Joop

Is Turkije bezig een tweede Iran te worden?

  •    •  
05-08-2016
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
erdogandreig
De Gülenaanhangers en andere vervolgde groepen in Turkije verdienen onze solidariteit
Fungeert de sympathieke althans op dienst gerichte Hizmet- of Gülenbeweging, los van de ‘coup’ in juli, als zondebok, lees middel, voor president Erdogan om met voorbedachten rade, mogelijk zelfs vanuit een lang te voren bedacht sluw plan, een voorzichtig ontluikende democratie en rechtstaat om zeep te helpen in de richting van een partijdictatuur of voor een bewind van islamisme? Is Turkije bezig een tweede Iran te worden, waarbij in 1979 ook ineens een klopjacht werd gehouden op rechters, leraren en journalisten? Of was er in juli even sprake van een stuiptrekking van een instituut, het leger dus, in wie men decennia lang ‘een heilig geloof’ had als ‘hoeder van de rechtsstaat’ of vooral als bewaker van het secularisme?
Seculier Het leger stond vanaf grondlegger Atatürk garant voor de (overigens nu bedreigde) scheiding van moskee en staat, hoezeer Turkije steeds een Ministerie van Godsdienst en de soenitisch islam formeel als hoofdreligie had en heeft. Veel ‘seculiere’ Turken waren blij met die rol van het leger. In hun ogen of althans in die van de stedelijke elite was het terecht, dat dit in 1997 ingreep, toen premier Nectmettin Erbakan in richting van het islamisme leek te gaan en toenadering zocht tot Iran en andere moslimlanden. Met gevolg dat het leger hem dwong tot aftreden. Thans is dat ook bij ‘seculieren’ (die zich nu dan ook niet gelukkig tonen met de coup) anders. Sinds het optreden van de AKP en premier Erdogan waren er namelijk eerst goede ontwikkelingen: 1) meer democratie, 2) het in principe willen toetreden tot de EU door het bewind en 3) het ontnemen van die ‘hoeder’-taak aan het leger, waarbij Erdogan overigens wel een generaal uit zijn vriendenkring wist te benoemen.
Het leger ‘terug in de kazerne’, wie is daar niet voor? De EU was er blij mee. Idem de minderheden, ook Gülen, reden dat de door hem geïnspireerde Hizmetbeweging elkaar destijds informeel adviseerde in plaats van op de seculiere CHP op de AKPA te stemmen. Althans begin 2000, want later werd er zonder advies naar eigen bevinding gestemd. Maar het lijkt minder correct om Erdogan ‘een oude bondgenoot’ (Trouw 18-7-’16), of deze en Gülen ‘jarenlange bondgenoten’ (NRC-Next, 19-7) te noemen, dus te suggereren, dat zij voorheen echt ‘samen optrokken’ (Trouw 18-7), ook al had het wel die schijn. Nee, ze waren beiden tegen de veel te grote politieke invloed van het leger in het land.
Gematigd Het was meer zo, dat toen de AKP in het begin nog de mensenrechten respecteerde, de Gülenbeweging als voorstander van een gematigde en soefi-achtige islam en als een pleiter voor democratie, er moeilijk omheen kon in meerderheid te gaan stemmen op de AKP-lijst. En idem dat Erdogan er niet om heen kon juristen, opgeleid aan de onderwijsinstituten van de Gülenbeweging, op belangrijke ambtenaar- en justitieposten te zetten, omdat door de massaprocessen tegen het voorheen machtige leger er veel vacatures waren ontstaan, die hij toen nog niet met eigen AKP-mensen kon bezetten.
Vaak ziet men over het hoofd, dat na het soms of vaak milde bestuur van het Osmaanse Sultanaat, waarbij religieuze minderheden, bijvoorbeeld in het Palestina van toen, zelfs vormen van regionaal zelfbestuur werd gegund, in het huidige centralistische Turkije er generaal genomen twee typen polarisatie zijn. Namelijk a) die tussen seculier en religieus, dus ook het wel of niet hoofddoekjes op de universiteit willen toestaan en b) de tegenstelling stad en platteland, waarbij de stedelijke elite niet alleen de dienst uitmaakt, maar vooral ook neerkijkt op de minder ontwikkelde (hoofddoekjes en soms nog petten dragende) plattelander. En wat men nog meer vergeet, naar het lijkt ook Betsy Udink, is dat de Gülenbeweging paradoxaal genoeg mede symbool staat voor die laatste tegenstelling.
Gülen als emancipator van het platteland Dit omdat Fetullah Gulen op jongere leeftijd die tegenstelling zag en al rondtrekkend in het grote Anatolië de mensen daar opriep niet met geweld te rebelleren tegen de stedelijke elite, maar zich te scholen, te emanciperen om zich zo gelijkwaardig te kunnen gaan voelen met de mensen in de stad. En voorts ook hun dorpen economisch en technisch te moderniseren. Die emancipatie werd een succes. Het verwaarloosde platteland kwam tot bloei. Zonen en dochters meden niet langer de universiteit, laat staan het lager en middelbaar onderwijs. Je zou het kunnen vergelijken met de emancipatie van de gereformeerde ‘kleine luyden’ in Nederland, een eeuw terug. De kracht van de laatsten was dat ze zich tevens partijpolitiek organiseerden, in casu via hun A.R.-partij. Mijn grootvader zei me eens: ”De liberalen noemden zich in de 19e eeuw het denkend deel der natie en keken op ons neer, ons de nachtwacht noemend, maar kregen pas wat respect voor ons, toen we ons organiseerden”.
Bij Hizmet ligt het accent niet op partijpolitiek, maar op scholing, ontwikkeling en sociale dienst. Dat laatste ook via het proberen verkrijgen van functies, die tot dan slechts aan de stedelijke elite waren voorbehouden. Daar is op zich niets mis mee. Ook omdat deze beweging behalve op dialoog, respect, geweldloosheid en verzoening juist de nadruk legt op democratie en het hebben van een goede rechtstaat. Om dat alles dienend te kunnen bevorderen, leek het Gülen, die overigens als eerste islamgeleerde ‘nine eleven’ en recent het geweld van de IS en ander jihadisme weer eens duidelijk publiek veroordeelde, ooit alleszins zinvol, dat de opgeleide plattelanders ook gingen solliciteren naar functies als rechter, aanklager, journalist en politieagent.
Functioneel Waarom ook niet? Erdogan vond het de gewoonste zaak van de wereld, mede omdat al tijdens het sultanaat het normaal was dat mensen uit goede, meest stedelijke en vaak ook ‘militaire’ families zulke functies hadden. Anders dan Betsy Udink of collega Zürcher (beiden in een Nieuwsuur-uitzending) zie ik dit dan ook niet zozeer in de wat geladen termen als ‘machtsstrijd’, of ‘infiltreren’, maar meer als functioneel voor het proberen te leven vanuit een ideaal en zo het land en de democratie te helpen opbouwen. Daarvoor van bovenaf collectief gestraft te worden, zoals nu gebeurt, zelfs onder de term ‘zuivering’, is niet te vatten, tenzij als usurpatie van een steeds autocratischer wordend bewind.
De minder in termen van democratie denkende en soms loslippige Erdogan, – ‘democratie is een rijdende bus waar je op stapt, indien van belang, maar uitstapt, indien niet meer nodig’, is een uitspraak van hem – ging dat solliciteren naar functies als rechter et cetera door mensen buiten zijn AKP later ineens als bedreigend zien. Bedreigend voor zijn machtspositie en mogelijk ook voor zijn islamisme, omdat de gülenisten een gematigde soefi-achtige islam aanhangen en Erdogan zich meer en meer ontpopt als aanhanger van de politieke islam, zoals hij eens ‘als jonge politicus pleitte voor invoering van de sharia’ (NRC 23-7-’16).
