Joop

Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?

  •    •  
16-06-2019
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
417 keer bekeken
  •  
Tabel-basisstelling
De uitslag van de verkiezingen in Denemarken van deze week is nogal bijzonder, bezien vanuit het perspectief van de sociaaldemocraten
De overwinning van de PvdA bij de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen en de uitslag van de Deense parlementsverkiezingen doen een interessante vraag rijzen: leidt een vergelijkbare strategie van de PvdA als die van haar Deense zusterpartij, tot een vergelijkbaar resultaat als bij de laatste verkiezingen in Denemarken?
De ‘grote coalitie’ in Nederland van 2012 was electoraal gezien voor de PvdA desastreus. Terwijl de PvdA vanaf eind vorige eeuw electoraal aan het wegzakken was, haalde de PvdA in 2012 -onder invloed van de tweestrijd Rutte-Samsom- het beste resultaat sinds tijden (25%). Binnen een jaar na de vorming van het kabinet VVD-PvdA was de PvdA echter gedaald naar het voor die partij ongekende niveau van onder de 10%. Het dieptepunt was de uitslag van TK2017 met 6%.
Van de vele kiezers (totaalverlies was 29 zetels), die de PvdA toen in 2017 kwijtraakte, ging een kwart naar GroenLinks, 12% naar D66 en 8% naar SP. Circa een kwart van de kiezers ging naar partijen rechts van het midden. Per saldo verloren PvdA+GroenLinks+SP bij die verkiezingen samen 20 zetels. En als D66 en Partij voor de Dieren meegenomen worden dan was het verlies 10 zetels. Deze 5 partijen haalden in 2017 samen 61 zetels (40%).
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. liet de PvdA enig herstel zien, maar de score van 8,5% bij PS2019 was toch nog de laagste ooit bij een Statenverkiezing.
Dankzij het ‘Frans Timmermans-effect’ werd de PvdA bij EP2019 de winnaar met 19%. Ons onderzoek via Peil.nl wees uit dat ruim een derde hiervan kiezers waren die zonder Frans Timmermans op 23 mei jl. geen PvdA gestemd zouden hebben.
Maar op z’n minst zegt dit verkiezingsresultaat, dat onder bepaalde omstandigheden er toch nog een behoorlijke groep kiezers is, die bereid is de PvdA te stemmen, ondanks de frustraties opgelopen door het kabinet met de VVD sinds 2012. Dat is terug te zien in onze weekpeiling waar de PvdA nu op 18 zetels staat.
De verkiezingsresultaten in Duitsland laten zien dat de SPD daar (onder invloed van de “grote coalitie”) een min of meer vergelijkbare ontwikkeling doormaakt als de PvdA sinds 2012. Weliswaar meer in slowmotion, maar de trend is duidelijk: in 2013 haalde de SPD nog circa 30%. In 2017 was dat 20%. Bij EP2019 haalde die partij 16%.
De uitslag van de verkiezingen in Denemarken van deze week is nogal bijzonder, bezien vanuit het perspectief van de sociaaldemocraten. En geeft wellicht een richting aan voor andere aanpak voor sociaaldemocratische partijen, zoals de PvdA. Want dit is in Denemarken gebeurd:
In 2015 werden de sociaaldemocraten daar met 26,3% de grootste. De liberale partij had fors verloren en daalde naar 20%. De grote winnaar was de Deense Volkspartij die 21% haalde. Deze partij vertoont overeenkomsten met de PVV. De linkse partijen hadden te weinig zetels/steun om een regering te vormen en door gedoogsteun van de Deense Volkspartij kon de liberale partij de regering vormen en werd de politiek leider van die partij de premier.
In de vier jaar dat deze regering het land bestuurde, steunde de sociaaldemocraten een groot deel van de stevige maatregelen van die regering op het terrein van immigratie en integratie. Dat was een bewuste keuze van de leider van deze partij, Mette Frederiksen. Zij beargumenteerde dat onder andere met de stelling dat de lagere klassen de prijs hebben moeten betalen voor de massa-immigratie en een harde aanpak in hun belang was.
Deze harde aanpak ten aanzien van immigratie en integratie van deze partij leidde deze week tot een verkiezingsuitslag waarbij de sociaaldemocratische partij ongeveer gelijk bleef (met 26%). De liberale partij steeg 4% en werd met 23% tweede. De grote verliezer was de Deense Volkspartij die daalde van 21% naar 9%.
De overige linkse partijen stegen van 21% naar 26% en daardoor is er samen met de sociaaldemocraten een linkse coalitie mogelijk, die een meerderheid van 8 zetels heeft in de Kamer met 175 leden met Frederiksen als premier.
Als de electorale overgangen tussen de partijen wordt bekeken dan is te zien dat, hoewel de sociaaldemocraten op zichzelf stabiel zijn gebleven, er een winst was vanaf rechts van die partij en een verlies naar links van die partij. Dat proces zorgde per saldo voor de meerderheid van de linkse partijen.
Nu zal de grote vraag natuurlijk bij de regeringsvorming zijn, wat er gaat gebeuren met die harde opstelling van de sociaaldemocraten ten opzichte van immigratie en integratie. Want de partijen links van de sociaaldemocraten lijken een deel van die harde maatregelen van de vorige regering te willen terugdraaien. Wellicht leidt dat wederom tot een minderheidsregering, waarmee Denemarken al langer ervaring mee heeft.
Gezien de positie van de sociaaldemocratie in Nederland (die voor de vorming van de VVD-PvdA regering op zo’n 20 à 25% zat) is het interessant om te verkennen tot wat een vergelijkbare aanpak van de PvdA als in Denemarken electoraal zou kunnen leiden.
Daarbij zijn eerst de belangrijkste maatregelen van Denemarken ten aanzien van immigratie en integratie aan de respondenten voorgelegd.
Allereerst werd de stelling van de leider van de Deense sociaaldemocraten over de prijs die de lagere klassen hadden betaald voor de massa-immigratie, voorgelegd aan het Nederlands electoraat en afgezet tegen hun huidige electorale voorkeur.
52% van de Nederlanders is het eens met deze stelling, 37% is het oneens en 11% heeft hier geen mening over. De grote verschillen naar wat men nu stemt blijken duidelijk uit deze grafiek. Kiezers van de PvdA (en VVD) liggen qua score dicht bij het gemiddelde. Kiezers van PVV en FVD zijn er het meest mee eens. Kiezers van GroenLinks en D66 het minst.
Vervolgens werden diverse elementen van het Deense beleid voorgelegd aan de respondenten. Per element ziet u het saldo van het percentage kiezers dat het een goed voorstel vindt en het percentage dat het geen goed voorstel vindt.
De rode streep betreft steeds het Nederlands gemiddelde. De presentatie is per drie elementen.
Serie-ABC-van-Deense-voorstellen
Voorstel A
Een hard beleid ten aanzien van  zogenaamde gettowijken met hoge percentages niet-westerse immigranten, om daarmee integratie te bevorderen en criminaliteit te bestrijden.
Goed voorstel 73%, Geen goed voorstel 16%, Weet niet 11%.
Voorstel B
In wijken met hoge percentages migranten met een niet-westerse achtergrond moeten ouders hun kinderen minstens 25 uur per week naar de kinderopvang sturen om de Nederlandse taal en waarden te leren. Bij weigering wordt de uitkering stopgezet
Goed voorstel 70%, Geen goed voorstel 23%, Weet niet 7%.
Voorstel C
Bootvluchtelingen moeten teruggestuurd worden naar Afrika en daar in asielcentra de uitslag van hun procedure afwachten
Goed voorstel 67%, Geen goed voorstel 24%, Weet niet 9%.
Een groot deel van de Nederlanders vinden dit goede voorstellen. Het patroon van beantwoording naar partij, die men nu stemt komt per voorstel sterk overeen. PvdA kiezers laten cijfers zien die iets onder het Nederlandse gemiddelde liggen, maar per saldo nog wel duidelijk positief.
Alleen bij kiezers van Groen Links zien we steeds een negatief saldo. En bij het Voorstel C is dat ook het geval bij de D66-kiezers.
Serie-DEF-Deense-Voorstellen
Voorstel D
Een beperkt aantal vluchtelingen wordt toegelaten en alleen geselecteerd vanuit die asielcentra. Asielzoekers mogen zich niet op eigen houtje in Nederland melden
Goed voorstel 63%, Geen goed voorstel 26%, Weet niet 11%.
Voorstel E
Gezinshereniging wordt sterk bemoeilijkt
Goed voorstel 49%, Geen goed voorstel 42%, Weet niet 7%.
Voorstel F
Verplichting van asielzoekers om hun juwelen en goud in te leveren om daarmee mee te betalen aan hun verblijf
Goed voorstel 30%, Geen goed voorstel 58%, Weet niet 12%.
Ook hier zien we dezelfde patronen naar de partij, die men nu stemt. Het eerste voorstel kent beduidend meer voorstanders dan tegenstanders. Bij de PvdA-kiezers houden die twee groepen zich ongeveer in evenwicht.
De laatste twee voorstellen laten onder de PvdA-kiezers een negatief saldo zien. Voor het laatste voorstel (dat wel in Denemarken is aangenomen), zijn kiezers van de meeste partijen negatief.
Dat leidt tot de vraag of de kiezers vinden of de PvdA een vergelijkbare strategie moet voeren ten aanzien van immigratie/integratie als de Deense sociaaldemocraten?
Het antwoord is: 57% van alle Nederlanders vindt dat, en onder de PvdA-kiezers is dat 55%.
Tabel-PvdA-ook
De meeste weerstand tegen zo’n strategie zit bij de D66- en GroenLinks-kiezers. PVV-, FVD- en 50PLUS kiezers zouden het in grote mate toejuichen.
Ten slotte is een vraag gesteld wat een dergelijke aanpak ten aanzien van immigratie en integratie zou kunnen betekenen voor de electorale potentie van de PvdA.
De antwoorden zijn afgezet tegen de beantwoording van de vraag of men in het verleden PvdA gestemd heeft. (Waarbij de 53% der Nederlanders, die dat nog nooit heeft gedaan, verder buiten de tabellen is gehouden, omdat de kans dat die nu echt wel PvdA zullen gaan stemmen zeer klein is). Voor het bekijken van de grafiek is het van belang te weten dat 4% van de Nederlanders zegt altijd PvdA gestemd te hebben, 8% doorgaans en 35% wel eens.
Verandering-kans-naar-Stemt-PvdA
Een steviger aanpak van immigratie/integratie door de PvdA lijkt de kans om PvdA te stemmen wat te verkleinen bij de 4% die altijd PvdA stemt. Bij de mensen die doorgaans PvdA stemmen lijkt het de kans wat te vergroten. En bij de mensen die wel eens PvdA hebben gestemd zien we een duidelijk groter verschil tussen kiezers die aangeven dat de kans wordt vergroot dan verkleind.
Dezelfde informatie hebben we in een grafiek geplaatst, waarbij de percentages gerelateerd zijn aan het hele electoraat. Dus als er dan 15,8% staat bij de hoogste staaf, dan houdt dat in dat dit 15,8% is van het totale electoraat.
Verandering-kans-naar-stemt-PvdA-gepercenteerd-op-hele-electoraat
Hieruit is duidelijk te zien dat per saldo de PvdA door die hardere aanpak inzake immigratie-integratie bij 16% van de Nederlandse kiezers, die ooit PvdA hebben gestemd, de kans op stemmen op de PvdA vergroot en bij 10% verkleint.
Ten slotte is hetzelfde overzicht gemaakt, maar nu gerelateerd aan het huidig stemgedrag. Maar dan wel alleen degenen van deze kiezers die ooit wel eens PvdA hebben gestemd (47% van het electoraat).
Van de huidige GroenLinks kiezers heeft 68% wel eens PvdA gestemd, bij de SP-, PvdD- en 50PLUS-kiezers is dat ruim de helft. Bij D66-kiezers is dat een derde, bij FVD- en PVV-kiezers een kwart en bij VVD- en CDA- kiezers rond 10%.
Verandering-kans-naar-huidig-stemgedrag
Deze grafiek laat zien dat bij een strengere aanpak van immigratie/integratie door de PvdA in Nederland een vergelijkbaar patroon optreedt als in Denemarken. De PvdA wordt per saldo attractiever voor een deel van de kiezers rechts van haar, inclusief SP. En minder attractief voor kiezers die nu GroenLinks of D66 stemmen.
In welke mate bij kiezers, die zeggen dat de kans wordt vergroot of verkleind dat er op die partij wordt gestemd, het ook echt tot een bepaald stemgedrag zal leiden is -zeker op dit moment- niet te bepalen.
Maar het bovenstaande laat wel het volgende zien:
–  Een dergelijke strategie van de PvdA zorgt voor verlies van de PvdA in de richting van GroenLinks en D66. Ook zal de PvdA voor de huidige GroenLinks- en D66-kiezers minder aantrekkelijk zijn om op te stemmen. –  Een dergelijke strategie van de PvdA zorgt wel voor winst van de PvdA op de overige partijen, met name die rechts van de PvdA op het politieke spectrum. Zo zal de partij ook aantrekkelijker worden voor circa 15% van de huidige kiezers van FVD en PVV.
Dit laat zien dat een duidelijk strenger beleid ten aanzien van immigratie en integratie van de PvdA per saldo de PvdA winst kan opleveren en de linkse partijen kan doen groeien, zoals het ook in Denemarken is gebeurd.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (91)

