Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

En de winnaar van de verkiezingen is...

  •  
20-09-2012
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Als er een ideologie is aan te wijzen die als winnaar uit de Nederlandse verkiezingen is gekomen, dan is het wel het neoliberalisme. Dat is verbazingwekkend
We leven in tijden van een mondiale crisis die in brede kringen wordt toegeschreven aan het neoliberalisme en haar oneindige drang tot deregulering. Tegelijkertijd is de enige oplossing die naar voren wordt geschoven in deze crisis, de kwaal die haar juist heeft veroorzaakt. Wat verklaart de verregaande onkwetsbaarheid van deze ideologie?
Laten we beginnen bij de vaststelling dat er een probleem is met het woord neoliberalisme als zodanig. De reactie op het gebruik ervan is meestal een verveeld schouderophalen. De kleine schare opiniemakers die de term regelmatig in de mond neemt – ik noem Marcel van Dam – kleeft het imago aan dat zij ouden van dagen zijn die fulmineren tegen de tijdsgeest. In de beeldvorming zijn het de donquichots van deze tijd, altijd onderweg naar een of andere windmolen – de zorg, het pensioen – om weer eens van leer te trekken tegen het alomtegenwoordige kwaad. Iets vergelijkbaars kan gezegd worden over de SP, wiens principiële stellingname tegen het neoliberalisme gelijkgesteld wordt met conservatisme.
Het is op het vlak van de tijd waar de alleenheerschappij van het neoliberalisme nog het meest tot uiting komt: het is dermate onderdeel van ons leven geworden, tot op het meest intieme, alledaagse niveau, dat het zich meester heeft gemaakt van ons vermogen de toekomst voor te kunnen stellen. Het gevolg is dat politiek gereduceerd is tot tweerichtingsverkeer. Bent u tegen het neoliberalisme, dan bent u conservatief en wilt u terug de tijd in, vasthouden aan oude verworvenheden, etc etc. Ben u voor het neoliberalisme, dan wilt u volle kracht vooruit, verantwoordelijkheden nemen, al over uw schaduw heen springend, een stralende toekomst tegemoet.
Ideologie Deze onkwetsbaarheid is voor een groot deel terug te voeren op de manier waarop in onze tijd over ideologie wordt gedacht. Voorheen zag men ideologie – in de klassieke beschrijving van Marx: ‘Sie wissen es nicht aber sie tun es’ – als een fenomeen dat zich overal in de samenleving manifesteerde, en daarbij over het algemeen geheel onopgemerkt aan mensen voorbij ging. Vandaar de continue noodzaak van ideologiekritiek, de ontmaskering van de ideologie in het alledaagse.
In onze zogenaamde postideologische tijd is men anders gaan denken over ideologie. De term wordt vandaag de dag vooral gebruikt om mensen te brandmerken die zich buiten de alledaagse politieke werkelijkheid bevinden. Het is synoniem komen te staan met extremisme, een referentie naar alles dat buiten de bandbreedte valt van geaccepteerde politieke opinies en praktijken. Ideologie, zo is de gangbare opinie, is het domein van de typische sektarische randgroeperingen die het politieke pragmatisme missen dat uitgeroepen is tot het operationele principe van deze tijd. Ideologie wordt daarmee niet enkel weggewuifd als een fenomeen dat extern is aan de alledaagse politiek, het wordt ook gezien als iets van het verleden, een overblijfsel van andere tijden. Waarmee ironisch genoeg, elke vorm van kritiek op het neoliberalisme afgedaan kan worden als een vorm van ideologie-nostalgie.
Na de val van de Berlijnse Muur verkondigde Francis Fukuyama op beroemde wijze het einde van de geschiedenis, de finale conclusie van ideologisch conflict. Daarbij had hij een eervolle vermelding voor Nederland, dat hij zag als een van de voorlopers van deze afschaffing van de geschiedenis. In Nederland werden ideologische tegenstellingen eerder aan de kant gezet dan elders, vervangen door de beroemde cultuur van consensus en compromis, alom bejubeld als een sleutelingrediënt van het succesvolle poldermodel. Nederlandse politici, intellectuelen en opiniemakers, in het bijzonder degenen die zich ooit aan de linkerzijde van het politieke spectrum bevonden, waren maar wat blij om het einde der ideologieën te omarmen. Zo kwam het dat de Nederlandse samenleving zichzelf wist te overtuigen dat het zich had ontwikkeld tot op een punt voorbij de ideologie.
Natuurlijk was deze overtuiging al van het begin af aan een zeer grootschalige vorm van zelfbedrog. Wat Fukuyama tenslotte verkondigde, was de ideologische overwinning van het politieke en economische liberalisme. Wat betekende dat politieke geloofssystemen niet zozeer verdwenen uit de samenleving, maar enkel gereduceerd werden tot één algemeen geaccepteerde variëteit, die vanaf dit moment op halsstarrige wijze gezien werd als realiteit. De beroemde auteurs die eens onze ogen openden voor de wijze waarop ideologie aanwezig is in de meest alledaagse objecten en praktijken – denk aan Roland Barthes die op beroemde wijze de ideologische inhoud van wasmiddeladvertenties analyseerde – werden nu van de hand gedaan als ideologisch en obsoleet.
