem. Feit, punt. Nee dat is niet jouw punt. Jij bent slechts een van de velen die racisme ontkent. Ook deze tekst is namelijk ook van jou: Dit is een waanzinnige gebeurtenis en naar onze NL maatstaven buiten alle proporties, maar laten we nu niet te snel conclusies trekken mbt racisme, moord etc. Deze man had een crimineel verleden mbt wapenbezit, bedreiding, etc.we weten vooralsnog niet wat hier aan voorafgegaan is of wat er zich in de auto heeft afgespeeld. En ja ook ik vind dat iedereen volgens de regels moet worden behandeld. En deze regels zijn in de VS anders dan in NL… Racisme wordt door jou gewoon ontkent als het je zo uitkomt. Dus met jou praten over oplossingen is nogal zinloos als je zelf het probleem ontkent.

Buitenstaander
Buitenstaander16 sep. 2020 - 7:32

@Daan Kijk je kan Rutger wel weerin de hoek trachten te zetten, omdat hij wellicht wat relativerender aankijkt tegen racisme, wat bij Daan blijkbaar elke dag the topic of the day is, maar veel bruggenbouwen en met echte oplossingen zie ik ook niet bij Daan. Altijd het verwijt naar anderen om zelf er zo mooi uit te komen?

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 8:42

@ Z_edje Jij schrijft: Nee dan Daan, die zou nooit polariseren, dat is immers de bruggenbouwer hier bij uitstek. Daan is geen bruggenbouwer. Daan wil niet eens bruggenbouwen. De kloof tussen mij en mensen zoals jij kan niet diep genoeg zijn. En je schrijft: Daan zou nooit heel ’Daan zou nooit heel ’s Gravendeel als racistisch dorp wegzetten, nooit een gesegregeerde samenleving ’s Gravendeel is een racistisch dorp en de gesegregeerde samenleving is al lang een feit. En jij schrijft: tot een echte dialoog we tot nu toe van jouw zijde hebben kunnen waarnemen hier op joop. Die kans is nihil. Een dialoog met mensen zoals jij is immers zinloos. Jij bagatelliseert racisme en discriminatie en dat maakt iedere zinvolle dialoog onmogelijk. Ik stop daar inderdaad geen energie in. Had je anders nog iets?

GoudenBergen
GoudenBergen16 sep. 2020 - 13:30

@Daan Normale mensen zijn niet de hele dag bezig met huidskleur, gender en geaardheid. En ook niet met racisme en discriminatie. Die hebben ook andere zaken waar ze aandacht aan moeten besteden. Je wekt de indruk dat je te weinig omhanden hebt.

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 14:41

@ Norm Jij schrijft: Kijk je kan Rutger wel weerin de hoek trachten te zetten, omdat hij wellicht wat relativerender aankijkt tegen racisme, Er valt inderdaad niets te relativeren aan racisme. Dus is er ook geen enkele aanleiding tot bruggen bouwen. @ GoudenBergen Jij schrijft: Normale mensen zijn niet de hele dag bezig met huidskleur, gender en geaardheid. En ook niet met racisme en discriminatie. Als ik jou was zou ik mijzelf niet als een normaal mens neerzetten. Jij bent de hele dag bezig racisme en discriminatie te ontkennen. En daarnaast allerlei andere zaken die voor grote groepen mensen de samenleving minder leefbaar maken. Kortom je bent een van de vaandeldragers van extreem rechts. Als je vanuit dat perspectief kritiek op mij hebt kan ik dat slechts als compliment zien. Bedankt dus. En je schrijft: Je wekt de indruk dat je te weinig omhanden hebt. Ik hou van aanpakken, jij wekt de indruk dat je nooit iets zinnigs gedaan hebt.

Mickeymouse2
Mickeymouse216 sep. 2020 - 17:17

@Daan Wat moet het toch heerlijk zijn om de wijsheid in pacht te hebben

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 18:51

@ Mickeymouse Jij schrijft: Daan Wat moet het toch heerlijk zijn om de wijsheid in pacht te hebben Dat is niet wat ik beweer en is ook mijn opvatting niet. Dat jij dergelijke teksten schrijft heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je geen argumenten hebt.

Mickeymouse2
Mickeymouse217 sep. 2020 - 6:17

@Daan Argumenten hebben bij jou geen zin, je zit zo in je eigen bubbel van gelijk dat discussiëren geen zin heeft.