Lies Caron
Lies Caron3 apr. 2020 - 15:57

Zeer interessant! Deze man, die misschien wat flauw overkomt, waar wel altijd zorgt voor serieuze onderbouwing, komt met een soortgelijk idee: https://www.youtube.com/watch?v=rNOc2lnWDlM&t=10s

JanB2
JanB217 jun. 2019 - 23:58

"Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?" Wat de PvdA betreft geef ik meer de voorkeur aan inpakken. Aanpakken is een gepasseerd station.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin17 jun. 2019 - 21:05

Hoewel Asscher een contract aan migranten wou voorleggen om zich loyaal te verklaren aan onze waarden heeft dit niet echt gewerkt, Denk is daaruit ontstaan, dat Samsom in de hoedanigheid van wijkcoach wist waar we mee te maken hadden, Spekman had het over het vernederen van rellende marokkaanse jongetjes, je zou kunnen zeggen dat binnen de pvda wel degelijk het besef bestaat dat er iets moet gebeuren, daarna weet ik is Asscher bij de denen gaan kijken en is daarvan terug gekomen, dat beleid had meer weg van een middelvinger naar migranten. Hoewel migratie en integratie met elkaar te maken hebben zou ik een scheiding willen aanbrengen, we kunnen simpelweg niet iedere migrant binnenlaten die een beter leven wil, dat gaat niet. Aan integratie valt heel veel te doen, ik ben sinds jaar en dag een pleitbezorger voor staatscrèches waar kotertjes uit alle lagen van de bevolking worden ondergebracht, allochtoon en autochtoon onder leiding van gekwalificeerd personeel dat ervan doordrongen is dat opvoeding de basis is en dat onbekend onbemind maakt, dat die kindertjes elkaar leren accepteren en mogelijk zelfs waarderen, daar begint het mee, onder cameratoezicht en met vereiste inbreng en contact met de ouders. We stevenen af op segregatie met alle politieke gevolgen van dien, een investering in staatscrèches vergt een enorme investering en inspanning, dat zie ik onder leiding van Rutte niet gebeuren aangezien hij vindt dat allochtonen zich moeten invechten, als bevolkingsgroepen meer aan elkaar gewend zijn zal dat geweld denk ik grotendeels achterwege blijven.

Sonic2
Sonic217 jun. 2019 - 18:15

Het is interessant om te zien dat een heleboel hier fantaseren dat rechts het zo geweldig doet en dat links het zo slecht doet. De VVD staat in alle peilingen op verlies en lijdt al jaren lang bijna alleen maar verkiezingsnederlagen. Eigenlijk al sinds 2012. Met een korte onderbreking van goede EU verkiezingen. De PVV verliest al een decennia verkiezingen. Alleen in 2017 niet, toen compenseerde ze het verlies van 2012. Van 24 naar 15 en toen weer naar 20. En is gehalveerd. En komt niet eens in het Europese parlement. Alleen door Brexit. FvD daalt al maanden in de peilingen. De uitslag bij de EU verkiezingen was middelmatig te noemen. De rek is er uit en dat meldt ook Maurice de Hond. PvdA is nog lang niet terug, maar zit in de lift. Groenlinks houdt zijn kiezers bij elkaar. En staat soms op lichte winst. Dus om nu te zeggen dat rechts wint en links verliest. Was het CDA nog vergeten. Als de peiling van gisteren de uitkomst is van de verkiezingen scoort het CDA haar op 1 na slechtste uitslag. Alleen 2012 was nog slechter. Stop met doen alsof het met rechts goed gaat. Stop met doen alsof het overnemen van hun recepten zalig makend is. Stop met liegen. Stop met riedeltjes en mythes verzinnen. En dat is vooral gericht aan al die rechtse fantasten hier met hun adviezen.

1 Reactie
korheiden2
korheiden218 jun. 2019 - 7:03

@Sonic : Ook aan het creatief boekhouden zie ik. Forum had in maart een sensationele verkiezingsuitslag, vanuit het niets ineens de grootste partij. Sindsdien zakt het weer wat terug, maar ook bij de laatste peiling stond men nog op 21 virtuele zetels. De groei is er bij Groen Links wel uit, men blijft hangen rond de 14. Verheugend vind ik wel de terugkeer van de PvdA. Die gaat dan weer ten koste van SP (deze partij lijkt me geen toekomst meer te hebben) en D66. Wint rechts? Niet echt, ten tijde van Rutte 1 was er een meerderheid voor VVD/PVV/CDA. Die is er nu, ook met FVD erbij, bij lange na niet. Wint links? Dat kun je evenmin zeggen. Er is de winst van GL en het verlies van de andere linkse broeders. Er zijn nogal wat kleinere partijen die eveneens kiezers trekken, zoals PvdD (stijgt maar door), DENK (bedenkelijk) en 50+, in feite een belangengroepering. CU en SGP houden hun kiezers, al zit CU eveneens in de lift (gaat weer ten koste van het CDA). Wat rest is een enorm versnipperd politiek landschap, waar veel gepolderd moet worden om tot besluiten te komen.

msj_meijerink
msj_meijerink17 jun. 2019 - 8:47

Onzalige ideeën: je ideologie aan statistieken verkopen. Dit lijkt wel een moderne Faust. Bah! Zoals mijn Amerikaanse neef (met Hollandse roots) tijdens een ideologisch debatje (over abortus en euthanasie) in de familie ooit naar zijn puur Yankee vrouw siste: Mind you, we are in Europe!

2 Reacties
Katootje2
Katootje217 jun. 2019 - 8:52

"Onzalige ideeën: je ideologie aan statistieken verkopen. Dit lijkt wel een moderne Faust. Bah!" Die reactie mag je met hoofdletters schrijven, inlijsten en aan de muur hangen!!!

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 jun. 2019 - 15:07

helemaal eens, Die Oma Meijerink staat er weer goed op :-)

Norsemen
Norsemen17 jun. 2019 - 8:25

Wat De Hond hier vertelt is dat de PvdA stemmen kan winnen als ze i.p.v. een eigen verhaal vertellen het verhaal gaan vertellen wat het publiek graag wil horen. Dit zal waarschijnlijk voor elke partij gelden maar gelukkig doen de meeste partijen niet aan populisme.

3 Reacties
WiebeI
WiebeI17 jun. 2019 - 12:40

Wat een rare reactie. Dus luisteren naar het volk is populisme? een partij hoort te luisteren naar het volk. Dat s gee n populisme maar democratie. Wat is er overigens tegen populaire maatregelen?

Norsemen
Norsemen18 jun. 2019 - 7:03

Partijen hebben een ideologie (de meeste in ieder geval), in het geval van de PvdA sociaaldemocratie. Deze ideologie is het uitgangspunt voor het tot stand komen van een mening over een onderwerp. "Dus luisteren naar het volk is populisme?" Apart dat dit je reactie is. Blijkbaar is voor jou luisteren naar het volk hetzelfde als vertellen wat het publiek graag wil horen. Luisteren is geen populisme maar luisteren zegt verder ook helemaal niets over de mening. Ik kan naar Baudet luisteren of Maduro of maar ik zal hun mening echt niet overnemen, laat staan erna handelen. Je mening baseren op wat het volk wil is wel populisme.

