Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

De verkeerde koers voor ons onderwijs

  •  
26-01-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
108 keer bekeken
  •  
800px-Werkplaats_Kindergemeenschap_Klaslokaal_03

© cc-foto: Onderwijsgek

De voorstellen voor extreem flexibel onderwijs zijn zo radicaal anders en zo ver losgezongen van de werkelijke problematiek in het onderwijs dat je je kunt afvragen of dit niet slechts een bliksemafleider is voor de stakingen volgende week.
Je haalt makkelijk het nieuws als je het moment van niveaubepaling in het onderwijs wilt uitstellen. Maar de toekomstdroom die deze week werd gepresenteerd stelt een nog veel radicalere vernieuwing van ons onderwijs door. De voorstellen voor extreem flexibel onderwijs zijn zo radicaal anders en zo ver losgezongen van de werkelijke problematiek in het onderwijs dat je je kunt afvragen of dit niet slechts een bliksemafleider is voor de stakingen volgende week. Maar we moeten de discussie wel aangaan, om te voorkomen dat we nog veel dieper in de problemen komen.
Het discussiestuk werd dinsdag gepresenteerd en is ondertekend door onder meer de VO-Raad, LAKS, CNV Onderwijs, en andere organisaties van kinderdagverblijf tot universiteit, al gaat het plan vooral over de fase die we nu kennen als voortgezet onderwijs. Verder valt op dat bepaalde partijen geen rol hadden: onderwijsvakbond AOB bijvoorbeeld, maar ook actiegroepen PO, VO en WO in actie, en de lerarenopleidingen. De deskundige stem uit het veld is dit keer zélfs niet gehoord om de schijn van draagvlak te creëren, we moeten blijkbaar tevreden zijn met belangenbehartiger VO-raad. Er zijn vanaf nu georganiseerde momenten voor discussie, zoals ook werd gedaan met andere plannen waarbij leraren pas later betrokken werden (Curriculum.nu bijvoorbeeld).
De probleemanalyse in het discussiestuk is niet verrassend, soms wat vaag geformuleerd, maar wel onderbouwd door tal van rapporten: de laaggeletterdheid neemt toe, we selecteren te vroeg, de kansenongelijkheid neemt toe, er is te weinig waardering voor het beroepsonderwijs, leerlingen en studenten gaan met tegenzin naar school en ze zijn gestrest, er zijn te weinig leraren en ook zij zijn te gestrest. De oplossingen worden samengevat in een nieuwe koers, soms ook wat vaag geformuleerd en helemaal níet onderbouwd: voor álle scholen, alle leerlingen en alle niveaus een verregaande flexibilisering, personalisering en digitalisering, want dat is nodig ‘voor de toekomst’. De uitgestelde niveaubepaling is hier slechts een klein onderdeel van, de bedoeling is: ieder kind kan elk vak op elk niveau volgen, in modules, wanneer dat maar past bij het kind en zo veel mogelijk naar eigen keuze.
Iedereen in Nederland heeft verstand van twee zaken, zeggen we op school wel eens: voetbal en onderwijs. De reacties op de uitgestelde selectie liepen erg uiteen. ‘Eindelijk,’ verzuchtten onderwijskundigen en leraren die zich al langer inzetten voor kansengelijkheid. ‘Niet goed voor mijn kind!’ riepen hoogopgeleide ouders met slimme kinderen, die vrezen dat hun kind zich verveelt in een heterogene groep. Internationale studies geven aan dat het negatieve effect zeer beperkt of zelfs afwezig is, zoals te lezen is in Gelijke kansen voor de school, waarin David Mitchell vele internationale onderzoeken over kansengelijkheid op een rijtje zette.
Natuurlijk moet zo’n nieuw idee eerst goed worden uitgedacht. Scholen zouden er nu al zelf mee kunnen beginnen door de definitieve niveaubepaling pas in klas 3 te plaatsen, maar dat durven ze vaak niet vanwege de bekende ‘perverse prikkels’: scholen durven het risico niet te nemen van zittenblijven en afstroom, want daarop worden ze beoordeeld; en (vooral hoogopgeleide) ouders geven de voorkeur aan aparte vwo-klassen, of categorale mavoscholen. Een school laat zich ook door zulke voorkeuren leiden, want een terugloop in aanmeldingen veroorzaakt al snel flinke (financiële) problemen en een neerwaartse spiraal.
