Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Hoe coronabeleid een overbelast zorgstelsel kan voorkomen

  •  
29-04-2020
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
17398487532_6f08df2285_c

© cc-foto: FNV

Zouden we er niet goed aan doen alle geprivatiseerde zorgtaken weer in overheidshanden te brengen zodat de universele toegankelijkheid weer voorop kan staan?
Het coronavirus laat zien hoe deze en vorige regeringen de verzorgingsstaat ernstig hebben verzwakt. Door bezuinigen en marktwerking is ons zorgstelsel enorm onder druk komen te staan met grote gevolgen voor personeel en patiënt. Daar betalen we met onze collectieve en individuele gezondheid nu de prijs voor. Zonder effectieve maatregelen kan dit uitmonden in een regelrechte zorgcrisis. Hoe heeft het zover kunnen komen, wie worden het hardst geraakt, en kan een publiek zorgstelsel de oplossing bieden?
Tot slot passeren een aantal solidaire maatregelen uit binnen- en buitenlanden de revue om te kijken met welke aanpak de overheid voor heel de bevolking kan zorgdragen, zorgpersoneel kan ondersteunen en kan bijdragen aan het ontwikkelen van een wereldwijd vaccin.
Bezuinigen tegen elke prijs Ons zorgstelsel staat er niet goed voor. Door de vorige regering Rutte II werd er 3,5 miljard euro op de zorg bezuinigd, waardoor zo’n 76 , 000 zorgbanen zijn verdwenen. Het huidige Rutte III gaat op dezelfde voet door met nog eens 1,9 miljard euro aan bezuinigingen in the zorg. In 2018 bleek uit de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg dat het ziekteverzuim in de zorg gemiddeld 5,9 procent , en in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) maar liefst 18 procent bedraagt. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg hebben personeelstekorten in de GGZ ook tot onnodige calamiteiten geleid, soms met dodelijke afloop.
In 2019 liet de Zorg en Welzijn barometer van vakbond FNV zien dat driekwart van de ondervraagden kampt met hoge tot veel te hoge werkdruk. Al jaren voert FNV actie tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Hbo-verpleegkundigen behoren tot de groep van minstverdienende hoger opgeleiden. Vorig jaar vond een landelijk zorgprotest plaats met stakingen in 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Nadien werd een loonsverhoging van 3,5% per juli 2020 afgesproken voor de tweehonderdduizend medewerkers die onder de ziekenhuis-cao vallen. Voor mensen in laagbetaalde zorgfuncties en iedereen die niet onder deze cao valt, zoals niet-specialistische ZZP’ers en de schoonmakers van de ziekenhuizen, zal het echter nog steeds moeilijk rondkomen zijn.
Dat de regering in de afgelopen jaren zoveel op de gezondheidszorg bezuinigd heeft, wordt ook ingegeven door politieke druk vanuit de Europese Unie. Tussen 2011 en 2018 heeft de Europese Commissie lidstaten 63 keer opgedragen te snijden in gezondheidszorguitgaven en/of zorgtaken te privatiseren.
Private winst of publiek belang Eind 2018 liet liet zorgverzekeraar Zilveren Kruis verschillende geprivatiseerde ziekenhuizen failliet gaan en de overheid liet het gebeuren. Dat waren het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en vijf locaties van het IJsselmeerziekenhuis. Dit staat in schril contrast met de banken die na het uitbreken van de financiële crisis wel werden gered. Onlangs concludeerde de onderzoekscommissie die het faillissement onderzocht dat concurrentie heeft bijgedragen aan de ondergang van de ziekenhuizen. De verzoeken van beide hospitalen om met omliggende ziekenhuizen samen te werken werden afgewezen omdat de andere ziekenhuizen daar geen baat bij zouden hebben. Ook bleken de ziekenhuizen te afhankelijk van de regionaal dominante zorgverzekeraar die eenzijdig tarieven kon afdwingen.
Sinds 2006 is iedere Nederlander verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. De vier grote zorgverzekeraars – Ziveren Kruis (Achmea), CZ, VGZ en Menzis, – domineren samen 86% van deze markt. Volgens voorlichtingswebsite de Zorgwijzer is de premie van de zorgverzekeringen tussen 2006 en 2019 met ruim 440 euro gestegen en is het eigen risico verdubbeld tot 385 euro. Volgens driekwart van de Nederlanders moet het eigen risico drastisch omlaag, aldus een opiniepeiling van TNS NIPO.  Inmiddels zijn lage- en middeninkomens soms tot een kwart van hun loon aan zorg kwijt zijn.
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de zorgverlening van jeugd, ouderen en langdurig zieken. Deze decentralisatie is gepaard gegaan met jaarlijkse bezuinigingen die in 2018 neerkwamen op 1,3 miljard euro. Gemeenten besteden deze essentiële diensten uit aan private zorgaanbieders, vaak zonder de nodige inspectie. Uitgebreid onderzoek van KRO-NCRV en Follow The Money (FTM) leidde tot een lijst van 85 zorgbedrijven die over 2017 en 2018 een winst hebben opgestreken van ruim 77 miljoen euro. Voor 2017 komt dit neer op een rendement van gemiddeld 20 procent. Deze ongehoorde winsten werden niet alleen verkregen door te besparen op personeel en voorzieningen, maar deels ook door onrechtmatig niet-geleverde zorg te declareren.
Vervang concurrentie door samenwerking Door bezuinigingen, privatiseringen en ontslagrondes staat de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg – maar ook andere diensten zoals huisvesting en energie – al enige tijd zwaar op het spel. Beleid als antwoord op de pandemie riskeert de zorg en andere voorzieningen nog verder onder druk te zetten.
De beperkte hoeveelheid intensive care-bedden maakt dat pijnlijk duidelijk. Nederland heeft maar 7 IC-bedden per 100.000 inwoners. Dat is eenderde minder dan het Europese gemiddelde en bijna vijf keer zo weinig als Duitsland. Volgens hoogleraar en hoofd IC van het VUmc Armand Girbes komt dat door het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren. Voor de pandemie was het volgens hem al een dagelijkse praktijk dat er voor patiënten soms geen IC-bed beschikbaar was vanwege te beperkte capaciteit. Sinds de corona-uitbraak hebben ziekenhuizen het aantal IC-bedden in rap tempo opgehoogd, maar mocht het patiëntenaantal weer toenemen dan is de rek er snel uit.
Het snel stijgende aantal coronabesmettingen en de noodzaak om te testen maakt des te duidelijker hoe winstbejag haaks staat op goede zorgverlening. Follow The Money liet recent zien dat een meerderheid van Nederlandse laboratoria maar weinig tests konden afnemen omdat zij te afhankelijk zijn van de grote Zwitserse farmaceut Roche, die slechts 30 procent van de testmaterialen levert. Aanvankelijk wilde de marktleider ook niet de receptuur vrijgeven van de vloeistof die nodig is om met hun apparatuur te testen. Pas na maatschappelijk verzet en een dreigement van de overheid ging de farmaceut overstag.
Hoe meer mensen besmet raken, hoe meer materiaal en medicijnen zorgpersoneel nodig heeft om veilig en goed beschermd alle patiënten te verzorgen. Het conflict met Roche laat zien hoe bedrijven die deel uitmaken van internationale productie- en handelsketens gebaat zijn bij economische schaarste en monopolies, ten nadele van het publiek belang.
