Joop

Hoe moet links reageren op de coronacrisis?

  •    •  
24-03-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
64 keer bekeken
  •  
links

© cc-foto: Pixabay

De coronacrisis en de klimaatcrisis vertonen overeenkomsten. De oorzaken liggen in een economisch systeem gedreven door winsthonger en uitbuiting van arbeid en natuur en een breuk tussen economie en ecologie.
Dit artikel is van: Willem Bos (hoofdredacteur van Grenzeloos), Paul Mepschen (antropoloog) en Jan Willem Stutje (historicus)
De coronacrisis is een crisis van ongekende omvang en met dramatische gevolgen. Het gaat om een wereldwijde gezondheidscrisis, een crisis van de gezondheidszorg en een financiële en economische crisis. In een wereld die al langere tijd gekenmerkt wordt door een grote mate van instabiliteit, gebrek aan internationaal leiderschap, de opkomst van nationalisme, racisme en rechtspopulisme en een zwakke organisatie van de arbeidersklasse, van sociale en linkse bewegingen.
Internationaal staan we pas aan het begin van de coronapandemie. Het coronavirus heeft na China vooral toegeslagen in West Europa, maar de verspreiding gaat snel en zodra de besmetting de vluchtelingenkampen in het Midden Oosten en Zuid Europa, en de sloppenwijken in Afrika, zuidoost Azië en Latijns Amerika bereikt (voor zover dat nog niet is gebeurd) zijn de gevolgen niet te overzien. De gezondheidszorg in die landen kan een explosieve stijging van besmettingen niet aan, zeker niet in de metropolen met tien tot twintig miljoen inwoners, waar de mensen dicht op elkaar leven.
De economische effecten van deze crisis zijn enorm. Het gaat niet alleen om de economische gevolgen van de pandemie op zich, hoe groot die ook zijn, maar ook om het feit dat de pandemie als ontsteker functioneert voor een recessie/crisis die al langere tijd op de loer ligt. Met een wereldwijde toename van ongelijkheid en groeiende verarming in het verschiet. De meest kwetsbare groepen worden het hardst getroffen.
Het is geen toeval dat er de afgelopen jaren in steeds hogere frequentie nieuwe virussen opduiken, zoals MERS, SARS, H1N1, Zika, Ebola. Dat heeft alles te maken met de neoliberale globalisering, het zieke en ziekmakende systeem van voedselproductie gedomineerd door de agro-industrie en het verdwijnen van natuurlijke ecosystemen, met name primaire bossen.
De farmaceutische industrie, gedomineerd door ‘big farma’, is gericht op het maken van winst en daarom meer geïnteresseerd in het ontwikkelen van geneesmiddelen voor relatief kleine groepen patiënten met veel koopkracht dan op medicijnen met een preventieve werking tegen ziekten die grote groepen arme mensen raken. Op fundamenteel en onafhankelijk onderzoek aan universiteiten is grootschalig bezuinigd, ook in Nederland. Veelbelovende programma’s zijn stopgezet. Onderzoek naar virussen heeft voor de bedrijfstak nauwelijks prioriteit zolang van een uitbraak geen sprake is. Langetermijnplanning is noodzakelijk – maar de markt voorziet daar niet in.
De verspreiding van het virus en de ontwikkeling tot een pandemie was mede mogelijk door de zware bezuinigingen in de curatieve en preventieve gezondheidszorg en de golf van privatiseringen van de afgelopen decennia. Als gevolg hiervan ontbreken in de openbare gezondheidszorg voldoende voorraden aan elementaire voorzieningen, zoals intensive care bedden, beademingsapparatuur, test apparatuur en zelfs mondkapjes. Door het ontbreken van testen in Nederland, de rest van Europa en de VS was een aanpak gebaseerd op voldoende testdata zoals onder andere in Zuid Korea, Taiwan en Singapore onmogelijk. Dat heeft tot verdere verspreiding geleid.
Bij een zo ernstige crisis is een snel en resoluut optreden van de overheid noodzakelijk. Door veertig jaar bezuinigen, privatiseren en marktwerking en door arrogant superioriteitsdenken – is de overheid onvoldoende voorbereid en toegerust voor een dergelijke crisis. Daar komt bij dat de overheid vooral gevestigde belangen beschermt. Steun aan bedrijven en bedrijfstakken krijgt prioriteit boven steun aan mensen die zich het minst kunnen verweren: daklozen, vluchtelingen, arbeidsmigranten, alleenstaande ouderen, zzp’ers, flexibele arbeidskrachten; aan vooral vrouwen en mensen van kleur die in de zorg, schoonmaak en thuis opdraaien voor de gevolgen van de epidemie en de getroffen maatregelen.
Ingrijpen in crises als deze is noodzakelijk. Van een overheid mag worden verwacht dat ze de bevolking beschermt door het afkondigen van bepaalde verordeningen en het verdelen van schaarse middelen. Afgezien van het feit dat de getroffen maatregelen selectief zijn, kwamen ze vaak ook te laat. Dat was het geval met het sluiten van scholen, met het starten van testprogramma’s en met de maatregelen die ‘social distancing’ mogelijk maken. Toch moeten we ernstig onder ogen zien dat autoritaire maatregelen de relatie tussen burgers en de staat op de lange termijn fundamenteel kunnen veranderen. Een crisis van deze omvang is een ideale gelegenheid om nu allerlei maatregelen door te zetten die onder ‘normale’ omstandigheden niet genomen kunnen worden – zoals extreme vormen van controle, beveiliging en toezicht. Dit is wat Naomi Klein ‘shocktherapie’ noemt. Het is van belang de samenleving en democratische en sociale rechten te beschermen. Het vergt een kritische houding en massale initiatieven ‘van onderop’ om nieuwe vormen van solidariteit, verzet en democratische controle mogelijk te maken.
Het coronavirus maakt geen onderscheid naar huidskleur. Iedereen kan er door besmet raken. Hoe ernstig de ziekte bij een persoon toeslaat, hangt af van verschillende factoren: leeftijd maar ook sociale klasse en individuele conditie en gezondheid. Het coronavirus is kleurenblind, maar de maatschappij waarin het virus toeslaat is dat niet. Het virus treft mensen van kleur buitengewoon hard, omdat ze naar verhouding vaker arm zijn, onder slechte omstandigheden leven, minder mogelijkheden hebben om afstand van anderen in acht te nemen en minder toegang tot gezondheidszorg hebben. In deze crisis hebben we te maken met de versterking van racisme en vreemdelingenhaat. De omschrijving van corona als ‘een buitenlands virus’ (Trump) en discriminatie van en geweld tegen mensen met een Aziatische achtergrond zijn daar uitdrukking van. Voor rechtspopulisten en post-fascisten is een dergelijke crisissituatie – met de daarbij behorende angst en frustratie onder de bevolking – bovendien een ideale voedingsbodem voor hun giftige ideeën over ‘wij’ en ‘de ander’, de noodzaak van autoritair leiderschap en het sluiten van de grenzen.
Links maakt een fout als ze denkt dat dit alles vanzelf overgaat en ze vast kan houden aan de gebruikelijke prioriteiten en gangbare wijze van werken. Links moet nauwkeurig het specifieke verband van deze crisis en het DNA van het kapitalistisch systeem analyseren. Zowel de directe oorzaken – namelijk de door winst gedreven globale agro-industrie en de rol van de multinationale en agro-industriële ondernemingen – als de oorzaken van de verspreiding, namelijk de afbraak van gezondheidssystemen en de rol van ‘big farma’. Ook het crisisbeleid van de overheid moet kritisch bezien worden. Het is duidelijk dat het gevaar van dit virus onderschat is en maatregelen te laat of te halfslachtig waren en er onvoldoende medische en andere capaciteit is vrijgemaakt.
Links moet in de strijd tegen de crisis uitgaan van de belangen van de getroffenen en de meeste kwetsbaren en niet van het veilig stellen van de politieke en economische belangen van de rijken. Het impliceert het onmiddellijk in gemeenschapshanden brengen van de hele gezondheidsinfrastructuur, de socialisatie van privéklinieken, medische voorraden en van alle voorzieningen en diensten en personeel die verder ingezet kunnen worden om hulp aan de slachtoffers te verlenen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Voor de meest kwetsbare groepen: vluchtelingen, daklozen, arbeidsmigranten, mensen met psychiatrische problemen, mensen (met name vrouwen en kinderen) die slachtoffer zijn of dreigen te worden van (huiselijk) geweld en kwetsbare mensen uit LHBTIQ gemeenschappen, dient veilige huisvesting te worden geregeld, bijvoorbeeld in de leegstaande hotels, bedrijfspanden en andere geschikte accommodaties. Huisuitzettingen of sancties wegens huurschuld en het afsluiten van voorzieningen wegens wanbetaling moeten verboden worden. Iedereen moet ongeacht verzekering gratis toegang hebben tot alle noodzakelijke medische voorzieningen, medicijnen en beschermingsmiddelen. Voor mensen in gevangenschap moeten specifieke maatregelen genomen worden die hun gezondheid beschermen.
Alle werknemers dienen van voldoende beschermende middelen te worden voorzien en in staat gesteld worden om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen tegen besmetting in acht te nemen, zoals de FNV eist. Iedere werkplek waar dit niet het geval is moet door de werknemers zelf worden gesloten, waarbij zij hun volledige loon doorbetaald krijgen. De staking van de Italiaanse arbeiders in de auto-industrie is een voorbeeld van noodzakelijke sociale strijd op dit vlak. Alle werknemers in niet-essentiële productie en diensten moeten het recht hebben om het werk te staken met behoud van loon.
Iedereen die door de crisis of door de maatregelen in het kader van de crisis geheel of gedeeltelijk werkloos raakt of in inkomen achteruit gaat dient volledig gecompenseerd te worden om de koopkracht in stand te houden. De salarissen in vitale sectoren als de zorg en het onderwijs dienen drastisch verhoogd te worden. Dat geldt in de eerste plaats voor die van schoonmakers, verpleegkundigen en ambulance personeel en andere onderbetaalde functies.
Door de noodzaak om afstand van elkaar te houden moeten allerlei sociaal culturele instellingen en zelfs voedselbanken sluiten en raken mensen geïsoleerd. We zien initiatieven ontstaan om slachtoffers van het virus, mensen die in isolatie zitten of werkers in de zorg te helpen en te steunen. Door boodschappen te doen, op kinderen te passen, bepaalde taken over te nemen of gewoon contact te onderhouden. Dat soort initiatieven kunnen niet genoeg gesteund en geprezen worden. Maatschappelijke organisaties, vakbonden en sociale bewegingen moeten zich inzetten om het samenleven te verdedigen en zelforganisaties te steunen en uit te bouwen op manieren die in overeenstemming zijn met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Solidariteit is ons belangrijkste wapen in deze crisis.
De coronacrisis en de klimaatcrisis vertonen overeenkomsten. De oorzaken liggen in een economisch systeem gedreven door winsthonger en uitbuiting van arbeid en natuur en een breuk tussen economie en ecologie. Er worden nu ongepland enkele maatregelen getroffen die eerder genomen hadden moeten worden, zoals het beperken van het vliegverkeer en het woon-werkverkeer en het afgelasten van geld en energie verslindende spektakels als de Formule 1-races. Tegelijkertijd worden veel noodzakelijke maatregelen die de transitie naar een koolstofvrije en groene economie dichterbij brengt nog niet genomen. We moeten strijden voor een samenleving waarin dergelijke maatregelen planmatig en structureel worden, zodat – als de coronacrisis is uitgewoed – het kapitalisme niet weer zijn gewone gang neemt.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