Maar die uitgestelde selectie is niet de kern van het discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs’. In plaats van een vaste kennisbasis die vakdocenten in een stevig programma aan kinderen leren, komt er in deze toekomstvisie een modulair programma waarin kinderen flexibel, ‘fluïde’ kennis opdoen waarin zij interesse hebben – want dat motiveert en dat is blijkbaar nodig. Wat de waarde van de ‘patchwork’-lespakketten precies is (mbo, hbo en wo blijven bestaan en mogen nog steeds allerlei eisen stellen bij de entree) en hoe een school dit moet organiseren, is niet duidelijk. De VO-raad pleit wel al langer voor maatwerkdiploma’s.
Er zijn nu ook al scholen waar flexroosters bestaan en visies op onderwijs waarin de leerling meer keuze heeft, denk aan montessorischolen. Er zijn vele scholen waar leerlingen vervroegd of op een hoger niveau examen doen in een vak, versneld het vwo doorlopen, probleemloos stapelen en/of een alternatief lesrooster volgen. Dat werkt voor sommige leerlingen en scholen goed, vanuit een doordachte onderwijskundige visie en de vrijheid die scholen in Nederland hebben om het onderwijs in te richten met duidelijke kwaliteitseisen als voorwaarde. Maar het werkt lang niet altijd goed en nu wordt ver doorgevoerde flexibiliteit de verplichting: elk vak op elk niveau in elke jaarlaag in modules beschikbaar voor alle leerlingen. Dat is niet alleen een logistieke en financiële herculestaak, het is ook een fikse aantasting van de vrijheid die scholen en leraren eerder hadden – wat het werk onaantrekkelijk maakt – en het is bovendien een onderwijsaanpak die niet bewezen effectief is.
Zo legt deze toekomstdroom ook de nadruk op ‘21st century skills’ als probleemoplossend leren, samenwerken, ondernemen; dingen die je pas kunt leren nadat je een hele sterke kennisbasis hebt opgebouwd. Digitalisering is noodzakelijk, zegt het stuk, maar scholen komen steeds vaker terug op (volledig) digitaal onderwijs en digitale programma’s zijn ook nog steeds niet bewezen effectiever. De flexibiliteit, in combinatie met een niveaustelsel dat in feite gelijk blijft, prikkelt nog steeds de obsessie met niveaus en dus het schaduwonderwijs en de stress die daarbij zijn opgekomen. De flexibiliteit zal vooral optimaal benut worden door kinderen die thuis daarin aangespoord en ondersteund worden, dus de kansengelijkheid is nog steeds in gevaar. Leerlingen mogen zelf meer kiezen, wat hun motivatie zou bevorderen, maar we weten ondertussen ook dat keuzes en zelfreflectie voor het puberbrein ontzettend moeilijk zijn.
En lossen we hiermee echt de problemen in het onderwijs op? Laat ik die problemen eens preciezer benoemen: 1 op de 4 jongeren is laaggeletterd – uit de PISA-rapporten 2018, waarin 15-jarigen getest worden, blijkt dat 1 op de 3 jongeren teksten altijd meerdere keren moet lezen en vragen over teksten niet echt kan beantwoorden. Vooral leerlingen op de praktijkschool en op alle vmbo-niveaus zijn straks niet zelfredzaam, ze kunnen een brief van de gemeente al niet begrijpen. In diverse internationale rapporten (bijvoorbeeld OESO) is benoemd dat onze vroege selectie de kloof tussen kansarm en kansrijk vergroot. Ook recente beleidskeuzes, zoals het advies van de leerkracht in plaats van de eindtoets en het leenstelsel, hebben ervoor gezorgd dat de kloof groter werd.
