Joop

De veiligheidsobsessie dient slechts de wapenindustrie

  •  
02-07-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
7414982768_9d00593d9e_z
Een ander veiligheidsbegrip is nodig, waarin machtsdenken en eigenbelang geen rol spelen
Militaire budgetten schieten snel omhoog. De Nederlandse regering zet in op een groei die naar 1,5 miljard euro extra per jaar gaat. Ook op Europees niveau gaan de sluizen open, vanaf 2021 gaat fors geïnvesteerd worden in defensie. De grote winnaar van dit alles is de militaire- en veiligheidsindustrie, die bovendien een flinke vinger in de pap heeft gehad bij de ontwikkeling van een beleid waarin steeds meer politieke of humanitaire problemen, zoals klimaatverandering en gedwongen migratie, worden neergezet als zijnde primair een veiligheidsprobleem, dat bestreden dient te worden met militaire middelen. Aan de grondoorzaken van deze problemen, en vooral het wegnemen ervan, wordt steeds minder aandacht en geld besteed.
Vorige maand publiceerde de Europese Commissie het definitieve voorstel voor een Europees Defensiefonds, als onderdeel van het hele EU-budget (Multiannual Financial Framework (MFF)) voor 2021-2027. Dit fonds, met een budget van 13 miljard euro voor de periode 2021-2027, moet militair onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen gaan financieren. ‘De algemene doelstelling van het Fonds is het bevorderen van het concurrentievermogen, de efficiëntie en de innovatiecapaciteit van de Europese defensie-industrie […],’ aldus het voorstel.
Het fonds is dus een rechtstreeks subsidiemiddel voor de Europese wapenindustrie. Voor deze industrie zal het sowieso feest worden. Volgens de voorstellen van de Commissie kan ze er ook op rekenen te mogen putten uit de budgetten voor onder meer de European Peace Facility, het Integrated Border Management Fund, het Internal Security Fund en het Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. Grotendeels nieuw in te stellen instrumenten, ter financiering van EU militaire missies, het opbouwen van militaire capaciteiten in derde landen en het versterken van grensbewaking (zowel aan de Europese buitengrenzen als in derde landen) en van de binnenlandse security-infrastructuur (zowel in EU-lidstaten als in derde landen).
Extra Let wel: al deze miljarden euro’s zijn niet bedoeld als vervanging van de uitgaven van individuele lidstaten, maar moeten daar bovenop komen. Tegelijkertijd verhogen vrijwel alle EU-lidstaten ook hun eigen defensiebudgetten, waarbij voor de NAVO-lidstaten onder hen geldt dat er een afspraak ligt dat deze naar 2% van het BBP gaan. Kortom: er is sprake van een forse investeringsslag op Europees militair en veiligheidsgebied, gekoppeld aan een uitgebreidere militaire rol van de EU op het wereldtoneel.
De industrie, die hier zo van profiteert, heeft tegelijkertijd een invloedrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het beleid. Grote wapenbedrijven, zoals Airbus, Thales en Leonardo, en hun lobby-organisaties, zitten met regelmaat aan tafel bij de Europese Commissie. Het beleid voor EU-financiering voor militair onderzoek, bijvoorbeeld, werd vrijwel een-op-een overgenomen uit een adviesrapport van een door de Commissie geïnitieerde Group of Personalities, die werd gedomineerd door vertegenwoordigers van wapenbedrijven.
Veiligheid Een belangrijke legitimatie voor dit nieuwe beleid, en de bijbehorende miljardenuitgaven, wordt gegeven met een verwijzing naar de behoefte aan veiligheid, een begrip dat overigens de laatste jaren steeds breder wordt getrokken. Ieder maatschappelijk en economisch probleem wordt momenteel geïnterpreteerd als een bedreiging van onze veiligheid. De Defensienota 2018 van de Nederlandse regering noemt daarbij in één adem: terrorisme, cyberaanvallen, migratie, drugssmokkel, natuurrampen en de oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten en Afrika.
Dit is exemplarisch voor een trend waarbij, mede door de invloedrijke lobby van zichzelf als experts neerzettende militaire en security-bedrijven, alles als veiligheidsprobleem geframed wordt. En de reactie daarop wordt steevast gezocht in het bestrijden van gevolgen, graag met door diezelfde industrie geleverde middelen en diensten, in plaats van het streven naar het wegnemen van de oorzaken.
Sterker nog, het beleid om oorzaken weg te nemen wordt steeds meer uitgehold. In de onlangs verschenen beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelt de regering schaamteloos het eigenbelang van Nederland, en Europa, voorop. Danielle Hirsch, directeur van BothEnds, stelde terecht dat ‘het beleid zich vooral lijkt te richten op het versterken van het verdienmodel van Nederland. Voor BV Nederland valt aan armoedebestrijding en milieubescherming weinig te verdienen. Daar waar we met onze delta-aanpak opdrachten binnen kunnen halen om steden te wapenen tegen zeespiegelstijging, doen we dat graag, maar onze eigen uitstoot aanpakken is iets anders. De grondoorzaken van conflict en migratie pakken we niet aan.’
7414981236_307139b2b4_z
Verdienmodel Voor een gedegen aanpak van die grondoorzaken zou nu juist het westerse neoliberale verdienmodel op de schop moeten. Dat er een relatie is tussen de neoliberale ideologie en geweld, is al vaak gebleken, zoals in ontwikkelingslanden die gedwongen de neoliberale recepten van IMF en Wereldbank toepassen. De ongelijkheid die daarvan het gevolg is, leidde en leidt tot ernstige interne conflicten, waarbij het risico van repressie en geweld op de loer ligt.
Zonder een rechtvaardige en duurzame economie wereldwijd, zal geweld zich blijven voordoen. Toch wordt daarnaar niet gehandeld in veel internationaal veiligheidsbeleid. Het antwoord op de dreiging van geweld is vooral het dreigen met en inzetten van geweld. Niet op basis van behaalde successen in het verleden, maar uit een diepgewortelde reflex. Een reflex die vaak ook nog eens een belemmering is om te kijken naar de eigen rol in het ontstaan van de situaties die leiden tot geweld en het voortduren van geweld. Wanneer we spreken over veiligheid zal het dus moeten gaan over de veiligheid van ieder mens waar ook ter wereld; zolang niet iedereen veilig is, is niemand veilig.
De Europese, en Nederlandse, plannen geven blijk van een kortzichtig veiligheidsbegrip, uitmondend in een veiligheidsobsessie, die vooral de wapenindustrie dient, ten koste van mondiale vrede en rechtvaardigheid. Een ander veiligheidsbegrip is daarom nodig, waarin machtsdenken en eigenbelang geen rol spelen en waarin duurzaamheid en coöperatie leidende en organiserende principes zijn.
Akkerman schreef dit stuk samen met Greetje Witte-Rang van Kerk en Vrede