Corruptie Die ontwikkeling werd vooral zichtbaar vanaf 2013, toen onafhankelijke aanklagers corruptie bij het bewind ontdekten. Waarbij Erdogan tevens met zijn visie kwam, dat de staat ‘iets onaantastbaars’ is, waarop het volk geen kritiek mag uiten. Hij begon dit afhankelijk zijn van neutrale rechters en openbare aanklagers en dito journalisten meer en meer als bedreigend te zien. Zeker toen journalisten gewoon hun rol vervulden door soms met in hun ogen constructieve kritiek op zijn beleid in de staat te komen. En nog meer toen officieren van justitie vormen van corruptie van 47 hooggeplaatste Turken van de AKP en zonen van vier ministers aan het licht brachten.
Vragen om een onderzoek naar die corruptie, ook over geluidsopnames over een gesprek van Erdogan – volgens Betsy Udink ‘nu een schatrijke man’ (De Volkskr. 23-7) – en zijn zoon Bilal om ‘geld buiten het huis te brengen’, werkte bij hem als ‘een rode lap op een stier’. Reden dat hij meteen begon te ‘zuiveren’ via overplaatsing of het ontslaan van de betreffende aanklagers, alles zonder enige rechtsgrond. Als Erdogan ‘wordt gekrenkt, komt het slechtste in hem naar boven’ (NRC 23-7-16), zegt Marloes de Koning, correspondent in Istanbul, terecht.
Terug naar de tijd van het Franse absolutisme? Het ontslaan van rechters was iets wat de Franse koning in de tijd van het absolutisme, toen er nog geen politieke partijen waren, ook deed wegens een uitspraak, die hem ongevallig was. Dit ontslaan is wat nu dus helaas in Turkije onder Erdogan na de coup op zeer grote schaal aan het gebeuren is. Van de trias politica, de belangrijke scheiding der 3 machten, is daarmee dan ook niets meer over in het land. Hierdoor is elk onderzoek of rechtsgeding, bijvoorbeeld naar of over de coup, ook jegens de daders van geweld, inclusief jonge soldaten die van niets wisten, ja ook inzake de corruptie in regeringskringen, een farce – want partijdig – geworden.
Door de autocratie en het islamisme van het bewind zitten de Koerden, de Gülenbeweging en de ‘kemalisten’/‘secularisten’ alledrie in de hoek waar de slagen vallen. Door de president zijn ze allen weleens tot zondebok gemaakt voor iets. Dat geldt trouwens ook wel voor de meer vrijzinnige alevieten (circa 11 procent van de Turkse bevolking). Maar thans is al enige tijd vooral de Gülenbeweging het doelwit. Via demagogie, gepaard gaande met een klopjacht jegens leden van de beweging, van wie nu meer dan 3000 mensen met de functie van rechters en openbare aanklagers zijn geschorst of opgepakt. Eveneens enkele tienduizenden ambtenaren en leraren. Of ze allen lid van Hizmet zijn, is de vraag, maar het ernstige is dat er al enige tijd lijsten rond gaan van mensen op hoge posten, allen op de lijst gezet om ze te zijner tijd of al op korte termijn te kunnen ‘zuiveren’.
Opmerkelijk is dat deze ‘enorme klopjacht op rechters, schrijvers en leraren in 1979 ook plaatsvond in Iran’. Een opmerkelijke paralel, omdat daar toen het islamisme via Khomeini aan de macht kwam, waarover veel Iraniërs eerst blij waren, zo schrijft de ex-Iranier Sander Terphuis, maar dat het land later ‘in een grote crisis bracht’ (De Volkskrant 22-7-16).
Zelfs leraren worden ‘gezuiverd’ Heel ontmaskerend is ook dat zelfs leraren, die al helemaal niets met Turkse coup te maken kunnen hebben gehad, nu uit het onderwijs worden gehaald, naar het lijkt omdat hun islam- of democratievisie niet zou deugen. De door Hizmet opgerichte privéscholen worden nu zelfs op vrij grote schaal ook hun vergunningen ontnomen. Daarmee Hizmet in hun ziel treffend. Onthutsend is dat naast 15 universiteiten ook 35 ziekenhuizen zijn gesloten. Opmerkelijk is dat deze oorlogsverklaring aan de Hizmetbeweging weinig met de coup te maken heeft, maar al veel eerder begon en vooral op 16 juni ‘16, toen zij van regeringswege officiëel in de hoek van het ‘terrorisme’ werd gezet. Erger kan al niet.
Zoals voorheen de Gezi-demonstranten voor terroristen werden uitgemaakt, gebeurde dat nu ook met een beweging die let wel geweldloosheid in het vaandel heeft. In de verklaring van Hizmet in Nederland op de persconferentie van 29 juli in Den Haag wordt dit ‘gelijkstellen van hen aan IS en Boko Haram’ terecht ‘een walgelijke en verwerpelijke daad’ genoemd. Maar nog is het niet genoeg. Terwijl het leger mogelijk nog wat meer in de lijn van het ‘seculiere kemalisme’ zit en in elk geval weinig moet hebben van de islam, hoe gematigd, mystiek of dienend ook, wordt de beschuldiging voor de coup eind juli door Erdogan publiek gericht op ‘Pennsylvania’, de staat in de VS, waar Gülen al jaren woont. Een man op leeftijd, zich nauwelijks nog bewust van de precieze politieke actualiteit in Turkije, laat staan van ontwikkelingen in het leger.
De beschuldiging met woorden als ‘verraad’ voor de tv lijkt te belachelijk voor woorden, maar heeft niettemin een ernstige sektarische ondergrond. Het is een oorlogsverklaring van een machtige soenitische politicus aan een oude religieuze prediker met een meer mystiek-ethische perceptie van de islam en is tevens zo gericht aan de door Gülen niet geleide maar geïnspireerde Hizmetbeweging en aan de daaraan gelieerde voor openheid en democratie opterende kranten. Een oorlogsverklaring, die na een coup, hoe klungelig ook opgezet, bedoeld lijkt om het ambtenarenapparaat, de rechterlijke macht, leger, politie, pers en lerarencorps na een grondige zuivering geheel te laten bevolken door vrienden van het bewind, allen liever zoveel mogelijk ook lid van zijn AKP. Een ontwikkeling in de richting van een partijdictatuur, zij het geleid door de president.
Solidariteit Het grootste slachtoffer van dit alles is het Turkse volk, ook al schijnen veel Turken, in de ban van ‘leider’ Erdogan dat niet of nauwelijks te beseffen, mede ook omdat de democratie in dat land nog pril is. Maar op dit moment verdienen de Gülenisten, van wie velen zonder bewijsvoering of proces hun banen kwijt raken dan wel geschorst worden in hun functies of zonder proces onschuldig gevangen worden gezet, onze grote solidariteit. Dit vanuit de EU en van ieder goedwillend mens. Een solidariteit met hen daar in Turkije. Maar ook hier in Europa, bijvoorbeeld de docenten en studenten die ineens op 19 juli allen worden teruggeroepen door het AKP-bewind. Dit gebeurde nog voordat op 20 juli, terwijl de klungelige coup al lang onder controle was (voorheen in wezen al na 2 of 3 uur was ‘afgeslagen’), voor drie maanden de noodtoestand werd uitgeroepen, wat de dekmantel lijkt te worden voor de heksenjacht jegens een emancipatiebeweging en een zuivering, die al enige tijd gaande is.
Alles kan nu per decreet geschieden en mensen kunnen zelfs het recht op een advocaat worden ontzegd. Beraad wat de VN kan doen lijkt geboden, eventueel na internationaal onderzoek. Het laatste omdat Turks onderzoek naar de coup thans slechts partijdig kan zijn om het zacht te zeggen. Zelfs schorsing van het NAVO-lidmaatschap zou kunnen worden overwogen. Op z’n minst zal, los van krachtige druk van de EU, waarvan dit Turkije geen lid kan zijn, de door Nederland (en de EU) met Turkije gesloten uitleveringsverdragen tijdelijk moeten worden opgeschorst.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (60)