Bij gebrek aan een doortastende ideologiekritiek is de tot onwetendheid verleidende vanzelfsprekendheid waar Marx over schreef, weer terug van weggeweest. Het neoliberalisme is alomtegenwoordig maar komt op grotendeels onbewuste wijze tot uiting. Zo zijn er de rekenmodellen en managementtechnieken die zonder dat veel mensen daar lang stil bij stil staan, uitgaan van het neoliberale mensbeeld – de homo economicus, en in bredere zin de leerstellingen van de neoklassieke economie op semi-religieuze wijze omarmen. Onze huidige maatschappij kent intussen een heel complex van meet- en regelsystemen, dat vanaf de eerste schooldag tot de alledaagse productietargets en tussentijdse evaluatiegesprekken, gedragingen voorschrijft en daarmee de maatstaf van menselijk succes bepaald. Ondertussen blijft het neoliberalisme op klassieke en succesvolle wijze ontkennen dat het een ideologie is. In plaats daarvan heeft het zich een imago aangemeten van zakelijke objectiviteit. Leest u the Economist er maar op na.
Daarbij kent het een zekere circulaire autoriteit. De VVD heeft de huidige verkiezingen mede gewonnen omdat zij door het CPB tot banenkampioen werd uitgeroepen. Tot 2040 zou de VVD een half miljoen meer banen genereren dan de SP. De Telegraaf bracht het in chocaladeletters op haar voorpagina. We hebben het Rutte keer op keer horen herhalen op een haast oneindige reeks deprimerende en misleidende televisiedebatten. Los van het feit dat het natuurlijk volstrekt ridicuul en fopwetenschappelijk is om te pretenderen een economische trend tot 2040 te kunnen extrapoleren, is er hier nog iets anders aan de hand. Wat blijkt, het CPB calculeert de banengroei op basis van een rekenmodel, (SAFFIER-II) dat voortborduurt op de aannames van de grondlegger van het neoliberalisme, de econoom Milton Friedman. Volgens het SAFFIER-II model functioneren wij allen als homo economicus en is het puur de hoogte (of beter gezegd laagte) van de uitkeringen en lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die de banengroei bepaalt. Jeroen Laemers heeft er op Sargasso een mooie uitwijding over geschreven. Innovatie, effectieve vraag en onderwijs – factoren die wat minder eenzijdige economen van belang achten – worden niet meegenomen. Laat staan dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor het door de CPB aangehouden verband tussen de uitholling van lonen en uitkeringen enerzijds en banengroei anderzijds (een recente studie van de Delftse economen Naastepad en Storm wijst bijvoorbeeld op een tegenovergesteld effect). Met een rekenmodel dat de onderkant van de arbeidsmarkt effectief veroordeelt tot pauperdom verwordt het CPB – bewust of onbewust, gewild of ongewild – tot een PR-afdeling van de VVD (waarbij vermeld moet worden dat het CPB op andere thema’s er een wat gevarieerder rekenrepertoire op nahoudt, wat niet wegneemt dat ook op alle andere niveau’s de analyses van het CPB gebaseerd zijn op controversiële, onbewezen economische aannames).
Neoliberale opvattingen zijn tevens op dominante en impliciete wijze aanwezig in het medialandschap, van het NOS Journaal tot de Volkskrant, tot de Trouw en de NRC. Een goed voorbeeld is een paginagrote analyse van de Eurocrisis op de voorzijde van de Volkskrant van 8 mei 2012 (van de hand van Marc Peeperkorn), die  uiteindelijk neerkomt op deze aanbeveling:
Echte banen scheppen begint bij structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid en met voltooiing van de vrije concurrentie in Europa. […] Maar de politieke moed om die plannen vervolgens uit te voeren is net zo schaars als geld.
Het is neoliberaal en zeer radicaal. Nu zult u denken, hebben mijn arbeidsomstandigheden en sociale rechten deze crisis veroorzaakt? Nee, maar dat weerhoudt de Volkskrant er niet van om als zogenaamde oplossing voor de crisis voor te stellen dat de Nederlandse lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen moeten gaan concurreren met die van Oost-Europa. Dit heeft de Volkskrant natuurlijk niet zelf verzonnen: het is alweer Milton Friedman zijn theorie van Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ofwel NAIRU, die uitgaat van het idee dat een bepaald niveau van werkloosheid en daaruit voortkomende concurrentie om schaarse banen noodzakelijk is om de lonen omlaag te drukken en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De massale werkloosheid in Spanje en Griekenland is volgens deze visie geen probleem, maar juist een oplossing voor de crisis. Als de concurrentie om schaarse banen maar groot genoeg is, dan verdwijnt vroeg of laat de (te grote) solidariteit, en worden vakbonden en links in het defensief gedrongen. Zo ontstaat politieke ruimte om Europa concurrerender te maken ten opzichte van opkomende economieën, door ‘starheden’ (een codewoord voor sociale rechten van werknemers) in de werking van de arbeidsmarkt weg te nemen, en externe kosten te beteugelen, zoals de Europese welvaartsstaat.
Het houdt op korte of langere termijn de bewuste onttakeling in van de linkse traditie en haar verworvenheden. Het is diametraal het tegenovergestelde van wat de neo-Keynesianen aanhouden (zoals Paul Krugman in de V.S. of Kleinknecht in Nederland), die de crisis als een gevolg zien van de ongelijke handelsverhoudingen tussen Noord en Zuid Europa. Juist het op peil houden van de effectieve vraag en het van overheidswege stimuleren van de economie zijn noodzakelijk om de economie uit een deflationaire spiraal te houden. Deze economische visie is echter een zeer marginale stem in het debat. Wat rechts ook beweert over de zogenaamde linkse media, we moeten concluderen dat er geen enkele krant of televisieprogramma is geweest die een andere visie op de crisis heeft verwoord, dan een neoliberale. Het is deze, de samenleving omspannende kortsluiting tussen economische theorie, mainstream journalistiek en politieke praktijk, waardoor het neoliberalisme zich heeft weten te manifesteren als het toppunt van zakelijkheid en objectiviteit.
