Joop

Hoe kan je de Volkskrant verbeteren?

  •    •  
11-08-2018
  •  
leestijd 13 minuten
  •  
97 keer bekeken
  •  
DjLl6L_XgAICR3_
De vrijheid van de pers is niet bedoeld om de legitieme belangen van de minderheden te schenden. Journalistiek die onderdrukt heeft geen bestaansrecht
Na de ophef over het interview met Géza Hegedüs, mailde ik met de ombudsman (Jean-Pierre Geelen) en de hoofdredacteur van de Volkskrant (Philippe Remarque). Ik beargumenteerde het volgende:
Premisse één : er verschijnen met regelmaat leugens en drogredenen in de Volkskrant, vooral in interviews en op de opiniepagina, met negatieve uitspraken over minderheden. Premisse twee : dit schendt de legitieme belangen van minderheden. Conclusie : de Volkskrant moet maatregelen nemen om dit te vermijden.
Dit argument zou voor iedereen evident moeten zijn, maar ik wil het alsnog toelichten:
Premisse twee: leugens en drogredenen schenden de legitieme belangen van minderheden. Om dit te onderbouwen moeten we eerst vragen: wat is het doel van de persvrijheid? Ik vond in het boek ‘ The elements of journalism ’ van Bill Kovach en Tom Rosenstiel aan goede definitie van het doel van de pers:
[T]here remain clear principles we require of our journalism, principles that citizens have a right to expect… The first among them is that the purpose of journalism is to provide people with the information they need to be free and self-governing. To fulfill this task :
  • Journalism’s first obligation is to the truth.
  • Its first loyalty is to citizens.
  • Its essence is a discipline of verification.’
We zien hier dat de vrije pers niet een doel op zichzelf is maar een middel om iets anders te bereiken: journalistiek moet ons informatie leveren zodat we vrij zijn en onszelf kunnen regeren. We zien hier het Amerikaanse concept van zelfbeschikking (of volkssoevereiniteit) waar het volk de baas is en zichzelf regeert. In dit concept is de regering slechts ondergeschikt, een dienaar van het volk en het volk kan de regering elk moment naar huis sturen. Hetzelfde geldt voor de pers: de pers is slechts een dienaar van het volk en heeft slechts één reden te bestaan, om het algemeen belang te dienen. Daarom zegt men dat journalisten in de eerste instantie loyaal aan de burgers zijn, niet aan de eigenaren van de krant, noch aan de adverteerders, noch aan de regering.
De informatie in de media dient van hoge kwaliteit te zijn. Kwaliteit heeft twee aspecten: ten eerste de zuivere feiten moeten waar zijn. Ten tweede, sommige feiten zijn conclusies van argumenten: ze zijn afgeleid van andere ware feiten, met behulp van rationele redeneringen. Dus ook de procedure van de argumentatie moet van hoge kwaliteit zijn.
Journalisten kunnen slechts loyaal aan burgers zijn als ze een strikte discipline hebben in verifieerbaarheid.
Deze verifieerbaarheid heeft twee aspecten: ten eerste moeten journalisten de discipline hebben om de informatie die zij verspreiden zo goed mogelijk van tevoren te controleren. Ten tweede, de burger moet ook de mogelijkheid hebben om deze informatie te kunnen controleren; dit houdt in dat de pers moet meewerken als de burger vraagt hoe men aan bepaalde informatie is gekomen (transparantie).
Deze verifieerbaarheid komt overeen met de allereerste regel van argumentatie: de steller bewijst. In Nederland hebben vooral Frans van Eemeren en Rob Grootendorst een heel goede nieuwe richting in argumentatietheorie ontwikkeld: de pragma-dialectiek (of de pragmadialectische argumentatietheorie). De pragma-dialectiek kent 10 regels. De tweede regel heet de ‘verdedigingsplichtregel’ en is een weerspiegeling van het dictum dat de steller bewijst: ‘Een partij die een standpunt naar voren brengt is verplicht dit standpunt te verdedigen als de andere partij hem daarom verzoekt.’ Als er iets in de krant staat, moet de krant dit onderbouwen als de lezer het vraagt, ongeacht of de stelling in een nieuws-artikel staat, een interview, of opiniestuk.
Verdedigen van legitieme belangen Annieke Kranenberg, een van de interviewers van Hegedüs, was vroeger de ombudsvrouw van de Volkskrant. Zij schreef na een eerder identiek geval, waarin lezers hebben geklaagd dat de Volkskrant rechts-populisme promoveerde: ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’
We zien hier een aanvulling op Kovach en Rosenstiel. De media hebben niet alleen de taak om ware informatie te verspreiden, maar ze dienen ook als advocaat op te treden van mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De media moeten optreden als de staat, bedrijven, machtige individuen of machtige instituties de legitieme belangen van individuen of van groepen schenden.
Dus de vrijheid van de pers is niet bedoeld om de machtigen nog machtiger te maken, het is niet bedoeld om de leugenaars, drogredenaars, charlatans, oplichters te helpen om onverdiende voordelen voor zichzelf te bemachtigen. Noch is de vrijheid van de pers bedoeld om onterechte nadelen voor sommigen te veroorzaken, vooral niet voor de machtelozen. De vrijheid van de pers is niet bedoeld om de legitieme belangen van de minderheden te schenden. Journalistiek die onderdrukt heeft geen bestaansrecht.
Premisse één: leugens en drogredenen in de Volkskrant Ik lees de Volkskrant niet, maar ik volg nieuwsgierig links van andere enthousiaste – of opgefokte – mensen naar interviews en opiniestukken in de Volkskrant. Daarnaast schrijf ik een boek over de argumentatie op de opiniepagina’s over het Israëlisch-Palestijnse conflict en zoek in de elektronische krantenbak alle opinies over het Midden-Oosten. Daardoor heb ik een aantal opiniestukken en interviews op waarheid en op respect voor de argumentatieregels gecontroleerd. Van de weinige opiniestukken die heb gecontroleerd, bevatte de overgrote meerderheid fundamentele onjuistheden, of drogredenen die regelrecht als leugens beschouwd kunnen worden. Hieronder een paar voorbeelden:
Gay Krant tapes vs Tariq Ramadan Tenminste drie Volkskrantcolumnisten hebben Tariq Ramadan zwart gemaakt, op basis van een drogreden en halve waarheid (Carel Brendel, Amanda Kluveld en Nausicaa Marbe). Caroline Fourest beweerde in een boek dat Ramadan met dubbele tong spreekt: voor het westerse publiek doet hij zich als een liberale moslim voor, maar in zijn toespraken voor moslims is hij extremist. Ramadan zei dat er 300 onjuistheden in het boek stonden en vroeg naar de tapes, beriep zich dus op de regel dat de steller bewijst. Fourest kon de tapes niet leveren en dit debat strandde.
Henk Krol mengde zich in dit debat en publiceerde een bom in de Gay Krant. Hij vertaalde een aantal tapes van Ramadan en meende het ultieme bewijs te hebben gevonden. Maar Krol citeerde uit de context en een vergelijking met de volledige tekst toont aan dat Ramadan’s toespraken voor de moslims identiek waren met zijn boek geschreven voor Westerlingen.
In een ware hetze tegen Ramadan, negeerden de Volkskrant-columnisten het feit dat de teksten in de context gelijk waren en beweerden ze dat Krol gelijk had, omdat de vertaling correct was. Dit was een stropop. Amanda Kluveld schreef maar liefst vier columns daarover en eiste zelfs de val van het Rotterdamse college, dat tot de conclusie kwam dat de teksten vergelijkbaar waren.
Deze drogreden stigmatiseerde de moslims als homohaters, als leugenaars, als plegers van takiyya. De boodschap was: moslims spelen toneel als ze zich liberaal voordoen. De Volkskrant steunde hiermee Martin Bosma en Geert Wilders , die de moslims van takiyya beschuldigden: moslims zouden liegen dat ze liberaal zijn en stiekem de maatschappij islamiseren. Je kon daardoor, was de suggestie, geen enkele moslim vertrouwen.
Simon Admiraal vs Tariq Ramadan Niet alleen de vaste columnisten voerden een hetze tegen Ramadan, de Volkskrant publiceerde ook ingezonden stukken. Bijvoorbeeld Simon Admiraal beweerde dat Ramadan omgekeerde integratie wilde, dat hij de Westerse vrouwen in moslima’s wilde veranderen. Ik vergeleek Admiraal’s Nederlandse citaat met het oorspronkelijke Engelse en het bleek een foute vertaling. Admiraals tekst is stigmatiserend en veroorzaakt een angst dat de moslims het Westen willen islamiseren.
Max Pam Max Pam verspreidde het fake news dat moslims aan anale jihad doen (de Volkskrant, 16 juli 2014). Hij schreef zijn stuk op basis van een bericht op MEMRI en hij zou moeten weten dat MEMRI met regelmaat in opspraak komt, met foute of uit context gerukte vertalingen. Als Pam 30 seconden had gegoogeld (en dat had hij moeten doen), zou hij hebben geweten dat ook deze vertaling omstreden was. Ook dit stuk is stigmatiserend omdat het de moslims als irrationele, fanatieke fundamentalisten beschouwt, die met heimelijke middelen het Westen proberen te islamiseren.
Oorlog tegen de islam Obama verklaarde de oorlog aan ISIS en in zijn argument stond :
Premisse 1: Sommigen zeggen dat we oorlog tegen de Islam voeren. Premisse 2: Maar geen echte religie pleegt misdaden. Conclusie 1: Dus ISIS is onislamitisch. Conclusie 2: Dus we voeren geen oorlog tegen de Islam.
Dit was een standaard oorlogsverklaring , want in de geschiedenis doen alle leiders dat: ze zeggen ‘we zijn alleen in oorlog met de regering (of een klein groep) niet met alle mensen in die groep’. Daarna, als president die de rechten van al zijn burgers moet beschermen, wilde Obama voorkomen dat zijn oorlogsverklaring zal leiden dat bepaalde groepen de islamitische burgers in de VS zouden aanvallen. Dus Obama had goede redenen om onderscheid te maken tussen ISIS en de rest van de moslims.
Een aantal conservatieven heeft prompt gereageerd: Obama liegt, want ISIS is islamitisch en we zijn oorlog tegen alle moslims. Op dit moment mengde ook de Volkskrant zich in het debat en schreeuwde: Obama vergist zich, ISIS is islamitisch. Niet alleen de vaste columnisten, zoals Paul Brill, maar ook de opinieredactie koos ingezonden stukken (van Adjiedj Bakas) met dezelfde bewering. Sterker nog, de redactie vond het noodzakelijk een blog van Daniel Pipes te vertalen, om Obama te weerleggen. Hiermee bewees de redactie dat men het argument van Obama niet had gelezen. Bovendien, wie bekend was met de stelling van de conservatieven dat we een oorlog tegen alle moslims moeten voeren, kreeg de indruk dat de Volkskrant de kant van deze conservatieven had gekozen. Bovendien waren deze opiniestukken stigmatiserend omdat men alle moslims als potentiele ISIS-strijders beschouwt.
Jacques Monasch Jacques Monasch suggereerde in een interview dat de autochtone trambestuurders werkloos waren omdat de vervoerbedrijven een beleid hebben om migranten voor te trekken. Ik mailde de grootste ov-bedrijven (GVB, RET en Qbuzz) in de drie grootste steden en alle drie zeiden dat het onwaar was.
Dit interview schendt de legitieme belangen van de minderheden omdat het op basis van leugens negatieve gevoelens opwekt bij de autochtonen, die zich beroofd en gediscrimineerd voelen. Om niet te zeggen dat Monasch twee tegenstrijdige dingen beweerde: de migranten zouden tegelijkertijd de banen jatten en ook nog werkloos zijn.
Annabel Nanninga De Volkskrant interviewde Annabel Nanninga en zij zei:
"Ik ken heel veel ondernemers die er vanwege slechte ervaringen moeite mee hebben [Marokkanen] aan te nemen… [omdat Marokkanen] afspraken niet nakomen, stelen, onberekenbaar en snel gepikeerd zijn en werkgevers van racisme beschuldigen als die ook maar een beetje kritiek uiten."
Dit antwoord is stigmatiserend omdat men de migranten, zonder bewijs negatief afschildert. Ik heb deze stelling willen controleren, dus ik heb de redactie gevraagd om mij in contact te brengen met Annabel Nanninga, zonder succes. Deze stilte schond de drie principes van Kovach en Rosenstiel; journalistiek gaat om waarheid, verifieerbaarheid en loyaliteit aan de lezers. De stilte schond ook de belangrijkste argumentatieregels: de steller bewijst.
Discussie In een willekeurig aantal interviews en opiniestukken die ik controleer, ontdek ik dat de overgrote meerderheid op leugens en drogredenen berust. Dit zou een reden voor de krant moeten zijn om een groot onderzoek door een onafhankelijke instantie te laten doen met de vraag: ‘hoeveel procent van onze opiniestukken berusten op leugens en drogredenen’?
Voorstel Hiermee heb ik de premisse van mijn argument onderbouwd, dat er drogredenen en leugens in de Volkskrant verschijnen, en dat deze de legitieme belangen van de minderheden schenden. Het is daardoor evident dat als de Volkskrant zichzelf serieus neemt en zich als een kwaliteitskrant beschouwt, actie moet ondernemen om zich te verbeteren. Ik heb de redactie het volgende voorstel opgestuurd:
  • Geïnterviewde bewijst zijn stellingen. Na een interview kan de redactie de geïnterviewde vragen om zijn stellingen te onderbouwen. Bijvoorbeeld: kan Monasch aantonen dat de vervoerbedrijven de minderheden voortrekken? Kan Nanninga aantonen dat zij veel ondernemers kent die slechte ervaringen met Marokkanen hebben? Kan men zijn stellingen niet onderbouwen, worden de betreffende stellingen niet gepubliceerd.
  • Opinieschrijver bewijst. Voor de ingezonden stukken kan men hetzelfde doen.
  • Aparte internetpagina voor correctie opiniestukken. De Volkskrant maakt een pagina, waar twee soorten mensen werken. 1. Factcheckers die de beweringen in de opiniestukken controleren op waarheid. 2. Argumentatiedeskundigen die de grote drogredenen uit de opiniestukken weerleggen. Jean Wagemans deed zoiets tijdelijk in de Volkskrant, maar het was te weinig en ook niet echt bevredigend. De columnisten en auteurs van ingezonden stukken, als ze aan de schandpaal worden gezet, zullen van tevoren hun beweringen controleren en drogredenen proberen te vermijden. Een internetpagina neemt geen ruimte in in de krant en kan onbeperkt lang zijn. Eventueel kan men hier ook weerleggingen van lezers publiceren.
Er zijn ook andere mogelijkheden. Verschillende universiteiten accepteren non-studenten bij colleges in argumentatieleer. Bijvoorbeeld in Utrecht was er een dergelijk avondcollege. Men kan de opinieredacties zulke colleges laten volgen. Hiermee kan men de ingezonden stukken beter op hun argumentatie beoordelen en men kan ook de vaste columnisten kiezen tussen auteurs die hun argumenten correct onderbouwen.
In zijn laatste e-mail weigerde Philippe Remarque om maatregelen te nemen:
"Wij zijn voorstanders van het vrije debat. Daarin is namelijk veel ruimte voor checks and balances: er volgen reacties op columns en opiniestukken waarin de schrijver wordt gewezen op een verkeerde aanname of interpretatie van de feiten. De lezer kan dan zelf oordelen. U stelt een centraal geleid debat voor, waarin een redactie in detail ingrijpt, kennelijk precies wetend wat het belang van minderheden is en wat die belangen schaadt. Dat gaan wij niet doen. We bewaken heus ook een ondergrens, door onze vraagstelling bij interviews, door columnisten aan te spreken op feitelijke onjuistheden, door smaad en ophitsing te vermijden. Maar het blijft altijd moeilijk om precies de grens te trekken. Wat voor u smaad is, kan in mijn ogen een legitiem kritiekpunt zijn. Dat maakt het zo moeilijk om absoluut te oordelen. Ingrijpen in een debat dreigt dus al snel te verworden tot het onderdrukken van meningen. Daarom laten we het zo veel mogelijk over aan de vrije krachten van het debat. Ik ben daar principieel voorstander van."
Ik vind zijn reactie geen goede tegenwerping.
Ten eerste, de journalistieke regels van waarheid en verifieerbaarheid veronderstellen dat het debat regels bevat, het publieke debat is niet zoals een kooigevecht, zonder regels, totdat één van de deelnemers sterft. Behalve het dictum dat de steller bewijst, bestaan er ook andere regels. In de pragma-dialectiek, heeft men bijvoorbeeld de regels 7 en 8:
Regel 7: ‘Een partij mag een standpunt niet als afdoende verdedigd beschouwen als het niet met behulp van een geschikt argumentatieschema op correct wijze verdedigd is.’
Regel 8: ‘Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruikmaken van redeneringen die logisch geldig zijn of geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen argumenten te expliciteren.’
Ook de geïnterviewden, de columnisten en de schrijvers van ingezonden stukken, als deelnemers aan het democratische debat, moeten deze regels respecteren. Hieruit volgt dat drogredenen niet in de krant horen en dat de Volkskrant haar best moet doen om de drogredenen te vermijden.
Het feit dat de Volkskrant reacties op opiniestukken publiceert is onvoldoende om twee redenen.
Reacties op opiniestukken Ten eerste, een leugen kan een onherstelbare schade veroorzaken. Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand in een column liegt dat Pietje Puk een seriemoordenaar zou zijn. De volgende dag publiceert de Volkskrant een reactie van Pietje Puk waarin hij dat ontkent. De ontkenning herstelt niet de situatie voordat de leugen gepubliceerd was. Een deel van de lezers zal alsnog geloven dat Pietje Puk seriemoordenaar is, met mogelijke gevolgen voor zijn welzijn en economische welvaart.
Ook Hitler overtuigde de Duitsers met leugens en drogredenen. Op het moment dat zijn argumenten werden weerlegd, lagen er al 60 miljoen doden.
Ook de leugen dat Ramadan met dubbele tong zou spreken heeft het publiek zo overtuigd dat Geerten Waling haar nog dit jaar (9 jaar na dato) in de Volkskrant herhaalde: ‘De westerse media smulden van zijn zijige verhalen over verzoening en vrede en op universiteiten was Ramadan sluw ingesprongen op het postmoderne discours om zijn neo-salafisme salonfähig te maken. Maar in zijn koranklasjes voor de moslimachterban sloeg hij een heel andere toon aan.’ Het feit dat Waling deze leugen herhaalde, bewijst dat het zelfreinigingsmechanisme van de Volkskrant niet werkt.
Valse overtuigingen Ook de opiniepeilingen bewijzen dat het mechanisme in de media niet goed werkt. The Guardian publiceert opiniepeilingen van IPSOS MORI. Bijvoorbeeld het publiek overschat het percentage moslims:
Schermafbeelding-2018-08-11-om-10.05.52
Mensen overschatten het percentage migranten in gevangenis, in Nederland zelfs met 32% verschil:
Schermafbeelding-2018-08-11-om-10.06.08
Mensen overschatten het aantal terroristische aanvallen, denken dat de moorden en de misdaad stijgen, terwijl ze dalen. Dit zijn allemaal thema’s van de rechtspopulisten. Thierry Baudet zegt ‘Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer. Dan is het een soort Egypte.’ Derk Jan Eppink zegt in de Volkskrant dat Europa zelfmoord pleegt. Blijkbaar veroorzaken alle interviews met rechtspopulisten en de stukken op de opiniepagina’s een vertekend beeld. Dus Remarque’s ‘vrije debat’ heeft geen zelfreinigend vermogen; leugens en drogredenen zijn sterker dan correcte rationele argumenten.
Conclusie Philippe Remarque zei: ‘Onze vaste lezers zijn intelligent genoeg om zelf te oordelen.’ Het voorbeeld hierboven weerlegt zijn stelling. Dus de balans is NIET evenwichtig, de som is NIET nul: één leugen plus één waarheid leidt niet tot journalistieke neutraliteit en objectiviteit. Er bestaat een enorme literatuur dat de burgers grote lacunes hebben in fundamentele kennis, noodzakelijk om een vrije en rechtvaardige maatschappij te hebben (zie bijvoorbeeld Hochschild, J. L., Einstein, K. L. (2015). Do facts matter?: information and misinformation in American politics. University of Oklahoma Press).
Remarque’s stelling dat de redactie niet weet welke belangen de minderheden hebben en wat deze belangen schaadt, is ook onterecht. Ik heb de Volkskrant slechts verzocht om geen leugens en drogredenen te publiceren. Elk individu en elke groep heeft het legitieme belang dat hij niet zwart wordt gemaakt met leugens en drogredenen. Bovendien, er bestaat een algemeen belang dat er geen leugens en drogredenen in de media staan. Denk aan twee principes van Kovach en Rosenstiel, dat journalistiek om waarheid en verifieerbaarheid gaat. Om onszelf goed te kunnen regeren en om goeie beslissingen te kunnen nemen, individueel of als maatschappij, hebben we allemaal een belang dat er geen drogredenen en leugens in de krant staan, ongeacht of de leugens en drogredenen over andere mensen gaan. Het is tijd dat de Volkskrant niet meer in ontkenning leeft en de kritiek serieus neemt.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (114)

