Joop

Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

  •  
27-01-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
607 keer bekeken
  •  
turkenbarak
Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?
Iedereen wil als het nodig is, goede zorg op zijn oude dag. Niemand wil een last zijn voor zijn omgeving als hij of zij hulpbehoevend wordt. Dit geldt ook voor de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei en nu onderdeel zijn van de vergrijzing.
Eind jaren zestig kwamen ze met hun houten koffers aan in Nederland. Op uitnodiging van de Nederlandse overheid om een bijdrage te leveren aan de economie. Kort geleden kreeg ik een foto in handen uit 1972 met de tekst Turkenbarak, waar allemaal jonge Turkse mannen in pak voor de Spartafabriek in Apeldoorn staan. Op die foto stond ook mijn vader die alweer 25 jaar geleden is overleden. Fabrieken hadden in die periode mensen nodig voor hun productie. In de metaalindustrie, textielindustrie maar ook in de papierfabriek, de chocoladefabriek, de koekjesfabriek en de glasfabriek hebben deze mannen in ploegendienst vele arbeidsuren gedraaid. Deze Turkse en Marokkaanse mannen hebben hun jonge jaren in de Nederlandse fabrieken en barakken versleten. Met bloed, zweet en tranen. Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?
Toen ik nog lid was van de Provinciale Staten van Gelderland, heb ik aangeklopt bij de toenmalige directeur van het Nederlands Openluchtmuseum. Hierdoor kon ik een kleine bijdrage leveren voor de komst van de eerste Turkenpension in het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. Hier is te zien hoe deze mannen begonnen zijn en wat ze gebracht hebben.  Ze wisten niet beter dan dat ze hard moesten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Dit stukje gedeelde geschiedenis heeft sinds 2012 zichtbaar een plek in het Nederlandse Openluchtmuseum.
De banen verdwenen en de gastarbeiders waren geen gasten en gezonde jongemannen meer. Velen bleven met hun gezinnen in Nederland, sommigen konden werken tot hun pensioen, sommigen begonnen hun eigen dӧnerzaak of supermarkt. Sommigen kwamen nooit meer aan het werk. Ze hebben de Nederlandse samenleving veel kleur gegeven. Met hun komst zijn er ook nieuwe voorzieningen bij gekomen. Cultureel, culinair en religieus. In 1975 veroverde een Turkse popgroep “Beyaz Kelebekler” – in Nederland bekend als “White Butterflies” een plek in de Nederlandse Top 40. In het dagelijkse leven is ook de islam steeds meer verankerd in Nederland.
Nu is de eerste generatie migranten oud en hebben ze zorg nodig. Momenteel hebben we volgens de cijfers van het CBS bijna 120.000 ouderen met een niet-westerse achtergrond van boven de 65 jaar, binnen tien jaar zijn dat er meer dan twee keer zoveel. Als het gaat om zorg aan huis zijn er binnen eigen kring wel initiatieven en vele thuiszorgbedrijven spelen er aardig goed op in. In eerste instantie wordt van de kinderen verwacht de zorg voor ouders op zich te nemen. Vaak kunnen ze dat niet aan, druk met werk of kinderen. De sociale druk het toch te doen, is groot.
Als het echt niet gaat, zijn verpleeghuizen een uitkomst. De behoefte daaraan neemt onder migranten toe. De zorg in Nederland speelt hier nog niet voldoende op in. Het is bekend dat ouderen veel belang hechten aan ervaringen uit hun jeugd. Herinneringen gaan een belangrijkere rol spelen. Dat is bij migranten niet anders dan bij autochtone Nederlanders. De oudere migranten vallen vaker terug op hun moedertaal. De islamitische gebruiken waarmee ze zijn opgegroeid, zijn belangrijk. Ook het eten zoals het thuis was, is belangrijk. In een verpleeghuis dat daar niet op inspeelt, voelen deze mensen zich niet thuis. Nu ook de eerste generatie burgers van Turkse en Marokkaanse komaf van weleer vergrijzen, is het belangrijk dat de verpleeghuizen een antwoord formuleren op deze groeiende behoefte. Of dat antwoord wordt gegeven in bestaande verpleeghuizen of dat meer specifiek Turkse of Marokkaanse verpleeghuizen verrijzen, is daarbij van ondergeschikt belang. Volgens het SCP behoren de Turkse en Marokkaanse ouderen ook nu tot de laagste inkomensverdeling.
Er is voor deze groep nooit echt sprake geweest van een integratieproces in de Nederlandse samenleving. Ze werden de fabrieken ingestopt, in pensions en hebben heel lang geïsoleerd moeten leven. Het is jammer dat publieke en politieke discussies vooral gaan over onderwerpen tussen landen, dan om de zorgen en problemen van mensen die al jarenlang in Nederland wonen. Vooral de zorg voor deze groep ouderen, die wellicht bij hun komst naar Nederland hun leven begonnen zijn in een barak, behoeft aandacht. Het gaat erom dat ook migranten hun levensavond kunnen doorbrengen in een omgeving waarin ze zich thuis voelen.
Dit artikel verscheen eerder in dagblad Trouw
 

Meer over:

politiek, opinie, leven, zorg
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (168)

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers29 jan. 2018 - 6:27

De behoefte aan een meer eigen gevoelde omeving die voortkomt uit een gevoel van vervreemding beperkt zich niet tot de verzorgingshuizen en zeker ook niet tot mensen met een immigrantenachtergrond. Zij bestaat - zoals iedereen ook wel weet - veel breder. Ze heeft beslist ook niet vooral te maken met vervreemding door de komst van immigranten, zoals velen wel menen, ook al is die invloed er zeker, maar is al ontstaan in de postmoderne naoorloogse tijden waarin de grote ontzuiling, naast een bevrijdend effect, ook een sociaal desïntegrerende en vervreemdende werking had op veel burgers in de samenleving die dat letterlijk en figuurlijk steeds minder werd. Oplossingen komen door deze desintegratie tegenwoordig onvoldoende uit de samenleving zelf, en in sterke mate in grote steden, vooral in bepaalde wijken met een scala aan uiteengevallen sociale groepen, waar behalve het sterke effect van ontzuiling ook de culturele diversiteit door grootschalige aanwas van migrantengroepen een daar sterk vervreemdend en ontwrichtend effect heeft. Dat geldt andersom ook voor die migrantengroepen zelf. Dit wordt hieronder eerst geduid met een stuk uit de thesis Wijk en Gemeenschap - Een onderzoek naar naar het gemeenschapsgevoel van de bewoners van de wijk Haterse Hei van B.P.M. Boitelle. http://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2578/2012%20Boitelle.pdf?sequence=1 "Waar voorheen veel meer op niveau van de stad of het dorp gedacht werd, is het wijkgericht beleid steeds meer ingebed bij lokale overheden. Een wijkaanpak betekent doorgaans het verbeteren van de woon- en leefomgeving in een specifiek gebied. Het grootste deel van de activiteiten die de gemeente in het kader van wijkbeleid onderneemt, valt dan ook onder het beleidsterrein openbare ruimte. De achterliggende gedachte hierbij, is dat de bewoners in de wijk zo prettig mogelijk moeten kunnen leven. En daarom proberen gemeenten op veel verschillende terreinen verbeteringen aan te brengen, onder het motto: ‘schoon, heel en veilig’ ( Van Dijk, 2010). Daarbij heeft het stedelijk beleid in zijn diverse gedaanten sinds de Tweede Wereldoorlog (Musterd & De Pater, 1992) steeds berust op de koppeling tussen buurt en gemeenschap, als ware zij een Siamese tweeling (Hendriks, 1974). De discours die heerste, was dat buurt en gemeenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Hierbij kan een buurt gezien worden als een wijk, waarbij de bewoners van de wijk een gemeenschap vormen. 
Er is vanuit de wetenschap echter uit verschillende hoeken kritiek op deze gedachtegang. Zo zegt Duyvendak in zijn essay over de wijkaanpak: “De wijkgedachte, zo menen deze postmoderne denkers, appelleert aan een achterhaalde dorpsideologie waarin mensen nog harmonieus samenleefden en koffieleutend op de stoep zaten. Inderdaad, de dorpsideologie is nostalgie” (Duyvendak, 1999, p.26). Duyvendak probeert duidelijk te maken dat de tijden zijn veranderd en het idee van buurt en gemeenschap als Siamese tweeling achterhaald is. Wijken vormen niet meer automatisch ook gemeenschappen. 
Duyvendak is niet de enige die vindt dat wijkbeleid niet altijd effectief kan zijn. De socioloog Van Doorn benadrukte in 1955 al dat het beleidsmatig werken op wijkniveau vaak niet werkte(Van Doorn, 1955). Om veranderingen binnen een wijk effectief door te kunnen voeren, is volgens Van Doorn gemeenschapszin binnen die wijk nodig. De wijk hoeft echter volgens hem niet voor de bewoners ook hun gemeenschap te zijn. Van Doorn trok in zijn roemruchte artikel Wijk en Stad: Reële Integratiekaders? de betekenis van de wijk als integratiekader in twijfel. Hij benadrukte dat er geen reden is te veronderstellen dat een locatie als een wijk een gemeenschap zou vormen, zich als gemeenschap zou laten plannen of een gemeenschap zou moeten zijn. De consequenties van Van Doorns betoog zijn nog onvoldoende theoretisch overdacht en empirisch onderzocht. Daarbij komt dat de wijk niet voor alle bewoners dezelfde betekenis heeft. De wijk als geografisch schaalniveau is niet voor alle bewoners van grote betekenis. Mensen oriënteren zich deels op een kleinere schaal binnen de wijk, zoals de straat of de directe buren, en deels op een grotere schaal buiten de wijk, denk hierbij aan familie of lidmaatschappen bij verenigingen. Het idee van ‘sociale samenhang’ op wijkniveau is wellicht al snel een overschatting van wat bewoners met elkaar gemeen (willen) hebben (RMO, 2009). In het wijkgericht werken wordt er misschien wel ten onrechte vanuit gegaan dat de geografische grenzen van de wijk per definitie samenvallen met de grenzen van de sociale gemeenschap van wijkbewoners. Bovenstaande discussiepunten zijn nog niet veel empirisch en theoretisch onderzocht, ondanks het feit dat wijkbeleid zo populair is in Nederland." Uit het van grote visie getuigende artikel van socioloog J.A.A. van Doorn uit 1955: http://docplayer.nl/32040499-Wijk-en-stad-reele-integratiekaders-j-a-a-van-doorn-a-het-probleem-de-ontwikkelingsgang-der-ideeen.html "Het onderscheid lijkt ons daarom zo belangwekkend, omdat het de aandacht vestigt op een onzichtbare vorm van goede buurschap, die voor de plattelander wellicht kil aandoet, maar dIe een eIgen stedelijk cultuurpatroon tot uitdrukking zou kunnen brengen, en zelfs binnen dit patroon een ideaalwaarde zou kunnen vertegenwoordigen, inzoverre zij een synthese is van het uitdrukkelijk privacy-verlangen van het moderne gezin en de onderlinge hulp- en bijstandsbereidheid waar nodig, m.a.w. een symptoom van wat Mannhelm noemde: de groei naar een nieuwe objectiviteit in de menselijke verhoudingen. Dit alles impliceert niet, dat er geen problemen zouden zijn. De 'objectiviteit' kan uitgroelen tot een individualisme, dat het gezinsleven zo totaal van de omgeving Isoleert, dat elke, zelfs de kleinste onderlinge dienst en hulpverlening is uitgesloten. Doel van bovenstaande beschouwing was slechts aan te geven dat intermenselijke relatIes in de moderne stad c.q. in de moderne stedelijke wijk, niet moeten worden getoetst aan oude traditioneel gebonden lokale samenlevingsvormen - volgens welke maatstaf men spoedig van ontaarding gaat spreken -, maar in de eerste plaats gewaardeerd dienen te worden als symptomen van een algemene soclaie evolutie, die naast verlies tevens winst inhoudt. Het afwegen van deze winst en dit verlies blijft zaak van het beleid. In hoofdtrekken gelijk aan het bovenstaande is de kritiek, die men kan uitoefenen op de weinig realistische neiging het 'wijkgevoel' en de betrokkenheid bij het gebeuren in de eIgen 'wijkgemeenschap' als maatschappelijke plicht of ideaal af te schilderen. Ook in deze kwestle dient men, bij alle idealiseren, de feitelijke sociale ontwikkeling in het oog te houden, die nu eenmaal geen grotere beslotenheid, maar steeds grotere openheid gebiedt, die grotere mobiliteIt èn immobiliteitsbereidheid vraagt, zowel horizontaal als verticaal, sociaal en geografisch, die tot voortgaande functlonele differentIatie leidt - en mèt dit alles de wijk als socIale eenheid op de achtergrond brengt." Er is m.a.w. gericht beleid nodig gebaseerd op nader onderzoek om de ontwrichtende en vervreemdende effecten die burgers ervaren te lijf te gaan. En dan zowel t.b.v. autochtonen als met burgers een immigrantenachtergrond. Het probleem is immers vooral ontstaan door ontzuiling maar zeker ook de grootschalige immigratie van zelf ook zeer diverse groepen, die vaak zonder serieuze integratie samengebracht zijn. Om de nauwelijks werkelijk samenlevende groepen en tegenwoordig ook vaak meer individueel levende burgers, waar niets mis mee is, een nieuw sociaal gevoel te geven is de mogelijke, maar zeker niet verplichte, keuze voor meet eigen verpleeghuizen, scholen, en ook werkomgevingen in geval van kleinere bedrijven, naast de zeker ook multiculturele keuze een na te streven zaak. Het verlangen van een deel van de oudere immigranten naar meer eigen verpleeghuizen, of een meer gedifferentieerde, ook op hen gerichte aandacht, is hetzelfde als het verlangen naar ouderwetse autochtone slagerijen, kruideniers- en groentezaken nààst de halalzaken e.d. waar Leefbaar Rotterdam ten onrechte om gehoond werd en als racistisch werd weggezet. Er is niets mis met dit sentiment.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens29 jan. 2018 - 13:09

@ Nanno Zeegers Je levert hier een totaal onsamenhangend betoog af. Met irrelevante verwijzingen. En met zinnen als: Er is m.a.w. gericht beleid nodig gebaseerd op nader onderzoek om de ontwrichtende en vervreemdende effecten die burgers ervaren te lijf te gaan..... Voor dat soort teksten is maar een kwalificatie mogelijk; Verschrikkelijke onzin. En de laatste zinnen missen iedere onderbouwing. Daar staat: Het verlangen van een deel van de oudere immigranten naar meer eigen verpleeghuizen, of een meer gedifferentieerde, ook op hen gerichte aandacht, is hetzelfde als het verlangen naar ouderwetse autochtone slagerijen, kruideniers- en groentezaken nààst de halalzaken e.d. waar Leefbaar Rotterdam ten onrechte om gehoond werd en als racistisch werd weggezet. Leefbaar werd weggehoond omdat zij die halalzaken wilden vervangen door slagerijen en groentezaken die geen klandizie zouden hebben. Terwijl een korte wandeling over de crooswijkseweg zelfs Eerdmans duidelijk zou maken dat autochtonen ook gewoon bij de Turkse supermarkt hun boodschappen doen. Dat er nog steeds 1 slagerij zit die al 30 jaar half om half gehaktballen verkoopt en dat de winkeliers en bewoners, ook de autochtone minderheid, qua winkelvoorzieningen vrijwel alle dagelijkse boodschappen zonder in de wijk kunnen doen. Leefbaar werd geheel terecht weggehoond.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers29 jan. 2018 - 20:45