Dit roept de vraag op of zorgstelsels niet beter functioneren zonder private partijen wiens verdienmodel afhankelijk is van marktmonopolies, gepatenteerde medicijnen en geglobaliseerde productieketens; al helemaal in een situatie waar overheden hun krachten zouden moeten bundelen om een universeel vaccin te ontwikkelen. Maar daartoe zullen concurrentie en winstmaximalisatie vervangen moeten worden door een publiek zorgstelsel waar maatschappelijke partijen samenwerken om iedereen de best mogelijke zorg te bieden.
Dat betekent ook dat gemeenten nu juist moeten samenwerken met zorginstellingen en niet zoals Zaltbommel en Maasdriel de financiering van jeugdzorg stop zetten omdat zorgverleners door de pandemie genoodzaakt zijn minder of op een andere wijze zorg te leveren. In de woorden van bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn: ‘Het is “all hands on deck” om samen door deze crisis te komen.
Goede zorg voor iedereen Een land is zo sterk als haar meest kwetsbare groepen, wiens werk echter de hele maatschappij draaiende houdt zoals de pandemie pijnlijk duidelijk maakt. Denk aan schoonmakers, vakkenvullers, vuilophalers, huishoudelijke hulp, (on)betaalde zorgverleners, niet-specialistisch ziekenhuispersoneel en iedereen die onze publieke diensten draaiende houdt. Overheden hebben deze vitale arbeid – veelal verricht door vrouwen en mensen van kleur – tot nog toe niet de erkenning, zekerheid en gepaste beloning geboden die zij verdient.
Arme gezinnen, ongedocumenteerde migranten, mensen met een beperking, maar ook transgender personen* worden het hardst geraakt door hogere zorgkosten. Daar komt bij dat mensen met een lager inkomen vaker kampen met gezondheidsklachten dan welgestelden. In combinatie met een uitgekleed sociaal vangnet en precaire arbeidsrelaties, hebben deze groepen dan ook niet de keuzevrijheid om zichzelf te isoleren en zich voor het coronavirus te beschermen.
Anders gezegd heeft verzorgend en zorgbehoevend Nederland al jarenlang het nakijken en de aanzwellende crisis riskeert dit te verergeren. Want wanneer het inkomen van veel mensen slinkt, wegvalt of überhaupt al te kort schoot, dan zal dit nog meer zieken en overbelast zorgpersoneel tot gevolg hebben. Hoe kunnen we het tij doen keren?
Sterker uit de crisis met solidaire maatregelen De overheid zegde als eerste steun toe aan de vervuilende luchtvaartsector , maar nu zijn er ook tijdelijke maatregelen getroffen voor onder meer ondernemers om hun personeel door te betalen en ZZP’ers wier inkomen nu onder het sociaal minimum schiet. Enerzijds is het zeer de vraag hoe toegankelijk en toereikend deze steun zal zijn. Anderzijds zijn er meer omvangrijke oplossingen nodig om een regelrechte zorgcrisis te voorkomen. Wat kunnen we in Nederland leren van de solidaire maatregelen die andere landen treffen zodat het zorgbestel minder overbelast raakt?
Neem Frankrijk. Daar heeft de regering de betaling van belastingen, sociale premies, huur, water, gas en elektriciteit opgeschort voor mensen met een verminderd inkomen. Bovendien erkent Portugal nu ook migranten als volwaardige inwoners zodat ze toegang hebben tot publieke diensten. In het verlengde van deze voorbeelden, kan de Nederlandse overheid niet iedereen, in het bijzonder zonder dak- en thuislozen en ongedocumenteerde migranten, van huisvesting, water, warmte en elektriciteit voorzien? Dan zouden mensen niet onnodig ziek hoeven worden omdat ze geen toegang hebben tot deze essentiële diensten.
Op korte termijn is het hoopvol dat de gemeente Amsterdam een sporthal en hostels heeft ingezet om meer dan 270 opvangplekken te creëren. Maar deze pandemie kan nog enige tijd aanhouden. Daarnaast wordt er al enige jaren over woningnood gesproken en ook nu kunnen mensen met een betalingsachterstand van water en energie worden afgesloten. In deze context zou een maatschappelijk debat over het uitbreiden van sociale huisvesting en meer democratische controle op onze drinkwater- en energiebedrijven niet misstaan.
Verder zien we dat El Salvador als reactie op het coronavirus de salarissen van onder andere zorgpersoneel heeft verhoogd. België komt tijdelijk werklozen tegemoet door 70% van het loon te blijven uitbetalen en Portugal betaalt personeel dat thuis moet blijven om voor hun kinderen te zorgen alsnog tweederde van hun salaris. Kan de overheid niet ook meer inzetten op het creëren van en investeren in goede banen die nodig zijn om de maatschappij draaiende te houden? Dat kan ze al doen door het minimumloon naar 14 euro te verhogen, ZZP’ers in de zorg en iedereen die een zorgbaan is verloren weer vaste contracten aan te bieden, en de schoonmaak in te besteden zodat ook schoonmakers onder de ziekenhuis-cao vallen. Het roept ook de vraag op of het niet effectief zou zijn om getroffen werknemers en andere mensen die nu niet kunnen rondkomen een leefbaar inkomen te garanderen, zodat niemand onnodig het huis uit moet om zichzelf en hun familie te onderhouden.
Het ziet ernaar uit dat publieke, goed gefinancierde zorgstelsels beter in staat zijn om met de virusuitbraak om te gaan. Niet voor niets heeft de Spaanse overheid kort na de corona-uitbraak alle private ziekenhuizen en zorgaanbieders onder overheidscontrole geplaatst en ook in Ierland worden private ziekenhuizen genationaliseerd zolang de pandemie aanhoudt. We kunnen ook wat opsteken van Cuba’s zorgstelsel dat gericht is op ziektepreventie. Hoewel haar regering terecht wordt beschuldigd van autoritair gedrag, heeft het land een uitstekende gezondheidszorg met 8,2 doktoren per duizend inwoners (drie keer zoveel als de VS en Zuid-Korea). Dit stelde het land in staat om een transatlantisch cruiseschip met coronapatiënten aan land te laten gaan en medische zorg te bieden. Het schiet nu ook getroffen landen te hulp door dokters uit te sturen, antivirale behandelingen te ontwikkelen en fabrieken in handen van de Cubaanse overheid de opdracht te geven beschermende gezichtsmaskers te produceren. Ook in Uruguay zien we een interessante ontwikkeling. Daar hebben groepen wetenschappers in samenwerking snellere en goedkopere testkits ontwikkeld dan de internationale farmaceutische industrie nu biedt.
Om de pandemie het hoofd te bieden en sterker uit deze crisis te komen, kan Nederland ervoor kiezen om samen met andere landen de macht van de farmaceutische industrie in te perken. Op termijn zou dit ertoe kunnen leiden dat medicijnen publiek geproduceerd worden, wat ook een wereldwijd patentvrij vaccin tegen corona kan opleveren. En zouden we er niet goed aan doen alle geprivatiseerde zorgtaken weer in overheidshanden te brengen zodat de universele toegankelijkheid weer voorop kan staan? Niet alleen om dit virus te verslaan, maar om ook op lange termijn een veerkrachtig zorgstelsel te realiseren.
Als de overheid private zorgverzekeringen besluit te vervangen met een Nationaal ZorgFonds en winsten, aandeelhouders en private zorgaanbieders zou verbieden, dan kan er meer geld besteed worden aan goede zorg. Zo kan verzorgend en zorgbehoevend Nederland alsnog de behandeling krijgen die zij verdient. Want als we banken kunnen redden, kunnen we dan niet hetzelfde doen met ons zorgstelsel?
*De werkloosheidscijfers onder transgender personen zijn drie keer zo hoog als onder de rest van de bevolking en 50 procent heeft een laag inkomen. Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 17:56