Mark Huysman
Mark Huysman26 mrt. 2020 - 16:39

Eén van de schrijvers van bovenstaand stuk reageert op opmerkingen die door reageerders hier gemaakt zijn: https://www.grenzeloos.org/content/corona-een-natuurverschijnsel

2 Reacties
Pater
Pater27 mrt. 2020 - 5:08

@Z Helemaal gelijk. Dat neemt niet weg dat het neoliberalisme, even los van het virus, de macht van het kapitaal naar ongekende hoogtes heeft gedreven (gemeten vanaf zeg 1945), en dat dat ten koste gaat van mensen en milieu. Wat mij betreft, ik ben opportunistisch genoeg om de behoefte van veel mensen aan een nieuwe start na de tegen de coronacrisis te gebruiken !

Mark Huysman
Mark Huysman27 mrt. 2020 - 6:45

[Wat een grenzeloze aan complottheorieeen grenzende onzinverhandeling.] Volgens mij is het geen ‘complotthorie’ als je een verband legt tussen de ontbossing die grote agro-bedrijven doorvoeren en het overslaan van virussen van dieren op mensen. Je mag denken dat die twee dingen niks met elkaar te maken hebben maar de biologen die dit wel aanstippen kun je moeilijk van complottheorieën beschuldigen: nergens wordt gesuggereerd dat het een bewust complot is. Het één is een gevolg van het andere: als je bossen kapt of verbrandt voor landbouw of veeteelt dan wordt de kans groter dat, zoals Rob Wallace uitlegt ‘voorheen ingesloten ziekteverwekkers in de lokale veeteelt en in gemeenschappen terechtkomen’. Ik ben zelf geen bioloog maar mij lijkt dit niet zo’n onlogische conclusie.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 8:24

In eerste instantie verlang ik naar de voorlichting van het auteur - wie of wat beschouwt hij zelf als "links" in Nederland. Korte omschrijving zou ook kunnen voldoen.

1 Reactie
Peterrr2
Peterrr225 mrt. 2020 - 12:41

Volgens DaanOuwens hoort de SP daar niet bij. Want die partij staat rechts naast de PVV en FvD. Volgens Ouwens is dit een typisch SP verhaal, dus een extreem rechts verhaal. Deze schrijver is dus ook extreem rechts en niet links. Tenminste... volgens DaanOuwens dan.

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 4:00

"Het is geen toeval dat er de afgelopen jaren in steeds hogere frequentie nieuwe virussen opduiken, zoals MERS, SARS, H1N1, Zika, Ebola. Dat heeft alles te maken met de neoliberale globalisering, het zieke en ziekmakende systeem van voedselproductie gedomineerd door de agro-industrie en het verdwijnen van natuurlijke ecosystemen, met name primaire bossen." Korte typering: gemakzuchtig gelul. Dit nieuwe virus lijkt meer te leggen aan het (indirect) opeten van vleermuizen. Zika een de denguemug. Ebola: waarschijnlijk vleerhonden. Natuurlijk is de snelle verspreiding een gevolg van de enorm toegenomen reislust, maar neoliberale globalisering of niet, die is hooguit voor een beetje terug te dringen (bijv. vliegen duurder maken).

10 Reacties
Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 8:19

("Dit nieuwe virus lijkt meer te leggen aan het (indirect) opeten van vleermuizen.") Met alle respect, mooie polder fabeltjes. Mogelijk heeft u weinig op internet gezocht naar de standpunt van buitenlandse specialisten op dit gebied. U zou bijvoorbeeld het interview van Dr Paul Cottrell (Harvard-University) overt deze problematiek willen opzoeken, deze mensen weten veel meer dan ons te vertellen omdat ze specialisten zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2020 - 9:48

@Pater Paul Mepschen wijst hieronder op een interview met de evolutionair bioloog Rob Wallace. Wallace antwoordt op de vraag of we kunnen volstaan met de constatering dat het beginpunt van het virus op die markt in Wuhan ligt: Yes and no. There are spatial clues in favor of the notion. Contact tracing linked infections back to the Hunan Wholesale Sea Food Market in Wuhan, where wild animals were sold. Environmental sampling does appear to pinpoint the west end of the market where wild animals were held. But how far back and how widely should we investigate? When exactly did the emergency really begin? The focus on the market misses the origins of wild agriculture out in the hinterlands and its increasing capitalization. Globally, and in China, wild food is becoming more formalized as an economic sector. But its relationship with industrial agriculture extends beyond merely sharing the same moneybags. As industrial production–hog, poultry, and the like–expand into primary forest, it places pressure on wild food operators to dredge further into the forest for source populations, increasing the interface with, and spillover of, new pathogens, including Covid-19.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 14:08

Gemakzuchtig gelul, want Zika en de denguemug kun je niet eten.