@DaanOuwens Dat je de samenhang niet ziet wil niet zeggen dat die er niet is. In het postmoderne naoorlogse Nederland waarin de het individu bevrijdende ontzuiling plaatsvond had zoals helder in beide geciteerde samenhangende artikelen wordt uitgelegd dit ook een onbedoelde sociaal onthechtende en vervreemdende werking. In minder sterke mate, maar zeker niet te verwaarlozen, heeft de grootschalige vestiging van niet westerse migranten een dergelijk effect gehad en dan met name in grote steden met uitschieters in bepaalde wijken. De gevoelens van sociale onthechting en vervreemding onder burgers van niet westerse afkomst zelf is er natuurlijk ook, vooral als gevolg van het verlaten van huis en haard van het geboorteland naar een en ook voor en vreemde en diverse postmoderne samenleving. De hedendaagse behoefte aan een als meer eigen gevoelde omgeving bij een deel van zowel autochtone burgers als die met een niet westerse achtergrond is dan ook logisch. Dit sentiment is ook begrijpelijk en moet in geen geval afgedaan worden als kwalijk. Het is zeker niet waar dat leefbaar Rotterdam een verlangen uitsprak halalwinkels vervangen te willen zien door autochtone kruideniers slagers enz. Maar we een bevorderen van vestiging van dergelijke verdwenen zaken naast deze. Het enige wat ze aangepakt wensten waren de telefoonwinkels die aangetoond vaak dekmantels zin voor criminele activiteiten. Zeer terecht. Dat er veel Turks en Marokkaans Nederlandse burgers gewoon boodschappen doen bij niet specifiek op hen of anderen gerichte zaken en zelfs ook kopen bij wel op andere groepen gerichte zaken is waar. Ik had het dan ook steeds over de behoefte een deel van verschillende groepen die een sentimentele behoefte hebben aan eigenheid. Dat geldt net zo voor autochtone burgers.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jan. 2018 - 9:25

@ Nanno Zeegers Jij schrijft: Het is zeker niet waar dat leefbaar Rotterdam een verlangen uitsprak halalwinkels vervangen te willen zien door autochtone kruideniers slagers ..... Dat was wel waar en exact wat Eerdmans verschillende malen uitspraak. Verder is jouw verhaal een pakket onzin. Het gaat hier in deze discussie om passende zorg voor ouderen waarin ruimte is voor hun etnische of culturele achtergrond. Zoals die zorg er voor alle etnische groepen ouderen is. Overigens wordt hier frequent weersproken dat Turkse en Marokkaanse ouderen dat recht zouden hebben wat andere wel hebben. Verder heeft de schrijfster, en ook ik niet, beweert dat die cultureel etnische eigenheid zich ook moet uitstrekken tot de wijk en het winkel aanbod, ik zou mij sowieso niet op dergelijk glad ijs willen begeven. Dat komt bij jou vandaan. En bij Leefbaar. Terecht weggezet als een fascistoïde opvatting van de samenleving. De essentie van die gedachte is dat de overheid winkel aanbod moet stimuleren op basis van etniciteit. Het hele verhaal over vervreemding leunt volgens mij sowieso tegen het fascisme aan. Ieder individu ter wereld is de afgelopen 20 jaar geconfronteerd met fundamentele veranderingen. Op sociaal, economisch, technologisch en demografisch gebied. Er is overal ter wereld dus sprake van vervreemding in jouw termen. De werkelijkheid is dat veranderingen zich steeds sneller voltrekken, met technologie als belangrijkste motor. Het domste dat iemand kan doen is een soort fascistoïde ideologie kiezen als leidraad voor het handelen in een poging alles zo veel mogelijk te houden als het was. De energie zou moeten zitten in het gezamenlijk vormgeven van de toekomst. Ook in de oude Rotterdamse wijken zullen de laatste autochtonen wegtrekken of deel uit moeten maken van een zeer pluriforme samenleving waarin mensen met veel tolerantie naast elkaar leven. En dat laatste is nou net iets waar leefbaar nog nooit in heeft geïnvesteerd. Het meest duidelijk is dat trouwens in Rotterdam Zuid waar Leefbaar kopstuk Marco Pastors als projectleider Rotterdam Zuid in vele jaren werkelijk geen enkele zinnige bijdrage heeft geleverd. Leefbaar beleid is vrijwel altijd racistisch geleuter dat gelukkig zijn langste tijd heeft gehad.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers30 jan. 2018 - 20:28

@DaanOuwens "Dat was wel waar en exact wat Eerdmans verschillende malen uitspraak." O ja? Leefbaar Rotterdam wil een herinvoering van de afgeschafte ‘Vestigingswet’. Deze wet kan worden gebruikt om ‘vage zaken als belwinkels en shishalounges te weren’ omdat deze aangetoond vaak dekmantels zijn voor criminele activiteiten. Nooit stelden ze ook een vervangen van halalwinkels e.d. te wensen of maakten ze die verdacht. Eerdmans: ,,Nu zijn er straten waar de zoveelste Marokkaanse slager zich vestigt en geen Hollandse groenteboer is te vinden. Dat geeft een armoedig beeld.’’ Dat is dus een wens de armoede aan diversiteit te bestrijden door de verdwenen typisch autochtone kruideniers, groentezaken, en slagers terug te laten komen náást die andere. Dit zijn de feiten. En bewijs jij met je beschuldigingen nu maar eens iets anders. Verder ontgaat je dus de duidelijke samenhang met de feiten dat er vele groepen behalve oudere migranten in verzorgingshuizen zijn die met dezelfde sentimenten een dergelijke behoefte hebben aan een als eigen ervaren omgeving. het zij zo.

Roy Batty
Roy Batty29 jan. 2018 - 1:21

"Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig" Is het niet een stuk eenvoudiger, en vooral goedkoper in deze afbrokkelende zorgstaat, om Turkse en Marokkaanse verpleegkundigen aan te nemen? Kan natuurlijk zijn dat dit al genoemd is.

7 Reacties
punt2
punt229 jan. 2018 - 9:04

dat zou inderdaad veel schelen, helaas zijn die er nagenoeg niet.

Boef2
Boef229 jan. 2018 - 9:14

Genoeg Turkse en Marokkaanse Nederlanders in de bijstand die prima in de zorg zouden kunnen werken voor hun spreekwoordelijke opa's en oma's. Daar ligt de oplossing, maar het initiatief moet toch echt uit die hoek komen. De schrijfster heeft het hier helaas ook niet over.

Spamaccount
Spamaccount29 jan. 2018 - 9:44

@Rob Roy 29 januari 2018 at 10:04 dat zou inderdaad veel schelen, helaas zijn die er nagenoeg niet. Je moet eens verder kijken dan Beth Shalom. De meeste verpleging in verpleeginstellingen bestaat uit allochtonen.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jan. 2018 - 13:22

@ Roy Batty/ Rob Roy/Boef Er zijn niet veel turkse en marokkaanse verzorgenden in de ouderenzorg. Er zijn ook niet veel turkse of marokkaanse ouderen die gebruik maken van intramurale zorg, wel veel in de thuiszorg. Er zijn overigens al 25 jaar geleden al wervingscampagnes gehouden onder turkse en marokkaanse jongeren om dreigende tekorten op te vangen. En dat leverde inderdaad respons op. Het idee dat een werkloze per definitie geschikt is voor de ouderenzorg is idioot. Er wordt minimaal een MBO-3 diploma verzorgende gevraagd. Er is bijna niemand werkloos die dat diploma heeft. Ook geen allochtonen. Ongediplomeerde medewerkers zijn in een goede zorginstelling niet welkom. Wat dus moet gebeuren is dat een instelling die een specifieke bewonersgroep heeft ook specifiek nieuw personeel en leerlingen moet werven. Dat kan bijvoorbeeld via het familienetwerk van de bewoners. Het werven van allochtone zorgmedewerkers is niet complexer dan de werving die in de komende 4 jaar moet plaatsvinden vanwege de uitbreiding van personeel in de ouderenzorg en het toenemende personeelsverloop. Het is wellicht zelfs eenvoudiger. Overigens doet Roy Batty het voorstel allochtoon personeel minder te betalen. Wellicht net zoals hij vindt dat polen en roemenen minder salaris mogen krijgen. Echter de EU, nationale wetgeving en de CAO verzetten zich daar gelukkig tegen.

johanhendrik81
johanhendrik8129 jan. 2018 - 18:15

@Spamaccount 29 januari 2018 at 10:44 "Je moet eens verder kijken dan Beth Shalom. De meeste verpleging in verpleeginstellingen bestaat uit allochtonen." . En jij moet eens verder kijken dan de Randstad, kan best zijn dat in de Randstad er veel allochtonen werken in de zorg, maar daarbuiten is dat echt niet zo. En zoals al eerder opgemerkt zijn er niet veel Turken en Marokkanen die dat werk doen. Meer Surinamers bijvoorbeeld. https://www.zorgwelzijn.nl/sociale-sector-heeft-moeite-allochtone-medewerkers-aan-zich-te-binden-allochtonen-op-achterstand-zwz012768w/

Haastig
Haastig29 jan. 2018 - 19:41

DaanOuwens 29 januari 2018 at 14:22 "Overigens doet Roy Batty het voorstel allochtoon personeel minder te betalen." Oh? Waar dan? Ik zie een stuk tekst waar hij aangeeft dat het goedkoper is om Turkse en Marokkaanse verpleegkundigen aan te nemen voor bestaande verpleegtehuizen, ipv geheel nieuwe verpleegtehuizen op te richten. Niets over plannen allochtoon personeel minder te betalen dan autochtonen. Grappig, hij vindt het van belang om een diverser aanname beleid te voeren en jij spint het -niet onverwacht- weer naar racisme.

Spamaccount
Spamaccount31 jan. 2018 - 18:58

@johanhendrik81 29 januari 2018 at 19:15 @Spamaccount 29 januari 2018 at 10:44 “Je moet eens verder kijken dan Beth Shalom. De meeste verpleging in verpleeginstellingen bestaat uit allochtonen.” . En jij moet eens verder kijken dan de Randstad, kan best zijn dat in de Randstad er veel allochtonen werken in de zorg, maar daarbuiten is dat echt niet zo. Daarbuiten werken en wonen ook beduidend minder allochtonen. Logisch dus.

Horige
Horige28 jan. 2018 - 17:03

Een modern verzorgingtehuis bestaat uit meerdere units. In een unit wonen 6 mensen in 6 grote slaap kamers met een gezamelijke woonkamer en keuken. De verzorgende kookt vaak met hulp van vrijwillligers. Het is dus mogelijk een Turkse,Marokaanse of Chinese unit in een tehuis te hebben. Men kunt deze inrichten naar eigen maatstaven en ook koken wat men gewend is. Dit hele artikel is geschreven door iemand die het geluk heeft om geen familie met dementie te hebben. Als je iemand met dementie hebt krijgt hij of zij een case manager. Deze manager helpt de patient en familie door het proces heen. In eerste instantie gaat de patient een paar dagen naar de dag besteding. Pas als men zo slecht is dat het onverantwoordelijk wordt om iemand nog zelfstandig te laten wonen komt men pas in aanmerking voor een verzorgingtehuis.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 1:09

"Een modern verzorgingtehuis bestaat uit meerdere units." Precies. De praktijk is al een stuk verder dan het wiel dat deze PvdA'er in haar onwetendheid opnieuw uit wil vinden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er nogal wat verzorgingstehuizen zijn die daar ver bij achterblijven. En dan kun je heel populistisch (zoals Hugo Borst) roepen dat er miljarden extra in gestoken moeten worden. Of je kunt concluderen dat dat zinloos is als de slecht presterende verzorgingstehuizen niet eerst de kunst afkijken bij degenen die wel goed presteren. Want het is niet in de eerste plaats een kwestie van centen maar van vakbekwaamheid.

punt2
punt229 jan. 2018 - 9:14

Helaas, de verzorgingstehuizen bestaan bijna niet meer, je bedoelt een verpleeginstelling. De nieuwe opzet in de verpleeginstellingen is inderdaad een woongroep met 6 tot 8 cliënten onder begeleiding van 1,5 tot 2 Vig-ers met ondersteuning van van een "vliegende" verpleegkundige voor de medische ondersteuning. Door het tekort van voldoende geschoold personeel is de bezetting regelmatig 1 Vig-er met hulp van mantelzorgers/vrijwilligers en de minimale ondersteuning van een niveau 5 of 4 verpleegkundige. De zorg voor "allochtone" cliënten wordt door het personeel als intensiever/zwaarder ervaren door andere gewoontes en taalbarrières. Het percentage Marokkaanse en Turkse Vig-ers of verpleegkundigen ouderenzorg zijn minimaal, " ‘En daarbij speelt ook vaak het fysieke mee: als jonge moslima is het over het algemeen not done om blote mannen te zien, aan te raken en te wassen. Dat is wat velen zal tegenhouden om verpleegkunde te gaan doen.’"

Henriette3
Henriette328 jan. 2018 - 15:35

De meeste oude Turken en Marokkanen hebben een tweede huis in hun geboorteland.

3 Reacties
simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 22:18

Oo, da's interessant en op welke manier relevant? De meeste, is dat 99% of 51%, waar haal je je gegevens vandaan en hoe zit het met degenen die tot de minderheid behoren /geen tweede kotje hebben?

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jan. 2018 - 2:41

Ook heel veel in Nederland geboren en vooral blanke Nederlanders hebben een 2e huis in Spanje. Dus wat wil je hiermee nu zeggen?

Henriette3
Henriette331 jan. 2018 - 22:05

Dat heb ik van Turkse vrienden. Hun ouders hebben allemaal een 2e woning en gaan terug of willen binnen een paar jaar terug.

jantje
jantje28 jan. 2018 - 14:44

Ik gun het de oude mensen van harte om een eigen bejaardenhuis te hebben. Ik heb ze wel meegemaakt in een verzorgingshuis in mijn buurgemeente. Hele lieve mensen en zo dankbaar dat je even een praatje met ze maakt. Dit artikel vond ik op het internet. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/nederlandse-emigranten-worden-oud-in-eigen-verzorgingshuizen-a1582885

1 Reactie
Boef2
Boef228 jan. 2018 - 17:26

Dat is allemaal prima, als ze het zelf maar bekostigen.

