Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hamas en het laatste reservaat van een riskante linkse mythe

  •  
28-10-2023
  •  
leestijd 13 minuten
  •  
41304 keer bekeken
  •  
ANP-481793992

Iedereen kon de laatste weken waarnemen hoe moeilijk links het blijkbaar had om de gruwelijke massaslachting, de pogrom van 7 oktober 2023 van Hamas zonder mitsen en maren, zonder omwegen te veroordelen. Het was een weinig verheffende vertoning die de vraag urgent maakt waar dat gebrekkig afgesteld moreel kompas toch vandaan komt.

Linkse wegkijk-mythologie

In het orthodox-christelijke milieu waar ik opgroeide steunden nogal wat mensen vanuit religieuze motieven de “heilige” staat Israël door dik en dun. De theologisch legitimaties die er de ronde deden, alleen begrijpelijk voor fijnproevers, bespaar ik de lezers. Met een kleine adolescentenvriendengroep gingen we halverwege de jaren ’70 af en toe tegen dat heilig verklaren in: Israël heeft bestaansrecht, maar is niet sacraal en dient dus volgens normale criteria kritisch beoordeeld te worden. Ook de belangen van de Palestijnen dienen rechtvaardig te worden gehonoreerd. Ik ben mijn hele leven bij dat standpunt gebleven.

Vervolgens studeren. daar en breder maatschappelijk was (radicaal) links een luide stem. Die keerde deze sacraliserende benadering van de staat Israel , incluis de eenzijdigheid ervan, vaak compleet om. Israël ging nu gelden als de bij uitstek grote onderdrukker en de Palestijnen uitsluitend als willoze slachtoffers: een variant op het toen populaire marxistische schema van de klassenstrijd. Geregeld ging dat gepaard met het half of helemaal legitimeren van Palestijnse terreurdaden. Onbegrijpelijk gezien het gruwelijke karakter ervan. De executie en het overboord gooien van de rolstoelafhankelijke joodse Amerikaan Leon Klinghofer tijdens de kaping van het cruiseschip Achille Lauro in 1985 was van die gruwel een sprekend voorbeeld.

Eerder al, begin jaren ’80, haakte ik volledig af na een langdurige conversatie met Palestijnse studenten die alle Palestijnse terreurdaden (toen van PLO en PFLP) goed praatten. Bij mijn aversie speelde ook mee dat mensen uit mijn omgeving gegijzeld werden bij Molukse treinkapingen in de jaren ’70, een Nederlandse versie van politieke terrorisme dat zichzelf als bevrijdend beschouwde.

Het denkkader waarmee links indertijd niet alleen Israël, maar breder mondiale onrechtvaardige situaties benaderde werkte als volgt. De als onderdrukker gelabelde partij geldt als exclusieve instantie en enige oorzaak van het (absolute) “Kwaad” met een hoofdletter en de onderdrukte is het “heilige slachtoffer”, een in essentie onschuldige manifestatie van het goede: riskant binair denken. Dit dualistische denkraam, in essentie een seculiere religie of mythe, leidde er in de vorige eeuw toe dat links geregeld en langdurig de ogen sloot voor ernstige misstanden (marteling, geweld en ideologisch fanatisme) bij de bevrijdingsbewegingen waarmee men zich solidair verklaarde. Er valt een hele al bijna vergeten geschiedenis over te schrijven. Als wegkijken niet meer ging, waste men wandaden wit door te relativeren, begrip te tonen, te verontschuldigen of te legitimeren. Vaak door deze wandaden via quasi logische, maar schimmige redeneringen te herleiden tot een onvermijdelijk effect van of reactie op repressie door de onderdrukker. Alleen zo kon de claim overeind blijven dat de als onderdrukker gelabelde partij de enige bron van alle kwaad is.

Van mythe naar realiteit

De decennia daarna vervaagden en verbrokkelden deze wereldvreemde linkse denkkaders. Het viel niet meer te ontkennen dat bevrijdingsbewegingen grootschalig smerige handen maken en gemakkelijk in hun tegendeel kunnen verkeren: zoals de Vietcong in Vietnam, de Rode Khmer in Cambodja, de Sandinisten in Nicaragua en het regime van Moegabe in Zimbabwe. De door velen, onder andere de Franse filosoof Foucault, bejubelde opstand tegen de sjah in Iran liep uit op een gruwelijk islamitisch regime dat elk vrijheidstreven letterlijk aan de galg ophangt. En naarmate er meer naar buiten kwam over totalitaire communistische of dictatoriale islamitische regimes won de nuance het van de neiging om steeds opnieuw de VS als het grote wereldwijde (imperialistische) kwaad te diskwalificeren. Links begon langzaam te begrijpen – iets wat christenen en liberale humanisten al lang wisten – dat fout en goed doorgaans niet binair maar in mengvormen voorkomen, en dat extreme vormen van kwaad zich bij alle partijen kunnen voordoen.

Het Israël-Palestijnen conflict als laatste reservaat van de mythe

Als een na-ijlend anachronisme werd er echter één invloedrijk reservaat voor deze riskante linkse mythe gehandhaafd: het Israël-Palestijnen-conflict. Progressieve organisaties en circuits bleven dit conflict volop eenzijdig, binair benaderen: niet zelden alsof het een schurken-helden-filmscript van een goedkope western betrof. Met ernstige gevolgen. Structurele mistanden als terroristisch geweld, mensenrechtenschendingen, radicaal islamitische geweldverheerlijking bij Palestijnse organisaties werden ook na de millenniumwisseling onder verwijzing naar het grote, exclusieve kwaad Israël veelal afgezwakt, met de mantel van solidariteit afgedekt, gelegitimeerd of vergoelijkt, kortom in meer of mindere mate witgewassen. Wereldwijd hebben progressieve organisaties zo direct of indirect bijgedragen aan de normalisatie en legitimatie van Palestijns terroristisch geweld, ook dat van Hamas.

Ook hier valt een intrigerende geschiedenis over te schrijven die op veel punten opmerkelijke gelijkenis vertoont met hoe in de vorige eeuw de zogenaamde fellow-travelers van het communisme – denk aan de Franse filosoof Sartre of de beroemde filmmaker Joris Ivens – de misdaden ervan ontkenden of weg-relativeerden.

Witwassen van Hamas

En dan wordt het 7 oktober 2023. Hamasterroristen starten een pogrom, gaan aantoonbaar ideologische gemotiveerd moordend rond. Zonder pardon, planmatig en doelbewust worden vreedzame festivalgangers, bejaarden, vrouwen, kinderen, baby’s in koelen bloede afgeslacht. De vergelijking met scenes uit de Holocaust by Bullets in Oost-Europa (1941-1945) is onontkoombaar. Huiveringwekkend.

Verbijsterend zijn veel reacties. Menigeen presteert het om de grenzeloze misdadigheid met behulp van de bizarre logica van genoemde linkse mythe af te zwakken en/of te herleiden tot Israël als de exclusieve bron van alle kwaad. Tenenkrommend passeerde het in diverse toonaarden. Door haastig de eigensoortige niet te bevatten horror van deze geplande moordpartij “weg” te cijferen tegen slachtofferaantallen elders, met een platheid waarmee je ook de holocaust tegen de Spaanse griep zou kunnen wegstrepen. In de reactie van politieke partijen als Denk en Bij1 bijvoorbeeld, of op joop.nl in een bijdrage van Anja Meulenbelt. Bij Op1 in een betoog van een ex-diplomaat die het nauwelijks over de lippen kan krijgen om de daden van Hamas onomwonden te veroordelen en bijna onmiddellijk Israël als de oorsprong van alle kwaad tot (eind)verantwoordelijke maakt.

Een typisch staaltje van dit witwassen (en victim blaming) vormt een interne protest-brief-actie van GroenLinks-PvdA partijleden tegen de heldere veroordeling van Hamas door partijleiders Klaver en Timmermans. De brief zegt: “Wij vragen u echter wel een eerlijke schets van de situatie te geven en de oorsprong van het geweld (cursivering nw) in zijn context te duiden.” Natuurlijk is het verkeerd, vinden ze, maar in bijna dezelfde adem wordt de beschuldigende vinger pijlsnel weggedraaid van de werkelijke daders (Hamas en Islamitisch Jihad) en op Israël gericht, de exclusieve bron van het kwaad. Op sociale media maken sommigen, zoals voormalig GroenLinks kamerlid Tofik Dibi, het nog bonter.

Een grote groep jonge wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam schrijft een brief vol hoogdravend links jargon (waarvan ik niet wist dat het nog bestond), weigert een moreel oordeel en praat de moordpartij weg (goed). Israël is “een apartheidsstaat opgeschrikt door gewelddadig verzet” en in een context van “onderdrukking” achten ze verzet legitiem.

In een open brief van 15 oktober klaagt Israëlisch links (een grote groep Joodse en Arabische academici en vredesactivisten) de wereldwijde weigering van allerlei westerse linkse intellectuelen om hun morele afkeuring uit te spreken aan “als extreme morele ongevoeligheid” en als “een verraad aan onze meest fundamentele gemeenschappelijke principes”. Terecht.

Aanschuren tegen antisemitisme

Natuurlijk is niet iedere, ook harde kritiek op Israëls politiek antisemitisme: maar dit soort reacties komen dichtbij. Intellectuelen uit de Europese cultuurgeschiedenis, theologen bijvoorbeeld, veroordeelden geregeld pogroms tegen joden, maar praatten ze vaak toch weer half goed: vanwege de moord op Christus hebben de joden het ten diepste aan zichzelf te danken. Kerken hebben hier na de Tweede Wereldoorlog gelukkig grondig afscheid van genomen. We laten hier maar rusten hoe de Nazi-ideologie het vernietigende geweld tegen joden aan henzelf als bron van alle kwaad toeschreef. Israël aanwijzen als de “oorsprong” van en verantwoordelijke voor de recente slachtpartij door Hamas, schuurt aan tegen een abjecte antisemitische traditie, waar men verre van dient te blijven.

Zonder het vermoedelijk in de gaten te hebben, de-humaniseren dit soort redeneringen bovendien Palestijnen en Palestijnse organisaties. Feitelijk worden ze moreel ontoerekeningsvatbaar verklaard door ze te degraderen tot “dingen”, tot marionetten van de omstandigheden die door het “absolute kwaad” Israël zouden zijn gecreëerd. Daarmee wordt genegeerd dat ook moeilijke, repressieve maatschappelijke situaties speelruimte bieden voor meerdere reacties. Mensen niet moreel verantwoordelijk houden voor hun eigen (mis)daden is niet alleen strijdig met grote levensbeschouwelijk tradities, zoals jodendom, christendom, islam en humanisme, maar staat ook haaks op de waarden waarvoor progressieve politiek zegt te staan.

Veel te weinig aandacht is er daardoor bij links voor het infuus waarmee Hamas en aanverwante organisaties de Palestijnse gemeenschap permanent injecteren met haat, antisemitisme, een grenzeloze, religieus onderbouwde geweldsideologie en doodscultuur van heilig martelaarschap (Jihad). Naïef wordt ook genegeerd dat de radicaal-islamistische ideologie/theologie die deze organisaties aanhangen een zelfstandige (autogene) kracht vormt met een alternatief wereldbeeld dat fundamenteel concurreert met dat van mensenrechten en democratie. Voor een specifieke eigen agenda exploiteren ze bestaande problemen. Mensen bestaan uit stof van dromen en idealen, en juist daarom kunnen ideologieën en religies, denk aan de nazi-ideologie, ook “dodelijke haat” uit niets scheppen. Links, veelal geseculariseerd, onderschat vrijwel altijd de eigen wervingskracht en dynamiek van dit soort religieuze ideeën.

Te weinig ook wordt daarom de realistische vraag gesteld of de Palestijnse politieke projecten waar men zich meestal weinig kritisch, geregeld ook obsessief en pathetisch, voor inzet er niet toe zullen leiden dat er weer een stukje wereld afgegeven wordt aan de grijpgrage handen van totalitaire staatsvormen (een al of niet islamitische dictatuur), die ongeveer alles verwerpen wat voor progressieve politiek heilig is, zoals vrouwen- en LHBTI-rechten. Hoe valt te voorkomen dat de wet van behoud van ellende z’n werk doet en de ene knechting vervangen wordt door een volgende?

Ook is er daardoor te weinig oog voor andere, mondiale factoren die het probleem mede in stand houden: Hamas en Hezbollah als proxy-strijdmiddelen van Iran (met op de achtergrond Rusland en China) tegen het westen. De Palestijnse kwestie vormt een welkome uitlaatklep en afleidingsmanoeuvre voor een Arabisch-islamitische wereld die zelf bol staat van geweld (Syrië, Jemen), armoede, repressie en mensenrechtenschendingen.