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 14:47

De Chinese vraag naar levend wild op de markt is allang verboden. De autoriteiten durfden slecht te handhaven, dat zal nu zeker veranderd zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 mrt. 2020 - 14:52

Googelen is geen methode om expert te worden op een bepaald terrein. De RIVM deskundigen hebben een grote voorsprong.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 mrt. 2020 - 17:14

Bushmeat is gevaarlijk maar ook onder de stedelijke bougoisie in Afrika onverminderd populair. Er is ook een internationale markt voor. Met name de handel is een grote bedreiging van de biodiversiteit. https://www.nationalgeographic.com/animals/reference/bushmeat-explained/

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 6:37

@Lib Cottrell viel vooral op door het Amerikaanse CDC te beschuldigen van achterhouden van de waarheid. @Verdulleme Dat je die mug niet kunt eten klopt, dat beweerde ik ook niet. Het is wel de veroorzaker van Zika, zoals verbonden waarschijnlijk van ebola. Snap je het nu ? Gemakzuchtig gelul schrijf ik alleen als ik daar argumenten voor heb, i.t.t. jou. @Huysman Ongetwijfeld dringen de bush meat zoekers dieper door in de bossen, maar de sleutel lijkt me in dit geval toch de gebrekkige handhaving van een ingesteld verbod, na het sarsvirus dat hier ook ontstond. @Danielle Wist niet dat de behoefte aan bush meat zo breed was. Maar ook in Afrika zal de bewustwording van de gevaren nu wel toenemen.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 8:26

Dat Zika en Dengue een steeds groter probleem worden, komt onder meer door de afname van het aantal amfibieën, in Brazilië met name een pad, die sapu of kururu wordt genoemd. Daardoor kan de De gelekoortsmug (Aedes aegypti) zich beter verspreiden. Als iemand Zika of Dengue heeft en daarmee naar Europa reist, zal hij daar niemand besmetten, omdat de ziekte niet overdraagbaar is van mens tot mens, zonder de tussenkomst van die mug.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 mrt. 2020 - 10:24

Pater 26 maart 2020 at 07:37 too little too late ben ik bang

Pater
Pater27 mrt. 2020 - 3:09

@Danielle Hee, wat somber. Ik denk toch dat het inzicht dat meat bush gevaarlijk is in verband met overdracht van ziektes wel tot enige verbetering zal leiden, als dat tenminste gesteund wordt door handhaving.

korheiden2
korheiden224 mrt. 2020 - 21:59

De corona crisis treft ons allen. Voorlopig lijkt de oorzaak vooral te liggen in onhygiënische toestanden met dieren in China. Als de crisis voorbij is - hopelijk snel, maar dat is maar de vraag - zal zeker anders gekeken worden naar verschillende zaken. Nutsbedrijven zijn beter in overheidshanden. Toerisme en vliegverkeer zal op de schop moeten. We moeten meer zelf gaan maken. Thuiswerken kan en moet uitgebreid. Maar om hier de al te vaak gebruikte term neoliberalisme weer te gebruiken en zoals vaker bij links de grote bedrijven zowat overal de schuld van te geven lijkt me vele bruggen te ver.

ton14024
ton1402424 mrt. 2020 - 18:29

Ik ga dit later lezen. Eerst dit: links is politiek, ´corona´ is van voor de mensheid, van alle tijden, als orkanen en aardbevingen, anders dan oorlog en armoede. Ik denk dat de schrijver hier kansen ziet voor linkse wensen. Rechtse mensen moeten dan reageren door naar links op te schuiven.

2 Reacties
Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 0:06

Rechtse mensen zitten met een ernstig ideologisch probleem, want ze willen graag dat de grenzen dicht gaan, maar de boeren willen dat de grenzen open blijven. Ze roepen heel triomfantelijk of we er al achter zijn waar ons eten vandaan komt, maar nu blijkt dat de boeren financiële ondersteuning nodig hebben vanwege de overschotten, die het gevolg zijn van dit perverse agrarische model.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 8:28

@verdulleme, laat maar dan rechts het met elkaar uitvechten, toch? Tenslotte betreft het hun eigen economisch model.

dirkdirk
dirkdirk24 mrt. 2020 - 17:00

Partij politiek? daar was het nu toch even niet de tijd voor? Maar goed ik snap de wanhoop op links, als je wereldwijd maar blijft verliezen, en de populisten worden alleen maar sterker, dan moet je wat. Ik zeg het nog maar een keer, er is maar 1 antwoord wat links moet doen, en dan zullen ze weer gehoor vinden bij het volk, en niet bij een stel blanke,hoogopgeleide,genderneutrale, veganisten. Een goed sociaal en economisch verhaal, met een realistische migratie aanpak. Ik vind bijv Eddy Terstall het heel goed doen, met Vrij links. Ik ben zelf heel lang links geweest, maar ik heb me zo verraden gevoeld door die linkse kliek, dat ik daar helemaal klaar mee ben. Zo zijn er nog miljoenen mensen. Miljoenen? ja miljoenen! Kijk naar Denemarken, daar hebben de socialisten een realistische aanpak van migratie en integratie opgezet, en ze zijn weer de grootste. Miljoenen!!!

4 Reacties
Sonic2
Sonic224 mrt. 2020 - 17:45

Ik denk dat je dat dus kan door redeneren naar de verzorgingsstaat. Als je daar met je poten aankomt dan wordt het je als links nog decennia lang nagedragen. Samsom ook. Die wilde de verzorgingsstaat hervormen en dan krijg je electorale klappen waar je niet goed van wordt. De WAO crisis nam Kok eigenlijk zijn graf in. Over immigratie denkt iedereen op links toch verschillend. En ik denk niet dat zolang je het netjes houdt dat slecht is. De ene persoon op links is wat gematigder de andere is wat conservatiever. Immigratie is een side show. De collectieve sector en de verzorgingsstaat. Daar draait het om.

dirkdirk
dirkdirk24 mrt. 2020 - 19:39

Sonic 24 maart 2020 at 18:45 Hulde, een net en genuanceerd antwoord. Daar kan ik wat mee. Het is waar dat Samson nu nog steeds de rekening krijgt van het regeren met VVD. Voor mij is dat geneuzel. Kok is helemaal de smerigste verrader van links, daar spuug ik nog steeds op. Op de barricades staan met arbeiders, die niet veel later konden doodvallen. Vuile salonsocialist, en dan druk ik me nog netjes uit, anders kom je hier niet door de moderatie. Maar goed het gaat niet om poppetjes, het gaat om visie en lef. Links heeft nog nooit lef getoond, altijd alleen maar angst. Verlamd als ze zijn door policor geneuzel, verliezen ze 80% van het electoraat uit het vizier, en lopen ze randfiguren als Sylvana Simons of nog zo wat van die kansloze sjw,ers. Als je als landelijke partij het verschil wil maken, moet je zulke stumpers echt links laten liggen. Net zoals de rechtse partijen de extreem rechtse figuren er uit hebben moeten filteren, wat trouwens altijd wordt gedaan, maar dit ter zijde.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 19:52

De enige realistische aanpak van de migratie bestaat in het betalen van een fatsoenlijke prijs voor de arbeid en grondstoffen uit de ontwikkelingslanden, zodat ze daar ook op een redelijk welvaartsniveau kunnen leven. Dan stopt de migratie vanzelf.

dirkdirk
dirkdirk25 mrt. 2020 - 12:01

Verdulleme 24 maart 2020 at 20:52 De enige realistische aanpak van de migratie bestaat in het betalen van een fatsoenlijke prijs voor de arbeid en grondstoffen uit de ontwikkelingslanden, zodat ze daar ook op een redelijk welvaartsniveau kunnen leven. Vertel dat maar tegen China. U vergeet al die miljarden ontwikkelingshulp die er in die tijd heen gegaan is. Het is echt niet zo dat de westerse wereld alleen maar alles geplunderd hebben. Dat bepaalde mensen dat zeggen hier, maakt het nog geen waarheid.

FredvD71
FredvD7124 mrt. 2020 - 16:50

Links zou kunnen beginnen met het neo-liberalisme de schuld geven en uiteindelijk natuurlijk ook rechts. Dan zou links natuurlijk ook nog eens met onmogelijke oplossingen komen zodat we ons allemaal kapot moeten investeren waardoor de gehele economie naar de kl*te is alsm deze crisis het einde raakt. Zoals links dat eigenlijk altijd al lijkt te doen.

Sonic2
Sonic224 mrt. 2020 - 16:10

Ik denk dat je het moet samenvatten in 1 woord. Investeren. Niet dezelfde fouten maken als in de jaren 10. Of in eerdere jaren. Keynes afstoffen. De economie draaiende houden. De koopkracht fors bevorderen. De economie laten draaien. En daar ook je klimaat beleid op instellen. En investeren in allerlei dingen die ons nu zo in moeilijkheden brengen. Weinig IC bedden en apparatuur. Dat lijkt me de meest zinnige stap. Ons land Virus proof maken. Dat kunnen andere landen ook. Wij ook. Het klimaatbeleid sociaal maken. Belastingen op vervuiling en verlaging op arbeid. Het is niet zo heel moeilijk. Of laat eerst rechts regeren. Die zullen er met hun bezuiniging strategie toch wel een puinhoop van maken. Het zal voor links volgens mij kansen bieden. Ik ben er niet zo somber in.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 16:49