2C
2C28 jan. 2018 - 13:35

De verzuiling is kennelijk terug 'in full force'... Van integratie, waar de PvdA altijd de mond vol van heeft, komt in de praktijk nauwelijk iets terecht, ook niet wat betreft verpleeghuizen.

1 Reactie
Haastig
Haastig28 jan. 2018 - 19:06

2C 28 januari 2018 at 14:35 "De verzuiling is kennelijk terug ‘in full force’…" Een onderzoek toonde dat mensen in steden prima kunnen samenwonen, maar dat dat het beste werkte als op woonblok-niveau vergelijkbare achtergronden waren (sociale klasse, leeftijd/levensfase) omdat mensen anders te weinig aansluiting hebben en zich onveilig voelen. Als dat geldt op woonblok-niveau zal dat zeker gelden in samenlevings-verbanden als verpleeghuizen waar op een slaapkamer/studio'tje na, alles gedeeld wordt. Je kan prima met z'n allen in een groot verpleeghuis wonen, maar het is wel prettig als afdelingen voelen als een "thuis". Je woont er immers, je deelt er toiletten en zitkamers. En thuis voelen, dat gaat beter als je aansluiting vindt, van muziek- & TV-voorkeur, gespreksonderwerpen, maaltijden ed. Zo vreemd is dat niet.

Liquidfriend
Liquidfriend28 jan. 2018 - 10:55

Het beeld wordt geschetst van jonge Turkse én Marokkaanse mannen die gelijktijdig geronseld werden in hun thuisland om hier tot hun pensioen te werken in fabriekshallen. Dat mag wat genuanceerd worden. Het waren vooral Turkse mannen die in de jaren '70 door bedrijfsleiders van productiebedrijven naar Nederland werden gehaald. De Marokkaanse migratie van mannen naar Nederland was indertijd veel kleiner maar kende via familie immigratie uit het Rifgebergte pas later een hoge piek. Een bedrijf dat al begin jaren 70 geen Nederlandse productiemedewerkers kon vinden was bijvoorbeeld Van Melle, bekend van de Mentos snoepjes. Het procedé tot het glaceren van de snoepjes in koperen ketels bij Van Melle was eentonig en werd uitgevoerd in een vochtige lawaaiige omgeving. De meeste gastarbeiders hielden het maar zo'n vijf jaar vol, gevolgd door een ziekmelding en vervolgens de WAO. In een tijd dat de werkgever makkelijk na één jaar ziektewet afscheid kon nemer van de werknemer. Deze ziekmelding en daarop volgens een ontslag was eveneens een strak procedé en zo ontstond er een soort van "treintje" waarbij telkens nieuwe gastarbeiders geronseld werden in het achterland van Turkije. Er werden toen exceptionele winsten behaald door dit soort bedrijven. De erfgenamen van deze bedrijven leven er nog riant van. De kwalijke rol van deze productiebedrijven is nimmer onderzocht, zij zijn de veroorzakers van de disproportionele aanspraak op de WAO indertijd. Om terug te komen op bovenstaand artikel. Laat deze productiebedrijven, voor zover ze nog bestaan, maar een extra verzorgingsbelasting betalen voor al deze gastarbeiders. Toch nog een beetje gerechtigheid voor deze werknemers én de zorgzame samenleving.

9 Reacties
jantje
jantje28 jan. 2018 - 11:49

Klopt helemaal. Ik heb het gezien in Veendam. Ik werkte op een benzinepomp in 1973 (Shell-- ) Er kwamen ook wel Turkse mensen benzine tanken en één daarvan vertelde me dat hij bij Duintjer werkte.. Hij zei: : Ja, ik ga nog een half jaar werken, dan laat ik me afkeuren en hoef ik nooit meer te werken..".. Toen ik mijn baas dit vertelde, was hij ontzettend kwaad, "Gvd en daar moeten wij allemaal belasting voor betalen.. ", waren zijn woorden..

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 12:00

Je vergeet 1 heel belangrijk aspect: die gastarbeiders waren gewoon volwassen mensen die zelf 100% bewust een keuze hebben gemaakt hier te wonen en te werken. En vervolgens te blijven. Het zijn mensen die aan het roer hebben gestaan van hun eigen leven. Ze zijn zeer goed behandeld in Nederland, met riante uitkeringen en gratis huizen. Ook bij de handhaving van de WAO werd vaak een oogje dicht geknepen, veel van hen hebben ook vastgoed in hun thuislanden, wat officieel niet mag als je een uitkering geniet. Ook hier is nooit op gehandhaafd. Bovendien kwamen er ook veel gastarbeiders uit andere landen dan Marokko en Turkije, zoals India. Daar hoor je amper wat over.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 14:55

@ Jannie Jij schrijft: Er kwamen ook wel Turkse mensen benzine tanken en één daarvan vertelde me dat hij bij Duintjer werkte.. Hij zei: : Ja, ik ga nog een half jaar werken, dan laat ik me afkeuren en hoef ik nooit meer te werken..”.. Dit soort leugens worden gemakkelijk verteld. Maar de werkelijkheid is dat de meeste Turken en Marokkanen lichamelijk gesloopt de WAO ingingen vanwege zwaar en smerig werk dat niemand anders wilde doen. @ Boef Jij schrijft; die gastarbeiders waren gewoon volwassen mensen die zelf 100% bewust een keuze hebben gemaakt hier te wonen en te werken. Maar ze hebben er niet voor gekozen om tweederangs burgers te worden en gediscrimineerd te worden. Zij hebben nooit gratis huizen gekregen en net zoals iedereen gehuurd of soms gekocht. vaak de slechtste en goedkoopste huizen en de meest verpauperde wijken. Verder roep je ook maar wat. Met een WIA mag iemand eigen vastgoed hebben. Overigens de groep die vastgoed heeft in het land van herkomst en hier een uitkering heeft wordt steeds kleiner. Je opmerking over India raakt helemaal kant nog wal.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 17:39

@DaanOuwens wat jij beweert is totaal niet waar. Ze zijn juist eersterangs burger geweest, met veel privileges. Namelijk vastgoed aankopen in Marokko of Turkije, terwijl dat eigenlijk niet mag als je in een uitkering zit. Bij hen werd besloten daar niet op te handhaven. Ook grootschalige WAO fraude. Ook daar werd besloten een oogje dicht te knijpen, puur omdat het Marokkanen en Turken betrof. Ook gratis sociale huurwoningen gekregen in de duurdere steden, met gratis geld voor inrichting. En vergeet niet die talloze etnische subsidies, waar alleen Marokkanen en Turken voor in aanmerking kwamen. Ergo; ze zijn extreem goed behandeld, met voorrang privileges gekregen en alles. Praat eens met wat oudere Marokkanen en Turken, voor hen was Nederland een sociaal paradijs.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 20:50

@ Boef Jij schrijft: wat jij beweert is totaal niet waar. Ze zijn juist eersterangs burger geweest, met veel privileges. Namelijk vastgoed aankopen in Marokko of Turkije, terwijl dat eigenlijk niet mag als je in een uitkering zit. Niet iedere Marokkaan heeft een tweede huis in Marokko en niet iedere uitkering verbeidt het hebben van een eigen huis. Kortom het is een door jou zelf bedacht probleem. Er zijn geen gratis woningen met gratis inrichting. Ook vluchtelingen krijgen die nu niet. Een beperkt aantal vluchtelingen krijgt voor 10.000 euro tweedehands bedden tafels en stoelen. je weet niet waar je het over hebt. Ik heb veel Marokkanen en Turken gesproken maar een sociaal paradijs hebben zij het nooit genoemd. Jij verzint je eigen werkelijkheid.

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 0:13

"zij zijn de veroorzakers van de disproportionele aanspraak op de WAO indertijd" Doe niet zo mal. De aanspraak op de WAO liep uit de klauw omdat werkgevers en werknemers (in de vorm van de vakbonden) in gezamenlijk overleg besloten om de AOW te misbruiken als afvloeiingsregeling en zelfs als vroegpensioen. Dat betrof niet alleen gastarbeiders (al werkten daar nogal wat van bij Ford en in de scheepsbouw) maar ook hun autochtone collega's. Het was de manier waarop de polder werkte.

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 0:14

“Gvd en daar moeten wij allemaal belasting voor betalen.. “ En zoals we allemaal weten worden er kapitalen aan belastinggeld betaald door mensen die op benzinepompen werken...

johanhendrik81
johanhendrik8129 jan. 2018 - 11:31

@DaanOuwens 28 januari 2018 at 15:55 "Dit soort leugens worden gemakkelijk verteld. Maar de werkelijkheid is dat de meeste Turken en Marokkanen lichamelijk gesloopt de WAO ingingen vanwege zwaar en smerig werk dat niemand anders wilde doen" Ach, krijgen we de fabel weer van lichamelijk gesloopt door zware en smerige werk...... Ja, in de jaren 60 en 70 was er nog geen Arbo-wet, maar in die fabrieken en in de bouw werkten ze gewoon samen met andere Nederlanders die ook gewoon dat zware werk deden. Er waren wel Nederlanders die dat werk wilden doen, maar de meesten wilden dat niet doen voor het lagere loon als wat aan de gastarbeiders werd betaald. Ook waren er toen al hele volksstammen in de WW en in de bijstand, potentieel Nederlands werkvolk was er genoeg dus. Mijn opa werkte in de jaren 60 en 70 als opperman en grondwerker in de bouw, denk je dat dat licht werk was ?

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 23:57

"in die fabrieken en in de bouw werkten ze gewoon samen met andere Nederlanders die ook gewoon dat zware werk deden." En die haalden wel werkend hun pensioen? In de bouw haalt slechts 40% werkend zijn pensioen. De rest is voor die tijd afgekeurd. "Mijn opa werkte in de jaren 60 en 70 als opperman en grondwerker in de bouw, denk je dat dat licht werk was ?" En heeft die zijn pensioen werkend bereikt of zat hij bij de meerderheid?

Montesquieu2
Montesquieu228 jan. 2018 - 10:40

Ik vind alles best zolang ik te zijner tijd maar terecht kan in een huis voor witte cisgender normatief heteroseksuele Nederlanders. Vanwege mijn bijdrage aan de economie heb ik dat wel verdiend dunkt me.

joloe
joloe28 jan. 2018 - 10:31

PvdA Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig en ook voor de duizenden oude van dagen die Nederlanders zijn.

Spamaccount
Spamaccount28 jan. 2018 - 9:38

Nergens lees ik in het artikel dat er 'centen' moeten komen om die wens te realiseren. Het enige wat er wordt gevraagd is om in bestaande en ook eventueel nieuwe verpleeghuizen een haven in te richten waarbij deze groep zich wel kan voelen. Er dus meer aandacht aan geven omdat die behoefte er kennelijk is. Er zijn gewoon specifieke verpleeghuizen voor joden, katholieken, protestanten, molukkers, antillianen/surinamers en nog meer van die hokjes. Het mooiste zou zijn dat i.e. Beth Shalom in Amsterdam een afdeling zou hebben voor onze eerste gastarbeiders.

7 Reacties
punt2
punt228 jan. 2018 - 11:04

Inderdaad in Beth Shalom, een prachtige zorginstelling waar deze voormalige “ gastarbeiders” goed verzorgt kunnen worden. Ook leuk wanneer de kleinkinderen op bezoek komen. Want ook het laatste stukje gevoel van veiligheid voor de huidige bewoners kunnen ook wel wegnemen. Ik kan je het boek: 80 plus Joden ISBN 978-90-6446-096-8 van harte aanbevelen . Misschien dat je dan de werkelijke impact van deze simpel gemaakte opmerking kan begrijpen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 11:07

"Nergens lees ik in het artikel dat er ‘centen’ moeten komen om die wens te realiseren. " Dat staat er niet, maar om wensen te realiseren heb je toch echt 'centen' nodig. "Het enige wat er wordt gevraagd is om in bestaande en ook eventueel nieuwe verpleeghuizen een haven in te richten waarbij deze groep zich wel kan voelen. " Als jij een aannemer kent die een haven inricht in een eventueel nieuw verpleeghuis zonder dat daar 'centen' tegenover staan, geef me dan aub zijn nummer. Ik wil ook wel een gratis vrijstaande woning zonder bouwkosten.

Piet de Geus
Piet de Geus28 jan. 2018 - 13:03

"om wensen te realiseren heb je toch echt ‘centen’ nodig" Welnee. Binnen het huidige budget is het prima te realiseren om niet alle klanten op een hoop te gooien maar een beetje soort bij soort te zetten, op basis van interesses en achtergronden. Aangezien het om mensen gaat die in een fase verkeren waarin ze in hun hoofd steeds vaker terug gaan naar de omgeving van hun jeugd, is dat zelfs van groot belang. Het kost echt niet meer om een verzorgingshuis zo in te richten dat je de Jordanezen met een grote muil lekker bij elkaar zet op een gang zodat ze elkaar lekker de hele dag uit kunnen kafferen zonder dat iemand daar last van heeft, op een andere gang plaats je de zware christenen, op een volgende de wereldburgers of de mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Het blijkt dat op die manier mensen veel steun aan elkaar kunnen hebben en het is ook niet al te moeilijk om voor de ene gang een rijsttafel te leveren, voor de andere couscous en voor de volgende stamppot boerenkool. Ook de activiteiten die je organiseert hoeven dan niet meer van het type one size fits all te zijn en kun je veel meer op de bewoners afstemmen. Het is meer een kwestie van organisatie dan van er meer geld in pompen. Hier in de buurt is een verpleeghuis waar ze dat binnen het budget allemaal prima voor elkaar krijgen: https://www.vivium.nl/verpleeghuis-dementie-hogewey-de-hogeweyk-weesp In Amsterdam (waar je op wat grotere schaal kunt selecteren) zijn zowel bij de Dappermarkt als in de Nieuwmarkt verpleeghuizen die zich speciaal richten op een bepaald soort Amsterdammers: van hoeren tot acteurs en dergelijke. Daarnaast zijn er vanouds al speciale huizen voor kunstenaars, joden enzovoorts.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 13:37

@Piet de Geus kom maar met een uitgewerkt plan, als het allemaal zo makkelijk kan en budgetneutraal. Pas op voor discriminatie he, want als ik jouw comment zo lees, baseer je alles op afkomst en huidskleur.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 15:46

"Het kost echt niet meer om een verzorgingshuis zo in te richten dat je de Jordanezen met een grote muil lekker bij elkaar zet op een gang zodat ze elkaar lekker de hele dag uit kunnen kafferen zonder dat iemand daar last van heeft, op een andere gang plaats je de zware christenen, op een volgende de wereldburgers of de mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond." Maar dan moet je wel Turks en Arabisch sprekend personeel voor de verzorging hebben, en dat is er dus te weinig. Het blijkt keer op keer dat weinig islamitische mensen zich inschrijven voor opleiding verpleegkundige/verzorgende. Je kunt ze er moeilijk toe dwingen, je kunt het verleidelijker maken door salaris te verhogen voor die beroepen (kost centjes) of je zult ze moeten importeren (kost centjes)

Piet de Geus
Piet de Geus28 jan. 2018 - 15:54

"kom maar met een uitgewerkt plan" Ik heb je nota bene de voorbeelden genoemd waar het in de praktijk al lang zo werkt binnen de huidige budgetten. "Pas op voor discriminatie he, want als ik jouw comment zo lees, baseer je alles op afkomst en huidskleur." Bang dat je niet op een 100% white-afdeling terecht zult kunnen?