Linkse demonologie

Er zit nog een riskante kant aan dit soort mythische schema’s. Ze teren doorgaans op de giftige brandstof van steeds extremer demoniseren, in dit geval van Israël als geheel. Want om de binaire tegenstelling tussen het grote, exclusieve kwaad (Israël) en het heilige, onschuldig slachtoffer (de Palestijnen) gaande te houden, vindt niet alleen een voortdurend witwassen van het slachtoffer plaats, maar dient ook de vermeende absoluutheid van het kwaad (Israël) met steeds extremere, negatieve oordelen te worden onderstreept.

Links kan daarbij uiteraard moeilijk terugvallen op religieuze terminologie of duiveluitdrijving (exorcisme) met de wijwaterkwast, maar hanteert met tot achterdocht stemmende gretigheid, soms bij het obscene af, z’n eigen bijna rituele reeks van steeds heftigere demoniserende etiketteringen: racisme, genocide, kolonialisme... Afgezien dat het oogt alsof of oude rode vaandels weer van zolder zijn gehaald, overschreeuwen deze van de realiteit losgezongen etiketten al snel de complexiteit van de problematiek en kunnen ze gemakkelijk ingezet worden om systematische haat en dodelijke terreur tegen Israël en zijn bewoners ideologisch te faciliteren. Immers, ten aanzien van het absolute kwaad is alles geoorloofd.

Zakelijke (ook harde) en precieze kritiek op de politiek van Israël, bijvoorbeeld ten aanzien van de annexatie van Palestijns gebied en het onacceptabele geweld van kolonisten tegen Palestijnen op de Westbank, is een veel betere aanpak dan het quasi-religieus rondstrooien van dit soort demoniserende superlatieven.

En de media…

Het wegkijken en witwassen deed en doet zich verontrustend breed voor. In de Volkskrant en ook elders klinkt geregeld de al lang gefalsifieerde vraag of de top van Hamas zelf wel werkelijk opdracht heeft gegeven voor deze ongekende slachtpartij. Alsof men de horror niet in het gezicht wil kijken. Vrijwel nergens leest men een analyse van de radicaal-islamitische ideologie van Hamas... Uit angst om voor islamofoob door te gaan?

De overal opduikende, quasi neutrale “deskundige” Peter Malcontent doet op televisie beweringen die evident in strijd zijn met de feiten, maar blijft onweersproken. Zo betoogt hij dat Hamas achter een twee-staten-compromis zou staan, terwijl Hamas nadrukkelijk, voor iedereen verifieerbaar, altijd het ideaal heeft gehandhaafd van de vervanging (en vernietiging) van Israël door een islamitische staat (dictatuur). Bij de vertoning door Israël van gruwelijke beelden van de slachtpartij van Hamas (onthoofdingen, een vader vermoord voor de ogen van zijn kleine kinderen) voor een selecte groep buitenlandse journalisten weet Malcontent alleen te melden dat Israël de propagandaoorlog met “een gestrekt been” ingaat. Ook eerder maakte hij aan de pogrom van Hamas nauwelijks een woord vuil, verwees onmiddellijk naar Palestijnse burgerslachtoffers en haastte zich om te verklaren dat Hamas geen gelijkenis vertoont met IS. Zelfs nieuwszender Al Arabiya, doorgaans toonbeeld van leugenachtige eenzijdigheid, deed het beter door een Hamas woordvoerder, tot zijn schrik, te confronteren met de grote gelijkenis tussen deze moordpartij en de daden van IS.

In de lijn van de joodse filosoof Levinas, pleit de dichter Ramsey Nasr bij VARA/BNN er voor om naast Israëlische slachtoffers ook Palestijnse slachtoffers naam en gezicht te geven. Een indrukwekkend en waardig betoog. Maar halverwege ontspoort het in een opvallend wegkijken voor Palestijns geweld en terreur.

Media framen Gaza vrijwel uitsluitend als openluchtgevangenis van Israël. Niet als een regio waar Hamas twee miljoen Palestijnen als levend schild gijzelt. Niet als een stadstaat, waar miljarden euro’s in gepompt zijn en die zich bijvoorbeeld als democratisch voorbeeldgebied voor een Palestijnse staat had kunnen ontwikkelen. En ook niet als een gebied dat Hamas constant ombouwt tot raketlanceerbasis, onderaards kerkercomplex en opleidingscentrum voor terreur.
Geen enkele analyse dat Hamas Israël Gaza ingelokt heeft met het perverse doel zoveel mogelijk Palestijnse burgerdoden te maken, het liefst kinderen (heilige martelaren voor de goede zaak), om de Arabische en westerse publieke opinie te mobiliseren en een mogelijke vrede met Arabische staten te voorkomen. Israël lijkt met open ogen in de val te trappen die Hamas heeft gezet.

Heroriëntatie nodig op links

De staat Israël als een vluchthaven voor joden is een van de uitkomsten van de grootste genocide uit de mensheidgeschiedenis. Deze tragedie heeft gedeeltelijk weer de tragedie van de Palestijnen voortgebracht en de noodzaak daar een rechtvaardige politieke oplossing voor te vinden. De tragiek van de geschiedenis laat zich niet als een gangloper terugrollen: de enige reële oplossing is het twee-staten-compromis. Terecht kiezen progressieve politieke partijen hier dan ook voor. De massamoord begaan door Hamas maakt een herbezinning op de omgang met dat ideaal urgent.

Nodig is dat de riskante mythe van Israël als het exclusieve kwaad versus de Palestijnen als heilig, onschuldig slachtoffer definitief migreert naar het museum van achterhaalde linkse denkbeelden. Overigens ook de er bijbehorende mantra dat het conflict zo asymmetrisch zou zijn dat alleen Israël stappen moet zetten. Zonder zakelijke, harde kritiek op Israël op te geven (zonder het land eenzijdig te demoniseren) moet worden gestopt met het witwassen van en wegkijken voor wat er grondig mis is aan Palestijnse kant: de brede halve of hele steun aan de radicaal-islamitische geweldsideologie en terreur van Hamas, het gebrek aan democratie, het ontbreken van vrijheid van meningsuiting, etc.

De volstrekt ongeloofwaardige binaire benadering van de mythe dient dan ook te worden ingeruild voor een consequent bipolaire: met relevante, scherpe kritiek op en een evenwichtig signaleren van oplossingsblokkades bij beide partijen. Zo’n benadering is een andere dan het pappen en nathouden van de in Europa politiek dominante “neutrale middenpositie”. Die lijkt evenwichtig en wijs, maar is een recept voor het fataal laten doorrotten van het conflict.

Progressieve politieke partijen zijn zeer bedreven in uitgewerkt kritiek geven op de manier waarop de huidige rechtse politiek van Israël een twee-staten-compromis blokkeert of saboteert. Vaak terecht. Meer dan ooit is het nu tijd hetzelfde te doen naar de Palestijnse kant.

In elk geval twee punten zijn daarbij van belang. Veel explicieter dient er kritiek en politieke druk te komen tegen de breed in Palestijnse kring levende afwijzing van het twee-staten-compromis. De illusoire, groot-Palestina-droom is een giftige ideologische bron van terreur. Die is even gevaarlijk als de rechtse groot-Israel-ideologie en een van de redenen waarom vredesplannen in het verleden mislukten. Als progressieve politiek het twee-staten-compromis werkelijk serieus neemt, dient men zich publiek en veel explicieter te distantiëren van linkse organisaties en ideeën (deels uit de eigen achterban) die lippendienst verlenen aan het groot-Palestina-ideaal: bijvoorbeeld door het bestaan van de staat Israël als geheel aan te merken als een illegale koloniale bezettingsmacht en/of door zich te scharen achter het vermeende, onverkorte recht op terugkeer van alle vluchtelingen (lees: hun nakomelingen) uit 1948. Dat laatste klinkt fraai, maar is in essentie een dogwhistle, een codewoord voor de ontmanteling of gewelddadige vernietiging van de staat Israël.

Veel doortastender dient links ook elke vorm van terroristisch geweld af te wijzen, inclusief het legitimeren of vergoelijken ervan. Dat is dringend nodig, gezien de brede Palestijnse steun voor de gruwelijke moordpartij van Hamas en de onwil die luid en duidelijk veroordelen, ook bij allerlei Westerse organisaties. Niet alleen een plichtmatige veroordeling van Hamas is nodig, maar ook een serieus politieke streven Hamas en soortgelijke clubs te isoleren en volledig buiten spel te zetten. Ook dient progressieve politiek zich veel kritischer en afwijzender te verhouden tot linkse organisaties en ideeën die geweld aan Palestijnse kant legitimeren of er begrip voor tonen: denk aan visies die het internationaal erkende recht van Palestijnen op een toekomstige eigen staat sluipenderwijs verbouwen tot een actueel recht op gewapende zelfverdediging en daarmee terreur van ideologische brandstof voorzien. Een van de drama’s van de Palestijnse politiek vanaf 1948 is dat er, op een paar kleine uitzonderingen na, nooit is gekozen voor de veelbelovende weg van volgehouden geweldloze politiek en een principiële afwijzing van terreur.

Zolang progressieve politiek en/of ideeënvorming doorgaat met het hier beschreven wegkijken en witwassen vormt men onderdeel van het probleem, niet van de oplossing; en kan men beter het eigen morele faillissement aanvragen. Het is onverdraaglijk als wereldwijd progressief denkende mensen en bewegingen weigeren de perverse ideologie en daden van Hamas c.s. zonder mitsen of maren, zonder wegkijkende omwegen aan zoveel mogelijk schandpalen te nagelen. Uit onbehagen daarover heb ik in elk geval een bijdrage overgemaakt aan het CIDI ter ondersteuning van hun billboard-actie gericht op de slachtoffers van Hamas.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (157)

Westen2
Westen21 nov. 2023 - 22:37

1/2 Heel goed dat Joop deze overweging gepubliceerd heeft. Dagen geleden alweer maar dit artikel heeft een angel met een weerhaak. Het is voor ons allen – voor- en tegenstanders van de Israelisch overtuiging, voor- en tegenstanders van het Palestijnse narratief – een zeker ijkpunt. Zelf heb ik als jongeling de berichtgeving omtrent de Jom Kipoer-oorlog (of Oktoberoorlog, ook bekend als de Ramadan-oorlog, 1973) intensief gevolgd en het maakte op mij enorme indruk. Het kleine Israël dat de alomtegenwoordige vijanden na een flinke inzinking uiteindelijk (weer) de baas was. Het Westers perspectief in deze clash ontging me, kind als ik was. Op latere leeftijd leerde ik meer van de 'wetten van de war'. Alle clichés zijn waar: 'De waarheid sneuvelt als eerste; Feiten zijn te overwegen maar beeld stuurt emotie. Vooringenomen posities worden staalhard ingehamerd en empathie is voorbehouden aan hen die onze liefde reeds mochten koesteren. Niek Wiskerke houd een spiegel vast die ons allemaal mag beroeren. Zijn kritiek behelst niet louter de 'eenzijdige linkse' benadering, al lijken zijn woorden in die richting te gaan. Evenzo kan 'rechts' niet negeren wat hij hier zegt. Wij zijn allen zeer betrokken getuige onze schier eindeloze bijdragen, ons commentaar op de afgelopen weken, onze niet aflatende mening laat zien hoezeer dit conflict ons aan het hart gaat.

Westen2
Westen21 nov. 2023 - 22:36

2/2 Wiskerke toont echter dat onze empathie een eenzijdige, ingevroren kijk blijkt op wat hier werkelijke gebeurt. Hij laat zien dat wij in feite – links én rechts – wegkijken van dit ellenlange. voortdurende conflict.

Nachtwaker
Nachtwaker1 nov. 2023 - 13:38

Op Twitter valt te zien hoezeer dhr. Wiskerke gelijk heeft. Op Twitter (X) @MEMRIReports zien we een Hamas-leider die de slachtofferrol speelt en aankondigt dat hij Israël in de vleesmolen gaat draaien en zonder zijn eigen mensen te ontzien (toekomstige martelaren van de goede zaak). Trouwens, bij de NOS tapt Peter Malcontent sinds gisteren uit een ander vaatje: hij heeft het nu over de gruwelijke aanslag op Israël (wat het natuurlijk ook is).

