Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Het raciale Europa – de discussie over cultuurracisme en islamofobie

  •  
10-08-2018
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
2532552324_b0289eb18b_z
Kritiek op religieuze doctrines, uitspraken en handelingen is niet per definitie racisme
1. In september 2017 werden in New York een moeder en haar dochter aangevallen door een man die riep ‘go back to your fucking country you dirty Muslims, waarna hij hen bespuwde en tegen de grond sloeg.
2. De speciale commissie van het Europees Parlement verzoekt de lidstaten in een (ontwerp-)rapport om in het kader van terrorismebestrijding alleen islamitische praktijken die in volledige overeenstemming zijn met EU waarden te tolereren, geestelijk verzorgers te screenen en islamitische ‘haatpredikers’ op een zwarte lijst te zetten.
3. ‘Nu, de knieval van Zweden voor de militante islam is allang bekend. Op de politie rust zelfs de dwang van een ‘code 291’, die gebiedt geweld door moslims, waaronder aanranding van vrouwen, voor de openbaarheid te verzwijgen. Kwestie van niet te ‘stigmatiseren’. Want laten we wel wezen, de echte slachtoffers zijn niet degenen die het voorwerp zijn van dat geweld, maar de daders ervan.’ (Mia Doornaert: Europa, leg je sluier af, in De Standaard, 23 februari 2017.)
Niet geheel willekeurig, drie verschillende voorbeelden van uitingen van islamofobie die alle drie weer heel anders zijn. Het eerste is een voorbeeld van geweld tegen burgers door een andere burger (particuliere islamofobie), het tweede een mogelijk verdere institutionalisering van islamofobie (zoals collega Sohail Wahedi recent stelde in het Nederlands Dagblad) en het derde een voorbeeld van politieke islamofobie waarin politici of andere stemmen in het publieke debat stemming maken tegen moslims. Dit derde voorbeeld is ook de aanleiding voor dit stuk, of preciezer gesteld, dit en andere voorbeelden van islamofobe uitspraken door Mia Doornaert bracht Bleri Lleshi ertoe te protesteren tegen haar benoeming als nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL): ‘Ze produceert, verspreidt en normaliseert racisme en islamofobie.’
Lleshi ziet islamofobie als een vorm van racisme: cultuurracisme. Dat was vervolgens weer de opmaat voor een heus debat in Vlaanderen over ‘cultuurracisme’. Ik wil aansluiten bij deze discussie en voornamelijk twee punten naar voren brengen: een absolute scheiding tussen biologisch racisme en cultureel racisme (islamofobie) is problematisch (maar een onderscheid is wel noodzakelijk) en er is niet slechts biologisch racisme, maar er zijn allerlei variaties van racisme.
De scheiding tussen ideeën en vreemdelingen In een niet al te verheffende bijdrage (met termen als hitteslag, perfide miskleun, onzinnig, enzovoorts) stelt Boudry dat de term cultureel racisme een oxymoron is: ‘Racisme verwijst naar de haat, benadeling, uitsluiting en/of discriminatie van mensen omwille van onveranderlijke biologische kenmerken. Maar ideeën zitten niet in onze genen, en culturen hebben geen huidskleur.’ Dat racisme met biologie te maken heeft is voor Boudry net zo duidelijk als een paard te maken heeft met een hoefdier.
De term cultureel racisme heeft dan nog een nadeel volgens hem, namelijk dat het in strijd zou zijn met een belangrijke verworvenheid van de Verlichting: namelijk het bekritiseren van ideeën en denkbeelden los van de mensen die ze aanhangen. Hoewel Boudry erkent dat bij vooroordelen over ‘vreemdelingen’ raciale en culturele elementen in elkaar kunnen overlopen, wil hij toch de scheiding tussen cultuur en biologie aanhouden. Maar dat is dus het probleem hier: anti-islam activisten, politici en beleidsmakers maken lang altijd niet die scheiding en voor een analyse van racisme moet dat dus samen geanalyseerd worden.
De taxonomie van de mensheid Het is dus een misvatting om te stellen, zoals Rotthier vervolgens doet in een overigens lezenswaardige bijdrage, dat racisme alleen op biologische verschillen zou slaan. Het begrip ‘ras’ kan verwijzen naar ideeën over biologische verschillen tussen mensen, maar welke verschillen dan relevant gevonden worden, de betekenissen ervan, de selectieve hiërarchieën, zijn altijd het resultaat van sociale, historische processen.
Racisme is daarmee enerzijds een sociale praktijk en anderzijds een structureel element in onze geschiedenis (en dus geen aangeboren kenmerk zoals Stef Blok past betoogde en Dirk van Duppen hier krachtig weerlegt). En dan gaat en ging het nooit alleen om een selectie van relevant geachte biologische verschillen.
In de Europese geschiedenis van racisme, zien we dat verschillende ideeën een rol speelden om de wereld in groepen in te delen: ideeën over de huidskleur van de ander (bv zwarte Afrikanen, rode ‘indianen’), religie dan wel cultuur van de ander (niet-christelijk) en soms een mengeling daarvan (‘gele moslims’). Deze taxonomie kan, al naar gelang tijd en plaats, ook weer diverse betekenissen krijgen. Het idee dat bijvoorbeeld joden en moslims niet-christelijk zijn, pakte in de geschiedenis voor beide groepen anders uit, maar die geschiedenissen zijn wel nauw met elkaar verweven. En ook ideeën over geografie speelden een rol. Zo werden de verschillen tussen christelijk enerzijds en moslim anderzijds bijvoorbeeld gemaakt in termen van ‘Europeanen’ vs ‘niet-Europeanen’. Met andere woorden de wij-zij indeling kreeg zowel een territoriale als biologische als cultureel/religieuze betekenis.
96810840_67d8e42330_z
En het hedendaagse racisme kan moeilijk los gezien worden van de Verlichting die, zoals mijn Nijmeegse collega Anya Topolski terecht betoogde , ‘de weg vrijmaakte voor cultureel racisme’ waarbij er wordt uitgegaan van ‘een soort culturele vooruitgang[…], gekoppeld aan bepaalde groepen mensen (meestal taalkundige of nationale gemeenschappen).’ Niet dat raciaal denken voor de Verlichting niet bestond, maar de productie van taxonomieën van menselijk rassen op basis van primair (maar nooit uitsluitend) een selectie van zichtbare biologische kenmerken, was het werk van wetenschappelijk racisme dat opkwam met de Verlichting bijvoorbeeld het werk van Blumenbach en op een andere manier ook dat van De Gobineau.
Onder meer studies van Gilroy (1993), Mills (1997) en Goldberg (2002) laten zien hoe het project van de moderniteit en de moderne natie-staten raciale projecten zijn. Daarbij werden raciale categorieën en betekenissen gevormd op basis van reeds historisch gegroeide ideeën over verschillen tussen groepen. Religie speelde daar, in ieder geval voor Europa een belangrijke rol in. Zo stelde Mills (1997) dat Europese noties over hiërarchische groepsverschillen op basis van amalgamen aan ideeën over religie (christelijk vs niet-christelijk), beschaving en geografie uiteindelijk resulteerden in de basistegenstelling wit vs niet-wit. De tegenstelling christelijk vs niet-christelijk was vooral een tegenstelling tussen christenen en moslims en christenen en joden. Hoe belangrijk de rol van religie is (geweest) is een onderwerp van discussie (zie bijvoorbeeld Omi en Winant hierover maar ook het werk van Topolski).
Hiërarchie Dit alles betekent dat racisme per tijd en plaats kan verschillen en logischerwijze ziet de racialisering er ook anders uit per object ervan: de racialisering van zwarte mensen loopt anders dan die van moslims, joden, sinti/roma of van mensen die tot meerdere categorieën worden gerekend. Maar in alle gevallen keren drie fenomenen voortdurend terug in de taxonomie van ‘de moslim’: historisch gegroeide hiërarchieën en beelden, essentialisering en hypergeneralisering. De afkeer en vijandigheid ten opzichte van moslims is al eeuwen gangbaar in Europa (naast vreedzaam samenleven, uitwisseling en dialoog) zoals ik heb betoogd in een reeks over islamofobie voor KifKif.
Variërend van beelden van de islam als valse religie, moslims als barbaren, moslimvrouwen die verleidelijk dan wel onderdrukt zouden zijn, enzovoorts. We zien het allemaal terug in eeuwenoude geschriften over islam en oriëntalistische discoursen over het Midden-Oosten zoals beschreven en geanalyseerd door Edward Said. Het is ook niet toevallig dat veel spotprenten over moslims vaak dezelfde kenmerken laten zien en dat de islamofobe retoriek van de War on Terror overlapt met eeuwenoude stereotypen en vijandigheden ten opzichte van moslims.
Essentialisme Naast die historische component is cultureel dan wel religieus essentialisme cruciaal om te bepalen wanneer kritiek op islam islamofoob is. Culturele en religieuze essentialisering, in relatie tot islam zorgt ervoor dat men mensen, in essentie als culturele of religieuze subjecten bekijkt. Mensen worden gereduceerd tot dragers van een bepaalde cultuur of van een bepaalde religie die van oorsprong in een bepaald gebied thuishoort en goed te onderscheiden is van andere culturen. Het gaat dan niet om de cultuur of religie zoals moslims die zelf zien, maar om het beeld dat buitenstaanders daarvan hebben. In die manier van denken wordt cultuur gezien als iets waartoe je behoort en die jouw essentie bepaalt. Die cultuur of religie is dan een ‘ding’ op zich, iets dat jouw handelen verklaart los van de context. Het idee is dan met andere woorden dat het zijn en handelen van mensen volledig bepaald wordt door hun cultuur. Of preciezer: we denken dat hun zijn en handelen wordt bepaald door het beeld dat we over hun cultuur hebben.
Het is dan ook geen toeval dat het er soms niet eens toe doet of een bepaald fenomeen daadwerkelijk met moslims te maken heeft: het gaat er minder om wat moslims zijn of doen, maar meer om de betekenissen die daaraan worden gegeven door dominante groepen. Neem de genoemde uitspraak van Doornaert over de Zweedse politiecode 291. Inmiddels is al lang aangetoond dat die code niets te maken heeft met wie dan ook het zwijgen op te leggen, sterker nog de code verwijst ook niet naar moslims. Het gaat om een registratiecode van de Zweedse politie om het werk in relatie tot asielzoekercentra in kaart te brengen. Maar Doornaert maakt er, in een stuk over de hoofddoek, moslims van. Zeker wanneer we andere uitspraken van Doornaert erbij halen, zoals Birsen Taspinar deed , dan zien we dat ze bij haar (maar ook bij anderen) passen in een breder patroon van opiniemakers en politici die groepen burgers proberen te mobiliseren over de rug en ten koste van een andere groep burgers.
In het eerste genoemde voorbeeld, de vrouwen die zijn aangevallen, dat waren geen moslims maar Joden. Dat maakte voor de dader niet uit: hij dacht ze te ‘herkennen’ als moslim en viel daarom aan en vond ze dat naar hun ‘eigen’ land moesten. Met andere woorden, het gaat er niet om welke religie deze vrouwen ‘gekozen’ zouden hebben, maar om hoe de dader hen classificeert en vervolgens ernaar handelt.
Hypergeneralisering In het tweede voorbeeld ligt het iets gecompliceerder, maar het conceptrapport voor het EU parlement komt er op neer dat onder de vlag van politiek geweld we een beleidscategorie in het leven hebben geroepen (‘radicale islam) en dat er een regulering zou moeten worden opgelegd aan alleen moslims. Er worden geen andere haatpredikers blacklisted, alleen als ze moslim zijn. En alleen het geloof van de moslim moet in overeenstemming worden gebracht met de waarden van de EU. Geen unieke aangelegenheid zoals Omar Sayadi heeft laten zien in zijn bijdrage aan deze discussie.
En daarmee zijn we op het derde component: hypergeneralisering: met het beeld over islam worden grote groepen moslims over één kam geschoren zelfs wanneer een fenomeen niet (uitsluitend) over moslims gaat. Maar ook Europeanen worden neergezet als een aparte categorie van moslims en alsof deze allemaal dezelfde waarden aanhangen. En al zouden sommige zaken wel betrekking hebben op moslims (zoals het aanwezige anti-zwart racisme onder moslims) dan nog zou er sprake zijn van hypergeneralisering als op basis van de beschikbare cijfers daarom speciale maatregelen worden getroffen die alleen en/of grote groepen moslims treffen.
Van kritiek naar anti-moslimracisme Overigens mag dan cultureel/religieus essentialisme de boventoon lijken te voeren als het gaat om moslims, ook biologisch essentialisme speelt een rol in relatie tot islamofobie. Amerikaanse onderzoeken naar zwarte moslims en Europese onderzoeken naar witte moslims, laten bijvoorbeeld goed zien hoe witte en zwarte moslims op een andere manier met islamofobie te maken krijgen dan degenen die als Arabisch worden aangemerkt.
In relatie tot religiekritiek en racisme betekent dit het volgende: kritiek op religieuze doctrines, uitspraken en handelingen van religieuze leiders en leken is niet per definitie racisme zoals ook Sophie Lauwers in een interessante bijdrage stelde, hoewel ik haar onderscheid tussen anti-moslim racisme en islamofobie niet deel. Wanneer die kritiek vertrekt vanuit essentialisering en hypergeneralisering wordt de kritiek an sich al een uiting van racisme – zeker als je dat doet met historisch gegroeide vooroordelen en stereotypen. Eigenlijk zouden zogeheten islamcritici blij moeten zijn met het werk van mensen als Lleshi en Topolski, zij geven immers handvatten om te bepalen wanneer je kritiek of afkeer van islam racistisch van aard wordt.
Gilroy, Paul (1993) The Black Atlantic Modernity and Double Consciousness, Harvard University press Goldberg, David Theo (1993) Racist Culture Philosophy and the Politics of Meaning , US: Blackwell Goldberg, David Theo (2002) The Racial State, US: Blackwell Mills, Charles (1997) The Racial Contract , Cornell University press Omi, Michael, & Winant, Howard (1994). Racial formation in the United States: From the 1960s to the 1990s. New York: Routledge.
Cc-foto: mr.urganci