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

robheus2
robheus23 jul. 2018 - 13:02

Laten we nu niet net doen alsof dat wapentuig nodig is om Europa te verdedigen, want het werkelijke doel is om in militair zwakke landen te kunnen ingrijpen. Het ingrijpen in Libië leverde natuurlijk wel wat tegoeden op, de complete goudvoorraad van Libië en groot deel van de buitenlandse tegoeden (meer dan 150 miljard bijelkaar) konden zo worden geconfisceerd. Libië was in dat opzicht financieel een groot succes. Dat het humanitair een drama werd en dat al die arbeidsmigranten die in Libië onder redelijke omstandigheden (er waren tot 2011 zo'n 3 miljoen gastarbeiders in Libië aan het werk) konden werken daar nu niet welkom meer zijn (de door de NATO geholpen rebellen waren voor een deel zwaar xenofoob en racistisch, een zeer "humanitaire" missie nietwaar?) heeft geleidt tot de grote afrikaanse migratie crisis. Wie had dat nu kunnen vermoeden???? Waarom werd die Libië missie ueberhaupt gesteund, terwijl de gevolgen ervan vantevoren bekend waren, en waarom stelt nog steeds niemand de NATO aansprakelijk voor dit humanitaire drama! De EU wil nu noord afrikaanse landen omkopen om vluchtelingen op te nemen, en dat daar de volgende humanitaire ramp in de maak is (vluchtelingen die midden in de woestijn worden gedropt!) is natuurlijk wel duidelijk. Europa knijpt de ogen dicht als het gaat om mensenrechten. We hebben er wel de mond vol van, maar de daden zijn daarmee in strijd.