En wat is de belangrijkste bewezen aanpak om zulke trends te keren? Goede leraren voor de klas. Hoewel de VO-raad onlangs wél benoemde dat de taalvaardigheid van brugklassers door het tekort in het basisonderwijs achteruit is gegaan (opnieuw zonder cijfers), steekt dezelfde raad de hand niet in eigen boezem. Het kwalitatieve tekort in het voortgezet onderwijs is misschien nog wel schrikbarender dan in het primair onderwijs. Ik zeg ‘misschien’, omdat het ontbreekt aan correcte cijfers over bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs is het grootste probleem dat er onvoldoende leraren met een pabodiploma beschikbaar zijn. In het voortgezet onderwijs is dat probleem al lang ‘opgelost’ door goed te keuren dat leraren soms jarenlang of zelfs altijd in opleiding zijn of in een ander vak of zonder bevoegdheid of boven hun bevoegde niveau lesgeven (beter iets dan niets, toch?). Wat we wel weten, is dat het tekort het ergst is op vmbo-scholen, daar waar de leesvaardigheid het hardst achteruitgaat.
Er is een noodplan nodig om op al die scholen weer bevoegde, bekwame leraren voor de klas te hebben en te houden. Actiegroep VO in actie pleit al lange tijd voor werkdrukverlaging en we staken omdat we nog veel te ver van een werkbare situatie zijn – andere Europese landen en succesvolle PISA-landen hebben minder lesuren per week. Maar in het discussiestuk wordt gepleit voor een bredere, soepelere blik op bevoegdheden – de VO-raad heeft dit standpunt eerder ook al uitgedragen. Het sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad, ‘Ruim baan voor leraren’, waarin onder meer gepleit wordt voor het clusteren van vakken, waarbij een bevoegdheid in biologie bijvoorbeeld ook lesgeven in scheikunde toestaat. Maar wie in meerdere vakken lesgeeft, kan niet de vakexpert zijn die je bij één vak na de volledige studie in dat ene vak bent. Een ‘coach’ bij huiswerkuren in plaats van de vakdocent voor de klas is goedkoper, flexibeler, en een makkelijke oplossing voor het lerarentekort. Maar voor een leraar betekent dit: laat maar zitten, die kwaliteit, die vakinhoud. Het voelt als het mes in de rug – en nu kun je zeggen, ‘kom, niet zo overdreven, niet zo gevoelig en zuur’, maar het is niet het mes in míjn rug. Het is de doodsteek voor die 25 procent jongeren die niet eens fatsoenlijk leert lezen en schrijven. Het gaat om basiskennis die je goed moet leren, wát je in de toekomst ook gaat doen, en dat doe je met een beproefd programma, gegeven door een docent die vakinhoud, expertise, continuïteit en kwaliteit kan bieden.
De bezuinigingen in het onderwijs gaan een lange tijd terug. Het percentage burn-outs onder leraren blijft toenemen. En de resultaten van PISA gaan sinds de eerste meting in 2000 alleen maar omlaag. Bij de staking van 30 en 31 januari herhalen de leraren in het voortgezet onderwijs dus opnieuw hun eis: structureel geld dat gegarandeerd wordt benut voor werkdrukverlaging; minder lesuren per week, zodat leraren tijd hebben voor kwaliteit, zodat leraren blijven en zodat de leerlingen weer echt leren wat ze moeten leren. En ja, het is pijnlijk dat de VO-raad de staking niet steunt en de oplossingen in zulke andere richtingen zoekt dan de leraren zelf doen.
Het is al te vaak gezegd: er zijn zo veel vernieuwingen in het onderwijs die zonder inbreng van leraren worden doorgeduwd. Zo kan ook geen leraar of schoolleider het probleem verzinnen waarvoor Curriculum.nu een oplossing zou bieden. Deze ‘toekomst van ons onderwijs’ lijkt de zoveelste vernieuwing die de Dijsselbloem-toets niet doorstaat. En we hebben een dikke huid gekregen, het is niet ons gekwetste ego dat hier opspeelt: maar zonder onze inhoudelijke inbreng komen er blijkbaar hele slechte plannen op tafel. Genoeg is genoeg. Het discussiestuk koerst af op een afgrond waar we straks niet meer uit kunnen klimmen. Geef de docent de tijd en de autonomie, dan doen wij wat ons vak is: de jeugd de toekomst geven, dankzij een stevige kennisbasis.