Luneau
Luneau18 jun. 2019 - 7:30

"Het volk" bestaat niet, anders zou 100% van de kiesgerechtigden op dezelfde partij stemmen. Je politieke ideologie aanpassen aan dat vermeende "het volk" is dus inderdaad populisme. Iets waar veel kiezers volgens mij ook doorheen zullen prikken. Waarom zou je als kiezer vertrouwen hebben in een partij die maar met elke opiniepeiling meedraait? Democratie in Nederland is een coalitie van 76+ zetels, waarbij de rechten van minderheden niet met voeten getreden worden. Democratie betekent dat je niet altijd kan luisteren naar de meerderheid van de kiezers, omdat het geld er simpelweg niet voor is of omdat het tegen internationale (mensenrechten)verdragen ingaat. Populaire maatregelen zijn vaak niet realistisch of haalbaar. Een politicus hoort een eerlijk verhaal te vertellen en geen populair verhaal. Het is politiek, niet de middelbare school.

ona2
ona216 jun. 2019 - 19:17

De harde aanpak wat betreft immigratie en integratie heeft bij mijn weten nog nooit ergens gewerkt. Of dit nu de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten betreft of de Noord-Afrikanen in Frankrijk. Sterker nog landen die hier heel dwingend in waren - zoal Frankrijk- zijn juist het meest gesegregeerd. Forceren werkt niet, het enige wat werkt is optimale condities creëren. Het gaat hier dan primair om kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs. De Nederlandse overheid is op dit moment bezig het - hoger - onderwijs minder toegankelijk te maken. Eerst met het afschaffen van de basisbeurs en vervolgens kwam het voorstel voor het verhogen van de rente. Dit is met name nadelig voor sociaaleconomisch marginale groepen zoals de vier grote migrantengroepen: Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen. Bij de laatste twee speelt ook mee dat zij uit overtuiging geen rentedragende leningen mogen aangaan. Secundair zou het helpen realistische verwachtingen te hebben. Men heeft simpelweg verwachtingen van allochtonen die irrealistisch hoog zijn. Feit is dat je in een hoog competitieve economie zoals de Nederlandse eenmaal opgelopen achterstanden (taal, opleiding, werk etc.) in de praktijk vrijwel nooit meer kan inlopen. Heb je de trein gemist dan heb je hem gemist. Integratie is vrijwel per definitie een langdurig proces. Een proces dat vele jaren zo niet generaties kan duren. Het gedwongen bij elkaar zetten van verschillende kinderen, het percentage allochtonen in een bepaalde wijk beperken en andere soorten vormen van pressie zorgt er juist voor dat men de omgeving als vijandig ervaart en vervreemding optreed.

6 Reacties
Peterrr2
Peterrr216 jun. 2019 - 21:51

Goed verhaal ona, ben het met je eens!

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty17 jun. 2019 - 4:55

In de VS verloopt de integratie van niet-Westerse immigranten juist veel beter dan in W-Europa. Het lijkt erop dat de "zachte" aanpak en onze royale sociale vangnetten een contraproductieve uitwerking hebben op participatie van deze groep nieuwkomers.

DaanOuwens
DaanOuwens17 jun. 2019 - 6:33

@ Deplorable Lefty Jij schrijft: Het lijkt erop dat de “zachte” aanpak en onze royale sociale vangnetten een contraproductieve uitwerking hebben op participatie van deze groep nieuwkomers. In de VS blijkt een aantal Somaliërs sneller te integreren dat Somaliërs hier. Juist het feit dat je in de VS zonder enige problemen een eigen bedrijf kan beginnen zonder aan allerlei voorwaarden te voldoen is voor Somaliërs een voordeel, hier missen ze de vereiste opleiding en andere middelen. De afwezigheid van sociale vangnetten heeft wel als gevolg dat de groep die geen succes heeft vaak op straat terecht komt. Als dat de maatschappij is waarin je wil leven ben je in Nederland wellicht niet op de goede plaats.

2C
2C17 jun. 2019 - 8:47

@DaanOuwens Immigranten moeten in de VS juist sneller assimileren en creatief en ondernemend zijn, omdat ze in de VS geen sociaal vangnet hebben. In Nederland zitten de Somaliers na een aantal jaren na hun vertrek uit Somalie volgens de CBS cijfers voor een groot deel in een uitkeringssituatie, dankzij ons uitgebreid sociaal verzekeringsstelsel, wat zeer kostbaar is. Voor Nederland is de keuze binair: of we kiezen voor de verzorgingsstaat/sociale zekerheid of we kiezen voor immigratie/integratie zonder verzorgingsstaat. Een magische tussenweg is er niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 jun. 2019 - 15:12

Assimiltie van nieuwkomers in Amerika? Het model is een gesegregeerde maatschappij waar iedere culturele groep 'takes care of its own'. of niet. De daklozen hier zijn wit en zwart, niet aziatisch. Er is niet of nauwelijks assimilatie.

ona2
ona218 jun. 2019 - 12:03

2C 17 juni 2019 at 10:47 Ze zijn inderdaad relatief economisch zelfstandiger over het algemeen. Dit komt omdat de VS veel hoogopgeleide immigranten aantrekt en ondernemerschap stimuleert. De zwakke groepen: Afro-Amerikanen en Latino's zijn zeer uitkeringsafhankelijk. Bij beide groepen meer dan 70%. Dat de VS economisch succesvolle immigranten trekt wil echter niet zeggen dat er sprake is van integratie. De verschillende etnische groepen leven hoofdzakelijk in hun eigen etnische bubbel. Blank met blank, zwart met zwart, Aziaat met Aziaat enz. Somaliërs zitten hoofdzakelijk in Minneapolis, Minnesota. Zijn daar inderdaad behoorlijk ondernemend maar van integratie in de brede zin is nauwelijks sprake.

LxGoodies
LxGoodies16 jun. 2019 - 17:22

Wanneer is die eerste vraag gesteld, over de "prijs van massa-immigratie" ? Deze cijfers lijken meer op 2016 dan op 2019. Ik vind deze vraag ook nogal leidend.. d.w.z. wanneer je de vraag stelt aan linkse mensen, zullen die vaak van mening zijn, dat de lagere inkomens sowieso voor alle lasten opdraaien. Dus wanneer elders in de vraag het woord "massa" staat, dan suggereert dat iets kostbaars.. en natuurlijk betaalt de gewone man daarvoor, is dan de reflex. Wat me ook opvalt: dit soort enquetes gaan altijd over immigratie. DS, Geenstijl, Postonline, ze staan er vol mee. Sommige andere vragen zie je nooit voorbij komen.. zou de VVD meer zetels kunnen halen, door een ander pensioenstandpunt in te nemen ? of zou D'66 extra stemmen kunnen vergaren, door hun mening op gebied van milieu en klimaat bij te stellen ? Enne.. denk je nu werkelijk, dat die partijen dat vervolgens serieus gaan overwegen ? Laten we als partijleden gewoon zelf het program bepalen en zelf over de inhoud na blijven denken svp. We hebben de Baudetjes niet nodig, om een eigen mening te vormen.. Er is al zo weinig inhoud overgebleven in het politieke debat. De technieken de De Hond toepast zijn prima voor marketing. Bedrijven moeten mee met de wensen van de consument.Als de consument groen brood wil in plaats van bruin brood, kun je beter groen brood maken. In de politiek maak je m.i. een keuze voor een program, niet voor wat anderen willen.

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 jun. 2019 - 18:27

Uitstekend. Helemaal met je eens. Politieke partijen zouden een leidende rol moeten hebben. Ze zijn er om ons de weg te leiden, niet andersom. Marketing communicatie richt zich op diegenen in de doelgroep die nog het in staat zijn je boodschap te begrijpen. Op de meest dommen en op de meest infantiele wijze. En dat zegt alles over de maner waarop veel partijen hun electoraat met hun acherban praten. Hoe populistischer de club hoe minder de inhoud en d feiten er toe doen.

michellekepen
michellekepen16 jun. 2019 - 14:30

Her artikel doorlezend komen er bij mij vier issues naar boven: 1. Timmermans 'terughalen' naar Nederland, electoraal gezien voor de PvDA absoluut de grootste 'winner'. 2. plaatsing van dit artikel lijkt er op te duiden dat de ban op dit soort gedachten-exercities, opgeheven is. 3. verbaasd over het gegeven, dat sommige mensen verbaasd zijn over deze cijfers. Maar tegelijkertijd de bevestiging van wat ik al jaren constateer: de PvDA is al lang het contact met een gedeelte van haar achterban kwijt. Na de scheiding van DENK, heb ik een tijdje hoop gehad dat daarmee ruimte ontstond voor heroriëntatie. Tevergeefs. Misschien dat het onderzoekje van De Hond nu als accelerator kan fungeren. 4. als je in een Vogelaarwijk woont (en je ogen openhoudt), dan wekt het geen verbazing te lezen dat 15% van de PV/FvD-stemmers mogelijk naar de PvDA overstapt. Of terug gaat. Mits.

4 Reacties
Sonic2
Sonic216 jun. 2019 - 15:46

@ Michel In 2002 en 2003 was het al zo dat de PvDA aanhang flexibel en wispelturig was. Sterker nog. Het verschil tussen 1991 en 1994 was enorm. In 1991 tijdens de WAO crisis afgeschreven en in 1994 terug komen. Toen al was er dat enorme jojo effect. En u doet nu net alsof u de uitvinder bent dat de PvdA het contact met haar vaste achterban kwijt is. De achterban van de PvDA is sowieso al zwevend en dat is al bijna 20 a 30 jaar zo. Het is geen 1986 meer inderdaad. Die 9 zetels van 2017 kunnen er zomaar 23 of 24 zijn in 2021. Of 31 of 38. En dat kunnen er in 2025 weer 9 zijn. Uw betoog is een prima weergave van de bekrompen verbazing van veel niet Timmermans en PvdA stemmers. Omdat jullie analyses achterhaald zijn. De PvdA verliest altijd als ze in een regering de junior partner is en komt altijd sterk terug in de oppositie. De PvDA heeft al dertig jaar flexibel electoraat. Een ruk naar rechts op immigratie werkt ook niet. De overwinning van 2012 was niet echt. Die 38 was niet realistisch. Die 9 van 2017 eigenlijk ook niet echt. Het is de aard van het PvDA electoraat.