Van een moreel naar een analytisch begrip De onbevredigende smaak die kleeft aan het woord neoliberalisme, is echter niet enkel te wijten aan haar circulaire dominantie. Het heeft ook veel met de intellectuele tekortkomingen van links te maken. We gebruiken het woord vaak als een simpel scheldwoord, waarbij het vaker een morele, dan een analytische lading heeft. Dit is weer terug te voeren op een groot manco in de Nederlandse politieke literatuur, waar de verregaande invloed van het neoliberalisme op het politieke beleid en in bredere zin op onze samenleving nauwelijks echt verkend is en concreet wordt gemaakt. Het gevolg is dat het de kwaliteit krijgt van een soort spookachtige substantie, die het mensen als Frits Bolkestein mogelijk maakt, om te ontkennen dat die aanduiding daadwerkelijk iets betekent. Voor Frits is het niets anders dan realisme.
De oningevuldheid van het begrip maakt het tevens mogelijk voor de PvdA om tot meerdere malen aan toe het neoliberalisme de wacht aan te roepen, zonder daadwerkelijk iets essentieels aan haar positionering te veranderen, richting de Europese Unie die op geheel Orwelliaanse wijze de neoliberale doctrine in haar grondwet heeft staan, richting het onderwijs dat onder Plasterk verder vermarkt is, richting de zorg waar de PvdA de marktwerking heeft ingevoerd, of richting de woningbouwcorporaties. Aangezien bij de partij zelf het besef lijkt te ontbreken wat het neoliberalisme precies inhoudt, is het ook onrealistisch om van de PvdA te verwachten dat het een einde maakt aan het ‘rechtse rotbeleid’. Verwacht eerder een zure pil met een sociaal suikerlaagje.
Hetzelfde type tekortkoming vinden we in het boek van Hans Achterhuis, waar hij de utopische, ideologische en irrationele aspecten van het neoliberalisme heeft beschreven in theorie, maar de Nederlandse praktijk verwaarloost met als teleurstellend gevolg dat hij geen enkele concrete politieke conclusie aan zijn studie verbindt.
Dat dit wel degelijk mogelijk is wordt door buitenlandse auteurs en filmmakers voortdurend aangetoond: Neem Adam Curtis zijn documentaire The Trap, waar hij de duistere origines traceert van de target cultuur die onderdeel is van het New Public Management – de neoliberale hervorming van het publieke bestuur die uitgaat van targets, quota’s en prikkels. Curtis beschrijft de perverse effecten die optreden in de zorg, waar de targets ertoe leiden dat ziekenhuizen patiënten zijn gaan selecteren op de kostbaarheid/winstgevendheid van hun ziektes. Eenzelfde type marktfalen vinden we in de Nederlandse zorg, waar de vermarkting als onbedoeld effect grote kostenstijgingen met zich mee heeft gebracht, simpelweg omdat ziekenhuizen ertoe worden aangezet om bedrijfsmatig te werken en dus zoveel mogelijk omzet te draaien. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn gaande aan de universiteit, waar de Diederik Stapel affaire de perverse effecten illustreert van productiviteitstargets en menig professor inmiddels meer tijd kwijt is aan het invullen van allerlei formuliertjes dan het doen van onderzoek.
De Franse socioloog Loïc Wacquant belicht in zijn boek Straf de Armen een ander interessant aspect. Het neoliberalisme wordt door hem gelijk gesteld met de uitbreiding van de rechterhand van de staat (het gevangeniswezen, politie en justitie) ten opzichte van de linkerhand van de staat (sociale voorzieningen, onderwijs etc.). Deze ontwikkeling is evengoed in Nederland te traceren. Het wordt natuurlijk mooi gevisualiseerd door de campagne slogans van de VVD (handen ophouden of handen uit de mouwen, en voortaan voor iedereen die straf verdient: straf). Maar ook door het budget van het Ministerie van Justitie dat exponentieel is gegroeid, van 1,7 miljard in 1990 naar 5,8 miljard in 2008, terwijl er op sociale voorzieningen hardhandig gekort is. Tenslotte is er nog Naomi Klein’s Shock Doctrine, dat verhaalt over een van de centrale theses van Milton Friedman: never waste a good crisis. Wanneer een politieke crisis zich voordoet, zo laat Naomi Klein overtuigend zien, is deze in de geschiedenis vaak bewust gebruikt om een radicale neoliberale herstructurering door te duwen. Indien nodig, met zeer gewelddadige en autoritaire middelen, zoals in Chili, Rusland en China. Landen waar Friedman en zijn school een directe betrokkenheid hadden bij het doen ontstaan van autoritaire vormen van neoliberalisme.
Vergelijkbare zorgwekkende ontwikkelingen doen zich inmiddels voor in de Europese Unie, waar ons verteld wordt dat een crisis, ontstaan door financiële deregulering, opgelost moet worden via de verdere deregulering van de arbeidsmarkt en de afslanking van sociale voorzieningen. Dit onder een steeds verdergaande inperking van de democratie en evenredige machtsuitbreiding van een ongekozen technocratie, omdat – zo klaagt het gezagsgetrouwe journaille van de Volkskrant – de ‘politieke moed’ ontbreekt om dit op democratische wijze ingang te doen vinden.
Om deze ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen en discussie over maatschappelijke alternatieven weer mogelijk te maken, is het noodzakelijke de ideologiekritiek nieuw leven in te blazen.
Dit is een uitgewerkte versie van een introductie bij de presentatie van het boek Identiteit (De Bezige Bij 2012) van Paul Verhaeghe dat de psychologische gevolgen van het neoliberalisme analyseert.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (36)

JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

Hartelijk dank Merijn ! Ik ben 'Identiteit' nu aan het lezen ben en ik kan mijzelf er goed mee identificeren (...). De PvdA bestaat merendeels, óf in de leiding, uit eendimensionaal denkende Derde Weg sufferds met een 'sociaal-democratisch suikerlaagje'.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen20 sep. 2012 - 13:42

De enige daadwerkelijk bestaande manifestatie van neo-liberalisme in Nederland is de virtuele zondebok van de SP. Deze virtuele zondebok heeft niet gewonnen deze verkiezingen, wat gewonnen heeft is het tegenovergestelde, regulering van de markt middels de PvdA, en controle op zuid-europese flierefluiters middels de VVD.

BioMike
BioMike20 sep. 2012 - 13:42

Hoe graag ik ook liever een socialere maatschappij zie, zie ik dit niet door de politiek in werking gezet worden. Ook door demonstreren zal dit niet lukken, kijk maar hoe actief de Occupy bewegingen nog zijn en wat ze in die tijd bereikt hebben. Nee, ik denk dat als je een andere ideologie aanhangt kun je dit beter doen door de markt zoals hij nu is te gebruiken als hefboom. Dit wordt echter niet gedaan, maar moet mijns inziens wel mogelijk zijn.

JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

De neoliberale SAFFIER II rekenmodellen uitgelegd en gebruikt door het Centraal Planbureau.: http://www.cpb.nl/publicatie/saffier-ii-1-model-voor-de-nederlandse-economie-2-hoedanigheden-voor-3-toepassingen

JanVG2
JanVG220 sep. 2012 - 13:42

Eerst maar eens echt definieren wat neoliberalisme is. In dit betoog is alles wat ons niet aan staat in de wereld neo-liberaal ... Daarmee wordt de term zo uitgehold dat hij niet bruikbaar is .. behalve dan om de duivel duivel te noemen. Om maar één voorbeeld te geven: meet- en regelsystemen zijn neo-liberaal .... dus de hele wetenschap is neo-liberaal ... en de hele onderwijshervorming door de PvdA sinds de jaren 60 is neo-liberaal (het regel en meet ellement is reusachtig!!) .. Ze waren het al voordat het neoliberalisme bestond! Krtom, nice try but no cigar

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 sep. 2012 - 13:42

Over ideologiekritiek gesproken. "De VVD heeft de huidige verkiezingen mede gewonnen omdat zij door het CPB tot banenkampioen werd uitgeroepen." Het is altijd knap als je in de hoofden van mensen kunt kijken. Ik beweer juist even speculatief dat de VVD nog meer stemmen had kunnen krijgen als ze die onzin niet hadden verkondigd. Oudenampsen beweert zoiets fact free om zijn kritiek op het CPB en Friedman kwijt te kunnen. Zou er dan geen enkel verband zijn tussen het scheppen van banen en de hoogte van het minimumloon/ uitkeringen? Waarom zijn dan de banen in de textiel, mijnbouw, schoenen, scheepvaart enz. verhuisd naar 'lage lonen landen' ? Zijn we daar slechter van geworden? En waarom zijn dan de Oost-Europese economieën met hun enorme verborgen werkeloosheid in overheidsbanen in elkaar gestort? ( Ik herinner mij hoe ik in begin jaren 80 iets in in een winkel in Warschau geholpen werd door overbodig personeel). Zijn ze er slechter van geworden? De realiteit is dat de mate van overheidsingrijpen in de markt voortdurend in beweging en discussie is. Doen alsof het geen evenwichtsvraagstuk is lijkt me een ideologie, een verwrongen beeld van de werkelijkheid

rgeurtsen
rgeurtsen20 sep. 2012 - 13:42

Merijn verwoord waarom ik me ernstig zorgen maak over de keuzes van de PvdA in de komende formatie. Als Samsom spreekt over het kompas, dan hioor ik hem spreken om vrijheid te verwerven compromissen te kiezen. Zo ook zjin reactie tegenover mevrouw Lieshout in het politieke debat op 11 september. Tegelijkertijd vroeg hij om vertrouwen in de kompasrichting. Wel nu meneer Diederik, u en uw fractie moeten zich inspannen om voldoende tegenwicht te bieden aan de neoliberale vernietiging van onze sociale structuren. Als u er niet in slaagt de VVD te laten kiezen voor een afstappen van deze neoliberale koers, ook al zouden bij wijze van spreken hun maatregelen in het regeerakkkoord nog overwinnen, dan hebt u wat mij betgreft gefaald. De benoeming van Bos als informateur is wat mij betreft een verontrustende foute keuze. Ondanks zijn Den Uyl lezing heeft hij de stap weg van neoliberalisme niet gemaakt. Ook in uw fractie zijn mensen als Dijsselbloem gevaarlijk op hand van 'het straf de armen en de zwakkeren' (incl de criminelen) beleid.

meijerlahn
meijerlahn20 sep. 2012 - 13:42

"En de winnaar van de verkiezingen is...." -------------------------- De hebzucht, een van de motoren waar het huidige abjecte kapitalistische systeem op draait: http://nos.nl/tekst/421194-opstootjes-bij-verkoop-iphone.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29

Rode druppel
Rode druppel20 sep. 2012 - 13:42

Prachtig artikel, wat het neo-liberalisme goed beschrijft. Tevens heb ik een smile op mijn gezicht gekregen bij veel reacties. Ze weten echt niet, hoeveel ze beinvloed worden, door het neo-liberale denken.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai20 sep. 2012 - 13:42

Goed artikel 2x gelezen, vind enkel de rol van de PVDA als neoliberaal er niet duidelijk genoeg uit komen. Als voormannen als Bos en Kok zich volledig wentelen in het neoliberalisme. Neem kok, de stap uit het Torentje naar de boardroom van Shell even verderop in Den Haag was een lucratieve voor Wim Kok. De voormalige minister-president had in 2003, het jaar van aantreden bij het olieconcern, nog een bescheiden wedde van €31.000. In 2009 kwam Kok uit op €162.000, maar niet nadat zijn vergoeding jaarlijks netjes naar boven werd bijgesteld. Hoeveel de toezichthouder in 2010 verdiend heeft, wordt bij de presentatie van de jaarcijfers op 15 maart pas bekend, maar het moet raar lopen wil de stijgende lijn niet worden doorgetrokken tot zeg €170.000. Al met al geen gek loon voor een jongen van het volk. In totaal harkte de voormalige PvdA-voorman zo’n €770.000 – exclusief bonus, pensioenopbouw, aandelenpakketten en andersoortige douceurtjes – bij elkaar in zijn tijd bij de Koninklijke, ruim 4,5 keer de Balkenendenorm. Kok is overigens nog commissaris bij KLM, en voor kort bekleedde hij nog eenzelfde functie bij TNT en ING, waar hij ruim drie ton ving. Dankzij dit soort bijbaantjes in de boardroom staat het saldo van de bankrekening van rooie Wim ongetwijfeld niet in zijn zo geliefde kleur rood geschreven.(gegevens zijn van quote) Denk dat echt links in Nederland ver te zoeken is nu de SP weer terug is op zijn oude zetel tal. Jammer maar we kunnen rekenen op een neoliberaal bestuur die rechtser gaat worden dan de kiezers die de SP hebben verlaten en deze Blauw/Paarse club met een vermoeden van links mogelijk gaan maken. Maar nogmaals een mooi artikel dank daarvoor.