Ik leef eenvoudig en sober, eet biologisch en vegetarisch en heb ik bijna geen zorg nodig. Hartstikke mooi al die brave burgers en jullie zullen het vast nog wel met veel minder moeten stellen. En vergis je niet, daar ben ik een groot voorstander van. Er is alleen sprake van een grote MAAR. De multinationals vinden dat ook prachtig, want hoe minder jullie nodig hebben, hoe goedkoper jullie arbeidskracht en hoe meer geld ze kunnen verdienen door met jullie medewerking te concurreren op de wereldmarkt om hun rotzooi te verkopen. Is dat wat jullie willen? Zo niet, ga dan de volgende keer niet meer naar de IKEA, maar naar de meubelmaker en laat die iets maken van echt hout, dat 3x zoveel kost, maar 6x zo lang meegaat. Echt waar, tafels en stoelen van 100 jaar oud waren vroeger geen uitzondering en je zag het vakmanschap er zo van af. En zorg dat de IKEA 30% BTW moet betalen en die meubelmaker helemaal niets, dat maakt de keuze wat gemakkelijker.

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 12:00

Natuurlijk moeten alle nutsvoorzieningen worden genationaliseerd, inclusief het bank- en verzekeringswezen. Als mensen dat naar aanleiding van deze crisis in de gezondheidszorg nog niet inzien, dan komt dat hopelijk naar aanleiding van de komende economische crisis. Afgezien van de ideologische dogmatici van de kapitalistische markteconomie, die de vrijheid van mensen om andere mensen voor zich te laten werken om zelf in luxe te kunnen leven als hoogste goed beschouwen natuurlijk. Dat zijn de gekken die ons willen voorspiegelen dat elke krantenjongen miljonair wordt. "It's called the American Dream, because you have to be asleep to believe in it" - Carlin.

5 Reacties
Max6
Max630 apr. 2020 - 14:09

@Polletje we zitten (blijkbaar_ in de grootste crisis sinds de tweede wereld oorlog... ik heb nog steeds stroom / water / gas / internet / telefoon... mijn bankzaken + verzekeringen (privé en zakelijk) lopen gewoon door. Mijn WA-schade is gewoon afgehandeld (zoon + voetballen op straat... zucht)... heb een nieuwe modem van Ziggo... en een nieuw mobiel abonnement voor mijn dochter... super service allemaal "Natuurlijk moeten alle nutsvoorzieningen worden genationaliseerd, inclusief het bank- en verzekeringswezen" Waarom in hemelsnaam... hoe kun je tot die conclusie komen? wat zal er beter worden?

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 15:31

"wat zal er beter worden?" Alles wat je zou kunnen doen met het bedrag dat nu in de belastingparadijzen geparkeerd staat of heen en weer flitst over de wereldbol op zoek naar een procentje winst extra, zonder dat het iets aan de levensomstandigheden van de gewone man toevoegt. En dat is VEEL !

Max6
Max630 apr. 2020 - 20:53

@Polletje ik kan me er nog iets bij voorstellen dat je ideologisch zou willen dat bepaalde zaken genationaliseerd worden. Maar ik vind het behoorlijk naïef om te denken dat dit op de een of andere manier (financieel) voordelig zou zijn ;-) Laat staan voor de gewone man...

Richard58
Richard581 mei 2020 - 11:43

Max, wat Polletje voorstelt is behoorlijk radicaal maar er zitten genoeg elementen in zijn gedachtegang waar ik ook voorstander van ben. Niet uit ideologische overwegingen maar puur vanuit de gedachte en ervaring dat Nutsvoorzieningen niet commercieel behoren te zijn. Dat is slecht voor de massa gebruikers en goed voor het kleine clubje aandeelhouders e.d. Daarnaast is het ook goed naast commerciële banken ook staatsbedrijven te hebben voor de gewone bankzaken. Er blijft genoeg markt over voor de commerciëlen. Nu ben je altijd overgeleverd aan de markt. En aangezien de zgn. concurrentie op die markten minimaal is, want verboden kartelvorming is eerder regel dan uitzondering, is het goed dat ik dan als consument naar een Nutsbank zou kunnen overstappen voor de salarisrekening, een hypotheek e.d. Wil ik echt gaan beleggen en vergelijkbare activiteiten dan heb ik daarvoor de uitwijkmogelijkheid bij een commerciële partij. Dat klinkt een beetje als vroeger met de Postbank en Coöperaties maar wel gemoderniseerd. Marktwerking echt niet altijd een zegen en ook geen panacee voor alle problemen. Het moet en/en zijn.

Jozias2
Jozias21 mei 2020 - 20:49

De voedselvoorziening ook nationaliseren?

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 apr. 2020 - 11:14

En weer wordt Cuba als lichtend voorbeeld genoemd. Ja, ze hebben er veel meer artsen. Logisch, het is het enig exportproduct wat ze daar hebben. Er werken gemiddeld 50.000 artsen en verpleegkundigen in het buitenland wat de overheid de helft van hun begroting oplevert. Deze zorgmedewerkers moeten namelijk 70% van het in het buitenland verdiende loon afdragen aan de staat terwijl ze verplicht zijn 3 jaar na hun studie in dat buitenland te werken. Met die 30% die ze zelf mogen houden zijn ze overigens spekkoper als je weet dat artsen nadien in Cuba gemiddeld 60 dollar per maand verdienen en een taxichauffeur 20-30 maal zo veel.