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 0:20

"Maar dan moet je wel Turks en Arabisch sprekend personeel voor de verzorging hebben, en dat is er dus te weinig." Als je kijkt wie de vloeren dweilen krijg je toch een andere indruk. Of bedoel je het gediplomeerde personeel? Ook de Jordanezen en andere autochtone soortgenootjes zullen onder de hoger geschoolden weinigen treffen die hun taal spreken. Waarbij je van de jongere generaties Turken en Marokkanen in ieder geval nog kunt constateren dat die een inhaalslag maken, terwijl daar bij het autochtone equivalent van de eerste generatie gastarbeiders op zijn zachts gezegd nogal de klad in is gekomen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jan. 2018 - 8:52

Ik vind alles best als die oudere mensen maar gelukkig zijn. Waarom ze dat niet gunnen? Waarom zou het duurder moeten zijn? Het enige is misschien dat de afstand tot de oorspronkelijke woonplaats misschien wat langer zal worden. Dat is dan een keuze.

OlavM
OlavM27 jan. 2018 - 21:02

Een goed artikel. De kortzichtigheid van sommige reacties is daarentegen stuitend. (B.v.: “Ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen integreren.” Of: “Niemand moet in dit land geïsoleerd leven, men vond het niet nodig om te integreren en bleef in een zelfverkozen isolement leven.”) Niet alleen gingen de “gastarbeiders” er zelf oorspronkelijk van uit, dat ze een beperkte tijd in Nederland zouden wonen en werken, ook de Nederlandse overheid deed dat, door hen, in samenwerking met de ondernemers, gezamenlijk te doen huisvesten in “pensions” en naderhand geconcentreerd in bepaalde woonwijken. Velen hebben er geen werkelijk idee van hoe belangrijk de eerste generatie “gastarbeiders” was om de verouderde Nederlandse industrie, waarvoor nog maar weinig “autochtone” arbeiders te vinden waren, nog enige tijd in leven te houden. Deze mensen hebben een cruciale rol gespeeld in de tijd van de overgang naar de meer geavanceerde en technologische industrie. Nederland is deze generatie werknemers uit het buitenland dank verschuldigd. Ook bestaat er veelal geen begrip voor het feit dat deze door Nederlandse ondernemers in het buitenland geronselde ongeschoolde arbeiders voornamelijk van het platteland in hun thuisland kwamen en weinig onderwijs hadden genoten. Het is onzinnig om van hen, mede door de leefomstandigheden hier –vaak in “gastarbeiderspensions” bij elkaar gezet, en naderhand in bepaalde woonwijken- te verwachten dat ze echt goed Nederlands zouden gaan leren, of dat op hun oude dag nog zouden kunnen doen. Zelf heb ik tot degenen behoord die in de jaren zestig en zeventig op vrijwillige basis onderwijs in de Nederlandse taal hebben gegeven, om in elk geval een basis te verschaffen. (En ook met plezier hebben samengewerkt met zelforganisaties van “buitenlandse werknemers”, zoals ze later heetten, maar dat is een ander verhaal). Het is logisch dat deze oude generatie op de levensavond recht heeft op voorzieningen die passen bij hun levensomstandigheden en –ervaringen, hetzij in bestaande, hetzij in op hen toegespitste voorzieningen. Verhalen over “gebrek aan integratie” e.d. slaan al met al dus totaal nergens op.

18 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 22:12

Je kunt ze wel de hand boven het hoofd blijven houden, maar er is toch al een behoorlijke tijd bekend dat ze hier mochten blijven. Als je zo lang in een land woont moet je haast je best doen om de taal niet te leren.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 10:10

@ Big guy Bane (4u) Jij schrijft: Als je zo lang in een land woont moet je haast je best doen om de taal niet te leren. Je bent nogal slecht geïnformeerd. Naast allochtonen zijn er ook veel laaggeschoolde autochtonen die de taal niet of nauwelijks beheersen. Die wisten altijd al dat ze mochten blijven. Dus blijkbaar heeft dat er weinig mee te maken. De afwezigheid van goed taalonderwijs voor de eerste generatie allochtonen is een betere verklaring. Een andere verklaring is dat er geen samenleving is waar iedereen aan deel neemt. Veel allochtonen hebben grotendeels alleen contact met allochtonen. Ook dat is onder groepen allochtonen, zeker onder de laaggeschoolde niet anders. Kortom je hebt wel een mening maar weinig argumenten.

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 11:50

@Bane, je zou voor de grap eens naar Amerika moeten gaan en tellen hoeveel mensen enkel Spaans kunnen.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 12:03

@Daanouwens de taal van het land leren is je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn zat initiatieven geweest om hen te helpen. De subsidiestromen zijn ongekend in dit land. Natuurlijk betroffen het vrijwel altijd laagopgeleide mensen zonder talenknobbel, maar dan nog. Het is vrij schraal van hun kant, de overheid hanteerde ook een segregatie politiek, d.m.v gesubsidieerde privileges. In landen als Canada hanteren ze een veel beter immigratie model, daar wordt meer de eigen verantwoordelijkheid van de migrant benadrukt, en minder op discriminerende etnische subsidies.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 12:56

"Naast allochtonen zijn er ook veel laaggeschoolde autochtonen die de taal niet of nauwelijks beheersen." Wellicht dat de grammatica niet feilloos is en ze spreken met een regionaal dialect, maar ik heb nog nooit een autochtone Nederlander ontmoet die zich niet verstaanbaar kon maken in het Nederlands. "Een andere verklaring is dat er geen samenleving is waar iedereen aan deel neemt. Veel allochtonen hebben grotendeels alleen contact met allochtonen." En nu leg je je vinger op de zere plek. Daar ligt het probleem, de segregatie, het vormen van een geïsoleerde gemeenschap binnen Nederland. Je ziet het vooral veel in grote steden, met grote populaties allochtonen van dezelfde afkomst. Ze gaan naar een Turkse supermarkt, een Turkse bakker, Turkse slager. De buren spreken Turks, net als hun buren, en zelfs pamfletten van (sommige) politieke partijen worden in het Turks afgedrukt. Met een schotel op het balkon kijken naar Turkse tv en regelmatig naar een Turkse moskee. Dat laatste rijmt ook nog. Mijn punt is dat ze het dagelijks leven moeiteloos doorkomen zonder een woord Nederlands te spreken. Dit komt vooral voor in grote steden, in kleine dorpen waar 3 of 4 gezinnen Turks spreken wordt je min of meer 'gedwongen' om te integreren omdat je het daar de dag niet doorkomt zonder Nederlands te spreken. Ik wil niemand dwingen om de klompendans te doen of zich vol te proppen met rookworst en stroopwafels. Maar wat we nu zien is een maatschappij die zwaarder verzuild is dan ooit te voren. En nu wil de schrijfster van dit artikel dat deze mensen 'beloond' worden omdat ze nooit de moeite hebben genomen om te integreren.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:11

Dat de 1e generatie slecht Nederlands (blijft) spreekt, is niet heel raar. Het gros betreft laagopgeleide mensen. Als de tokkies van Nederland naar Marokko verhuizen, verwacht ik ook geen vloeiende beheersing van de taal daar, ook niet na 40 jaar. Wel mag je van de 2e en zeker de 3e generatie verwachten dat ze Nederlands volledig machtig is, en daar schort het juist. Een hele vreemde taal leren als je reeds volwassen bent kan knap lastig zijn, en soms schier onmogelijk (bijvoorbeeld nu ineens Chinees leren).

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jan. 2018 - 14:12

Geen enkele linguist haalt in het in zijn/haar hoofd te beweren dat (tenzij ze zwaargehandicapt zijn) autochtonen (moedertaalsprekers) de spreektaal niet perfect beheersen ook al zijn ze laagopgeleid. Dat geldt uiteraard niet voor de schrijftaal. Die moet op school worden geleerd en daar gaat het nodig mis. Een tweede taal leren gaat niet vanzelf, behalve bij kinderen die met verschillend-talige ouders opgroeien. Volwassenen hebben taallessen nodig om een tweede taal te leren en voor analfabeten zijn er speciale lesmethoden.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 14:19

@ Boef Jij schrijft; De taal van het land leren is je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn zat initiatieven geweest om hen te helpen. Het is een verantwoordelijkheid, maar was geen plicht. Er waren destijds in de jaren70/80 ook nauwelijks goede voorzieningen, net zoals er nu ook nog steeds heel veel slecht taalonderwijs is. Volgens mij weet jij onvoldoende van de situatie hier en van die in Canada. Je vergelijking zegt weinig. In je tekst spui je wat vooroordelen maar je argumentatie rammelt.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 14:39

@ Big guy Bane (4u) Jij schrijft: En nu leg je je vinger op de zere plek. Daar ligt het probleem, de segregatie, het vormen van een geïsoleerde gemeenschap binnen Nederland. Die segregatie is helemaal geen probleem. Ik kan mij al geen enkele goede reden bedenken waarom een allochtoon contact zou hebben met iemand die bijvoorbeeld jouw opvattingen heeft. Ik zou daar zelf ook weinig voor voelen. Er is een gesegregeerde samenleving dat is een feit. En de groepen Turkse en Marokkaanse allochtonen vormen voor een deel aparte delen van de samenleving. Zoals heel veel andere groepen. Mensen die denken zoals jij vormen het probleem. Zij zijn namelijk van mening dat zij de norm zijn voor anderen, dat er een homogene samenleving moet komen. Dat is niet het geval en het gaat ook nooit gebeuren maar en het gaat even duren voordat dit ook iedereen duidelijk wordt. Maar van mij mogen die allochtonen best segregeren en ik zelf en overigens vele anderen ook mijden weer andere groepen in de samenleving. Zo wil ik weer geen PVV-ers of FvD aanhangers in mijn vriendenkring. En wat mij betreft vind ik dat iedereen de vrijheid heeft zijn eigen keuzes te maken, jij ook. Maar je mag anderen niets opleggen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 15:49

"@Bane, je zou voor de grap eens naar Amerika moeten gaan en tellen hoeveel mensen enkel Spaans kunnen." Inderdaad, ook daar zie je een vergelijkbaar soort segregatie. En wat je daar ook ziet is een groeiende afkeer van de autochtone meerderheid naar deze groep toe die wel de lusten willen van leven in de VS, maar niet de lasten (Engels leren). Het is mede door die afkeer dat de VS nu een president Donald J Trump heeft. Zitten we daar op te wachten in Nederland, Bart?

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 16:47

@Bane, die afkeer zie ik ook, maar da's tevens iets waarvoor de afkeurende bij zichzelf opzoek moet gaan. Nu hoeft een Turk of Marrokaan nl maar een simpele wens neer te leggen en er wordt al bijna direct een tegendemonstratie gepland. Er zijn verder ook wel andere groepen die zwaar samenklitten, zonder dat iemand ze een stro breed in de weg legt.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 20:52

"Die segregatie is helemaal geen probleem. Ik kan mij al geen enkele goede reden bedenken waarom een allochtoon contact zou hebben met iemand die bijvoorbeeld jouw opvattingen heeft. Ik zou daar zelf ook weinig voor voelen. Er is een gesegregeerde samenleving dat is een feit. En de groepen Turkse en Marokkaanse allochtonen vormen voor een deel aparte delen van de samenleving. Zoals heel veel andere groepen. " "En wat mij betreft vind ik dat iedereen de vrijheid heeft zijn eigen keuzes te maken, jij ook. Maar je mag anderen niets opleggen." Ik wil ze helemaal niets opleggen, maar ik wil ze ook niets gratis cadeau geven omdat ze geen initiatief hebben getoond. En wat is nu de verrijking van een multiculturele samenleving als deze toch alleen maar leid tot segregatie? Waar doen we het dan voor?

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 20:53

"@Bane, die afkeer zie ik ook, maar da’s tevens iets waarvoor de afkeurende bij zichzelf opzoek moet gaan. Nu hoeft een Turk of Marrokaan nl maar een simpele wens neer te leggen en er wordt al bijna direct een tegendemonstratie gepland. " Dat is het punt waar we nu zijn. Hoe denk je dat we hier zijn gekomen?

DaanOuwens
DaanOuwens29 jan. 2018 - 8:27

@ Big guy Bane (4u) Jij schrijft: Ik wil ze helemaal niets opleggen, maar ik wil ze ook niets gratis cadeau geven omdat ze geen initiatief hebben getoond. Jij wil ze van alles opleggen namelijk jouw normen en jouw manier van leven. En deze oudere allochtonen vragen helemaal niets van jou. Die willen gewoon zorg afgestemd op hun behoefte en niet op de behoefte van jouw ouders. Simpel. En een multiculturele samenleving "doe" je niet. Er is niemand die ooit heeft bedacht dat ten behoeve van een multiculturele samenleving allochtonen naar Nederland geïmporteerd moeten worden. Ook dat is een extreem rechtse leugen of sprookje. Een moderne open samenleving verkleurt uiteindelijk. Dat is onvermijdelijk. Zoals: 30% van de autochtone wetenschappers vertrekt en dat vertrek wordt gecompenseerd door 30% wetenschappers uit het buitenland. https://nos.nl/artikel/2214320-uittocht-kennis-uit-nederland-valt-mee.html De idiote fascistische gedachte dat mensen waarvan de voorouders al vijf generaties in Nederland wonen pas echte Nederlanders zijn is het probleem. Niet dat hier mensen gesegregeerd wonen en leven. Die segregatie is al honderden jaren oud. Een land is geen monocultuur. Op basis van geloof, maatschappelijk status, onderwijs en regio zijn er altijd al grote etnische en culturele verschillen geweest. Het is extreem rechts dat in die gemêleerde samenleving de onderlinge verhoudingen op scherp zet en het belang van het smeermiddel, de onderlinge tolerantie ontkent. Dat laat deze hele discussie goed zien onder andere in jouw bijdragen. Oude hulpbehoevende mensen wordt menswaardige huisvesting ontzegd op racistische gronden. Dat is de toon van extreem rechts hier. En die klinkt ook door in jouw teksten.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)29 jan. 2018 - 12:18

"Jij wil ze van alles opleggen namelijk jouw normen en jouw manier van leven. En deze oudere allochtonen vragen helemaal niets van jou. Die willen gewoon zorg afgestemd op hun behoefte en niet op de behoefte van jouw ouders. Simpel." Ik betaal belasting, dat wordt wel van mij gevraagd. Daarnaast zeg ik dus dat ik niemand mijn normen en manier van leven wil opleggen, maar ik vind dat mensen die dat niet doen geen recht hebben op een buitenproportioneel groot deel van mijn eerder genoemde belasting. En zoals ik zei, ik dwing je niet de klompendans te leren of je vol te proppen met rookworst. Maar de Nederlandse taal leren lijkt me toch wel een minimum. "Een moderne open samenleving verkleurt uiteindelijk. Dat is onvermijdelijk. " Nee, een moderne Europese open samenleving verkleurt uiteindelijk. Kijk naar Japan, modern, welvarend, vergrijzend, laag geboortecijfer. Maar ze vangen een dozijn of zo vluchtelingen per jaar op. De problemen die optreden door vergrijzing lossen ze op hun eigen manier op. De verzorging van het groeiend percentage gepensioneerde en gebrek aan laaggeschoolde arbeid vangen ze op door automatisering. Doordat de bevolking krimpt blijven de vastgoedprijzen op een normaal niveau. Gebrek aan arbeidskracht in functies die niet makkelijk te automatiseren zijn drijft de lonen omhoog. Minder mensen = minder vervuiling Japan is over 200 jaar nog steeds Japan, zowel in kleur als in cultuur. Hoe Duitsland en Zweden er over 200 jaar uitzien, wie zal het zeggen?