Paul Smits
Paul Smits1 nov. 2023 - 7:21

Het hele uitgangspunt is krom: - Israël heeft bestaansrecht staat. Palestina heeft hoop op een toekomstige staat? - Israëlisch geweld is zelfverdediging. Geweld van Hamas is terrorisme? - Burgerbevolking in Gaza mag geslacht worden, want Hamas zit ertussen. Burgerbevolking in Israël slachten is een Holocaust by Bullets? - Recht op zelfbeschikking van Israëli steunen is vanzelfsprekend. Recht op zelfbeschikking van Palestijnen steunen is het voorzien van ideologische brandstof voor terreur? - Israël krijgt zakelijke en precieze kritiek zonder consequenties, over het openlijk streven naar een etnostaat inclusief bezet Palestina. Hamas is verwerpelijk? - Recht om zich in Israël te vestigen voor mensen van Joodse komaf is zogenaamd geweldloos. Recht op terugkeer van alle slachtoffers van de Nakba is een dogwhistle voor gewelddadige vernietiging van Israël? - Als Hamas zich laat verleiden tot het plegen van gruweldaden dan moeten we dat luid en duidelijk zonder mitsen en maren veroordelen. Als Israel zich laat verleiden tot het plegen van gruweldaden, dan moeten we dat duiden als dat Israël met open ogen in de val van Hamas trapt? - Israel mag als bezettende macht niet weggezet worden als het absolute kwaad en de oorsprong van geweld. Hamas inherent kwaad? - Hamas is een proxy-strijdmiddel. Israël niet? - Gegijzelden door Hamas krijgen billboard-acties waar CIDI-donateurs aan bijdragen. Gegijzelden door Israël zitten al jaren illegaal opgesloten zonder dat ernaar omgekeken wordt?

1 Reactie
Nachtwaker
Nachtwaker1 nov. 2023 - 13:49

Misschien is het goed om het artikel nog eens door te lezen. Deze bijdrage opent zowat met de vaststelling dat geen van de partijen heilig is. U op uw beurt probeert die heiligheid terug te veroveren voor de Palestijnen, door te benadrukken dat de Israëli's net zo erg of erger zijn. "Two wrongs make a right"? Ook formuleert u excuses voor Hamas dat zich heeft laten "verleiden"... Hebben die Hamassers dan geen moraal? En in het algemeen: Dit lijkt me geen constructieve benadering. Kritiek naar beide kanten! Niet in de val trappen van of...of...

Display
Display31 okt. 2023 - 10:07

Is er ook een spelregel dat als je voor de 2e keer niet aan de spelregels houdt, je definitief geblokt wordt?

1 Reactie
JoostJK
JoostJK31 okt. 2023 - 15:58

Zou het helpen? En tegen wat dan? Er is overigens ook geen spelregel die bijdehandjes verbiedt betekenisloze vragen te stellen

RaphaelGK
RaphaelGK29 okt. 2023 - 20:45

Wat een goed uitgedacht en weloverwogen artikel. Het grote failliet van links gedachtegoed... De mensen die ons vrijheid brachten, staan vooraan om de Westerse beschaving weer in de boeien te slaan. Het komt me steeds duidelijker voor dat links zijn tegenwoordig niet veel meer om het lijf heeft dan een identiteit uitdragen met een slachtoffermentaliteit, welke gelijk ook de enige verbindt factor is van die vleugel. Wordt wakker en heb eens het lef de wereld écht te zien, mét alle nuances die dat met zich meebrengt. Onderdrukker en onderdrukten... was het maar allemaal zo zwart-wit!

4 Reacties
LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 6:45

Deze reactie is verwijderd

Little monster
Little monster30 okt. 2023 - 8:55

Deze reactie is verwijderd

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 11:50

"Wordt wakker en heb eens het lef de wereld écht te zien" Misschien eerst zelf maar eens wakker worden en het lef hebben de wereld te zien zoals hij is. Want helaas: Israël als onderdrukker en de Palestijnen als onderdrukten...zo zwart-wit is het inderdaad.

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 16:18

En wat een doordachte reactie van jou ook! Ik had het nooit zo bekeken ( heb zelfs in een ver verleden eens op de CPN gestemd,niet verder vertellen hoor, ik zat toen in een enorme slachtofferrol ) "De mensen die ons vrijheid brachten, staan vooraan om de Westerse beschaving weer in de boeien te slaan" precies, zo is dat. Toch? Bedankt dat je me , hopelijk nog net op tijd, hebt wakker gemaakt. misschien kan je me nog wat leestips geven? Ik heb er een paar voor je Norman Finkelstein "The Holocaust Industry" Shlomo Sand "The Invention of the Jewish People" Philip Roth "Het complot tegen America" Ik hoop dat ik ooit "het lef heb om DE wereld - jouw wereld, neem ik aan - ECHT te zien

JoostJK
JoostJK29 okt. 2023 - 17:01

Voordat de stoppen in m'n kop definitief doorslaan, een vraag , aan allen : Ik ben opgegroeid in een tijd waarin Joop den Uyl en Hans Wiegel de vertegenwoordigers waren van, respectiefelijk, "LINKS" en "RECHTS" . Simpeler tijden, maar je wist min of meer hoe en wat. Kan iemand mij vertellen hoe het tegenwoordig zit?

4 Reacties
TinusH777
TinusH77729 okt. 2023 - 20:03

Wat tegenwoordig anders is: links staat niet meer voor de arbeiders, maar voor uitkeringen, toeslagen en Immigratie. VVD en PVV trekt meer arbeiders, want de arbeiders vallen onder categorie "rijk". 13 miljoen volwassenen, daarvan hebben 5,5 miljoen een uitkering + 1 mln studenten. Van de werkende rest kan het zich vele niet veroorloven om meer te werken, omdat ze de toeslagen en sociale huurwoning anders mislopen. Dit had Joop niet in gedachte voor de groep die zich nog arbeider kan noemen...

Lopez
Lopez29 okt. 2023 - 22:00

@JoostJK Terechte vraag die menigeen zich zal stellen na lezing van dit gammele en meermalen ronduit onaangename schoolmeesterbetoog, dat weinig zegt over ‘Links Nederland’, maar des te meer over de auteur. Het wonderlijkst: als je je, zoals de auteur, opwindt over het ‘wegkijken van oorlogsmisdaden’ en een ‘binaire visie op het conflict’, waarom kijk je dan uitgerekend naar links en doe je opgewonden voorkomen of dit kenmerkend is voor ‘Links Nederland’, terwijl ‘Rechts Nederland’ de motor is achter de funeste steun aan 56 jaar illegale Israëlische bezetting, die doorspekt ik met oorlogsmisdaden (kolonisering) en misdaden tegen de menselijkheid (apartheid). Op zoek naar een binaire visie? Hartelijk welkom in de keuken van VVD, SGP, ChristenUnie, PVV, FvD, BBB en doorgaans het CDA. Eat your heart out.

Prisunic
Prisunic30 okt. 2023 - 15:42

Ex-premier van Agt, die van die bistrofoto met Wiegel, was ook rechts, maar heeft zich later gelukkig bekeerd en steunt nu de Palestijnse zaak. Evenals de weduwe NL bankierDuysenberg, Gretta.

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 18:35

@TinusH777 Gewoon een ordinaire centenkwestie dus.... Ik dacht het al dus LINKS is slecht, en RECHTS is goed, vat ik dat goed samen? En met betrekking tot de column, die is RECHTS ? ( aan het aantal duimpjes te zien wel he , meeste duimpjes gelden toch, democratie toch ) Nou ja, maakt niet uit hoor, ik weet nu dat LINKS😱 is

Roderik Oranje
Roderik Oranje29 okt. 2023 - 15:31

Bravo. Werkelijk niets aan toe te voegen.

1 Reactie
JoostJK
JoostJK29 okt. 2023 - 16:52

Mooi zo..."Ja -maren " is namelijk verboden hier. Bedankt voor je bijdrage!

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands29 okt. 2023 - 15:16

Goed stuk dat de discussie op een hoger plan kan trekken. Laat mooi zien hoe goede bedoelingen in iets anders kunnen omslaan en dat je daarom altijd eerlijk en kritisch moet blijven kijken, ook naar jezelf. Ook goed dat Joop dit plaatst.

1 Reactie
JoostJK
JoostJK29 okt. 2023 - 16:53

En ook goed van jou man!! Welkom bij de discussie

Ter Havested
Ter Havested29 okt. 2023 - 12:52

Links ondersteund de goedwillende Israëlische en Palestijnse bevolking. De slachtoffers. Zeker niet de daders (Hamas en de Israëlische staat). De echt linkse mens heeft zeer zeker geen moeite met het veroordelen van Hamas en haar gruwelijke daden gepleegd op 7 oktober jl.

Vuurrood
Vuurrood29 okt. 2023 - 9:37

Deze reactie is verwijderd

hpsjm
hpsjm29 okt. 2023 - 8:14

Tja, links moet weer eens die bekende andere wang toe keren, wanneer gaat rechts dat eens doen ?

1 Reactie
Nachtwaker
Nachtwaker29 okt. 2023 - 11:38

Zeker wanneer het om fundamentele principes gaat, moet links niet wachten tot/of een ander de andere wang toekeert. Wat zijn principes waard als ze louter opportunistisch worden toegepast, dat wil zeggen ook nog eens een onderdeel worden van een steekspel tussen links en rechts?

JoostdeF
JoostdeF29 okt. 2023 - 8:03

"Veel te weinig aandacht is er daardoor bij links voor het infuus waarmee Hamas en aanverwante organisaties de Palestijnse gemeenschap permanent injecteren met haat, antisemitisme, een grenzeloze, religieus onderbouwde geweldsideologie en doodscultuur van heilig martelaarschap (Jihad)." Dit vat de verwarring van de auteur aardig samen. Het geweld in Israel van beide kanten is altijd veroorzaakt door mensen die een mix van religieuze, conservatieve en nationalisme ideeën aanhangen. Hoe rechts wil je het hebben. De steun voor het geweld van de snoeiharde vergeldingsactie van Israel komt van rechtse kant en de schrijver verwijt 'links' dat ze hier niet kritiekloos in meegaat. Vanuit de linker vleugel wordt gekeken hoe deze geweldsspiraal kan worden verbroken. Dat begint met begrijpen van de standpunten van alle actoren, een gruwel voor conservatieve rechtse mensen die hun oordeel jaren geleden in beton hebben gegoten. Dit artikel probeert begrip voor alternatieve standpunten over dit conflict te spinnen naar de stelling dat links het geweld van de extreem rechtse Palestijnse kant zou steunen. Wat een aperte onzin!

Lopez
Lopez29 okt. 2023 - 1:08

@Niek Wiskerke 1/2 Merkwaardig, in het deel van Links Nederland waar ik me beweeg was de walging en veroordeling van de Hamas-slachtpartij hartgrondig en onvoorwaardelijk. Er kwam inderdaad vrij snel een ‘ja maar’ achteraan, ook van mij, maar dat had niets te maken met wat u ‘legitimering’ of ‘vergoelijking’ van de slachtpartij noemt, maar alles met de reactie van onze bewindslieden, die direct hun onvoorwaardelijke steun uitspraken voor het ‘elimineren’ van Hamas. Waar dat ‘elimineren’ op neerkomt zien we in Gaza. Met als legitimatie de slachtpartij van Hamas wordt een nog veel grotere slachtpartij aangericht, met het reële risico van een ‘nieuwe Nakba’ en regionale escalatie. Jaap Hamburger verwoordt het goed in een ander artikel op Joop. Er was dus alle reden voor een ‘ja maar’, ook om politiek Den Haag eraan te herinneren dat de slachtpartij van Hamas niet in een vacuüm plaatsvond, maar een context heeft, waarin Den Haag zelf een negatieve rol speelt. En dat als je Hamas wilt ‘elimineren’ je zijn voedingsbodem moet elimineren, en je dus niet in je eeuwige ‘pro-Israël’ reflex achter nóg meer misdadig en contraproductief geweld moet scharen, maar je eindelijk moet inzetten voor een politieke oplossing en een op het recht gebaseerde vrede. Juist de verschrikking van de slachtpartij zou het ultieme signaal moeten zijn dat in de bestaande dynamiek niemand veilig is en dat ook nooit zal zijn.

8 Reacties
Max4
Max429 okt. 2023 - 13:10

De slachtpartij van Hamas heeft een context en daarom alle reden voor een "ja maar" stelt Lopez. Op zich begrijp ik die gedachtenlijn, maar die lijn ziet een cruciaal punt over het hoofd, namelijk dat Hamas helemaal geen context nodig heeft om in Israel alles wat daar leeft tot aan de laatste persoon uit te moorden. De slachtpartij van 7 oktober is een voorproefje van wat Israel te wachten staat, als het aan Hamas ligt. Hamas (Hezbollah, Iran) zullen nooit en te nimmer de Joodse staat Israel gaan accepteren, in ieder geval niet op de plek waar die zich nu bevindt. En daar zijn zowel de inwoners van Israel als de Gazanen het slachtoffer van. Zullen Palestijnen en Israeliers ooit in vrede kunnen leven? Laten we het vooral blijven hopen, maar zeker niet zolang er krachten zijn als Hamas (of hoe die club met hetzelfde gedachtengoed dan ook heet).