7 Reacties
Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 15:33

"als je weet dat artsen nadien in Cuba gemiddeld 60 dollar per maand verdienen en een taxichauffeur 20-30 maal zo veel." Dat lieg je.

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 15:45

The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil - https://www.filmsforaction.org/watch/the-power-of-community-how-cuba-survived-peak-oil-2006/

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 apr. 2020 - 19:20

@Polletje aka v d meulen Ik lieg nooit. https://www.businessinsider.nl/loon-taxichauffeur-cuba/

Thuiszitter
Thuiszitter30 apr. 2020 - 21:11

@Jan “ Ik lieg nooit “ nu lieg je Jan https://www.eur.nl/nieuws/waarom-we-allemaal-liegen-en-niet-zon-beetje-ook

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 22:49

Een berichtje in de Business Insider van 26 Oct 2015: "Taxichauffeurs in Cuba verdienen zo’n 54 euro per dag." Dat wordt hollen om te solliciteren naar een baantje als taxi-chauffeur in Havana, want dat halen ze zelfs in Brazilië niet: daar is het minimumloon net iets meer dan 160 euro/maand. Nu verdienen taxichauffeurs natuurlijk wel iets meer, maar van R$8000 per maand kunnen ze alleen maar dromen. Papier is geduldig en propaganda van alle tijden.

erikbos
erikbos1 mei 2020 - 10:23

@Polletje "Papier is geduldig en propaganda van alle tijden." Meerdere bronnen geven aan dat o.a. taxichaffeurs veel meer verdienen dan artsen in Cuba: https://www.theguardian.com/cities/video/2019/nov/13/its-not-fair-why-havanas-taxi-drivers-outearn-doctors-video U kunt wel u vingers in uw oren stoppen en hard 'propaganda, propaganda, propaganda' roepen maar dat maakt het niet minder waar. Of heeft u een bron waaruit blijkt dat de uitspraak van Jan niet klopt?

Polletje2
Polletje22 mei 2020 - 15:04

a) Als het onderwijs gratis is, is studeren geen "sacrificio", maar een privilege. b) In Nederland verdient een marktkoopman ook meer dan iemand die in de gezondheidszorg werkt. c) Ik geloof niet dat een taxichauffeur ergens ter wereld U$50 per uur verdient en zeker niet nadat de kosten van de auto en de brandstof zijn verdisconteerd en nog minder als hij meer dan de helft van de tijd stil staat. d) Het is inderdaad zeer problematisch dat er op de wereld zeer grote verschillen in beloning bestaan, temeer daar dit altijd resulteert in migratie en "braindrain", ten koste van het armste deel van de bevolking. e) Ook in andere landen -zoals Brazilië- heeft toerisme vanuit Europa en de USA tot gevolg dat de prijzen opgedreven worden, zodat het voor de lokale bevolking steeds moeilijker wordt om te overleven, zeker als ze niet werkzaam zijn in de toeristenindustrie. f) Alles wijst er op dat het leven van de "kleine man" in Cuba aangenamer is dan het leven van de kleine man in kapitalistische landen zoals Brazilië, Paraguay, Bolivia, India, Bangladesh, Pakistan, Indonesië, Zuid-Afrika en nog een hele reeks andere -Afrikaanse- landen (om van de Filipijnen, Honduras en Guatemala niet eens te praten).

Petra Privacy
Petra Privacy30 apr. 2020 - 8:40

Dat beleid ligt al vele jaren klaar. Een eerder interview met dhr. Jos de Blok van Buurtzorg, laat zien hoe je het volgende zorgstelsel ook kan organiseren. Door de mensen die het werk dagelijks doen. Artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers en thuiszorgpersoneel direct zeggenschap en invloed geven op hun eigen werk, dus wat zij nodig hebben. Het overbodige management gaan verwijderen en de zorg weer als zorg organiseren door de mensen die het dus doen. Dus weg met de wurgcontracten van fysiotherapeuten door zorgverzekeraars, geen DBC bureaucratie meer voor GGZ werkers. Maar ervarings deskundigheid inzetten, zodat de vraag onder de vraag weer gehoord wordt. Maar volgend jaar kan iedereen een sociaal en positief beleid kiezen! Toch kiezen mensen ervoor om ieder jaar meer zorgpremie te blijven betalen. Dat is niet nodig hoor, maar zonder verzet doen mensen het nog steeds. En dan blijft het dus zo, dat is ook een keuze. Zelf leef ik eenvoudig en sober, eet ik biologisch en vegetarisch en heb ik bijna geen zorg nodig. Mijn gezondheid doe ik vanuit preventie en de logica daarvan is dat ik daardoor met plezier kan leven. Voor kennis kan iedereen terecht op de website van de NDN, de vereniging van Natuur Dietisten Nederland. Medische informatie gebaseerd op voeding. Als ik zie wat mensen kopen in de supermarkt als voedsel, dan ziet dat er vaak vreselijk uit. Dat is geen voeding voor je gezondheid, het is het vullen van je maag. Maar organen en weefsels hebben voedingsstoffen nodig. Om al het werk voor jou te kunnen doen. Of te herstellen als het toch een keer niet goed gaat. En roken heb ik nog nooit gedaan. Een deel van mijn kennis komt ook van het Oost West Centrum Belgie vandaan, het internationale kenniscentrum voor natuurlijk en gezond leven. En dat combineer ik dan met de reguliere zorg. En met de solidariteit die we nu weer inzetten, kunnen we volgend jaar een regering vormen. Voor een zorgstelsel voor iedereen, betaalbaar en beschikbaar.

Thuiszitter
Thuiszitter30 apr. 2020 - 6:56

De overheid deed het ook niet goed voor de privatisering , kan mij de stakingen cq protesten nog wel voor de geest halen in de jaren ‘80-90 (https://www.nursing.nl/krijgen-een-nieuwe-witte-woede/ ) . De salarissen zijn nimmer aangepast, een clinic clown vangt aan met 2800 euro en een verpleegkundige mag het met 1800 euro doen. Dit voorbeeldje hing op het prikbord van de verpleegkundigen toen ik afgelopen december in het ziekenhuis lag. De werkdruk zal alleen maar toenemen met de vergrijzing in aantocht. Dat er zaken veranderd dienen te worden is duidelijk ofdat zal veranderen wanneer de overheid alles weer gaat regelen is nog maar te bezien. Dat logge apparaat loopt op alle fronten achter de feiten aan.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 6:08