Geleen
Geleen3 jul. 2018 - 9:32

Ik vraag me af welk land het lef zou hebben Europa binnen te vallen en hoe landen daarop gaan reageren? Niet de Nato, zoals Den Flexwerker suggereert, maar kernwapens als preventief product brengen de relatieve rust. Belangen zijn te groot en niemand gaat in zijn eigen voet schieten. De enige dreiging waar we echt mee te maken hebben is neo-liberale, kapitalistische en populistische dreiging. De rest is mi.allemaal verzonnen en/of aangedikt. De koude oorlog tegen de USSR, de koude oorlog tegen de Islam, we worden overlopen door migranten. Als we niet dit, dan..... Hel en verdoemenis komt op ons pad.... dus ben verstandig en investeer in de (lachende) wapenindustrie. Heeft nu werkelijk niemand in onze rechtse wereld door dat dit angst zaaien al jaren het spel is wat gespeeld wordt om neo-liberale regeringsbesluiten te verhullen en uitgaven te legitimeren ter voorkoming dat er een bevolkingsopstand komt. Dat dit (angst zaaien) de enige reden is dat rechts en extreem-rechts bestaansrecht hebben en dat ze elkaar nodig hebben/versterken en in stand houden. Ze hebben stemmen nodig om hun doelen te bereiken. Doen een beroep op uw "common Sence" en naaien u gelijk een oor aan. Kijk naar de migratiestroom toen VVD-CDA-met gedoogsteun PVV het beleid bepaalden. Iets van een dalende migratiestroom of anti-Islammaatregelen gevonden? Was het anders als toen de PVDA nog regeerde? Maar inmiddels hebben we onze vrijheid opgegeven. Het sociaal stelsel en solidariteitsgevoel naar de mallemoer geholpen. Rijk rijker gemaakt en arm armer. Eea geprivatiseerd waardoor we middels onze stemmen geen invloed meer kunnen uitvoeren en onze liberale vrienden hun gang kunnen gaan. Inkomensongelijkheid verder toegenomen. Tweespalt in de samenleving. Toenemende welvaart alleen voor boven modaal. etc. etc. Vertel eens eerlijk CDA-VVD-PVV-CU-D66 stemmer die modaal of lager verdiend. Merk u iets van toenemende welvaart in uw beurs? Ja maar, zal dan de een of ander zeggen. We hebben met een paar terreuraanslagen te maken gehad. Ja, dank je de koekoek. De West Europeaan vindt het heel normaal dat we bommen droppen in het Midden Oosten maar snapt er de ballen van dat zo'n beïnvloedbare "verzetsstrijder" uit het Midden Oosten wraak neemt via terreuraanslagen in Europa. Het een heeft beslist met het ander te maken. Het Westen ontwricht het Midden Oosten. Vindt u het gek dat enkelen ook ons proberen te ontwrichten?

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 jul. 2018 - 12:56

om (...) te verhullen en uitgaven te legitimeren ter voorkoming dat er een bevolkingsopstand komt." Je bedoelt waarschijnlijk: om een bevolkingsopstand neer te slaan, als die komt.

José
José3 jul. 2018 - 17:59

Je roept een Pavlovreactie bij me op. Als iemand zegt ‘terreuraanslagen’, dan denk ik ‘Willem Schinkel’. https://decorrespondent.nl/3651/waarom-aanslagen-geen-aanval-op-onze-waarden-zijn-en-politici-ons-dat-wel-willen-doen-geloven/383976188442-caf1921b