DaanOuwens
DaanOuwens17 sep. 2020 - 6:53

@ Z_edje Jij schrijft: Daan wil niet eens bruggenbouwen, Daan deelt de wereld op in Daan Ouwens en racisten. Dat jij de nuancering in teksten niet begrijpt verbaast mij niet. Ik voeg mij niet naar jouw simplistische wereldbeeld. En je schrijft: maar vrijwel niemand hier op joop speelt het klaar nog een soort van normaal gesprek met je af te ronden. Ik ben inderdaad niet populair bij mensen met vergelijkbare extreem rechtse denkbeelden zoals jij. En je schrijft: Tegenwoordig sla ik je vooral over, het blijft een kunstje van iemand die zijn frustraties in het dagelijks leven van zich afschrijft op een forum. Dat is mooi het voorkomt dat ik mij gedwongen voel te reageren op ellenlange teksten van iemand die niet in staat is een inhoudelijk argument te leveren maar slechts eindeloos op de persoon blijft reageren. Overigens net zoals deze bijdrage van jou weer. Een ellenlange aanklacht over mijn disfunctioneren als persoon. Volstrekt zinloos en ik lig er niet wakker van. Maar dat is dan ook het enige dat je doet. Ik schreef hier dat een dialoog onmogelijk is omdat het racisme probleem wordt ontkent of gebagatelliseerd. Dat is een inhoudelijk argument. Je bent niet eens in staat dat te herkennen en niet in staat erop te reageren. En zo zijn er meer. Ik heb er vrede mee van dergelijke mensen geïsoleerd te zijn, de wereld wordt er een stuk mooier op. @ Mickeymouse Jij schrijft: @Daan Argumenten hebben bij jou geen zin, je zit zo in je eigen bubbel van gelijk dat discussiëren geen zin heeft. Vermoedelijk heb je gelijk dat een discussie tussen jou en mij geen zin heeft. Maar jij vond het nodig een volstrekt overbodige lullige reactie aan mij te richten. Dus mij kan je niets verwijten, slechts jezelf.

DaanOuwens
DaanOuwens17 sep. 2020 - 14:39

@ Z_edje Je levert een tekst af van ongeveer 80 regels. Bizar, en het gaat helemaal nergens over. Eerder schreef je: Tegenwoordig sla ik je vooral over, het blijft een kunstje van iemand die zijn frustraties in het dagelijks leven van zich afschrijft op een forum. je berichten vol hatelijke geradicaliseerde praat maken dat je een karikatuur van jezelf ben geworden. Ik concludeer dat je nogal moeite hebt je aan je eigen voornemen te houden. Van deze 80 regels is er niet 1 waarin je ingaat op mijn argument dat een dialoog onmogelijk is omdat het racisme probleem wordt ontkent of gebagatelliseerd. Niet 1 regel gaat over dat argument. Het is een soort rancuneuze boosaardige hysterische tekst als aanval op een persoon. Ik heb al eerder aangegeven dat ik hier niet warm of koud van word. Het draagt niets bij een enige discussie. De enige manier om er op te reageren is naar hetzelfde niveau af te dalen. Die moeite is het mij niet waard. Je hebt niets boeiends te melden.

DaanOuwens
DaanOuwens18 sep. 2020 - 20:11

@ Z_edje Jij schrijft: Het is bizar dat je blijft klagen over ongerief dat je jezelf iedere keer weer aandoet, lees het dan niet jankerd. De flauwekul is aan mij gericht. Fatsoenlijk als ik ben doe ik in ieder geval een poging tot lezen en reageren. maar na enkele regels constateer ik weer dat het de moeite van het lezen niet waard is en sla ik het grootste deel over. En je schrijft: en ik koester geen hoop meer dat er beter materiaal uit je onderbuik zal lopen dan dit. Lijkt mij een sterke gedachte. Ik betwijfel echter of dit mooie inzicht lang stand houdt. Mijn intentie is namelijk niet iets te schrijven dat door jou wordt gezien als goed materiaal. Je opvattingen zijn te benepen, te kortzichtig, te extreem rechts. En jij reageert ook niet om mensen zinvol weerwoord te geven of te reageren op hun ideeën maar om persoonlijk aan te vallen en je eigen afkeer te ventileren. Niet erg hoor, het heeft echter niet mijn belangstelling dus als jij mij de moeite bespaart om te reageren op jouw reacties vind ik het prima. Je hebt immers niets zinnigs te melden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 sep. 2020 - 13:18

Ik dacht tegen discriminatie. Van mensen van kleur en/of de verkeerde deur! Dus mensen met de verkeerde postcode!

Cave Canem
Cave Canem15 sep. 2020 - 12:47

Zowel van links als extreem rechts zal het kabinet in de debatten weer fel worden geattaqueerd. Links doet dit laatste tegenwoordig met meer overtuiging dan het bestrijden van Wilders cs. Op het gebied van de salarissen in de zorg en het huurbeleid trekt Asscher tegenwoordig opvallend genoeg één front met Wilders. Hier en daar spreekt men al van de PVVdA. De échte tegenstanders voor progressief Nederland in dit tijdsgewricht zouden de PVV en het FvD moeten zijn, meer in elk geval dan Rutte en zijn kabinet. Helaas. Onbedoeld hijst men blijkbaar liever Wilders in het zadel. Hij profiteert electoraal het meest van de kritiek, ook die van links.