Meer over:

opinie, onderwijs

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Frans Cobben
Frans Cobben2 feb. 2020 - 17:01

vrij onderwijs is vooral goed voor kinderen van hooggeschoolde ouders

Joost Spits
Joost Spits1 feb. 2020 - 0:22

- Opvoeding begint vanuit de wieg. - Over leerprocessen kan ik veel zeggen als didacticus en inmiddels nu 20 jaar docerend leraar in het voortgezet onderwijs. Ik wil het stuk hierboven niet echt bekritiseren, maar ik denk dat de wezenlijke problematiek ergens anders zit. In mijn optiek is de eerste stap voor een succesvol leerproces iets dat begint bij de ouders. Namelijk de opvoeding. De opvoeding vanuit de wieg!! Wanneer je als ouders pas gaat ingrijpen, omdat je als vader en moeder het gedrag van je kind als een persoonlijk probleem ervaart of het niet meer aankan, ben je te laat. Veel kinderen worden dan ook niet slecht opgevoed, maar gewoon niet opgevoed. Investeren in een opvoeding van een kind is een bijzondere serieuze inspanning, die consequent met een visie moet worden verricht. Niet van tijd tot tijd, maar iedere dag opnieuw! Daar komt vaak helaas in vele gevallen geen barst van terecht. Kinderen op zeer jonge leeftijd maken zich steeds meer schuldig aan zeer ernstige geweldsdelicten. De overheid heeft er maar één antwoord op: steeds zwaardere straffen. Dat antwoord verraadt ook meteen dat er iets structureel goed fout zit in onze samenleving. Waar wij als school/ docenten dagelijks mee worden geconfronteerd is: geen respect, geen discipline, geen doorzettingsvermogen, vaak aardslui en hondsbrutaal. Dat laatste noemt men tegenwoordig assertief... Men begint te onderhandelen over de hoeveelheid huiswerk met de docent. Was in mijn tijd ondenkbaar! Men wil als leerling wel meepraten over goed onderwijs in de schoolraad. Maar als je ze wilt meedelen dat de laatste les mogelijkewijs uitvalt rennen ze al schreeuwend de klas uit, eer je bent uitgepraat. Nee, nee, men praat in de schoolraad over het krijgen van goed onderwijs en de kwaliteit van de docent moet omhoog. Wat een farce!! Ander probleem is dat veel ouders vinden dat de school maar moet opvoeden. Gooi het maar over de schutting. Pa en Ma werken beide, het kind komt alleen thuis, vindt €10,= onder de fruitschaal. Ga maar patat kopen. Huiswerk controle door de ouders? Wat is dat? Computer en gsm-gebruik aan banden? Vergeet het maar. Ik zie sinds jaar en dag alle ellende wekelijks voorbijkomen. Trust me!! Wij hebben 2 soorten vergaderingen over leerlingen: 1. De puntenvergadering ( rapportcijfers, examenresultaten, etc.) 2. De leerlingenvergadering. ( problematiek van individuele leerlingen bespreken) In die laatste is hoofdzakelijk alleen tijd om de probleemgevallen van de slecht functionerende leerling te bespreken. Terwijl ik graag ook kansrijke leerlingen zou willen bespreken: Wat kunnen we extra doen voor leerlingen die goed functioneren. Hoe kunnen we als school het perspectief uitbreiden van de goede leerling. Dat een docent goed moet functioneren staat buiten kijf. Maar dat leerlingen en ouders een zeer belangrijke verantwoordelijkheid hebben, wordt naar mijn mening te veel doodgezwegen in Nederland. Bovendien deugt het systeem in Nederland niet. Voor iedere leerling die staat ingeschreven op een school, krijgt de school een bedrag van een aantal duizend euro. Het management van een school heeft daarom de neiging om leerlingen en ouders te zien als klanten. Echter, de docent heeft te maken met leerplichtige leerlingen en kunnen onmogelijk leerlingen als klanten behandelen. Zoiets gaat niet samen. Als docent moet je soms impopulaire maatregelen nemen, omdat het nodig is een leerling bij de les te houden. Je kan als docent dus leerlingen niet als klant behandelen, laat dat duidelijk zijn. Het belang van de docent conflictueert daardoor vaker met het belang van het schoolmanagement. Dit probleem is gecreëerd door de overheid. Mijn conclusie is: 1. Veel sterker inzoomen op de verantwoordelijkheid van ouders hoe kinderen moeten worden opgevoed en 2. Het schoolsysteem klant/ leerplichtige leerling gaat niet samen. Dat moet op de schop.

1 Reactie
Frans Cobben
Frans Cobben2 feb. 2020 - 17:02

een zeer goede bijdrage

Bert de Vries
Bert de Vries30 jan. 2020 - 19:43

Over hoe leerprocessen verlopen, is nauwelijks iets bekend. Leerprocessen beïnvloeden gebeurt voor het overgrote deel intuïtief.Intuïtief betekent beslist niet 'juist'. Het denken over de sturing van leerprocessen is ontstellend zwak. Vrijwel altijd wordt daarbij uit het oog verloren dat er in het verleden uitzonderlijke prestaties zijn geleverd zonder dat daar uitzonderlijk onderwijs aan te pas kwam. Achterhaal eerst eens, waardoor dat mogelijk was. Onderzoek daarvoor het heden. Het leerproces kan zeker worden verbeterd. Maar wie het zoekt in een organisatorische aanpak, is ziende blind.