LaBou
LaBou 29 okt. 2023 - 17:49

"namelijk dat Hamas helemaal geen context nodig heeft om in Israel alles wat daar leeft tot aan de laatste persoon uit te moorden. " De enige die zonder enige context onzin uitkraait is de reaguurder. Want van nadenken krijg je hoofdpijn als je maar een paar hersencellen hebt.

Eriksen
Eriksen30 okt. 2023 - 7:02

je kent duidelijk het handvest van Hamas niet Labou. * de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en [iedere] steen zal [dan] zeggen: ‘O moslim, o slaaf van Allah , achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem! https://www.cidi.nl/handvest-van-hamas/ * Israel zal worden gesticht en zal blijven bestaan tot de islam het vernietigt * Jihad voor de bevrijding van Palestina is een persoonlijke verplichting

Mark Huysman
Mark Huysman30 okt. 2023 - 11:00

[je kent duidelijk het handvest van Hamas niet Labou.] Nee, jij kent het handvest niet. Je verwijst naar een tekst die jaren geleden vervangen is door een nieuw handvest waarin Hamas stelt genoegen te nemen met een Palestijnse staat op de groene lijn van 1949. Ook stelt Hamas daarin dat het prima met joden kan samenleven en dat het probleem zit in het zionistisch, koloniale project. Likud daarentegen heeft nog steeds in haar handvest staan dat het hele gebied ‘from the river to the sea’ toekomt aan Israël en dat er nooit een Palestijnse staat zal komen. En belangrijker dan wat er in handvesten geschreven wordt is natuurlijk wat er in de praktijk gebeurt: Israël heeft de Palestijnen verjaagd, opgesloten in mini-gebiedjes, heeft deze gebiedjes bezet en is bezig met een project van kolonisatie en annexatie.

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 11:53

Die eriksen weet donders goed dat er al lang een nieuwere versie is van het handvest van hamas. En het cidi weet dat ook. De door hem aangehaalde versie bestaat niet meer. Wanneer daalt dat eens in in de botte hersenen.

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 11:55

"* Jihad voor de bevrijding van Palestina is een persoonlijke verplichting" Ik ben geen islamdeskundige maar zelfs ik weet dat hier de baarlijke onzin staat. Deze reaguurder moet zich eerst eens verdiepen in het begrip "jihad" voordat hij de toeter optrekt.

Lopez
Lopez30 okt. 2023 - 12:34

@Max4 U heeft duidelijk een andere kijk op wat Hamas is dan ik. Maar zelfs als uw kijk zou kloppen is het ‘ja maar’ van fundamenteel belang. Het is een illusie dat je Hamas kunt ‘elimineren’, laat staan zijn gedachtegoed. Integendeel, met het afgrijselijke geweld tegen de bevolking van Gaza plant Israël de kiemen voor een mogelijk nog veel machtiger en extremistischer (opvolger van) Hamas. Bovendien begaat het opnieuw nog veel meer oorlogsmisdaden dan Hamas en maakt het, door de bevolking van Gaza tot een legitiem ‘medeplichtig’ doelwit te bestempelen, indirect ook de eigen bevolking tot zo’n doelwit. De Nederlandse steun voor deze stupide, verzengende militaire operatie is de reden voor het ‘ja maar’. @Eriksen In het kader van een volwassen discussie zou het prettig zijn als u het actuele handvest van Hamas citeert in plaats van de een jaar of zeven geleden afgedankte oude versie. Staat gewoon op de website van Hamas.

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 23:01

@Eriksen "je kent duidelijk het handvest van Hamas niet " Net zomin als jij blijkbaar En ook durf ik best te wedden dat jij noch de Bijbel, noch de Koran, noch de Thora, noch de geschriften van Lao-Tse kent, om er enkele te noemen Ik ook niet hoor ( voor we dat gemekker weer krijgen ) Ik hoop je binnenkort bij ONGEHOORD NEDERLAND aan te zien schuiven als Theoloog en Hamas-deskundige

Lopez
Lopez29 okt. 2023 - 1:07

@Niek Wiskerke 2/2 Een van de mensen die deze visie eloquent verwoordde was ex-diplomate Berber van der Woude, die door Op1 was uitgenodigd om tegenwicht te bieden aan een grimmige Dilan Yesilgöz. Onze minister van Justitie en Veiligheid bood Israël onder het mom van ‘zelfverdediging’ een vrijkaart aan voor ongebreideld geweld. Uw omschrijving van Van der Woude als ‘een ex-diplomaat die het nauwelijks over de lippen kan krijgen om de daden van Hamas onomwonden te veroordelen’ is onjuist en beneden peil. Ook uw opmerking dat zij ‘Israël aanwees als de oorsprong van alle kwaad’ doet haar genuanceerde en belangrijke betoog geen recht. Het ‘ja maar’ van Van der Woude en vele anderen binnen ‘Links Nederland’ (‘Rechts Nederland’ zul je er niet op betrappen) was hoogst noodzakelijk en is dat nog steeds. Het is pijnlijk om te zien dat sommigen proberen deze stemmen te delegitimeren door ze te verwijten de slachtpartij van Hamas ‘wit te wassen’. Voor mensen die zich wél in het ‘ja maar’ kunnen vinden: teken de petitie waarin The Rights Forum politiek Den Haag oproept nú concrete actie voor een politieke oplossing te nemen: https://rightsforum.org/petitie/den-haag-maak-nu-werk-vrede-israel-palestina/

MartinSijes
MartinSijes28 okt. 2023 - 21:20

Niek Wiskerke schreef een goed artikel. Na lezing van de negatieve reacties die voorbij gaan waar Hamas qua religieuze ideologie voor staat geef ik hier een link naar de Engelse vertaling van dit herziene handvest. Voorzover ik kan nagaan, is dit de authentieke vertaling. Er staat inderdaad ergens in de tekst een paar woorden over samenleven met Joden. De geest van het handvest ademt echter haat tegen andersdenkenden in het algemeen en Joden in het bijzonder. Ik vind het een stuitende tekst die ik vergelijk met Mein Kampf. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp Ik heb in 55 jaar in Israel ben veel gesprekken gevoerd met Palestijnen, inclusief moslimbroeders waar Hamas mee verwant is. De reactionaire, religieus - fascistische , ultra reactionaire inhoud sluit helemaal aan bij wat ik in tientallen jaren heb leren kennen. Ik ben een linkse zionist. Niemand hoeft mij te vertellen in welke opzichten de Israëlische politiek onder invloed is gekomen van gevaarlijke politici als Ben Gvir en Smotrich. Ik ken Israël van binnenuit van haver tot gort en inmiddels kan ik de Palestijnse politieke verhoudingen ook goed inschatten. De blindheid bij veel tegenstanders van Israel voor waar Hamas voor staat, vind ik verbijsterend en tot op het bot afkeurenswaardig. Word eens wakker. En wat de huidige oorlog betreft: afgrijselijk. Maar ik zou niet weten hoe het vanuit Israël anders moet. Hamas moet als terreur organisatie worden vernietigd. Bovengronds en ondergronds.

8 Reacties
Vuurrood
Vuurrood29 okt. 2023 - 9:43

En je zou het niet verwachten maar weer is Bibi aan de macht. De zoveelste keer! Wie verkiezen deze oorlogsmisdadiger toch keer op keer? Wel, volgens mij, gewoon de Israëliërs! Ook de linkse zionist! Als jij vindt dat politici als Ben Gvir en Smotrich gevaarlijke mensen zijn waarom heb jij en al de andere linkse zionisten dit dan toegestaan? Waarom niet anders gestemd? Of zijn jullie toch niet met zovelen die de politiek van Bibi afkeuren?

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 10:36

Hoe verschilt het Israëlische leger van Hamas? De hele wereld buiten het westen weet hoe racistisch Israël is. Hoe donkerder hoe minder rechten. https://www.theguardian.com/world/2013/feb/28/ethiopian-women-given-contraceptives-israel

LaBou
LaBou 29 okt. 2023 - 11:17

"Ik ben een linkse zionist." Een aperte leugen. Zionist: ja zeker maar er is niets maar dan ook niets links te vinden in de reacties van deze reaguurder.

Max4
Max429 okt. 2023 - 13:18

@MartinSijes de reacties op deze site bevestigen nog een keer hoe raak het artikel van Niek Wiskerke eigenlijk is.

MartinSijes
MartinSijes29 okt. 2023 - 13:29

@vuurrood. Je vraagt waarop Nethanyahu een meerderheid heeft. Nethanyahu steunt op een meerderheid van 4 zetels op in totaal 120 zetels. 8 Arabische en Joodse progressieve zetels gingen naar Nethanyahu en zijn partners omdat de kiesdrempel op 5% ligt. Zo simpel is het. Israel is tot op het bot verdeeld. Die tegenstelling wordt uitgebuit door Nethanyahu cs. Voedingsbodem hiervan zijn het 120 jarige conflict, het koloniseren van Yehudah en Shomron, diepgaande verschillen tussen de meerderheid van Joden die uit Arabische landen en Iran afkomstig zijn en de westerse Joden. Religieus fanatisme. Bij verkiezingen vandaag zou Nethanyahu verliezen. Ik weet niet of dat zo blijft. De oorlog leidt tot radicalisering . Deze oorlog zou zo maar eens bijna een jaar kunnen duren met alle leed en economische en andere schade van dien. Dat leidt tot verharding. Hamas moet kapot. Dat staat voor voorop. Israel zal bijna alles in de strijd gooien. De humanitaire consequenties zijn even hartverscheurend als onvermijdelijk. Tienduizenden mensen zullen sterven. Als het er niet meer worden. Hamas heeft dit over de Palestijnen afgeroepen. Het moet Hamas, Hezbollah,Iran en onze andere vijanden duidelijk worden, dat wij in de 21e eeuw geen vervolgingen meer over ons heen laten komen zoals in de 19e eeuw in Rusland en Oekraïne en in de 20e eeuw door de nazis. Wij hebben leergeld betaald. Onze vijanden kunnen daar maar beter rekening mee houden.

Mark Huysman
Mark Huysman29 okt. 2023 - 19:13

“Ik ben een linkse zionist” Dat betekent: ik ben voor de verdrijving van het Palestijnse volk en voor de aanvallen op de burgerbevolking van Gaza en ook voor bezetting en kolonisatie van de Westoever (die ging immers ook door onder zgn ‘linkse’ Israëlische regeringen), maarrrrr…. ik ben tegen theocratisch en openlijk fascistisch zionisme want dat tast niet alleen de rechten van Palestijnen aan maar ook die van liberale Israëlische joden..

Little monster
Little monster30 okt. 2023 - 8:52

"MartinSijes de reacties op deze site bevestigen nog een keer hoe raak het artikel van Niek Wiskerke eigenlijk is." Wat ik eruit haal, mensen met nsb denkbeelden hebben nu een andere zondebok. Martin gaat niet voor niets niet in op het overduidelijk racisme in Israël.

MartinSijes
MartinSijes30 okt. 2023 - 13:18

Little monster"Martin gaat niet voor niets niet in op het overduidelijk racisme in Israël. " Ik ga in mijn reactie niet specifiek in op racisme in Israel. Als je mijn reacties leest, zie je dat ik Ben Gvir en Smotrich religieuze fascisten vindt. Voor de oorlog in Gaza is dat niet van belang. Ik gaf een.link naar het Hamas handvest. De terreur van Hamas past bij hun handvest. Hamas moet kapot. Racisme in Israel is hier niet relevant. Dit gaat om het bestaan van de Joodse staat. Zolang dat aan de gang is, is de strijdbijl binnen Israel tegen Nethanyahu terecht tijdelijk opgeborgen. Hamas kan alleen worden vernietigd zolang Joden eljaar niet bestrijden.

Johan Smeets
Johan Smeets28 okt. 2023 - 19:34

Deze reactie is verwijderd

2 Reacties
hartpine
hartpine28 okt. 2023 - 20:48

Zo heb ik deze column ook geinterpreteerd. Dat de meest reageerders hier overheen lezen, verbaast me behoorlijk.