Bert Vlierman
Bert Vlierman19 aug. 2016 - 14:19

De huidige ontwikkelingen in Turkije worden bepaald door de ontsporing van Erdogan. Die is al jaren geleden de richting opgegaan die zoveel machtspolitici voor hem hebben gevolgd: de verwerving van absolute macht. Erdogan heeft daarbij elke mogelijkheid benut om zijn macht te maximaliseren. De conflicten met Gulen, met de Koerden en met de EU heeft hij zelf gecreeerd of ze zijn hem in de schoot geworpen. Zie de vluchtelingenstroom die op gang kwam nadat het Westen de steun voor opvang in de regio halveerde. En nu ziet Erdogan kansen in de verwerving van een sleutelpositie in de relatie Islam-Westen en Rusland-Westen. Zonodig laat hij zich daarbij gebruiken door Putin. Hoe sterk de positie van Erdogan is, wordt aangetoond door het beangstigend zwijgen van de NATO nadat hij een NATO-basis met nucleaire wapens van de buitenwereld had afgesneden. Turkije uit de NATO stoten zal dramatische gevolgen hebben. Geen NATO-lid zal zoiets in z' hoofd halen. Turkije's dreigement om de NATO te verlaten als visumrecht en EU-lidmaatschap uitblijven, is onafwendbaar. Erdogan heeft de EU en de NATO in zijn zak.

[verwijderd]
[verwijderd]6 aug. 2016 - 10:37

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater9 aug. 2016 - 17:00

Heb het bekeken, vond het niet genuanceerd. Dan zou je ook met mensen van de Gülenbeweging zelf moeten spreken, die zitten er niet in. Er wordt heel veel beweerd, maar heel weinig aangetoond. Betsy Udink wordt aangehaald, die heeft heel erg de pik op de Gühlenbeweging, want die willen er volgens haar een islamitisch land van maken. Geen bewijs. Zo ja, dan geen theocratie, en zeker wel een democratie. Even later wordt gezegd dat Gühlen meer macht voor het parlement wil, dat lijkt me een goede zaak, daarom is de beweging zich ook gaan verzetten tegen grondwetswijzigingen van Erdogan. Journalist Jennings komt al jaren met het verhaal over de Ergenekonprocessen (tegen een groep militairen die een staatsgreep zouden willen plegen; de 'diepe staat') en de kwalijke rol van Gülen-rechters en aanklagers bij valse besachuldigingen daarover, volgens Van Bruinesse heeft Jennings banden met het leger en is het merendeel van de beschuldigingen goed gedocumenteerd. De journalist Nadat Yanardağ zegt dat de Gühlenbeweging achter zijn vervolging zat omdat hij er een kritisch boek over schreef. Volgens Van Bruinesse verschenen er meer dan 30 kritische boeken over Gülen, die werden niet vervolgd. Jennings komt met de video's uit 1999 waarin Gülen zegt dat zijn aanhang moet infiltreren ror ze de macht kunnen grijpen; die zijn geproduceerd door tegenstanders. Een seculiere studente zegt dat de Gülenuniversiteiten gevaarlijk zijn maar niet waarom. Omdat ze islamitisch zijn? Tja, we hebben hier ook een gereformeerde universiteit. Uit het Van Bruinesse-onderzoek begreep ik dat er weinig Koran-les maar wel Gühlen-les wordt gegeven op zijn scholen. Ik kan alles niet nagaan, maar ik wil er wel op wijzen dat de bewijzen zwak of zelfs afwezig. De achtergrond van Gühlen, het soefisme, geeft me enig vertrouwen. Soefisme is zeer islamitisch, zeer veeleisend, maar tegelijk minder van de leerstelligheid, minder van het hoofd, meer van het hart. Liefde voor God die het ego overstijgt. Gedichten spelen een belangrijke rol. De associaties van Feddema van soefisme met dialoog (opener naar het westen dan de gewone soennieten) en democratie zijn mij terecht. Soefisme is niet per definitie geweldloos, Gülen zelf is dat wel. Degenen die tot geweld overgaan, beschrijft hij als intellectueel bankroet; mensen zullen immers altijd vrijheid van keuze eisen. Dat maakt een rol van Gülen bij de coup extra onwaarschijnlijk. Het gaat waarschijnlijk allemaal om de uitschakeling van Gülen omdat die Erdogan steeds meer in de weg ging lopen. Gulen wilde een democratische grondwet, niet die van E. Kranten van Gülen beschuldigden E. en zijn zoon van fraude. Ja, E. had steeds meer redenen om G. keihard aan te vallen.