Katootje2
Katootje216 jun. 2019 - 16:08

Nee, het is de aard van de PvdA, die socialistisch lult in de oppositie, maar zonder zich te bedenken neo-liberaal wordt als er een kans bestaat om aan de regering te mogen deelnemen.

Dehnus
Dehnus16 jun. 2019 - 17:06

Ja hoor, want als ik moet kiezen tussen Chocomel en HUPPIEJUPPIE Choco, voor dezelfde prijs? Dan blijf ik toch echt bij het bestaande. Maar goedblijf signal boosten en de onderklasse tegen elkaar uitspelen, want het hyper kapitaal lacht zich rot! Die PVV stemmers komen echt niet terug, de manier waarop ze op twitter te keer gaan betekent gewoon dat ze of wel bespeelt werden door populisme of wel lekker racisistisch tekeer wouden gaan of gewoon meelopers zijn met de pestkoppen. In alle gevallen blijven die daar toch echt zittenhoor, want waarom zoue je voor HUPPIEJUPPIE Chocogaan als de Enige echte er ook is. Deze mensen willen gewoon rellen op internet net niks anders.

Dehnus
Dehnus16 jun. 2019 - 17:09

@Michel, ach joh, sommige worden gewoon al geil van het idee dat ze straks ook vluchtelingen van hun juwelen kunnen beroven en lekker gemeen tegen mensen met zwart haar mogen doen. Is dat gemeen tegen deze groep pestkoppen? Ja.. maar daar kan ik best wel mee leven eigenlijk :P.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 jun. 2019 - 13:01

Verder is het antwoord op de stelling dat de lagere klassen de dupe zijn van massa immigratie zo fout als wat. En misleidend als vraagstelling. Er is geen massa immigratie en uit onderzoek komt dat niemand er de dupe van is. Er is geen verdringing op de arbeidsmarkt, er is hooguit wat gedoe over idoite zaken als zwarte piet en identiteit. Alsof de kritiek op zwarte Piet van migranten komt. Het is duidelijk dat D66 en GL stemmers de enige zijn die zich niet laten leiden door de waan van de massamedia en extreem rechts. In tegenstelling tot de stemmers op PVV, FVD, SP en 50+ die ook al zitten ze op een berg goud nog het idee hebben dat anderen het beter hebben. Het zijn de zelfbenoemde slachtoffers. De mensen die altijd al vonden dat anderen het beter hebben, pure afgunst dus. Nog een opmerking over de wenselijkheid van hard beleid. Kijk eens naar wat er met de SP gebeurde toen zij het over die boeg wilden gooien. De zaak liep nagenoeg leeg en wat bleef zit op de wip. Naar GL of PvdA of wachten tot de partijleiding weer terug naar normaal is. Maar niet naar een strenger beleid. Dat is duidelijk.

10 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 14:31

Nah, je kunt je kop ook te diep in het zand steken. Natuurlijk is er wel 'n behoorlijk massale immigratie (geweest). En natuurlijk hebben de gegoede sherrydrinkers van D66 en de verfijnde quinoakauwers van GL geen flauw benul hoe echte mensen leven. Verder klopt dit betoog als een zwerende,etterende vinger.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 jun. 2019 - 15:02

Grietje, wat wordt bedoeld met massa immigratie? Er zijn in 2015 veel vluchtelingen naar Europa gekomen, dat is gereguleerd en daarna kregen1500 statushouders per jaar asiel in ons land. Is dat massa immigratie? Moeten we daarvoor veranderen in rechts extremisten? Voor 1500 mensen? Of gaat het over mensen die hier als Europeaan komen werken? Waarvan we er juist veel te weinig hebben. Voor veel mensen lopen die groepen door elkaar, maw iedere niet nederlander is er een te veel.

Auslander
Auslander16 jun. 2019 - 15:24

@ MartinvanderLinde De migranten achterban van GL en D66 maken continue de reacties (racisme) van de meerderheid mee, zien ze geen heil in nog meer migratie wel in wegwerken van racisme. Maar de (autochtone) sociale achterban van GL en D66 behoren tot lagen die in niveau, werk en welvaart geen last kunnen krijgen van nog meer migranten. Deze zijn op hun beurt immuun voor racisme!

2C
2C16 jun. 2019 - 15:24

@MartinvanderLinde Jouw stellingen doen mij denken dat je in een soort sterk links-groen gekleurd parallel universum leeft. Dat er geen massa-immigratie is (geweest) mag je eens gaan uitleggen aan bijvoorbeeld de bejaarde bewoners van oude volksbuurten in Rotterdam, die enkele decennia aan geschiedenis kunnen overzien. Ook de instroom van Oost-Europese arbeiders sinds 2004 (dus relatief recent) is niet onaanzienlijk. Alleen al de provincie Limburg herbergt al 50.000 Oost-Europese arbeidsmigranten, een provincie met ca. 1 miljoen inwoners. En de stelling dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt (en woningmarkt) zou plaats vinden, is denk ik makkelijk te weerleggen door talloze resultaten uit economische en sociologische onderzoeken.

Dehnus
Dehnus16 jun. 2019 - 17:11

@Grietje Vleeshart: Altijd grappig die mensen die denken dat mensen als ik verfijnd zijn en "geen flauw benul" heb van het echte leven. Maar goed luister maar naar een gegoede domineezoontje als Wierd Duk (je weet wel zo'n echt ivoren torrentje met silver leppeltje in zijn bakkes), want die is natuurlijk veel dichter bij jouw als "echteNederlander" mensen die in achterwijken opgroeien de weten dat natuurlijk niet, die wonen allemaal in ivoren torens XD.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 18:51

Alles is relatief, inderdaad. En wat massaal is of minuscule, daar kun je lang over twisten. Niemand kan met enig gezag vertellen hoeveel immigranten 'behapbaar' is. De één vindt één miljoen moslims en een half miljoen Polen veel, de ander haalt de schouders op. De één heeft een probleem met Zwarte Piet, de ander met immigranten. (Het laatste is bedenkelijker dan het eerste). Zomaar roepen dat ze ongelijk hebben, lost 'niks' op, al mag het natuurlijk wel. Ik woon in Amsterdam West, waar 8 van de 10 huishoudens allochtoon zijn. Vijandelijkheden over en weer, communicatie gaat met de vuist en voeten. Zeg niet dat 't makkelijk is, maar overdrijf ook de problemen niet. We passen ons langzaam aan.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 jun. 2019 - 19:15

2c, over welke migranten gaat het dan? Je gooit weer alles op een hoop. Blijkbaar nog steeds niet gewend aan Marokkanen en Turken, die hier al tijden wonen. Amper 3% van de bevolking. Sommige mensen hebben een fixatie op alles wat ze niet kennen. Net als dat verzonnen oudje van je. Hetzelfde geldt voor arbeidsmigranten. Dat limburg er zoveel nodig heeft zegt alles over de staat van Limburg en de autochtone Limburgers. Te oud, te lui, te dom, in ieder geval niet in staat de eigen provincie van dienst te zijn. Maar wel klagen over anderen die wel van de bank komen om de armen uit de mouwen te steken voor dat stukje Nederland. Onbegrijpelijk. Misschien dat de pil van Drion iets is om uit die naargeestige kleinzieligheid te komen. In plaats vannaar jullie eigen falen te kijken geef je af op mensen die wel iets van hun leven willen maken. De wereld verandert, als je daar niet tegen kan moet je niet naar anderen wijzen maar naar je armzalige zelf. Daar bedoel ik jou niet mee maar iedereen die factloos loopt te klagen om interessant over te komen. Ik spreek wekelijks met dat soort mensen. Zodra je om feiten of argumenten vraagt, vallen ze stil en zeggen ze dat het niet zo erg is. Met andere woorden, ze gebruiken de retoriek, herhalen de woorden die ze horen. Meer niet. Het is allemaal verzonnen prietpraat. In plaats van interessant is hun geklaag juist meelijwekkend en dom. Iedereen kijkt dwars door die zielepoterij heen. Al dat geklaag laat alleen maar zien dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in oplossingen, ze zijn alleen bezig met zichzelf. En waarom zou je zulke mensen serieus nemen? Ze krijgen al genoeg aandacht met hun verzonnen zieligheid. Een trap onder de kont zou het beste zijn, verwende nesten zijn het.

2C
2C16 jun. 2019 - 20:30

@martinvanderlinde Het gaat hier over alle migranten in een proces van drie of vier decennia, wat voor bewoners in bepaalde Rotterdamse wijken een grote impact heeft gehad, omdat de immigranten vaak niet integreerden en vasthielden aan hun eigen cultuur en identiteit. Wie 'schuld' heeft aan het niet-integreren, laat ik even in het midden. "Dat limburg er zoveel nodig heeft zegt alles over de staat van Limburg en de autochtone Limburgers. Te oud, te lui, te dom, in ieder geval niet in staat de eigen provincie van dienst te zijn." Ik woon zelf niet in Limburg, maar ik vind deze uiting generaliserend en stuitend. Als een Limburgers een ander huidskleurtje zouden hebben, dan zou ik het zelfs als racistisch beschouwen, wat je hier neerschrijft. Bovendien zal Limburg wat betreft Oost-Europese arbeidsmigratie ook niet veel afwijken van Noord-Brabant of Zuid-Holland.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 jun. 2019 - 12:34

Martin van der Linde https://www.nu.nl/economie/5936502/brabantse-aspergestekers-werkten-onder-miserabele-omstandigheden.html

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 jun. 2019 - 15:17

@or not 2C 50.000 Oost-Europese arbeidsmigranten, een provincie met ca. 1 miljoen inwoners. En de stelling dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt (en woningmarkt) zou plaats vinden, is denk ik makkelijk te weerleggen door talloze resultaten uit economische en sociologische onderzoeken dat is 5%, en ik vind dat meevallen. Er is hele lage werkeloosheid op dit moment, dus met die verdringing vlt het ook wel mee. De 'denk ik' in de tweede zin spreekt boekdelen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde16 jun. 2019 - 12:46

Wat een onzinnige conclusies van de Hond. Ten eerste is het geen goed idee om verschillende landen met jarenlange politieke tradities met elkaar te vergelijken. Ten tweede hebben de sociaal democraten in Denemarken niet gewonnen, laat staan gewonnen door hard beleid. De Deense Volkspartij heeft verloren omdat de gedoogconstructie slecht uitpakte. Daardoor werden de SD de grootste partij. De grote winnaar met de grootste winst waren de liberalen die juist geen hard beleid voorstaan. Het beleid van de sociaal democraten was dus helemaal niet succesvol. Ten derde heeft de PvdA niks op rechts te zoeken. En zeker niet op grond van hard emigratiebeleid. Het zal ongetwijfeld een paar PVV stemmers binnenhalen maar wie zit daar op te wachten? Waarom mogelijke coalities met D66 en GL aan de kant schuiven om met racistische beleidsmaatregelen de verkeerde types te trekken voor een paar stemmen winst. Als er iets duidelijk wordt uit de cijfers van de Hond is dat wat rest van de PvdA stemmers trouwe stemmers blijken. Maar ook dat juist zij helemaal niets voelen voor harde migratiebeleid. Voor PvdA stemmers geldt, liever klein en principieel correct dan groter met vuile handen.