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 20:51

"Wie hier een eenzijdig betoog leest is blind" Moeten we weer aan je vinger trekken joh.. ? Wat begrijp je niet aan het feit dat Israel een bezettingsmacht is, de reet afvegend aan VN-resoluties , aanklachten bij het Internationaal Strafhof wegens oorlogsmisdaden arrogant lachend terzijde schuift, want WIJ ZIJ ISRAEL en voor ons gelden andere regels, vanwege de Holocaust, je weet toch...door God uitverkoren ( dezelfde God die de Verenigde Staten uitgeroepen heeft tot Zijn Eigen Land ) en van alle volkeren die ooit geleefd hebben het meest en hardst geleden hebben? Blind zijn heeft als voordeel dat je andere zintuigen beter werken

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...28 okt. 2023 - 18:10

Sterke en rake column die hier niet bij een ieder in goede aarde zal vallen... Op dit forum zie je zich op microniveau voltrekken wat de auteur aankaart. Als je waarachtig links bent dien je onvoorwaardelijk pro-Palestina te zijn, sta je er iets genuanceerder in dan komen de linkse salafisten als de wiedeweerga uit hun holen om je van alles aan te wrijven. Sommigen hebben van de Palestijnse kwestie een waar levenswerk gemaakt. Kunnen moeiteloos alle VN-resoluties die Israel aan zijn broek kreeg foutloos reciteren, maar reppen met geen woord over alle mensenrechtenschendingen van Hamas en noch over de nietsontziende onderdrukkingspraktijken jegens haar eigen bevolking. Nog een aanvulling op uw artikel. De Franse sociologe Florence Bergeaud-Blackler heeft de these geponeerd dat de linkse hyperfocus op dit conflict gestoeld is op rabiate Westerse zelfhaat. Haat tegen onze seculiere, liberale, kapitalistische en individualistische samenleving. Israel is in deze theorie de representant van het Westen.

3 Reacties
JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 22:17

"Rabiate Westerse zelfhaat" is dat hetzelfde als "De Zelfhatende Jood"? "Sommigen hebben van de Palestijnse kwestie een waar levenswerk gemaakt" Waar halen ze het gore lef vandaan zeg?! Terwijl Nethanyahu en zijn bende voor het "Palestijnenvraagstuk" juist zo'n eenvoudige oplossing hebben.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...29 okt. 2023 - 10:06

@ Joost JK 'is dat hetzelfde als "De Zelfhatende Jood"?' Niet helemaal hetzelfde, maar er zijn wél parallellen te ontwaren. Ben trouwens ook geen fan van het havikenbewind aldaar.

Mark Huysman
Mark Huysman29 okt. 2023 - 19:59

@Nou ja, kijk... Wie of wat is in jouw ogen 'een zelfhatende jood'

Satya
Satya28 okt. 2023 - 17:28

Morgen een artikel die het koloniseren van Afrika goed praat? Wat voor misdaden tegen de menselijkheid gaat deze man nog meer proberen recht te praten. Walgelijk.

14 Reacties
hartpine
hartpine28 okt. 2023 - 20:49

Deze reactie is verwijderd

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 20:56

In het artikel wordt juist het goedpraten van misdaden bekritiseerd.

Johan Smeets
Johan Smeets28 okt. 2023 - 23:10

Deze reactie is verwijderd

tinekea2
tinekea229 okt. 2023 - 7:30

ja, er zal eens iemand iets redelijks zeggen, dan halen we gewoon afrika er bij.

Clara01
Clara0129 okt. 2023 - 8:07

Lees hier geen goedpraten van misdaden tegen menselijkheid in maar juist het tegenovergestelde.

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 9:21

Deze reactie is verwijderd

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 9:23

Kolonialisme Tineke, het afpakken wat van anderen is.

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 9:25

"Lees hier geen goedpraten van misdaden tegen menselijkheid in maar juist het tegenovergestelde." Kolonialisme is een misdaad tegen de menselijkheid.

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 9:26

Deze reactie is verwijderd

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 9:30

"mag je uitleggen waar de Hebreeuwse taal van de joden vandaan komt" Geen argument om andere mensen hun grond af te pakken. "dat het niet waar is dat joden al duizenden jaren geleden hun wortels er hebben" Geen argument om andere mensen hun grond af te pakken. Met jouw redenatie hebben nogal wat Afrikaanse stammen recht om massamoord te plegen op andere stammen. Dat je werkelijk met dit idiote verhaal komt.

weereenmening
weereenmening29 okt. 2023 - 11:23

@Little monster "Kolonialisme Tineke, het afpakken wat van anderen is." Wie weet hoe de wereld eruit had gezien zonder de kolonisatie van bijvoorbeeld Noord Amerika. In Europa zuchten we dan of onder de juk van nazi Duitsland of onder de juk van communistisch Rusland. Geen prettig vooruitzicht dus.

Johan Smeets
Johan Smeets29 okt. 2023 - 11:55

Deze reactie is verwijderd

Little monster
Little monster29 okt. 2023 - 14:14

"In Europa zuchten we dan of onder de juk van nazi Duitsland of onder de juk van communistisch Rusland." Misschien wel, zullen we nooit weten. Misschien heerste in Noord Amerika dan nu een of andere genocidale indianenstam of hadden ze een goede vorm gevonden samenleven makkelijker te maken, kan natuurlijk twee kanten op. Er zit een verschil voor mij in hoe lang het geleden is. Volgens mij zouden we het veel meer over onschuldige burgers aan beide kanten moeten hebben. Het maakte op mij iig veel indruk de vele posters die ik heb gezien in Berlijn, ook in gesundbrunnen, van de ontvoerde mensen. Kan daar absoluut geen rechtvaardiging om Israël een vrijbrief om burgers te vermoorden in zien. Wil je oplossingen moet je de oorzaken van radicalisering goed bekijken. Al Shabaab groeit altijd als Amerika weer onschuldige mensen heeft gebombardeerd. Die realiteit te verdrukken zoals deze schrijver doet is dom als je echt in oplossingen geïnteresseerd bent. Vrij naar Noam Chomsky wil je terreur beëindigen moet je stoppen met er aan mee te doen. Vind het artikel erg slecht onderbouwd en helaas hetzelfde soort zelfbedrog bevatten als wat in Rusland met de zwarte honderden begon en in de holocaust eindigde. Nooit weer, ook niet op moslims. Joop Soesan gelezen? Vind dat moslim ondernemers in Nederland moeten worden geboycot. Vind dat nog erger als een herdenking die niet kan doorgaan. Waar is de ophef? Kristallnacht was het resultaat, het begon zo.

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 6:53

"In het artikel wordt juist het goedpraten van misdaden bekritiseerd." Nee, het artikel bekritiseert het veronderstelde goedpraten van het hamas-optreden door links en bagatelliseert de Israëlische bijdrage aan het conflict.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 17:17

"Uit onbehagen daarover heb ik in elk geval een bijdrage overgemaakt aan het CIDI ter ondersteuning van hun billboard-actie gericht op de slachtoffers van Hamas." Geef dan liever aan echte hulporganisatie ipv een organisatie die deels als Israelische propaganda machine opereert.

JohnVKR
JohnVKR28 okt. 2023 - 16:49

Ik citeer de secretaris-generaal van de VN: "It important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum." Het is een leugen wanneer wordt gesteld dat links de daad van Hamas niet afkeurt, maar het is doelbewuste misleiding als je deze aanslagen niet plaatst binnen de context van 75 jaar bezetting en onderdrukking. Eenieder die 75 jaar bezetting en onderdrukking verdedigt en goedpraat staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Hoewel het zwart/wit onderscheid tussen links en rechts steeds verder vervaagt, verwacht ik van traditioneel links dat het zich uitspreekt wanneer er sprake is van bezetting, onderdrukking, racisme, apartheid, fascisme, etnische zuivering, genocide, oorlogsmisdaden. Van traditioneel links verwacht ik dus dat het zich uitspreekt tegen de misdaden van de staat Israël. Dat mensen zich scherper uitspreken tegen de misdaden van Israël dan tegen de misdaden van sommige andere landen heeft een hele duidelijke oorzaak. Israël is door 'ons' gesticht, 'ons' probleem van antisemitisme, 'onze' genocide op de joden, dachten 'we' goed te kunnen maken door het Palestijnse volk hun land te stelen. 'Wij' zijn schuldig aan de nakba, 'wij' zijn schuldig aan de oorlogsmisdaden van Israël, en 'wij' zijn dus ook schuldig aan de reactie daarop van Hamas, een beweging die door Israël zelf alle ruimte heeft gekregen met als doel verdeeldheid te zaaien tussen Palestijnen onderling om een zelfstandige Palestijnse staat te helpen voorkomen.

3 Reacties
weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 18:57

De mens heeft al een erfzonde sinds Adam en Eva de appel uit de boom pakten. Daar kan onze schuld aan de genocide, de oprichting van de staat Israël, de nakba , de slavernij en waarschijnlijk al het onheil in de wereld ook nog wel bij.

Clara01
Clara0129 okt. 2023 - 8:13

Ook dat is maar een willekeurig gekozen tijdspad. Als je nog verder terug gaat in de geschiedenis woonde er vast wel een volk of stam die juist weer door de Palestijnen verdreven zijn. Blijven omkijken in haat ipv bouwen aan je toekomst brengt geen enkel volk iets goeds.

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 17:23

@weereenmening "De mens heeft al een erfzonde sinds Adam en Eva de appel uit de boom pakten" Ja, en Jezus liep over het water, en is gestorven voor onze zonden. Ik begin je mensbeeld steeds meer te begrijpen.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:17

Er zijn linkse mensen diende acties van Hamas goedpraten, zo niet steunen. Net zoals er rechtse mensen zijn die de oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en kolonisatie door Israel goed praten, zo niet steunen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die beseffen dat het niet het een of het andere is. Mensen aan rechter en linke zijde die onacceptabele acties van zowel Israel als Hamas zonder mitsen en maren veroordelen.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 16:28

@ Volrin Jij schrijft: Gelukkig zijn er steeds meer mensen die beseffen dat het niet het een of het andere is. Ik zie weinig bevestiging van deze stelling. Dit artikel en de reacties daarop laten zien dat er grote aantallen rechtse mensen zijn die de oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en kolonisatie door Israel goed praten en steunen. Ik zie eigenlijk nooit, niet op deze site, niet in andere media en niet door rechtse politici het standpunt ingenomen worden dat israel de mensenrechten van de palestijnen verkracht, de twee staten oplossing onmogelijk heeft gemaakt en structureel oorlogsmisdaden pleegt door de palestijnse bevolking te terroriseren. Je reactie is een poging de nuance te zoeken. En dat is op zich goed. Maar er is hier geen nuance. Er is niet een beetje rechts gelijk en een beetje links gelijk. Israel is verantwoordelijk voor het in stand houden van een vicieuze cirkel van geweld en dood. En de afgelopen dagen heeft het israelische leger is er voor gezorgd dat we over een paar jaar naar de volgende ronde kunnen kijken. Israël doet er alles aan om zoveel palestijnen te vermoorden dat er altijd wel een paar duizend te vinden zijn die israëlische burgers willen vermoorden.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 17:03

@Daan U vergist (zoals ik zelf ook wel eens doe) deze site voor een representatieve afspiegeling van de NLse bevolking.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 17:04

Addendum: Ik heb het nergens over links of rechts gelijk. Ik probeerde juist duidelijk te maken dat dit conflict niet zo simplistisch over links en rechts te verdelen valt.

SintNico
SintNico28 okt. 2023 - 17:15

@DaanOuwens Ik ben het niet met je eens. In mijn ogen is het de van oorsprong antisemitische Islam religie/ideologie, die gebaseerd is op angst, schaamte en schuld, die een oplossing onmogelijk maakt. De Hamas is, zoals ze zelf schrijven in hun manifest (zoek het op), niet geïnteresseerd in welke oplossing dan ook, het enige wat ze interesseert is het uitroeien van de staat Israël en alle joden.

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 21:07

"De Hamas is, zoals ze zelf schrijven in hun manifest (zoek het op), niet geïnteresseerd in welke oplossing dan ook, het enige wat ze interesseert is het uitroeien van de staat Israël en alle joden." De laatste versie van dat handvest vervangt alle vorige versies en is daarmee geldig. Daarin staat niets over het uitroeien van "alle joden". En ultraorthodoxe joden hebben meerdere malen aangeven alle Palestijnen te willen verwijderen, op wat voor manier dan ook. Deze mensen zijn een snel groeiende minderheid in Israel die meer en meer de politiek gijzelen en zij zijn het die niet aan enig andere oplossing wensen mee te werken.

Volrin
Volrin29 okt. 2023 - 6:59

@SintNico "@DaanOuwens Ik ben het niet met je eens. In mijn ogen is het de van oorsprong antisemitische Islam religie/ideologie, die gebaseerd is op angst, schaamte en schuld, die een oplossing onmogelijk maakt." Diezelfde cultuur bestaat evengoed in het Jodendom. De Islam is daar niet voor niks uit voort gekomen. " De Hamas is, zoals ze zelf schrijven in hun manifest (zoek het op), niet geïnteresseerd in welke oplossing dan ook, het enige wat ze interesseert is het uitroeien van de staat Israël en alle joden." In plaats van te eisen dat anderen uw werk voor u doen, zou u zelf het bewijs voor uw stelling moeten leveren. Daarnaast, voor de zoveelste keer, Hamas =/= Palestijnen, nog vice versa.