@ Sonic Jij hebt eigenlijk maar op 1 punt gelijk. Dat is het klimaatbeleid. Dat is inderdaad een structureel probleem dat opgelost moet worden. Het zal wel kleiner zijn omdat we een economische recessie ingaan. Maar een probleem blijft. Er is geen tekort aan IC-bedden of apparatuur. Het aantal bedden is ruim voldoende in een normale situatie en ook nu wordt een heel groot deel, misschien wel de helft, niet gebruikt. Dat moet nog komen. De vraag is of je dat soort investeringen moet doen voor extreme situaties zoals nu. Lees daarvoor nog eens goed na wat wordt gezegd over de IC-bedden in Zuid Europese landen en hier. Het beleid en de cultuur is totaal verschillend. Investeren moet wel. Investeren in een toekomstig Nederland. Innovatiever, gezonder, ontplooiing voor iedereen, wellicht een vorm van basisinkomen of in ieder geval inkomenszekerheid, levenslang leren en ontwikkelen, meer vrije tijd, minder discriminatie. Er valt nog veel te doen. Maar ook Keynes bij het oud vuil. Voor nieuwe problemen nieuwe oplossingen ontwerpen. De oplossingen voor de komen niet uit het verleden maar moeten we zelf uitvinden in de toekomst. Iets heel concreets bijvoorbeeld. Ik zal de afgelopen week te lezen in een stuk Reinventing Organizations van Frederic Laloux. Misschien kan je het ergens vinden. Dat is aardig omdat de verhoudingen binnen een bedrijf totaal gaan veranderen, dat proces loopt al. Je ziet het op veel plaatsen gebeuren. Veel meer autonomie voor medewerkers. Geen hiërarchie maar samenwerking. En het gaat niet alleen om bedrijven waar alleen lui werken met een academische titel maar ook daar waar hele praktische mensen werken. Het zet het hele denken over werk en ondernemen in beweging. En er is geen helder einddoel, we weten nog niet hoe het gaat werken want we moeten het zelf nog uitvinden. Daar moet de denkkracht en energie naartoe. Niet naar de oude meuk. Misschien inspireer ik je, je bent een slimme vent, maar maak vooral je eigen keuzes en neem niets voor vanzelfsprekend aan. Er wordt veel te veel onzin geschreven.

Sonic2
Sonic224 mrt. 2020 - 17:37

@ Daan Ouwens Ik heb ademloos zitten lezen. Hoewel ik er wat anders insta als dat u er in staat, komt alles goed onderbouwd over. En kan ik me in bijna alles ook vinden. Terwijl het dus niet mijn mening is. En je hebt ook ergens wel gelijk. Zelfs al ben ik het met je oneens dan ben ik het me je eens. 1 punt eigenlijk. Waarom geen Keynes meer?

DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 18:01

@ Sonic Haha lol. Te veel eer Sonic. Verdien ik niet. Is ook in de loop van de tijd bij elkaar gejat. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik wil wel zelf en nadenken en twijfelen. Ik geloof niet in Keynes omdat hij zijn modellen niet heeft gebaseerd op de huidige situatie. De grootste productie capaciteit ligt tegenwoordig buiten de westerse landen. Keynes heeft bedacht dat er een mondiaal stelsel moet komen om handelsoverschotten te verevenen. Dat is de kern van mijn mondiale economische visie Maar merkwaardig genoeg zitten die overschotten nu in China/India en de olieproducerende landen. Wij kijken nu naar fundamenteel andere verhoudingen. West Europa en VS zijn de rijkste landen maar niet de snelst groeiende en op termijn grootste economieën. Dus het fundament van Keynes staat ter discussie. Op meso niveau is het nog ingewikkelder. Landen zijn niet meer het niveau voor economische ordening. Een Nederlandse munt zou een speculatie object zijn. Nederland zou geen invloed meer hebben op de waarde van zijn exportproducten of de prijs van zijn import. Daarnaast verwacht ik ook dat burgers zich anders positioneren. Een vriend van mij meldde zich deze week met zijn 3d printer voor productie van medische hulpmiddelen. Ik denk dat duizenden Nederlanders dat gedaan hebben. Wij zijn een land vol met 3D printers. Geheel overbodig en naïef, maar het zegt wel wat. Burgers gaan over 20 jaar zelf producenten worden. Alle verhoudingen kantelen. Wat die vriend van mij deed is wel het toekomstige normaal. Ik heb geen blauwdruk hoe het dan wel moet. Maar daar zouden we wel over moeten nadenken. In plaats van dat nadenken te belemmeren met inzichten waarvan de werking nogal twijfelachtig is moeten we die overboord zetten. Iemand waar ik lang geleden mee heb gewerkt zei altijd: laten we eerst de tafel leegmaken. Hij wilde alleen met mij nadenken over iets nieuws als ik niet met oude shit kwam. En hij heeft gelijk, zo moet het inderdaad.

Audio
Audio24 mrt. 2020 - 22:31

"Op meso niveau is het nog ingewikkelder. Landen zijn niet meer het niveau voor economische ordening. Een Nederlandse munt zou een speculatie object zijn. Nederland zou geen invloed meer hebben op de waarde van zijn exportproducten of de prijs van zijn import.:" Dat klopt niet, kleinere landen als Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben bewust hun eigen munt gehouden en dat werkt naar behoren. Juist de euro is een groot risico vanwege de enorme schulden van Italië en Spanje. Dan nog enkele opmerkingen over de EU: Je kunt de Nederlandse bevolking globaal in 2 groepen verdelen: de globalisten en de soevereinen. De globalisten zien de wereld als een geheel, zonder grenzen. Ze verwachten veel van de EU en andere internationale organisaties. De soevereinen hechten daarentegen meer aan de soevereine staat, het eigen land. Ze zijn niet tegen vrijhandel en internationale samenwerking op het niveau van een EEG, maar zien niet zoveel in de EU. De verhouding is ongeveer 40% globalisten, 60% soevereinen (het percentage dat in 2005 tegen de EU grondwet stemde). Dezer dagen blijkt het gelijk van de soevereinen. Dat is ook logisch, want de wereld bestaat uit ongeveer 200 soevereine staten die ieder eigen vastgelegde grenzen hebben. De soevereine staat is dus hét ordeningsprincipe van deze wereld. Soevereine staten werken samen in allerlei organisaties en allianties zoals de VN, WHO, WTO, G7, NAVO, en last but not least de EU, maar deze samenwerking is op basis van vrijwilligheid en kan ook weer opgezegd worden. Daar komt nog bij dat die 200 staten enorm verschillen in macht. Je hebt postzegels als Luxemburg met 650.000 inwoners en wereldmachten als China, de VS en Rusland. Kleine staten zijn kwetsbaar en lopen de kans om opgeslokt te worden door de grote, daarom zoeken zij bescherming bij elkaar en soms bij grootmachten. Een bekend voorbeeld is de NAVO. Als Amerika zich daaruit terugtrekt zijn de Europese landen overgeleverd aan Rusland en China. "Alle Menschen werden Brüder" is slecht een mooi droom.

Audio
Audio24 mrt. 2020 - 23:03

"Daarnaast verwacht ik ook dat burgers zich anders positioneren. Een vriend van mij meldde zich deze week met zijn 3d printer voor productie van medische hulpmiddelen. Ik denk dat duizenden Nederlanders dat gedaan hebben. Wij zijn een land vol met 3D printers. Geheel overbodig en naïef, maar het zegt wel wat. Burgers gaan over 20 jaar zelf producenten worden. Alle verhoudingen kantelen. Wat die vriend van mij deed is wel het toekomstige normaal. " Robotisering, 3D printing en andere technische ontwikkelingen maken het mogelijk om lokaal producten van goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs te maken. Dat is mogelijk omdat er nog maar weinig mensen aan te pas komen. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden voor kleine innovatieve bedrijven met ieder een eigen niche, die snel op klantvragen kunnen inspelen. Tegelijkertijd ontdekken bedrijven die hun productie hebben geoutsourced naar Lage Lonen Landen dat de verwachte kostenbesparingen tegenvallen, de logistieke ketens kwetsbaar zijn, productie lastig te sturen is op afstand, er kwaliteitsproblemen zijn en het lastig is om op veranderende vraag in te spelen. Een aantal bedrijven heeft inmiddels, mede met steun van regeringen, hun productie teruggehaald (insourcing). Deze ontwikkelingen worden versterkt door robotisering en andere technische ontwikkelingen die de loonkosten drukken. Deze crisis heeft ook duidelijk gemaakt dat we voor bepaalde essentiële goederen te veel afhankelijk geworden zijn het buitenland. Grondstoffen voor medicijnen en halffabricaten komen bij voorbeeld vooral uit China en India. Maar ook voor zaken als mondkapjes, beschermende kleding en beademingsapparatuur zijn we op het buitenland aangewezen. Dat heeft nu al een gevolgen. Er bleek een Enschedees bedrijf te zijn dat de centrale modules van beademingsmachines produceert. De minister vroeg of ze ook complete machines konden bouw, na wat gereken bevestigden ze dat ze 400 machines binnen 4 weken kunnen leveren.