Pater
Pater30 jan. 2020 - 2:09

Uit buitenlandse ervaringen blijkt dat latere selectie beter werkt. Ik snap niet waaro Van Dijk dat niet gewoon erkent. Natuurlijk zijn voldoende goede leerkrachten daarvoor een randvoorwaarde. Evenals duidelijke eisen wat de leerling voor een bepaald niveau moet leren, ook op het gebied van parate kennis. Ik heb nog de oude HBS-opleiding, en daar zaten ook nadelen aan vast. Zo wist ik precies wat de subjonctif is, maar kon ik geen gesprek in het frans voeren. Maar ik wist méér, en van meer vakken, dan de huidige vwo-leerling. Ik had een tijd een collega bij me op de kamer die ongeveer 1 op 4 liep met ...dt's, 1 x fout, 4 x goed. Dat is niet de allerbelangrijkste kennis misschien, maar als je dat in een ca. 12 jaar durende schooltijd nog niet hebt geleerd is er echt iets grondig mis. Parate kennis is essentieel om zaken op waarde en waarheid te toetsen.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe1 feb. 2020 - 12:02

Schoolsystemen verschillen gewoonlijk op meerdere punten van elkaar. Dat latere selectie beter werkt kun je zo in zijn algemeenheid niet zeggen. De meeste leerlingen kunnen ook nu in het frans geen gesprek voeren (of de krant lezen). Schriftelijke taalvaardigheid werd vroeger ook als belangrijker gezien neem ik aan.

Frans Cobben
Frans Cobben2 feb. 2020 - 17:03

kijk naar Finland en Zwitserland, met veel beter onderwijs

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander27 jan. 2020 - 13:34

Systeemverandering in het onderwijs - Niet scholing centraal stellen maar leren. Inderdaad totaal de verkeerde koers voor ons onderwijs. Maar dat is al heel lang zo. De onderwijscrisis is nooit weggeweest maar heeft zich net als de ecologische crisis steeds verder verdiept. De basis van het leren is namelijk vervormd tot scholing en de daarbij horende instituten. De ecologische veranderingen en groeiende ongelijkheid- ook even over de grens van je eigen 'identiteitslandje' kijken- zouden de ogen van onderwijzend Nederland toch eindelijk moeten doen openen.Maar daar lijkt nog geen sprake van te zijn. In plaats daarvan hobbelt het instituut onderwijs van incident naar incident. Van staking naar staking. Van stressfactor naar stressfactor. Van ongelijkheid naar nog grotere ongelijkheid. En in groter verband van 'klimaatcrises' naar ecologische totaal crises. Misschien moet eerst de docent zich wel laten ontscholen om tot een heldere visie op leren te komen. Uit ervaring- in een vorig leven was ik o.a. scheikunde- en wiskunde onderwijzer- kan ik zeggen: het werkt bevrijdend. De weg uit de diploma- en prestatiecultuur was best nog moeilijk maar wat bleek: ik heb meer van mijn vader, moeder, verwanten en vrienden geleerd dan in het grootschalige prestatie onderwijs. Dus heb ik mijn eigen werk vorm kunnen geven en doe ik nu wat ik altijd al echt heb willen doen en leren. Onderwijs houdt zich namelijk 'duurzaam' vast aan mythes en dwangmatige rituelen.'Een van deze mythes is de mythe van de meetbaarheid van waarden die inhoudt dat mensen ingeleid worden in een wereld waarin alles meetbaar is, zelfs de mens,... (Ivan Illich). De centrale vraag is dan ook: wil het onderwijsinstituut wel fundamenteel veranderen of misschien zichzelf wel in zijn geheel opheffen? Dus systematisch herbronnen in het onderwijs lijkt mij de goede richting. Zo nog een tijd 'greenwashing' en 'duurzaam' maar wat door blijven doormodderen is een heilloze weg. Terug naar de basis. Niet scholing centraal stellen maar leren. Echt samenleven. Daarom leren wij. PS@Drunken Pumpkins gaat misschien wat kort door de bocht maar slaat toch aardig op zijn manier de spijker op zijn kop.De reactie van @Pierre Heelsum lijkt meer op iemand die al te lang gehersenspoeld is.

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr227 jan. 2020 - 16:15

@Sjoerd, leg eens uit in welk opzicht DP de spijker op zijn kop slaat? Ik ben wel benieuwd naar je motivatie.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander28 jan. 2020 - 19:39

@Peter, Lees het stuk hierboven.