1 Reactie
NoahAmber
NoahAmber15 sep. 2020 - 15:39

@Cave Canem 15 september 2020 at 14:47 Zowel van links als extreem rechts zal het kabinet in de debatten weer fel worden geattaqueerd Tja, daarvoor zit je dan ook in oppositie. Het enige wat je kan doen is aanvallen.

Mostafa
Mostafa15 sep. 2020 - 12:44

Bedankt Majesteit.

Roel2
Roel215 sep. 2020 - 12:43

Goed gesproken! Hoogste tijd voor een gekleurd iemand op de troon. Hup wim-lex, put our money where your mouth is!

2 Reacties
JasDon
JasDon15 sep. 2020 - 14:17

Erfrecht is natuurlijk de vreselijkste vorm van discriminatie, alleen is het volk schizofreen op dit punt.

jandebakker
jandebakker16 sep. 2020 - 11:14

Tal Sterker nog ik kan me niet heugen dat er ooit een Oranje met een Nederlandse partner is getrouwd.

Norsemen
Norsemen15 sep. 2020 - 12:24

“Koning spreekt zich in Troonrede uit tegen racisme” Wilders en Baudet zullen hier wel problemen mee hebben.

7 Reacties
poeslief
poeslief15 sep. 2020 - 13:34

Ja joh hahahahaha die slapen slecht vannacht.

Martin108
Martin10815 sep. 2020 - 13:35

Ik hoorde beider reacties op de radio en inderdaad. Wat mij wel opviel is dat Wilders keurig de koning duidde als spreekbuis van de regering terwijl Baudet het de koning persoonlijk leek kwalijk te nemen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland15 sep. 2020 - 14:32

Die staat gewoon gezellig op het bordes met (een van) beide heren mocht dat zo uitkomen.

jantje
jantje15 sep. 2020 - 15:44

Wilders reageerde meteen weer met een zure opmerking dat er zoveel geld naar het buitenland gaat en wij arme mensen niks krijgen. - Nu heb ik het zelf niet zo heel erg breed maar ben tevreden met wat ik heb. Ik heb altijd geleerd dat men ook moet investeren in zaken doen om tot winst te kunnen komen. Dat doe ik ook wanneer ik handwerkjes wil gaan verkopen. Maar altijd die ontevreden opmerkingen zogenaamd om voor "het volk" op te komen, dat is zo plastic, zo onecht. Het drijft mensen uit elkaar, zelfs in families. Waarom zet hij niet een programma in elkaar waarin mensen thuis leren budgetteren en wat minder consumeren.. Daar bereik je veel meer mee.

GoudenBergen
GoudenBergen15 sep. 2020 - 21:32

@Tal In een reactie van @Daan n.a.v. de uitspraak in het proces tegen Wilders, stelde hij dat het procesrecht niet deugt en strafrechtadvocaten corrupt zijn. Ook wilde hij bepaalde mensen onderwerpen aan lijfstraffen. En dat allemaal omdat de uitspraak van de rechter hem niet zinde. Als je dergelijke ideeën hebt pas je niet in een rechtstaat.

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 6:39

@ Tal Jij schrijft: Gewoon gelijk weer polariseren zoals Daan met geestverwanten van een opinist. Weet je eigenlijk zijn dat juist die mensen een onderdeel van het probleem zijn. Dat probleem is ignorantie en wereldvreemd zijn zonder enig moeite te willen doen. Wat infantiel om je te beklagen over het onvermijdelijke gevolg van je eigen acties. Haters just hate…..

DaanOuwens
DaanOuwens16 sep. 2020 - 6:48

@ GoudenBergen Jij schrijft: En dat allemaal omdat de uitspraak van de rechter hem niet zinde. Ik heb al eerder aangegeven dat dit niet klopt. In het desbetreffende tekstje heb ik nergens uitgesproken dat ik kritiek dat op de uitspraak van de rechter. Destijds maakte jij exact deze domme opmerking. Deze bijdrage laat zien dat jouw integriteit nihil is. Maar ik schrijf het gewoon nog eens op. Ik heb kritiek op de procesgang. Zwaarwegende kritiek, omdat strafrechtadvocaten zich niet inzetten om onschuld aan te tonen maar misdadigers waarvan zeker is dat zij de misdrijven hebben gepleegd proberen vrij te krijgen op procedurele gronden. Ik heb dat het beschadigen van de rechtstaat genoemd. Exact wat de advocaten van Wilders ook probeerden door de ministers verantwoordelijk te maken voor de vervolging van Wilders. Rechterlijke uitspraken die geen recht doen aan wat is gebeurd zijn schadelijk voor de rechtstaat. In het geval Wilders was glashelder waarvoor hij terecht stond. Iemand met enige fatsoen normen zou zijn excuses aanbieden, maar voor jou is dat vermoedelijk te hoog gegrepen.