quatsch
quatsch13 aug. 2018 - 23:15

#Hoe kan je de Volkskrant verbeteren?# Sinds ik die krant niet meer lees, is de ergenis voorbij Naar mijn mening is een waardige dood het maximaal haalbare.

Roy Batty
Roy Batty13 aug. 2018 - 16:48

De waarheid ligt in het midden met aan de linkerkant en rechterkant de mogelijkheid om hem te interpreteren zoals gewenst.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 aug. 2018 - 14:00

"Ook de geïnterviewden, de columnisten en de schrijvers van ingezonden stukken, als deelnemers aan het democratische debat, moeten deze regels respecteren." Behalve dat dit getuigt van een belachelijke wereldvreemdheid is het ook nog eens anti-democratisch. Meningen, standpunten en redeneringen worden onderdrukt, in het bijzonder van degenen die geen of weinig scholing en vorming hebben genoten als ze niet voldoen aan de regels van de kunst van het logisch redeneren. Je kunt Joop.nl ook wel opheffen als dat de maatstaf wordt. Remarque heeft juist gereageerd.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann14 aug. 2018 - 19:27

“Ook de geïnterviewden, de columnisten en de schrijvers van ingezonden stukken, als deelnemers aan het democratische debat, moeten deze regels respecteren.” Hier vliegt Mihai Martoiu Ticu echt uit de bocht. Wanneer ik dit standpunt lees krijg ik een sterk trol gevoel. De man die de Volkskrant beticht van een aantal vermeende tekortkomingen is niet op de hoogte van de vrijheden die de democratische rechtsstaat aan iedere burger toekent. Dit hele circus is opgetuigd om de Volkskrant te kunnen betichten van onjuistheden in de berichtgeving waaronder interviews en opiniestukken. Ik vraag me af of hij wel eens gehoord heeft van de vrijheid van meningsuiting. En dat allemaal om minderheden te pamperen. Wat meneer Mihai Martoiu Ticu er ook aan grafieken, cijfers en andere data bijsleept, zijn betoog gaat mank omdat hij de pijlers van de democratische rechtsstaat niet kent dan wel respecteert. Voltaire: " Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire. "

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 aug. 2018 - 4:35

Ik ergerde mij al lang groen en geel aan de korte bijdragen van Van Kalshoven die overal onweersproken bleven. Dacht is dit de Volkskrant? Kon het niet geloven. Is er nog een krant in de vorm van een dagblad die achtergrondinformatie geeft, de verdieping zoekt, met georganiseerde tegenspraak bij het nieuws, ik ken er geen meer,niet in de vorm van een dagblad. Net als de nationale televisie volkomen afhankelijk gemaakt van adverteerders. Allemaal korte nieuwsflitsen of meningen, meer zie ik niet meer, nergens meer ruimte voor bredere achtergronden, verdieping, analyse, uitgebreide onderbouwde tegenspraak. De kranten hebben zich verkocht aan de hoogste bieder, nadat ze zich eerst verkocht hadden aan hedge-funds die ze helemaal leegzogen, ( het kenmerk van een hedge fund). Ze bleven vervolgens zitten met door hen achtergelaten schulden waardoor ze bijna failliet gingen. Teveel kranten zijn daardoor in handen gekomen van dezelfde media-gigant. Het is als met de bus. Men vermindert zoveel diensten op bepaalde lijnen uit winstbejag, dat vele, niet alle mensen andere wegen moeten gaan zoeken om ergens op een bepaalde tijd te komen en die gevonden, die bus helemaal laten schieten. Vervolgens zeggen ze dat er zo weinig passagiers op zitten dat ze de lijn maar helemaal schrappen omdat hij niet rendabel genoeg meer is, zodat mensen die er afhankelijk van zijn helemaal niet meer kunnen reizen. Dus brengen kranten enkel nog maar korte actuele nieuwsberichten, met weinig tot geen achtergronden en/of verdieping, analyse, enkel nog al even korte bijdragen van opinie-makers en fact-chequers die ook al dezelfdse oppervlakkigheid in zich hebben, nauwelijks zo te noemen zijn als je kijkt waar ze naar verwijzen, de zogenaamde 'feiten' halen.

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 aug. 2018 - 4:42

fact- checkers. Brr.....

L.Brusselman
L.Brusselman13 aug. 2018 - 14:22

Dat krijg je als 95% van de Nederlandse dagbladen in handen zijn van twee grote uitgeverijen die elkaar niet bijten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 aug. 2018 - 14:57

Ik weet niet al hoe lang die grote bussen op het platteland leeg rond rijden. Winstbejag? Ik denk eerder werkverschaffing. De mensen daar hebben een auto en nemen degenen mee die dat niet hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 aug. 2018 - 0:23

FransAkkermans Ik geloof niet dat jij daar onderzoek naar hebt gedaan! Je schat de mens te hoog in!