Peterrr2
Peterrr229 jan. 2020 - 22:13

@Sjoerd dat heb ik gedaan. Maar nog steeds weet ik niet waarom DP de spijker op de kop sloeg...

vdbemt
vdbemt27 jan. 2020 - 11:08

Jij hebt wel een ontzettend lange nek en zit met je kop in de wolken, waardoor je geen zicht hebt op de werkelijkheid. Dat zelfs (ook) leraren taalfouten maken, is niet zo verwonderlijk als het, uit pure nood, steeds gewoner begint te raken onbevoegden voor de klas te zetten. Het is een situatie die knaagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Jij, met je kop in de wolken, ziet nog steeds niet dat grote lerarentekort. De, mede daardoor, hoge werkdruk voor de resterende leraren. Jij hebt nog steeds die zo simpele voorstelling dat de leraar alleen aan het werk is als die voor de klas staat. Alsof al het voorbereidende, corrigerende, evaluerende werk en de communicatie met ouders, etc vanzelf gaan, en niet in hun vrije uren moeten gebeuren. Verder wil ik je danken voor de verwijzing naar het artikel en daar een quote uit doen die op jou van toepassing is: "de manier waarop U zich uitlaat in Uw mailtje, heeft wel te wensen over (sic). Ik vind dat Uw reactie zeer onrespectabel (sic) is."

3 Reacties
vdbemt
vdbemt27 jan. 2020 - 11:09

Dit is een reactie op Gi Raf 27 januari 2020 at 07:03

Peterrr2
Peterrr227 jan. 2020 - 12:25

@vdbemt, je kan beter niet reageren op Gi Raf. Hij/zij zegt zelden iets zinnigs en hij/zij heeft maar één stokpaardje. Parttimers zijn de boosdoeners... Lekker negeren voortaan. Dat is het beste.

vdbemt
vdbemt27 jan. 2020 - 13:58

@Peterrr. Ja. Je hebt gelijk. Dank voor het advies.

de Boer2
de Boer227 jan. 2020 - 9:27

Iemand doet zijn best om een lang gedegen stuk te schrijven en het zou onhartelijk zijn om dar in het geheel niet op te reageren. Er bestaat in het onderwijs ook individualisme, net als elders.De opvatting dat de eigen pedagogiek en didactiek en de eigen vakinhoudelijkheid prevaleren is van ouds aanwezig. Daaraan is er gesleuteld, geklopt en gekneed. Wat er nu uit dat proces voor ons in de vitrine staat is dus niet het product van een enkeling maar van de inbreng van velen. En als er veel schuldigen zijn is er niemand schuldig. Elke verandering zal geen fraaier beeld opleveren, dat is de teleurstellende conclusie. Dat is dezelfde als die van de schrijver mat het verschil dat waar zij aangeeft nog licht is te zien dat een dwaallicht is. Staken voor beter onderwijs ten bate van de leerlingen is derhalve niet mogelijk, men zal het met het onvolmaakte moeten doen. Waar er dus voor gestaakt wordt is voor het vullen van de beurs en de werkdruk. Voor de leraren zelf dus. Opkomen voor je eigen belang is heel gewoon, ieder is zichzelf het naast. Het mag binnen de regels natuurlijk best. Maar ga dan niet zeggen dat je staakt ten bate van de ander, voor je leerlingen en voor hun verantwoordelijken. . . .

FFysicus
FFysicus27 jan. 2020 - 8:36

Het is verder heel simpel: flexibel onderwijs op meerdere niveaus tegelijk (want daar hebben we het dan toch over) vereist heel veel van een docent; dat kan alleen als hij voldoende aandacht kan geven aan de individuele leerling. En dat in een erg klein lokaal met 32 leerlingen, waaronder een stuk of 5 ADHD-ers, PDDNOS-ers en nog zowat leerlingen die een speciale aanpak vereisen (echt praktijkvoorbeeld!!). Hét recept om als docent helemaal gek te worden.

Drunken Pumpkins3
Drunken Pumpkins327 jan. 2020 - 6:57

Hrt huidige onderwijs is gebasseerd op kapitalisme, consumeren en individulisme en dat is fout. Het onderwijs moet gebasseerd zijn op samenwerking met de medemens, respect naar elkaar toe en minimalisatie van consumeren en "tevreden zijn met wat je hebt". Klimaat en respect naar dexmedemens zouden centraal moeten staan.

1 Reactie
PierreHeelsum
PierreHeelsum27 jan. 2020 - 12:11

Beste jongen, blijf nou toch eens van die pillen af! Getekens: Een vermoeide leraar.

Ria4
Ria427 jan. 2020 - 6:28

Het klinkt heel erg als ‘natuurlijk leren’ wat op een aantal basisscholen wordt gebruikt als lesmethode. Het probleem is dat ook natuurlijk leren niet bij elk kind werkt. Dat weet ik uit ervaring met mijn eigen kinderen. Bij de een werkt het heel goed bij de ander totaal niet en moet met veel bijles buiten de school worden bijgestuurd. ‘One size fits all’ werkt in het onderwijs helaas ook niet.