Sardar2
Sardar26 aug. 2016 - 0:35

Turkije kan nooit een tweede Iran worden zoals ook Iran kan nooit Turkse omstandigheden nabootsen! Naast het institutionele verschillen in economie, politiek en opbouw van bevolking (multiculturele Iran tegen overwegend Turkse monoculturele Turkije) het belangrijkste verschil ligt in Sjiitische en Soennitische karakter van islamitische politiek. Deze twee functioneren totaal verschillend inzake politiek en publiek. Islamitische Iran heeft geen last van concurrentiepositie van een andere Sjiitisch land, terwijl Turkije moet met Egypte, Saoedi-Arabië, Pakistan en zelfs met Indonesië concurreren wat politieke islam betreft. Waar Turkije onderhevig is aan sektarische soennitisch islam, geniet Iran van haar voorbeeldrol voor Sjiieten overal. Het tweede enorme verschil is de dubbele systematiek in Iran. Naast de reguliere militaire, bureaucratische en economische erfgoed van Shah die ervoor zorgt dat kapitalisme zoals in Iran ontwikkeld is overeind blijft, is er ook een ideologische militaire, bureaucratische en economische systematiek aanwezig die het voortbestaan van islamitische republiek garandeert, oftewel de macht van islamitische instituties. Turkije heeft een systematiek waarin islam een ondergeschikte positie inneemt binnen Turkse kapitalisme en democratie die totaal afhankelijk is van het westen en globale markt. Het omvormen van zo’n systematiek is niet mogelijk zonder grondige ontregeling van alle nationale instituties en relaties met het westen. Enkel met een burgerlijke meerderheid en binnen parlementarisme is het niet mogelijk de islamitische ideologie een leidend positie te geven, zoals het in Iran het geval is geweest. Het lot van landen die niet voor democratische instituties en wel voor ideologische macht kiezen wat Iran is overgekomen; een structurele tweedeling in instituties die continue zijn nasleep in politiek tentoonstellen. In Turkije wordt nog steeds gestreden om het bestaande systeem te controleren en niet te ontregelen. Een andere ideologische verschil tussen Turkije en Iran uitmondt in hun regionale politiek. Waar Iran belang bij heeft om sektarisme, terrorisme en militaire conflicten te bestrijden en stabiele regeringen in de regio nastreeft en hiervoor nauw werkt samen met Rusland en China, Turkije investeert op conflicten, oorlog en het destabiliseren van regeringen in de regio en daarin werkt snauw amen met Saoedi-Arabië, Golfstaten, EU en VS. De effecten van zo’n ideologische investering treft natuurlijk henzelf ook. Hoe Iran stabieler wordt, zien we Turkije, Saoedi-Arabië en golfstaten continue onstabiel worden. Kortom, Turkije leeft inde schaduw van het westen en Iran valt daar niet onder te brengen!

Marri2
Marri25 aug. 2016 - 18:45

Erdogan is een narcistische , melagomane k..... , maar hij is wel onze k.... En de Turken , ook die groep die zich Turkse Nederlander noemt, lopen weg met hem. En hij houdt de immense vluchtelingenstroom tegen En is het westerse afweerblok tegen zowel de Russen als het MO Wanneer je een beetje opportunistisch denkt, en dat moet je wel, getuige de ervaringen na de juichverhalen rondom de Arabische Lente , is Erdogan zo gek nog niet. Lid worden van de EU gaat natuurlijk nooit wat worden ,maar dat wil hij ook niet echt, dus.. " If you can't be with the one you love, love the one you're with "

1 Reactie
Dubbeldenker
Dubbeldenker9 aug. 2016 - 18:08

” If you can’t be with the one you love, love the one you’re with “ beschrijft ook mooi de nieuwe relatie tussen Erdogan en Putin.

Russia Today
Russia Today5 aug. 2016 - 16:41

Ik kan uw opinie wel enigzins volgen alleen een vergelijking met Iran is onzinnig. In Iran geen machtstrijd tussen 2 islam groepen; maar tegen een sjah; die via een amerikaanse (alweeeer) coup in het zadel was gehesen door de CIA. De afgezette president was trouwens een persoon die populair was onder de iraniers. Maar daar hebben Amerikanen een hekel aan. Verder denk ik dat Gulen de zondebok krijgt toegeschoven; maar de werkelijke oorzaak van de coup wel degelijk weer een CIA luchtje heeft; oftewel NAVO/GLADIO. Indien Erdogan het lef heeft om de Amerikanen eruit te trappen en de basis te sluiten en uit de NAVO the stappen, dan heeft hij mijn respect. Met de Amerikanen zullen ook de door de VS gesteunde ISIS rebellen verdwijnen. En beter voor zijn volk ook. De relatie herstellen met de russen en het bewind in Syrie en vrienden worden met Iran en China. Turkije heeft dan de EU helemaal niet nodig evenals de oorlogszuchtige Amerikanen..

[verwijderd]
[verwijderd]5 aug. 2016 - 16:40

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater7 aug. 2016 - 6:37

@Filantroop Je kon er op wachten. De eerste complottheorie-fantasten hadden het op Erdogan zelf voorzien, die had de coup zelf uit laten voeren. Nu komen de Akerijanen erbij: "Maar Gülen is aantoonbaar CIA. Generaal Campbell, de Gülen generale staf te Incirlik en de militairen in het kamp van de ´onafhankelijke´ CIA operator Davutoglu. Verantwoordelijk voor het incident met het Russische vliegtuig, de startplaats van de vliegoperaties tijdens de coup, en niet te vergeten: de trainingsoperaties van legioenen van ´gematigde´ jihadisten." Complete wartaal, er wordt ook niks aangetoond, alleen verdachtmakingen geuit. Mond spoelen!.

crumb2
crumb25 aug. 2016 - 14:59

“Zelfs schorsing van het NAVO lidmaatschap etc….” “Zélfs” ? Waar komt dat “zelfs” vandaan ? Waarom zou het meer dan 1 micro seconde duren om te beslissen dit land uit de NAVO te kieperen ? Iedere dag dat Turkije langer lid blijft maakt de organisatie nóg ongeloofwaardiger dan ‘t al was. Het land afgrendelen, isoleren, alle handelsverdragen opzeggen, weren uit de VN, wapenleveranties stoppen, banktegoeden bevriezen….bij dat soort dingen zou je misschien het woord “zelfs” kunnen gebruiken. Maar lidmaatschap van de NAVO ? Mij is altijd voorgehouden dat het excuus voor die club juist was, dat het diende ter verdediging tegen anti-democraten, fascisten, communisten en andere vijanden van een vrije samenleving. In mijn cynische overtuiging lagen de motieven toch al héél ergens anders, maar helaas blijkt mijn wantrouwen dus niet misplaatst te zijn geweest. Laaienlichters, snake-oil merchants en illusionisten zijn het. Bijna net zo erg als de grote reli instituten.

Pater
Pater5 aug. 2016 - 14:55

@Dopperagain, Edwin038, G Hayes, Juppé, Donostia, Holbach, misschien vergeet ik iemand. Mijn herhaalde vraag naar de reden van de vele veroordelingen van de Gülenbeweging leverde niks op, dus ik ben zelf eens gaan zoeken, o.a. in De Fethullah Gülenbeweging in Nederland, een rapport opgesteld op verzoek van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie door Prof. Martin van Bruinessen in 2010. Conclusie: een voornamelijk positieve club. Gematigde islamvisie, hard bezig met de transformatie naar moderniteit die ook het christendom heeft meegemaakt. Het tegendeel van islamistisch. Voor de democratie. Nieuwsgierig en open in de dialoog. Doet heel veel aan onderwijs, en dat is niet gericht op de koran maar op de moderne vakken. Organisaties zijn gesloten over de achtergrond als onderdeel van de Gülenbeweging, maar dat laat zich gemakkelijk verklaren uit de vervolging die de beweging bij tijd en wijle over zich heen kreeg en krijgt. Dat "geheime" aspect wordt de beweging vaak nagedragen, terwijl de reden voor de hand ligt. De video's die zouden bewijzen dat Gülen zijn aanhang uiteindelijk de macht over wil laten nemen zijn producties van zijn tegenstanders. Hij leeft eenvoudig, kom daar eens om heden ten dage, en celibatair. Het enige echte nadeel dat ik heb gevonden is zijn zeer conservatieve sexuele moraal, maar dat ligt misschien aan mij. En eigenlijk ook een zekere persoonscultus. Maar van een persoonsverering kun je weer niet spreken. Het is jammer, wellicht ook aan de Gülenbeweging zelf te wijten, dat er veel onderling wantrouwen bestaat t.o.v. Koerden en Alevieten, maar de oorzaken daarvoor liggen zeker ook bij die groepen zelf. Van de Gülenbeweging in Nl kun je nog zeer samenvattend zeggen dat die super is geïntegreerd in de Nl-samenleving.