Piet de Geus
Piet de Geus14 aug. 2018 - 0:55

"Ik ergerde mij al lang groen en geel aan de korte bijdragen van Van Kalshoven" Dat zie je wel vaker bij mensen die een hekel aan feiten hebben. Informeer eens in Groningen of daar animo is om De Waarheid weer op te richten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 aug. 2018 - 8:21

In Groningen zijn de gestaalde kaders ook lelijk uitgedund vrees ik, maar in Oldambt zijn er nog wel een paar misschien. Er is een wereld van verschil tussen meningen verkondigen en feiten checken (mag ik hopen). Ik prefereer het laatste.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout12 aug. 2018 - 20:09

Zo stuitend dat vooral de zaterdagse druk een tot een life style blaadje voor quinona vagina's is verworden.

1 Reactie
Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout12 aug. 2018 - 20:15

quinoa dus, uit te spreken als kienwa, (wat ik weiger) met keuze erbij tussen o.a hatra- of bikra yoga, zaken waar zelfs spiritueel ge(her) opend links zich met moeite kan identificeren,.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2018 - 17:06

Volkskrant 'de krant voor hoogopgeleiden' heeft niet de intentie democratisch te zijn, want geeft al te kennen er niet voor iedereen te zijn. Dus democratisch en nieuws zo breed mogelijk (voor iedereen) verspreiden, is al niet haar uitgangspunt. Alweer lang geleden, veranderden ze de zaterdagbijlage met allerlei achtergronden voor- en tegenspraak van wetenschappers en deskundigen m.b.t. de actualiteit, in life-style pagina's met bijbehorende advertenties. Dat was blijkbaar (volgens de Volkskrant) wat hoogopgeleiden wilden. De Rolexen vlogen van het papier af. Toen heb ik hem opgezegd. Later ben ik opgehouden hem zo nu en dan nog digitaal te lezen omdat het alleen nog over Geert Wilders ging. Het leek welhaast een ode aan hem. het was veel, heel veel, veel teveel. Zoveel dat ik er bijkans misselijk van werd. Toen ben ik ook daarmee gestopt. Nu kan het niet meer omdat het meeste achter een betaalmuur zit. Maar zo nu en dan lees ik nog wel een stuk als ik die ruimte krijg, het niet achter een muur verdwijnt. Ik sta hiervan eigenlijk niet te kijken. Ik dacht te zien, voorzover ik dat kon, dat het weer wat beter was geworden. Maar blijkbaar gaat het gewoon door. Van Nausicaa Marbe sta ik helemaal niet te kijken, daar had ik al problemen mee toen ze zo nu en dan voor Joop schreef. Dat terzijde. Ik ben het wel met deze bijdrage eens al leest het wel wat moeilijk. Er mag immers geen speld tussen te krijgen zijn, moet daarom niet enkel duidelijk maar overduidelijk zijn, zo lijkt het wel. :)

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin12 aug. 2018 - 20:05

@ Minoes - prachtige bijdrage! Dit stukje bevalt me bijzonder goed: "Alweer lang geleden, veranderden ze de zaterdagbijlage met allerlei achtergronden voor- en tegenspraak van wetenschappers en deskundigen m.b.t. de actualiteit, in life-style pagina’s met bijbehorende advertenties. Dat was blijkbaar (volgens de Volkskrant) wat hoogopgeleiden wilden. De Rolexen vlogen van het papier af." En zo is het. Ook ik nam die vliegende Rolexen boven mijn leestafel waar. De bijlagen werden een rare mengelmoes van well- en mindfulness, bezoeken aan onbetaalbare 'toprestaurants', besprekingen van foeilelijk design-meubilair dat geen enkel normaal mens zich veroorloven kan (en ook niet wil, want het gaat om peperdure fetisjen voor verveelde yuppies en hipsters en ander volk van laag allooi, met een dikke portemonnee, wat altijd samengaat), reisverhalen over sjieke resorts in verre buitenlanden, en ander semi-mondain gelul van de benedenste plank. Alles fantasie, alles utopie, en alles al bij verschijnen zeer belegen, zo niet overjarig. Tijd voor een revolutie bij onze persorganen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 aug. 2018 - 20:23

Leuke reactie, waar ik het grotendeels mee eens ben hoewel ik denk dat slechts het voormalige Volkskrantblog 'hoogopgeleiden' nog aantrok. Het kan zijn dat Ticu zo lang gewacht heeft met deze terechte aanval op VK uit piëteit omdat hij als student via deze perfecte formule veel 'sparringpartners' kreeg aangeboden. Vermoedelijk kreeg VK zo veel klachten pro-contra over visies en specifiek over het I/P conflict, dat men er de brui aan gaf. NRC was daar eerlijk over en stopte met opiniestukken over dit conflict waar men commentaar kon geven omdat men pro-contra overstelpt werd met klachten. Overigens is dit een ware plaag in het westen. Alles wat een beetje progressief is of feiten probeert te verzamelen (The Forward, B'Tselem, etc.) wordt genadeloos aangevallen door de suspecte advocatuur via CAMERA, NGO-monitor en allerlei andere clubs die onder het mom van neutraliteit het extreem-rechtse annexatiebeleid van Netanyahu verdedigen door andere joodse organisaties te delegitimeren. De animositeit verdeelt joodse groepen in het westen wat invloed heeft op politieke processen in het westen. Jemery Corbyn uiteraard en in de VS waar de invloed van Russen, wat deze ook gedaan mogen hebben, marginaal is t.o.v. Israëlische leiders: Noam Chomsky on Mass Media Obsession with Russia & the Stories Not Being Covered in the Trump Era https://youtu.be/x6qk01yq-dY?t=5m37s

Tom Meijer
Tom Meijer12 aug. 2018 - 15:56

Mijn petje af voor dit goede stuk. Te oordelen aan een aantal reacties op deze pagina is de tekst niet aan iedereen besteed. Dat is zorgelijk en het benadrukt alleen maar het gelijk van Ticu.

1 Reactie
Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 20:17

????

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 13:16

Kijk niet alleen kritisch naar de media. Verleg de aandacht ook eens naar instellingen die met feiten aan komen zetten zoals het WODC. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van justitie bleek de resultaten van onderzoek jaren lang te hebben "aangepast" aan de wens van het ministerie. De wetenschappelijke typering van deze instelling bleek geenszins een garantie voor betrouwbare informatie. Zelfs in dit draadje werd het WODC nog aangehaald als bron voor onderzoek. Opvallend dat het bekend worden van de u vraagt en wij draaien show zo weinig rumoer heeft opgeleverd.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2018 - 17:17

"Opvallend dat het bekend worden van de u vraagt en wij draaien show zo weinig " Begrijp ook ik niet. Als zelfs wetenschappers de zaak moedwillig belazeren, waar blijf je dan? Ook daar steeds vaker kritisch naar kijken en verschillende onderzoeken lezen en vergelijken als het kan. Echter als de kranten er niet bovenop zitten wie moet dat dan wel doen? Gaan we naar een maatschappij waar alleen klokkenluiders nog slechts de noodknop kunnen indrukken? Gaan we maar een maatschappij waar het zo vaak gebeurt dat we onverschillig worden?

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2018 - 17:18

zo weinig rumoer oplevert.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 aug. 2018 - 12:50

Dit is een uitstekende bijdrage van Mihai Martoiu Ticu - tegelijk is het spijtig dat ze nodig is. Onder normale omstandigheden en in een omgeving met zichzelf respecterende kwaliteitskranten zou dit betoog niet eens geschreven behoeven te worden. De inhoud dient vanzelfsprekend te zijn. Maar veel menselijke vanzelfsprekendheden zijn in de voorbije decennia weggevallen. Daar zijn duidelijke oorzaken voor, iedereen met een functionerend gezond verstand en een geweten kan die opsommen, en eventueel aanvullen met redenen die hij door eigen onderzoek vinden kan. Zowel NRC/Hb als de Volkskrant zijn het predikaat 'kwaliteit' niet meer waard. De achteruitgang ervan hield gelijke tred met die van onze samenleving als geheel. Parallel met dit verval verliep ook de teloorgang van de Nederlandse politiek, die inmiddels een bijkantoor geworden is voor de multinationals en de financiële sector. Ticus kritiek is aan de lange kant, hier en daar wat formeel, statig, en bevat enkele stilistische foutjes, maar dit alles doet aan de kwaliteit niets af. Tot slot: hoe maakt Tariq Ramadan het? Niet goed. Lees het volgende betoog: https://www.counterpunch.org/2018/06/22/why-is-tariq-ramadan-imprisoned/ Hij lijdt aan multiple sclerose; en krijgt niet de benodigde zorg hiervoor.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2018 - 16:32

Tja, 'verschil moet er zijn' zeiden ze vroeger, daarmee bedoelend dat er verschil gemaakt werd en niet dat dat 'normaal' was. Schandalig dit!

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 11:24

Ik heb niets met filosofie, die weerzin is na het lezen van het stuk van Mihai Martoiu Ticu alleen maar toegenomen. Premisse 1. Dat is nogal wat: de Volkskrant betichten van leugens en drogredenen in interviews en opiniestukken. De uitlatingen van geïnterviewden komen voor rekening van de geïnterviewde dat is duidelijk. Opiniestukken worden geschreven onder verantwoordelijkheid van de schrijver die niet in dienst is van de krant. Een opiniestuk van de redactie of de hoofdredacteur is een zeldzaamheid. Premisse 2. Die maakt het nog bonter. Leugens en drogredenen schaden de belangen van minderheden. Mihai Martoiu Ticu verwacht dat de krant bij interviews en opiniestukken opkomt voor de belangen van minderheden. Dat maakt van de Volkskrant een politiek pamflet. Kan me niet voorstellen dat de lezers daar op zitten te wachten. Wat verwacht ik van de krant die ik graag lees? Strikte scheiding tussen journalistieke bijdragen en opiniestukken. Verificatie van de informatie die de krant plaats. Volg het principe: één bron is geen bron. Zijn er verbeteringen mogelijk bij de Volkskrant? Mij vallen de columns op door hun zwakke inhoud en de discutabele standpunten van de columnisten. Voor Max Pam is de Tour de France niet spectaculair genoeg. Iedere dag 200 kilometer en meer fietsen met een gemiddeld tempo van 45 km/u is voor Pam geen prestatie. Er moeten meer uitvallers zijn liefst een paar dodelijke deelnemers, dan is de Tour pas een evenement waar hij naar wenst te kijken. Allemaal geschreven vanuit een luie stoel met een whiskey onder handbereik. Wielrenners zijn zowat de zwaarst getrainde atleten. Hun dagelijkse prestatie wordt door vrijwel geen enkele atleet geëvenaard. Deze wielrenners neer zetten als watjes getuigt slechts van wanbegrip voor hun prestatie. Pam mag met pensioen. De columnist die de deplorabele toestand van het Nederlandse leger afdeed met een ongefundeerd oordeel mag ook naar de uitgang begeleid worden. Het is deze schrijver ontgaan dat de Nederlandse staat jonge mannen en vrouwen naar brandhaarden stuurt in de wereld met het doel daar orde en rust te brengen. Die acties zijn niet zonder gevaar, er vallen regelmatig dodelijke slachtoffers te betreuren. De Nederlandse strijdkrachten moeten worden voorzien van de beste uitrusting. Daar hebben de manschappen recht op gezien de risico's die ze lopen. Op dit moment is er van alles tekort: Communicatie apparatuur, wapens en munitie, transportmiddelen en persoonlijke uitrusting. Veel militairen vullen hun persoonlijke uitrusting aan met zaken die ze van hun eigen geld aanschaffen omdat het leger daarin niet voorziet. Aan die situatie moet snel een eind komen. Daarbij helpen flauwe verhaaltjes van een columnist in de Volkskrant bepaald niet.

Richard555
Richard55512 aug. 2018 - 10:33

Ja wat het verschil is tussen de mainstream media en overige nieuwsvoorziening is mij al lange tijd onduidelijk. Er wordt met name vanuit de rechtse hoek nogal gescholden op de MM. Maar als je echt gaat kijken dan heeft rechts allang het leeuwendeel van de pers in zijn zak. Dus die verongelijktheid is er spel om andere menigen nog meer het zwijgen op te leggen. Het meeste nieuws gaat nu over het internet en is vaak nogal beperkt van omvang. Wat dan weer het positieve effect heeft dat men vaak slechts kort de gebeurtenissen weergeeft. Voor diepgang moet je weer elders zoeken. Dus ik vind het niet zo spannend dat de VK de Telegraaf rechts heeft ingehaald. Die kranten lees ik al jaren niet meer. De enige kranten die ik nog redelijk vind zijn juist vaak de regionale kranten. Hoewel de artikelen over waar de nieuwe lantarenpalen in dorp X moeten komen meestal oversla.

3 Reacties
Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 12:48

Richard Pew-research kwam na onderzoek tot de conclusie dat links en rechts evenveel vertrouwen had in de news-media in Nederland (en dat percentage lag vrij hoog). Er is wel een verschil tussen de mensen met “populist-views” en “non-populist views”, waarbij mensen met “populist views” minder vertrouwen in de News Media dan de andere groep. Tot mensen met “populist views” werden gerekend: - mensen die de overtuiging hebben dat “elected officials do not care what I think” - gewone mensen kunnen de problemen in het land beter oplossen dan de elected officials.