Quibus2
Quibus216 jun. 2019 - 12:31

Dat de PvdA daarmee ophoudt een sociaal-democratische partij te zijn is kennelijk geen probleem? (Ach, landen genoeg met dit soort "big-tent" partijtjes, al zijn dat vaak geen leuke landen. En de grafieken illustreren maar weer eens dat voor de VVD helemaal niets heilig is - behalve bezit. Wat een armoede.)

WillemdeGroot
WillemdeGroot16 jun. 2019 - 11:39

Valt van alles over op te merken. Kernpunt van de hele discussie is: dient een politieke partij eigen principes ondergeschikt te maken aan de waan van de dag of viert opportunisme hoogtij?

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 13:09

@ WillemdeGroot Jij schrijft: Kernpunt van de hele discussie is: dient een politieke partij eigen principes ondergeschikt te maken aan de waan van de dag Inderdaad. daarom zal de PvdA nooit kiezen voor een dergelijke koers en deed de SP dat bijvoorbeeld wel.

WillemdeGroot
WillemdeGroot16 jun. 2019 - 17:38

Daan, Daan. Je blik is wel heel erg verkokerd. Je hebt blijkbaar geen flauw benul van de politieke werkelijkheid. Denk eens aan Kok I en II en aan Rutte II. Over principes gesproken...

Peterrr2
Peterrr216 jun. 2019 - 19:23

Ouwens, juist de SP is altijd principieel geweest en is bijvoorbeeld niet zoals de PvdA een rechtse regering met de VVD gaan vormen. Ik heb het je al vaker gezegd. Je laat zo nu en dan zien dat je je best wel verdiept in de materie, alleen komt aan het einde elke keer je haat richting de SP naar boven waardoor je weer onzin gaat verkondigen.

DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 19:33

@ WillemdeGroot Jij schrijft: Je hebt blijkbaar geen flauw benul van de politieke werkelijkheid. Denk eens aan Kok I en II en aan Rutte II. Over principes gesproken… Jij hoeft helemaal niet zo ver terug. En paar weken is voldoende. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-verraad-van-de-sp Met mijn begrip van politieke werkelijkheid is weinig mis. Aan jouw begrip daarvan schort nogal veel.

Peterrr2
Peterrr216 jun. 2019 - 21:56

DaanOuwens 16 juni 2019 at 21:33 @ WillemdeGroot Jij schrijft: Je hebt blijkbaar geen flauw benul van de politieke werkelijkheid. Denk eens aan Kok I en II en aan Rutte II. Over principes gesproken… Jij hoeft helemaal niet zo ver terug. En paar weken is voldoende. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-verraad-van-de-sp Met mijn begrip van politieke werkelijkheid is weinig mis. Aan jouw begrip daarvan schort nogal veel. Hahaha, Ouwens gebruikt nu een slecht onderbouwd verhaal van Han van der Horst om zijn gelijk te halen. Van der Horst schreef letterlijk 'Lillian Marijnissen zei het niet zo, maar ze bedoelde... bla, bla, bla' Dan ben je dus af, want dan herhaal je niet wat iemand jou probeert duidelijk te maken, maar leg je de ander woorden in de mond die diegene niet gezegd heeft. Maar goed, voor Ouwens is dat dus een bewijs van verraad van de SP.

WillemdeGroot
WillemdeGroot17 jun. 2019 - 14:18

'Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?' Dat is het onderwerp, Ouwens! Daarop reageerde ik met de vraag wat leidend dient te zijn in de politiek: opposrtunisme of principes. Jij reageert zoals we hier gewend zijn, uiteraard door, zoals altijs, de SP er bij te halen. Een partij die jij consequent rechts-extremistisch noemt, zonder die stelling te willen onderbouwen. Zo schiet een discussie niet echt op. Nu weer. Het gaat over de vraag of de sociaaldemocratie in Nederland een voorbeeld moet nemen aan Denemarken. Dan rijst vervolgens de vraag wat hoort te prevaleren: verwachte stemmenwinst of principes. Vervolgens wijs ik op Kok I en II en Rutte II. En daar ga je dus niet op in, maar haalt, volkomen maf, een hier niet ter zake doenende partij bij. Kortom: vind je dat de PvdA, zoals genoemd, destijds gekozen heeft voor haar mondiale uitgangspunten of die grotendeels inleverde om samen met de VVD te gaan regeren. Daarbij het neoliberalisme omarmend en de sociale aspecten ( zie haar uitgangspunten) verwaarlozend. En onderbouw a.u.b. eens je beweringen, Ouwens!

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart16 jun. 2019 - 11:26

Op zichzelf is de gedachte juist, dat als je rechtse standpunten inneemt je rechts kiezers zult aantrekken en linkse kiezers zult afstoten. Hoe dit uitpakt laat het bovenstaande - steekproefsgewijs, dus met ontiegelijk veel slagen om de arm - zien. Interessant, wellicht, voor beroepspolitici, plucheplakkers, marketeers, mannetjesmakers etc. Wie zijn kiezers geen loer wil draaien - en daar hoort Mark R. duidelijk niet bij - haalt zijn schouders op.

Meinhart1
Meinhart116 jun. 2019 - 11:23

Aangezien groen links en D’66 de koers varen zou het geweldig zijn wanneer het tot een fusie zou komen: progressief en groen. Bij de PvdA Asscher eruit en ze kunnen zo grootste worden. Voila een mooi nieuws links kabinet bij de volgende verkiezingen

de Boer2
de Boer216 jun. 2019 - 11:14

Je kunt wel allerlei tabellen gebruiken en veel woorden, maar het antwoord is erg simpel: als de PvdA doet als haar Deense zuster hebben we hier zo weer een grote PvdA. Maar dan wel de zoveelste populistische partij. . En Asscher is al nadrukkelijk en consequent bezig de mensen te behagen. Rutte doet het ook wel, maar dat zie ik als een vlekje dat iemand menselijk maakt. Ik zit niet op welke populistische partij dan ook te wachten. Mij hoef je echt niet aan te komen met me te behagen want populisme is het voorstadium van corruptie.

3 Reacties
Johan de Vet
Johan de Vet16 jun. 2019 - 14:43

Het ging mis met de PVDA toen ze 'Politiek Correct' begonnen te worden. Bepaalde onwelgevalligheden binnen de Islamitische gemeenschap begonnen te vergoeilijken. Wanneer een hand in hand lopend homostel door moslims wordt afgetuigd, dan wordt er een frame opgetrokken dat het homostel het uitlokte. Wanneer een mosllima onder dwang met haar neef moet trouwen, dan is de PVDA muisstil en wordt de moslima aan haar lot overgelaten. Net als bij de Waalse zusterpartij PS wordt de moslimkiezer als een wingewest gezien. Er zijn bijna een miljoen moslims in Nederland. Wanneer we daar 20% van binnenhalen, dan hebben we er 5 zetels bij. De moslimwereld is een wereld van vriendendiensten. En wanneer de vriendendiensten iets te groot worden, dan is er sprake van clientisme en privileges. Deze privileges hebben de PVDA aardig de kop gekost. Het traditionele elektoraat is aardig uitgedunt. Het eerste teken aan de wand was het verwijderen van Arkazan en Ozturk uit de PVDA. Deze maakten het te bont. Asscher had toen door moeten pakken. En dat heeft hij toen niet gedaan. En toen kwam Denk. De moslims kregen een eigen politieke partij. De PVDA verloor zo een groot deel van zijn elektoraal. Nu is het de kunst van de PVDA om schoon schip te maken. Het Deense voorbeeld zou best navolging kunnen hebben bij de PVDA.

Dehnus
Dehnus16 jun. 2019 - 17:17

@ Johan de Vet: Laten we het maar niet over rechts politiek correct hebben he? Want jullie hebben toch een zooitje lange tenen. Goede morgen zeg, en nee vragen voor wat respect voor een transgender persoon is niet politiek correct dat is gewoon een vraag. Als jij dat niet wilt? best, maar dan hoeft die transgender persoon je toch ook niet leuk te vinden? Of moet die dat maar verplicht van de wet? (lekker Rechts Politiek correct weer). Om nog maar van vlaggen, constante gezanik over het kleinste beledigingetje en media grapje nog maar te zwijgen. Nu ook weer, thierytomaatje is met de scooter op de bon geslingerd OOOH WAT ZIJN ZE WEER BOOOOOOOOOS! :P.

Sonic2
Sonic217 jun. 2019 - 15:48

@ Johan de Vet en vele anderen Het begon mis te gaan met de PvDA toen ze de verzorgingsstaat in de uitverkoop deden. Je kon het niet veel politieke correcter krijgen als Cohen in 2010 of Samsom in 2012. Cohen greep maar net naast het Torentje. Samsom haalde 38 zetels. Onzin dus. En met de PvdA is het helemaal niet mis. De PvdA kan gewoon weer in 2021 20 a 30 zetels halen. En omdat rechts en zeker haar radicale variant zo enorm arrogant was, had ze totaal niet door dat er buiten hun tweestrijd een sociaal liberale revolte zich afspeelde met Timmermans. Uiteraard praat jouw soort daar nooit over. Asscher premier? Ik zou het niet uit sluiten. Alleen arrogante rechts radicalen doen het nog. In je Geenstijl/ Dagelijkse Standaard bubbel zal je ze niet treffen. Maar in de normale wereld stikt het van de mensen die PvDA kunnen en willen stemmen. Face it. Mijn meest mooie politieke moment wat ik ooit mee gemaakt heb. De totale verbijstering bij dat vreselijk arrogante rechts radicale volk na de overwinning van Timmermans. En maar klagen over de opkomst haha. Wat een volk. Wat een triest volk.