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (73)

Paul!
Paul!19 aug. 2018 - 21:23

Islamofobie is gewoon verkapt racisme. Daar is verder geen lang verhaal voor nodig. Als ik, met mijn westerse looks, me zou bekeren tot de Islam zou ik vrijwel zeker nooit met islamofobie te maken krijgen. Als iemand met Arabische looks zich bekeerd tot het christendom, zal hij nog steeds met Islamofobie te maken krijgen. De Islam is gewoon een handige kapstok om je racisme aan op te hangen. Zodat mensen kunnen ontkennen dat ze racist zijn.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren15 aug. 2018 - 18:18

Racisme en rassenhaat zijn de meest achterlijke vormen van groepsdenken en collectivisme en verheerlijking van de gemeenschap en het "gemeenschappelijk belang"! Iedere man en vrouw is uniek en bijzonder, los van huidskleur of godsdienst of ras of volk.

Appi Mohamud
Appi Mohamud11 aug. 2018 - 10:51

"Dat men voor de opkomst van het salafisme zeer westers leefde en zich moslim noemde, heeft ook niets te maken met de leer zelf." Heb altijd vreemd gevonden als mensen riepen dat islamitische en in dit geval salafisme niet strookt met het westerse waarden, sinds dat de Islam ouder is en salafisme letterlijk betekent "terug naar het begin", en het houdige westerse waarde zijn oorsprong vind in de Victoriaanse en koloniale vind, zouden we dan niet moeten spreken dat het westerse waarde niet strookt met de islamitische?

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen13 aug. 2018 - 14:16

Zo wordt ook gesproken, maar weer op andere plekken dan NL.

kassakijker73
kassakijker7311 aug. 2018 - 8:38

Ik vraag me in de eerste plaats af waarom je graag wil dat discriminatie van moslims racisme wordt genoemd. Wat wil je daarmee bereiken? Is het woord discriminatie niet toereikend? Want je speelt daarna een vreemd woordspelletje. Racisme volgens de definitie van Amnesty International: "Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen." Dit gaat dus duidelijk niet over ideeën. Je vormt dan vervolgens een woord 'cultuurracisme' dat een tegenstrijdigheid in zichzelf is omdat racisme volgens de gangbare definitie niet over cultuur gaat. En dan kom ik terug op mijn vraag: wat wil je bereiken met dit woordenspel?

8 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud11 aug. 2018 - 10:59

"Ik vraag me in de eerste plaats af waarom je graag wil dat discriminatie van moslims racisme wordt genoemd. Wat wil je daarmee bereiken? Is het woord discriminatie niet toereikend?" Ja en nee in mijn ogen. Ja omdat moslim zijnde vaak word verbonden met etnischiteit wat onder racisme valt, zie uitspraak van de rechter. Nee omdat het soms niet genoeg is om de raciale punt kwa etnischiteit en religie van elkaar af te halen en is een speciaal woord dan voor nodig zoals antisemitisme. Omdat joods zijn zowel etnischiteit als religie mee word aangeduid dat terwijl ze wel uit meerdere etnischiteiten bestaan net zo als de moslims wors dat woord gebruikt voor discriminatie op beiden vlakte. Ik ben van mening dat bij islamofobie het zelfde regel zou moeten handhaven.

DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2018 - 19:44

@ nsreiziger Jij schrijft: Ik vraag me in de eerste plaats af waarom je graag wil dat discriminatie van moslims racisme wordt genoemd. Volgens mij is dat al honderden wellicht duizenden malen opgeschreven op deze site. Ook voor jou dus eerder leesbaar. Maar voor de tienduizendste keer: De term racisme volgt uit art 1 Grondwet en art 12 Europees verdrag en uit de Verklaring voor de rechten van de Mens waarin in een artikel racisme en discriminatie op basis van huidskleur, etniciteit, geloof en sexe wordt verboden. Racisme is dus gewoon de meest gebruikte juridische term. Zoals de rechter die Wilders veroordeelde over zijn Marokkanen uitspraak nog eens expliciet bevestigde. De rechter vond dus dat Marokkanen in de context van de uitspraak van Wilders een ras waren. Terwijl het biologisch gezien gaat om de bevolking van een land. Er is ook nog een tweede reden. Taalkundig sluit discriminatie meer aan tegen het handelen ten opzicht van een individu en racisme meer bij het handelen ten opzicht van een groep. Racisme wordt dan ook vaak gebruikt om generaliserende uitspraken of handelen ten opzichte van een gehele groep te duiden. En dat soort generaliserende uitspraken worden nu eenmaal vaak over moslims gedaan. Zoals: het zijn allemaal verkrachters, of allemaal terroristen, of allemaal salafisten. Ik weet zeker dat je deze vraag over een week of wat weer opnieuw gaat stellen. Ik heb dit tekstje gekopieerd en opgeslagen. Dan zet ik dat er gewoon weer onder. Ik realiseer mij dat niet iedereen even snel leert.

kassakijker73
kassakijker7312 aug. 2018 - 8:29

@Daan ouwens. Fijn om te lezen dat jij snel leert. Dan begrijp je waarschijnljjk ook snel dat in artikel 1 van onze grondwet nergens het woord racisme voorkomt, maar het woord discriminatie wordt gebruikt. Ik zal mijn vraag vast nog wel een keer herhalen. Ik probeer de kromme redenaties te snappen, maar het lukt me niet om de logica aan de kant te schuiven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 aug. 2018 - 13:56

Het koppelen van religie en etniciteit lijkt mij niet zinvol. Voor aanhangers van de joodse religie geldt dat modern DNA onderzoek aangeeft dat het waarschijnlijk is dat Joden in de diaspora (vooral) afstammen van bekeerlingen en niet van migranten uit Palestina. Dat maakt hen tot een culturele groep geen etnische.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 aug. 2018 - 13:58

Dan heb je ook nog mensen die zich cultureel verbonden voelen met het jodendom, maar de religie de rug hebben toegekeerd.

Appi Mohamud
Appi Mohamud13 aug. 2018 - 5:35

Danielle. Maar dat word wel zo aangeduid als het om joods zijn komt. Meeste inwoners van Israël zijn zowel genetisch cultureel europees en zijn een groot deel ook nog bekeerde joden deze groep krijgt ook de bescherming van Antisemitisme. Maar de palestijnen die werkelijk zowel genetisch als etnisch hetzelfde zijn als de originele joodse volk en hun nakomeling krijgen niet zo een bescherming. Woorden hebben met poletiek te maken en er is een reden waarom het woord antisemiet is bedacht maar word nu voor iets anders gebruikt, het zelfde kan gebeuren met het woord islamofobie mocht dat juridisch gehanteerd worden, maar er moet wel een bescherming komen van moslims als een volk omdat op dit moment verwarring instaat over wat je wel kan zeggen en wat niet juist vanwege al die etnischiteit en colturen in een religie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 aug. 2018 - 7:49

Appi Mohamud 13 augustus 2018 at 07:35 De aanvullingen die DNA onderzoek bieden op de historische overlevering zijn heel recent.

Mark Huysman
Mark Huysman13 aug. 2018 - 8:02

@ns reiziger [Ik vraag me in de eerste plaats af waarom je graag wil dat discriminatie van moslims racisme wordt genoemd. Wat wil je daarmee bereiken? Is het woord discriminatie niet toereikend?] Nee dat woord is niet toereikend. Discriminatie betekent onderscheid maken. Meestal gebruiken we dat woord in negatieve zin en in specifieke situaties: ouderen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, Marokkanen worden gediscrimineerd bij deurbeleid van disco’s, etc. Racisme duidt op iets dat verder gaat dan discriminatie, het duidt op het idee dat bepaalde bevolkingsgroepen als ‘anders’ en als inferieur worden gezien. Daarbij kunnen uiterlijke kenmerken zoals huidskleur centraal staan, maar dat hoeft niet. Antisemitisme is bijvoorbeeld racisme tegen joden. Racisme is niet iets statisch, iets wat altijd tegen dezelfde bevolkingsgroepen ingezet wordt. Het verandert door de tijd. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat er geen verschillende mensenrassen bestaan. Joden zijn geen ander ras dan ‘germanen’, hoezeer de schedelmeters ook hun best deden om dit aan te tonen. Steeds andere groepen worden ‘geracialiseerd’, tot een andere, lagere, menssoort verklaard. Moslims zijn de laatste groep die dit overkomt. [Dit gaat dus duidelijk niet over ideeën] Het gaat de islamofoben ook niet om ideëen. Het gaat ze om een bevolkingsgroep die een islamitische identiteit heeft en die niet helemaal toevallig voornamelijk bestaat uit mensen die uit Azië en Afrika komen. Anti-moslim uitspraken worden dan ook heel makkelijk gemixt met uitspraken tegen Marokkanen of Turken. In de VS en het VK worden sikhs vaak ‘herkend’ als moslims en aangevallen door islamofoben.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2018 - 5:45

Indien moslims louter vanwege hun geloof worden achtergesteld of gediscrimineerd, is er sprake van ontoelaatbaar gedrag of handelen. Mensenrechtenconventies zijn hier heel helder over. Individuele burgers zijn gelijkwaardig en hebben in een westerse rechtsstaat dezelfde rechten. Een van die basale grondrechten is het belijden van een religie, mits hierbij veel fundamentelere constitutionele rechten niet worden geschonden. Ergo, individuele burgers zijn gelijkwaardig en religies en/of culturen zijn niet per definitie gelijkwaardig en godsdienstvrijheid is niet absoluut, en daar zit hem nu juist de crux. Het wordt iets ingewikkelder als het gaat om spelregels en "memen" van de islamitische cultuur die conflicteren met universele liberale verworvenheden. Hier moet openlijk en vrijelijk over kunnen worden gedebatteerd zonder dat linkse intellectuelen en politici in een neurotische kramp schieten, en dit proberen te framen als islamofobie of "cultuurracisme".

10 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud11 aug. 2018 - 11:03

"Ergo, individuele burgers zijn gelijkwaardig en religies en/of culturen zijn niet per definitie gelijkwaardig en godsdienstvrijheid is niet absoluut, en daar zit hem nu juist de crux." Deze zin is tegenstrijdig wardoor ik moelijk snap wat je mee bedoelt. Als mensen gelijkwaardig zijn en zowel religie als coltuur bij die mensen hoort, hoe kan het dan dat ze niet gelijkwaardig zijn? Als de eene religie van de eene persoon boven de religie van de ander persoon gezet word, plaats dat dan niet de mensen die die religies volgen in een soort hyragie? En met coltuur ook hetzelfde probleem.

Richard555
Richard55511 aug. 2018 - 11:38

Altijd hetzelfde deuntje van Gadfly. En nee Gadfly wij gaan niet discussiëren over godsdienstvrijheid en of die wel absoluut is. Die is namelijk absoluut dus staat niet ter discussie. Fijn weekend.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2018 - 18:08

@ Appi Culturen zijn niet allemaal gelijkwaardig. Sommige culturen hebben minder oog voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw of mensen met een "andere" geaardheid. Ook de positie van andersgelovigen en andersdenkenden is lang niet in alle culturen voldoende geborgd. Er geldt geen "rangorde" wat betreft superioriteit van religies, wel zijn er bepaalde religies die beter harmonieren met een democratische liberale rechtsstaat dan de meer orthodoxe religies uit het M.O.. @ Richard555 Het recht op godsdienstvrijheid is nu juist niet absoluut, wordt begrensd door andere liberale grondrechten.