Klaas Punt
Klaas Punt12 aug. 2018 - 15:50

Ozon - gaat dit over Nederland, waarbij een buitenlandse, engels of amerikaanse instelling onderzoek heeft gedaan? Pew-reseaerch? Mij lijkt dat een dergelijk onderzoek zeer wel door een vaderlandse instelling gedaan zou kunnen worden. Mijn complimenten voor de definitie van populist voor dit onderzoek. Voor de meesten die populisten noemen zijn dat gewoon de mensen waar men het mee oneens is.

Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 20:15

Klaas Punt Het was een onderzoek (in diverse continenten&landen) naar het vertrouwen in de nieuws media. Waaronder dus Nederland. Het Pew Institute is Amerikaans.

Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 9:14

“Blijkbaar veroorzaken alle interviews met rechtspopulisten en de stukken op de opiniepagina’s een vertekend beeld.” Een niet onderbouwde stelling. Dat is immers niet onderzocht.

Bouwman2
Bouwman212 aug. 2018 - 9:07

Ik ben al ik wie niet eens meer hoe lang de Volkskrant. Het is beledigend en wat aanmatigend dat zo maar aangenomen wordt dat ik niet kritisch genoeg zou zijn. Voor alle media geldt dat geloven in de kerk thuis hoort en dat een medalje nooit plat is. In die wetenschap heb ik geen enkele aandrang om mijn abonnement op de Volkskrant te willen beëindigen. Ik ben gehecht aan de VK, net als aan vriendin, beiden zeggen van tijd tot tijd wel wat merkwaardigs, maar dat is juist een reden om llicht te twijfelen. Bij Joop heb ik dat nou zelden. Joop is ook eigenlijk meer voor de verbazing. Zo vind ik - en dat mag- dat Ticu hier probeert de waarheid (in statistieken) te vangen. Maar Pontius Pilatus zei al: Wat is waarheid? Ieder schept zijn eigen waarheid en die van de Volkskrant is mij goed en divers genoeg.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 20:54

@ Bouwman: [.....dat een medalje nooit plat is.] Volgens mij is een medaille rond, maar ook altijd plat. Ik hoop voor je dat je meer gehecht bent aan je vriendin dan de Volkskrant. De laatste kan je in ieder geval op elk moment opzeggen.

Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 8:53

Mbt verifieerbaarheid: Journalisten zullen zelden hun bronnen prijsgeven en als ze dat doen slechts aan directe collegae of leidinggevenden: die kunnen verifiëren. Daar zit beslist een gevaar in voor “de waarheid”, anderzijds zullen bronnen -en dus de journalistiek- snel opdrogen als mensen het idee hebben dat ze niet vrij kunnen spreken, als het hun baan of zelfs hun leven kan kosten als ze iets bekend maken. Kortom, mensen zullen zeker niet hun bronnen prijsgeven aan de gemiddelde lezer die God-mag-weten-wat met die info gaat doen. In elke grote journalistieke zaak was bronbescherming essentieel, van “Deepthroat” bij het Watergateschandaal, tot de sprekende slachtoffers over het misbruik in de kerk en het grote wegkijken door politie. Onlangs de film “The Post” gezien?

3 Reacties
adriek
adriek12 aug. 2018 - 10:01

Verificatie en Bronbescherming kunnen elkaar soms uitsluiten maar dat neemt niet weg dat een journalist zijn uiterste best moet doen om (vooral) informatie uit vertrouwelijke bronnen te verifiëren, waar mogelijk aan de hand van andere, waar mogelijk publieke bronnen. Publiceren uit anonieme bronnen mag nooit de standaard worden, zelfs al is dat in de moderne wereld waarin Twitter&co erg snel zijn met de verspreiding van publieke informatie lastig. Het enige waarin traditionele media zich nog van 'Jan-enAlleman-op-Twitter' kunnen onderscheiden is in degelijkheid en goede onderbouwing. Op gebied van snelheid en hoeveelheid nieuws hebben ze de strijd allang verloren. Uniek zijn blijft een uitdaging maar als ze hun laatste steunpilaren (laten) ondermijnen hebben ze geen enkel bestaansrecht meer.

Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 12:14

AdrieK Uiteraard moet een journalist zijn best doen te verifiëren, maar volgens mij schrijft Ticu hier dat hij vind dat journalisten altijd hun bronnen moeten openbaren aan het publiek (of ten minste aan hem als hij de betreffende krant aanschrijft) en dat is toch van een heel andere orde.

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 12:47

Verificatie dient plaats te vinden op de redactie. Kijk hoe Amerikaanse kranten daar mee omgaan. Daar wordt niets geplaatst dat niet door de redactie is geverifieerd. Op dat punt kunnen Nederlandse kranten nog wel een inhaalslag maken. Uiteraard worden bronnen niet prijsgegeven aan de openbaarheid. Dat voorkomt incidenten, was het niet bij Trouw, waarbij een journalist geruime tijd met volledig verzonnen bijdragen de krant vervuilde.

ruma ankka
ruma ankka12 aug. 2018 - 8:14

Het beste kan je natuurlijk een krant lezen waar alleen opinie’s in staan waar je het roerend mee eens bent. Hoef je ook geen moeite te doen een mening die je niet bevalt als leugen af te doen. Scheelt een hoop ergernis. Voor de links georienteerde is op dit moment Trouw nog de beste optie.

Bart van Oerle
Bart van Oerle12 aug. 2018 - 7:56

Ja er valt een hoop te verbeteren aan de huidige journalistiek, maar zolang de kranten in handen zijn van een zeer klein aantal mediamagnaten, zal daar weinig van komen. Lees daarover bijv. Gekaufte Journalisten van Udo Ulfkotte, of Manufactoring Consent van Noam Chomsky. De enige manier goed geïnformeerd te worden is door altijd verschillende bronnen te raadplegen. Volg bijv. zowel CNN als RT, zowel de reguliere kranten als obscure blogs. De waarheid ligt niet altijd in het midden, maar het zeker ook niet zo dat één bron altijd de waarheid brengt.

Britta van Rees
Britta van Rees12 aug. 2018 - 7:55

Er zijn overheden die de pers opleggen geen "onwaarheden" te verkondigen. Of geen "maatschappelijk onwenselijke" meningen. De Chinese media voldoen aan "normen". Ik vind deze hele benadering van "kwaliteitsstandaarden" voor de media bijzonder gevaarlijk. Vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting houdt in geen regels voor de media. GEEN.

2 Reacties
kindval
kindval12 aug. 2018 - 9:18

Eens!

Mark Huysman
Mark Huysman12 aug. 2018 - 9:52

[Er zijn overheden die de pers opleggen geen “onwaarheden” te verkondigen. Of geen “maatschappelijk onwenselijke” meningen. De Chinese media voldoen aan “normen”.] Er zijn ook veel media die zonder die uitgesproken overheidsdwang toch kritiekloos de lijn van regeringen volgen. Dat is in mijn ogen nog schadelijker omdat veel burgers niet door hebben dat ze gemanipuleerd worden. Propaganda vanuit de zogenaamd ‘vrije pers’ is vele malen effectiever dan propaganda door staatsmedia. Sachs hieronder beschrijft wat voor desastreuze gevolgen dat had in de aanloop naar de oorlog tegen Irak. In plaats van dat de Volkskrant en andere kranten de beweringen over massavernietigingswapens kritisch tegemoet traden en de noodzakelijke journalistieke afstand en nuchterheid bewaarden, gingen ze op zoek naar geluiden die de oorlogspropaganda versterkten. [Ik vind deze hele benadering van “kwaliteitsstandaarden” voor de media bijzonder gevaarlijk.] Verifieerbaarheid vind je ‘bijzonder gevaarlijk’? Een kritische houding t.o.v. staat, bedrijven, machtige individuen en instituties mogen we niet als kwaliteitsstandaard eisen? Kranten moeten met alle mogelijke onzin weg kunnen komen? Denk je dat dat bevordelijk is voor het democratische proces?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 aug. 2018 - 7:29

Ik geloof niet dat de heer Ticu verschillende journalistieke genres goed kan onderscheiden. Feitelijke verslaglegging over gebeurtenissen en opiniestukken/columns zijn toch echt totaal andere takken van sport. De journalistieke vrijheden zijn bij een opiniestuk veel ruimer, het woord impliceert dat het hierbij primair handelt om een mening van de scribent. Dat meningen van een aantal VK-journalisten kennelijk niet strookt met de opvattingen van de heer Ticu is een andere kwestie. Zou de heer Ticu zich ook zo storen aan de wetenschapsbeoefening aan een Mokumse uni waar vooral bij de gammawetenschappen meningen belanglijker lijken te zijn dan empirisch onderzoek en "facts and figures"?

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 aug. 2018 - 7:30

stroken

Robert Follon
Robert Follon12 aug. 2018 - 6:57

[Dit argument zou voor iedereen evident moeten zijn] Nee. Dat is het niet, want je levert nog niet eens het begin van bewijs. Dus graag eens hard bewijs van alle leugens, onwaarheden en geschonden belang van minderheden. Ik beweer niet (herstel: mijn premisse is geenszins) dat het niet voorkomt, maar de basis voor deze preek is nu wel flinterdun.

Molly Veenstra
Molly Veenstra12 aug. 2018 - 0:15

Ooit was de Volkskrant katholiek, een peiler van bedrog. Nu is hij niet meer katholiek. Maar toch, maar toch maar toch. https://www.youtube.com/watch?v=Tlbamho-2ks

1 Reactie
L.Brusselman
L.Brusselman12 aug. 2018 - 9:37

En nu wordt die teeds dunner/duurder en er staat nog minder in,leuk nummer van Visser.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 aug. 2018 - 21:52

Ik met zeggen dat ik bijvoorbeeld de verslaggeving in het AD op internationaal gebied - Coca Cola, McDonalds, Samsung en natuurlijk niet te vergeten onze Red Bull Max- best wel goed vindt: er gaat geen nieuwtje voorbij of ze vermelden het wel en soms doen ze het zelfs zonder. Maar ook op lokaal gebied kom ik er veel tegen dat je in andere kranten niet vindt; de oliebollen test, haringtest, koffietest en regelmatig komt zelfs een plaatselijke middenstander aan het woord, als men weer eens iets buitenissigs heeft verzonnen. De Volkskrant kun je natuurlijk moeilijk verwijten dat ze geen oog hebben voor de minder bedeelden. Ik heb net dat geweldige verhaal gelezen van MaxPam, die wil dat een zwerver die hij iets iets geeft, eigenhandig over dat geld kan beschikken. Mijn moeder -goed gristen natuurlijk- gaf nooit wat, want "daar kopen ze toch maar jenever van" en dat vindt de heere maar niks. Maar Max Pam maakt het niets uit als er crack mee gekocht wordt: "Ik heb als gevende voorbijganger geen opvoedkundige taak." "maar laatst arriveerde ik bij de Jumbo met mijn boodschappentas toen de zwerver die daar altijd tegen de muur hangt (...) stond te telefoneren met de nieuwste iPhone. Ik dacht: ‘Ja, zeg, ik heb zelf een ouwe iPhone 5 en jij staat hier met een iPhone 7, dit keer krijg je niks." Logisch, want liefdadigheid kent natuurlijk zijn grenzen. Maar nu, twee weken later, heeft hij -Max Pam- zelf een nieuw mobieltje en op die manier is hij weer met zichzelf in het reine gekomen. Ik moet die krant toch een wat vaker lezen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 aug. 2018 - 3:48

HM van der Meulen. Liefdadigheid, het woord alleen al vind ik zo denigrerend! Kun jij je daar iets bij voorstellen? Mijn dochter ontmoette ook een zwerver die wat wilde omdat hij honger had. Zij zei prima dan gaan we nu samen ergens wat eten kopen en zo geschiedde. Maar ze kende ook iemand die bedelde en die bleek er gewoon zijn beroep van gemaakt te hebben. Dat was een jonge jongen die helemaal niet behoefde te bedelen maar het wel gemakkelijk geld verdienen vond. Liep vervolgens op de duurste sportschoenen. Die heb je in Spanje ook, ga je met ze winkelen, dan wordt het vervolgens eisen en eisen ze steeds meer. Beter is het een sociaal land te creëren zodat zwerven in principe niet meer nodig is. Met de open grenzen en de vele illegalen, de gevoerde politiek, zal dat echter niet meer mogelijk zijn, ben ik bang.