DaanOuwens
DaanOuwens25 mrt. 2020 - 9:31

@ Z_edje Jij schrijft: Maar wat peper in de r**t van de economie onder regie van de overheid is zeker niet een tot mislukken gegarandeerd scenario, Ik betwijfel of het werkt. Tijdens de creditcrises werd duidelijk dat op het niveau van de landen het probleem niet opgelost kon worden. Het gebrek aan Europese samenhang heeft de problemen sterk verergerd, denk aan ABN/Amro, die ontvlechting met de RBS heeft de RBS 31 miljard gekost. Voor Nederland niet erg maar wel voor alle gepensioneerden in het VK die juist die aandelen hadden in hun pensioenpot. Maar die klap hadden ook de Nederlandse pensioenfondsen kunnen krijgen. Ik zie dus twee zaken die jouw gedachtegang laten falen. Het nationaal niveau is ongeschikt voor interventies en de instrumenten zijn vermoedelijk niet de juiste. En die Keynes stimuleringsmaatregelen hebben slechts zin als ze op Europees niveau plaatsvinden. Nu al meer dan destijds. Bovendien zit er een fors fase verschil tussen de landen in de EU. Wat voor de ene groep landen een oplossing is, is voor de anderen een probleem. Die investeringen zij volgens mij heel erg ineffectief. Het Rotterdamse centraal station is gebouwd door Duitse aannemers die Poolse werknemers hadden. Met wat veel woorden geef ik hiermee aan dat het veel en veel complexer is geworden. Daarom moeten we een nieuwe strategie ontwikkelen en daarom is Keynes verouderd. Wat de Europese bank nu doet is relatief nieuw. Maar als je luistert naar Christine Lagarde hoor je dat zij het effect van haar ingrepen niet goed kan voorspellen. Ze weet wat ze wil bereiken maar ze is in onontgonnen onbekend gebied, ze is dus op zoek. Ik vind het goed wat zij en haar voorgangers proberen maar zij zijn onzeker over het resultaat van hun interventies. Daarom moet je Keynes loslaten. Beter kiezen voor onzekerheid en maatregelen nemen dan maatregelen nemen waarvan je zeker weet dat ze niet gaan werken. We moeten op zoek naar nieuwe modellen omdat onze wereld in een rap tempo is veranderd en nog sneller gaat veranderen. Als ik zou mogen bepalen wat er moet gebeuren in een crises zoals de creditcrises en de economische dip waar we nu ingaan dan zou ik willen investeren in ondernemerschap. Geen investeringen in grote bedrijven. Geen cent wat mij betreft. Maar miljarden in hele kleine nieuwe bedrijfjes. Startups van werklozen, afgestudeerde academici, huismoeders, jongeren, werkloze managers, verveelde miljonairs. Laat iedereen een businesscase maken en geef ze een coach en ruime financiële middelen. En niet mensen inzetten die nu in opdracht van de gemeente of UWV dat coach werk doen maar lui die weten hoe je een bedrijf opzet. Dan creëer je innovatie van onder af. Dat soort beleid zou ik op nationaal en lokaal niveau willen zien. Dan sluit je aan op de trend naar de toekomst. Van de 100 zijn er misschien maar 5 succesvol maar dat is de investering al waard. @ Audio Jij schrijft: Dat klopt niet, kleinere landen als Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben bewust hun eigen munt gehouden en dat werkt naar behoren. Het probleem met jouw teksten is dat het altijd onzin is. Dat maakt een inhoudelijke reactie onmogelijk. Het klopt wel, want de munt van deze landen is muurvast aan de euro geklonken. Dus het maakt helemaal niet meer uit wat het beeld op het bankbiljet is. Zo zie je dat in plaats van een discussie voeren ik al weer moet afdalen naar jouw niveau. Ik snap ook niet dat ik dit moet opschrijven. Een MAVO-scholier weet dit en ik heb er geen zin in om jou bij te scholen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Z_edje heb je niets te melden. Met hem ben ik het ook niet eens, maar hij weet wel waar hij het over heeft. Jij weet dat niet, ook nu weer schrijft je een extreem rechts nationalistisch tekstje. Nederland moet van extreem rechts zelfvoorzienend worden. Eigen volk eerst en eigen spullen ook. Maar Nederland is niet in staat zelf medicijnen en medische producten te ontwikkelen. En dan is bovendien nog het grootse medisch techbedrijf ter wereld, Philips in Nederland gevestigd. Dus Nederland heeft al een unieke positie. Maar Philips maakt zijn producten niet voor Nederland maar voor de wereld. Dat bedrijf in Enschede is toeval. Als mensen van jouw gedachtegoed afhankelijk zouden zijn in een crises als dit zouden ze bij bosjes sterven. Je bent keer op keer jouw extreem rechtse gedachtegoed aan het verkopen. Op een nogal knullige manier trouwens. Je begint bij je gedateerde opvattingen en probeert de feiten er zo in te passen dat er naar jou idee samenhang ontstaat. Een nogal hopeloze missie. Ik word er ook wat moe van dat je die onzin aan mij richt. Ga het op een forum voor extreem rechts plaatsen en geniet van de bijval. Of zoek medestanders op deze site. Maar bespaar mij jouw onzin. Het is en blijft flauwekul.

DaanOuwens
DaanOuwens26 mrt. 2020 - 10:59

@ Z_edje Jij schrijft: Het heeft gewerkt in de kredietcrisis. ABN AMRO is door de nationalisatie behouden gebleven en daarmee heeft de overheid een economische ramp voorkomen. Keynes is niet het nationaliseren van banken. En je schrijft: Kijk een heel rigide vasthouden aan de theorie is niet iets dat ik bepleit en Sonic volgens mij ook niet maar het basisidee dat een overheid maatregelen neemt om olie op economische golven te gooien is naar mijn idee nog prima bruikbaar, Het nemen van maatregelen door een overheid is ook niet typisch Keynes daar zijn in iedere economische theorie legitieme redenen voor. En je schrijft: Ik vind het een prima gedachte, in mijn hoofd denk ik Keynes v2 en jij aan ‘iets volkomen nieuws’ ???? Ik hoef absoluut geen credits te hebben voor een dergelijke uitspraak. Dus je mag het noemen zoals je wil. Maar je hebt inmiddels in je betoog nu alles Keynes gemaakt en de definitie van Keynesiaans beleid opgerekt tot galactische omvang, dus ik zou het niet Keynes v2 noemen alleen al om verwarring te voorkomen.

Buitenstaander
Buitenstaander24 mrt. 2020 - 16:03

Drie 'wijze' mensen die een vrisus crisis automatische, in een adem, weten te koppelen aan een econmiosch model. Geen van allen respectabel econooom. Zoiets als: ik ga aan mijn tandarts vragen hoe het komt dat ik een hernia heb, en de man zegt dat dat komt omdat ik beter had moeten flossen, en raad mij meteen drie doosjes aan. Kijk dat je tegen een markt economie bent, of zelfs tegen kapitalisme, prima. Ieder z'n meug. Maar prober t wel een beetje zinnelijk te houden en niet direct door te schieten naar een linkse planeconomie, omdat je daar altijd al van droomde. Want wat nou als de werkelijke oorzaak ligt bij een verschuiving in het argrarisch systeem in bv China, waar arme boertjes verdrongen werden, en die hun toevlucht zochten in exotische eetbare dieren en deze zowel in levende als dode vorm, door elkaar, op een markt verhandelden? En waarom startten de laatste virussen in Azie of in onhygienische omstandigheden in Z-Am maar kwam dat even niet te pas in het 'economisch' model van Doctor Meopschen?

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2020 - 11:18

[Want wat nou als de werkelijke oorzaak ligt bij een verschuiving in het argrarisch systeem in bv China, waar arme boertjes verdrongen werden, en die hun toevlucht zochten in exotische eetbare dieren en deze zowel in levende als dode vorm, door elkaar, op een markt verhandelden?] Dan lijkt me dat een bevestiging van bovenstaand verhaal: “..de directe oorzaken – namelijk de door winst gedreven globale agro-industrie en de rol van de multinationale en agro-industriële ondernemingen..” En het wordt ondersteund door wat de evolutionair bioloog Rob Wallace stelt: “Globally, and in China, wild food is becoming more formalized as an economic sector. But its relationship with industrial agriculture extends beyond merely sharing the same moneybags. As industrial production–hog, poultry, and the like–expand into primary forest, it places pressure on wild food operators to dredge further into the forest for source populations, increasing the interface with, and spillover of, new pathogens, including Covid-19.” https://www.grain.org/en/article/6433-capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination

Freek3
Freek324 mrt. 2020 - 15:45

[Hoe moet links reageren op de coronacrisis?] Zoals links op alles moet reageren. Door een analyse te doen die op feiten gebaseerd is, compleet is en logisch in elkaar zien alvorens een mening te formuleren En dus niet door te doen wat links al 40 jaar doet, incomplete analyses, analyses gebaseerd op denkfouten, incomplete analyses. Hier weer een schoolvoorbeeld; [De oorzaken liggen in een economisch systeem gedreven door winsthonger en uitbuiting van arbeid en natuur en een breuk tussen economie en ecologie.] Voor wat betreft de klimaatcrisis speelt dat een rol ja. Voor wat betreft de coronacrisis geen enkele. Die wordt gedreven door een virus. Kortom, geen enkele overeenkomst.