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2018 - 21:44

[Culturen zijn niet allemaal gelijkwaardig. Sommige culturen hebben minder oog voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw of mensen met een “andere” geaardheid. Ook de positie van andersgelovigen en andersdenkenden is lang niet in alle culturen voldoende geborgd.] Ook pleegt de ene cultuur meer roofbouw op de natuurlijke hulpbronnen dan de andere. In de ene cultuur is de vervuiling stukken erger dan in de andere cultuur. Sommige culturen overheersen andere culturen. Bepaalde culturen hebben hun ontwikkeling te danken aan het feit dat ze andere culturen onderdrukken en zorgen dat de toegang tot markten en grondstoffen belemmerd wordt. In sommige culturen staat gezondheid en onderwijs centraal, in andere culturen individuele verrijking, eventueel ten koste van anderen. Hoe wil je bepalen welke cultuur superieur is aan welke andere? je moet eerst een aantal criteria opstellen die volgens jou bepalend zijn voor de rangorde in culturen. Het punt is natuurlijk dat die criteria voor iedereen anders zijn. Daarom is dit een onzindiscussie.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 23:17

@ Gadfly: [Hier moet openlijk en vrijelijk over kunnen worden gedebatteerd zonder dat linkse intellectuelen en politici in een neurotische kramp schieten, en dit proberen te framen als islamofobie of “cultuurracisme”]. Linkse intellectuelen en politici schieten niet in een “neurotische kramp”, maar plegen feiten en argumenten te gebruiken. Als zij op basis daarvan tot de conclusie komen dat iets “islamofobie” of iets anders is, “framen” ze niets. […..religies en/of culturen zijn niet per definitie gelijkwaardig…..] Zoals Mark Huysman al aangeeft: juist op basis van de door jou beleden mensen- en grondrechten is dit een onzinnige bewering. Je werkt bewust of onbewust met criteria die discutabel zijn.

Appi Mohamud
Appi Mohamud13 aug. 2018 - 5:45

Mijn dank voor u uitleg Gadfly. Wat u nu mij duidelijk hebt gemaakt is dat u precies hetzelfde mentaliteit hebt als de colonisators van Africa. Die dachten ook dat hun coltuur het beste wad en boven iedere ander coltuur stond, al vind ik vreemd dat u dan elementen in een coltuur gebruikt om een heel coltuur mee aan te duiden of af te vallen. Zo kan je ook Nederland als een pedofiele land aanzien vanwege al die Nederlandse pedo's in Jakarta en America als een in en in rascitische coltuur vanwege hun identiteit poletiek. Maar als je uitwassen in een coltuur gaat gebruiken als leidraad al is die uitwas algemeen geaccepteerd, dan kom je vrij snel tot u conclusie.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon13 aug. 2018 - 7:28

@ Mark Huysman @ OlavM Het lijkt mij evident dat de superioriteit van de westerse cultuur op basis van objectiveerbare criteria kan worden aangetoond. Criteria als het democratische gehalte van een samenleving, borging gelijkwaardigheid van man/vrouw, geaardheid, levensovertuiging etc. lijken mij in dit opzicht breed gedragen om tot een algemeen geaccepteerde rangorde van culturen te komen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen13 aug. 2018 - 14:29

@Gadfly Mark Huysman geeft een aantal jou minder welgevallige criteria om te komen tot superieuer / inferieur, maar je beantwoordt dat ranking echt wel gedaan kan worden, geen zorgen. Zo voelen religieuzen zich Gadfly: geen kritische vragen naar hoe dan maar gewoon: zo is het. En dan maar volhouden.

Mark Huysman
Mark Huysman13 aug. 2018 - 20:48

[Het lijkt mij evident dat de superioriteit van de westerse cultuur op basis van objectiveerbare criteria kan worden aangetoond.] Een heleboel criteria zijn objectiveerbaar. Ook criteria die ik hierboven noem zoals de mate van vervuiling en de bijdrage aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dit lijken mij belangrijke criteria omdat die de toekomst van samenlevingen en de toekomst van het leven op aarde betreffen. Zo uit m’n hoofd denk ik dat Cuba erg hoog scoort op dit criterium, veel hoger dan de meeste landen die tot de westerse cultuur worden gerekend. Een ander criterium dat te objectiveren valt is de mate waarin de ene cultuur de andere cultuur lastig valt, overheerst en kapot maakt. De westerse culturen scoren hier natuurlijk erg slecht op. [Criteria als het democratische gehalte van een samenleving, borging gelijkwaardigheid van man/vrouw, geaardheid, levensovertuiging etc. lijken mij in dit opzicht breed gedragen om tot een algemeen geaccepteerde rangorde van culturen te komen.] Hier stap je over van ‘objectiveerbaar’ naar ‘breed gedragen’. Dat zijn toch echt verschillende begrippen. Iets kan objectiveerbaar zijn, zoals klimaatverandering, maar tegelijk kan de interesse hierin niet breed gedragen zijn. Of iets breed gedragen wordt kan nooit een criterium zijn in de rangorde van culturen. De meest gangbare cultuur zal het dan altijd winnen. Tot aan de jaren ’80/’90 werd homo-onderdrukking ’breed gedragen’. Langzaam wonnen homo-activisten rechten, eerst in een heel beperkt aantal landen. Stonden deze landen/culturen lager in de hiërarchie omdat de homorechten nog niet breed gedragen werden? Lijkt me niet. Een ander probleem met deze formulering is dat de begrippen nogal multi-interpretabel zijn. Een liberaal verstaat bijvoorbeeld onder ‘democratisch gehalte’ iets totaal anders dan een socialist. Voor een liberaal gaat het om formele democratie, partijvorming, meningsuiting, etc. Voor een socialist gaat het ook en vooral om economische democratie: bezit en zeggenschap over de middelen waarmee we ons bestaan reproduceren. Zo zie je maar, het aanbrengen van een hiërarchie tussen culturen is een hachelijke onderneming.

Appi Mohamud
Appi Mohamud14 aug. 2018 - 14:04

"Het lijkt mij evident dat de superioriteit van de westerse cultuur op basis van objectiveerbare criteria kan worden aangetoond. Criteria als het democratische gehalte van een samenleving, borging gelijkwaardigheid van man/vrouw, geaardheid, levensovertuiging etc." Gadfly. Ik Appie met verschillende colturen zal jouw dan precies vertellen hoe ik tegen die criteria aan kijk. Het westerse coltuur heeft zo zijn supreure punten maar word onderuit gehaald door zijn inferieur kijk naar zijn eigen persoon en altijd bang is voor het vreemde, het dominante houding tot aan zijn dood toe en gierig houding van nooit genoeg hebben. Maar daarnaast ook geen respect voor familie houding en eer van de kinderen (Vraag me nog steeds af hoe moeders kunnen kleden als kleine "adult entertainers"). Aan de ander kant tot aan 2008 dagt ik als moslim zijnde dat boedischtische coltuur het beste was, man man wat was dat een flinke ontwaking. Met andere woorden, mijn dank voor het aantonen dat mijn vermoeden over het westerse coltuur klopt. Al was dat meer een ervaring dan vermoeden.

NicoSchouten
NicoSchouten10 aug. 2018 - 20:08

Het probleem ligt in de neiging smurfentaal te gebruiken. Er zijn meer woorden of uitdrukkingen die relevant zijn voor het onderscheiden van zaken. Bij voorbeeld vreemdenhaat, xenofobie, etnisch en raciaal getinte lompheid of paranoia, kwaadsprekerij, culturele en religieuze superioriteitswaan. Haal daarom biologische, psychologische en culturele aspecten niet door elkaar. En waar je iets onhelder vindt moet je het bij de persoon die iets heeft beweerd (althans gezegd) navragen. Of je moet nagaan wat die bij andere gelegenheden heeft gedaan. Over een isme kan je pas spreken als een visie consistent en persistent wordt geuit. Blaas losse flodders niet op.