[verwijderd]
[verwijderd]20 sep. 2012 - 13:42

Wat een gezwets weer. Je kunt Nederland nauwelijks een neo-liberale samenleving noemen. En ook in Europa valt het allemaal reuze mee.

1 Reactie
denmol
denmol20 sep. 2012 - 13:42

"Wat een gezwets weer. Je kunt Nederland nauwelijks een neo-liberale samenleving noemen. En ook in Europa valt het allemaal reuze mee." Zoals ik inmiddels van je gewend ben heb je weer eens geen argumenten en dan wordt een zeer genuanceerd betoog al gauw door jou, als een van de woordvoerders van (om met Rutte te spreken) gecertificeerd domrechts, gezwets genoemd, slappe hap zo ken ik je weer.

JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

Lang leve de SP.

1 Reactie
Xoral
Xoral20 sep. 2012 - 13:42

'Neoliberalisme' is geen echte ideologie, het is een politiek label om een denkbeeldige stroming aan te geven die er al eens eerder is geweest (al dit soort politieke terminologie is zo krachtig dat het echt lijkt) De echte (de fundamentele) ideologie zit in de kleuren die de partijen voeren, de partijnamen en de symboliek. De ideologische winnaars zijn de rode en blauwe partijen (de vier grootste partijen) Het verschil tussen die twee ideologische zuilen is maar drie zetels. De winnaar van de verkiezingen is het systeem, de politiek is de grootste revolutionaire tak van het systeem die de zetels (macht) binnenhaalde.

CliffClavin1993
CliffClavin199320 sep. 2012 - 13:42

Uitstekend verhaal, mijn complimenten, Merijn. Ook doet het me goed dat aan het eind nog het boek van Verhaeghe genoemd wordt; de geestelijke gevolgen van het neoliberale afgodengeloof zijn immens, en worden onderschat, dan wel schamper weggewimpeld door de gelovigen. Waar ik wel eens huiverig voor ben: de jongere generaties in het Westen, met name de mensen die de invloedrijke posities van morgen zullen bezetten, die hebben domweg geen weet meer van het feit dat er ook andere mogelijkheden zijn om een samenleving in te richten. Het kankergezwel van het late kapitalisme (zeer maligne) begon zich namelijk al in de tijd van Reagan en Thatcher (grof gesteld: vanaf ca. 1980) af te tekenen. Dat is dus 32 jaren geleden. Iemand die nu 40 jaar oud is, die was toen pas acht. Geen leeftijd waarop je al diep inzicht in politieke veranderingen hebt (ik teken aan dat Mark Rutte idolaat is van Margaret Thatcher - da's raar, want hij was pas 12 toen ze als Prime Minister aantrad; en dus is het onwaarschijnlijk dat hij weet heeft van haar abjecte bestuur en oorlogszucht; mijn stelling is dat hij slaafs de vigerende neoliberale spin volgt, en zelf ten beste geeft. En dat is weer logisch, want slavernij hoort bij neoliberalisme, en zelf kritisch denken is ongewenst.) Neoliberalen liegen als ze zeggen dat ze geen ideologie belijden. Dat doen ze namelijk wél, uiterst fanatiek, ontkennend dat de wereld anders ingericht kan worden, en daarbij zijn ze antisociaal en onethisch, en geld is de enige maatstaf. _______________ PS: je noemt in je verhaal Thomas Friedman, waar je naamgenoot Milton op het oog had, klopt dat? Als ik het wel heb, dan is Thomas een goed journalist.

2 Reacties
denmol
denmol20 sep. 2012 - 13:42

"PS: je noemt in je verhaal Thomas Friedman, waar je naamgenoot Milton op het oog had" Ik geloof dat jij je vergist Frank want Merijn heeft het volgens mij steeds over Milton.

Jensbos
Jensbos20 sep. 2012 - 13:42

"Neoliberalen liegen als ze zeggen dat ze geen ideologie belijden. Dat doen ze namelijk wél, uiterst fanatiek, ontkennend dat de wereld anders ingericht kan worden, en daarbij zijn ze antisociaal en onethisch, en geld is de enige maatstaf." Inderdaad, Marx schreef in das Kapital (1867): “de dobbelstenen zijn vervalst” hiermee bedoelde hij dat werklozen en werkenden dobbelen met dezelfde vervalste stenen. Hij wees daarbij op het volgende (ik heb e.e.a aangevuld naar de huidige tijd toe): In een vrije (wereld-)markteconomie strijden mensen (arbeid = de sociale economie) en geld (kapitaal= de financiële economie) een ongelijke strijd. Als de economie groeit, stijgt ook de vraag naar arbeid; werknemers zouden dan hogere eisen kunnen stellen. Deze marktwerking wordt echter verstoord door wat Marx de reservelegers 'van werklozen’ noemt. De 5% ruimte die er volgens neo-liberalen tussen vraag en aanbod zou moeten zitten om een stabiele economie te vormen zijn inmiddels -zeer ruim, tel alle uitkeringsgerechtigden bij elkaar op- overschreden. En dan heb ik het nog niet over de werkgelegenheid in Zuid Europa! "Werkenden en werklozen houden elkaar in een wurggreep: de overmatige arbeid van de werkenden doet enerzijds de werkloze arbeidsreserves aanzwellen, terwijl ander¬zijds de concurrentie van de werklozen de werkenden dwingt tot ‘onderwerping aan de eisen van het kapitaal’ In de periode van Marx (1818-1883) was nog geen sprake van globalisering, hij zal vooral zicht gehad hebben op de Europese situatie, waar van een redelijk gelijkgeschakeld kosten niveau sprake was. De verreweg belangrijkste diskrepantie in de sociaal economische situatie lag toen ...net als tijdens het leven van Adam Smith, 18e. eeuw, de grote profeet van het neo-liberale geloof (Reagan/Thatcher) op het gebied van de lokale werkgelegenheid. (grote locatie gebonden verschillen in soort en kwantiteit van arbeid) Marx’ analyse voor de spiegel van de huidige tijd houdend, zijn er naar mijn mening opvallende parallelen met de huidige sociale verhoudingen in de wereld te vinden. We raken steeds meer terug bij af. Daarom is het –om een ooit door Wouter Bos aangegeven typering te gebruiken- niet zo gek dat er een oude reflex in onze samenleving komt bovendrijven ("lijfsbehoud", we moeten onszelf (onze levensstandaard) immers verdedigen. We moeten toch in onze, vergelijkingsgewijs dure, maatschappij overleven. Alleen lijkt er jammer genoeg door de politiek niet naar die natuurlijke reflex geluisterd te worden, de economische wetten zijn immers ook natuurwetten en die zijn heilig verklaard (De wetten van de jungle). Daarom is het –om die typering van Wouter Bos te gebruiken- niet zo gek dat er een oude reflex in onze samenleving komt bovendrijven, we moeten onszelf (onze levensstandaard) immers verdedigen. We moeten toch in onze, vergelijkingsgewijs dure, maatschappij overleven. Alleen wordt er jammer genoeg door de politiek niet naar die natuurlijke reflex geluisterd, de economische wetten zijn immers ook natuurwetten en die zijn heilig verklaard (De wetten van de jungle). We weten allemaal ook welke kant van de economie, vanwege de inkomens afhankelijkheid, de dupe zal zijn. De werkende economie zuigt zichzelf leeg, wij zijn daarbij bezig niet de rijkdom te verdelen maar de armoede! Dit behoeft een intelligente aanpak, sturing in plaats van liberalisme. Het heeft namelijk alles te maken met de concurrentiestrijd en de vervalste dobbelstenen.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort20 sep. 2012 - 13:42