Peterrr2
Peterrr224 mrt. 2020 - 15:20

Er staan nogal wat aannames in dit verhaal. "De coronacrisis en de klimaatcrisis vertonen overeenkomsten. De oorzaken liggen in een economisch systeem gedreven door winsthonger en uitbuiting van arbeid en natuur en een breuk tussen economie en ecologie." Dus met een ander economisch systeem was dit niet uitgebroken? Lijkt me een stelling die je niet makkelijk kan verdedigen. "Ingrijpen in crises als deze is noodzakelijk. Van een overheid mag worden verwacht dat ze de bevolking beschermt door het afkondigen van bepaalde verordeningen en het verdelen van schaarse middelen." Vertel eens welke 'fouten' er dan zijn gemaakt? En over welke overheid heeft de schrijver het? De Nederlandse overheid, of elke overheid? Hebben ze dan allemaal gefaald? Ligt dat dan ook aan hét politieke systeem? "De verspreiding van het virus en de ontwikkeling tot een pandemie was mede mogelijk door de zware bezuinigingen in de curatieve en preventieve gezondheidszorg en de golf van privatiseringen van de afgelopen decennia." Is er wereldwijd bezuinigd? Of doel je alleen op Nederland? Als de schrijver alleen op NL doelt, hoe kan het dan dat geen enkel land buiten schot is gebleven? Verder laat ik het maar... Ik begrijp nooit wat mensen met zulke verhalen voor ogen hebben. Alle salarissen van vitale beroepen omhoog. Klinkt mooi, maar hoe dan? Leg dan ook even uit hoe je het dan wil organiseren.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 15:18

Eerst een prima verhaal van Karim Bettache en nu dus van Willem Bos en Jan Willem Stutje, onder aanvoering van Paul Mepschen het lijkt wel of links opeens wakker wordt. Natuurlijk zijn er weer de gebruikelijke reacties van degenen die niet door hebben wat de economische crisis, die ongetwijfeld op deze pandemie zal volgen, met zich mee zal brengen en in gedachten al weer in het vliegtuig naar Verweggistan zitten maar die laten we gewoon rechts liggen.

Leontrotsky
Leontrotsky24 mrt. 2020 - 14:49

Ik voorspel dat het volgende virus vele malen erger zal zijn dan corona en door Het Westen veroorzaakt gaat worden, maar de slachtoffers van dit virus zullen vallen in de derde wereld. De ecologische voetafdruk van Een Europeaan of een Noord Amerikaan is 15 tot 50 keer groter vergeleken met iemand uit de derde wereld of tweede wereld. Bevolkingsbeperking zal dus vooral in het westen moeten plaatsvinden en niet in de derde wereld en in mindere mate in de tweede wereld.

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander24 mrt. 2020 - 16:05

…. maar gelukkig voor ons allen ben jij verre van een wetenschapper, Leon, maar iemand die te graag naar z'n eigen doel toe redeneert.

Salama.
Salama.24 mrt. 2020 - 16:46

Gelukkig voor jouw wens van bevolkingsbeperking is de bevolkingsgroei in de meeste westerse landen ruim onder de zgn. vervangingsfactor van 2,1 kind/vrouw, en in de meeste derdewereldlanden daar juist ver boven. Dus het gaat vanzelf goed komen.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye24 mrt. 2020 - 14:45

Er hebben een paar Chinezen een zakcentje willen verdienen met de verkoop van zelf gevangen vleermuizen waarvan er minimaal eentje een virus bij zich droeg dat is overgeslagen op de mensen die het arme beestje verhandelden en/of consumeerden. Indien dit in een volledig van het door de scribenten verfoeide kapitalistische systeem afgesloten autarkische omgeving zou zijn gebeurd waren er ook mensen ziek geworden. Alleen zou dan de verspreiding zich alleen in die autarkische omgeving manifesteren en niet wereldwijd. Oftewel: mede door het door de EU zo bewierookte vrije verkeer van goederen en personen heeft het zover kunnen komen. Mensen die in het vervolg met het vliegtuig op vakantie willen moeten zich ook eens achter de oren krabben en met name ook politici die de groene zaak een warm hart toedragen maar zelf wel het vliegtuig pakken. Blijf dan toch gewoon in Nederland op vakantie, maar dat staat natuurlijk niet zo kek op je Insta of Facebook...

3 Reacties
Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 15:40

Natuurlijk het probleem wordt vooral veroorzaakt door politici die de groene zaak een warm hart toedragen, want die nemen het leeuwendeel van het vliegverkeer voor hun rekening. Heel anders dan de politici van de PVV en het Forum van Democratie, die al tijden opkomen voor de beperking van het vliegverkeer en tegen de uitbreiding van Schiphol en dat vliegveld in Lelystad zijn en altijd met de trein gaan. Net zoals de vriendinnen van Baudet, die helemaal uit Marokko kwamen, waar ze waren lastig gevallen.

Buitenstaander
Buitenstaander24 mrt. 2020 - 16:09

…. afgesloten autarisck systeem…... U bedoelt een socialistische plan dictatuur zonder vrij reizen, en waar de staat alles bepaalt… eh een sort Schimmelpenninck-Noord-Korea.... ah juist. Heel aantrekkelijk realistisch… Het is wat met die markt economie, toch? . Ik neem aan dat u ook vanuit N-Korea uw commentaren ons doet toekomen?

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye25 mrt. 2020 - 7:53

@ Norm LOL, en nee, ik ben NIET Paul Rosemöller!

DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 14:45

Gelukkig heeft conservatief SP-links de oplossing voor het Corona probleem. Dat is testen, testen, testen. Men pleit voor het gebruik van de Cubaanse socialistische Corona test die niet alleen test, maar ook een grote geneeskrachtige bijwerking heeft. Even testen en weg is uw Corona. De IC-bedden zijn slechts noodzakelijk voor de mensen die even een powernap willen doen. De Cubaanse socialistische Corona test maakt van de lock down een ontspannende vakantie voor de hardwerkende arbeider. Binnenkort ook op de markt: Cubaanse socialistische dubbelwerkende zwangerschapstest. Even testen en als je zwanger wil worden ben je zwanger en wil je niet zwanger worden dan ben je niet zwanger. In ontwikkeling is nog de Cubaanse socialistische alcohol test. Slechts 1 keer blazen en je ben weer broodnuchter. Ik krijg het idee dat er ook iets moet komen om het verstandig nuchter nadenken weer eens een boost te geven. Na wat scrollen door de reacties op deze site met als klap op de vuurpijl deze tekst wordt dat volgens mij noodzakelijk.

11 Reacties
Peterrr2
Peterrr224 mrt. 2020 - 15:23

In het hele verhaal hierboven staat niets over de SP. En toch begint @DaanOuwens weer over zijn niet-favoriete politiek partij. Wat is er relevant aan om de SP erbij te halen? Stel dat we de SP een jaar geleden afgeschaft hadden DaanOuwens, hadden we er dan beter voor gestaan?

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 15:34

Cuba stuurt dit weekend een 52-koppig team van artsen en verpleegkundigen naar Italië om er te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat gebeurt op vraag van Lombardije, de regio die het ergst door de crisis is getroffen. Sinds de Cubaanse revolutie in 1959 stuurt Cuba regelmatig medische teams naar rampplaatsen over de hele wereld, vooral derdewereldlanden. Het is echter de eerste keer dat er een team naar Italië, een van de rijkste landen ter wereld, trekt. De afgelopen dagen stuurde Cuba ook teams naar Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname en Grenada - https://www.ad.nl/binnenland/teruglezen-cuba-en-rusland-sturen-medische-teams-italie-sluit-alle-niet-strategische-bedrijven~aa1d0d30/ Natuurlijk zou Nederland alle hulp uit landen zoals Cuba, China en Rusland moeten afwijzen, want die zijn de bron van alle kwaad waar nooit iets goed uit voort kan komen. Daar zijn wij Nederlanders ver boven verheven.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 16:56

@ Peterrr Jij schrijft: Wat is er relevant aan om de SP erbij te halen? Omdat het hele verhaal van de schrijver uit de SP doos komt. Dat het jou ontbreekt aan de kennis en het inzicht om dat vast te stellen moet je mij niet verwijten. Lees nog even de reacties van mensen die hier ook kritisch over zijn en biedt dan even je excuses aan. @ Verdulleme Jij schrijft: Sinds de Cubaanse revolutie in 1959 stuurt Cuba regelmatig medische teams naar rampplaatsen over de hele wereld, vooral derdewereldlanden. Ja en? Die goed opgeleide Cubaanse artsen hebben zelf grote moeite rond te komen in Cuba. Dit soort reizen zijn een kans om hun schaarse inkomen aan te vullen. Cuba heeft een door en door verziekt systeem. Of wilde jij nu beweren dat het met Cuba dik in orde is omdat ze 50 artsen naar Italië sturen? Ik had ze trouwens liever in Nederland gehad, dan hadden ze van mij gelijk een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Engels spreken ze al.