1 Reactie
NicoSchouten
NicoSchouten10 aug. 2018 - 20:19

Ik kan ook nog vormen van discriminatie en achterstelling of voortrekkerij noemen, die pas racisme wordt als het duidelijk om meer of minderwaardigheid gaat op basis van biologische kenmerken, en dit geen incidentele handeling is van de betrokken personen. Kortom bekijk de zaken nauwkeurig van verschillende kanten, en perk je woordenschat niet in.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 aug. 2018 - 19:21

Mensen beschrijven in termen van hun uiterlijke termen is slechts een bewijs van het feit dat je niet blind bent. Pas wanneer op basis daarvan relaties worden gelegd met maatschappelijke, economische en/of culturele omstandigheden krijgt dat een -racistische- betekenis en kan het de basis vormen voor discriminatie. Ook andere manieren om onderscheid te maken kunnen een inbreuk maken op het beginsel dat aan iedereen binnen onze maatschappij gelijke rechten worden toegekend voor de wet. Het argument dat dit wel geoorloofd zou zijn, omdat het niet zou gaan om racisme, is niet houdbaar, aangezien dat niet betekent dat het beginsel van gelijkheid voor de wet daarmee wordt opgeheven. Het is niet ongebruikelijk dat discriminatie via een omweg plaatsvindt. Als veel Mexicanen de gewoonte hebben om wiet te roken en dan zullen mensen die tot doel hebben Mexicanen te discrimineren al gauw roepen om een verbod op de consumptie van wiet, om op die manier deze bevolkingsgroep te criminaliseren. Vanzelfsprekend zullen deze mensen het verwijt dat de werkelijke achtergrond discriminatie is, verontwaardigd van de hand wijzen. In plaats daarvan zal het verbod worden misbruikt om aan te tonen dat Mexicanen vaker crimineel gedrag vertonen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar in tegendeel vrij doorzichtig.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen10 aug. 2018 - 20:20

Herstel: Ook andere manieren om onderscheid te maken tussen mensen kunnen een basis vormen voor inbreuken op het beginsel dat aan iedereen binnen onze maatschappij gelijke rechten worden toegekend voor de wet.

Meta  Foor
Meta Foor10 aug. 2018 - 18:22

misschien overbodig in dit soort discussies,maar ook religie heeft zich aan de wet te houden.

Absconditus
Absconditus10 aug. 2018 - 17:15

X heeft een hekel aan het socialisme. De uitvinder van het socialisme was Karl Marx. Karl Marx was blank. Het socialisme heeft dus Europese en blanke wortels. X is een racist. Zoiets?

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2018 - 18:19

[Zoiets?] Nee X heeft helemaal geen hekel aan socialisme want dat kent hij helemaal niet. Hij heeft een hekel aan migranten met een donker kleurtje Maar hij weet dat hij dat beter niet hardop kan zeggen Daarom pakt hij de migranten op hun geloof en cultuur En roept hij dat ze terug moeten naar hun eigen land Soms laat hij dat geloof helemaal weg en dan zegt hij gewoon dat hij minder Marokkanen wil Of dat Europa dominant blank moet blijven Maar het liefst verschuilt hij zich achter ‘religiekritiek’ Hoewel hij nog nooit een heilig boek gelezen heeft Inderdaad, X is een racist

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 aug. 2018 - 18:32

Alleen in jouw geval.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 aug. 2018 - 18:59

X heeft geen hekel aan Marx of het socialisme/communisme, maar heeft alleen maar bedenkingen bij dit systeem en goede argumenten dat de vrije markt economie superieur is. X wordt beticht van Marxofobie.

Tom3
Tom311 aug. 2018 - 8:05

Mooi om te zien hoe het eind van de Europese Verlichting, her en der wordt verwoord, niet alleen God is dood, maar ook de ik die is, is dood. Wat overblijft zijn wat uitgehongerde kakkerlakken die in verdorde bermen op zoek naar wat laatste voedselresten nog ééns het vuurtje op proberen te stoken. Een fijn weekend nog X en ook Y natuurlijk, op weg naar de Einder met in de rugzak een zware steen waarin PI staat gebeiteld.

7anpau1
7anpau110 aug. 2018 - 15:55

Met dit wollige stuk moet worden aangetoond dat alle vormen van vooroordelen, xenofobie, vreemdelingenhaat, religiekritiek, etnocentrisme, etc. 'racisme zijn en dus alle islamkritiek en angst voor de islam, allemaal 'racisme' is. Dit door met semiwetenschappelijk (niet gedefinieerde of zelfs gewoon opportunistisch verzonnen) termen te grossieren om een en ander aldus te herdefiniëren. Even los van het feit dat De Koning taaltechnisch in de jaren '60/'70 is blijven hangen met zijn gekunstelde zinnen en vage bewoordingen, is hij dat ook dogmatisch. In die tijd was het handig om alles en iedereen waarmee je het oneens was te kunnen labelen als 'racist' en 'fascist'. Als je dat lukte, had je de discussie gewonnen. Helaas heeft deze gemakzucht ertoe geleid dat dergelijke beschuldigingen vrijwel van ieder effect zijn ontdaan. De Koning heeft kennelijk niet door dat 30 jaar lang 'wolf' roepen zijn devaluerende effect niet heeft gemist. Ter illustratie de reactie van De Koning op het concept rapport van de Special Committee on Terrorism. Het rapport gaat over de recente aanslagen en met name over problemen van radicalisering van (jonge) immigranten en hoe dat tegen te gaan. Het feit dat daarnaar onderzoek gedaan wordt naar moslimterrorisme of radicalisering van immigrant en dat er daarover beleidsvoorstellen worden gedaan, betekent toch niet dat er geen maatregelen zouden worden getroffen tegen andere vormen van terrorisme? De suggestie dat men omdat men het één wil aanpakken, het ander tolereert is typisch een drogredenering die alleen werkt om gelijkgestemden te overtuigen, maar verder ieder gezond verstand tarten. Het zal de werkelijke islamofoben en racisten alleen maar in de kaart spelen.

jooprom
jooprom10 aug. 2018 - 15:14

De Koning is antropoloog en geen filosoof. Van de verlichtingsfilosofie lijkt hij weinig verstand te hebben. Hij noemt tweederangs-negentiende eeuwse filosofen als Blumenbach. Maar niet de echt belangrijke 17e en 18e eeuwers als Descarte en Kant Een conclusie van de laatste: "Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van de ander." Wil men de relatie tussen de (europese) verlichting als filosofische stroming en hedendaags racisme nagaan, dan moet met de 17e en 18e eeuwers gerelateerd worden. En niet met onbelangrijke romantici

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2018 - 8:48

[De Koning is antropoloog en geen filosoof. Van de verlichtingsfilosofie lijkt hij weinig verstand te hebben. Hij noemt tweederangs-negentiende eeuwse filosofen als Blumenbach.] Ten eerste was Blumenbach geen filosoof maar een fysioloog en antropoloog. Ten tweede zegt De Koning niet dat Blumenbach een belangrijke verlichtingsfilosoof was. Hij zegt dat de indeling van mensen in verschillende rassen op basis van zichtbare kenmerken opkwam met de Verlichting en dat dat o.a. terug te vinden is in het werk van Blumenbach. [Wil men de relatie tussen de (europese) verlichting als filosofische stroming en hedendaags racisme nagaan, dan moet met de 17e en 18e eeuwers gerelateerd worden. En niet met onbelangrijke romantici] Of De Gobineau en Blumenbach zo onbelangrijk waren vraag ik me af. Maar interessanter is de vraag of hun opvattingen over rassen fundamenteel anders waren dan die van een filosoof als Kant. Ik betwijfel dat. Ikzelf heb nooit Kant gelezen maar uit secundaire literatuur begrijp ik dat Kant de mensheid in rassen onderverdeelde op basis van huidskleur en een scherpe hiërarchie aanbracht tussen de verschillende ‘rassen’: “In het geval van de mens is voor Kant de huidskleur cruciaal, en zo zijn er volgens hem vier rassen: het blanke ras, het zwarte ras, de Hindoestanen en de Kalmukken. Hij presenteert op het eind van de herwerkte versie van zijn 'V on den versebiedenen Racen der Menschen' (in 1777) een ander schema. Daar presenteert hij de volgende vier rassen: "Eerste ras: hoogblond (noord. Eur.), van vochtige kou; tweede ras: koperrood (Amerik.), van droge kou; derde ras: zwart (Senegambia), van vochtige hitte; olijfgeel (Indianen), van droge hitte" (..). In zijn Physische Geographie voegt hij hieraan toe dat de "mensheid in zijn grootste volkomenheid in het ras van de blanke" is, terwijl de "gele indianen [ ... ] al een geringer talent" hebben. "De negers zijn ruim beneden [hen], en op het laagste niveau staat een deel van de Amerikaanse volksstammen." https://ojs.ugent.be/deuilvanminerva/article/view/1966

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 15:02

Heel interessant artikel. Dank hiervoor aan de schrijver! Racisme heeft zeker zowel biologische als culturele componenten. De schrijver maakt dit goed duidelijk. Ik zou er nog aan willen toevoegen: zie de definitie van rassendiscriminatie in artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR): "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die TEN DOEL heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan TEN GEVOLGE heeft.” (Kapitalen van mij, OM). ---------------------- [Inmiddels is al lang weerlegt dat die code niets te maken heeft met wie dan ook het zwijgen op te leggen, sterker nog de code verwijst ook niet naar moslims.] De schrijver moet bedoeld hebben: "Inmiddels is al lang weerlegd dat die code iets te maken heeft met wie dan ook het zwijgen op te leggen....."