6 Reacties
Donostia2
Donostia25 aug. 2016 - 15:28

Wat is dit @Pater. U vraagt wat en ik moet voor U in het gelid springen? Vervolgens duikelt U een stuk Gülen propaganda op. De Gülenclub is een Islamitische organisatie. De organisatie biedt geen openheid over hun doelstellingen en agenda, maar heeft wel veel invloed en aanhangers.. Het is een Islamitische organisatie, dat is toch voldoende antwoord? Voorheen was de heer Gülen verbonden aan Erdogan. Nu niet meer. Er zal wel iets gebeurd zijn. Erdogan beschouwt hen als de daders van de coup poging. Wat valt er nog meer te vertellen?.

Pater
Pater5 aug. 2016 - 15:55

Aanvulling Ze zijn dus ook anti-homo, ik heb nog even doorgelezen. Slecht, maar de nationalistische seculieren in Turkije zijn dat ook.

Edwin038
Edwin0385 aug. 2016 - 16:03

Sorry, er moet soms ook gewerkt worden voor de aanwezigheidspremie die ik opstrijk. Gülen is van de lange adem, oftewel zorgen dat je op de juiste positie`s komt zodat je vanuit daar invloed kan uitoefenen en het koord steeds een klein beetje strakker kan aantrekken. Waarom ik keihard stel dat ze nu de rekening krijgen voor hun eerdere bondgenootschap met Erdogan is duidelijk. In het verleden verdwenen kritische journalisten ook in het gevang. Ook op last van Gülen. Erdogan heeft de Gülenbeweging niet meer nodig, maar vormt wel een gevaar voor Erdogan, dus vandaar dat de beweging moet worden kaltgestellt. Laat je dus niet leidden door het vriendelijke gezicht wat men toont, erachter zit gewoon een streng conservatief islamist. Oftewel, de ultieme wolf in schaapskleren. Daardoor kom je dus in een vreemde situatie terecht van seculieren die tegen Erdogan zijn zich toch opwerpen tegen de couppoging en zich afwenden van het geweld tegen de Gülen aanhangers. Een klein deel, maar ze zijn er wel. De meeste seculieren moeten niets van Gülen en Erdogan hebben.

D'Holbach
D'Holbach5 aug. 2016 - 16:13

De Gülenbweging is een club die zich baseert op een orthodoxe variant van een an sich al orthodoxe religie. Daarnaast doen ze mij te vaag over hun werkelijke motieven, een beetje een gluiperige club die zich achter allerlei stichtingen en clubjes verschuilt. Ik hou van mensen/verenigingen die met een open blik de wreeld tegemoet treden en dat doet deze club bepaald niet. Dat u alleen positieve zaken kunt vinden ligt waarschijnlijk aan uw eigen blik, ik zie ook genoeg minder positieve artikelen, o.a. Op deze site, waar beide kampen tegen het licht gehouden worden. http://www.steilbergenmetin.nl

Juppé🎗
Juppé🎗5 aug. 2016 - 16:30

Ik ben er net als U maar eens dieper ingedoken. Uiteraard was mij bekend dat Gulen veel verlichtere ideeen heeft mn over wetenschap en cultuur. Dat kan bijna niet anders dan doorwerken in een vrijzinnigere vorm van islam en dus richting laicité lees kemalisme in turkije. Gulen zegt zelf seculier te zijn en als ik zijn uitspraken nu lees is het seculier met de nadruk een kant op. De seculieren in turkije vinden hem niet seculier. Mogelijk een wederzijds probleem en prima door Erdogan uit elkaar gespeeld. Ik ben er dus nog niet uit , niet dat dat belangrijk is. Er is hier een ex premier , Dominique de Villepin die alles weet van de Islam en en zn wereld, en iedere keer dat hij gezegd heeft bemoei je er niet mee en het Westen deed het toch..ging het mis

Pater
Pater7 aug. 2016 - 8:55

@@Dopperagain, Edwin038, G Hayes, Juppé, Donostia, Holbach Een paar uur lezen om internet over de Gülenbeweging maakt me nog geen deskundige, die indruk wil ik ook niet wekken. Ik had vooral gebruik gemaakt van het rapport dat ik noemde, van Van Bruinesse, van wat krantenartikelen en diverse Wikipedia-artikelen. De meeste reacties hierboven brachten me echter niet op een ander spoor. Donostia: "Het is een Islamitische organisatie, dat is toch voldoende antwoord?" Die reactie diskwalificeert zichzelf. Erwin 038:"Laat je dus niet leidden door het vriendelijke gezicht wat men toont, erachter zit gewoon een streng conservatief islamist. Oftewel, de ultieme wolf in schaapskleren." Conservatief is hij zeker. De aanwezigheid van een condoom in de portemonnee van een student op een Gülenschool leverde een strenge berisping op, ze zijn tegen homosexualiteit. Een islamist (een islamist, zegt de Grote Van Dale (2005), is een ‘fanatieke moslim, die een theocratie op islamitische grondslag nastreeft’, een andere omschrijving is: een moslimfundamentalist) is hij nu juist niet. Zijn Islamvisie is tolerant en gematigd, conform de soefischool waar hij uit voortkomt. En van doorslaggevend belang vind ik dat hij Islam en democratie met elkaar verzoent. Uit Wikipedia: "Gülen komt vaak specifiek op voor democratie met als argument dat het de meest geschikte vorm van bestuur is in de moderne tijd en dat het volledig in overeenstemming is met de islam." En het conservatisme is milder geworden, zo rond het vertrek van Gülen naar de VS in 1999. Uit Bruinesse: "Het naar binnen gekeerde en de buitenwereld wantrouwende karakter, dat de beweging in de beginjaren had gekenmerkt, veranderde in een veel positievere houding tegenover het Westen, en ook uitingen van moderne cultuur zoals film, muziek, beeldende kunst en literatuur worden positiever bejegend. Seculiere intellectuelen schrijven regelmatig in de media van de Gülenbeweging, met name het dagblad Zaman, waardoor de aanhang van de beweging met een breder scala aan opinies en informatie wordt voorzien." Andere kritiek van Erwin: "In het verleden verdwenen kritische journalisten ook in het gevang.Ook op last van Gülen." Dat is een ingewikkeld verhaal, met meerdere kanten, en wordt ook bestreden, materiaal te vinden in Wikipedia en Van Bruinesse. Die beschuldiging zo maar overnemen vind ik onverantwoord, resoluut ontkennen ook. D'Holbach: "Daarnaast doen ze mij te vaag over hun werkelijke motieven, een beetje een gluiperige club die zich achter allerlei stichtingen en clubjes verschuilt." Ja, dat maakt op mij ook een onaangename indruk, met name het verbergen van het religieuze karakter. Dat is ook het thema waar de door u genoemde website zich vooral op richt. Anderzijds, mijn uitleg dat dat wordt veroorzaakt door vervolging in het verleden: geheim houden van de binding met Gülen kan het verschil tussen leven en dood betekenen, blijft m.i. plausibel. Die website is het levende bewijs dat seculiere (Neder-)Turken de Gülenbeweging diep wantrouwen, maar behalve het verbergen van de Gülenbinding bij organisaties en instellingen hebben ze geen fundamentele kritiek op Van Bruinesse. Juppé gekooft ook wel in de betekenis van Gülen voor een vrijzinniger islam. Maar Gülen is diep religieus, niet seculier, een kemalist staat ver van hem vandaan. Zijn staat zal nooit een zo strenge scheiding kerk en staat kennen als de Franse. Maar wel een scheiding, en daar gaat het om. Al met al blijf ik overwegend positief over de betekenis van de Gülenbeweging, voor de Turkse samenleving; -staat en -islam.