Nationalisatie van de zorg is niet de oplossing. Dan worden ambtenaren de baas, en die staan er niet om bekend voortvarend te kunnen organiseren. Wel een oplossing is om de aansturing uit de handen van de verzekeraars te halen. Maar dan kunnen nog steeds private ondernemingen de diensten leveren. Vergelijk de aanleg van wegen. Daar beslist de overheid over (Rijkswaterstaat etc.), maar de realisatie van wegen wordt aan commerciële aannemers uitbesteed. Commercie bij de zorgverleners kan wel tot afroming leiden: dat "zorgcowboys" dikke winsten opstrijken met de makkelijker behandelingen, terwijl de ziekenhuizen alleen nog maar de zware gevallen krijgen - zonder daar adequaat voor betaald te worden. Enfin, afroming is ook een probleem bij andere vormen van openbare dienstverlening. Zo kan een bedrijf makkelijk dikke winst maken met postbezorging door alleen in de stad en niet op het platteland te bezorgen. De winst van busbedrijven kan omhoog door alleen nog maar in de spits te rijden, in elk geval niet 's avonds. En daar is dus al lang iets op verzonnen. Al kan ik me voorstellen dat menigeen gecharmeerd is van specialiseerde klinieken die uiterst efficiënt aan de lopende band bijv. knieprotheses aanbrengen, maar ook dat is te organiseren zonder het kind met het badwater weg te gooien. Natuurlijk moet je wel consequent zijn. Als straks de zorgpremie met 50% omhoog gaat omdat we het er over eens worden dat de bezuinigingswoede van de afgelopen jaren ronduit lichtzinnig is moeten we niet gaan piepen. Subsidie? Doordat misselijke eurofoben de EU beschadigen is die niet in staat fiscale sluiproutes af te zetten, zodat subsidie een sigaar uit eigen doos van de burger wordt,

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 6:03

Verschrikkelijke blabla dit. Ik pak er een zinnetje uit. Ze schrijft: België komt tijdelijk werklozen tegemoet door 70% van het loon te blijven uitbetalen Dat doet Nederland ook dat noemen wij hier WW. Kunnen mensen tot 2 jaar gebruik van maken. 70% van het laatst verdiende loon. En: Door de vorige regering Rutte II werd er 3,5 miljard euro op de zorg bezuinigd, waardoor zo’n 76,000 zorgbanen zijn verdwenen. Er is alleen meer geld naar de zorg gegaan. Er is bezuinigd op de WMO. Die bezuiniging wordt nu weer enigszins teruggedraaid. Er zijn ook geen 76000 zorgmedewerkers ontslagen. Er zijn mensen ontslagen die in de huishouding werkten. Het hele stuk staat vol met dit soort flauwekul. Er is geen tekort aan IC-bedden in een normale situatie is nog geen 70% bezet, hier wordt een pleidooi gehouden om dure bedden neer te zetten waar IC-verpleegkundigen zelf in alle rust kunnen uitslapen. Het weggooien van gemeenschapsgeld dus, dat kan beter besteed worden. Ik zou graag een meer links beleid zien, maar als dit de opvattingen zijn van links hebben wij weinig steekhoudende argumenten in huis om politieke tegenstanders te overtuigen.

3 Reacties
erikbos
erikbos30 apr. 2020 - 9:42

In NRC checkt is de bewering dat er 76.000 zorgmedewerkers zijn ontslagen gecontroleerd, met nog een duidelijk CBS grafiek erbij: https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/dataset/24062NED/line?dl=362A5&ts=1586261585902 "het is een gedateerd getal dat sloeg op de jaren 2012-2015, en dan nog maar ten dele. Sinds 2016 is het aantal nieuwe werknemers in de zorg aanzienlijk harder opgelopen, met ruim 100.000. We beoordelen de stelling als onwaar"

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 12:16

@ erikbos Dank, ik was zelf zo lui dat ik er niet eens naar heb gekeken. Toch even naar de data van jouw link gekeken. De grootste dip in 2015 zit in de thuiszorg. Dat zijn die huishoudelijke hulpen die ondergebracht zijn in de WMO. Dat heeft inderdaad tot verlies van banen geleid vanwege de bezuiniging die ook plaatsvond. Maar zelfs dat aantal van 76.000 is te hoog. Het is dus vooral een administratieve sanering geweest. Van de ene branche naar de andere. Ik vind dit zulk hypocriet gejammer. Als linkse Nederlander vind ik dat links verplicht is de standpunten goed te onderbouwen. Dat kan dus niet op deze manier.

Pater
Pater4 mei 2020 - 15:18

Tussen 2012 en 2016 zijn er ca. 95.000 werkers in de zorg ontslagen, daarna zijn er weer ca. 100.000 bijgekomen. De ontslagen waren dus gigantisch. En dat is natuurlijk niet in de thuiszorg, want de WMO ging pas in 2015 in werking. O.a. zijn er IC-verpleegkundigen ontslagen, achteraf natuurlijk een enorme stommiteit. De bedden kun je laten fluctueren naar behoefte, het personeel moet altijd inzetbaar zijn. Ze kunnen dan elders in het ziekenhuis werken. De uithaal van Ouwens dat die mensen opmde IC-bedden kunnen uitslapen vind ik uiterst grof.

Rode druppel
Rode druppel30 apr. 2020 - 5:58

Zeer goed stuk, chapeau. Sommige mensen beweren dat er niet bezuinigd is op de zorg. Als je puur naar de uitgaven kijkt klopt die stelling. Kijk je naar de inhoud van de zorg zie je een enorme kaalslag, dat noem ik kapot bezuinigd.

Tom7
Tom730 apr. 2020 - 5:55

Dank voor deze gedegen opsomming van feiten, als je je daarbij gaat bedenken wat een bijna niet voor te stellen gecreëerde ellende achter deze feiten schuil gaat (want onmenselijk). Feiten bedekt met glimmende propaganda, uitgespeelde verdeel en heers perversiteiten, of het wegdrukken van de gevoelde ongemakkelijkheid in een "Wir haben es nicht gewußt" hoekje.

Mostafa
Mostafa30 apr. 2020 - 4:48

Prima stuk, maar dan moeten wij straks op de juiste politieke partij met de juiste onderwerpen gaan stemmen en vooral ons niet laten afleiden door de media en haar bekende en onbekende financiers tijdens de verkiezingen om te blijven hakken op het zelfde: de hoofddoek, Halal eten, Burkini en asielzoekers.