Sachs
Sachs11 aug. 2018 - 21:30

Ongenoemd is de rol van de Volkskrant als wegbereider voor de oorlog tegen Irak (2003-2010). De krant gaf ruim baan aan de argumentatie van de oorlogshitsers, negeerde belangrijke stemmen en verspreidde in redactionele columns keiharde oorlogspropaganda. In de opinierubriek kwamen de gekste figuren aan het woord – zolang ze maar de oorlog propageerden. Hoogtepunten: een hoofdredacteur van een lokale Amerikaanse krant en een wijnboer uit Californië. Hadden die een stuk ingestuurd? Welnee, ze hadden nog nooit van de Volkskrant gehoord. De redactie struinde de Amerikaanse media af op zoek naar 'gewichtige stemmen' die de oorlog verdedigden. De propaganda zat op elk niveau. Met betrekking tot de Irak-oorlog is de Volkskrant door ideologen binnen de redactie gebruikt om de lezer te masseren richting (Nederlandse steun aan) de oorlog. Dat is zeer ernstig. In zijn rapport over de Nederlandse besluitvorming inzake de kwestie-Irak spreekt de commissie-Davids een hard oordeel uit over de wanprestatie van de Nederlandse media. Reflexie? In een als boekje gepubliceerd gesprek met journalist Frènk van der Linden vertelde de toenmalige hoofdredacteur zich door met name genoemde redacteurs in het pak genaaid te voelen. En in het boekje Tussen de Regels laat de Volkskrant zijn verslaggeving inzake Irak door een externe journalist beoordelen. Resultaat: knudde. Verslaggeving inzake Afghanistan? Brandhout. De vraag of daarop redactionele maatregelen zijn gevolgd staat open. Rudimentaire fact checks – in welke vorm en mate dan ook – hadden deze ellende kunnen voorkomen. Maar er ligt nog een belangrijke vraag: waarom heeft de redactie zélf niet ingegrepen toen duidelijk werd dat alle grenzen werden overschreden? Iedereen moet hebben gezien wat er gebeurde, maar er gebeurde niets. Een vraag: is dat vandaag de dag nog steeds zo? Diezelfde vraag kan gesteld worden ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Pakweg 20 jaar lang heeft de krant de zijde van Israël gekozen en zich geleend voor publicatie van Israëlische desinformatie, gekoppeld aan een uiterst selectief opiniebeleid. Recent lijkt verbetering op te treden; denk daarbij aan de reportages van Theo Koelé uit Gaza. Hopelijk is dat een stap in de noodzakelijke verbeterslag, en een teken dat de ideologen binnen de redactie geen onbeperkte vrijheid meer genieten. Het zou (...) tijd worden. Tenslotte deze link naar een belangrijk artikel hier op Joop over de wijze waarop de Nederlandse media de burger desinformeren met betrekking tot Palestina/Israël. Aanleiding is de 'ontvoering' van drie Israëli's, en de manier waarop die door de media gebruikt werd om de geesten rijp te maken voor de daaropvolgende, 50 dagen durende Israëlische aanval op Gaza in de zomer van 2014. https://joop.bnnvara.nl/opinies/ontvoerd-door-de-media

3 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin12 aug. 2018 - 13:19

@ Sachs - uitstekende bijdrage. De situatie is veel ernstiger dan ze op het eerste gezicht lijkt. Onze grote media bieden een vervormde, partijdige, en sterk opgeleukte weergave van de realiteit. Dat houdt dan ook in dat ze niet, of slechts sporadisch, berichten over de ergste en meest urgente problemen van onze tijd. Zo'n twintig jaar lang al is er die obsessie met de "fair and balanced view". Het 'andere geluid' moet ook gehoord worden (ook al is dat nog zo dom, onnozel, kwaadaardig, ongefundeerd, en ronduit agressief). Na elke serieuze en gedetailleerde vorm van maatschappelijke kritiek, met bijvoorbeeld zeer onwelgevallig nieuws voor onze autoriteiten, volgt er wel weer een slap en griezelig subjectief tegenverhaal, dat tot doel heeft die kritiek te neutraliseren. Dat krijg je als je iedereen (en vooral onze onderdrukkers en het bedrijfsleven) te vriend wilt houden. En als je het gezonde, diepbruine volksgevoel tegemoet wilt komen, natuurlijk. Waar een vitale, sceptische en kritische pers niet meer bestaat, om welke redenen dan ook, daar kan ook geen werkende democratie bestaan. In Turkije is er een Erdogan nodig om de vierde macht monddood te maken. In Nederland heeft die zichzelf de nek omgedraaid.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 15:57

Eens met Sachs en Cliff Clavin. Zij benoemen m.i. de essentie van de huidige problematiek van de "main stream media".

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 aug. 2018 - 9:49

Cliif e.a. Die desinformatie of het weglaten van informatie en het uitvergroten van andere informatie m.b.t. Israel-pelstina is al heel lang een grof schandaal en gebeurt aan de lopende band, zo ook in ons aller NOS journaal, niet enkel en alleen in kranten. Het lijkt wel of ze hier bang zijn van die publieke opinie. Die fact-checks zijn jammer genoeg, tenminste wat betreft NRC ook wel erg eenvoudig van opzet en op zichzelf weer gebaseerd op summiere informatie van soms evenzovele te bevragen instanties van overheidswege.

EricDonkaew
EricDonkaew11 aug. 2018 - 20:11

Martoiu: Ik lees de Volkskrant niet, (…) en Ik heb de redactie het volgende voorstel opgestuurd: (…) -------------------------- Dat gaat natuurlijk niet werken. Ook de krant is (tegenwoordig) een commercieel product. Geen klant? Dan krijg je geen serieuze aandacht. Remarque heeft nog uiterst hoffelijk gereageerd, in vergelijking tot hoe ik het zou doen. Los daarvan: het betoog van de beroepsfilosoof LIJKT redelijk beargumenteerd, maar het is slechts één stapje verwijderd van regelrechte censuur. Eén stapje maar, meer niet, verwijderd van een situatie zoals die was in het Oost-Europa van vóór pakweg 1990.

6 Reacties
vakman2
vakman211 aug. 2018 - 21:12

@Eric Context Eric, context...Menselijk gedrag draait altijd om context... Ik ben ook niet voor censuur - in een normale situatie (waarin er geen polarisatie is; grote verschillen in rijkdom (die toenemen!); een elite die het contact met de rest van de samenleving heeft verbroken etc), ben ik het volmondig met je eens... Maar, in een context waarin de armoede en onzekerheid langzaam maar zeker toenemen, terwijl de globalistisch acterende top zich verrijkt...ontstaat een omstandigheid waarin met name de top baat heeft 'zondebok' politiek te bedrijven door groepen in de samenleving tegen elkaar op te zetten Dit leidt de aandacht af - zodat het eigen falen van leiderschap niet ter verantwoording hoeft te worden geroepen. Als daarbij de pers (maar ook de oppositie) niet in staat of bij machte is om alternatief leiderschap te presenteren - dan betekent dat, dat er een hoop frustratie niet wordt gekanaliseerd.... In zo'n context krijgen demagogen een kans - door simpelweg in te spelen op deze onverwerkte emoties, dikwijls met leugens of overdrijvingen. De gemoederen lopen dan hoop op - kijk maar naar de polarisatie in de dertiger jaren. Destijds mede mogelijk gemaakt door een pers die tolerant stond ten opzichte van intolerant gedachtegoed... Kortom, vrijheid is goed. Maar wat vrijheid is en hoe het behouden kan blijven, is mede afhankelijk van de situatie. Wie de geschiedenis beziet, weet dat er soms een situatie ontstaat, waarin een grens getrokken zal moeten worden (Karl Popper indachtig). Wie met leugens bijdraagt aan het verspreiden van haat, in een alreeds gespannen situatie - gooit extra olie op het vuur. En als het om vrijheid gaat, dan ben jij daar niet bij gebaat, ik niet - niemand niet.... (Ook de Volkskrant, en natuurlijk de rest van de pers, dient zijn verantwoordelijkheid te nemen omwille van de lieve vrede).

Satya
Satya11 aug. 2018 - 21:12

Kun je dat met argumenten onderbouwen?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout11 aug. 2018 - 21:21

Pardon? Mihai Martoiu Ticu is een zelfverklaarde vrijemeningsuiting-fundamentalist die in Roemenië nog heeft gezocht naar een pistool omdat hij bang was dat Ceaucescu terug zou keren. Lees eens iets over het harm principle (schadebeginsel) om te begrijpen wat Ticu bedoelt https://nl.wikipedia.org/wiki/Schadebeginsel In uw voorgaande alinea zit 'm de kneep. Remarque laat zich door principes geen winstmodel afnemen. En xenofobie in Nederland is dat zeker. Vandaar dat bijvoorbeeld elke scheet van Wilders in VK breed werd uitgemeten. Die e-mail vormt een Voltaire-schaamlap.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 aug. 2018 - 21:21

"Eén stapje maar, meer niet, verwijderd van een situatie zoals die was in het Oost-Europa van vóór pakweg 1990." Ja....., want daar mocht je alleen over feiten berichten en de waarheid verkondigen, want anders ging je direct naar de Goelag.

Crunchy Frog
Crunchy Frog12 aug. 2018 - 8:49

[Geen klant? Dan krijg je geen serieuze aandacht.] Tja, klagen bij Chemours over GenX-vervuiling van het water en zelf geen anti-aanbakpannen in de kast hebben? Dan krijg je geen serieuze aandacht.

Crunchy Frog
Crunchy Frog12 aug. 2018 - 9:00

[Martoiu: Ik heb de redactie het volgende voorstel opgestuurd] [Donkaew: slechts één stapje verwijderd van regelrechte censuur. Eén stapje maar, meer niet, verwijderd van een situatie zoals die was in het Oost-Europa van vóór pakweg 1990.] Ik vind dit eerlijk gezegd een beetje hysterisch overkomen.

Johan eldert
Johan eldert11 aug. 2018 - 19:39

advies van amerikaanse linguïst: ....... suggereerde onlangs cognitief linguïst George Lakoff in een interview met CNN. Volgens hem moet een onware uitspraak van Trump die nieuws is, worden ingeleid met feiten die wel kloppen. Pas daarna laat je de president aan het woord, en vervolgens leg je nog eens uit hoe het werkelijk zit. Op die manier krijgen de werkelijke feiten voorrang, terwijl je toch voldoet aan je journalistieke plicht, te melden wat de president zegt. https://www.trouw.nl/democratie/het-feitenvrije-presidentschap-van-donald-trump-~ac4c9385/ sandwich oplossing. breng de feiten helder en duidelijk als eerste naar voren. laat dan de fakenews brenger aan het woord, en sluit af met vervolgens nog eens de feiten en onderstreept waarom de fakenews brenger er naast zit.

McMacaroni
McMacaroni11 aug. 2018 - 17:27

Omdat mensen blijk geven van het onvermogen tot kritisch nadenken, moeten we hoor en wederhoor afschaffen en alle opinies moeten onderbouwd worden door een wetenschappelijk onderzoek. Aldus de filosoof. Ik ben bang dat er van veel 'linkse' opinies ook niet veel overblijft. Overigens kan niet zomaar iedereen alles roepen. Er bestaat nog zoiets als smaad en aanzetten tot haat. Dat is nog steeds strafbaar. " Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand in een column liegt dat Pietje Puk een seriemoordenaar zou zijn." Dat mag dus niet. Geen sterke argumentatie. Hier hebben ze geloof ik een mooie term voor: een drogreden. Het tonen van tabellen en verwijzen naar onderzoek maakt iets natuurlijk niet meteen wetenschappelijk. "Philippe Remarque zei: ‘Onze vaste lezers zijn intelligent genoeg om zelf te oordelen.’ Het voorbeeld hierboven weerlegt zijn stelling." Nee het voorbeeld zet iets over de algemene opinie van de onderzoeksgroep. En zolang die niet 2 peilmomenten weergeeft van de mensen die de Volkskrant lezen, kun je die conclusie helemaal niet trekken. Sterke argumentatie weer. Het is belangrijk zaak dat de krant nepnieuws bestrijd. Dat doe je in mijn ogen dus vooral om de aannames/onderbuik opinies breed uit te meten, om die vervolgens kapot te factchecken. Of de Volkskrant daarin verzaakt weet ik niet, daar lees ik de krant niet genoeg voor. Bovendien ligt hier een belangrijke taak voor onderwijs. Er kan niet vroeg genoeg worden begonnen met het bewust maken van alle manipulaties waar iemand aan blootgesteld wordt. Of het nou reclame of een ideologie is, maak mensen weerbaar. Lukt het dan nog steeds niet om kritisch na te denken, dan durf ik wel aan te nemen dan die persoon de Volkskrant toch niet leest, maar zijn nieuws haalt uit twijfelachtige blogs die de onderbuik bevestigen.