Audio
Audio24 mrt. 2020 - 17:29

@Peterrr Het zijn moeilijk tijden voor Daan. Hij is voor zijn overleven nu voor een groot deel afhankelijk van dappere lager opgeleide mensen die die SP, DENK, PVV of FVD stemmen. Ook de door hem geminachte boeren blijken van levensbelang. Ideeën die hij extreemrechts vond, blijken nu van gezond verstand te getuigen. Denk hierbij aan grenzen, minder globalisering, respect voor boeren, de zwakte van de EU, het grote belang van soevereine staten etc. Zijn ideeën m.b.t. deze issues blijken nu totaal irrelevant en betekenisloos.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 19:47

@ Audio Jij schrijft: Het zijn moeilijk tijden voor Daan. In tegendeel. Overigens is het wat asociaal zo op de man te spelen. Maar beschaving is inderdaad niet een van jouw kwaliteiten. En je schrijft: Hij is voor zijn overleven nu voor een groot deel afhankelijk van dappere lager opgeleide mensen die die SP, DENK, PVV of FVD stemmen. Dat is nogal onwaarschijnlijk. En je schrijft: Denk hierbij aan grenzen, minder globalisering, respect voor boeren, de zwakte van de EU, het grote belang van soevereine staten etc Met name die zaken staan juist nu ter discussie. De roep van mensen om regels vanuit de EU wordt slechts sterker. Je leeft blijkbaar in een soort fantasie wereld waarin de wereld zich voegt naar jouw extreem rechtse opvattingen. Het tegendeel is waar.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 20:05

Daan Ouwens wil graag de Cubaanse artsen naar Nederland halen, die daar gratis een opleiding hebben gekregen. Zij de lasten, wij de lusten. De extreem-rechtse ideeën van Audio getuigen van nog minder verstand: alsof die soevereine staten met hun grenzen een rechts project in het kader van de volksgezondheid was in plaats van "eigen volk eerst" en pure xenofobie. Dat zijn Trumpiaanse leugens.

Peterrr2
Peterrr224 mrt. 2020 - 20:22

Aha, Paul Mepschen is lid van de SP. Nu snap ik de haat in de ogen van DaanOuwens. Hij is onderdeel van de foute partij. Wel grappig trouwens dat ik als SP-stemmer het een matig verhaal vind en dat in een eerdere reactie ook geschreven. Maar dan kan dus helemaal niet in de theorie van DaanOuwens. Want SP'ers vormen een enge sekte waarin niet zelf nagedacht wordt, maar blind de leiders gevolgd worden. Zucht... Maar leg me eens uit waarom ik excuses aan moet bieden? Omdat jij vindt dat je terecht de SP erbij haalt? Nou, ik vind dat nog steeds volkomen onzin, omdat de schrijver het daar geen enkele keer over gehad heeft. Trouwens, heb jij ooit wel eens zelf je excuses aangeboden als je weer eens vreselijk mis zat met je beweringen. Ik ben ze nog niet tegengekomen en je weet dat ik je al bijna twee jaar nauwgezet volg.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mrt. 2020 - 22:10

@ Verdulleme Jij schrijft: Daan Ouwens wil graag de Cubaanse artsen naar Nederland halen, die daar gratis een opleiding hebben gekregen. Zij de lasten, wij de lusten. Verdulleme wil mensen die in vrijheid willen leven graag terug sturen naar hun dictator omdat die hun opleiding heeft betaald. @ Peterrr Jij schrijft: Nu snap ik de haat in de ogen van DaanOuwens. Hij is onderdeel van de foute partij. Merkwaardige ideeën heb jij toch. Er staat hier een typisch SP verhaal en jij herkent het niet. Mij verwijt je haat omdat ik een SP verhaal herken als SP verhaal. En je schrijft: Nou, ik vind dat nog steeds volkomen onzin, omdat de schrijver het daar geen enkele keer over gehad heeft. De onbegrijpelijk domheid van deze opmerking is opvallend. Er staat een standaard SP verhaal maar volgens jou is het geen standaard SP-verhaal omdat er in het verhaal niet staat dat het een standaard SP-verhaal is. Maxima zou zeggen beetje dom. En je schrijft: Trouwens, heb jij ooit wel eens zelf je excuses aangeboden als je weer eens vreselijk mis zat met je beweringen. Ik zit vrijwel nooit mis. En jou ben ik zeker geen excuses schuldig. Begin jij nu eerst maar met je excuses maken want dat je nu de plank missloeg is wel duidelijk. Dat heb je nu zelf ook wel ontdekt begrijp ik.

Peterrr2
Peterrr225 mrt. 2020 - 9:37

@DaanOuwens, wat is een typisch SP-verhaal dan? De SP is volgens jou toch een extreem rechtse partij die het liefst in bruine hemden rondloopt. Waar kom je dat dan tegen in dit 'typische SP-verhaal'. Het is gewoon elke keer hetzelfde met jou. Als je maar het idee hebt dat iets met de SP heeft te maken, dan stopt jouw denkvermogen en word je een straatvechter die zijn leven geeft in de strijd tegen het 'rode gevaar'. Er is er maar één die in deze discussie de plank misslaat en dat ben ik niet.

Audio
Audio25 mrt. 2020 - 10:20

@ Daan Jij doet niet anders dan mensen dom te noemen. Bovendien schrijf je over dingen waar je geen verstand van hebt. Mijn stellingen staan als een huis: staten doen nu allerlei zaken die tot voor kort als extreemrechts werden beschouwd. Ik heb de feiten aan mijn kant. Nog een keer: - het belang van soevereine staten - het belang van grenzen - minder globalisering (insourcing--> minder vliegen, minder transport - de zwakte van de EU - ontbreken solidariteit van EU-lidstaten onderling - de risico's van de euro - belang van de agrarische sector

DaanOuwens
DaanOuwens25 mrt. 2020 - 17:33

@ Peterrr Jij schrijft: wat is een typisch SP-verhaal dan? Dit verhaal, En dit: https://joop.bnnvara.nl/opinies/sterven-voor-de-economie En dit: https://joop.bnnvara.nl/opinies/coronacrisis-maakt-schadelijkheid-van-neoliberaal-virus-inzichtelijk En dit: https://joop.bnnvara.nl/opinies/verloren-tijd-in-de-coronacrisis-hoe-we-toch-niet-de-beste-van-de-klas-zijn En dit: https://joop.bnnvara.nl/opinies/neoliberalisme-en-anderhalve-meter-afstand-houden Met als belangrijke kenmerken veel het woord neoliberaal gebruiken. Marktwerking als oorzaak voor alle problemen aanvoeren. De problemen extra dik aanzetten. Beweren dat kwetsbare groepen als eerste en het hardste worden getroffen. De oplossing moet ontstaan uit de solidariteit en de multinationals en graaiers moeten aangepakt worden. En als het uitkomt kiest de SP voor de extreem rechtse toevoeging grenzen dicht. En je schrijft: Als je maar het idee hebt dat iets met de SP heeft te maken, dan stopt jouw denkvermogen en word je een straatvechter die zijn leven geeft in de strijd tegen het ‘rode gevaar’. Ik ben niet degene die het als zijn opdracht ziet de SP en SP-aanhangers te volgen. Ik vind de SP gewoon een slechte analyse maken en met oplossingen komen die de problemen niet oplossen. Degene die ontspoort ben jij. Dat doe je ook zonder enig niveau. Zoals hierboven bijvoorbeeld met: Volgens DaanOuwens hoort de SP daar niet bij. Want die partij staat rechts naast de PVV en FvD. En soort publieke schandpaal speciaal voor mij opgericht. Ik vraag mij af of je nog wel helemaal bij je verstand bent? Wat bezield je om dat te doen? Wat wil je daar nu mee bereiken? Het mobiliseren van je geestverwanten? Ik vind het bizar en ik vraag mij meer en meer af of dit voor jou normaal is. Zoek dan hulp. Het kan ook zo zijn dat je probeert mij zo te provoceren dat Joop niet anders kan doen dan mij een ban opleggen en mij zo monddood te maken. Ook dat lijkt mij onverstandig ik zit niet echt zo in elkaar dat ik in wilde woede uitbarst. In ieder geval vind ik jouw gedrag wel zeer extreem. @ Audio Jij schrijft: Jij doet niet anders dan mensen dom te noemen. Bovendien schrijf je over dingen waar je geen verstand van hebt. Nee ik noemde jou dom. Dat komt omdat je met grote regelmaat domme teksten schrijft. Met de frequentie waarmee jij dat doet komt uiteindelijk het moment dat je iemand dom gaat noemen. Ik heb hierboven ook al geschreven: Maar Philips maakt zijn producten niet voor Nederland maar voor de wereld. Dat bedrijf in Enschede is toeval. Als mensen van jouw gedachtegoed afhankelijk zouden zijn in een crises als dit zouden ze bij bosjes sterven. Als reactie op jouw standpunt dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn. Philips produceert voor de hele wereld. De Nederlandse boeren ook. Kortom goederen worden niet op nationaal niveau geproduceerd. Ook oplossingen voor mondiale problemen vind je niet op nationaal niveau. Jouw stellingen zijn een kaartenhuis dat al onderuit ligt. En je hebt niet de feiten aan je kant. De bloementelers staan nu weer hun hand op te houden bij de belastingbetaler. Dat is een feit dat jouw stelling in een kaartenhuis heeft veranderd. En zo zijn er dus vele feiten. Ik heb hierboven al opgeschreven: Je bent keer op keer jouw extreem rechtse gedachtegoed aan het verkopen. Op een nogal knullige manier trouwens. Je begint bij je gedateerde opvattingen en probeert de feiten er zo in te passen dat er naar jou idee samenhang ontstaat Dat is wat je doet. Er is geen samenhang en je feiten zijn zelfbedacht. En je mist het inzicht om dat zelf te constateren. En je blijft eindeloos herhalen maar daarmee wordt jouw verhaal echt niet de waarheid.