2 Reacties
NicoSchouten
NicoSchouten10 aug. 2018 - 20:22

Is het je nooit opgevallen dat in deze definitie de term racisme niet voorkomt?

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 22:51

@ Nico Schouten: Natuurlijk weet ik dat. Ik voeg dit toe omdat discriminatie op grond van ras -wat hier dus ruim wordt omschreven, en ook zodanig in jurisprudentie tot uiting komt- het kardinale punt is.

Richard555
Richard55510 aug. 2018 - 14:06

Ja er wordt wat afgediscussieerd over diversiteit. Ik vraag dan wel af aan welke eisen moet het rolmodel waaraan dan de diversiteit wordt gespiegeld voldoen. Is dat de blanke blonde protestantse Nederlanderwiebs familie al generaties lang hier en wonen. Je kunt ook als rolmodel een heel ander type kiezen. Kortom wie weet het ideaalplaatje waaraan de rest kan worden getoetst. En aan wie de eer om die selectie te mogen maken. Ik hoop op vele inzendingen. Zodat de ideaalmens zo dicht mogelijk wordt benaderd.

DaanOuwens
DaanOuwens10 aug. 2018 - 12:47

Goed verhaal met nogal wat nuance. Ik heb de discussie in België niet gevolgd maar deze tekst geeft goed inzicht en dan moet je toch vaststellen dat zelfs de inbreng van Boudry van een niveau is dat in Nederland niet gehaald kan worden. Hier komt men niet verder dan: Simpel uitgelegd: westerse waarden en islamwaarden komen blijkbaar niet erg overeen en/of sluiten ze niet zo goed op elkaar aan. Dan wordt in België de discussie blijkbaar gevoerd op een riant academisch niveau terwijl hier de lagere VMBO-s een passende kwalificatie zijn. Ik denk dat de Koning gelijk heeft met zijn stelling: Eigenlijk zouden zogeheten islamcritici blij moeten zijn met het werk van mensen als Lleshi en Topolski, zij geven immers handvatten om te bepalen wanneer je kritiek of afkeer van islam racistisch van aard wordt. Daarmee zouden islamcritici gevrijwaard worden van de kwalificatie racist. Maar inplaats van het omarmen van deze gedachte zal het Nederlandse extreem rechts het hele verhaal van De Koning verwerpen. Het is te genuanceerd en daardoor niet bruikbaar ik de politieke context waarin 140 lettertekens het maximale zijn wat de achterban kan begrijpen. Immers alle moslims zijn verkrachters volgens extreem rechts. Voor links biedt dit verhaal meer perspectief. Het helpt enerzijds kritiek op ideologie of manier van handelen van allochtone groepen zorgvuldig te adresseren. En anderzijds maakt het bewust van de verschillende vormen en oorzaken van racisme waarmee allochtonen worden geconfronteerd. Mooi artikel.

Bouwman2
Bouwman210 aug. 2018 - 11:12

Da's toevallig, lees ik net weer een boek van J.J.Voskuil waarin Maarten Koning, zijn alter ego, optreedt. Deze Maarten Koning heeft een bloedhekel aan wetenschap net als zijn vrouw Lousje/Nicolien. Ze vinden de geesteswetenschappen helemaal niet zo mieters zijn, maar zeggen altijd dat het bedrijven ervan regelrechte weerzinwekkende onzin is. , Ik heb nauwelijks affiniteit met de romanfiguur Maarten Koning maar nu ik de@ the real Koning lees wordt de Koning van Voskuil me in enen een stuk duidelijker.

Sonic2
Sonic210 aug. 2018 - 10:11

Ik haal bij deze even Maurice de Hond aan. Die had het over dat je in Nederland 2 groepen hebt. Hij gaf het voorbeeld van een wedstrijd Ajax-Feyenoord aan en hoe supporters van beide kanten daar totaal verschillend tegen aan kijken. En als je dan even door redeneert dan leer je dat je op je tellen moet passen. Met kritiek op religie is niets mis. Rechts en dan vooral radicaal rechts gebruikt en misbruikt dat echter zo ver dat het zal gaan leiden tot een soort van deportatie van moslims. Als je moslims geen Koran toe staat. Verbied je in feite een godsdienst. Moslims kunnen dan niet meer de islam aanhangen en dat maakt in feite hun verblijf hier overbodig. Rechts ziet islam kritiek dus vooral als een manier om moslims het leven dermate zuur te maken tot dat ze zelf tot de conclusie komen dat ze beter naar het land van herkomst kunnen terug gaan. Dat is ook zo met de koningin niet meer betrekken bij de formatie. Als je er normaal naar kijkt is dat gewoon een inhoudelijke afweging. Wilders wilde in 2010 vooral dat Beatrix geen rol meer had in de formatie omdat hij het gevoel had dat zij hem dwars zat. Dat zijn Poetin en Erdogan achtige trekjes. Ik kan dat voorbeeld ook geven van de verzorgingsstaat en dan vooral de bijstand. Die is in 2004 naar de gemeente gegaan. Als je wilt dat een systeem gaat falen dan maak je er een versnipperd geheel van. Links heeft een grote blunder gemaakt door daar in mee te gaan. Hetzelfde met de zorg. In de ene gemeente zijn betere voorzieningen als de andere. Het hangt zelf al met welke contact persoon je te maken hebt. De islam is voor (radicaal) rechts een dekmantel. Als je geen islam wilt dan wil je ook gewoon geen moslims. Als ik dat opper veranderen PVV'ers en FvD'er opeens in GL of D66'ers. Dan regent het opeens nuances. En is het politieke correctheid troef. Knorretje Big is daarvan ook een voorbeeld. Die gaat het opeens over definities in internationale verdragen hebben. Heel radicaal rechts heeft niets met internationale verdragen. Ze hebben niets met definities over het algemeen. Alleen als ze het in hun eigen voordelen kunnen gebruiken. Je kunt nu eenmaal weinig onbekommerd in de handen van (radicaal )rechts laten. Niet te verzorgingsstaat. Niet de rechtstaat. Niet de bevolking samenstelling. Niet eigenlijk alle instituties. En ook niet de democratie. En ook niet definities en ook niet een begrip als racisme. Dat gaan ze altijd uitleggen als dat er zoveel mogelijk buitenlanders op een subtiele wijze worden gedeporteerd( in de zin van onvrijwillig uitgezet) en dat ze er nooit op zullen worden aangekeken als racisten. Zo racistisch mogelijk beleid dus, maar zonder dat je als racist wordt gezien en als je dan tegengas grijpt dan misbruik je de moord op Fortuyn en beperk je andere in een vrijheid van meningsuiting. En dan wordt je uiteraard gedemoniseerd. In 1 alinea is de PVV en FvD schreeuwer dus opeens van dader naar slachtoffer gepromoveerd. En dan komt Wierd Duk bij je op bezoek natuurlijk. De trucjes zijn wel bekend geloof ik. Je geloof deugt niet. Je cultuur deugt niet. Je kleding deugt niet. Je kost alleen maar geld. Je neemt onze uitkeringen en banen in. Je neemt onze sociale huurwoningen in. Je mag hier echt maar 1 kans hebben en als je een crimineel feit pleegt dan moet jij en je hele gezin er uit. We sluiten je gebedshuizen. We nemen je je boek af. Als je niet de helft uit de Koran scheurt( wat niet eens mag) dan moet je het land uit. We willen er minder van jullie. Maar vooral niet denken dat we ook maar iets tegen moslims of buitenlanders hebben. Hoe kom je erbij? En als je dat zegt bent je zeer radicaal links en dan hoor je bij Sylvana of DENK thuis. En je demoniseert ook nog. Ook weer zo gedevalueerd begrip. Links toont veel te weinig inhoudelijke islam kritiek. Radicaal rechts misbruikt islamkritiek voor moslims en buitenlanders haat. Vandaar dat er ook geen debat is als het debat geleid wordt door psuedo racisten als Wilders en Baudet. Overigens ben ik voor vrouwen rechten en homo rechten. Hecht ik zeer aan Westerse idealen. Ben ik voor een scheiding tussen kerk en staat. Dan weet je toch waar ik sta in deze discussie? Eerst moet je dan in het frame van de rechts radicalen stappen om te zeggen dat je ook kritisch bent op islam. Wat zij weer framen als hun gelijk of persoonlijke overwinning. Ik gebruik daar in mijn eigen woorden. Of het nu om Christendom, Jodendom of islam gaat. In al die zaken trek ik een rechte lijn. En dat geldt geloof ik voor miljoenen linkse mensen.

9 Reacties
JamesCullen
JamesCullen10 aug. 2018 - 13:48

'Als je geen islam wilt dan wil je ook gewoon geen moslims.' Ik ben niet rechts, maar ik wil geen fundamentalistische versie van de Islam in dit land. Je moet intolerant zijn voor intolerantie.