10 Reacties
Hiltermann
Hiltermann11 aug. 2018 - 18:48

Probeer eens aangifte te doen van smaad, dat is de eerste hindernis die je moet overwinnen. Na flink wat moeite is het gelukt, de aangifte staat op papier. Het OM doet niets, te druk, zaak is te onbeduidend etc. Dan vragen we de rechtbank middels een art. 12 procedure het OM op te dragen tot vervolging over te gaan. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en duizend euro armer vanwege de art. 12 procedure. Het is maar de vraag wat de rechtbank beslist. Smaad is moeilijk aan te tonen. De kans dat er een veroordeling uitkomt is klein.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout11 aug. 2018 - 22:05

Uw eerste zin is een reductio ad absurdum. Ticu baseert zich op niets anders dan het schadebeginsel (zie wiki). Wat hoor en wederhoor betreft was Ticu op het voormalige Volkskrantblog een marathonloper, waar de meesten het snel voor gezien hadden gehouden. Heeft u de laatste 25 jaar wel discussies gevolgd? Te beginnen bij de 'fearmongering' van oproerkraaier Frits Bolkestein (Tim Sebastian in 'Hardtalk' rond 2000: "Isn't it true that you are known as a political riotter'') die ooit stelde dat anno nu de helft van de Amsterdammers uit moslims zou bestaan - het werd 10% - werd alles over moslims en migranten overdreven. Natuurlijk is er veel onderzoeksmateriaal hierover. Zie bijvoorbeeld dit blog van Flip van Dyke (kent inmiddels brede erkenning) die zich in zijn onderzoek baseert op cijfers van eurostat, PEW research, etc. http://www.flipvandyke.nl/2013/11/geert-wilders-heeft-zeer-goed-nieuws-voor-alle-islam/ Dus die twee voorbeelden kunnen op vele manieren ondersteund worden. Denkt u echt dat de gemiddelde Volkskrantlezer daar een uitzondering op maakt? Als dat zo was, dan had de Volkskrant de kritiek niet overleeft.

Ozon
Ozon12 aug. 2018 - 9:12

Hilterman Hangt dat niet af van de zaak? Iemand een seriemoordenaar noemen in een landelijk dagblad is iets anders dan een iemand op een vage blog uitmaken voor vreemdganger of leugenaar. Je bent kennelijk bezig met smaad en je hebt niet aangegeven waarover het gaat, maar ik neem aan dat je niet landelijk beschuldigd bent can het zijn van een seriemoordenaar. Ik kan me voorstellen dat het OM/politie bv een aangifte van smaad door Van Doorn wel serieus had genomen.

McMacaroni
McMacaroni12 aug. 2018 - 11:51

@Hilterman: Dat is inderdaad heel moeilijk en VVMU, oproepen tot haat en smaad is een lastig spanningsveld. Meningen verbieden lijkt me geen oplossing. Het zwaarder straffen als smaad en oproepen tot haat wel wordt vastgesteld, lijkt me dan wel weer wenselijk. Die hele veroordeling van Wilders bijvoorbeeld pakte voor hem eerder uit als een goedkope marketing campagne. @Fernhout Weet je wat een reductio ad absurdum is? Stellen dat het toelaten van alle meningen leidt tot een situatie waarbij je mensen mag neerzetten als een seriemoordenaar. Welke marathons hij allemaal gelopen heeft weet ik niet. Ik ken hem alleen van zijn stukjes hier en voor een filosoof zijn die erg eenzijdig met vaak een activistisch randje. Zijn tabellen onderbouwen zijn conclusie niet. Die sluiten het niet uit, maar we hebben zojuist geleerd dat wie stelt, die bewijst. Waarom jij flipvandyke en PEW erbij haalt begrijp ik niet zo goed. Net als het onderzoek dat Ticu aanhaalt geloof ik de uitkomsten direct. Je kunt er alleen Ticu zijn conclusie niet wetenschappelijk mee onderbouwen. En dat hoeft ook helemaal niet...daar zijn opinies immers voor.

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 13:05

Ozon, Het hangt uiteraard af van de zaak. Nee ik ben niet in een smaad procedure verwikkeld. Ik kan me niet goed voorstellen dat ik me daarin zou begeven. Kijk ook eens naar de verschillen die er tussen verschillende landen op dit gebied bestaan. In de VS is een smaad procedure een grote zeldzaamheid. Mensen halen hun schouders op wanneer er vuil gestort wordt en gaan over tot de orde van de dag. Er zijn uitzonderingen maar dat zijn extreme gevallen zoals de affaire Mees / Buiter. Daaruit is voor Helen Mees grote schade ontstaan. Inmiddels levert zij weer bijdragen aan de Volkskrant.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 15:35

@ Hiltermann: [Dan vragen we de rechtbank middels een art. 12 procedure het OM op te dragen tot vervolging over te gaan.] Dan krijg je zeker een uitspraak van niet-ontvankelijk zijn! Want zo'n verzoek kan alleen worden gedaan aan het Gerechtshof van het desbetreffende ressort. En "duizend euro armer" zijn is echt onzin. Zo'n verzoek is nl. door belanghebbenden heel eenvoudig op te stellen en te doen. [In de VS is een smaad procedure een grote zeldzaamheid.] De achterliggende oorzaak hiervan is, dat daar de grenzen van vrijheid van meningsuiting anders en deels ruimer getrokken zijn dan te onzent. Maar dat betreft dus strafprocedures. In civiele procedures wordt door Amerikanen een heleboel geclaimd, hoor.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 15:39

@ McMacaroni: [Overigens kan niet zomaar iedereen alles roepen. Er bestaat nog zoiets als smaad en aanzetten tot haat. Dat is nog steeds strafbaar. ” Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand in een column liegt dat Pietje Puk een seriemoordenaar zou zijn.” Dat mag dus niet. Geen sterke argumentatie. Hier hebben ze geloof ik een mooie term voor: een drogreden.] Geen goed “tegenargument”, want het is helemaal geen “drogreden”. Als iemand zoiets roept, is het nog maar de vraag of het onwaar is. En daarnaast , of überhaupt een klacht wordt ingediend en strafvervolging wordt ingesteld.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 aug. 2018 - 15:48

@McMacaroni 12 augustus 2018 at 13:51 Er is een verschil tussen kunnen begrijpen en willen begrijpen. Kennelijk had Ticu voor u moeten schrijven: 'het toelaten van alle meningen leidt tot een situatie waarbij je mensen zonder bewijs of op valse gronden mag neerzetten als een seriemoordenaar.' Dat is geen reductio ad absurdum, maar de ultieme consequentie van een houding van een redactie die een platform biedt voor meningen die onwaarheden (over een bevolkingsgroep) verspreiden. Uw redenering is absurd omdat u waarheidsvinding en wetenschap door elkaar haalt (Einstein: ''Ik hou me niet bezig met waarheid omdat ik niet weet wat dat is."). Uiteraard is uw eis dat Ticu iets wetenschappelijk moet bewijzen onzinnig. Ticu moet helemaal niets. Ticu stapelt een aantal gegevens op waaruit het verspreiden van onjuistheden blijkt. Kennelijk slikt de gemiddelde Volkskrantlezer dit. Dus moet de Volkskrant verantwoording afleggen. Flip van Dyke doet exact hetzelfde: "Eindeloze discussies heb ik gevoerd de afgelopen jaren over het aantal moslims en hun groei. De pers publiceerde vaak alarmistische artikelen. De Daily Telegraph had zo’n verhaal, dat klakkeloos werd overgenomen door de Volkskrant, maar hier al als een geheel verzonnen verhaal ontmaskerd." Overigens had ik ooit het volste recht op mijn mening dat de Volkskrant een seriemoordenaar of oorlogsmisdadiger verdedigd. Bijvoorbeeld bij dit artikel van Arie Elshout: 'De wereld kijkt alweer uit naar redding door de VS' https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-de-wereld-kijkt-alweer-uit-naar-redding-door-de-vs-~b48ee4c6/ Vier dagen daarvoor schreef Noam Chomsky het volgende: = It might be instructive to ask ourselves how we would be reacting if Iraqi commandos had landed at George W Bush's compound, assassinated him, and dumped his body in the Atlantic (after proper burial rites, of course). Uncontroversially, he was not a “suspect” but the “decider” who gave the orders to invade Iraq - that is, to commit the “supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole” for which Nazi criminals were hanged: the hundreds of thousands of deaths, millions of refugees, destruction of much of the country and its national heritage, and the murderous sectarian conflict that has now spread to the rest of the region. Equally uncontroversially, these crimes vastly exceed anything attributed to bin Laden. = Chomsky: 9/11 - was there an alternative? https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/20119775453842191.html Mihai Martoiu Ticu denkt dat er iets te verbeteren valt aan de Volkskrant. Daar heb ik een hard hoofd in. De tijden dat ik die krant las zijn lang vervlogen.

Hiltermann
Hiltermann13 aug. 2018 - 7:13

@ Olaf M, Ook een bewering die op waarheid berust kan een aanklacht voor smaad opleveren. Vaak wordt gedacht dat smaad gebaseerd is op het uiten van beweringen die niet op waarheid zijn gebaseerd. Dat is onjuist.

OlavM
OlavM14 aug. 2018 - 13:29

@ Hiltermann: [Ook een bewering die op waarheid berust kan een aanklacht voor smaad opleveren.] Dat klopt, maar het hangt helemaal van de omstandigheden af. Smaad is een specifieke vorm van belediging (aantasting van iemands eer, goede naam of aanzien), maar het moet wel opzettelijk grievend zijn. (Als de dader weet dat het onwaar is, is het zelfs laster). In b.v. een journalistiek stuk mag iemand een seriemoordenaar worden genoemd, als dat een aantoonbaar feit is. Dan betreft het dus geen opzettelijke belediging.

Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2018 - 16:19

Ik lees al 20 jaar geen krant meer. Veel leugens en halve waarheden om u te beinvloeden. Media magnaten hebben de media in een ijzeren greep. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Kan geen respect meer opbrengen voor de journalistiek.

4 Reacties
Martinel
Martinel11 aug. 2018 - 17:42

Ik lees al jarenlang de VK op zaterdag, met deze zaterdag een ' interview ' met Dries. Nu is die rode druppel de grens over gegaan. VK gaat uit mijn geheugen. Je kan blijven hopen op een beetje onafhankelijke journalistiek, maar met dit interview in VK magazine is mijn vroegere krant verworden tot een lullig niemendalletje. Doei Volkskrant!

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 aug. 2018 - 17:54

'Kan geen respect meer opbrengen voor de journalistiek.' Maar uiteraard wel een mening na 20 jaar geen krant meer lezen...

Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2018 - 18:10

Martinel Ik ga bij interessant nieuws het verder uitzoeken. Lees een aantal items uit verschillende hoek over het onderwerp ( rechts en links ) en graaf dan verder. Zo vorm ik mijn mening.

Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2018 - 18:12

Joe Speedboot Natuurlijk heb ik een mening. Die vorm ik op mijn manier.

DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2018 - 14:52

Goed artikel. Toch een overweging. Een aantal jaren geleden publiceerde Geert Wilders zijn eerste tekst. Nota bene in de Volkskrant op de opinie pagina. Ik heb het gelezen en mij af zitten vragen waarom nu juist de Volkskrant dat artikel plaatste. Het artikel van Wilders rammelde aan alle kanten. Dus zou kwalitatief bij lange na niet voldoen aan de standaard die Mihai Martoiu Ticu hier omschrijft. Een terechte standaard overigens, want voor een kwaliteitskrant moet de lat hoog liggen. En Wilders produceerde rotzooi, zoals nu ook. Het enige steekhoudende argument dat ik daarvoor heb is dat het noodzakelijk was en is, dat krantenlezers kennis nemen van alle opvattingen van anderen met invloed in de samenleving. Ook als dat racistische, kortzichtige en onbenullige opvattingen zijn. Vandaag staat er in het katern van de Volkskrant een artikel over Dries Roelvink. Ik ben na 5 regels afgehaakt. Mijn belangstelling voor de man is 0. Ik snap niet waarom een Volkskrant-lezer opgezadeld moet worden met deze flauwekul. Meer roddelblad niveau. Ik denk dat Mihai Martoiu Ticu helder maakt wat het doel is, maar dat niveau gaat niet artikel op artikel dag in dag uit gehaald worden. Ik wil een krant die een ruime voldoende haalt en laat de school voor journalistiek Mihai Martoiu Ticu maar inhuren voor een aantal verplichte gastcolleges. Er zullen hoogtepunten en dieptepunten zijn, maar de balans moet uiteindelijk positief zijn. Dat is bij de Volkskrant het geval.

4 Reacties
Martinel
Martinel11 aug. 2018 - 16:05

Juist, Dries Roelvink in VK, hoe diep is die krant gezonken.....ik heb er geen woord van gelezen. Indien men dat soort zooi wilt lezen, ga naar de Story of Privé.

Hiltermann
Hiltermann11 aug. 2018 - 18:59

Ik citeer een oud hoofdredacteur van een regionale krant: " De schrijvende pers lijdt al ruim 20 jaar aan ernstig kwaliteitsverlies." Daar voegde ik aan toe dat televisie journalistiek al veel langer kwalitatief onder de maat presteert. We wisselden onze bevindingen uit over VPRO's Zomergasten. Conclusie: de presentator was niet opgewassen tegen Louis van Gaal. Ze liet te veel kansen liggen, gaf te weinig weerwoord en last but not least deed de gast te kort door hem herhaaldelijk niet de kans te geven te vertellen wat hem bezig houdt in de voetbalsport. Stop met een deel van de media kwaliteitsmedia te noemen. Die buitencategorie bestaat al lang niet meer.

DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2018 - 19:30

@ Hiltermann Jij schrijft: Ik citeer een oud hoofdredacteur van een regionale krant: ” De schrijvende pers lijdt al ruim 20 jaar aan ernstig kwaliteitsverlies.” Ik geloof niet dat een oude hoofdredacteur veel zinnigs kan zeggen over het huidige media aanbod. Volgens mij is het grootste deel van de mensen van 60 en ouder niet meer geïnformeerd over het actuele media aanbod. Daarnaast roepen die mensen die beweren dat alles vroeger beter was bij mij eigenlijk alleen nog wat irritatie op. Volgens mij is het vooral een indicatie van het feit dat zij de aansluiting met de huidige samenleving aan het verliezen zijn. Naast Dries Roelvink stond er in de Volkskrant een prima artikel over de implementatie AVG. Eigen onderzoek ook. Voor mij compenseert dat de misser met Roelvink.

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 0:08

goed lezen Daan: " Een oud hoofdredacteur " Jij maakt er een oude hoofdredacteur van. Heeft niets te maken met vroeger was alles beter. Ik heb de stelling onderbouwd aan de hand van een goed bekeken televisie programma. Daar is uitgebreid commentaar op gekomen hier op Joop. De opleidingen voor journalisten en programmamakers schieten te kort. Televisie is een vraatzuchtig medium geworden het verslind aankomend talent nog voor het tot ontwikkeling kon komen. Janine Abbring loopt ook dat risico. Zomergasten met Louis van Gaal was een duidelijk voorbeeld van gemiste kansen. De missers zijn niet exclusief te wijten aan de presentator. Die werden deels veroorzaakt door de manier waarop Zomergasten tot stand komt. De VPRO radio excelleerde ooit met een serie marathon interviews. Ik zou haast zeggen de radio versie van Zomergasten. Deze interviews zijn nog steeds te beluisteren. Ik noem er een. Het gesprek met oud premier Lubbers. link: https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_345174~het-marathoninterview-marathongast-ruud-lubbers~.html De Volkskrant wordt gefileerd. Laat ik ook nog een duit in het zakje doen. Afwisselend komen acht verschillende columnisten aan de beurt om hun stukje te plaatsen. Jammer genoeg zitten daar een aantal plichtschrijvers bij die blij zijn dat ze hun zeshonderd woorden weer op tijd hebben ingeleverd. Ondermaatse bijdragen die het niet verdienen geplaatst te worden. Voor mij een reden de Volkskrant niet langer te lezen.

Martinel
Martinel11 aug. 2018 - 14:32

Nou ik heb het vodje-Volkskrant van 11 augustus weer uit. 3€85 voor niks. Ga dus ook stoppen met het kopen van die krant, maar welke dan? Ik neig naar Parool. NRC? De laatste is me helaas te elitair en teveel GL en D'66 achtig. (Kan vooroordeel zijn, maar zie dat in mijn omgeving). Jarenlang heb ik abonnement gehad op de Volkskrant, maar zal dat nooit meer doen. Iemand een suggestie voor mij? Ben zeer links....., mag niet te veel kosten, want ik zit op bestaansminimum....Internet dwingt je tot betalen, alles achter de betaalmuur..., vraag mij werkelijk af waarom mensen die nauwelijks iets te besteden hebben geen ' normale' kranten meer mogen lezen, anders dan tot Telegraaf gedoemd...(die ik werkelijk mijd als de pest).

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2018 - 14:55

@ Martinel Ga naar een grand café in je woonplaats koop een bak koffie voor die 3,85. Ga aan de leestafel zitten en lees voor dat geld alle zaterdagkranten.

Hiltermann
Hiltermann11 aug. 2018 - 19:00

Trouw?

Britta van Rees
Britta van Rees12 aug. 2018 - 8:03

@Daan Ouwens Sterker nog, in elke openbare bibliotheek kun je dagelijks gratis en voor niks ALLE kranten lezen. Gewoon in de leeszaal. En als je ze uit hebt kun je aan ALLE tijdschriften beginnen. Ik snap niet wat mensen te klagen hebben op dit punt.

Hiltermann
Hiltermann13 aug. 2018 - 7:31

De bieb: Alle kranten vrij in te zien en koffie voor 1 euro. Internet vrij toegankelijk met WiFi.

CharlesdeValois
CharlesdeValois11 aug. 2018 - 14:30

Filosofisch gezien kan er nogal veel aan feiten veranderen als je er anders tegen aan kijkt. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat we vanuit tijdsbeleving naar de toekomst gaan. En dat morgen in de toekomst ligt. Maar is dat een feit. Misschien gaan we allemaal terug naar het verleden? En is morgen een stap terug in de tijd. Maw. als de dingen dichtgetimmerd op papier staan en als uitgangspunt worden genomen dan komt er eerder lijn in de discussie hoe je tegen de werkelijkheid aankijkt.

1 Reactie
ton14024
ton1402412 aug. 2018 - 9:47

En Goed en Kwaad, weten we wel zeker dat Goed echt Goed is zoals God bedoelde ;-)

Poeh, poeh
Poeh, poeh11 aug. 2018 - 13:54

Prima verhaal en leerstof voor de journalistiek. Maar ik mis toch de kritiek van de schrijver op de kruiphouding van de Volkskrant bij het 'interview' met Matthijs van Nieuwkerk. Het liet bij mij een degradatiegevoel voor de karnt achter. Zodoende een prima voorbeeld hoe je je als kwaliteitskrant niet moet laten gebruiken.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 0:12

Hear hear!

vakman2
vakman211 aug. 2018 - 13:11

Ga zo door Mihai - mijn dank is groot!

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 aug. 2018 - 12:54

In principe moet elke krant of nieuwsbron alles kunnen plaatsen. Alle meningen moeten gehoord worden. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt in wat mening is en wat niet. En hoe je het verschil kunt vaststellen. We hebben een tijdje aan factchecking gedaan. Dat hielp omdat het duidelijk maakte dat ingesleten opvattingen gebaseerd waren op achterhaalde informatie. Het na ijl effect, achterhaald worden door de actualiteit. Er is een enorme informatieachterstand bij de burger die gecombineerd met hardnekkige semipolitieke overtuigingen zeker 20% van het electoraat stuurt in hun keuze. We weten dat omdat in veel onderzoek van dit soort checkvragen zitten. Combineer de antwoorden op die vragen met de opgegeven politieke voorkeur en je ziet precies waar de pijn zit. 20% is veel. Te veel als je het mij vraagt en het vraagt wel degelijk om een minder vrijblijvende houding van de media. Ze wil teveel doorgeefluik zijn en te veel overlaten aan de intelligentie van de lezer. Maar niet iedere lezer is in staat tussen de regels door te lezen of heeft oog voor de verfijnde ironie van de vraagsteller. Ik vind dat er meer aandacht en ruimte moet komen voor de feiten die we kunnen halen uit betrouwbare bronnen van vooral statistisch onderzoek. Ik weet dat interpretatie ook een lastig issue kan zijn, veel journalisten weten niet precies hoe daar mee om te gaan. Maar het is in ieder geval een stuk dichter bij de bron en dus de waarheid dan de vrijblijvendheid waarmee feiten en meningen nu worden gebracht. De schrijver noemt zelf een paar rake voorbeelden. Onze beeldvorming wordt bepaald door het nieuws van gisteren en de tendens en de context waarin dat nieuws wordt gebracht. Een aanrijding wordt meer dan een aanrijding zodra er een moslim achter het stuur zit. De afgelopen tijd zagen we voortdurend de alarmbellen weer afgaan. Logisch want het zou meer dan een aanrijding kunnen zijn. Maar door de focus daar voortdurend op te leggen wordt wel een context gecreëerd die niet wenselijk is. En daar heeft de moslimbestuurder die toevallig een aanrijding had niet om gevraagd. Nogmaals, meer aandacht in de media over wat niet klopt. Weg met die vrijblijvendheid als het gaat om bewuste misleiding door politici met als enig doel, het eigen belang te dienen. Laat zien dat er gelogen wordt en spreek politici daar op aan. Zoals in het geval van VS ambassadeur Hoekstra. Waarom pakken we Nederlandse politici niet op die manier aan? Zet ze voor schut zodra ze bezig zijn met bewuste misleiding. Doe je dat niet dan krijg je een vreemde mengeling van Newspeak en postmodernisme waarin iedere mening even veel waard is. Een vorm van nieuwsrelativisme waarin verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Een truc, die Trump destijds ingefluisterd kreeg van Bannon, die het weer afkeek van Poetin. Bombardeer je gehoor voortdurend met andere meningen. Voordeel, je pikt overal een graantje van mee, je haalt zo een brede achterban uit diverse geledingen en je voorziet de burger met van bovenaf opgelegde meningen. En voor wie het allemaal niet meer kan volgen of moe wordt voortdurend tegen een schim te moeten vechten? Prima, die is platgelult en kaltgestelt.

johannn2
johannn211 aug. 2018 - 12:47

Uitstekend, omvattend artikel! Het zou een 'must' moeten worden op elke journalistieke opleiding. Lezen, voorbereiden en groepsdiscussie. .

1 Reactie
johannn2
johannn211 aug. 2018 - 12:50

AANVULLING: En een 'must' voor elke zichzelf respecterende journalistiek redactie om hier een gezamenlijke discussie aan te wijden. De journalistieke maatstaven, die lang hoog gehouden werden in de 'beter' pers, zijn ook daar aan ernstige erosie onderhevig, zoals ook pijnlijk blijkt aan de reactie van Remarque. .

JohnVKR
JohnVKR11 aug. 2018 - 12:38

Uitstekend stuk !!! Het is evident de dat vooroordelen jegens moslim evenzeer worden gevoed door zogenaamde kwaliteitskranten als de Volkskrant als door Telegraaf, Powned, Omroep WNL, GeenStijl, etc. Sterker nog, het zou me niet verbazen wanneer de berichtgeving in de Volkskrant schadelijker is dan die in bovengenoemde titels, omdat er rondom de Volkskrant een zweem van objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit hangt. Stel dat we het hoor- en wederhoorprincipe zouden toepassen op de Tweede Wereldoorlog. Woordvoeders en verdedigers van het beleid van nazi-Duitsland zouden in gelijke mate aan het woord komen als de slachtoffers van nazi-Duitsland. Zou Philip Remarque dan ook zeggen: daarmee voldoen we aan onze journalistieke onafhankelijkheid en laten het oordeel aan de lezer?

Pindaklaas
Pindaklaas11 aug. 2018 - 12:16

Het zou een begin zijn als niet het belangrijke nieuws achter een betaalmuur verdwijnt en nietszeggende berichten wel gewoon te lezen zijn. Mensen krijgen zo een verkeerd beeld van nieuws. De kranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten, dat ben ik me bewust, maar voorheen werd er vooral op reclame gegokt maar nadat er meer en meer virussen verspreid werden via malafide reclames, gingen mensen adblockers gebruiken en liepen de inkomsten terug. Nu lijkt nieuws alleen nog voor rijke lui die het geen probleem vinden zich te abonneren op allerlei online kranten. Het gros van de mensen doet dit niet dus beperk je nieuws wat er toe doet tot een beperkte groep.

1 Reactie
LaBou
LaBou 11 aug. 2018 - 14:12

Misschien dat jij een adblocker gebruikt om malafide software in reclame te weren, maar de meeste mensen doen dat omdat op een gegeven moment pagina's niet meer te lezen waren wegens banners en popups. En dat ging ook nog eens ten koste van bandbreedte waar wel gewoon voor betaald moet worden.

OlavM
OlavM11 aug. 2018 - 11:26

Interessant stuk van Mihai Martoiu Ticu. Ik zou nog een derde aspect van verifieerbaarheid in het algemeen willen toevoegen: de burger moet ruimhartig de gelegenheid hebben om in de pers genoemde feiten of conclusies in gepubliceerde reacties te nuanceren of waar nodig te weerleggen. Een sterk recht van respons dus. Ingezondenbrievenpagina’s zijn op dit punt vaak nogal magertjes. Met de schrijver ben ik het eens dat de Volkskrant vooral wat betreft het Midden-Oosten, en met name Palestina en Israël, een slecht “record” heeft. De tendens is in het algemeen pro-Israëlisch, en genoemde “feiten” zijn meestal die van de “hasbara”, de Israëlische propaganda. Het valt dan ook meteen op als er iets staat dat (ook) beschouwd is vanuit de positie van het Palestijnse volk. Verder zijn gedurende lange tijd vooral opiniestukken geplaatst van rechtse “opiniemakers”. Ook vaste columnisten zijn nogal eens rechts georiënteerd, waaronder Nausikaa Marbe wat mij betreft de kroon spant. Ik heb de indruk dat de laatste tijd hierin –na de nodige kritiek- wel verbetering is gekomen. Rechts(extremistisch)e figuren mogen natuurlijk ook wel worden geïnterviewd in de Volkskrant, maar de leugens, haatteksten, verdraaiingen enz. mogen niet onweersproken blijven. Op dit punt gaat de Volkskrant, met de pretentie “neutraal” te zijn, n.m.m. nogal eens in de fout,. Wat betreft de ingezonden brieven mogen in principe ook alle richtingen aan bod komen (mits de bewoordingen in aanvaardbaar zijn), maar het is wel zaak evenwicht te betrachten bij de keuze van plaatsing.