Satya
Satya16 jun. 2019 - 11:13

'Voorstel F Verplichting van asielzoekers om hun juwelen en goud in te leveren om daarmee mee te betalen aan hun verblijf Goed voorstel 30%, Geen goed voorstel 58%, Weet niet 12%.' De diefstal van het westen gaat nog niet ver genoeg? Ongelooflijk, wat een treurnis. De diefstal door het westen zorgt nu juist voor de migratie.

1 Reactie
michellekepen
michellekepen16 jun. 2019 - 17:03

Satya, Ik ga er van uit dat DK een redelijk vergelijkbaar vangnet (sociaal systeem) kent als Nederland. Dat system houdt onder andere in dat mensen die een beroep doen op het vangnet, bijstand of vergelijkbaar (waar de gemeenschap dus voor opdraait), niet zelf over middelen beschikken om hun bestaan te bekostigen. Klinkt logisch. Misschien dat u er geen moeite mee heeft om bemiddelde mensen te onderhouden, maar de meeste burgers passen daarvoor. Nu zijn er mensen die wel over kapitaal beschikken, maar desondanks van de bijstand gebruik wensen te maken. Bij sommige mensen bestaat dat kapitaal mede uit (een aanzienlijke hoeveelheid) sieraden. Soms zelfs in de vorm van puur goud. Bruidsschatten enzo. Die Deense wet is bedoeld om deze onwenselijke situatie te onderkennen en te voorkomen: beroep op bijstand(sachtige) voorzieningen, maar tegelijkertijd over een serieus vermogen beschikken. Voor zover ik weet (ik vertoef geregeld in DK) is er in praktijk niet of nauwelijks een beroep op deze wet gedaan. Boze tongen beweren dat dit ook te maken kan hebben met het gegeven dat sieraden relatief makkelijk te verbergen zijn. Wat dit te maken heeft met diefstal, is mij onduidelijk. Ik zou eerder zeggen, beroep doen op bijstand terwijl je over kapitaal beschikt, dat is diefstal. Diefstal van de gemeenschap. Maar wat me in deze helemaal ontgaat is uw "diefstal van het westen". Of moet ik het zo lezen dat u van mening bent dat deze regels en wetten alleen voor autochtone bijstand genieters zouden moeten gelden?

Ellen Schoof
Ellen Schoof16 jun. 2019 - 11:06

Leuk bedacht, meneer De Hond, maar dat is net zoiets als GroenLinks vragen het eten van vlees en het vliegen te bevorderen en de SGP te vragen om met een programma voor meer vloeken op school in te stemmen. Ik kan het ook zeggen met een gedicht. Ademnood op links Als op een junidag je linker hartkamer in plastic soep oplost – klappen buiten de rozen rest finishing touch van zelfpromopapegaaien die stevige rotsen onder Atlantisch breukvlak laten verdwijnen De zon ging in 2017 onder om nooit meer op te komen zo koud, soms ontdooid door duizenden demonstranten zie hoe steeds meer partijen richting alt-right schuiven brengen liefde tot zwijgen, drijven mee in luguber West-Europa treft 75 jaar later een spooknacht vol donderklappen, weergoden bliksemen tegen verrechtsing werkt stug door tijdens D-Day75 met macho’s doodsbang voor ruige meiden

Auslander
Auslander16 jun. 2019 - 10:53

De links van Nederland heeft zo’n onderzoek niet nodig om tot de conclusie te komen dat een succesvolle PvdA rondom rechtse Thema’s per definitie winst is voor de links. Niet dat ermee het succes van PvdA als succes van links gezien dient te worden maar dat de verdere rechtse polarisatie, waar ook de PvdA bij hoort, de linkse aanhang onder de rechtse politiek marginaliseert en naar linkse partijen laat schuiven. Daarmee wordt de politieke polarisatie scherper en deze dwingt de links om van rechtse thema’s afstand te nemen en zich wenden aan wat de linkse politiek eensgezind en sterk maakt. Dat is ook wat in Deense politiek aan de hand is. In de Nederlandse politiek betekent deze dat links de (sociaaldemocratie benadering van) immigratie en “integratie” laat afhangen van de versterking van de positie van laag en midden van de samenleving (incl. de migranten burgers). De opnieuw een keuze van PvdA voor rechtser VVD en CDA zal in kortste tijd de PvdA laten compleet wegvagen van politieke arena van Nederland. Dat zal ook een succes wezen voor links. De keuze ligt natuurlijk bij SP, GL en in mindere mate bij PvdD en D66. Zij bepalen of PvdA nog een leven gegund is of niet!

2C
2C16 jun. 2019 - 10:01

Interessant onderzoek van Maurice de Hond. Een streng beleid m.b.t. immigratie brengt ook weer enige logica en coherentie terug bij de PvdA: massa-immigratie en het idee van open grenzen kan logisch gezien nooit en nimmer samengaan met het instandhouden van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat. Net als de Deense sociaal-democraten staat de PvdA synomiem (denk aan o.a. Drees) met het verwezenlijken van de verzorgingsstaat en een systeem van uitgebreide sociale zekerheid. Uit de cijfers van Maurice de Hond blijkt kennelijk veel neo-liberale sympathie bij kiezers van D66 en GroenLinks. De vraag of "De lagere klassen hebben de prijs moeten betalen voor betalen voor de massa-immigratie" wordt door een grote meerderheid van D66 en GL kiezers ontkennend beantwoord! Dat vind ik eigenlijk wel schokkend. Uit economisch onderzoek blijkt nl. dat lagere klassen en inkomensgroepen het meest lijden door de komst van immigranten. Immigranten zijn in de meeste gevallen directe concurrenten voor mensen uit lagere inkomensgroepen. Het bedrijfsleven is doorgaans ook zeer blij met immigratie omdat dit lonen laag kan houden en werknemers onder de knoet kan houden. Maar blijkbaar wordt deze opvatting ook gedeeld door veel D66 en GL-kiezers.

2 Reacties
Satya
Satya16 jun. 2019 - 11:54

Het zijn nig steeds de mensen die migreren die de prijs betalen voor de welvaart hier. Volgens mij moet dat een keer in de discussie meegenomen worden ipv het medelijden proberen aan te wakkeren voor de Nederlandse economische onderklasse die een erg bevoorrecht leven leidt.

Sonic2
Sonic217 jun. 2019 - 15:55

@ 2C 2 keer onzin. Ten eerste kan de sociaal democratie ook zonder arbeiders of de oude klassieke achterban. Je redt het ook wel als je als PvdA zijnde het over de GL/ D66 en DENK boeg gooit. Dan ben je misschien 4e of vijfde partij van het land. Maar ook gewoon een gesprekspartner. Je kunt prima 15 zetels halen zonder SP/PVV en FvD invloeden. En ten tweede spenderen socialisten nogal veel geld. Kijk maar naar het programma van de SP. Die eigenlijk niet echte keuzes maakt. Jij laat het beeld ontstaan alsof SP en PvdA het land laten vollopen en dat het de verzorgingsstaat opblaast en dat vooral SP dan in de verzorgingsstaat gaat hakken. Verdiep je eens in de economische denkwereld van iemand die SP stemt. Altijd die onzin trouwens over dat zaken onbetaalbaar zijn. We hebben een overschot van 11 miljard. We kunnen spotgoedkoop geld lenen. De staatsschuld is extreem laag. Wanneer houden neoliberalen nu eens eindelijk op? Tot we een overschot hebben van 50 miljard? Ik pleit niet voor open grenzen. Maar u overdrijft schromelijk.

JohnVKR
JohnVKR16 jun. 2019 - 9:47

Wat Maurice de Hond hier feitelijk betoogt is dat het in de politiek niet meer om je eigen principes moet gaan. Moraliteit mag wat Maurice de Hond betreft geen enkele rol meer spelen. Maurice de Hond pleit ervoor dat we politiek moeten zien als marketing. Waar ligt het grootste gat in de markt? Waar valt de winst te behalen? En daar gaan we dan vervolgens ons standpunt op aanpassen. Het moet volgens Maurice de Hond beslist niet meer gaan om je eigen visie, om op basis daarvan te proberen grote groepen kiezers te overtuigen. Nee, het moet er volgens Maurice Hond om gaan wat de markt vindt, met als consequentie dat PvdA, VVD, PVV, SP, FVD, CDA, D66, straks allemaal op elkaar gaan lijken en grosso modo hetzelfde beleid gaan bepleiten. Sterker nog, de consequentie van dit pleidooi van Maurice de Hond is dat steeds meer politici zich stevig gaan uitspreken tegen de multiculturele samenleving, met als vanzelfsprekend gevolg dat de discriminatie op de arbeidsmarkt verder gaat toenemen - hartelijk dank daarvoor Maurice - en bevolkingsgroepen nog meer tegenover elkaar komen te staan. Wat een geweldig advies Maurice! Top! Als het aan Maurice de Hond ligt, moet je die kiezersmarkt dus vooral voeden met negatieve gevoelens over immigratie, integratie, islam, enzovoorts, want dat kan weleens een succesvolle strategie zijn om kiezers jouw kant op te krijgen. Wat Maurice de Hond hier bepleit is dus een hele enge, benauwende, griezelige strategie. Natuurlijk, dit is het verdienmodel van Maurice de Hond zelf. Met dit soort analyses verdient hij zijn geld. Maar dat doet hij wel over de hoofden van miljoenen allochtone Nederlanders en de Nederlandse samenleving als geheel. Dit verdienmodel van Maurice de Hond leidt er toe dat we kiezers op de wat langere termijn weleens dezelfde kant op zouden kunnen sturen als waarmee in 1933 de NSDAP in Duitsland op democratische wijze de verkiezingen won. Met politici als Kok en Lubbers, wat je ook van hen mag vinden en hoeveel zij ook fout hebben gedaan, hadden we politiek leiders die het volstrekt verwerpelijk vonden om als politicus in te spelen op gevoelens die uiteindelijk kunnen resulteren in haat jegens grote bevolkingsgroepen in ons land. Maurice de Hond pleit vandaag voor het tegenovergestelde. Mag ik dit pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vinden?