1 Reactie
adriek
adriek27 jan. 2020 - 12:41

Natuurlijk leren klinkt heel leuk en is het tot op zekere hoogte ook. Maar: er zal een zekere basis aanwezig moeten zijn voor natuurlijk leren kan functioneren. De discussie zal daarom moeten gaan over wat die noodzakelijke basis is, en hoe lang we erover gaan doen om die aan kinderen bij te brengen. Aan kinderen die heel goed angry birds kunnen spelen maar nauwelijks kunnen lezen en rekenen en zelfs geen idee hebben wat wiskunde is hebben we er niet veel nodig in de maatschappij van de toekomst.

Andy JPL
Andy JPL27 jan. 2020 - 6:12

Ik denk dat marktwerking in deze een goede zou zijn. Niet zozeer op onderwijs, maar op de overheid. Doen ze het goed, krijgen ze het geld, lopen ze te prutsen dan niet. Dat scheelt met het gepruts op onderwijs en zorg toch wel weer voor ongeveer 15% korting op de belastingen. Totdat dat stelletje [CENSUUR] een keer gaat nadenken.

Gi Raf
Gi Raf27 jan. 2020 - 6:03

''Er is een noodplan nodig om op al die scholen weer bevoegde, bekwame leraren voor de klas te hebben en te houden.'' Helemaal mee eens. Het gros van wat nu parttime voor de klas staat is nog van de generatie onderwijzers die zelf nog niet goed kunnen rekenen/spellen. https://www.trouw.nl/nieuws/juf-kan-niet-spellen-en-vindt-dat-niet-erg~bf72a720/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Waar ze wel goed in zijn is chanteren voor een nog hoger netto salaris per gewerkt uur opdat ze nog langer thuis achter het aanrecht kunnen lanterfanten.

3 Reacties
adriek
adriek27 jan. 2020 - 12:44

Noodplan klinkt goed. Deltaplan klinkt nog beter (maar misschien wat oubollig). Nu nog een commissie instellen die een werkgroep gaat oprichten die onderzoeksbureau's kunnen inhuren en subsidiegeld... verdorie! Nu alweer verkiezingen?

LaBou
LaBou 27 jan. 2020 - 14:18

"opdat ze nog langer thuis achter het aanrecht kunnen lanterfanten." Misschien kan de langnek ons eens vertellen waar hij zich de hele dag mee bezig houdt en wat hem dat oplevert.

I am Legion
I am Legion27 jan. 2020 - 16:22

Dat een giraf over het hoofd ziet dat bevoegde, bekwame leraren niets ermee te maken heeft of ze part-time of full-time werken, omdat ze allemaal een te weinig aantrekkelijk loon per uur toucheren, zou met een lange nek te maken kunnen hebben maar kortzichtigheid is meer waarschijnlijk. Het vreemde idee dat iemand buiten een part-time baan veelvuldig achter een aanrecht zou verblijven en zich dus niet met andere veel meer interessante en belangrijke zaken zou bezig kunnen houden bewijst dat.

I am Legion
I am Legion26 jan. 2020 - 22:31

De voorstellen voor extreem flexibel onderwijs, net als ieder andere zich wetmatig herhalende altijd drastische onderwijshervorming, komt nóóit van de gemiddelde docent die de praktijk kent, en tegelijkertijd heel goed weet waar vooral wél behoeft aan is in belang van eerstens de leerling van ieder niveau, en niet onbelangrijk, ook het efficiënt en duurzaam functioneren van de docent zelf. Deze voorstellen worden steevast en voortdurend geboren in een onderwijswereld vooral bóven de werkvloer die bevolkt wordt door een ideologisch gekenmerkte publieke (!) managerswereld die niet afgerekend wordt zoals in de niet-publieke wereld. Daarnaast is iedere gewone docent die "omhoog" wil aangewezen zich tot de ideologische onderwijshype te bekennen waardoor vooral het schoolbestuur cq het management zich laat leiden die natuurlijk zelf ook bestaat uit mensen die zich op dezelfde manier onderwijs-ideologisch omhoog hebben gewerkt. De meer kritische docent van de werkvloer is daarbij steevast iemand die het niet begrijpt, ouderwets denkt, de razendsnel veranderde wereld en daarbij de nieuwe leerling niet ziet en bevat. Dat die leerling, ondanks alle moderne nieuwe middelen zoals ICT en social media, in wezen helemaal niet zo veranderd is in vergelijking met eerdere generaties, eerder zelf ook meer conservatieve voorkeuren heeft ondanks het nut van toepassing van moderne middelen, gaat er bij de ideologisch bevlogenen niet in. Het huidige mensenkind is niet geëvolueerd ook al zij de middelen die voor onderwijs prima gebruikt kunnen worden revolutionair veranderd zijn. Dat betekent dat je het niet wezenlijk veranderde kind goed onderwijs geeft met gebruik van aloude bewezen middelen, structuur, en omgeving (dus naar niveau), en tegelijkertijd moderne middelen gebruikt waar deze bewezen meerwaarde bieden.