Pater
Pater30 apr. 2020 - 0:06

Ik kan slecht tegen leugens, niet tegen rechtse maar ook niet tegen linkse. Dit artikel bevat allerlei leugens en valse voorstellingen van zaken. "Tussen 2011 en 2018 heeft de Europese Commissie lidstaten 63 keer opgedragen te snijden in gezondheidszorguitgaven en/of zorgtaken te privatiseren." De Commissie kan de lidstaten zulke opdrachten helemaal niet geven. Het onderliggende artikel haalt de termen 'opdracht' en 'aanbeveling' ook meermalen door elkaar, 'opdracht' kwam kennelijk beter van pas in de politieke kraam van politiek geograaf Lavinia Steinfort. "Aanvankelijk wilde de marktleider ook niet de receptuur vrijgeven van de vloeistof die nodig is om met hun apparatuur te testen."Achteraf bleek dat Roche de receptuur allang vrij had gegeven, dat was het probleem niet, het probleem was om de betreffende vloeistof in grote hoeveelheden op een zelfde constant niveau te maken. Allemaal keurig in kranten uitgelegd. "De overheid zegde als eerste steun toe aan de vervuilende luchtvaartsector, maar nu zijn er ook tijdelijke maatregelen getroffen voor onder meer ondernemers om hun personeel door te betalen en ZZP’ers wier inkomen nu onder het sociaal minimum schiet" Nee, de ondersteuning om personeel door te betalen en ZZP-ers waren er eerst, nu ook uitgebreid met ondersteuning voor ontslagen flexwerkers, de steun voor de KLM kwam daarna. "Uitgebreid onderzoek van KRO-NCRV en Follow The Money (FTM) leidde tot een lijst van 85 zorgbedrijven die over 2017 en 2018 een winst hebben opgestreken van ruim 77 miljoen euro. Voor 2017 komt dit neer op een rendement van gemiddeld 20 procent." Inderdaad schandalig, dat vonden de regering en de Tweede Kamer nou ook. Er wordt gewerkt aan reparatiewetgeving. Dat zegt Lavinia er niet bij. "is de premie van de zorgverzekeringen tussen 2006 en 2019 met ruim 440 euro gestegen en is het eigen risico verdubbeld tot 385 euro." Maar zet er svp bij dat de zorgkosten ook fors zijn gestegen: van gemiddeld 4.000 euro in 2006 naar gemiddeld 5.528 euro per persoon per jaar uitgeven. De achterstand in IC-bedden t.o.v. Duitsland is inderdaad een gevolg van onverantwoorde bezuinigingen, als je leest dat de ziekenhuizen tot voor kort keihard sneden op de IC-verpleging omdat de zorgverzekeraars het liever voor een koopje deden schik je ervan. Maar zet er svp wel even bij dat we in NL relatief nog altijd méér uitgeven aan de zorg dan in Duitsland: de keuzes verschillen. De diverse genoemde bezuinigingen zijn inderdaad schandalig, vooral die van de decentralisatie-operaties van Van Rijn in het vorige kabinet. Maar zet die wel af tegen het totale plaatje: de uitgaven voor de zorg stegen in NL zowel relatief als absoluut enorm: van 68,5 mld in 2006 (11,7 % BBP) naar 100 mld in 2018 (12,9 % BBP). De vervanging van de verzekeraars door één zorgfonds (liever door 4 regionale verzekeraars trouwens) maakt een einde aan de kunstmatige en warrige concurrentie incl. reclamekosten tussen de verzekeraars. Prima. Samenwerking in plaats van concurrentie, zelfs de minister vindt dat tegenwoordig. Het belangrijkste wat er mis is in de zorg wordt daarmee niet ondervangen. De overheid heeft de keuzes in de zorg afgeschoven naar (1) verzekeraars (of één fonds): bijv. een afweging over IC-bedden moet niet eenzijdig op basis van kosten worden gemaakt, de overheid is de enige die de diverse belangen kan afwegen (2) gemeenten: die worden opgezadeld met onmogelijke keuzes om de GGZ of de jeugdzorg stop te zetten omdat het geld op is. De overheid moet haar verantwoordelijkheid op zich nemen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 apr. 2020 - 21:13

"Hoewel haar regering terecht wordt beschuldigd van autoritair gedrag, heeft het land een uitstekende gezondheidszorg met 8,2 doktoren per duizend inwoners (drie keer zoveel als de VS en Zuid-Korea)." "Autoritair gedrag', is een eufemisme voor mensenrechtenschending. Een overschot aan artsen maakt dat niet goed.

2 Reacties
gimli55
gimli5530 apr. 2020 - 11:10

Het gaat niet om het politieke systeem, Frans. Dat komt neoliberaal rechts goed uit om de aandacht van de werkelijke problemen te ontwijken. Wijzen naar iets anders om van onderwerp te veranderen, zodat daar de discussie over gevoerd wordt. Uiteraard niet over het eigenlijke onderwerp, daar hebben ze geen oplossingen voor. Dat blijkt uit het systeem, het is stilstand.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194730 apr. 2020 - 17:22

Het is Steinfort die Cuba's zorgstelsel als voorbeeld stelt. Op ongeveer dezelfde manier als voor de oorlog gesproken werd over Mussolini's op-tijd-rijdende-treinen.

Jozias2
Jozias229 apr. 2020 - 20:56

Gaat het in vergelijkbare landen met een publiek stelsel dan beter? in het VK gaat het ook niet al te best. De zorg in Nederland heb ik persoonlijk altijd als zeer goed ervaren en als ik echt wat ga mankeren ben ik blij dat ik in Nederland woon. Uiteraard kan er altijd wel iets beter maar we moeten ook niet te dramatisch doen alsof de zorg in Nederland zo ongelooflijk dramatisch is op basis van suggestieve uitspraken alsof er daadwerkelijk op de zorg bezuinigd wordt.

hannes59
hannes5929 apr. 2020 - 20:02

Prima stuk en voeg er niets aan toe. Ook even toe sturen naar Rutte en Ascher, vooral de laatste.......

Bert de Vries
Bert de Vries29 apr. 2020 - 20:01

De wens om de privatisering van de zorg terug te draaien is begrijpelijk. De zorgkosten zijn sinds de invoering van de marktwerking geëxplodeerd. Wat hieronder ook aan tegendeel wordt beweerd. De mate en vorm van zorgverlening wordt steeds meer uit handen van medici genomen en in handen van de verzekeraars gelegd. Voor de laatste gelden primair financiële belangen. Zorgorganisaties zijn weggevaagd of in omvang geëxplodeerd. Met enorme managementlagen en legioenen administratief personeel tot gevolg. Het aantal frauduleuze zorgverleners is niet meer bij te houden. Niettemin, VVD, D66 en CDA zijn teveel geëngageerd met het bedrijfsleven dat in de zorg een fantastische geldbron heeft gevonden. En dat bedrijfsleven laat zich niet bij die bron wegjagen.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 6:13

Al ben je helemaal verliefd op het bedrijfsleven, je kunt je ogen er niet voor sluiten dat ons huidige zorgstelsel een misbaksel is. Het is zo fraudegevoelig dat paradoxaal genoeg enorme kosten moeten worden gemaakt - om de kosten te beheersen! het is bedacht door politici die geen benul hebben van economie, en niet weten dat markten op allerlei manieren kunnen falen. Dat is geen reden om marktwerking radicaal te verwerpen, want communisme is ook geen ideaal systeem, zacht gezegd. Het is wel een reden om het - anders voorspelbare - falen van de markt te corrigeren.