9 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 9:59

@ JohnVKR Jij schrijft: Mag ik dit pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vinden? Nou nee, het valt mee vind ik. Maurice de Hond laat zien wat het meeste resultaat oplevert als je politiek ziet als marketting. Ik zie regelmatig op deze website teksten van mensen met extreem rechtse opvattingen die vinden dat de PvdA een extreem rechtse koers moet varen. De Hond laat zien dat zoiets inderdaad stemmers oplevert. Hij zoekt zelfs uit om welke standpunten het gaat, maar hij zegt volgens mij nergens dat de PvdA dit ook moet doen. Op mij heeft deze tekst dan ook een ander effect dan op jou. Ik realiseer mij weer eens wat mensen waarmee ik dit land deel zoal denken. Hoe zij naar anderen kijken. Wat zij oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen. Ik stel slechts vast dat ik weinig heb met de gemiddelde Nederlander. Misschien is dat een conclusie die nog ernstiger is als die van jou, ik vind de gemiddelde Nederlander dus eng, maar ik kan dat niet De Hond verwijten.

José
José16 jun. 2019 - 10:37

Pieter Stockmans heeft een diepgaander analyse van de Deense verkiezingsuitslag gemaakt en de lessen die eruit getrokken kunnen worden. https://www.mo.be/analyse/de-toverformule-van-de-deense-sociaaldemocraten

M7
M716 jun. 2019 - 10:54

" Mag ik dit pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vinden? " Nee, dat mag u niet. De Hond brengt als onderzoeker alleen in beeld . en voorspelt obv zijn onderzoeken wat er gebeuren zou wanneer... Om dat uit te leggen als " een pleidooi van Maurice de Hond ..." is een onterecht verwijt aan het adres van de Hond. Ik zie het meer als een interessant onderzoek in de categorie " what if.."

Auslander
Auslander16 jun. 2019 - 11:25

@ JohnVKR Maurice de Hond is niet gefocust op politieke doelen voor zichzelf, althans als een succesvolle “opiniemeter”. Hoe meer en langer hij succes heeft, zou hij gedwongen afstand houden van partijpolitiek. Daar ben ik in ieder geval zeker van. Ik gun hem daarom meer inkomsten in zijn vak! Maar of het Maurice de Hond is die “over de hoofden van miljoenen allochtone Nederlanders en de Nederlandse samenleving als geheel” eigen profijt van maakt, kan ik natuurlijk niet mee eens zijn. Anders, zou ik ook de joop.nl van hetzelfde betichten. De kiezers zijn natuurlijk beïnvloedbaar, maar het zijn de politieke partijen die achter deze beïnvloeding zitten en niet de vakmensen (zoals wat poplisten ons voorhouden). Zolang geen strategische belangen in spel zitten, zijn de kiezers altijd beïnvloedbaar. Wat de PvdA overkwam is duidelijke voorbeeld hiervoor. “Mag ik dit pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vinden?” Natuurlijk en wel. Dat vind ik ook. Maar niet vanwege hoe hij ermee tewerk gaat, wel vanwege het feit dat in dit land een groot meerderheid tegen immigratie is, hetzelfde meerderheid die geen last heeft van racistisch discrimineren, beleidsmatige en structurele uitsluiting van migrantenburgers van gelijke behandeling in dit land. En ik vind het eng dat de politieke opinievorming, ook in linkse vleugel, nog steeds gebaseerd is op meeliften met dit racisme.

Satya
Satya16 jun. 2019 - 11:58

'Nee, dat mag u niet.' Tuurlijk wel.

JohnVKR
JohnVKR16 jun. 2019 - 12:23

@Daan Ouwens @M @Auslander Kijken we terug op de afgelopen 20 jaar, dan is de invloed van de Lijst Pim Fortuyn, Leefbaar Rotterdam, PVV, FVD veel groter geweest dan het aantal kiezers dat ze hebben getrokken. Dankzij deze partijen hebben we nu bijvoorbeeld elke ochtend twee uur lang ontbijttelevisie van een omroep die structureel mooie verhalen vertelt over autochtone Nederlanders en structureel negatieve verhalen over allochtone Nederlanders. Ander gezegd: een omroep die structureel bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Dankzij de populistische partijen zien we dat politici als Stef Blok en Sybrand Buma een wij- versus-zij visie zijn gaan uitdragen. En zien we dat bijvoorbeeld de SP hun visie uit de jaren zeventig en tachtig is gaan hergebruiken, namelijk dat buitenlanders onze bannen inpikken. Dankzij de populistische partijen zien we dat de discriminatie op de arbeidsmarkt een structureel karakter heeft gekregen. Maurice de Hond adviseert de PvdA om een met die van Blok, Buma en Marijnissen vergelijkbare visie te gaan uitdragen. Maar wanneer de PvdA nog verder richting de anti-immigratie-populisten van PVV en FVD opschuift, zullen die anti-immigratie-populisten zich gedwongen voelen nog extremere standpunten in te nemen. Met als gevolg dat onze samenleving nog meer wordt vergiftigd dan 'ie nu al is... en de opiniepeilingen van Maurice de Hond nog negatievere uitslagen zullen gaan geven over hoe Nederlanders tegen de multiculturele samenleving aankijken. Vanuit die wetenschap vind ik het pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng. De burgeroorlog in voormalig Joegoslavië ontstond doordat politici van verschillende etnische en religieuze stromingen hun achterban gingen ophitsen tegen zogenaamd vijandige bevolkingsgroepen. Dat is wat de PVV en FVD nu ook doen, en wat deze partijen waarschijnlijk in nog extremere mate zullen gaan doen als de PvdA het advies van Maurice de Hond opvolgt. Want PVV en FVD moeten zich natuurlijk wel kunnen blijven onderscheiden. Dus ja, ik blijf bij mijn constatering dat ik het pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vind.

Auslander
Auslander16 jun. 2019 - 15:43

@ JohnVKR Ik zie nog een antimigrantenpartij strategisch winst voor migranten. Elke extra antimigrantenpartij polariseert de rechtse basis van politieke racisme verder en verzwakt het institutioneel racisme. Of links daar de vruchten van plukt of niet, ligt dan aan de mate van linkse afstand tot raciale/etnische behandeling van migranten. Maar dat is geen issue van belang onder de migrantenpolitiek. Deze laatste moet zien eigen weg te vinden onder de (witte) links en rechts in Nederland. Bovendien ik zie niet het populisme als boosdoener maar het racisme en neoliberaal agenda van VVD en CDA die de rest, o.a. de populisten en andere rechtse partijen tot leven brengen.

DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 19:35

@ JohnVKR Jij schrijft: Dus ja, ik blijf bij mijn constatering dat ik het pleidooi van Maurice de Hond heel erg eng vind. Ik zou het met je eens zijn als De Hond dat pleidooi hield. Maar dat doet hij niet.

JohnVKR
JohnVKR16 jun. 2019 - 23:05

@DaanOuwens De Hond eindigt zijn analyse met: "Dit laat zien dat een duidelijk strenger beleid ten aanzien van immigratie en integratie van de PvdA per saldo de PvdA winst kan opleveren en de linkse partijen kan doen groeien, zoals het ook in Denemarken is gebeurd." De Hond geeft in zijn analyse vooral aan wat de voordelen voor de PvdA zijn met een keus voor de Deense strategie, en gaat niet serieus in op de nadelen. Dus ik kan dit echt niet anders interpreteren dan een pleidooi voor de Deense strategie.

Dutchball
Dutchball16 jun. 2019 - 9:35

Interessante gedachte, maar ik vraag me af of die mensen de PvdA niet allang de rug hebben gekeerd. Vraag me soms ook af of de PvdA en het GL niet beter kunnen fuseren. Ze hadden erg veel moeite om verschillende antwoorden te bedenken bij de stemwijzer stellingen van de laatste verkiezingen.

prgrssf
prgrssf16 jun. 2019 - 9:23

De PvdA moet staan waar ze voor staan en niet bezwijken aan populisme.

Katootje2
Katootje216 jun. 2019 - 9:14

De vierde weg: het gaat er niet langer om wat de inhoud is, maar hoe je het meeste stemmen op je kunt verenigen daar zoveel mogelijk mensen naar de mond te praten. Het enige dat telt is (stemmen-)winst: geen neo-liberalisme, maar neo-socialisme.

1 Reactie
Katootje2
Katootje216 jun. 2019 - 9:14

daar moet door zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman16 jun. 2019 - 9:11

Tja… Heel veel onzekerheden, ‘wie weet, misschien’. Het ‘kan’ dit of dat betekenen. Het gaat allemaal maar om een paar procentjes de ene of de andere kant op. De enige zekerheid die we hebben is dat de PvdA in 2012 een heel goed resultaat haalde. Had de partij toen een ‘hard’ migratie- en integratiestandpunt? Nee, ze voerde toen juist een linksige campagne. Die ze vervolgens verraadde in Rutte2 waardoor ze in 2017 bijna niks overhield. Daarnaast is dit onderzoek compleet losgezongen van elke politieke dynamiek. Wat gaan de rechtse partijen doen op moment dat de PvdA een ‘’strenger beleid ten aanzien van immigratie en integratie" gaat voorstaan? Waarschijnlijk een nog ‘strenger’ beleid voeren. Misschien maakt dat de rechtse partijen voor sommige groepen nog aantrekkelijker. Bovendien: serieuze politiek begint met het formuleren van je principes. Vervolgens bedenk je een strategie om mensen voor die principes te winnen. Wat de Hond voorstelt is precies het omgekeerde: eerst kijken wat mensen vinden en daar je programma op afstemmen. Dan kun je net zo goed politieke partijen opheffen en beleid per referendum vormgeven.

3 Reacties
BigKnor
BigKnor16 jun. 2019 - 9:37

@Mark Huysman “Wat gaan de rechtse partijen doen op moment dat de PvdA een ‘’strenger beleid ten aanzien van immigratie en integratie” gaat voorstaan? Waarschijnlijk een nog ‘strenger’ beleid voeren. Misschien maakt dat de rechtse partijen voor sommige groepen nog aantrekkelijker.” Dan heb je blijkbaar de Deense verkiezingen niet gevolgd. De Deense Volkspartij is meer dan gehalveerd. Waarom? De kiezers wilden een links sociaal beleid maar een rechts immigratie beleid. Dat bood de Deense PvdA tot voor kort niet. Ik zo overwegen om op de PvdA te stemmen als zij dit beleid zouden kopiëren.