Edwin8
Edwin829 jan. 2018 - 14:01

"Daar ligt het probleem, de segregatie, het vormen van een geïsoleerde gemeenschap binnen Nederland. Je ziet het vooral veel in grote steden, met grote populaties allochtonen van dezelfde afkomst. Ze gaan naar een Turkse supermarkt, een Turkse bakker, Turkse slager. De buren spreken Turks, net als hun buren, en zelfs pamfletten van (sommige) politieke partijen worden in het Turks afgedrukt." En ook hier wederom: Kijk eens naar het beleid van de toenmalige regeringen. De confessionele partijen zagen de verzuiling in een storten, juist door de gastarbeiders op te sluiten in een "moslimzuil" hoopten ze dat de verzuiling weer terug zou keren. Echt, kijk gewoon eens naar het beleid van de regeringen destijds, en vraag je dan af of de politiek verantwoordelijk is, of de gastarbeider.

DaanOuwens
DaanOuwens29 jan. 2018 - 20:49

@ Big guy Bane (4u) Jij schrijft: Daarnaast zeg ik dus dat ik niemand mijn normen en manier van leven wil opleggen, maar ik vind dat mensen die dat niet doen geen recht hebben op een buitenproportioneel groot deel van mijn eerder genoemde belasting. Jij kan wel zeggen dat je niemand jouw normen en manier van leven wil opleggen, maar dat is exact wat je keer op keer doet in deze discussie. Als jij Japan een mooi land vindt moet je er gaan wonen. De West-Europese landen zullen zeker veranderen. 200 jaar geleden zag het er hier ook volstrekt anders uit. Dat is onvermijdelijk, maar jouw opstelling en het afwijzen van mensen met een andere etnische achtergrond of cultuur is de bron van toenemende polarisatie. Het feit dat je mensen niet wil accepteren zoals ze zijn, en overigens niet jij alleen, kan leiden tot escalatie. Dat lijkt zelfs erg waarschijnlijk. Terwijl die verandering toch wel plaatsvindt. Je wil de tijd stil zetten om in je eigen cocon van haat en vooroordelen te blijven hangen. Ik heb overigens geen enkele illusie over de mogelijkheid dat enige nuancering kan optreden in je opvattingen. Ik hoop alleen dat jij en je geestverwanten de komende jaar niet al te veel schade aanrichten aan de Nederlandse samenleving, maar wellicht is dat tegen beter weten in. @ Edwin Jij schrijft; En ook hier wederom: Kijk eens naar het beleid van de toenmalige regeringen. De confessionele partijen zagen de verzuiling in een storten, juist door de gastarbeiders op te sluiten in een “moslimzuil” Dus jij beweert dat confessionele partijen zoals het CDA immigranten hier naartoe gehaald hebben om een moslimzuil te creëren zodat zij hun christelijke zuil konden behouden? Als je dat soort dingen serieus beweert is er toch echt een steekje aan je los.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)29 jan. 2018 - 21:09

"En ook hier wederom: Kijk eens naar het beleid van de toenmalige regeringen." Dat lost niets op, ik kijk liever naar het nu en vooruit dan te blijven hangen in de jaren weet ik veel wat van kabinet hoeheetieookalweer-2

Kobalt2
Kobalt227 jan. 2018 - 20:58

Waarom alleen voor Marokkanen of Turken, er zijn 196 nationaliteiten die hun steentje hebben bijgedragen.

3 Reacties
Loebkesman
Loebkesman27 jan. 2018 - 22:09

@kobalt. Diegenen die het hardste schreeuwen krijgen het meest.

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 0:24

Er zullen vast wel Maori bestaan die hier ook hun bijdrage geleverd hebben en het zou mooi zijn als die ook ergens een goede plek vinden. Ik vermoed echter dat het aantal Turken en Marokkanen veel groter is.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 13:41

Omdat met name bij Marokkanen en Turken de segregatie zo opvallend sterk is, om een scala van redenen. Een belangrijke is de enorme invloed van die overheden op 'hun mensen' hier in Nederland. Een andere is toch cultuur en nationalisme, Marokkanen zijn met name erg religieus en conservatief, Turken nogal nationalistisch. In vergelijking met andere afkomsten, zoals Japan bijvoorbeeld. Je zult niet snel een clubje mensen zien op de Erasmusbrug met Japanse vlaggen die de leider van Japan scanderen. De verschillen tussen de culturen en houding tussen al die verschillende nationaliteiten zijn erg groot.

simpson_jr
simpson_jr27 jan. 2018 - 19:44

Goede zaak om ouderen, als ze ergens geplaatst worden, op een plek te plaatsen waar ze zo gelukkig mogelijk kunnen zijn. Ik vind sommige "integratie" - reacties hier ook een beetje van den zotte, blijkbaar hebben de personen niet aan jullie verwachtingen voldaan, maar vraag je ook af waar je je eigen ouwe vader/moeder geplaatst wil hebben die her en der wellicht ook wel een steekje heeft laten vallen.

5 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 11:10

"maar vraag je ook af waar je je eigen ouwe vader/moeder geplaatst wil hebben die her en der wellicht ook wel een steekje heeft laten vallen." Ik gun mijn ouders een plek waar mensen Nederlands spreken, aangezien Nederlands de officiële landstaal is van het land waar mijn ouders wonen. (mijn ouders wonen in Nederland).

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 11:59

@Bane, en als je ouders een Turkse of marrokaanse achtergrond hadden gehad, moesten ze dan eerst het Nederlands en klompendansen beheersen voor je ze ergens liet plaatsen?

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:13

Dat is prima, maar de vraag is wie voor de kosten gaat opdraaien. Bovendien gaat het lijnrecht tegen het discriminatie verbod in, want je deelt mensen in op basis van afkomst, en dat is discriminatie.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 15:54

Geen van beide Bart. Maar ik had ze aangeraden wel Nederlands te leren omdat ik niet zie waarom de meerderheid maar extra geld over de balk moet smijten omdat mijn ouders de moeite niet namen om die taal te leren in de vele jaren dat ze hier zijn. En als ze dat niet deden wenste ik ze veel succes met de communicatie op hun oude dag. Ikzelf zou bereid zijn als tolk te fungeren als ze naar een dokter of zo moeten, maar ik kan niet iedere dag 24/7 klaar staan, dus voor minder urgente zaken zoeken ze het maar uit. Mijn ouders hebben me opgevoed als een /big guy/ dan moeten ze zich zelf ook maar zo gedragen.

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 21:23

@boef, pas als ik onterecht onderscheid maak, kan je spreken van iets wat in de volksmond voor discriminatie moet doorgaan. Ik loop hier echter niet te verplichten dat een oude Turk of Marrokaan die niet naar een Turken-/Marrokanenopvang wil daar toch naartoe moet gaan. Verder zijn mensen gelijkwaardig maar geen 2 personen zijn het zelfde. Leuk dat je de discriminatie-troefkaart wil trekken, als ik jou was zou ik me er eerst meer in verdiepen om onterechte discriminatie te voorkomen.

NHNB
NHNB27 jan. 2018 - 18:47

Nou, de PvdA heeft weer een poginkje gedaan om de oude Turkse achterban terug te lokken. Van harte gefeliciteerd met deze moedige poging hoor. Ik DENK niet dat het gaat lukken.

1 Reactie
Boef2
Boef228 jan. 2018 - 13:43

Goed gezien. De PvdA gaat weer op de oude vertrouwde clientelistische tour om stemmen te winnen. DENK ook niet dat dat gaat lukken.

Boef2
Boef227 jan. 2018 - 18:35

Als ze dat willen, waarom bouwen ze zelf dan niet een verpleeghuis van eigen centen? Niemand houdt hen tegen. En krijgen Japanse en Braziliaanse mensen dan ook een eigen verpleeghuis? Anders ben je aan het discrimineren op afkomst.

3 Reacties
.....2
.....227 jan. 2018 - 20:15

Ik dacht dat we allemaal Nederlanders waren...

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 11:12

"Ik dacht dat we allemaal Nederlanders waren…" Een groeiende groep mensen is vandaag de dag alleen Nederlands wanneer het hen uitkomt.

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 14:36

@.... Jep, we zijn alleen niet allemaal in dezelfde fabriek in elkaar gezet.

paling3
paling327 jan. 2018 - 18:34

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?..... Ik! Ik heb er namelijk mee gewerkt, was bij de voorloper van de akzo, aku/enka. Velen van die eerste generatie (wel 80%!! ) kwam om te werken tot een weekje of 6, dan gingen ze de ziektewet in en werden afgekeurd naar verloop van tijd. De 20% die wel bleef meldde zich ALTIJD ziek als ze op vakantie waren in het thuisland. Tijdens de ramadam ook massaal ziek melden was altijd vaste prik. Er kwamen ook Italianen en Spanjaarden daar werken, daar had je goede collega's aan. Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie? IK!! hun bijdrage was bijna nul!

10 Reacties
Katwezel
Katwezel27 jan. 2018 - 21:24

Wat een kwalijke, nare onzin. Ik herinner het me anders toen ik als 16e jarige in de fabriek werkte. Ik herinner me de Turkse en Marokkaanse arbeiders die meestal hard werkten, maar door hun Nederlandse collega's als paria's werden behandeld. Ik herinner met het dagelijkse racisme, de onvriendelijkheid, en de oncollegialiteit van de Nederlanders.

Klaas4
Klaas428 jan. 2018 - 8:33

@paling. Ik werkte toendertijd in de papierindustrie en onderschrijf uw bevindingen.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 10:15

@ paling Jij schrijft: Velen van die eerste generatie (wel 80%!! ) kwam om te werken tot een weekje of 6, dan gingen ze de ziektewet in en werden afgekeurd naar verloop van tijd. En dat is een grote leugen. Allochtonen kwamen pas veel en veel later in de WAO. Vaak omdat er geen werk meer was, de fabrieken gesloten werden en afvloeien naar de WAO voor iedereen de meest prettige oplossing was. Vervolgens bleek dat die allochtonen in de WAO na herkeuring meestal lichamelijk inderdaad al helemaal versleten waren van wege het zware werk dat ze hadden gedaan. Er klopt dus helemaal niets van jouw verhaal. Dit soort teksten zijn niet alleen leugens. Ze zijn kwaadaardig. @ Klaas Jij schrijft: Ik werkte toendertijd in de papierindustrie en onderschrijf uw bevindingen. dat is onmogelijk want het is niet waar.

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 11:43

Tsja zo heb ik ook een interview met een Rotterdams fabrieksdirecteurtje gezien die juist blij was met gastarbeiders. Als Feyenoord gewonnen had, dan was z'n kaaskop-personeel op maandag nl nog bezopen en als het verloren had dan zaten ze ziek thuis.

jantje
jantje28 jan. 2018 - 11:59

Ik geloof je meteen.. Het was ook hier in het noorden des lands dat er veel misbruik is gemaakt van de sociale voorzieningen en de wao. Men kon er niks tegen doen, want bewijs maar eens dat iemand Niet ziek is.. Pas in de jaren '80 van de vorige eeuw kwam men met maatregelen. Daar zijn wij ook de dupe van geworden want mijn man was Echt ziek. Al die keuringen en herkeuringen moest mijn man ook ondergaan want men mag niet discrimineren. Dus werd iedereen op één hoop gegooid. Er zijn nog staatssecretarissen geweest die riepen dat zieke mensen liever bij tante Truus zaten, en dat ze simulanten zijn. Ik heb me er indertijd persoonlijk veel van aangetrokken.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 13:47

Mijn vader was een gastarbeider uit Azie, en die onderschrijft wat jij zegt. Enorm veel misbruik van sociale voorzieningen door met name door Marokkanen en Turken. Uit angst voor 'racisme' werd er niet gehandhaafd, en dat werkte juist escalerend. De massa immigratie uit die landen heeft Nederland juist vele miljarden gekost, i.p.v opgeleverd. De bijdrage is dus zwaar negatief, zie ook het boek van Lakeman 'binnen komen zonder kloppen'.

paling3
paling328 jan. 2018 - 14:03

@ Daan Ouwens, dus ik zit hier te liegen, kwaadaardig te liegen zelfs nog wel? Weet niet waar jij vandaan komt maar in ieder geval niet uit Zuid-Oost Drenthe, want het stikt(te) hier van de Turken en Marokkanen die zich lieten afkeuren. En hier zaten veel bedrijven die ze aannamen, zoals AKU, Danlon. De buitenlanders die wel wouden werken en niet kwamen om zich te laten afkeuren waren m.n Joegoslaven, Italianen, Spanjaarden, Ambonezen. Maar goed, jij denkt dat ik lieg....mag jij denken.

punt2
punt228 jan. 2018 - 14:49

@DaanOuwens, Volkskrant 2000 : "Wat in het oog schiet, is dat zes van de tien Turkse en Marokkaanse mannen tussen de 40 en 64 met een uitkering (WAO, WW of bijstand) thuiszitten. Bij Nederlandse mannen van die leeftijd is dat twee op de tien.Turkse en Marokkaanse mannen zijn vooral oververtegenwoordigd in de WAO. Veronderstellingen dat dit een gevolg is van de massa-ontslagen in de industrie begin jaren tachtig, worden in de analyse van Vermeend naar het rijk der fabelen verwezen. Slechts een gering aantal WAO-uitkeringen dateert uit die tijd .Eerder deze week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog optimistisch dat etnische minderheden niet oververtegenwoordigd zijn in de WAO. Alleen Marokkanen en Turken schieten eruit. " dus geen onzin wat wat jij als kwaadaardig omschrijft

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 20:56

@ Rob Roy Jij schrijft: dus geen onzin wat wat jij als kwaadaardig omschrijft Dus wel kwaadaardige onzin, er zitten geen mensen in de WAO die geen lichamelijke of psychische klachten hebben, zelfs mensen met aanzienlijke klachten komen niet meer de WAO-in. Als er bovenmatig veel Turken en Marokkanen in de WAO zitten, zitten die daar met klachten die een uitkering rechtvaardigen. Het zijn kwaadaardige leugens als men beweert dat deze mensen een WAO uitkeringen krijgen vanwege hun etnische achtergrond.