TurkseTurk
TurkseTurk5 aug. 2016 - 14:46

Wat als Gülen die coup succesvol had gepleegd? Antwoord is dan was Turkije afgestapt van democratie en overgegaan naar een streng islamitische staat a la Iran voorbeeld. Wie heeft in Turkije gevochten tegen de Gülen beweging tijdens de staatsgreep. Antwoord mensen van Erdoğan en democratische seculiere Turken die ook niets zien in Gülen.

4 Reacties
Pater
Pater5 aug. 2016 - 15:02

@Turkse Turk Is Turkse Turk iets als Erdogan-aanhanger? Dat denk ik omdat u zonder enig bewijs de beschuldiging van Erdogan t.o.v. de Gülenbeweging overneemt. En vervolgens onzin over die beweging vertelt, zie post hierboven.

Donostia2
Donostia25 aug. 2016 - 15:34

Dat was precies mijn gedachte, @TurkseTurk. Vooral omdat GÚlen geen enkele openheid geeft over zijn doelstellingen. Deze handelswijze lijkt erg op hoe de Moslimbroederschap opereert..

D'Holbach
D'Holbach5 aug. 2016 - 16:14

Heeft u ook maar een flint van een schim van een bewijs dat Gülen achter deze coup zat! Nee he? Dact ik al, u praat enkel uw führer na die een stok heeft gevonden om zijn "vijand" te slaan.

ToBeOrBecome
ToBeOrBecome5 aug. 2016 - 16:24

Jij beschuldigt Gülen? Graag bewijsmateriaal daarvoor a.u.b. In mijn ogen is de kans dat we hier met een theaerstukje van Erdogan te maken hebben bijzonder groot; een geënsceneerde "coup" om korte metten te kunnen maken met "tegenstanders".

Mostafa
Mostafa5 aug. 2016 - 14:35

En alle die mislukte koppige coupplegers in Turkije waren en zijn allemaal koe en ei ?! Erdogan is niet democratisch, dat is zeker, maar roep mij 1 land in het de hele wereld die de echte democratie kent en geen podium gunt voor de racisten en mensenhaters, roep mij 1 land maar !! tjongen jongen, ik zelf ken geen 1, u wel ? nou, roep maar, ik wacht graag, maak mij wijzer alstublieft ! Beter milieu begint bij Turkije ??! Ha ha ha ha...hi hi hih i...

1 Reactie
ToBeOrBecome
ToBeOrBecome5 aug. 2016 - 16:25

De blinde is doof en denkt dat de wijze stom is omdat hij zelf niets hoort.

WARZAZAT
WARZAZAT5 aug. 2016 - 14:27

Turkije is een soort mix tussen Israel en Marokko. Er heerst er een ideologische cocktail van genocidale tribalisme, religieuze waanzin, apartheid en vijandige buren. Het moet een soort Canadese federalisme invoeren anders gaat het uit elkaar vallen. Of het zal een knecht van Rusland worden die haar al te graag wil helpen. . Wat ze ook kan doen is muren bouwen met al haar buren en een dwars door het midden van Adana naar de zwarte zee.

kalmpjes
kalmpjes5 aug. 2016 - 13:02

De Hizmet- of Gülenbeweging hebben/hadden precies dezelfde motivatie en doelstellingen als Erdogan. Ze hebben nu enkel definitief het onderspit gedolven in de onderlinge strijd. Zoals hieronder vermeld de Iran vergelijking is onzin, Nazi Duitsland is de enige realistische vergelijking hier. Het zijn niet enkel Gülen supporters die en mass zijn opgepakt en verdwenen, ook seculiere en non religieuze Universiteitsmedewerkers zijn zonder opgaaf van reden opgepakt, inclusief hun familie. Ambassades die geen vinger uitsteken en aangeven dat dit soort zaken geen prioriteit hebben, het is te belachelijk voor woorden. Normaal valt iedereen hier over elkaar heen om alles wat ze niet zint te godwinnen en nu is er daadwerkelijk een situatie waar de vergelijking een perfecte match is en ineens is het stil. 1. Onderdrukking minderheden - check 2. Complete regulering van de pers - check 3. Nep coup poging om macht te consolideren rond de leider - check 4. Zuivering justitie (zover dat nog niet al gebeurt was) + onderwijs - check 5. Nieuwe vijand creëren post nep coup - Onderweg (Europa) Is er echt een Russische aankondiging nodig van een nieuwe supergrote gasleiding deal met Turkije voor mensen wakker worden?

1 Reactie
Pater
Pater5 aug. 2016 - 13:30

@kalmpjes "De Hizmet- of Gülenbeweging hebben/hadden precies dezelfde motivatie en doelstellingen als Erdogan." Dat is een zo stellige bewering, daar moet vast een goede onderbouwing voor zijn. Deel die met ons! Zo niet, dan ben ik bang dat ik er geen waarde aan toe kan kennen. Idem de bewering over de nepcoup. Eigenlijk weet je ook wel van te voren dat die onderbouwing niet komt. De bekende factfree politics. Het wemelt trouwens van de afkeringen door allerlei leiders van de reactie van E. op de coup, wat wil kalmpjes nog meer? Oorlogsverklaringen?

Supersmurf
Supersmurf5 aug. 2016 - 12:06

Mijn geliefde Vader riep in 1977 al! er zijn drie grote (K) De eerste is (sorry!) K-T, de tweede is Kerk en de derde is Kapitaal. Macht over één van die drie gaat onze planeet, neen bevolking er van vernietigen. Wij Western Wereld willen ons op dwingen aan hen die in een gemeenschap leven van dictatuur. Irak is een prachtig voorbeeld, hoe triest is het daar met de bevolking? Afghanistan ook zo,n zinloze oorlog. Nu Turkije, laat Erdogan doen wat hij wil! Maar ga er niet in mee. Geen EU lid laten worden. Turkije is en wordt nooit een democratisch land.