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2018 - 15:13

[….ik wil geen fundamentalistische versie van de Islam in dit land. Je moet intolerant zijn voor intolerantie.] Geldt dit ook voor het christendom? Of wil je wel een fundamentalistische versie van het christendom in dit land? En wat houdt ‘niet willen’ in? Wil je het geloof van mensen verbieden?

JamesCullen
JamesCullen10 aug. 2018 - 15:37

@Mark Huysman Oh daar ben ik heel duidelijk in, ik wil geen fundamentalistische versie van zowel de Islam, Christendom en het Jodendom. 'En wat houdt ‘niet willen’ in? Wil je het geloof van mensen verbieden?' Ja hoor, je kunt de geldstromen uit het Midden-Oosten stopzetten. En moskeeën die geld ontvangen uit het Midden-Oosten moet je sluiten. Achter de verspreiding van het Christendom zat een duidelijk plan. Achter de verspreiding van de Islam en het Salafisme zit ook een duidelijk plan, dat tonen de geldstromen uit het Midden-Oosten wel aan.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 15:50

@ Sonic: Inderdaad: het vijandelijke groepsdenken -wij- en zij-groepen- is het levenselixer van (uiterst) rechts. In verhulde vorm of niet: daar gedijt het op.

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2018 - 17:59

[Ja hoor, je kunt de geldstromen uit het Midden-Oosten stopzetten. En moskeeën die geld ontvangen uit het Midden-Oosten moet je sluiten.] Dat is iets anders. Je wilt geldstromen uit het buitenland stopzetten, Mijn vraag was: wil je fundamentalistische versies van religies verbieden? Dat betekent dat je b.v. ook de orthodox-protestantse kerken op de Veluwe en in Zeeland moet gaan sluiten. En de synagogen van de orthodox-joodse gemeenschap.

Herr Vorragend
Herr Vorragend10 aug. 2018 - 19:53

Inderdaad OlavM Én het levenselixer van (orthodoxe) religieuzen en van (uiterst) links

JamesCullen
JamesCullen10 aug. 2018 - 20:30

@Mark Hier moet ik toch onderscheid maken tussen het Jodendom en het Christendom, aangezien de fundamentalistische Islam een gevaar heeft: de Jihad. En dan niet de 'innerlijke' Jihad die alle Moslims doen maar de geweldadige Jihad. Een wereldwijd fenomeen, van Nigeria tot aan de Filipijnen Je hebt binnen het Christendom en het Jodendom wel degelijk gekkies, kijk maar naar mensen zoals Timothy McVeigh of die man in Nederland die jarenlang stelselmatig zijn kinderen heeft misbruikt. Of orthodoxe Joden in Israel. Maar dat allen valt in het niets bij al het geweld dat het directe gevolg is van Salafistische invloeden en de strijd tussen Soennieten en Sjiieten. Ik geef toe, het is lastige materie; maar het lukt tot nu toe ook prima om bijvoorbeeld Neo-Nazi's te bestrijden.

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2018 - 22:35

@James Dan is de volgende vraag: hoe ga je dat doen? Waar ga je de grens trekken. Hoe ga je bepalen waar de grens van het fundamentalisme ligt. Ga je trouwens alle fundamentalistische stromingen binnen de islam verbieden? Ook bijvoorbeeld het puristisch salafisme, dat stelt dat moslims zich niet met politiek mogen bezighouden? Of alleen de stromingen die de ‘externe’ jihad van belang vinden? Maar ook daar bestaan weer diverse varianten. Velen keuren een gewelddadige jihad enkel goed als het om een verdedigende strijd gaat. En vaak ligt de grens niet heel duidelijk en kan het per prediker verschillen. Je moet wel met een behoorlijk doortimmerd theologisch leerstuk komen. Dit mag je wel geloven, maar dit niet. En tegelijk weet je dat je geloof helemaal niet kunt verbieden. Mensen geloven wat ze geloven. Je kunt belijdenis verbieden en moskeeën sluiten, zoals Wilders wil. Mensen zullen dan vermoedelijk op geheime plaatsen bij elkaar komen zoals de katholieken in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden lange tijd hun kerkdiensten in het geheim vierden. Vermoedelijk is er een speciale religie-politie-eenheid nodig om de huizen van moslims langs te gaan om te zien of er geheime diensten plaats vinden. Zou je dat een goede ontwikkeling vinden? Denk je niet dat het beter is om te zeggen: we hebben in dit land wetten. Als iemand die overtreedt doordat hij bijvoorbeeld oproept tot geweld -in naam van welke God dan ook- dan volgt er vervolging. Zolang mensen zich aan de wetten houden -christenen, joden, moslims, ongelovigen, vrijzinnigen en orthodoxen- dan hebben ze niks te vrezen.

Sonic2
Sonic210 aug. 2018 - 22:57

@ James Cullen Zeg dan gewoon dat je fundamentalistische imams wil deporteren. Dus onvrijwillig wil uitzetten. Ook u hult zich weer in algemeenheden en gaat uiteraard niet in op wat ik typ. Voor de rest moet Mark Huysman je weer min of meer dwingen om te zeggen dat je het ook voor Christendom en Jodendom bedoeld.

Marcus A.2
Marcus A.210 aug. 2018 - 10:08

Het conflict tussen het westen/ de voorlopers daarvan ( zoals het byzantynse rijk), de christelijke cultuur en de islamitische, bestaat al sinds het ontstaan van de islam. Al tijdens Mohammed's leven en gelijk daarna begonnen de veroveringen van de islamitische krijgsheren, die ten koste gingen van veel "christelijk" grondgebied. Verder is misschien wel dé belangrijkste boodschap van de islam dat Jezus niet de zoon van God is, terwijl dat het fundament is van het Christendom. Niet voor niets staat er op de al aqsa moskee geschreven dat Jezus niet de zoon van God is, maar slechts zijn dienaar. Wie geïnteresseerd is leze de hele vertaling van die tekst! Het is een onverbloemde aanval op de christelijke leer. Waarom zou je dat er op zetten? Het is duidelijk genoeg, de Islam is gecreëerd als tegenhanger van het Christendom, als "superieur" alternatief. Het anti islam sentiment is dan ook totaal niets nieuws, alleen tegenwoordig niet meer alleen ingegeven door religieuze tegenstrijdigheden. Je kunt er dan het etiket racisme op plakken, dat is tenslotte in. Maar veel meer nog is het een stukje religieus/cultureel erfgoed, en al vele honderden jaren aanwezig in de westerse wereld, en in een andere vorm in de islamitische wereld.

KnorretjeBig
KnorretjeBig10 aug. 2018 - 9:02

“Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft." De schrijver van deze column gebruikt een hele hoop worden om Islamofobie als racisme te kunnen framen. Echter als je de algemeen aanvaarde definitie van dit verschijnsel leest valt een geloof hier niet onder waardoor het hele fundament van dit hele betoog wegvalt.

2 Reacties
Karingin
Karingin10 aug. 2018 - 12:10

Ook jij hebt het niet begrepen of niet goed gelezen. Hij maakt uitgebreid onderscheid tussen "biologisch" racisme, cultuurracisme en islamkritiek. Bovendien is het resultaat van de eerste twee hetzelfde; of je nou in elkaar geramd wordt omdat je zwart bent of omdat je een djelabba draagt maakt voor het slachtoffer nix uit hoor.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 15:42

@ Knorretje Big: Je citeert niet "de algemeen aanvaarde definitie" van racisme, maar de juridisch geldende definitie van rassendiscriminatie, zijnde artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR). De schrijver "framet" islamofobie niet als racisme, maar maakt duidelijk dat onderscheid bestaat tussen (serieuze) religiekritiek en racisme.

TwoTone
TwoTone10 aug. 2018 - 8:40

Tsja, heeft de schrijver misschien ook nagedacht dat islamkritiek vermoedelijk een reactie is op eerst de fatwa op Rushdie en de oorlogsverklaring aan VS in 1996 en de fatwa inzake VS en al zijn bondgenoten in 1998 door Bin Laden ondersteund door een aantal geestelijke islamleiders. In NL speelt dan nog van Gogh mee en in andere europese landen de diverse aanslagen met honderden doden. Wellicht heeft de schrijver van het stuk wel (deels) gelijk, voor veel mensen zal het stuk geen waarde hebben omdat niet is meegewogen dat zelfs onze politieke leiders (Rutte) paar jaar geleden hebben verklaard dat we in een oorlog met Islam verzeild zijn geraakt. Bij een oorlog hoort ook achterdocht en gezonde argwaan. Ook is niet meegewogen dat juist Islam zeer uitgesproken is in zijn kritiek op westerse gewoonten en westerse waarden. Wordt het niet eens tijd om daar eens serieus aandacht aan te schenken ?