Satya
Satya16 jun. 2019 - 12:04

BigKnor Dus eigenlijk een eigen volk eerst sociaal beleid wat dan niet echt sociaal is. Nah voor mij geen herverdeling met dit soort lui, dan liever keihard rechts economisch beleid. Niet dat nep rechts dat een zondebok heeft.

Mark Huysman
Mark Huysman16 jun. 2019 - 14:47

[Dan heb je blijkbaar de Deense verkiezingen niet gevolgd. De Deense Volkspartij is meer dan gehalveerd. Waarom? De kiezers wilden een links sociaal beleid maar een rechts immigratie beleid. Dat bood de Deense PvdA tot voor kort niet.] En waarom haalde de Deense PvdA in 2015 dan (iets) meer stemmen dan in 2019? In 2019 waren de grote winnaars op links de sociaal-liberalen (een soort linkse D66) en de socialistische volkspartij (een soort kruising tussen GL en de SP). Beide partijen staan een liberaal integratie- en migratiebeleid voor. De PvdA haalde in 2012 een zeer goed resultaat met een linkse campagne zonder PVV-achtig gedoe rond migratie. ‘De’ kiezers bestaan niet. Sommige kiezers willen dit, anderen dat. Linkse partijen moeten kiezers van linkse standpunten overtuigen ipv zich aanpassen aan rechts racistische standpunten.

gimli55
gimli5516 jun. 2019 - 8:55

Wanneer oportunisme gaat zegevieren boven principes kan de sociaal democratische partijen het woord sociaal uit hun partijprogramma's schrappen. Dan waaien ze met alle winden mee, zonder visie en is de marktwerking in de politiek voltooid.

kipzonderkop
kipzonderkop16 jun. 2019 - 8:45

Als decennia lang kennen wij de EU sociaal-democraten elite (inclusief de PvdA) als links voor verkiezingen en rechts erna om op het pluche te kunnen komen. Heel interessant dus om te zien wat de Deens sociaal-democratische elite nu heeft gedaan. Rechts voor verkiezing wat betreft immigratiebeleid in de (juiste) veronderstelling dat de kiezer naar de mond praten extra zetels oplevert. Het zal niet verbazen als sociaal-democratische elite draaikonten nu na de verkiezing de 360 graden draai compleet maakt. Rechts voor verkiezing en links erna (wat betreft immigratiebeleid) om op het pluche te komen. Zo ontzettend slecht weer voor de democratie dat soort ''progressieve'' partijen als de sociaal-democraten dat ze steeds weer de kiezer belazeren door op cruciale punten hun verkiezingsbeloften niet na te komen. Sterker nog, na verkiezingen een keer op het pluche beleid te gaan voeren dat haaks staat op eerder beloftes. Wat dat betreft kunnen ''progressieve'' partijen een voorbeeld nemen aan lieden als VVD Rutte en president Trump. Of je het er nu mee eens bent of niet, ze proberen te doen wat ze hun kiezers hebben beloofd. En zelfs meer dan dat zoals VVD Rutte heeft laten zien met de dividend belasting. Met steun van ''progressieven'' die, om op het pluche te kunnen komen, het natuurlijk niet konden laten de kiezer te belazeren.

DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 8:36

Prima gedaan van De Hond. Ik denk dat dit wel correct is. De meerderheid van de Nederlandse kiezers stemt rechts of extreem rechts. Dus als de PvdA verder opschuift naar rechts zal dat logischer wijze ook meer kiezers opleveren. De vraag is of je het moet doen. Passen de beleidsmaatregelen uit Denemarken binnen de maatschappijvisie van de PvdA? Volgens mij niet. En daarmee is het dat een theoretische exercitie. En meer praktisch; mensen met dit soort denkbeelden moeten maar gewoon extreem rechts stemmen op SP dat maakt weinig uit.

Sam V
Sam V16 jun. 2019 - 8:35

Dat zijn veel woorden en cijfers om de open deur in te trappen dat je met het overnemen van rechtse standpunten links groter maakt (v.v.). Er vallen mij een aantal andere zaken op: - De GL en D66 stemmer heeft zelf geen enkele last van arbeidsverdringing en criminaliteit en denken dat ze representatief zijn voor de rest van Nederland. Enige realiteitszin zou daar wel wenselijk zijn. - Er zijn een stuk meer voorstanders van een harder immigratie en integratiebeleid dan ik in ieder geval had verwacht en zie in politiek en media. De ophef over Dijkhoff's proefballonnetje over aanpak criminialteit in bepaalde wijken (op Scandinavische leest geschoeid) lijkt bij de kiezer in ieder geval meer steun te kunnen rekenen dan toendertijd de media en politiek ons deden doen geloven. - D66 zal blij zijn dat ze het referendum hebben kunnen killen en meer besluitvorming naar E.U. niveau hebben kunnen tillen. Er zou anders haast geen migrant meer binnen komen. Op Europees niveau duurt dat besef en vooral de implementatie nog wel tien jaar.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 13:08

@ Sam V Jij schrijft; Enige realiteitszin zou daar wel wenselijk zijn. Met name die realiteitszin lijkt mij bij jou geheel afwezig. Want: Iedereen ongeacht stem gedrag met een MBO-3 opleiding of meer heeft geen last van arbeidsverdringing. En iedereen ongeacht stemgedrag heeft last van criminaliteit. Er is al jaren een rechtse meerderheid in Nederland, maar dat maakt de uitspraken van Dijkhoff niet minder discutabel. D66 tilt geen besluitvorming naar Europees niveau en het referendum is opgeheven door een ruime meerderheid in het parlement. Jouw bijdrage bevat dus helemaal geen realiteitszin maar vooral onzin.

Joop den Uil
Joop den Uil16 jun. 2019 - 8:30

theoretisch en analytisch, met 2 belangrijke bedenkingen: - ik zie dit plan in de verste verte niet door Asscher met droge ogen verdedigen en progageren, in acht genomen dat het dan de zoveelste draai zal zijn in zijn principes - de hele statistiek valt in duigen als SP een deel van de terminologie kopieert en de lachende derden ? daar zal ik eens een onderzoek naar plegen .....

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*16 jun. 2019 - 8:24

Ik hoop juist dat de PvdA niet het Deense voorbeeld zal overnemen wat betreft immigratie a.u.b.. Wat blijft dan over wat betreft de kern van de PvdA?. Een eventueel Timmermans effect b.v. zal voor een grote overwinning zorgen wat betreft de PvdA, zelfs een Premierschap, volgens mij. Als Frans Timmermans eventueel geen opvolger zal worden van Jean-Claude Juncker in Brussel, hoop ik echt dat hij eventueel de volgende PvdA partijleider zal worden. Lodewijk Asscher is nog altijd veel te veel geassocieerd met het kabinet Rutte 2, helaas. Toch maar een leuke burgemeesterschap eventueel voor Lodewijk Asscher misschien, b.v. in een leuke stad ergens in de buurt van Amsterdam?. Een fijne zondag. ✌

J. Veenman
J. Veenman16 jun. 2019 - 8:04

Er blijft weinig sociaaldemocratie over met dit soort tactieken. Je kan je sowieso afvragen in hoeverre de Deense SD zo nog als sociaaldemocratische partij getypeerd kan worden. Als een partij de populistische terminologie als "massa-immigratie" over neemt, is het wat mij betreft wel gewoon klaar. Ik hoop van harte dat de PvdA zich nooit zal verlagen tot dit soort goedkope politieke trucjes, om simpelweg een verkiezing te winnen en de idealen over boord te gooien.

Dehnus
Dehnus16 jun. 2019 - 8:04

Kortom de onderklasse tegen elkaar uitspelen, verdeel en heers en het grote geld gaatet het bot er van door, terwijl jij net mag doen alsof je aan de macht bent. Of vier jaar even winst, waarnaar je beschuldigd word van kiezersbedrog omdat je niet genoeg mensen met zwart haar het leven moeilijker gemaakt hebt? Waarom kan de PvdA het probleem niet gewoon benoemen. Rechts, ook de VVD tegenwoordig, vertoon fascistische trekjes, en de onderklasse word tegen elkaar uitgespeeld. Toch simpel! De rest, zoals niet willen regeren met de VVD, wijst zichzelf. Inclusief activistische boodschap!

Frits Jansen
Frits Jansen16 jun. 2019 - 7:52

Met zo'n "linkse" partij heb je geen rechtse partijen meer nodig. De ge-enquêteerden blijken massaal bereid grondrechten te schenden. Factor is zeker de hetze van populusten die de problemen sterk overdrijven. Volgens mij mist Asscher het aan op charismatisch leiderscha

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen16 jun. 2019 - 7:53

Volgens mij mist Asscher charismatisch leiderschap. intelligente man, maar eerder een bestuurder dan een volksvertegenwoordiger.

korheiden2
korheiden216 jun. 2019 - 7:45

Interessante analyse. Het laat volgens mij ook zien dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van een strenger immigratiebeleid, maar dat de huidige politieke verhoudingen dit verhinderen.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2019 - 8:41

@ korheiden Jij schrijft: Het laat volgens mij ook zien dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van een strenger immigratiebeleid, maar dat de huidige politieke verhoudingen dit verhinderen. Zeker dat is mooi toch. Blijkbaar past een dergelijk beleid niet in de uitgangspunten van de politieke partijen. Zelfs binnen de VVD en het CDA valt het bij een deel van de achterban erg slecht. Zo zie je maar meer dat het deel van de bevolking dat beschikt over beschaving en fatsoen soms toch een grotere invloed heeft dan de absolute aantallen laten zien. Mooi toch dat is nou beschaving, het meest ontwikkelde deel van de samenleving is bepalend voor (een deel van) de cultuur. Altijd zo geweest trouwens.

korheiden2
korheiden216 jun. 2019 - 10:27

@Daan : Het klopt wel wat je zegt. Het komt er eigenlijk op neer dat Partijen als Groen Links en D66 meer invloed op de besluitvorming hebben dan het rechtse volksdeel dat vooral op PVV en FVD stemt. Je kunt je wel afvragen hoe democratie zou moeten werken. De meerderheid beslist? Zoals je het stelt is dit dus niet altijd wenselijk. We kiezen nu eenmaal mensen in het parlement die voor ons moeilijke beslissingen nemen. Aan de andere kant krijg je dan de ontevreden kiezer die zich niet vertegenwoordigd voelt. Maar die zal er altijd wel blijven denk ik.