P Haan
P Haan24 mrt. 2020 - 14:35

Links heeft geen bestaansrecht in een crisis, dat toont het huidige politieke bestel wel aan. Rechts ook niet, trouwens. Het is een luxe product, dat pas kan groeien als de basis onder je bestaan zeker is. Wat nu gebeurt is dat de overheid probeert te voorzien in onze behoefte aan veiligheid, en mensen zelf aan het proberen zijn te voorzien in onze sociale behoeften. Er is helemaal geen tijd voor spelletjes. De roep om 'volledige compensatie' en meer van die lege begrippen is onbegrijpelijk. Hoe snel het herstel zal zijn, hangt af van de duur en ernst van de maatregelen. Voor er weer opgestart is, en in welke mate dat zal zijn hangt af van de ernst van de gevolgen. De doden zijn nu al statistiek, en we willen blijkbaar geen namen weten maar alleen maar of ons lijntje nou wel hetzelfde loopt als die van de buurlanden. Who cares if one more light goes out? In a sky of a million stars It flickers, flickers Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are We're quicker, quicker Who cares if one more light goes out? Well I do De steun is gebaseerd op behoud, en de aanname dat er op korte termijn weer geproduceerd kan worden. De aanbiedingen van Corendon vallen al weer in de mail. Jammer is alleen dat dan bij ons wellicht de zaak wel weer keurig op orde zal zijn, maar dat er vervolgens een beroep gedaan gaat worden op onze extreme weelde en rijkdom. Want dan moeten de lijken geruimd worden in de arme landen, de kampen, aan de grenzen en in regio's die nu alleen maar rode vlekjes op de kaart zijn. Die solidariteit, dat stukje menselijkheid is voor mij vele malen belangrijker dan gezeur over solidariteit om zonder te werken beslag te leggen op een stuk niet verdiende rijkdom. En als alles weer goed is, dan kunnen we weer gemoedelijk kibbelen over politieke vraagstukjes.

3 Reacties
Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 15:43

Gelukkig hebben we een rechtse regering die er van het begin af aan bovenop zat en die dit in een handomdraai gaat oplossen. Net als Trump.

Buitenstaander
Buitenstaander24 mrt. 2020 - 16:13

@Verdulleme Nee hoor we hadden een buitengewoon goed voorbeeld uit een 'tamelijk' links Socialistische Modelstaat, die voor de eigen reputatie hun artsen maar even de mond snoerde. Kortom het moet ook hierover links of rechts gaan in de tunnel, want wat is die Corona toch weer een mooie kans om het over politiek te hebben. Zo sneu.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 20:10

Over een maandje of 6 zullen we weten wie de slag beter heeft doorstaan: het neo-liberale Europa en de VS of die "Socialistische Modelstaat". Ik zet in op China.

Kaviaar2
Kaviaar224 mrt. 2020 - 14:34

Okee. We beginnen maar bij de conclusie: "We moeten strijden voor een samenleving waarin dergelijke maatregelen planmatig en structureel worden, zodat – als de coronacrisis is uitgewoed – het kapitalisme niet weer zijn gewone gang neemt." Zodra deze crisis is uitgewoed wil - op een klein groepje idealisten na - iedereen weer terug naar de oude situatie. Verder met werk; de business heropstarten; de contacten aanzwengelen. Er moet immers brood op de plank. Wel gaan we enkele trends zien. Mijn hoop is dat videoconferencing het helemaal gaat worden; dat er weer meer lokaal geproduceerd én verkocht wordt; dat er meer aandacht zal zijn van staatswege voor de cruciale beroepen en de opleidingen daartoe; en daaraan verbonden een verminderd aantal bullshit-beroepen, waaronder influencer, coach, huppeldepup-manager, en antropoloog.

JaapBo
JaapBo24 mrt. 2020 - 14:18

Hoe graag (en terecht) je ook het huidige kapitalistische systeem wilt hervormen, de coronacrisis wordt niet veroorzaakt door dit systeem. In tegendeel, de eerste besmettingen komen van een ouderwetse dierenmarkt die veel te inefficiënt is voor het huidige kapitalistische systeem.

7 Reacties
Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub24 mrt. 2020 - 14:56

Eens. Sterker nog; het is ontstaan in een communistisch systeem en de Chinese Communistische Partij heeft er alles aan gedaan om het ontdekken van dit virus geheim te houden. Hadden zij direct ingegrepen, dan zag de wereld er nu heel anders uit. Dit leert ons vooral niet meer zoveel in China te laten produceren. Niet alleen zijn we veel te afhankelijk van dit land, ze kopiëren ook onze kennis en brengen goedkope kopieën van onze eigen producten op de markt die niet aan onze eisen voldoen. Wat we ook leren is dat de EU een machteloze overbodige bestuurslaag is. Een Het is eigen land eerst binnen de eurozone. Italië wordt nu geholpen door Rusland, niet door de EU. Ursula von der leyen plaatste 2 dagen geleden op Twitter een filmpje waar ze toont hoe je handen moet wassen...Intussen is aan de grens van de EU Erdogan bezig met militaire acties tegen de Grieken. Oostenrijk en Cyprus helpen de Grieken met het verdedigen van de grenzen tegen de agressie van de Turken. De EU is nergens te bekennen en geeft Erdogan nog gewoon € 500 miljoen erbij...

Jorah
Jorah24 mrt. 2020 - 15:04

Dat laatste weet ik niet, durf ik geen uitspraak over te doen. Het eerste mee eens. Weerzinwekkend hoe men op Joop deze pandemie wil toeschrijven aan een economisch systeem. Als dit de weg van links is heeft ze bij voorbaat al verloren.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 15:26

China reageerde sneller en adequater op een ziekte van onbekende oorsprong, dan Nederland op een pandemie die je kon zien aankomen. Overigens wordt hier deze deze pandemie niet toegeschreven aan een economisch systeem, maar wel wordt (terecht) gesteld dat deze pandemie de inherente zwakheden van het neo-liberalisme bloot legt. Mensen die zo reageren hebben geen idee wat ze nog te wachten staat.

Paul Mepschen
Paul Mepschen24 mrt. 2020 - 16:28

Misschien toch even dit interview lezen met de evolutionair bioloog Rob Wallace, auteur van Big Farms make Big Flu? https://www.grain.org/en/article/6433-capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub24 mrt. 2020 - 17:38

Rusland stuurt 9 militaire vrachtvliegtuigen met daarin 8 medische brigades plus zo'n 100 man ondersteunend personeel. China stuurde rond 13 maart al 9 medici en 30 ton aan medische voorraden naar Italië en Cuba stuurde een team van 52 artsen. De EU deed niets…

Jorah
Jorah24 mrt. 2020 - 18:18

@Zelfblijvennadenkenaub, dat de EU niets deed of doet (voor Italië en andere EU leden) is natuurlijk gewoon anti-EU propaganda. Goed zo, je bent er vol ingetrapt.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 23:34

Als Jorah nou met een paar voorbeeldjes zou komen, zou je nog kunnen denken dat hij geloofwaardig is, maar hij is nu eenmaal kampioen fact-free toeteren en dat wil hij wel graag zo houden.