De onbevredigende smaak die kleeft aan het woord neoliberalisme, is echter niet enkel te wijten aan haar circulaire dominantie. Het heeft ook veel met de intellectuele tekortkomingen van links te maken. We gebruiken het woord vaak als een simpel scheldwoord, waarbij het vaker een morele, dan een analytische lading heeft. Dit is weer terug te voeren op een groot manco in de Nederlandse politieke literatuur, waar de verregaande invloed van het neoliberalisme op het politieke beleid en in bredere zin op onze samenleving nauwelijks echt verkend is en concreet wordt gemaakt. Het gevolg is dat het de kwaliteit krijgt van een soort spookachtige substantie, die het mensen als Frits Bolkestein mogelijk maakt, om te ontkennen dat die aanduiding daadwerkelijk iets betekent. Voor Frits is het niets anders dan realisme. Begrijpen jullie nu misschien EINDELIJK waarom ik de term als een leeg scheldwoord classificeer? Interessant verhaal dit Merijn!

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

Ik heb 'neoliberaal' nooit als scheldwoord gebruikt. Wel als verwijzing naar iemands tekortkoming.

denmol
denmol20 sep. 2012 - 13:42

Een indrukwekkend betoog Merijn die haarfijn de neoliberale doctrine, die ons dagelijkse leven op vele fronten en op vele manieren intenser en destructiever dan we realiseren is binnen gedrongen en zich dusdanig heeft geworteld dat het nauwelijks detecteerbaar of als entiteit herkenbaar is, omschrijft waarbij ik het bijvoorbeeld prettig vind te lezen dat iemand als Marcel van Dam die door menigeen weggezet wordt als oud, racuneus en versleten hier toch geprezen wordt om zijn scherpe inzichten aangaande dit fenomeen. Waar ik me ook altijd aan gestoord heb en nog vaak doe in discussies met aanhangers van bijvoorbeeld versoepeling van het ontslagrecht is het verwijt dat ik conservatief zou zijn en zij, die zich als slopers van de welvaartsstaat ten onrechte de titel hervormers toe eigenen, dan ineens als bij toverslag progressief zouden zijn, te belachelijk voor woorden en hier door Merijn terecht ontkracht en van zijn valse voorstelling van hoe het echt zit ontdaan wordt en daarvoor maak ik een diepe buiging, chapeau en om met Mart te spreken, senk joe Merijn.

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin199320 sep. 2012 - 13:42

En op mijn beurt zeg ik: senk joe Dennis. Spreken met ouders en grootouders zou mooi zijn; maar ik vrees dat de continue consumptiezucht en bedwelming door een tsunami aan mediageleuter en entertainment via totaal overbodige technologische gadgets de wens daartoe zeer ernstig onderdrukt. Dan krijg je namelijk onaangename ervaringen te horen, en ook weet van de gigantische inspanningen en opofferingsgezindheid die die mensen opbrachten. Da's uiteraard niet zo leuk als eindeloos praten met pseudovriendjes op de hele wereld via de 'social media' (dit laatste is een leugenterm die symbolisch is voor de wereld van het late kapitalisme, trouwens; ik denk dan meteen aan een andere leugenterm, die mensen niet eens meer als zodanig herkennen: namelijk dat je op E-Bay een 'object' 'gewonnen hebt'. Ik hoor meteen de holle lach van wijlen Karl Marx: je wint namelijk niks, je betaalt, en heel vaak betaal je te veel, omdat je in een kooproes zat, tesamen met anderen). Het late kapitalisme verwoest échte menselijke contacten, historisch inzicht, en is in hoge mate antisociaal, omdat het het zicht op wat een heuse samenleving constitueert, totaal wegneemt. Het genereert een zeer breed palet van psychiatrische aandoeningen. Het stimuleert hebzucht ten koste van de ander, jaloezie, en zet aan tot corruptie en denkelijk ook daadwerkelijke chemische verslavingen en moord. Het maakt van eertijds gewone, aardige mensen eenzame, dolende zielen, eilanden, die op 24/7 basis (ook al een term die eigenlijk bij het neoliberalisme hoort) verdoving nodig maakt. Ik wens daar geen deel van uit te maken, van deze verderfelijke en psychopathische ideologie. En inderdaad, Dennis: de impliciete eis van de neoliberaal, dat hij, omdat de sociaaldemocraten door hem als 'mastodonten' en 'conservatieven' afgeschilderd worden, ik herhaal: dat hijzelf dan per definitie 'progressief' zou zijn, dat is te idioot voor woorden (en derhalve een taalspel dat bij niet zo slimme, maar wel sluwe mensen past). Ik waardeer je taalanalyse zeer.