NHNB
NHNB29 jan. 2018 - 18:00

interessant deze deeldraad : echt arbeideristisch links tegen grachtengordel-links (mag ik neplinks schrijven, ja ik mag neplinks schrijven).

Thuiszitter
Thuiszitter27 jan. 2018 - 18:13

Zet de gemeenschap toch zo’n zorgstelling op. Maar is er ook animo voor , yasimine geeft haar mening , ik zou wel een cijfers willen zien of er echt behoefte aan is. De marrokanen in mijn netwerk vertrekken veelal voor de laatste deccenia’s weer terug naar hun eigen land of de ouders wonen bij de kinderen.

Audiomind
Audiomind27 jan. 2018 - 17:30

Hier in Apeldoorn hebben wij een verzorgingshuis voor ouderen met een Moluks/Indonesische achtergrond. Het is gewoon een feit dat deze mensen hier op hun plek zijn. Hun cultuur, eten en gebruiken geeft een soort van veiligheid op hun oude dag. Ik vind het niet meer dan logisch dat 1e generatie Marokkanen/ Turken een eigen plek krijgen. En voor de tegenstanders: vele Nederlandse emigranten in Australie hadden moeite om te integreren. Ze blijven zelfs op hoge leeftijd vast houden aan de Nederlandse taal, en gebruiken. Terwijl Australie gewoon westers is en de taal minder een barrière vormt dan bv Marokkaans/Nederlands. Deze info heb ik uit eerste hand, mijn ouders zijn geëmigreerd naar Australie eind jaren 60.

3 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 22:10

Jou info is gebaseerd op 2 mensen. Te weinig om conclusies uit te trekken. Mijn info zegt weer totaal andere dingen.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2018 - 10:21

@ Big guy Bane (4u) Jij schrijft: Mijn info zegt weer totaal andere dingen. Dat is gezien de vooroordelen die uit je teksten blijken nogal voor de hand liggend. De feiten geven jou ongelijk. http://www.mikadonet.nl/artikel.php?artikel_id=1710

simpson_jr
simpson_jr28 jan. 2018 - 12:09

@Bane, jouw info zegt wat anders, maar die van audiomind is zo te zien op twee mensen meer gebaseerd.

koffieleut2
koffieleut227 jan. 2018 - 17:04

Tja, er zit wat in. Als je je hele leven naast de samenleving hebt geleefd in plaats van er in is het een beetje wrang om in de laatste jaren van je leven alsnog te worden geconfronteerd met Nederlands sprekende mensen met een cultuur die niet de jouwe is. Jarenlang knuffelbeleid moet je dan ook doorzetten tot het einde. En daarmee heeft de spreekster dan wel gelijk. En dan nu het volgende , wanneer stoppen we hier eens mee.

Ria4
Ria427 jan. 2018 - 16:45

Ik begrijp hier eigenlijk niets van. Er moeten goede verzorgingshuizen in Nederland zijn waar iedereen terecht kan. Wie of wat je ook bent, geen onderscheid.

1 Reactie
jantje
jantje28 jan. 2018 - 12:06

@ Ria, Maar dat willen ze niet.. In onze buurt wonen ook veel Turkse mensen maar ik heb er niet één oudere echtpaar of alleenstaande Turkse persoon in het bejaardenhuis gezien waar ook mijn schoonmoeder huist. Ook niet in de aanleunwoningen. Terwijl iedereen er terecht kan.

bob b.
bob b.27 jan. 2018 - 16:03

Goed stuk. En terecht dat hier aandacht voor moet komen. Los van de problematiek waarmee de verpleging te maken heeft.

korheiden2
korheiden227 jan. 2018 - 15:58

Ik ben het eens met de meeste reageerders : aparte verpleeghuizen voor Turken en Marokkanen zijn onzin. Als men hier al een halve eeuw woont dient men de taal te spreken. Bij mijn weten zijn er evenmin speciale verpleeghuizen voor Nederlanders in Australië, Canada en dergelijke.

7 Reacties
Loebkesman
Loebkesman27 jan. 2018 - 22:08

Nederlanders hebben in Canada en Australië geen extra privileges zoals Turken en Marokkanen dat wel in Nederland (denken te) hebben.

simpson_jr
simpson_jr27 jan. 2018 - 22:16

Wel frappant dan dat veel Nederlandse expats in den vreemde elkaar opzoeken ipv hun wortels naast zich neer te leggen. Hoeveel promille van de Canadezen, Australiërs en dergelijke zou er verder Nederlandse roots hebben?

JanDuine2
JanDuine228 jan. 2018 - 6:41

Dan weet u het niet goed, want: "Ja die zijn er wèl!"

Spamaccount
Spamaccount28 jan. 2018 - 9:22

Inderdaad Kortheiden. Gewoon belachelijk. De joodse, katholieke, protestantse en al die andere hokjes-ophokhuizen ook maar gewoon bannen

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:16

Het is allemaal prima, als ze zelf voor de kosten opdraaien. Want dat is in landen als Canada en Australie gewoon de norm. Jij wilt wat? Ok, betaal zelf maar. Bovendien heb je daar geen integratie problematiek van kinderen van hollandse immigranten, de 2e generatie spreekt nauwelijks een woord Nederlands, zijn niet geinteresseerd in Nederlandse politiek en zijn in de meeste gevallen nog nooit in Nederland geweest. Je kunt gerust zeggen dat de 2e en verdere generaties volledig geassimileerd zijn. Een heel ander verhaal dan de kinderen van gastarbeiders hier in Nederland.

jantje
jantje28 jan. 2018 - 14:32

In Australië zijn wel bejaardenhuizen voor Nederlanders. Dit fenomeen kende men in dat land eerst niet. Nu zijn er ook andere nationaliteiten in gehuisvest. Er is zelfs nog een oproep gedaan voor Nederlands personeel die ook dialect spreken. Want als de oudere mensen b.v. begonnen te dementeren, vielen ze terug in hun oude spraak ook als ze al jarenlang Engels hadden gesproken. De Aussies verstonden die mensen niet meer.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 21:05

"Hoeveel promille van de Canadezen, Australiërs en dergelijke zou er verder Nederlandse roots hebben?" Roots? Nou in Canada al meer dan 1 miljoen. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Canadians En meer dan 300.000 in Australië. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Australians In de VS zelfs meer dan 4,5 miljoen. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Americans Maar heb niet veel vernomen van grote groepen zoveelste generatie Nederlanders die ineens met Nederlandse vlaggen de Golden Gate Bridge bezetten, of grote groepen Nederlanders in die landen, ook van latere generaties, die de Engelse taal niet van huis uit meekrijgen en dus op school amper beheersen.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers27 jan. 2018 - 15:30

Zo zijn er ook autochtonen die graag eigen wijken, scholen, en andere eigen omgevingen wensen, zoals ook werkomgevingen. en ook geen vreemd volk wat hen verzorgt, verpleegt, of behandelt.. Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie? Toch? Of toch maar niet?

2 Reacties
Loebkesman
Loebkesman27 jan. 2018 - 22:11

@Nanno. Heb je ook voorbeelden?

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:17

@Nanno, Dit zijn hele vage beweringen. Druk je wat concreter uit, en kom met feitelijke onderbouwingen.

Franco2
Franco227 jan. 2018 - 14:33

Als blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouderen niet graag naar een algemeen tehuis willen, stel ik voor dat u gesteund door uw achterban zelf een gespecialiseerd Mediterraan verzorgingshuis opzet.

Bruce Banner
Bruce Banner27 jan. 2018 - 14:26

"...en hebben heel lang geïsoleerd moeten leven." Niemand moet in dit land geïsoleerd leven, men vond het niet nodig om te integreren en bleef in een zelfverkozen isolement leven. In een eerder artikel op deze site over dit onderwerp werd overigens duidelijk dat er al tehuizen zijn voor Surinaamse (31), Indische/Molukse (29), Marokkaanse (28), Turkse (29), Antilliaanse/Caribische (28), Chinese (24) en Joodse (26) bejaarden zijn. In grofweg dezelfde verhouding als tehuizen voor autochtone (1086) bejaarden, één instelling op tienduizend mensen.

1 Reactie
punt2
punt227 jan. 2018 - 19:40

Er zijn momenteel 2426 zorginstellingen in Nederland, (verpleeg en verzorgingstehuis) De zorgvraag onder allochtone bewoners is stijgende door de vergrijzing en percentueel sterker stijgende zorgvraag ivm dementie In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. Ruim 28.000 (ruim 10%) zijn van allochtone afkomst.  Het totaal aantal mensen met dementie in Nederland zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst snel stijgen naar 307.000 (+17%) in 2020, en 423.000 (+61%) in 2030.  Het aantal allochtonen met dementie zal nog sneller stijgen. In 2020 zijn er 38.000 allochtonen met dementie (+34%) en in 2030 zijn dat er 60.000 (+109%). Daarmee stijgt het aantal allochtonen met dementie ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Volgens de nieuwe normering verpleeghuisinstellingen voor wat betreft personele bezetting ligt dat ongeveer op 1,5 persoon per bewonersgroep van 6- 8 personen is 0,25 per bewoner. De door u aangehaalde aantallen zijn dus absoluut niet voldoende, verder is personeel tekort een enorm probleem, per bevolkingsgroep lopen juist de Marokkaanse en Turkse verpleegkundigen en VIG-ers enorm achter bij de autochtone qua aantallen. Rapport uit 2008 : " Antilliaanse en Surinaamse vrouwen zijn goed vertegenwoordigd, maar andere groepen allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in de zorg. Het meest zichtbaar geldt dit voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. Van een duidelijke inhaalslag lijkt vooralsnog geen sprake: op het mbo kiezen Turkse en Marokkaanse meisjes weinig voor zorg-opleidingen. Moslima’s die ervoor kiezen om verpleegkundige te worden: ze zijn schaars. Vooral op opleidingen op niveau 5 zijn de islamitische studenten vaak op één hand te tellen. Zo ook op de hbo-v in Utrecht, waar docent Mathilde Bos zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van allochtone studenten. ‘Zonder te willen generaliseren, lijkt verpleegkunde geen hoge status te hebben in veel islamitische gezinnen. Zeker als zoon of dochter naar het hbo gaat, vinden veel ambitieuze ouders het zonde als deze dan een beroep kiest dat in het thuisland een lage status kent’, legt Bos uit. ‘En daarbij speelt ook vaak het fysieke mee: als jonge moslima is het over het algemeen not done om blote mannen te zien, aan te raken en te wassen. Dat is wat velen zal tegenhouden om verpleegkunde te gaan doen.’ Personele bezetting is het grootste probleem, en daarmee personeel wat de taal zal beheersen, de specifieke omgangsvormen zijn aan te leren, cliënten vragen een duidelijk andere benadering en omgangsvormen dan autochtone ouderen.

DaanOuwens
DaanOuwens27 jan. 2018 - 14:23

Er zijn altijd ouderenzorg instellingen geweest voor verschillende groepen. Voor molukse, chinese, indonesische, surinaamse en joodse ouderen. En die specifieke instellingen zijn in de fusie golf van de afgelopen 20 jaar onderdeel geworden van grote algemene instellingen. Maar ook nu zijn er in de oude wijken van grote steden verpleegafdelingen die een specifieke doelgroep hebben. En dat is prima. Dus die turkse en marokkaanse afdelingen komen er ook wel. Wat ik een veel groter probleem vind is de huisvesting voordat opname noodzakelijk is. Veel turkse en marokkaanse ouderen en hun kinderen hebben bijvoorbeeld belangstelling voor de kangeoroewoning http://www.hebbes.be/artikel/een-kangoeroewoning-de-voor-en-nadelen. Overigens sommige allochtone ouderen en hun kinderen ook. Lijkt mij dat nu vooral eens goed gekeken moet worden hoe de komende groepen ouderen het liefst willen wonen voordat allerlei aanbod ontstaat dat net niet is wat mensen willen. Het kan zelfs zo zijn dat sommige ouderen hun laatste jaren willen doorbrengen in het land van herkomst. Of autochtonen die juist naar spanje willen of een ander warm land. Een afdeling inrichten voor een specifieke populatie ouderen is daarbij veruit het minst complexe probleem.

1 Reactie
Boef2
Boef228 jan. 2018 - 17:44

Waar is het eigen initiatief dan? Kom met een plan, zorg voor eigen financiering, doe wat. Je weet wel, eigen verantwoordelijkheid nemen. Er zitten tig 2e en 3e generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders in de bijstand die best de handen uit de mouwen kunnen steken. Of nog beter DaanOuwens, waarom doe jij niks? Kom met een uitgewerkt plan, neem verantwoordelijkheid.

Andreas J
Andreas J27 jan. 2018 - 14:07

Ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen integreren. Het werd idd wel niet verplicht gesteld, maar vele groepen zoals Grieken, Joegoslaven, Spanjaarden, Tunesiers en noem maar op hebben dat wel gedaan en hebben hier geen problemen mee. Verder hebben we genoeg 2e 3e generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders die in de zorg zouden kunnen werken. Ik zal zeker niet ontkennen dat deze mensen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de NL maatschappij. Ik zal ook zeker niet ontkennen dat ze erbarmelijke omstandigheden hebben meegemaakt. Ik ben getrouwd met de dochter van gastarbeiders en heb van redelijk dichtbij gezien wat dit met de mensen gedaan heeft, maar... deze mensen hebben zich wel aangepast, ook net geen lagere school afgemaakt hoor, maar er wel voor gezorgd dat hun kinderen gewoon naar school konden en zelfs hun HBO hebben afgemaakt. Helaas is mijn schoonvader reeds overleden, maar mijn schoonmoeder zit hier prima.

1 Reactie
Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:21

Goed punt. Dat er zo weinig Turken en Marokkanen te porren zijn voor werk in de zorg, zeker voor oudere mensen met hun afkomst, is opvallend. Daar ligt toch ergens een oplossing lijkt me?

[verwijderd]
[verwijderd]27 jan. 2018 - 14:04

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2018 - 19:31

Nee, geen ranking in ellende, dat is ongepast Zo.

Thuru
Thuru27 jan. 2018 - 13:33

Er zijn genoeg verpleeghuizen. Het is niet nodig om een specifiek verpleeghuis voor Turkse en Marokkaanse en andere allochtonen te bouwen. Als iemand naarverpleeghuis moet kan daar altijd heen. Wel kan er sprake zijn van een wachtlijst, doch door de range vrij hoog te zetten qua afstand verpleeghuis en oorspronkelijk huis moet inmetselen gevallen wel binnen 2 maanden een oplossing gevonden afhankelijk van urgentie. Ook in eenverpleeghuis kan een soort moskee dienst gehouden worden als daar wens naar is. Weliswaar kan dat niet overal, in dat soortgevallen kan zelfs ook geen gewone kerk dienst zijn. Dat hangt per verpleeghuis af en hoe vaak.