DaanOuwens
DaanOuwens29 okt. 2023 - 8:10

@ SintNico Jij schrijft: @DaanOuwens Ik ben het niet met je eens. In mijn ogen is het de van oorsprong antisemitische Islam religie/ideologie, die gebaseerd is op angst, schaamte en schuld, die een oplossing onmogelijk maakt. Kortom je ontkent dat israel de mensenrechten van de palestijnen verkracht, de twee staten oplossing onmogelijk heeft gemaakt en structureel oorlogsmisdaden pleegt door de palestijnse bevolking te terroriseren. En gaat dan een beetje neuzelen over een manifest dat door hamas is aangepast terwijl jij verwijst naar een oude versie. Het is overigens deze gewetenloze domheid die jouw tekst laat zien die maakt het het moorden eindeloos kan voortgaan.

Jan Man
Jan Man28 okt. 2023 - 15:46

Genuanceerd stuk, dat hebben we meer nodig. Zie ook: https://www.theguardian.com/world/2023/oct/24/yuval-noah-harari-backs-critique-of-leftist-indifference-to-hamas-atrocities

Rs75
Rs7528 okt. 2023 - 15:38

Knap van de redactie dat zij dit artikel op Joop plaatsen. Ik vind dat de schrijver hier behoorlijk de spijker op zijn kop slaat en gezien sommige reacties wordt dit alleen maar bevestigd

Eriksen
Eriksen28 okt. 2023 - 15:07

Goed verhaal. De reacties laten zich echter al raden.

Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 14:41

Hamvraag is of mensen in individuele mensenrechten of in groepsmensenrechten geloven. In Westerse landen zoals Israël gelden individuele mensenrechten; godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrije pers, vrije verkiezingen, vrijheid van organisatie, etc. Zo zijn alle mensenrechten gewaarborgd, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, gender, etc. In anti-Westerse kringen predikt men liever "groepsmensenrechten", ook wel "identiteitspolitiek". Daarin worden hele bevolkinsgroepen collectief als "slecht" of "slachtoffer" ingedeeld. Een ingewikkelde klus omdat een echt mens meer is dan alleen geslacht, huidskleur, religie en gender. En discutabel omdat er in elke bevolkingsgroep goede en slechte mensen zitten; alsook daders en slachtoffers. De meeste mensen zijn trouwens een beetje van allebei. En deze indeling negeert de realiteit van bijvoorbeeld Afrikaanse slavenhouders, of blanke slaven (oa Barbarijse zeerovers). Maar het is vooral een heilloze weg omdat bij collectieve schuld ook collectieve straffen mogelijk worden. Ineens is een zesjarig kind dat vingers afgesneden en ogen uitgestoken wordt geen slachtoffer; maar dader. Want joods.

2 Reacties
Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:19

"In Westerse landen zoals Israël gelden individuele mensenrechten; godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrije pers, vrije verkiezingen, vrijheid van organisatie, etc. Zo zijn alle mensenrechten gewaarborgd, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, gender, etc." Gewoonweg niet waar. In Israel hebben Joden het recht op terugkeer, anderen niet. Ook op andere manieren worden Israelische Palestijnen als 2erangs burgers behandeld.

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 21:10

"In Westerse landen zoals Israël gelden individuele mensenrechten; godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrije pers, vrije verkiezingen, vrijheid van organisatie, etc. Zo zijn alle mensenrechten gewaarborgd, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, gender, etc." Bewijs dat maar. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat je dat niet kunt: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/10/27/spoedcursus-israel-palestina/

pahan
pahan28 okt. 2023 - 14:36

Het verzamelen van slachtoffers is niet voorbehouden aan links. Het cultiveren, institutionaliseren en verheerlijken van slachtofferschap wel. Tegen alle verhoudingen in, niet vatbaar voor enige vorm van nuance omdat een bij slachtoffer een dader hoort. En dat is een snoepje dat je niet kan laten liggen natuurlijk.

4 Reacties
Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:20

"Het cultiveren, institutionaliseren en verheerlijken van slachtofferschap wel. " Dan heeft u nog nooit een speech van Baudet gehoord. Of denkt u dat hij en de FvD links zijn?

pahan
pahan28 okt. 2023 - 19:45

@Volrin, Bedankt voor de aanvulling, ik was inderdaad wegkijken, ontkennen en de beroemde whataboutism reflex vergeten te noemen.

Volrin
Volrin29 okt. 2023 - 7:01

@pahan Uw wanhopige poging om feiten die uw bewering ontkrachten te ontwijken, staat genoteerd. Nergens in mijn reactie heb ik iets ontkent of van weg gekeken of een whataboutisme geplaatst. Ik heb uw bewering dat slachtofferschap iets inherent en exclusiefs links is ontkracht met een voorbeeld dat daar tegenin gaat.

pahan
pahan29 okt. 2023 - 10:00

@Volrin, Ik was toch al voor je aan het googelen dus vooruit: 'jamaarBaudet' Whataboutism, soms vernederlandst tot whataboutisme, ook bekend als whataboutery, is een drogreden waarmee iemand de beschuldiging van een misstand niet weerlegt, maar zijn of haar opponent er met een retorische vraag What about ...? (Hoe zit het met ...?) van beticht schuldig te zijn aan een andere ernstige misstand. (Wikipedia)

MG1968-2
MG1968-228 okt. 2023 - 14:36

Wat een onzin... Zowel hamas als de israelische regering zijn extreem rechtse partijen die beide teeeorsitsch acteren en het fijn vinden dat burgerslachtoffers 'van de andere kant' het leven laten. En hoe gruwelijker hoe beter. Geen enkel verschil tussen het ene of het andere extreem rechts. Links ondersteund geen extreem rechts of terroristen dus ik zou niet weten waar de mythe of de spagaat of het dilemma zit. Links ondersteund de palestijnen en de israeli. Degene die slachtoffer zijn en geen dader. De burgerbevolking.

10 Reacties
Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 15:04

Israëlische soldaten die oorlogsmisdaden begaan zijn gewoon strafbaar in Israël. Filmpjes met martelingen en executies zoals isis en hamas die maakten van hun slachtoffers zijn er niet van Israëlische soldaten. Israël is het enige oorlog voerende land ter wereld dat burgerslachtoffers bij de tegenpartij probeert te voorkomen met pamfletten en "roof knocks". Wat je zegt is dus simpelweg onjuist. Bovendien vergeet je wie deze gevechtsronde is begonnen. Als de Koerdische PKK dit zou flikken in Turkije dan zou Turkije heel Koerdistan plat bombarderen. En dan zou niemand in Europa Turkse vlaggen verwijderen en Turkse kinderen van school pesten.

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 16:17

"Israëlische soldaten die oorlogsmisdaden begaan zijn gewoon strafbaar in Israël" Geef dan maar de bronnen waar staat dat die soldaten berecht én veroordeeld worden. Dat kan de reaguurder niet want die bestaan niet omdat dat niet gebeurd. Integendeel: sommige politici zeggen zelfs hardop dat die soldaten een lintje verdienen voor hun aktie. En zo is de rest van zijn betoog ook niets meer dan onzin.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:21

@Awesomo "Israëlische soldaten die oorlogsmisdaden begaan zijn gewoon strafbaar in Israël. " Niet als die oorlogsmisdaden beleid van de eigen regering is.

MG1968-2
MG1968-228 okt. 2023 - 16:22

Israëlische soldaten die oorlogsmisdaden begaan zijn niet strafbaar want zo worden niet individueel begaan en in opdracht waarbij het gevolg ook door de individuele soldaat niet te overzien zijn. Nederlandse bombardementen op burgers hebben geen consequenties voor de individuele militairen maar Nederland als geheel neemt wel verantwoordelijkheid. Israël doet dat nimmer. Jij schetst alsof Israël opereert als een modern westers land dat mensenrechten en oorlogsrecht respecteert. Dat is niet zo. En wie de ronde begon is niet relevant. Het neemt de eigen verantwoordelijkheid niet weg. Je voorbeeld van de pkk wil ik uitbreiden naar wat Rusland zou doen als russische burgers dit zouden flikken. Het is niet voor niets dat je je spiegelt aan andere landen die niets met mensenrechten hebben en je heb net indirect erdohans reactie op de Koerden van jou goedkeuring voorzien. En eigenlijk ook die andere agressor Rusland. Twee terroristische actoren. @awesome. En jij ondersteunt er eentje. Israël probeert geen burgerdoden te voorkomen. Met de verhouding burgerdoden-hamasstrijder is de burger doelwit en de strijder (welkom maar toch) collateral.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:23

@Awesomo "Bovendien vergeet je wie deze gevechtsronde is begonnen" Two wrongs dont make a right. De aanval van Hamas was vreselijk en onacceptabel. Tegelijkertijd is Israel verantwoordelijk voor haar eigen gedrag.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans328 okt. 2023 - 18:28

Voor la Bou Hier het verhaal van de soldaat die werd veroordeeld omdat hij een gewonde terrorist doodschoot. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/21/israelische-soldaat-krijgt-x-aantal-jaar-cel-voor-doodschieten-palestijn-a1546962

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 21:16

Uit de link van akkermans: [De Israëlische militair Elor Azaria moet achttien maanden de cel in voor het plegen van doodslag op een Palestijn. ] Kortom, akkermans denkt dat hij wat heeft maar het is niets. 18 maanden omdat het te duidelijk was wat hij deed, voor iets waar normaal tot 20 jaar voor staat. En dan nog: het is maar één geval.

Volrin
Volrin29 okt. 2023 - 7:02

@Frans Dat doet niks om de vele gevallen van oorlogsmisdaden door Israël te laten verdwijnen.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 okt. 2023 - 8:30

@Volrin Ik toon aan dat laBou het bij het verkeerde eind heeft. Ik beweer niet dat Israel alle misdaden vervolgt. Maar ik heb aan de andere kant ook nog geen Hamas bestuurder gezien die afstand neemt van 7 oktober. Integendeel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 9:57

Nederland nam tenslotte verantwoordelijkheid voor de F-16-aanval op een (vermeende?) IS-bommenfabriek in Irak die een grote onvoorziene explosie tot gevolg had waardoor burgerslachtoffers vielen. Procedures voor compensatie op individueel niveau zijn nog gaande.

JasDon
JasDon28 okt. 2023 - 14:15

Deze reactie is verwijderd

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 14:02

2) De grootste denkfout van Karl Marx was dat hij de wereld als zero sum game benaderde. De welvaart in de wereld is sterk toegenomen, zeker geen zero sum game dus. Dit komt vooral door wetenschappelijke ontwikkelingen. En de focus in Palestina moet zich ook gaan richten op verbetering van de welvaart van het individu. Dit in plaats van eerherstel in de vorm van het terugkrijgen van een stuk land. Het overdragen van land kan zeker een onderdeel zijn maar het doel moet zijn dat de Palestijnse bevolking een menswaardig bestaan krijgen. Een belangrijke eerste stap zouden herstel van de rechtstaat en democratie in Palestina moeten zijn. Combineer dit met financiële steun vanuit het westen en een perspectief op een menswaardig bestaan voor het individu in Gaza moet haalbaar zijn.

8 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 okt. 2023 - 16:00

Weereenmening, Land is wel een zero sum game. Tenminste, zo lang ze in de Levant niet aan inpoldering gaan doen.

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 17:40

@Kees van Bemmelen Land op zich heeft geen waarde. Het krijgt waarde door de mensen die er leven. De migratie naar Nederland bijvoorbeeld zorgt er niet per definitie voor dat de huidige inwoners iets verliezen. Geen zero sum game dus.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 okt. 2023 - 22:20

weereenmening, Ik dacht (maar ik ben geen expert) dat het bij een zero sum game ging om iets waar maar een eindige hoeveelheid van is, zodat de winst van de een ook het verlies van de ander was. In jouw voorbeeld ben ik persoonlijk niet per se mijn woonruimte kwijt als een ander hier naar toe migreert en een huis krijgt. Maar er is de facto wel minder land beschikbaar voor bewoning/natuur/wat dan ook. Tenzij we bij maken natuurlijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 10:01

Gaza is niet levensvatbaar als stadsstaat.

weereenmening
weereenmening29 okt. 2023 - 10:43

@DanielleDefoe Ik denk ook dat Gaza vrij dichtbevolkt is.De bevolking is sterk gegroeid in korte tijd. Daarom zou emigratie van een deel van de bevolking een oplossing kunnen bieden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 10:51

Natuur heeft ruimte nodig. Als gevolg van meer humane bewoners is de wilde fauna & flora wereldwijd aan de verliezende hand. Dat valt te betreuren om diverse redenen.

weereenmening
weereenmening29 okt. 2023 - 11:11

@Kees van Bemmelen "dat het bij een zero sum game ging om iets waar maar een eindige hoeveelheid van is, zodat de winst van de een ook het verlies van de ander was." Dat is inderdaad de definitie. Maar in de praktijk werkt een samenleving niet zo. Uiteraard is het zo dat indien iemand letterlijk in je huis gaat wonen jij iets verliest. In de praktijk echter is het meestal zo dat iemand naast je gaat wonen. Die begint dan een bakker, en dan hoef jij niet meer elke dag brood te bakken. Je kan dan meer tijd steken in je beroep en jij wordt dus ook productiever. Dit terwijl het stuk land waarop die persoon is gaan wonen daarvoor eigenlijk geen toegevoegde waarde had, hoogstens sentimentele waarde. Een maatschappij is geen zero sum game omdat mensen uit het niets waarde kunnen creëren. Resources worden opgewaardeerd waardoor ondanks hun beperkte voorraad, het totale nut veel groter wordt en er veel minder van nodig is om hetzelfde doel te bereiken. Dit was iets wat Karl Marx niet had voorzien omdat de industriële revolutie nog niet echt was begonnen. Landeigenaren behandelden arbeidskrachten als slaven en investeerden niet in groei en innovatie. Dat was inderdaad een voorbeeld van een zero sum game.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 11:30

Verlies aan biodiversiteit heeft meer impact dan alleen het veroorzaken van negatieve gevoelens.