denmol
denmol20 sep. 2012 - 13:42

"Wat ik bedoel is dat in Nederland de overheid een groot deel van de economie voor haar rekening neemt en dat de overheid ook een grote werkgever is. In een 'neo-liberale' samenleving zouden erg veel activiteiten die nu door onze overheid worden verricht, uitgevoerd worden door private partijen." In Nederland is de afgelopen decennia juist heel veel vermarkt, geprivatiseerd en gedereguleerd precies in lijn met de neoliberale doctrine zoals die is bedacht door Milton Friedman. Zijn volgelingen ook wel de Chicago boys genoemd die het voor hem uitrolden over de hele westerse wereld door politieke invloed uit te oefenen in tijden van economische teruggang en met geweld in sommige delen van Latijns Amerika. Nu leven we ook in tijden van crisis, gecreëerd door witteboordencriminelen uit de financiële sector, en gaat men voorstellen doen zoals versoepeling van het ontslagrecht waar mensen als mijn ouders, jouw opa en oma met hun bloed zweet en tranen voor hebben geknokt zonder dat er iets substantieels voor in de plaats komt behalve de loze belofte dat werkgevers dan makkelijker personeel zou aannemen. Zo worden er vaak maatregelen doorheen gedrukt die er normaal gesproken nooit zouden komen omdat de bevolking dat in grote getale afgewezen zou hebben en dat heet, zoals Naomi Klein dat zo mooi verwoordde, de shockdoctrine wat een essentieel onderdeel is in de uitvoer van het neoliberale agenda die hiermee in een andere fase is beland. Als je weet dat de grote voorstanders van zelfregulatie de banken en de financiële sector als geheel die deze crisis hebben veroorzaakt nog steeds een fatsoenlijke regulering en toezicht op hun handel en wandel hebben weten af te houden dan kan je daaruit afleiden dat het neoliberalisme nog spring levend is. Als jij dat in Nederland niet om je heen ziet dan zou ik nog eens goed om me heen kijken als ik jou was en wellicht is het aan te raden eens een goed gesprek met je grootouders te voeren over de verworvenheden waar zij voor hebben gestreden en hoe zij het vinden dat deze nu bijna zonder slag of stoot opgegeven lijken te worden.

1 Reactie
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort20 sep. 2012 - 13:42

"In Nederland is de afgelopen decennia juist heel veel vermarkt, geprivatiseerd en gedereguleerd precies in lijn met de neoliberale doctrine zoals die is bedacht door Milton Friedman. " Goh.... we hebben geen enkele reductie in de hoeveelheid ambtenaren gezien. Ik heb het al 10x geroepen: de HTM is geen 'overheid' meer, want de aandelen zijn van de NS en de gemeente Den Haag, maar het zijn exact dezelfde ambtenaren die er nog werken. Ik heb met die idioten gewerkt: ze schroeven de OV chip lezers in hun trams en bussen zonder erbij na te denken dat die dingen op batterijen lopen. Moeten ze een heel batterij aan idioten inhuren om ze los te schroeven en van batterijen te voorzien. Het is cosmetisch. Een gedrocht. 'Bedrijven' die 100% eigendom van de staat zijn: er hangt geen accountability aan vast. het is een lachertje. De volwaardige overheidssector is ook niet gekroompen in de afgelopen decennia.

Heileeuw
Heileeuw20 sep. 2012 - 13:42

Het is wel jammer dat de schrijver de wetenschap inzet voor zijn persoonlijke voorkeur. Dat gebeurde in de jaren '70 ook al om kromme redeneringen een recht tintje te geven.

1 Reactie
Joeri2
Joeri220 sep. 2012 - 13:42

Toen de HRA werd ingevoerd? die jaren 70?

Joeri2
Joeri220 sep. 2012 - 13:42

Veel te lang stuk! Veel veel veel te lang. Maak een tweet: Het CPB calculeert de banengroei op basis van een rekenmodel, (SAFFIER-II) dat voortborduurt op de aannames van de grondlegger van het neoliberalisme. En zie waarom het CPB rechtse plannen altijd beter vind dan linkse plannen. Woot: "..dan is het wel het neoliberalisme. Dat is verbazingwekkend" is opeens een onzinnige titel.

1 Reactie
Jensbos
Jensbos20 sep. 2012 - 13:42

Veel, veel, veel te kort door de bocht, in 140 karakters zeg je niets....behalve een schot voor de boeg...

ErikDoes
ErikDoes20 sep. 2012 - 13:42

Maar de oningevuldheid van het begrip maakt het ook mogelijk dat SP'ers te pas en te onpas kunnen roepen: "Neo-liberalisme! Schandalig! De PvdA is rechts!" Zoals hieronder terecht wordt opgemerkt, alles wat neigt naar marktwerking is zo langzamerhand al "neo-liberalisme" en dus slecht. Het gaat erom welke regels je meent te moeten stellen aan marktwerking. Marktwerking blijft wat mij betreft het uitgangspunt, maar een democratisch gekozen overheid bepaalt aan welke spelregels die markt zich moet houden, en het is de kunst daarbij de juiste balans te vinden. Sommige spelregels mogen wat mij betreft "linkser". En links moet kritisch blijven en zich niet laten aanpraten dat links van "alles is Staat" is en dus slecht voor de economie, de VVD is daar goed in. Terwijl ook de VVD regels stelt aan de vrije markt. Zo beperkte Fred Teeven recentelijk nog de gokreclame, om zomaar een voorbeeld te noemen. Dat is waar de discussie rondom marktwerking over moet gaan: binnen welke regels vinden wij dat de vrije markt mag opereren. Links mag wat mij betreft wel wat vaker "neo-liberale" fabels ontkrachten, overigens. En dan niet door te roepen: "Neo-liberalisme! Schande!" Maar gewoon netjes feitelijk aanwijzen waar het niet werkt of slecht werkt of onrechtvaardigheden in het leven roept of in stand houdt.