Rick Hofland
Rick Hofland27 jan. 2018 - 13:29

Ik hoop toch niet dat dit een pleidooi is voor segregatie onder ouderen die verpleging nodig hebben. We willen toch niet weer gaan verzuilen mag ik hopen?

Het zwarte Schaap
Het zwarte Schaap27 jan. 2018 - 13:23

Uw verhaal klopt helemaal, maar ik zou liever de gehele groep mensen benoemen die hun handen uit de mouwen hebben gestoken om Nederland na de oorlog weer op te bouwen. Dat zijn naast onze eigen autochtone oude generaties, ook de Italiaanse, Spaanse en Griekse gastarbeiders geweest. Deze hele generatie daar wordt de Zorg voor verschraalt of botweg ontnomen onder mom van de neo liberale wind die door het departement van Volksgezondheid waait met de gratie van de asociale kiezers.

RaymondenJoop
RaymondenJoop27 jan. 2018 - 13:06

'Of dat antwoord wordt gegeven in bestaande verpleeghuizen of dat meer specifiek Turkse of Marokkaanse verpleeghuizen verrijzen, is daarbij van ondergeschikt belang.' Wie wel eens in een verpleeghuis komt en bekend is met de kaalslag daar weet dat dit niet van ondergeschikt belang is. Je richt of aparte verpleeghuizen op, of niet. Door het beperkte aantal ouderen met een 'niet westerse achtergrond' wordt het aantal huizen dan beperkt en dan wordt langer reizen een verplichting voor de familie. Dat is inherent aan de wens. Of je geeft hier meer geld aan uit tkv de rest. Gezien de gedane bezuinigingen lijkt me dat niet eens mogelijk Overigens geeft dit weer 's goed aan dat de multiculturele samenleving mislukt is , aangezien de derde generatie veelal nog conservatiever is dan de eerste, en waar we naar toe moeten: een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Kan best, maar doet soms wat zeer

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus27 jan. 2018 - 13:59

"Je richt of aparte verpleeghuizen op, of niet." Dat is helemaal niet nodig. Er is allang een manier gevonden om dat binnen bestaande verpleeghuizen te realiseren door daarbinnen te werken met woongroepen met verschillende leefstijlen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeweyk

punt2
punt227 jan. 2018 - 12:36

De oplossing zijn dus aparte verpleegtehuizen voor Marokkanen , Turken, Chinezen, Polen, Afghanen, Surinamers, Antillianen ...... Want het is al erg makkelijk om personeel te vinden voor de "allochtone"verpleegtehuizen..... Dus voor al van deze zal het ook wel lukken ...

3 Reacties
Erik20
Erik2027 jan. 2018 - 14:39

Het gaat voornamelijk dus om Turken en Marokkanen... De andere groepen die je opnoemt zijn vrij goed geïntegreerd of hebben vanuit de historie al een band met Nederland, die hebben echt geen "speciale" verpleeghuizen nodig.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 17:23

"Het gaat voornamelijk dus om Turken en Marokkanen… De andere groepen die je opnoemt zijn vrij goed geïntegreerd of hebben vanuit de historie al een band met Nederland, die hebben echt geen “speciale” verpleeghuizen nodig." Dus het pleidooi is om de groepen die minder goed of vrijwel niet integreren te belonen met speciale verpleeghuizen. In dat geval ben ik tegen.

punt2
punt227 jan. 2018 - 18:48

@Erik, niet nodig of geen recht op?. Er zijn al diverse specifieke zorginstellingen voor “allochtone” inwoners. Het probleem is het personeel, om zo een specifieke zorginstelling te voorzien met ook personeel van dezelfde oorsprong is zeer moeilijk, zo niet bijna onmogelijk. Wanneer je een zorginstelling voor 1 specifieke groep clienten hebt, hebben de anderen daar natuurlijk ook recht op.

H.Witte
H.Witte27 jan. 2018 - 12:24

In de eind jaren zestig, begin jaren zeventig onder "erbarmelijke" omstandigheden in de fabrieken!!?? Kom op zeg.

6 Reacties
simpson_jr
simpson_jr27 jan. 2018 - 19:52

In ieder geval zo erbarmelijk dat de lokale bevolking er niet voor te porren was.... toch?

H.Witte
H.Witte27 jan. 2018 - 21:51

Nee meneer Bart Derks, Erbarmelijk heeft toch echt een andere inhoud. Dat Nederlanders sommig werk, zoals schoonmaakwerkzaamheden of lopende band werk als minderwaardig gingen zien is naast een algemeen te kort aan potentieel de reden van het aantrekken van buitenlanders, onder druk van de werkgevers, (goedkopere krachten), maar dat terzijde.

Piet de Geus
Piet de Geus27 jan. 2018 - 23:40

"Erbarmelijk heeft toch echt een andere inhoud" Bijvoorbeeld dat de meesten hun pensioen niet werkend haalden maar lang voor die tijd arbeidsongeschikt waren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jan. 2018 - 14:24

Daarnaast was arbeidsongeschiktheid ook geruime tijd een aantrekkelijk alternatief voor werkeloosheid. Keuringsartsen werkten daar aan mee.

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 1:00

"Maar ik had ze aangeraden wel Nederlands te leren" En dan? Er waren indertijd ellenlange wachtlijsten voor Nederlandse les. Die lessen werden namelijk alleen door vrijwilligers gegeven, omdat de overheid het niet nodig vond dat ze Nederlands zouden leren. Ze zouden immers na gedane arbeid toch terugkeren? Vandaar dat allerlei formulieren in meerdere talen werden aangeboden in plaats van taallessen te faciliteren. Je gaat er wat al te makkelijk aan voorbij dat de gastarbeiders hier niet als immigranten kwamen maar net als voordien de Spanjaarden, Portugezen en Grieken als tijdelijke arbeiders. Net als een vakantieganger leerden die de taal niet echt maar net voldoende om in wat standaardsituaties te kunnen communiceren. Wat funest op latere generaties heeft uitgewerkt is dat de transformatie van gastarbeider tot migrant een uiterst langdurig proces is geweest, waardoor er nooit een scherp moment was waarop je zou besluiten dat je nu de taal toch echt goed moest leren. Zoals er voor de overheid ook decennialang geen moment is geweest waarop zij dat eiste en faciliteerde. In plaats van met genoeg verdiend geld huiswaarts te keren om daar na de omweg van gastarbeider een goede start te kunnen maken, waren velen voor die tijd al werkloos of arbeidsongeschikt. En daarmee zaten ze in de val: bij terugkeer waren ze ook hun uitkering kwijt en hadden ze net zo'n beroerde uitgangspositie als toen ze vertrokken, alleen dan de nodige jaren ouder en versletener. In die periode vond de gezinshereniging plaats. Maar ook dat was geen reden om zich ineens immigrant te voelen en de taal te leren omdat dit definitief het land was waar ze een toekomst op zouden bouwen. Die gezinshereniging in Nederland was ook tijdelijk, want na hun pensionering zouden ze alsnog terugkeren (de AOW mag je wel meenemen). Daardoor is een hele generatie kinderen ernstig in de problemen gekomen: die zaten opgesloten tussen twee culturen. Buitenshuis leefden ze in Nederland, binnenshuis werd er vooral op gelet dat ze niet teveel zouden vernederlandsen omdat dat problemen op zou leveren nadat ze terug waren gekeerd: dan zouden ze daar nooit meer kunnen wennen. Die strategie van de ouders werkte uiteraard niet: die kinderen vernederlandsten desalniettemin en bleken helemaal niet van plan om met hun ouders terug te keren. Waarop de ouders ook bleven en hun terugkeerdroom nog verder uitstelden: ze willen in ieder geval in hun geboorteland begraven worden. Zeg me maar wanneer het juiste moment was om goed Nederlands te leren. Dat hangt toch nou samen met het moment waarop je besluit dat hier je toekomst ligt. Voor een immigrant die hier bijvoorbeeld bij zijn liefje komt wonen is dat makkelijk: liefst al deels voordat je hier arriveert. Maar voor een expat die een paar jaartjes bij ASML komt werken ligt dat toch anders, dat is net zo makkelijk. Maar als de overgang van gastarbeider naar immigrant een geleidelijk proces is dat tientallen jaren duurt, ligt dat toch een stuk moeilijker. Dan is het besluit om je te richten op een toekomst hier hetzelfde als de deur van je terugkeerdroom achter je dichtslaan. Het heeft geen zin om daarbij schuldigen aan te wijzen, want achteraf kun je een koe in de kont kijken. Ook de overheid heeft heel lang gewacht voordat ze tot de conclusie kwam dat deze generatie gastarbeiders toch echt immigranten waren geworden. En dat de nadruk daarom erop gelegd moest worden dat ze zich hier aanpasten en op zijn minst de taal goed moesten leren. Door die ervaringen zijn we inmiddels een stuk wijzer geworden. Tegenwoordig snappen we (nou ja, degenen onder ons die iets willen snappen) dat je zelfs asielzoekers die hier in principe tijdelijk zijn maar het best zo snel mogelijk de taal kunt laten leren opdat ze zich hier redden en hier een toekomst op kunnen bouwen. Omdat er een gerede kans is dat hun tijdelijke status een permanente wordt, omdat het in de praktijk weleens erg lang wil duren voordat de situatie waaruit ze zijn gevlucht daadwerkelijk verbetert. En zelf dan hebben ze inmiddels kinderen die toch voornamelijk Nederlands zijn. Maar het is een beetje absurd om vanuit de kennis van nu verwijten te maken aan degenen die daarvoor het leergeld al hebben betaald.

Piet de Geus
Piet de Geus29 jan. 2018 - 1:04

"Daarnaast was arbeidsongeschiktheid ook geruime tijd een aantrekkelijk alternatief voor werkeloosheid." Het waren de vakbonden en de werknemersorganisaties die in overleg besloten om de WAO te misbruiken als afvloeiingsregeling of als regeling voor vroegpensioen. Vergelijkbaar met de gretigheid waarmee scholen nu rugzakjes toucheren wegens ADHD en dergelijke, waarmee de betrokkenen uiteindelijk voorsorteren op de Wajong. Het is maar de vraag voor wie dat uiteindelijk aantrekkelijk is. Zijn de betrokkenen werkelijk zo goed af als zo op zo'n manier worden uitgerangeerd?

Haastig
Haastig27 jan. 2018 - 12:14

Inderdaad kan het nuttig zijn te kijken naar achtergrond en taal en mensen daarop indelen, zoals bij de betere verpleeghuizen al gebeurd. Met uiteraard ruimte om te corrigeren als dat beter is. Toevallig hoorde ik laatst een verhaal over een dementerende uit een hogere sociale klasse, die was ingedeeld op de afdeling met veelal hogeropgeleiden, klassieke muziek, literatuur ed. Doodongelukkig. Na wat graven bleek deze vrouw te zijn opgegroeid in de Jordaan. Overgeplaatst naar de afdeling met tapijtjes op tafel en volksmuziek leefde ze -voor zover dat dementerend kan- helemaal op.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai27 jan. 2018 - 12:03

Yasemin Cegerek Voormalig-Tweede Kamerlid PvdA maakt zich nu zorgen om de ouderen-zorg en in het bijzonder de eerste generatie Turken en Marokkanen. Toen mevrouw Cegerek daar ruimschoots de gelegenheid voor had is er enkel zwaar bezuinigd op de ouderen-zorg door haar PVDA. In 2017 was de daling in zorguitgaven historisch te noemen. Voor het eerst daalden de collectieve uitgaven aan zorg. Die komen volgend jaar uit op 71,3 miljard euro. Vergeleken met de begroting van vorig jaar wordt in één klap 1,4 miljard bespaard met de hervormingen in de langdurige zorg. Opvallend zijn de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de psychiatrie dalen de uitgaven met 12 procent naar 3,6 miljard euro. Mevrouw Jetta Klijnsma - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met mede uw toestemming een afbraak van verzorging en oude van dagen tehuizen voorgestaan. Nu dat de PVDA een tandeloze tijger is komen er uit allerlei hoeken plotsklaps allemaal sociale oprispingen. Ik geloof er niets van, sorry maar mevrouw Cegerek u heeft ruimschoots de kans gehad.

Oeps again
Oeps again27 jan. 2018 - 11:35

Hartstikke gelijk. Alleen jammer dat verpleeghuizen feitelijk zijn wegbezuinigd, voor iedereen .

1 Reactie
Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:18

Tja dat krijg je als steeds meer mensen beroep doen op de verzorgingsstaat. Dan gaat de kaasschaaf methode in werking. Nederland heeft de grote fout gemaakt door onze verzorgingsstaat als pin automaat voor de rest van de wereld open te zetten, dan wordt ie wat sneller leeggepind.

Enzo2
Enzo227 jan. 2018 - 11:21

Het lijkt me ondoenlijk om speciale verpleeghuizen in te richten voor de behoeften van één generatie. Om van de onwenselijkheid van verdere segretatie maar niet eens te spreken. Wél lijkt het me goed dat meer moslims een toekomst zoeken in de verpleging/verzorging zodat de zorg diverser wordt en (meer) maatwerk ten aanzien van religieuze voorschriften kan worden aangeboden. Dit kun je echter niet opleggen. Wellicht is het een idee dat mevrouw Cegerek de groep mensen aanspreekt die hier invloed op kan uitoefenen? Oftewel, lobbyen bij de moslimgemeenschap zodat moslim jongeren vaker een toekomst in de zorg zullen overwegen.

1 Reactie
NHNB
NHNB27 jan. 2018 - 14:20

Hier ben ik het mee eens. Ik pikte meteen dat punt van de segregatie op. Beseft mevrouw Cegerek dat dat de consequentie is ? Wil ze dat misschien juist ? Praktisch gezien krijgen we dan dus dat de familie van de Turkse ouderen bij het dagelijkse of wekelijkse bezoek alleen andere Turkse families treft. En dat de kinderen die naar oma gaan geen kinderen van andere afkomsten zullen treffen. Net zoals op school ? De culturele zuilenvorming lijkt op deze manier steeds sterker te worden. Ik vraag me af of dit wel verstandig is voor onze maatschappij. Ik verzoek mevrouw Cegerek haar plan nog eens goed tegen het licht te houden. Misschien staat zij open voor deze discussie. Dat zou mij dan meevallen,

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 10:57

"De oudere migranten vallen vaker terug op hun moedertaal." En waarom moet daar rekening mee worden gehouden? Als je 1e generatie allochtoon bent die hier al sinds de jaren 60 woont mag toch wel van je verwacht worden dat je ondertussen vloeiend Nederlands spreekt..

14 Reacties
Edwin8
Edwin827 jan. 2018 - 13:51

Voor die generatie was taalonderwijs niet verplicht, daarnaast schijnen dementerende ouderen vaker terug te vallen op hun moedertaal.