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 14:00

1) Een Marxistische benadering van de wereldorde is zeer verleidelijk. Een belangrijke eerste stap hierbij is dat je de wereld in klassen indeelt. De groep die in een benarde positie zit is de onderdrukte groep en de welvarende groep is de onderdrukker. De ongelijkheid verklaren vanuit het principe van de zero sum game is hierbij het ogenschijnlijk sterkste argument. Ook bij het Palestijnse conflict zie je deze argumentatie. Indien er een Joodse settler gaat wonen op de west bank betekent dit per definitie dus een in gelijk mate van verlies voor een bepaalde Palestijnse familie. Nu de ene groep de onderdrukker is en de andere groep de onderdrukten, worden de daden van de ene groep ook automatisch slecht en de daden van de andere groep ook automatisch goed. Dit is vrij makkelijk vol te houden door te stellen dat de daden van de onderdrukte groep het gevolg zijn van de onderdrukking die ze ondergaan. En de daden van de onderdrukker het gevolg van de slechtheid van de onderdrukker. Daarmee is er eigenlijk ook geen grens meer aan de mate van geweld die de onderdrukte partij mag uitoefenen teneinde zich te bevrijden. In de basis zijn de uitwerking van het Marxisme min of meer hetzelfde als die van het fascisme. Alhoewel het startpunt van beide in grote mate verschillen, eindigen ze in het legitimeren van geweld en het ondergeschikt maken van het grotere belang aan dat van het individu.

3 Reacties
LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 16:19

Wat heeft Marx te maken met oorlogsmisdaden zoals die op dit moment worden gepleegd door het idf?

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 17:41

@Labou Lees deel 2 en je krijgt hierop antwoord.

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 21:18

deel 2 gelezen en het antwoord is nergens te vinden. Ik neem dus aan dat de schrijvert het zelf niet weet maar het klonk wel leuk.

EricDonkaew
EricDonkaew28 okt. 2023 - 13:59

Een Ander Joops Geluid.

6 Reacties
LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 16:20

Kinderachtig (de d en de p zitten nogal ver uit elkaar, dus ik neem aan aqn dat deze "verschrijving" bewust is).

EricDonkaew
EricDonkaew29 okt. 2023 - 0:32

@Bou ---------------------------- Dat heb je goed aqngenomen.

C1953
C195329 okt. 2023 - 11:33

LaBou 28 okt. 2023 - 18:20 Kinderachtig (de d en de p zitten nogal ver uit elkaar, dus ik neem aan aqn dat deze "verschrijving" bewust is). Hier zie je maar weer, humor is voor links niet weggelegd

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 6:58

Het gevoel voor humor van rechts ten koste van anderen ligt me inderdaad niet.

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 16:00

@C1953 Niet als je denkt dat het "humor" is als je mensen tot vervelens toe vraagt om aan je vinger te trekken

JoostJK
JoostJK30 okt. 2023 - 21:15

Deze reactie is verwijderd

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 13:56

Overigens opmerkelijk dat de auteur de mythe van een "Joods-Christelijke" Europese cultuur niet even meeneemt in zijn betoog.

2 Reacties
Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 16:13

De auteur neemt de mythes van het vredige al-andaluz of de Inca eindtijdvoorspelling ook niet mee in zijn betoog. Kennelijk gaat de column over een heel ander onderwerp.

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 17:31

@awesom-o Bedoel je dat ik de column niet heb gelezen, of gewoon in het algemeen dat ik niet weet waarover ik praat? De auteur heeft het over zijn christelijke achtergrond , zijn studententijd waarin hij de "Linkse Mythe Over Israel als Bron van Alle Kwaad" ontwaarde. Terwijl hij zelf waarschijnlijk meer van de mythe van "Een Joods-Christelijke Traditie" was, immers, het waren de Europese Christenen die de Europese Joden in hun schuikelders lieten. Of Zoiets. ( Lees in The Invention Of The Jewish People, van de Joods-Israelische historicus Shlomo Sand hoe die "liefde" is ontstaan, of lees het bij Luther ) maar dat terzijde

JaapBo
JaapBo28 okt. 2023 - 13:55

Dat mensen terreurdaden van Hamas volgens Wiskerke niet hard genoeg afkeuren betekent niet dat ze ze goedkeuren. Dat lijkt me onzin. Verder is Hamas natuurlijk geboren ala reactie op de Israëlische kolonisatie en bezetting, die nog steeds doorgaat. Palestijnen hebben recht zich te verzetten, maar miet met terreur. Maar het hypocriete van dit verhaal is dat Wiskerke niks zegt van al die mensen die steeds de ogen sluiten voor Israëlische misdaden. Als Hamas niks doet kijkt iedereen weg, en gaat Israël rustig door met onderdrukken en etnisch zuiveren. En dan door Palestijns geweld praat men er ineens wel over, maar de Israëlische wraak cq wrede onderdrukking en kolonisatie moeten de Palestijnen daarvoor wel ondergaan.

1 Reactie
Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 16:21

Deze reactie is verwijderd

hgroen2
hgroen228 okt. 2023 - 13:37

De linkse partijen in het buitenland heb ik geen zicht op, maar hier in Nederland is het terrorisme door Hamas breed en duidelijk veroordeeld door linkse partijen en organisaties. Dus de bewering van de auteur slaat de plank mis. Het is elke keer hetzelfde. Zodra partijen de nuance zoeken worden ze keihard veroordeeld dat niet zwart-wit denken. Daarnaast vergeet de auteur dat eenieder die ook maar een moment de nuance zoekt in dit conflict, meteen overladen wordt met aantijgingen van antisemitisme. Daardoor wordt de inhoudelijke discussie elke keer doodgeslagen. Geen woord daarover door de auteur. Dus een heel epistel dat vanaf de eerste zin, duidelijk naar een kant over helt.

2 Reacties
Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 15:14

In de column staat toch een duidelijke reeks voorbeelden van linkse personen en clubjes die geen afstand namen van die pogrom. Sterker nog, Timmermans en Klaver werden er vanuit de eigen partij op aangesproken dat zij daar wèl afstand van namen. Dit gaat ook veel verder dan die moordpartij wel of niet veroordelen. Na de bloedbaden in de Parijse Bataclan en Manchester Arena vond niemand in NL het aanstootgevend om Franse of Britse vlaggen op te hangen. Het ophangen van een Israëlische vlag is echter wèl onmogelijk, net als met keppeltjes over straat lopen. Posters van ontvoerde kinderen worden verscheurd, en de politie vraagt deelnemers aan een stille tocht om Israëlische vlaggen of spandoeken te verbergen voor ze huiswaarts gaan. Joodse scholen en instellingen moeten dicht of worden bewaakt; joodse leerlingen veranderen van school.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:53

@Awesomo Klaver en Timmermans werden bekritiseerd omdat zij zich blind achter Israel schaarden. Wbt de Israelische vlag, Fr en GB zijn niet actief aan het koloniseren, noch een heel gebied als openlucht gevangenis aan het behandelen. M.a.w. u vergelijkt appels met peren.

Geer1
Geer128 okt. 2023 - 13:25

Hamas wil geen twee staten. Het verfoeilijke "from the river to the sea" dat we nu ook in Nederland horen. Oftewel, holocaust 2.0. Dat wil Hamas. Een tweestaten oplossing betreft dan ook enkel de andere kant: Westbank. En die staat zal niet zuiver Palestijns zijn, maar gedeeld met Joden die er nu in grote getalen wonen. Maar Israel zelf is ook niet een "zuivere" joodse staat.

2 Reacties
LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 16:25

Correctie: Israël wil geen twee staten. En Israël heeft dat ook meerdere keren luid en duidelijk uitgesproken. En heeft dat inmiddels de facto al lang onmogelijk gemaakt. Daar heeft hamas niets mee te maken.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:55

Die Joodse nederzettingen in Israel zijn illegaal. En Israel presenteerd zich juist als etnisch Joodse staat waarin niet-Joden niet dezelfde rechten hebben en met name Arabieren als 2erangsburgers behandeld worden.

Vuurrood
Vuurrood28 okt. 2023 - 13:19

Schrijver dient hoognodig zijn ethisch kompas te herijken! Een schotschrift vol aannames, halve en hele leugens met slechts een doel. Vanuit zijn achtergrond geredeneerd links gedachtengoed, linkse idealen en linkse mensen in diskrediet brengen. Schaamteloos gebruikt schrijver daarvoor de gruwelijkheden die nu in Gaza plaats vinden en de gruwelijkheden die plaatsgevonden hebben. Uiteraard heeft schrijver een bijdrage overgemaakt aan het CIDI, ook een instelling welke nooit te beroerd is om misdragingen van Israël te verzwijgen en misdragingen van o.a. Hamas luidkeels uit te venten. Met geen woord geeft schrijver het idee dat hij weet heeft van 75 jaar onderdrukking, uitbuiting en vernedering gepleegd door Israël op de gewone Palestijnse bevolking! Kortom, dit schrijven is niets anders dan onvervalste CIDI propaganda!

1 Reactie
Awesom-O
Awesom-O28 okt. 2023 - 16:23

Kun je een concreet voorbeeld van al je beschuldigingen geven? Niet?

Miss Piggy
Miss Piggy28 okt. 2023 - 13:19

Ik kan het hier alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Een groot gedeelte van Links laat zich de laatste weken zich van haar slechtste of meest naïeve kant zien. We zien gigantische demonstraties voor het lot van de Palestijnen. Uiteraard ben je vrij je daarbij aan te sluiten, als het je zo aangaat. Maar waar waren deze demonstraties direct na de bloedige en wrede aanslagen op 7 oktober? Van veel (extreem) Linkse prominenten zagen we vooral een schoorvoetend bericht dat het erg was. Maar ook veel ijskoude en inhumane berichten waarin Hamas werd toegejuicht. Variërend van berichten dat 'een tiental vermoorde hipsters het wel verdienen, want het was op bezet gebied,' tot aan het gelijk trekken van Hamas met het ANC van Mandela. En waar is Links bij het toenemende antisemitisme in het gehele Westen? Uiteraard mag je zorgen maken om het pleit van de Palestijnse bevolking in Gaza. Maar besef dat er tienduizenden burgers in ons eigen land zijn die zich niet meer veilig voelen. En dit is in Duitsland, het VK, Frankrijk, de VS, noem het maar op niet anders. Tot slot is er ook de naïviteit, wat het beste wordt weergeven door de bizarre 'Queers for Palestine'

1 Reactie
JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 16:38

@Miss Piggy "Maar ook veel ijskoude en inhumane berichten waarin Hamas werd toegejuicht. Variërend van berichten dat 'een tiental vermoorde hipsters het wel verdienen, want het was op bezet gebied,' tot aan het gelijk trekken van Hamas met het ANC van Mandela" Ik heb niemand op deze site dat soort opmerkingen zien maken.

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 13:10

"Het is onverdraaglijk als wereldwijd progressief denkende mensen en bewegingen weigeren de perverse ideologie en daden van Hamas c.s. zonder mitsen of maren, zonder wegkijkende omwegen aan zoveel mogelijk schandpalen te nagelen" Lijkt mij even onverdraaglijk als wanneer wereldwijd conservatief denkende mensen en regeringen weigeren de perverse ideologie van Nethanyahu en z'n bende zonder mitsen en maren aan zoveel mogelijk schandpalen te nagelen Wie wast er nu eigenlijk wat wit?

3 Reacties
Willem van der Decken
Willem van der Decken28 okt. 2023 - 13:21

‘Ja, maar…’

LaBou
LaBou 28 okt. 2023 - 16:29

Inderdaad: "ja, maar". En dat is iets waar de van der deckens hier nou nooit bij stil willen staan. Die willen maar één ding: de Palestijnen moeten weg, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Die kijken niet op een paar dode Palestijnen meer of minder.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 16:57

@Willem Het is niet 'ja, maar', het is 'ja en'. Beide zijn namelijk waar, de auteur bekommert zich maar om een van de twee.