3 Reacties
Jensbos
Jensbos20 sep. 2012 - 13:42

Ik denk dat het simpel is; 1) Marktwerking in pure productie en levering van goederen is OK. 2) Marktwerking op het gebied van lonen als onderdeel van de kostprijs van die goederen en diensten, waarbij appels en peren in de kosten van levensonderhoud in het land van oorsprong buiten beschouwing worden gelaten ..verkeerd... (The race to the bottom in de geglobaliseerde, laissez-faire aanbod economie -Friedmann- ) 3) Marktwerking in de sectoren die ONS ALLEN moeten dienen “Nuts bedrijven en diensten” ....niet doen. 4) Marktwerking in de financiele sector, moet in gevallen waar de “hardwerkende burger” (en hij/zij niet alleen) hiervan afhankelijk is, in een streng keurslijf worden gehouden, alleen het niveau van interest/rente mag aan f markt fluctuatie onderworpen worden. 5) De “gokkende:” sector (investeerders/beleggers) zou aan marktwerking onderhevig kunnen blijven, echter niet als dat de belasting van/druk op bijvoorbeeld werknemers in overgenomen bedrijven ernstig vergroot (overname op overname, op overname, waardoor rente op rente, op rente, door hen opgebracht moet worden) Het sociale aspect van overnames moet tegen het licht gehouden worden. Bij voorbeeld het gebruik van de naam van een onderneming na de financiele overname om dan de werkende (de echte) onderneming te “verhuizen” (outsourcen) naar lage lonen landen.

Jensbos
Jensbos20 sep. 2012 - 13:42

Zeer goed stuk, de koe bij de horens; Inderdaad, progressief is conservatief......hoe gek kun je het maken.... maart 1994 (toen al...): “De wereld vaart als een schip in de nacht naar zijn ondergang. Op alle dekken woedt een feest zonder onderbreking, dat de onbestemde geluiden uit het ruim overstemt. Maar wie zich op de gangboorden waagt ziet dat de reddingsboten (intelligente economische politiek, sturing) verdwenen zijn. Alle alternatieven voor het neoliberale kapitalisme zijn vernietigd. Wat is dan nog de betekenis van stemmen? Ja, mooi op de foto gaan voor de verkiezingen, dat kan! Maar het feest op de bovendekken stoppen, de mensen in de ruimen lucht geven, het schip keren- wie kan dat?"

JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

'Het gaat erom welke regels je meent te moeten stellen aan marktwerking.' Dit is niet mogelijk. De beleidsplanning blijft neoliberaal. ... "De ideologie van de vrije markt heeft de meeste mensen schade berokkend' "Eén: de vrijemarktdoctrine is slecht voor economische groei." "Twee: de economie wordt er instabiel van." "En drie: de ongelijkheid tussen arm en rijk wordt steeds groter." "De ergste financiële crisis sinds de jaren dertig was een van de gevolgen." “Toch wordt de vrije markt nog steeds gepredikt door de kleine minderheid die er voordeel bij heeft: de mensen met geld en macht.” Ha-Joon Chang

FransLenaen
FransLenaen20 sep. 2012 - 13:42

Ik zou eens in overweging willen geven dat veel PvdA stemmers bewust op deze partij hebben gestemd en ook de kennis hadden dat ze samen met de VVD zouden gaan regeren. Misschien wel dat veruit de meeste stemmers helemaal geen problemen hebben met de neo-liberale politiek. En dat is ook niet zo vreemd: het heeft ons aantoonbaar veel meer welvaart gebracht. De SP en de tamelijk gefrustreerde reageerders hier, hebben nog een beetje moeite om dit te kunnen aanvaarden...

2 Reacties
Jensbos
Jensbos20 sep. 2012 - 13:42

Geleende welvaart.......

denmol
denmol20 sep. 2012 - 13:42

"En dat is ook niet zo vreemd: het heeft ons aantoonbaar veel meer welvaart gebracht." Het is welvaart gebaseerd op gebakken lucht weet je nog in 2008 toen heel van onze pensioengelden waar we mede onze rijkdom aan afmeten, opeens verdampt bleken te zijn? Weet je hoeveel zogenaamde rijkdom zit in de lucht die nog steeds zit in de huizenprijzen? Je weet toch dat onze banken leningen verschaften aan landen waarvan ze wisten dat deze die nooit terug zouden kunnen betalen maar wel alvast de rente op hun balans bijboekten waardoor ze voor de schijn rijker waren geworden en "virtuele" winsten ingeboekt werden als reële winst?

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 sep. 2012 - 13:42

De neoliberale economie en de nieuwe kennisleer. Een inleiding. Het nieuwe is gelijk aan het oude. De neoliberale economie is tegelijkertijd een religie, een ideologie en een wetenschap, respectievelijk: egologie, egoïsme en egonomie. Binnen de theologie egologie is Ego de anti God. Egopa, in de praktijk Europa, is het beloofde land van Ego. De neoliberale economie heeft de filosofie en de religie, de humanistische varianten, vervangen als moeder der wetenschappen. Dat kan, omdat economisch denken globaal denken is. De neoliberale economie is een sociaal darwinisme, gebaseerd op de ondeugd, extreem radicaal, en daarom een fascisme. Door de dominantie van de neoliberale economie is wetenschap tegenwoordig de Grote Polarisator van en in de maatschappij. Kennis is macht en kennis is corrupt. Marktwerking is machtswerking. De waarheid van de wetenschap is de wil van de winnaar, de elite en de hogeropgeleiden. De waarheid is nu (maximale) waarde (in geld). Er is winnaarsrecht, winnaarsmoraal, winnaarskennis en winnaarswetenschap. Er is positieve en negatieve wetenschap, zoals er humanisme en fascisme is. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten20 sep. 2012 - 13:42

Top. Bedankt. ... Ik leerde onlangs iets over 'sociaal anarchisme' (...). Dat heeft vooralsnog mijn voorkeur. : )