D'Holbach
D'Holbach5 aug. 2016 - 9:02

Kortom, de ene islamist is "liever" dan de andere... Ik weet niet hoor maar ik zie geen van beide graag. Beide hebben een agenda die me niet aanspreekt. Uitaard moeten de rechten van mensen gerespecteerd worden maar dat zie ik bij geen van beide bewegingen gebeuren. De enige hoop voor Turkije op een democartische rechtstaat is als de Kemalisten/seculieren hun zaken beter kunnen verwoorden en mensen overtuigen van de zin van hun ideeën. Helaas ben ik bang dat dat in deze gepolariseerde gemeenschap nooit zal lukken. Ik zie enkel heethoofden, overtuigd van hun eigen gelijk en het verderflijke ongelijk van de "tegenstander". Democratisch polderen ligt niet in de "volksaard" vrees ik. Als ik gelovig zou zijn, zou ik de hemel op mijn blote knietjes danken dat ik hier woon. Nu ben ik gewoon dankbaar.

Blitskikker
Blitskikker5 aug. 2016 - 9:02

Het mag toch geen verrassing zijn. "Democratie is slechts de trein die wij nemen tot wij op onze bestemming zijn aangekomen" heeft Erdogan jaren geleden al duidelijk gezegd. One man, one vote, once.

pietje5
pietje55 aug. 2016 - 9:00

Wanneer je razzia's houdt onder intelligente mensen maak je historisch gezien geen goeie beurt. Dat spreekt toch voor zich lijkt me. Juncker en zn remote-controlled slijmbal Timmermans doen de deur open naar de morele en culturele ondergang van Europa.

mordicant
mordicant5 aug. 2016 - 8:52

In de USA kiezen tussen Clinton of Trump en in Turkije tussen Erdogan of Gulen.. Kiezen tussen de kat en de hond, waar zijn de goede keuzes gebleven?

Albert Einstein
Albert Einstein5 aug. 2016 - 8:30

De affaire Turkije bewijst eens te meer dat islam en democratie niet samengaan. Zodra de islam een democratische machtsfactor is geworden, gaat het mis. Het beste voor Turkije is opsplitsen in een Erdogan-deel, een Gulen-deel, en de rest (met Byzantium als hoofdstad)

3 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗5 aug. 2016 - 13:47

Ja vooral die laatste naam geeft een beetje hoop

TurkseTurk
TurkseTurk5 aug. 2016 - 14:42

Mmm je ziet de verhoudingen totaal verkeerd. Als er 100 mensen lange leve Erdoğan ropen kan je met pijn en moeite 1 persoon vinden die zegt lang leve Gülen. Wat Gülen gevaarlijk maakt ja dat al zijn aanhangers zich niet voordoen als zijn aanhangers maar als een Akp er een grijze wolven als koerdisco als pro soldaat. Hun echtte identiteit is verborgen hun echtte agenda is verborgen. Zij kunnen 10 jaar lang de voeten kussen van Bv een generaal wie zij voor werken en bij 1 opdracht zal zij die de generaal 10 jaar gediend heeft de generaal persoonlijk vermoorden zonder oog te hebben voor zijn eigen leven. Dat is de Gülen beweging. Zij die zichtbaar zijn zijn normale mensen normale aanhangers doe onschuldig zijn. Gülen heeft op deze wijze 50% van het Turkse leger onder controle gekregen. 50% van de leiding is van hem maar hun aandeel is maar 1.5% in het leger. Zo ook in de zakenwereld. Tevens wordt de Gülen beweging gesteund door het hele westen maar met name het Vaticaan aan wie Gülen zelf een eed van trouw heeft afgelegd en cia wie Gülen rechtstreeks aanstuurd en beschermd.

D'Holbach
D'Holbach5 aug. 2016 - 16:17

@TurkseTurk, Gülen trouw gezworen aan het vaticaan? Heeft u daar ook maar een greintje bewijs voor of is dit een van uw vele factfree beweringen?

Acid Prune
Acid Prune5 aug. 2016 - 8:28

ik heb geen verstand van wie die gulen en zijn beweging is maar iets zegt me dat je daar ook niet vrolijk van wordt

omaoeverloos
omaoeverloos5 aug. 2016 - 7:27

Erdogan heeft niet Iran, maar nazi-duitsland als grote voorbeeld.

3 Reacties
Donostia2
Donostia25 aug. 2016 - 8:26

En 'Mein Kampf" op zijn nachtkastje liggen. Het lijkt mij zeer verstandig dat Europa zich totaal niet met de inhoud van dit conflict bemoeit. Daar gaan enorme brokken van komen. Partij kiezen voor Gúlen is wel het gevaarlijkste wat men zou kunnen doen. Ik moet er niet aan denken dat hier, in nederland en Duitsland een Turkse burgeroorlog uitbreekt.

Nick Ros
Nick Ros5 aug. 2016 - 11:43

Het ergste is dat de EU-Turken dat niet willen zien.

Albert Einstein
Albert Einstein5 aug. 2016 - 20:04

Gelukkig heeft Erdolf geen Albert Speer tot zijn beschikking. Het zal dus nix worden.

Juppé🎗
Juppé🎗5 aug. 2016 - 7:23

Natuurlijk moeten wij het opnemen voor alle slachtoffers van het bewind van Erdogan ook als dat andere integristen zoals Gulem zijn. Onze solidariteit echter dient alleen de seculieren te betreffen. Dat zijn de enige moslims waar we in democratische structuren echt constructief mee samen kunnen werken. Zoals u zelf aangaf de anderen gebruiken de democratie alleen zolang dat goed uitkomt.

MdR2
MdR25 aug. 2016 - 7:19

Ik vind beide partijen schurken, maar liever een wat intelligentere Gülenbeweging dan Erdo

AnitaD2
AnitaD25 aug. 2016 - 7:16

Maar Wilders was een gevaarlijke populist toen hij waarschuwde voor Turkije! En 'links' dit maar negeren, en blijven beweren dat Turkije bij de EU moet komen, want ze zijn zo goed! En problemen? Die bestaan niet, behalve de gevaarlijke populisten dan!

4 Reacties
Pater
Pater5 aug. 2016 - 7:49

@AnitaD Ik neem aan dat u mee heeft gekregen dat de situatie sindsdien nogal veranderd is?