CarlBarks
CarlBarks27 jan. 2018 - 15:05

40 tot 50 jaar in dit land en dan zo slecht kunnen meekomen dat er speciale zorg zou moeten komen. En dat dan ook nog een verdedigd wordt alsof de nederlandse staat daar schuldig aan is en met een oplossing moet komen. Je vraagt je haast af waarom de mensen geen enkel geloof meer in de PVDA hebben?

bob b.
bob b.27 jan. 2018 - 16:11

Bane, ik denk dat je nog nooit een bejaarde Turk hebt gesproken. Anders wist je wel beter. Het is wel erg makkelijk om je punt te maken op grond van een als dan redenering. Als zij hier nooit waren gekomen hadden we ook niet de verantwoordelijkheid voor deze mensen gehad. Als de overheid zich van meet af aan met integratie van deze mensen had bezig gehouden had hun toekomst er heel anders uit gezien. Er zijn nooit politieke keuzes gemaakt. Pas toen het te laat was en niemand meer om het probleem heen kon, gingen de politici en de burgers zich er mee bemoeien. En hoe! Het falen van de politiek wordt weg gezongen met het Minder minder van Wilders. Alsof het hun schuld is en wij nergens mee te maken hebben.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 17:30

Dus we hebben het specifiek over 1e generatie gastarbeiders met dementie. Dementie komt gemiddeld voor onder 8% van de 65+ers en neemt met de leeftijd toe naar 25% van de 80+ers. Dus hooguit een kwart van de 1e generatie gastarbeiders die nog in Nederland wonen. Wellicht minder omdat onderzoek suggereert dat mensen die meerdere talen beheersen minder vaak dement worden. Dus de groep is relatief klein. Daarbij heb ik van mijn vriendin, die werkzaam is geweest in de zorg voor ouderen met dementie, de zorg over de gehele lijn bagger op dat gebied. Dus vraag me af waarom deze kleine groep een speciale behandeling verdient. Als deze mensen echt weer terugvallen op de taal, tradities en noem maar op van hun jeugd,w wellicht is het dan beter voor ze om in het land van hun jeugd te worden verzorgd? Daar hebben ze al verpleeghuizen die gericht zijn op dit soort mensen, vol met personeel die de taal spreekt, die de tradities en de cultuur begrijpen. En aangezien de lonen in die landen lager liggen is het ook nog makkelijker te financieren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jan. 2018 - 18:13

Migranten raken hun 2de taal vaak gemakkelijk kwijt, zeker als ze gaan dementeren. Dat is algemeen bekend onder linguisten. Daarbij komt nog dat deze migranten waarschijnlijk vaak nauwelijks Nederlands hadden leren spreken.

Karingin
Karingin27 jan. 2018 - 19:22

Maar de staat is er wel degelijk schuldig aan. Juist bij die 1e generatie werd nul komma nul aandacht besteed aan integratie.

Edwin8
Edwin827 jan. 2018 - 20:52

"Als deze mensen echt weer terugvallen op de taal, tradities en noem maar op van hun jeugd, wellicht is het dan beter voor ze om in het land van hun jeugd te worden verzorgd? Daar hebben ze al verpleeghuizen die gericht zijn op dit soort mensen, vol met personeel die de taal spreekt, die de tradities en de cultuur begrijpen." Nee, dat is juist vaak niet aanwezig. Het concept verzorgingstehuizen is namelijk een westers concept. In heel veel landen is het nog steeds gewoon om met meerdere generatie`s in een huis te wonen. Zodra je ouders niet meer op zichzelf kunnen wonen dan neem je ze in huis en neem je de zorg voor je rekening. Echt, wellicht moet je eens wat vaker buiten NL kijken want je komt wel een beetje over als een kortzichtige schreeuwlelijk. Daarnaast hebben die mensen ook gewoon het recht om hier te mogen blijven wonen, maar dan willen we wel graag dat ze integreren. De stap om ouderen in een verzorgingshuis te plaatsen en niet meer thuis te verzorgen is al een vorm van integratie. Dus als jij voorstander bent van integratie, dan moet je ook bereid zijn om ervoor te zorgen dat mensen kunnen integreren. @ A3 Dank voor de duidelijkere onderbouwing.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 22:20

" Zodra je ouders niet meer op zichzelf kunnen wonen dan neem je ze in huis en neem je de zorg voor je rekening. " Dan nemen hun kinderen ze toch in huis als dat in hun cultuur (waar ik altijd zulke goede dingen over hoor) normaal is. "Echt, wellicht moet je eens wat vaker buiten NL kijken want je komt wel een beetje over als een kortzichtige schreeuwlelijk. " Noem me hoe je wilt, ik ben het gewoon zat hoe de autochtone bevolking van Nederland altijd de rekening krijgt toegeschoven van problemen van groeperingen die in Nederland wonen maar weigeren deel uit te maken van dit land, en streven naar segregatie van aankomst hier tot de laatste jaren van hun leven.

Edwin8
Edwin828 jan. 2018 - 11:19

"Dan nemen hun kinderen ze toch in huis als dat in hun cultuur (waar ik altijd zulke goede dingen over hoor) normaal is." Heb je er over na gedacht dat mensen wellicht wel willen integreren maar dat ze door mensen zoals jij geen kans krijgen om te integreren. En misschien willen de kinderen dat wel helemaal niet meer omdat ze inmiddels zo verwesterd zijn geraakt. "Noem me hoe je wilt, ik ben het gewoon zat hoe de autochtone bevolking van Nederland altijd de rekening krijgt toegeschoven van problemen van groeperingen die in Nederland wonen maar weigeren deel uit te maken van dit land, en streven naar segregatie van aankomst hier tot de laatste jaren van hun leven." Begrijp nu eens dat die generatie door de overheid volkomen is genegeerd. Geen taalles, geen integratieles. Sterker nog, integreren werd eigenlijk niet eens op prijs gesteld en stevig ontmoedigd. Dankzij dat overheidsbeleid zitten we nu dus met deze situatie.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 13:08

"Begrijp nu eens dat die generatie door de overheid volkomen is genegeerd. Geen taalles, geen integratieles." Wat verschrikkelijk toch, dat de overheid destijds niet alles op een zilveren schaal heeft aangereikt. Is het echt onmogelijk om zelf wat initiatief te nemen? Initiatief nemen loont in veel aspecten in het leven. Ik zeg niet dat ik een modelburger ben, en ik heb de Nederlandse taal van huis uit meegekregen, maar ik nam vroeger wel initiatief op school en op mijn werk. Daardoor ben ik nu breder inzetbaar dan het merendeel van mijn collega's. Dit maakt dat ik ingezet kan worden op tal van projecten, dat ik geschikt ben om nieuwkomers in te werken en geeft me uiteraard een wat rianter salaris. Maar jij lijkt te geloven dat al die 1e generatie gastarbeiders zich bijna letterlijk dood hebben gewerkt terwijl ze door de Nederlandse maatschappij werden uitgekotst. Als dat echt zo was hadden ze die gezinshereniging wel afgewezen en waren ze terug gegaan naar het land van herkomst met (voor die landen) een goed gevulde zak centen.

Edwin8
Edwin828 jan. 2018 - 19:05

- "Wat verschrikkelijk toch, dat de overheid destijds niet alles op een zilveren schaal heeft aangereikt. Is het echt onmogelijk om zelf wat initiatief te nemen? Initiatief nemen loont in veel aspecten in het leven. Ik zeg niet dat ik een modelburger ben, en ik heb de Nederlandse taal van huis uit meegekregen" En de eerste generatie heeft van huis uit hun moedertaal meegekregen omdat ze in Marokko of Turkije zijn geboren. Zoals anderen ook al aangeven, merendeel was laagopgeleid. Ze werden hierheen gehaald om te werken. Halfjarig contract en daarna kon men ophoepelen. Maar bedrijven zagen later toch in dat net ingewerkte krachten goedkoper waren dan steeds opnieuw nieuwe krachten in te werken. Ze kregen vervolgens een permanente verblijfsstatus. Verder was er niets geregeld, taalonderwijs werd door een handje vol vrijwilligers gedaan. Dus al had men het initiatief genomen om de taal te willen leren, dan was daar nog niet veel mogelijkheid toe want men had dus geen toegang tot het onderwijs. - "Maar jij lijkt te geloven dat al die 1e generatie gastarbeiders zich bijna letterlijk dood hebben gewerkt terwijl ze door de Nederlandse maatschappij werden uitgekotst. Als dat echt zo was hadden ze die gezinshereniging wel afgewezen en waren ze terug gegaan naar het land van herkomst met (voor die landen) een goed gevulde zak centen." Ik zeg nergens dat ze zich bijna dood hebben gewerkt, ik zeg gewoon dat ze destijds ook meebetaald hebben aan de sociale potten, dus ik zou niet weten waarom ze daar dan geen beroep op mogen doen. En de verschillende regeringen (waar o.a. de VVD en de KVP (voorloper van het CDA) deel van uitmaakten) hebben gezinshereniging gestimuleerd. (migranten bleven dan langer, minder sociale onrust, meer geld uitgegeven in de nationale economie) maar verder niet de integratie gestimuleerd, zelfs tegengewerkt want men achtte de cultuurverschillen toch te groot om te kunnen overbruggen. Toen is men rond de jaren `70 begonnen met onderwijs in de eigen taal en cultuur. En werd het juist heel erg gestimuleerd vanuit de overheid om vooral binnen de culturele grenzen te blijven. Pas halverwege de jaren `80 besefte men dat het wellicht beter was om ze wel te laten integreren en de NL`se taal te leren. Over die generatie gaat het nu, die heeft dus op zeer late leeftijd pas Nederlands geleerd, en ook dat was niet van een hoogstaand niveau. Dus wellicht moet je je woede richten op de politieke partijen die het zo ver hebben laten komen. De twee grootste veroorzakers zijn de VVD en de Christendemocraten. (KVP vooral, maar dat is de voorloper van het huidige CDA)

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)28 jan. 2018 - 21:09

"Zoals anderen ook al aangeven, merendeel was laagopgeleid. Ze werden hierheen gehaald om te werken. Halfjarig contract en daarna kon men ophoepelen. Maar bedrijven zagen later toch in dat net ingewerkte krachten goedkoper waren dan steeds opnieuw nieuwe krachten in te werken. Ze kregen vervolgens een permanente verblijfsstatus. " Maar het merendeel van de reacties die daar over gaan spreken jou verhaal juist tegen en zeggen dat ze de kortste routes naar de arbeidsongeschiktheid hebben genomen.

Edwin8
Edwin829 jan. 2018 - 0:54

"Maar het merendeel van de reacties die daar over gaan spreken jou verhaal juist tegen en zeggen dat ze de kortste routes naar de arbeidsongeschiktheid hebben genomen." Ze weerleggen helemaal mijn verhaal niet. Ik stel hoe de regelingen destijds waren, men wilde de gastarbeiders het liefst zoveel mogelijk buiten de samenleving houden. Geen NL`se taallessen, maar vooral gestimuleerd om de eigen taal e.d. te behouden. En door dat beleid zitten we dus nu met een generatie die weinig tot geen Nederlands spreekt.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)29 jan. 2018 - 16:05

"Zoals anderen ook al aangeven, merendeel was laagopgeleid. Ze werden hierheen gehaald om te werken" Laag opgeleid betekend niet dat die mensen achterlijk zijn. Het kost ze misschien iets meer moeite dan andere, maar ook laag opgeleide mensen kunnen een taal leren. Vooral als ze in een land wonen waar iedereen die taal spreekt, en waardoor ze er dus constant mee worden geconfronteerd in het dagelijks leven, moet dat gewoon te doen zijn.

Joop den Uil
Joop den Uil27 jan. 2018 - 10:35

het hek is van de dam als dit zo uitgevoerd zal gaan worden; in de oudheid hadden we ook ''oude mannen huizen'' en ''oude vrouwen huizen'', gescheiden en apart. Zal volgende stap zijn speciale organisaties voor Zeeuwen, Brabanders en Grachtengordels, Wassenaren ...? Subsidiepot van overheid si toch al leeg... voor de hardwerkende nederlander

2 Reacties
NHNB
NHNB27 jan. 2018 - 14:10

Inderdaad. En waarom zou je zwarte Nederlandse ouderen blootstellen aan institutioneel racisme van "witte" huisgenoten ? Eigen verpleeghuizen dus ! Of doet zoiets misschien toch iets teveel aan Apartheid denken ? Ik ben oprecht benieuwd wat BIJ1 hiervan denkt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2018 - 19:26

Dit is toch precies marktwerking: er is ergens vraag naar en dan gaan we proberen dat te verkopen? Maar nu mag het opeens niet want niet in voordeel van m'neer den uil en zijn gelijken? Overigens, gegeven het feit dat de mensen originele NLers niet zo mobiel zijn geweest tijdens hun leven zal je wel zien dat verpleegtehuizen over het algemeen brabanders, zeeuwen etc hebben.

Inspector Gadget
Inspector Gadget27 jan. 2018 - 10:34

Goed stuk, maar ik denk dat Rutte en consorten hier niet veel interesse in hebben. Aan het stemgedrag van Nederland te zien zou het zelfs doelwit van extremisten kunnen worden. Dat het er een keer iets naars gaat gebeuren is minder een mogelijkheid dan een feit. Wilt de Turkse of Marokkaanse gemeenschap hun ouders blootstellen aan dat soort gevaar/incidenten? Veelal hebben deze bevolkingsgroepen de wil/drang om zelf voor hun ouders te zorgen, dus of er animo voor is is ook nog maar de vraag.

2 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 14:02

"Aan het stemgedrag van Nederland te zien zou het zelfs doelwit van extremisten kunnen worden. Dat het er een keer iets naars gaat gebeuren is minder een mogelijkheid dan een feit. Wilt de Turkse of Marokkaanse gemeenschap hun ouders blootstellen aan dat soort gevaar/incidenten?" Waar heb je het over?

Boef2
Boef227 jan. 2018 - 18:39

Er is veel werkloosheid onder Marokkaanse en Turkse jongeren. Waarom regelen zij zelf niet wat? Je weet wel, eigen verantwoordelijkheid en zo.

NHNB
NHNB27 jan. 2018 - 10:24

Segregatie moet een leven lang voortduren ?

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2018 - 19:20

Je moet het in ieder geval niet in de laatste fase van iemands leven gaan veranderen, dat is te laat.

Boef2
Boef228 jan. 2018 - 14:20

Van de 1 generatie niet heel raar. Wel onwenselijk, maar het is zo. Het probleem is de enorme segregatie van hun kinderen en kleinkinderen.

Davy ????
Davy ????27 jan. 2018 - 10:20

Maar er zijn toch verpleeghuizen? Zoals die er zijn voor iedereen die hier wonen? Al weet ik dat ik dat er bezuinigd is en het niet allemaal je van het is en vergrijzing is zeker een groot probleem voor ons allemaal waar we aan moeten werken om oudere mensen de zorg te geven die ze verdienen.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jan. 2018 - 19:19

lees de column eens Deef.