Bert de Vries
Bert de Vries30 apr. 2020 - 9:44

Jansen, 'Dit is geen reden om marktwerking radicaal te verwerpen, want communisme is ok geen ideaal systeem, zacht gezegd.' Je bedoelt toch niet dat de marktwerking verwijderen uit de zorg gelijk staat met de overstap naar een communistisch systeem? Mocht je dat toch denken, bekijk dan eens de geschiedenis van de verlichting en wat daar uit voortvloeide. Dan passeer je zeker het communisme, niet de gewelddadige praktijk maar de ideologie. De moeite waard. Een vorm van strijd voor mensenrechten. Wie dat niet weet, is verdwaald in minder frisse doolhoven. Overigens, ik moet weinig van communisme hebben. Maar Marx is wel vrucht van de verlichting, dezelfde bron als voor het liberalisme.

itsme3
itsme329 apr. 2020 - 19:44

Waar komt toch dat fabeltje vandaan dat er bezuinigd is op gezondheidszorg, laat staan dat de gezondheidszorg is kapot bezuinigd. Er is de afgelopen jaren exact 1 jaar geweest dat er iets minder is minder is uitgegeven dan het jaar ervoor. In de andere jaren is hooguit de exorbitante groei ietsje afgeremd.

4 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries29 apr. 2020 - 20:17

itsme, de premie zorgverzekering is sinds 2006 met 446 euro gestegen. Dat is een stijging van 47 procent. Daar is in 2008 bovenop gekomen het eigen risico. Dat steeg in de afgelopen 10 jaar van 150 naar 385 euro. Dat is een stijging van pakweg 135 procent. Tussen 2006 en 2019 is het modaal, inkomen gestegen met 20 procent. Best aardige percentages. Maar als je bedenkt dat de grootste kostenpost id de zorg de niet-medische kosten van de organisaties zijn, verandert het perspectief.

gimli55
gimli5530 apr. 2020 - 7:59

Er is niet bezuinigd op het systeem, er is bezuinigd op het aantal IC bedden, de jeugdzorg, het GGZ, ziekenhuizen zijn faiiliet gegaan alsof het bedrijven zijn. Er zijn veel ziekenhuizen gefuseerd, waarbij geld niet gespendeerd is aan zorg. De wachtlijsten zijn weer aanwezig, vooral in het westen. In ons ziekenhuis prikken 2 mensen s'ochtends de patienten op de poli, wachttijd gemiddeld 45 min. Na 12 uur maar 1 persoon met een wachttijd van een uur. Geen geld voor meer personeel, wel prikplaatsen voor 5 prikkers. Dit is maar 1 voorbeeld, er zijn er nog vele. Thuiszorg vrijwel alle HH2 zijn weggesaneerd en hun werk is overgenomen door HH1. Inlevering salaris -25%, en verhoogde werkdruk en uitbreiding taken. Dat is het resultaat van de overheveling taken naar de gemeenten minus 30% geld. 16.000 personeelsleden ontslagen. Nu een tekort bij onze gemeente van €8 miljoen, bezuinigingen komend jaar in begroting jeugdzorg, armoede bestrijding, hulp minima gezinnen, bijstand en wmo. Dit zijn feiten, die mis ik in jouw bijdrage. Het is het bekende herhalen van een papieren werkelijkheid, tegenover de echte werkelijkheid met de kwetsbaren als slachtoffer.

itsme3
itsme330 apr. 2020 - 9:51

@Bert de Vries "de premie zorgverzekering is sinds 2006 met 446 euro gestegen. Dat is een stijging van 47 procent" De premie van mijn particuliere ziektekostenverzekering steeg tussen 2001 en het moment dat het nieuwe systeem werdt ingevoerd (ik meen rond 2005) met 75%. De kosten van de ziekenfonds zullen ongeveer hetzelfde zijn gestegen in die periode, maar zijn voornamelijk ten laste van de werkgever en belastingbetalen zijn gebracht. Ook nu wordt 75% procent van de ziektekosten door de werkgever en belastingbetaler opgebracht en slechts een kwart door de nominale premie, die voor de armsten ook nog eens grotendeels vergoed wordt via de zorgtoeslag. Ik ben bang dat vanwege de vele nieuwe extreem dure behandelmethoden, het ruime vergoedingenpaket en de vergrijzing de premies nog aanzieklijk meer zullen stijgen, maar gelukkig niet zo extreem als voor de invoering van het huidige systeem.

Bert de Vries
Bert de Vries30 apr. 2020 - 15:45

itsme, ik noem maar eens wat: de kosten van medicijnen. 'Als wordt gekeken naar het aandeel van geneesmiddelen in het totale zorgbudget, dan daalde dit aandeel in de afgelopen tien jaar van 8,9% naar 7,3%. Dit komt door de snellere stijging van andere zorgkosten. In diezelfde periode namen de totale overheidsuitgaven aan zorg toe van 56 naar 78 miljard euro. De uitgaven voor medicijnen namen tussen 2008 en 2018 aanzienlijk minder toe: van 4,9 naar 5,7 miljard euro (bron: Medicijn Monitor 2019-2020).' De kostenexplosie is echt niet het gevolg van duurdere medicijnen. Ook de vergrijzing is de afgelopen jaren niet geëxplodeerd. De kostenexplosie is primair het gevolg van wanbeleid op het terrein van overhead: administratie, management, bouw etc. En niet te vergeten: contraproductief personeelsbeleid. Laagbetaalden moeten vervangen door b.v. dure zzpers.

Richard58
Richard5829 apr. 2020 - 18:48

Het idee om de marktwerking los te laten spreekt velen aan. Private klinieken zullen toch wel blijven voor wie daar gebruik van wil maken. Cosmetische en plastisch chirurgie bijv Maar er zijn naast de reguliere ziekenhuizen nog andere gespecialiseerde klinieken. Dat kan gerust blijven zolang de marktwerking maar wordt afgebouwd bij de reguliere ziekenhuizen.

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 18:22

Over Cuba: "Hoewel haar regering terecht wordt beschuldigd van autoritair gedrag, heeft het land een uitstekende gezondheidszorg met 8,2 doktoren per duizend inwoners (drie keer zoveel als de VS en Zuid-Korea)." Dit is wel het understatement van het jaar. Cuba is een communistische dictatuur en zo arm als de neten.