15 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 9:09

Gaan we nou echt weer een kip en ei discussie houden hier? In dat geval mag je wel verder terug gaan dan slechts 1992. "We zien het allemaal terug in eeuwenoude geschriften over islam en oriëntalistische discoursen over het Midden-Oosten zoals beschreven en geanalyseerd door Edward Said." Voor u volgende "Maar hun begonnen mag je verder dan een paar eeuwen mocht uit zijn op de winst.

TwoTone
TwoTone10 aug. 2018 - 10:37

Appie: kip en/of ei doet totaal niet terzake. Simpel uitgelegd: westerse waarden en islamwaarden komen blijkbaar niet erg overeen en/of sluiten ze niet zo goed op elkaar aan. De historie onderbouwt dit. Vandaar dat er nu strijd is en in het lange verleden ook. Een simpele feitelijke verklaring. De vraag is dus of het terecht is dat de ene partij als (cultuur)racist wordt aangemerkt en de andere partij als slachtoffer. Dat moeten de schrijver en de reaguurders zelf maar bepalen......

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 11:23

"Appie: kip en/of ei doet totaal niet terzake. Simpel uitgelegd: westerse waarden en islamwaarden komen blijkbaar niet erg overeen en/of sluiten ze niet zo goed op elkaar aan. De historie onderbouwt dit." Prima dat snap ik dan ook wel, maar leg mij is eens uit waarom die waarde moeten overeen komen? Jij en je buurman hoeven toch ook niet het zelfde waarde te delen om naast elkaar te kunnen leven? En aangezien ze niet het zelfde waarde delen, welke van de twee waardes moeten weggedaan worden om wel samen te kunnen leven? Ik raad u aan om heel goed over na te denken voor u antwoord.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar10 aug. 2018 - 12:00

TwoTone, Best wel generalistische en simplistische reactie waarbij je pretendeert islamgeleerde en historicus te zijn en niet-relevante factoren zoals wat Rutte ervan zegt bij betrekt. Het is niet zo zinnig om net te doen alsof alle moslims allemaal precies dezelfde waarden aanhangen en er totaal geen diversiteit binnen dat geloof zelf is. De oorlogen die momenteel gaande zijn tussen moslims onderling in bijv. Syrië en Jemen laten al zien dat er niets zoiets is als "dé islam". Waarom is het zo moeilijk voor je om moslims als individuen te zien die niet allemaal tegelijk jou naar het leven staan en het slechtste met jou voor hebben? Spreek je wel eens een moslim?

Karingin
Karingin10 aug. 2018 - 12:04

Hij geeft nota bene aan dat religiekritiek (islamkritiek) niet hetzelfde is als racisme. Je hebt dus niets van het stuk begrepen.

Satya
Satya10 aug. 2018 - 12:55

Je laat duidelijk zien wie er door de schrijver bedoeld worden. Dan kan ik ook aan jou vragen wanneer salafisme is toegenomen en waarom. Je probeert excuses te bedenken voor het als minderwaardig zien van een groep. Dit doe je waarschijnlijk omdat jezelf ook zo denkt. Triest en net zo eng als extreem gelovigen.

TwoTone
TwoTone10 aug. 2018 - 13:42

Sommigen willen dingen dus niet lezen zoals ze er staan. Ik weiger dus moslims te zien als slachtoffer. En ik weiger ieder ander als racistisch te zien. Ik doe in de dagelijkse praktijk ook zaken met moslims. Echter niet racistisch zijn houdt ook in dat je eisen aan moslims moet stellen. Net zoals je dat ook aan mensen doet van andere stromingen. Echter in NL wordt je voor racist uitgemaakt als je eisen stelt en/of kritiek hebt aan/op moslims. Feitelijk soortgelijke eisen die he ook aan niet moslims stelt. Verder: ik geef geen oordeel, dat moeten jullie zelf doen, en het blijkt dat jullie dat ook doen, al dan niet gebaseerd op eigen subjectieve interpretaties.

JamesCullen
JamesCullen10 aug. 2018 - 13:49

@Satya ' Dan kan ik ook aan jou vragen wanneer salafisme is toegenomen en waarom.' Oh dat is heel simpel hoor, achter de verspreiding van het Christendom zat een duidelijk plan. Achter de verspreiding van de Islam en het Salafisme zit ook een duidelijk plan, dat tonen de geldstromen uit het Midden-Oosten wel aan.

Ch0k3r
Ch0k3r10 aug. 2018 - 14:48

@Appi "Jij en je buurman hoeven toch ook niet het zelfde waarde te delen om naast elkaar te kunnen leven?" Tot op zekere hoogte zou dat wel moeten. Als iemand elke LGBTQI die die tegenkomt bijv. bedreigd, en een van zijn buren is LGBTQI, dan zijn de poppen aan het dansen. En die bedreigende buurman heeft vervolgens de wetten die door de maatschappij zijn gemaakt niet aan zijn zijde. Tot op zekere hoogte heb je gelijk. Een VVD'er zou prima naast een SP'er kunnen wonen. Trek richting het extreme en het gaat moeilijk worden. En als iemand tot die extremen behoort, en nauwelijks tot geen bereidheid toont om zich aan te passen aan de maatschappij, dan grijpt de maatschappij dus in.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 15:19

@ Two one: [.....dat zelfs onze politieke leiders (Rutte) paar jaar geleden hebben verklaard dat we in een oorlog met Islam verzeild zijn geraakt. Bij een oorlog hoort ook achterdocht en gezonde argwaan.]. Alsof de doorslag zou geven wat politieke leiders beweren! Die term "oorlog" is op zich al zeer dubieus. Afgezien daarvan: hierover gaat het artikel helemaal niet. De schrijver analyseert aard en verschijningsvormen van racisme. Hij zegt zelf nota bene: ".....kritiek op religieuze doctrines, uitspraken en handelingen van religieuze leiders en leken is niet per definitie racisme....." Het heeft verder dus ook niets te maken met moslims als "slachtoffers" of "daders" zien, of "eisen"aan hen stelen. Je begrijpt de essentie van het artikel niet, blijkt wel.

Satya
Satya10 aug. 2018 - 15:46

JamesCullen De vraag ging over salafisme. De geschiedenis van Saudi Arabië laat dat mooi zien. Ook het verschil tussen islam en salafisme. De bewering van two tone over de kritiek vanuit de islam op westerse waarden kun je daar ook heel gemakkelijk weerleggen. Voor de opkomst van het salafisme leefde men daar zeer westers, toch was men moslim. Waarom moet het westen toch altijd denken zich overal over de hele wereld als heerser te gedragen?

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 16:01

Herstel een-na-laatste laatste regel: .....“eisen” aan hen stellen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 16:38

Twone, ik vel geen oordeel maar stel vragen om uw waarde beter te begrijpen, vragen die u niet hebt beantwoorden mag ik daarbij zeggen. Choker. Wat u daar opnoemt is crimineel gedrag en dat is geen waarde, als iemand een hekel heeft aan LBQTI dat is aan dat persoon, hekel hebben is niet verboden maar als dat overgaat tot actie komt de staat ook in actie en niet de maatschepij. Wij leven in een rechtsstaat en niet in een civiele rechtsstaat zoals America. Hoe dan ook jij mag orthodox christen zijn en je buurman een satanist, zolang de wet niet overtreden worden zie ik niet in wat die waarde te maken hebben met naast elkaar leven, ook niet als je de extreem versie van poletieke partijen neemt.

Ch0k3r
Ch0k3r10 aug. 2018 - 17:15

@Satya Iemand kan zich moslim noemen en niet voldoen aan alle eisen die de leer voorschrijft. Kritiek op een bepaalde leer hoeft dus ook niet persé als kritiek op alle volgers van die leer opgevat te worden. Dat men voor de opkomst van het salafisme zeer westers leefde en zich moslim noemde, heeft ook niets te maken met de leer zelf. Dat vertelt alleen wat over hoe die bevolkingsgroep op dat moment dacht over welke regels wel en niet te volgen. "Waarom moet het westen toch altijd denken zich overal over de hele wereld als heerser te gedragen?" Omdat we dat eigenlijk gedaan hebben op een gegeven moment, met uitzondering van een kwart ofzo? Of, even zonder gekheid, je hebt overal mensen die superieur denken te zijn aan een ander. Wat echt zou moeten tellen, zijn de argumenten.

JamesCullen
JamesCullen10 aug. 2018 - 17:56

@Satya Ik heb het toch ook gewoon over salafisme?