6 Reacties
OlavM
OlavM11 aug. 2018 - 11:29

Herstel: "in" schrappen in een-na-laatste regel.

Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 12:30

"dat de Volkskrant vooral wat betreft het Midden-Oosten, en met name Palestina en Israël, een slecht “record” heeft. De tendens is in het algemeen pro-Israëlisch, en genoemde “feiten” zijn meestal die van de “hasbara”, de Israëlische propaganda" Dan moet je wel zwaar bijziend zijn. De Israëlische regering krijgt niet alleen in de Volkskrant ruime en meestal terecht harde kritiek. Dat de Palestijnse autoriteiten als Hamas en Fatah in relatie tot Israël, maar ook t.a.v. eigen bevolking, net als vele andere autoriteiten in vrijwel de hele islamitische wereld om vele verschillende redenen harde kritiek krijgen in dezelfde media is zeker niet minder terecht.

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2018 - 14:55

[De Israëlische regering krijgt niet alleen in de Volkskrant ruime en meestal terecht harde kritiek] Dat valt nogal tegen. Bekijk onderstaande artikelen van het afgelopen jaar eens: vier verwijzen naar columns waar zonder een sprankje twijfel voluit het illegale Israëlische beleid wordt verdedigd en stelling wordt genomen tegen critici. Het vijfde artikel is een column van Bret Stephens uit de New York Times waarin de moordpartijen op ongewapende demonstranten in Gaza goedgepraat worden. Let wel: de column is een reactie op een eerdere column die de NYT geplaatst had waarin een de organisatoren van de Grote Mars van Terugkeer, de doelen van de Palestijnen had beschreven. Dat artikel had de Volkskrant echter niet overgenomen. Enkel de pro-Israëlische reactie erop. https://rightsforum.org/nieuws/lastercampagne-ahed-al-tamimi-bereikt-volkskrant/ https://rightsforum.org/nieuws/hetze-unesco-bereikt-volkskrant/ https://rightsforum.org/nieuws/volkskrant-columniste-beschuldigt-denk-en-bij1-negeren-antisemitisme/ https://rightsforum.org/opinie/popboycot-whose-side-are-you-on/ https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nyt-het-mysterie-van-de-midden-oostenpolitiek-is-waarom-de-palestijnen-zo-lang-vrijgesteld-waren-van-deze-normale-morele-oordelen~b6b365c8/

Frans Kwakman
Frans Kwakman11 aug. 2018 - 15:11

Max, in mijn beleving publiceerde de V. de berichtgeving van de Israelische voorlichting onderkort maar dat is wel een tijdje geleden, die beleving. Nu zou ik dat alleen kunnen lezen als ik een maaltje makreel gekocht zou hebben. Maar tav bijv. Ahed Tamimi, hoe was die info? Of tav de recente piraterij in internationale wateren van de schepen die wat hulpgoederen naar Gaza trachten te brengen. Als de normale verslaggeving was gebruikt dan had ik mij weer op zitten vreten van kwaadheid. Dus koos ik voor niet Volkskrant.

Hiltermann
Hiltermann13 aug. 2018 - 7:36

OlavM, Waar baseer je de bewering op dat de Volkskrant de pretentie zou hebben neutraal te zijn?

OlavM
OlavM14 aug. 2018 - 12:50

@ Hiltermann: De Volkskrant heeft nogal eens rechts(extremistisch)e figuren geïnterviewd, maar liet daarbij dan na de leugens, haatteksten, verdraaiingen enz. te weerleggen. Ook de plaatsing van ingezonden brieven vind ik niet evenwichtig. De krant suggereert wel altijd “beide partijen” aan het woord te laten, maar ik herinner mij b.v. een ingezonden stuk van Anja Meulenbelt met stevige kritiek enkele jaren geleden die niet werd geplaatst.

Frans Kwakman
Frans Kwakman11 aug. 2018 - 9:50

Op zoek naar een alternatieve krant heb ik wel eens de Volkskrant geprobeerd. Niet mijn natuurlijke keuze, het was altijd een roomse krant. Ben afgeknapt op de duidelijk eenzijdige behandeling van het Palestijnse vraagsruk. Maar in mijn beleving is een krant wat het is en bepalen de lezers of ze die krant willen lezen. Dus dit stuk is voor de redactie geschreven. Succes ermee.

Rdetje
Rdetje11 aug. 2018 - 9:46

Mooi artikel, maar het is in 1 zin samen te vatten: "Wie de krant leest, liegt het meest."

1 Reactie
Pindaklaas
Pindaklaas11 aug. 2018 - 12:17

Wie de krant schrijft nog meer!

L.Brusselman
L.Brusselman11 aug. 2018 - 9:43

De teloorgang van een krant,bijzonder goed stuk.

Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 9:24

De vrije pers heeft een journalistieke rol waarin feiten heilig zijn en veronderstellingen, mits als zodanig benoemd, gewoon hun plaats hebben. Volkskrant, NRC, Telegraaf, AD, Trouw, e.d. houden zich daar netjes aan naast dat ze zich onderwerpen aan een eigen ombudsman maar ook b.v. de Raad voor Journalistiek als toezichthouders waar men met klachten zeker gehoord wordt en genoegdoening krijgt wanneer terecht. Maar de heer Ticu verwart journalistiek met de ook binnen deze en andere media plaats hebbende opinie die met de persvrijheid onderdeel van de voor iedereen geldende vrijheid van meningsuiting valt. De opinie, en daarmee de vrijheid van meningsuiting, wordt slechts begrensd door aanzetten of oproepen tot geweld, kwalijke discriminatie (iets anders dan algemeen discrimineren, ook in kritische of spottende zin), smaad en laster, maar deze worden door rechters omwille van de vrijheid van meningsuiting terecht niet snel erkend. Harde kritiek en spot, alsmede het doen van onbewezen en ook de bewust meest potsierlijke vooronderstellingen daarbij t.a.v. personen, ideologieën, en religies zijn over het algemeen toegestaan mits deze niet als journalistiek worden geuit. Wie een of andere opinie of satirisch stuk met bewust vals veronderstellende, kritische of spottende uitingen te ver vind gaan mag zich beklagen bij de ombudsman of rechter maar vangt terecht doorgaans bot. Tenzij er dus sprake is van aanzetten of oproepen tot geweld, etc. Tariq Ramadan, in zijn opinies zelf bepaald niet gespeend van zaken waar menigeen de wenkbrauwen van optrok of zich terecht opwond, heeft dezelfde vrijheden als degenen die hem op de korrel hebben genomen. Menigeen deed dat opiniërend in de door Ticu genoemde kranten. Die kranten daarom op de vingers willen tikken is meer een behoefte die met name in de niet vrije wereld gehoor vindt. Niet de kranten maar meneer Ticu heeft dus met deze zelfde behoefte iets te verklaren. Dat Tariq Ramadan daarnaast persoonlijk verwikkeld raakte in een aantal zaken waarbij hij beschuldigd werd van aanranding en verkrachting is een feit waarover de journalistieke afdeling van de genoemde media het volste recht hebben erover te berichten. Opiniemakers mogen dan opnieuw meer. Dat de genoemde Nederlandse media als vrije pers ook nog eens vooral minderheden tekort zouden doen is een gotspe. Maar de slachtoffercultuur zien sommigen als een lucratieve bezigheid.

6 Reacties
Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 10:52

Overigens meneer Ticu wat betreft die dalende cijfers m.b.t. misdaad die u als feit noemt terwijl rechts-populisten volgens u ten onrechte daar een ander beeld van schetsen. Wist u dat de cijfers m.b.t. discriminatie hard dalen en dat al jaren doen? Vorig jaar zelfs met 20% met in de Randstad en Midden-Nederland als koploper 30-40%? Desondanks ervaren veel Nederlanders discriminatie en racisme in toenemende mate als een maatschappelijk probleem en zeggen dat discriminatie toeneemt aldus een onderzoek van het SCP. https://www.politie.nl/nieuws/2018/april/26/00-discriminatiecijfers-2017-minder-meldingen-bij-politie.html Dat dat zowel bij misdaad als discriminatie om geregistreerde zaken gaat, en dat dat vaak pas als zodanig geldt als er officieel aangifte is gedaan, laten partijen die misdaad danwel discriminatie willen downplayen bewust buiten beschouwing. Dat er mogelijk sprake is van een afnemende aangiftebeteidheid bij zowel misdaad als discriminatie net zo goed.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 aug. 2018 - 12:18

Max, over de perceptie van de burger. Noem dat het na ijl effect. Niet alleen de politiek en dus beleidsmakers hebben daar last van maar ook de burger als het gaat om zijn politieke keuze of het bepalen van zijn standpunt. We lopen achter de feiten aan, het nieuws van gisteren is wat ons stuurt dus zijn we voortdurend verwikkeld in een achterhoedegevecht. Niet altijd opzettelijk maar veel vaker wel, om mensen te misleiden uit puur electoraal belang. Een goed voorbeeld is het migratiesaldo, dat loopt al jaren terug en toch is de boodschap van sommige politici erop gericht de burger bang te maken met precies het tegen over gestelde nieuws. In feite zie je dat de samenleving op (minimaal) twee snelheden draait. De bestuurders die op basis van de meest actuele informatie beleid ontwikkelen en de burger vaak slecht geïnformeerd en met een achterstand van vaak enkele jaren. Wat in zijn hoofd rond zoemt is een vreemd mengsel van hardnekkige overtuigingen en gedateerde informatie. Daartussen zit de politicus die moet kiezen. Kiest hij voor de actualiteit dan dreigt hij aansluiting met zijn achterban te verliezen. Kiest hij voor het perspectief van de burger dan wordt hem lafheid en opportunisme verweten.

Johan eldert
Johan eldert11 aug. 2018 - 15:31

[Volkskrant, NRC, Telegraaf, AD, Trouw, e.d. houden zich daar netjes aan naast dat ze zich onderwerpen aan een eigen ombudsman maar ook b.v. de Raad voor Journalistiek als toezichthouders waar men met klachten zeker gehoord wordt en genoegdoening krijgt wanneer terecht.] meteen al onjuistheden. telegraaf is niet aangesloten bij de raad voor journalistiek en verwerpt alle kritiek. verder is de ombudsman van de telegraaf vooral voor lezers problemen en niet voor corrigeren van de wijze van nieuwsverslaglegging door de redactie. dit geld ook voor AD. de enige die de ombudsman serieus neemt is het NRC. zo zie je maar weer hoe snel fabeltjes in de wereld worden geholpen. ps: eismann. dit kon je zo opzoeken op google.

Johan eldert
Johan eldert11 aug. 2018 - 15:35

eismann; Dat er mogelijk sprake is van een afnemende aangiftebeteidheid bij zowel misdaad als discriminatie net zo goed. laat dit nu onderzocht zijn en niet waar zijn.: [hoe kan de (vermeende) daling in de aangiftebereidheid van burgers in de periode 2005 tot en met 2015 worden verklaard? - is dan ook dat de gevonden daling in aangifte- en meldingsbereidheid het gevolg is van methodologische verschillen in de metingen van aangifte- en meldingsbereidheid over de tijd] https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2674-aangiftebereidheid.aspx ook dit onderzoek kon je zo vinden op het internet Eismann. dus wederom kletspraat van je.

Hiltermann
Hiltermann11 aug. 2018 - 19:15

Dat is een goede: Het WODC aaanhalen als bron voor studies over criminaliteit. Het WODC is nog niet zo lang geleden compleet afgeserveerd omdat het de conclusies van onderzoeken bijstelde op verzoek van de betrokken ministeries. Het WODC produceert conclusies die passen bij de opvattingen van de opdrachtgever. Max Eisenman met onderzoek van dit flut instituut betichten van kletspraat is erg onzorgvuldig.

Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 19:47

@johan De daling betreft bijnzowel misdaadcijfers als discriminatie die van geregistreerde aangiftes. De aangiftebereidheid en ervaren drempels bij behandeling en procedures zullen een vergelijkbare rol spelen. Je mag dus kiezen: Of misdaad én discriminatie nemen af, óf de cijfers worden om andere redenen lager. Voor wat betreft de media: De persvrijheid wordt als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting officieel, bindend, en voldoende begrensd door de rechter. Iedereen die zich tekort voelt gedaan of onheus bejegend kan een beroep op de rechterlijke macht doen. Media kunnen zich daaraan niet ontrekken. Verscheidene journalistieke media hebben zich daarnaast vrijwillig gecommiteerd aan de RvJ maar zeker niet allemaal. Behalve de Telegraaf hebben Nova, Elsevier, RTLnieuws e.a. zich afgemeld omdat ze in gevallen de onafhankelijkheid en objectiviteit in twijfel trokken. Een ombudsman is een door media zelf aangeboden eigen dienst. Zowel de RvJ als een ombudsman zijn vrijwillige diensten die anders een gang naar de rechter kunnen voorkomen. Maar de rechter blijft het voldoende en doorslaggevende orgaan wat de persvrijheid die de media genieten niet meer dan gewenst kan begrenzen.