4 Reacties
gimli55
gimli5530 apr. 2020 - 7:44

@Mount Blijft staan dat ze het beste zorgsysteem hebben van Zuid Amerika. Het politieke systeem staat niet ter discussie in dit onderwerp, jouw reactie us dus verandering van onderwerp en niet relevant in de discussie over zorg. Bekende neoliberale truc, je haalt een woord of opmerking uit zijn verband of probeert alle aandacht daarop te vestigen om de discussie te vervuilen met onzin argumenten. Ga eens in op de algemene lijn van dit onderwerp, of kun je alleen met tunnelvisie en vooringenomen blik hiernaar kijken. De bekende tunnelvisie, waardoor vele beleidsmaatregelen slecht uitpakken voor de Nederlandse bevolking, ongeacht de mooie beloftes van neoliberaal rechts.

Zakenpief
Zakenpief30 apr. 2020 - 9:56

@Gimli, Als de schrijfster Cuba als lichtend voorbeeld ogv gezondheidszorg aanhaalt, dan mag je best wat kanttekeningen maken bij de inrichting van die zorg. Dat die zorg mogelijk gemaakt wordt doordat de regering als een zetbaas opereert en de doktoren een schijntje betaalt. Cuba misbruikt deze doktoren als een verdienmodel door ze te verhuren aan bv Brazilië. https://informatiecuba.wordpress.com/tag/artsen/ https://www.businessinsider.nl/loon-taxichauffeur-cuba/

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof30 apr. 2020 - 11:02

@Gimli, Blijft staan dat Hitler de beste autowegen bouwde en dat Mussolini de treinen ook maar mooi op tijd liet rijden. We zullen het ook maar niet over hun afschuwlijke kanten hebben maar ze als lichtend voorbeeld noemen als we het over wegen en treintjes hebben?

gimli55
gimli5530 apr. 2020 - 11:06

@Zakenpief Blijft staan dat ze daar het beste zorgstelsel hebben van Zuid Amerika, zeker beter dan de USA. Je kunt alles erbij halen, het politieke systeem, de betaling van artsen en de manier van geld verdienen op buitenlanders. Ik zie geen inhoudelijk relevante argumenten, die aantoont dat het gestelde van de schrijfster niet klopt.

Gandalf2
Gandalf229 apr. 2020 - 17:38

ik ben het met de schrijfster eens dat we de zorg weer moeten nationaliseren. De marktwerking heeft absoluut niet gebracht wat hij zou moeten brengen. Dat wist bijna iedereen wel toen er werd geroepen dat het goedkoper zou worden voor iedereen. Je kunt niet goedkoper uit zijn als er naar maximale winst wordt gestreefd in een markt waar mensen geen keus hebben. Daarnaast is het 1 gigantische schande dat er nog steeds te weinig beschermingsmiddelen zijn voor de zorg medewerkers. Hierdoor sterven gigantisch veel bejaarden in verzorgingshuizen. Echt SCHANDALIG!!

Max6
Max629 apr. 2020 - 17:24

Wat veel tekst... te veel zaken om op te reageren. 100 Miljard per jaar naar de zorg (en stijgend). 15% van de beroepsbevolking werkt in de zorg... normaal staat 35% van de IC bedden leeg. Ik kan ook strooien met cijfers. Ik reageer maar even op Cuba... populair land bij sommige columnisten hier... "Hoewel haar regering terecht wordt beschuldigd van autoritair gedrag, heeft het land een uitstekende gezondheidszorg met 8,2 doktoren per duizend inwoners" De gemiddelde Cubaan heeft geen toegang tot internet... en er zijn veel opgeleide artsen die werken in het toerisme omdat ze daar (met fooien) een stuk beter verdienen dan in het ziekenhuis.... Er zijn tekorten aan medicijnen... en ik gok ook niet dat daar op de IC de dure apparatuur staat die we hier in Nederland hebben. (waarschijnlijk hebben ze per patiënt een dokter om per toerbeurt handmatig te beademen). Iedereen die qua gezondheidszorg komt met Cuba als positief voorbeeld is af. Ok?

3 Reacties
Pater
Pater30 apr. 2020 - 0:10

De Cubaanse artsen die worden uitgezonden naar diverse landen doen prachtig werk. Tegelijk is dat propaganda, die de povere staat van de zorg op Cuba moet verhullen. Lees bijv. https://informatiecuba.wordpress.com/2018/03/15/de-twee-kanten-van-de-gezondheidszorg-in-cuba/

Pater
Pater30 apr. 2020 - 0:11

PS Waarom zei Lavinia ook dat er niet even bij ?

Polletje2
Polletje230 apr. 2020 - 11:49

Omdat de kindersterfte lager is als landen zoals de VS en de gemiddelde levensverwachting hoger. Nu komt dat natuurlijk niet alleen doordat die gezondheidszorg blijkbaar toch niet zo pover is, maar ook door gezonder voedsel, een beter voedingspatroon en in het algemeen een gezondere "lifestyle" met minder lucht- en andere industriële vervuiling. Cuba zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn van hoe het wel moet.

Richard58
Richard5829 apr. 2020 - 17:15

Ouwens dit heel goed lezen. Gisbers vertelt heel duidelijk dingen over bezuinigen en o.a. de te krappe capaciteit op de IC. Dus vanaf nu wil ik van jou hier geen reacties meer lezen die anders beweren, duidelijk. Mooi zo, hebben we dat ook weer gehad.

5 Reacties
Richard58
Richard5829 apr. 2020 - 17:50

Gommers zegt op 26 april in het Parool dat de IC de komende jaren met honderden omhoog moet. Alleen Ouwens zit nog in de ontkenningsfase. Meer geld naar betere zorg is gewoon een must dat leert deze crisis ons. Niet meer niet minder.

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 5:53

@ Richard58 Jij schrijft: Dus vanaf nu wil ik van jou hier geen reacties meer lezen die anders beweren, duidelijk. Mooi zo, hebben we dat ook weer gehad. Jij gaat niet over de reacties die ik hier opschrijf. En er zijn in Nederland meer dan voldoende IC-bedden. En als de corona crises uiteindelijk over is zijn er veel te veel IC-bedden. De beademingsapparatuur gaat naar de kelder van het ziekenhuis en na een jaar of 10 bij de oude rommel. De bedden worden weer gewone bedden waar andere patiënten op liggen. En er gaat genoeg geld naar de zorg. Beter besteden.

Richard58
Richard5830 apr. 2020 - 13:24

Natuurlijk bepaal ik dat wel. Geen enkel fatsoenlijk argument komt er meer uit jouw koker. Zie het maar als een stukje zelfbescherming. Je bent al de risee hier, niemand die jouw posts nog serieus neemt.

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 15:05

@ Richard58 Jij schrijft: Natuurlijk bepaal ik dat wel Wel nee. Je bent erg in de war. Jij schrijft: Je bent al de risee hier, niemand die jouw posts nog serieus neemt. Dat vind jij. Ik vind van niet. En jij blijft ook maar reageren. Steeds onbeschofter maar dat is nu eenmaal kenmerkend voor de SP-aanhang.

Richard58
Richard5830 apr. 2020 - 20:38

Geweldig die SP toch.