Satya
Satya28 okt. 2023 - 13:05

Deze reactie is verwijderd

DanielSchie
DanielSchie28 okt. 2023 - 13:00

Dat dit genuanceerde artikel op Joop terecht is gekomen schetst mijn verbazing. Desalniettemin mag er ook een ander geluid gehoord / gegeven worden. Complimenten voor het artikel en de redactie van Joop!

6 Reacties
Vuurrood
Vuurrood28 okt. 2023 - 13:38

Dat jij dit een genuanceerd artikel vindt schetst mijn verbazing! Het is niet eens een ander geluid maar een smadelijke poging linkse en progressieve mensen in diskrediet te brengen!

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 14:04

Een Ander Joods Geluid, mag dat ook van het CIDI? Of zijn dat "zelfhatende joden"?

weereenmening
weereenmening28 okt. 2023 - 14:34

Ik vrees toch dat het voor veel lezers te confronterend is. Ik zie vooral de bekende reflex om de auteur als extreem rechts weg te zetten. En met extreem rechts hoef immers je niet in discussie te gaan. Precies de wegkijk problematiek die de auteur beschrijft. Of zoals G.Orwell het formuleerde: “All men are enemies. All animals are comrades”.

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 15:06

Deze reactie is verwijderd

JoostJK
JoostJK28 okt. 2023 - 15:06

Mag het ook "Een Ander Joods Geluid" zijn? Zie ook de brandbrief aan Mark Rutte, geschreven door Jaap Hamburger, OOK JOOP!

Satya
Satya28 okt. 2023 - 17:25

Deze reactie is verwijderd

JaapBo
JaapBo28 okt. 2023 - 12:55

Deze reactie is verwijderd

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 12:32

Als rechtse mensen gaan schrijven over links ontstaat er altijd een groteske karikatuur. Dat doen de bezoekers aan deze site maar dit is de eerste keer dat ik dit soort onbenulligheid in artikelvorm op joop zie. Vooral bij de twee staten oplossing die volgens de schrijver bij links ongewenst is zijn fantasie op hol geslagen. Zelfs hamas opteert voor de twee statenoplossing. De overgrote meerderheid van de linkse reacties op deze site wijzen ook in die richting. Het grootste probleem is dat die oplossing door israël in de laatste decennia totaal onmogelijk is gemaakt door de nederzettingen politiek en het israelische geweld. Een mooie bijdrage van de schrijver zou zijn om ook eens een donatie aan AI te doen en hen te vragen om ook de vele duizenden palestijnse burgers die door israelische soldaten en kolonisten zijn vermoord ook eens een gezicht te geven.

14 Reacties
Satya
Satya28 okt. 2023 - 12:50

Deze reactie is verwijderd

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 okt. 2023 - 12:54

Ook de twee staten oplossing wordt denk ik met de dag onrealistischer. De kolonisten gaan niet goedschiks weg.

DanielSchie
DanielSchie28 okt. 2023 - 12:57

@daan gezien uw reactie bent u nou juist het voorbeeld / lijdend voorwerp waar de auteur van het artikel over schrijft.

P. Blanken
P. Blanken28 okt. 2023 - 13:05

U diskwificeert zich al bij voorbaat een goed onderbouwd artikel af te doen als "onbenulligheid". Dat een mening uw niet welgevallig is, maakt het nog niet onbenullig. U doet verder een aantal onjuiste uitspraken. Hamas wil helemaal geen twee-staten-oplossing. Volgens het Palestijns manifest zullen ze nooit Israël erkennen en hebben ze als doel Israël te vernnietigen. officieel! In het verleden hebben de Palestijnen, in tegenstelling tot Israël, meerdere keren een twee-staten-oplossing afgewezen. En dan uw laatste opmerking met betrekking tot AI, artificial intelligence naar ik aannemen mag, raakt kant nog wal. Wellicht eens tijd om uw in de geschiedenis te verdiepen en iets te doen aan wat de schrijver van het artikel heel duidelijk benoemt; het ongenuanceerde en ongefundeerde zwart-wit denken. Ik wens u veel wijsheid toe.

hgroen2
hgroen228 okt. 2023 - 13:41

P. Blanken Onjuist de dat de Palestijnen de 2 staten oplossing hebben afgewezen. Sterker, Abas [PLO} was zelfs bereid Jeruzalem als hoofdstad op te offeren voor vrede en een eigen staat voor de Palestijnen. Het was Israel die uiteindelijk de stekker eruit trok. En zo is het alle voorgaande keren ook gegaan. Israel stelt zulke absurde eisen, dat het voor de Palestijnen onmogelijk is om in te stemmen.

Marcus A.2
Marcus A.228 okt. 2023 - 14:07

@daan Volgens mij gaat dit artikel juist over u en de uwen. Of herkent u zichzelf niet?

Satya
Satya28 okt. 2023 - 14:11

"@daan gezien uw reactie bent u nou juist het voorbeeld / lijdend voorwerp waar de auteur van het artikel over schrijft." En? De schrijver en jij ontmenselijken palestijnen.

Point69
Point6928 okt. 2023 - 14:53

U vergeet even dat in 2005 de Gazastrook door de Israel 'Judenfrei' is gemaakt en overgedragen aan de Palestijnen als een soort opmaat naar een twee statenoplossing. Dat ging een jaar goed todat Hamas aan het bewind kwam. En u weet wat zij toen in hun manifest hadden staan aangaande de toekomst van Israel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 okt. 2023 - 15:13

Paus Johannes Paulus schijnt gezegd te hebben dat er twee mogelijke oplossingen zijn voor het Arabisch-Israëlische conflict: de realistische en de wonderbaarlijke. Het realistische zou een goddelijke tussenkomst met zich meebrengen, het wonderbaarlijke een vrijwillige overeenkomst tussen de partijen.

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 16:03

@ DanielSchie Jij schrijft: @daan gezien uw reactie bent u nou juist het voorbeeld / lijdend voorwerp waar de auteur van het artikel over schrijft. Dat klopt daarom schrijf ik ook een inhoudelijke reactie waarin ik aantoon dat het een onbenullig artikel is.

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 16:06

@ P. Blanken Jij schrijft: En dan uw laatste opmerking met betrekking tot AI, artificial intelligence naar ik aannemen mag, raakt kant nog wal. https://www.amnesty.nl/forms/donatie?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2szzro-ZggMV1uF3Ch3nNwVcEAAYASAAEgKNa_D_BwE Jouw reactie raakt dus kant nog wal. De rechtse domheid blijft mij verbazen. En: Volgens het Palestijns manifest zullen ze nooit Israël erkennen en hebben ze als doel Israël te vernnietigen. officieel! Er is dus een nieuwe versie. Dat je hier doet alsof je dat niet weet is een mooie mix van kwaadaardigheid en domheid.

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 16:08

@ Marcus A.2 Jij schrijft: Volgens mij gaat dit artikel juist over u en de uwen. Of herkent u zichzelf niet? Zeker herken ik mijzelf en daarom laat ik ook zien waarom het artikel onbenullig is. Dat heb jij ook gewoon kunnen lezen. Waarom schrijf je dan alsnog een onbenullige reactie?

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2023 - 16:18

@ Point69 Jij schrijft: U vergeet even dat in 2005 de Gazastrook door de Israel 'Judenfrei' is gemaakt Gaza is iraëli vrijgemaakt. Het jodendom is een geloof en deze oorlog gaat tussen israel en de palestijnen. De israelische burgers moesten gaza verlaten om palestijns bestuur mogelijk te maken. Ik herinner mij nog het beeld van een orthodoxe jood die staat op zijn balkon de israelische soldaten dreigde zijn net geboren baby vanaf het balkon dood te gooien als hij inderdaad moest vertrekken. Kortom verstandig dat daar destijds beide groepen uit elkaar gehaald zijn. Echter dat maakt gaza nog steeds geen levensvatbare staat maar een reservaat waarin 2,3 miljoen palestijnen onderdrukt en gedood worden door israel. Niet eenmalig maar frequent. Waar men niet de middelen heeft een bestaan op te bouwen maar wel kan vegeteren. Daar bouwen mensen een diepe afkeer voor israël op en hamas wierp zich op als de behartiger van hun belangen. Aangezien israël slechts de weg van het geweld wil bewandelen resulteert dat beleid uiteindelijk in het bloedbad waarvan 1300 israëlische burgers het slachtoffer zijn en nu vervolgens vele duizenden palestijnen. Overigens veel moeite om de gijzelaars vrij te krijgen door onderhandelen heeft israël ook niet gedaan. De overlevingskansen van die mensen zijn nu dus nihil.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 11:33

De overlevingskansen van de gijzelaars worden er door het vernietigen van Hamas schuilplaatsen ook niet groter op.

Left is not right
Left is not right28 okt. 2023 - 12:22

Van begin tot eind mee eens. Ik noemde het eerder deze week de linkse spagaat. Zo gevangen in willen opkomen voor slachtoffers en minderheden (wat op zich een nobel streven is) dat acties en denkbeelden van deze groep niet meer objectief worden bekeken. Ofwel er wordt van weggekeken (zie mijn comment op het gebrek aan reactie op het verkiezingsprogramma van DENK) of het wordt goedgepraat vanuit “ja maar de ander…”. De weigering om een koppeling te maken tussen LHBTI geweld en conservatieve religieuzen (behalve als ze van de biblebelt komen, want die zijn niet zielig) of om discriminatie tussen groepen minderheden in Nederland (Turken vs Koerden, zwarte/creoolse Surinamers tegen Hindoestanen, Marokkanen tegen zwarte mensen) te benoemen is stuitend en ook te duiden zoals de schrijver van dit artikel doet. Er is niks progressiefs aan Hamas of Erdogan of Islamitisch conservativsme, maar waar bij uitingen van Wilders, Baudet of de SGP links direct in de pen klimt, blijft het andersom vaak stil. Ja, als Hamas honderden kinderen afslacht, maar bij misstanden in achterstandswijken hoef je niet op Joop te rekenen. Dat alles betekent overigens niet dat rechts het altijd bij het rechte eind heeft of altijd fraaie standpunten heeft.

6 Reacties
hgroen2
hgroen228 okt. 2023 - 13:42

Denk is geen linkse partij en ook niet representatief voor links stemmend Nederland. Links heeft wel degelijk het geweld veroordeeld. Het wringt bij de hypocrisie van REchts die de genocide van Israel niet onder ogen wilt zien

Left is not right
Left is not right28 okt. 2023 - 14:10

@groen: het feit dat je het over geweld versus genocide van Israel, toont mij dat je hier totaal niet objectief inzit. Dat DENK geen linkse partij is ben ik met je eens. Des te frappanter dat er hier nauwelijks kritiek op is, zoals wel op andere rechts-conservatieve partijen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 okt. 2023 - 16:30

Denk had ooit wel de naam links te zijn, en de website Parlement.com classificeert de partij ook als zodanig in hun artikel over de begrippen links en rechts: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wsy/links_en_rechts Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat nog geloven. Persoonlijk kreeg ik in 2013 al mijn twijfels over Kuzu en Öztürk nav die ophef rond het pleegjongetje Yunus.

Volrin
Volrin28 okt. 2023 - 17:00

Denk is niet links, nog door links omarmd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2023 - 11:39

DENK is niet links. Links vs rechts is inmiddels behoorlijk complex geworden. Niet voor niets wordt er ook onderscheid gemaakt tussen economisch en cultureel.

LaBou
LaBou 30 okt. 2023 - 7:04

Deze reactie is verwijderd

SCHiSMA
SCHiSMA28 okt. 2023 - 12:21

Matige bijdrage van een gematigd SGP adept, zonder ook maar een verkeerd woord over wanpraktijken van Israëlische zijde. Wel een heel betoog om Palestijnen in het 'vrouw/LGHBTQI onvriendelijk Islamitsche doodscultus' zijde te zetten, zonder rekening te houden met een niet verwaarloosbaar Christelijk bevolkingsdeel. In Oostelijk Jeruzalem en de Westelijk Jordaanoever is er geen Hamas of Islamitische Jihad... Tevens is de PA zodanig verzwakt, dat deze nog geen deuk in een pak boter kunnen maken. Toch is daar daar de repressie van Israëlische kant, Misschien nog wel meer als in de Gaza 'normaal gesproken'!

TheunT
TheunT28 okt. 2023 - 12:12

Ik denk dat het te verwoorden is als "Israel" voert structureel onrecht uit terwijl "Palestina" dit sporadisch doet.

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen28 okt. 2023 - 11:48

Deze reactie is verwijderd