Acid Prune
Acid Prune5 aug. 2016 - 8:31

wellicht hebben de wildersen de turken juist in de armen van erdogan gedreven

H.Witte
H.Witte5 aug. 2016 - 8:52

Anita D. U bent slecht op de hoogte. De onderhandelingen met Turkije over toetreding lopen al decennia en worden steeds tegengehouden omdat Turkije volgens de EU daar nog niet rijp voor is. Ook links verzet zich en nog onlangs heeft Frankrijk (socialist Hollande) duidelijk aangegeven dat er van toetreding vooralsnog geen sprake kan zijn. Wilders waarschuwde voor Turkije niet om Turkije, maar om de Moslims. Hij roeptoetert maar vergeet 'zijn' kiezers te vertellen dat ook de andere partijen een behoorlijke reserve hebben ten aanzien van dat land. Alleen die pakken geen 'megafoon' om hun mening te verkondigen. U volgt Wilders zonder verdieping. Dat is toch een beetje een kenmerk van de Wilders aanhang. Wilders weet dat en kan daardoor ongestraft in de kamer bij stemmingen heel anders handelen dan hij de kiezer voorspiegelt. Tientallen bewijzen hieromtrent. Maakt niet uit, Kamerdebatten volgen zijn kiezers in het algemeen toch niet en welkome leugens zijn prettiger dan de waarheid.

DaanOuwens
DaanOuwens5 aug. 2016 - 9:41

@ AnitaD Wilders is nog steeds een gevaarlijk populist. Er is niemand die beweert dat Turkije bij de EU moet komen. Wat vaker blijkt bij extreem rechts is dat zij hun eigen feiten en eigen werkelijkheid bedenken.

[verwijderd]
[verwijderd]5 aug. 2016 - 6:55

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
ton14024
ton140245 aug. 2016 - 18:49

´´Het is de ene helft tegen de andere helft namelijk´´ Geen probleem, als er maar democratisch bestuurd wordt.

[verwijderd]
[verwijderd]5 aug. 2016 - 6:50

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Pater
Pater5 aug. 2016 - 7:54

@G Hayes Vertelt u ons svp vanuit uw kennelijk brede kennis svp wat meer over uw inhoudelijke beoordeling van de Gülenbeweging? Ik zou niet weten waarom die in een democratie niet thuis hoort, maar ik laat me graag informeren.

Donostia2
Donostia25 aug. 2016 - 8:29

Prima verwoord. Helemaal eens. De Fennema's, Koenders en anderen hebben een track record in het solidair zijn met verkeerde groepen.

Pater
Pater5 aug. 2016 - 6:49

Eens, ook over de waardering voor de Gülenbeweging. Waar halen Udink en Zürcher hun venijnige typering van die beweging eigenlijk vandaan?

Mark Gh
Mark Gh5 aug. 2016 - 5:36

Iedere democratische weerstand tegen het schrikbewind van Erdogan dient onze volledige en onvoorwaardelijke steun te krijgen. Tegens dient Turkije als geheel geboycot en politiek geïsoleerd te worden, inclusief economische sancties.

1 Reactie
Herr Vorragend
Herr Vorragend5 aug. 2016 - 8:45

Er bestaat in Turkije veel weerstand maar weinig of geen democratische. Vrije verkiezingen hebben altijd als doel om een absolute meerderheid te verkrijgen zodat er in feite een dictatuur van diezelfde meerderheid ontstaat. Wordt die meerderheid niet gehaald dan ga je andere dictatuurvormen overwegen. Zo rolt het in Turkije en het maakt niet uit of je met seculieren/kemalisten, aanhangers van Erdogan of Gülen, Koerden of Alevieten te maken hebt; het democratisch besef is bij alle groepen nihil. Zodra het je via al dan niet democratische weg de macht weet te grijpen dan behoudt je die door alle anderen te onderdrukken. Zie ook de diverse "lentes" in Arabische landen. Daar geldt hetzelfde.

Edwin038
Edwin0385 aug. 2016 - 2:10

Een uitgebreid stuk, maar in het begin gaat het al fout. Iran is sjiitisch en Turkije soennitisch. Aan de andere kant, het is goed om de extremen te belichten. Een extreme sjiitische macht zal meer richting Iran gaan, een Soennitische meerderheid zal zijn geloofsbroeders eerder vinden in SA of zelfs ISIS. Gülen wordt gezuiverd, we kunnen daar wat van vinden, echter tot 2013 hielpen ze mee in de zuivering van de seculieren. Heel eerlijk, ze krijgen waar ze voor hebben betaald. Voor de EU is het beter om de deur dicht te gooien, en daarmee ook de subsidie`s te stoppen. Turkije krijgt als geen ander land meer subsidie vanuit de EU. Als het volk democratisch kiest voor Erdogan, dan betekent het ook dat men ervoor kiest dat men van het staatsinfuus vanuit Brussel gaat. We krijgen daarvoor wellicht wel een enorme crisis te verwerken omtrent de vluchtelingen problematiek, maar ook daar zullen we een oplossing voor vinden. Erdogan laat zich niet leidden en niet dicteren, dat is de waarheid. Accepteren en boycotten is de enigste oplossing. Heel simpel. Turkije in deze staat bij de EU betekent einde EU voor mij.

3 Reacties
Nick Ros
Nick Ros5 aug. 2016 - 6:49

Als de toeristen wegblijven, een proces dat al is begonnen, dan zal dat op termijn in Turkije onrust geven bij hotels en horeca in de toeristenplaatsen. Ook die mensen hebben geld nodig om te kunnen leven. 'Bild' liet al vorige week foto's zien van lege stranden en terrassen in de toeristenplaatsen. Veel buitenlandse valuta dat nu weg blijft, is de achilleshiel van Erdoland.

Pater
Pater5 aug. 2016 - 7:05

@Edwin038 Dat Iran sjiitisch is en Turkije soennitisch weten we wel, Feddema ook, hij wijst op een overeenkomst in de ontwikkelingen Iran 1979 en Turkije 2016. De gedachte dat Turkije onder Erdogan zich richting IS zal ontwikkelen is echt absurd. "Gülen wordt gezuiverd, we kunnen daar wat van vinden, echter tot 2013 hielpen ze mee in de zuivering van de seculieren. Heel eerlijk, ze krijgen waar ze voor hebben betaald." Dat is al even absurd. Omdat ze solliciteerden naar allerlei banen? En de stoere taal over de EU is slechts een herhaling van wat Feddema al zei. Overigens geloof ik niet zo in die parallel met Iran zoals Terphuis die bedacht en Feddema nu overneemt. Hij had daar ook nauwelijks aregumenten voor, het was meer herinneringen ophalen. Totaal verschillende fases in ontwikkelingen.

Dopperagain
Dopperagain5 aug. 2016 - 7:38

"Een uitgebreid stuk, maar in het begin gaat het al fout. Iran is sjiitisch en Turkije soennitisch." Maakt dat verder voor zijn argumentatie wat uit? Dat is volgens mij hetzelfde als protestants of gereformeerd. Maakt voor het aard van het beestje verder niet uit. "Gülen wordt gezuiverd, we kunnen daar wat van vinden, echter tot 2013 hielpen ze mee in de zuivering van de seculieren. Heel eerlijk, ze krijgen waar ze voor hebben betaald." Daar ben ik het wel mee eens. Heb het idee dat in het artikel de stelling "de vijand van mijn vijand is mijn vriend" wordt gebruikt. Lijkt me niet verstandig. Inderdaad, deur op slot, geldkranen afsluiten, Turkije een tijdje 'kaltstellen'. Die hele vluchtelingendeal was trouwens toch een onding, hadden ze nooit aan moeten beginnen.