wegmetons
wegmetons26 jan. 2020 - 16:05

En de conclusie is, wat en grote verassing toch, dat er meer geld in moet. Want als er nog meer geld naar onderwijs gaat dan verdubbelt meteen het aantal aanmeldingen op de lerarenopleiding. Oh wacht, er gaat al meer geld als ooit naar het onderwijs en toch is er een groot probleem... Ik heb de wijsheid niet in pacht maar iets in mij roept heel hard dat het wellicht te maken heeft met het gedrag van ouders. Ouders die meer verwachten van een school als dat van een school verwacht mag worden. Ouders die vinden dat de school het kind moet opvoeden, lekker makkelijk want dan hoef je het zelf niet te doen. Of de ouders die verwachten dat hun kinderen allemaal de nieuwe Einstein zijn, want het is echt heel erg als jouw kind blijkbaar beter is in timmeren als in natuurkunde. Ik heb nieuws voor u ouders: opvoeden van een kind is uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de leraar. En ik heb nog een nieuwtje voor u ouders: leren om te timmeren is niet minderwaardig ten opzichte van het leren van de natuurkundewetten...

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr226 jan. 2020 - 21:13

Het gaat er vooral om dat de werkdruk omlaag gaat. Dus meer ondersteunend personeel (PO) of minder lesuren (VO). Als je dat kan oplossen op een andere manier dan meer budget vrijmaken, dan vind ik het prima. Maar zorg eerst eens dat leerkrachten meer tijd krijgen om hun belangrijkste taak (lesgeven) te kunnen doen. Of het meer aanmeldingen oplevert kan ik niet zeggen, wel dat de kans groter is dat leerkrachten dan in het onderwijs werkzaam blijven. Dat is ook al winst.

vdbemt
vdbemt27 jan. 2020 - 13:57

"Oh wacht, er gaat al meer geld als ooit naar het onderwijs en toch is er een groot probleem…" Is dat niet met alle maatschappelijke sectoren, dat er meer geld bij moet? Is dat ook niet een klein beetje logisch als de bevolking blijft groeien? Ja: opvoeding is een taak van de ouders. Maar OOK van leraren. Die hebben 5 dagen in de week een groot gedeelte van de dag kinderen onder hun hoede. In een grote groep met grote menselijke diversiteit. Dan ONTKOM je er niet aan die kinderen op te voeden (in de sociale interactiviteit en automatisch hun persoonlijke ontwikkeling). Of wou je dat dan 'gewoon' maar even niet doen? Terug naar dat geld. Het discussiestuk dat de aanleiding is van dit artikel pleit voor zeer kindgericht onderwijs. In 1 klas. Het ene kind zou moeten kunnen leren timmeren, het andere zou zich de natuurwetten eigen moeten kunnen maken. Differentiatie heet dat. Dat vergt enorm veel individuele aandacht. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het geven van individuele aandacht in een groep van 30 kinderen een stuk lastiger is dan in een groep van 15 kinderen. Wil je bereiken wat het discussiestuk wil bereiken, dan betekent dat kleinere klassen, aanpassing/uitbreiding van de leermiddelen en leer-faciliteiten. Dat kan volgens jou zonder geld? In de huidige situatie heeft de regering al nauwelijks geld over voor het onderwijs. Alleen al daarom, hoe goed de vernieuwing ook zou zijn, is het een utopie.

wegmetons
wegmetons27 jan. 2020 - 18:58

Maar vdbemt, er zijn nu al veel te weinig mensen die in het onderwijs willen werken. De onderwijsassistenten zijn er ook helemaal niet. Dat los je niet op met een paar honderd miljoen extra. Dan zijn die mensen er niet opeens, alsof er een wonder geschied is... Waarom lopen leraren weg? Door de grote administratieve druk maar ook de druk van ouders, die om het minste of geringste is even met de leraar gaan praten. Want hun kind kan zoveel meer, etc. Dat neem je toch niet weg met geld, of wel?