Spelchecker2
Spelchecker23 jul. 2018 - 21:18

"De West Europeaan vindt het heel normaal dat we bommen droppen in het Midden Oosten maar snapt er de ballen van dat zo’n beïnvloedbare “verzetsstrijder” uit het Midden Oosten wraak neemt via terreuraanslagen in Europa. Het een heeft beslist met het ander te maken. Het Westen ontwricht het Midden Oosten. Vindt u het gek dat enkelen ook ons proberen te ontwrichten?" Hear, hear! Volkomen mee eens. Het is bovendien immoreel dat wij onze conflicten uitvechten op andermans grondgebied. Dat wij onze grenzen willen verdedigen, akkoord. Op eigen grond zijn wij gelegitimeerd. Maar over de hele niet-westerse-wereld bommen gooien is misdadig. Laat die mensen elders hun eigen maatschappij naar eigen inzicht inrichten. En eventueel hun eigen onderlinge conflicten zelf uitvechten. Niet alleen is het immoreel om je eigen conflicten elders uit te vechten, maar het is ook nog ontzettend ineffectief. Overal waar het Westen zich na WOII militair mee bemoeid heeft is de ellende voor de mensen in die verwegistans alleen maar (heel veel) groter geworden.

Peter de Hoog
Peter de Hoog3 jul. 2018 - 7:42

"Lijst van landen zonder leger" https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_zonder_leger Je zou toch denken dat op z'n minst enkele van die al lang bezet waren door een boze vijand... want dat is je lot als je geen leger en wapens hebt. Althans volgens de "elite" die belangen heeft in de wapenindustrie.

Peter de Hoog
Peter de Hoog3 jul. 2018 - 7:35

Om de mensen bereid te maken een tijd voor de wapenindustrie te werken door een deel van hun geld via de belastingen -waar ze voor moeten werken- aan hen te geven in ruil voor wapens, moet je de burgers er eerst van overtuigen dat er een grote boze machtige vijand in de buurt is die je land zal bezetten tenzij je die wapens hebt. Dat laatste doe je door dat land en diens leider over een lange periode te demoniseren. Te suggereren dat die een soort Hitler is, en een meedogenloze moordenaar, die zelfs zijn eigen burgers vermoord, inclusief in het buitenland, alsook in eigen land. Dus je laat valse vlag operaties uitvoeren, en geeft hem er de schuld van. Als dat land dan om harde bewijzen vraagt worden die niet gegeven, en dat hoeft ook niet, want aan zulke misdadigers ben je geen verantwoordelijkheid schuldig, toch? Ja, de minder dan 1% "elite" weet precies hoe de harten van de burgers zo te manipuleren via de media -waar ze vaak ook eigenaren van zijn- dat die burgers instemmen met de aankoop van dure wapens, en zelfs met gewelddadige regeringsveranderingen, om er een corrupte leider neer te zetten, die zijn eigen mensen voor geld verraad, ten behoeve van nóg meer uitbreiding van macht en bezit van dat land's grondstoffen voor die "elite", of om er een failed state van te maken in geval dat land niet capituleerde voor de belangen van die "elite." Irak, Libië... en nu zijn vooral Rusland en Iran aan de beurt. De tekenen staan bijna dagelijks op de wand, tegenwoordig het TV scherm of die van de smartphone.

1 Reactie
Peter de Hoog
Peter de Hoog3 jul. 2018 - 8:08

Wat Rusland betreft, dat is qua oppervlakte veruit het grootste land van de wereld. En het is ook het rijkste land van de wereld qua energie voorraden. Enorm grote gebieden nog volkomen ongerepte natuur, waar zelden of zelfs nog nooit een mens geweest is. Tijdens het Sovjet tijdperk wilden de communisten hun ideologie zoveel mogelijk over de wereld verspreiden, zelfs met geweld waar mogelijk. Maar het moderne Rusland heeft er geen enkel belang bij Europa te bezetten. In tegendeel, dat zou de Russen enkel nodeloos veel geld en mensenlevens kosten. Wat ze wel willen is hun gas aan Europa blijven verkopen, en hun eigen land meer te industrialiseren, waar ze vooral mee begonnen zijn nadat de EU onder druk van de VS hun land begon te boycotten. Nu moesten ze zelf gaan produceren wat ze eerst in het buitenland konden kopen. Maar ja, de wapenfabrikanten willen hun waren kunnen slijten, dus die stellen Rusland voor als een vijand die staat te popelen om heel Europa te bezetten. (Het was ook de etnisch-Russische meerderheid van burgers op de Krim die -als de dood voor het Russen hatende interim coup "regering" in Kiev- die besloot onder de bescherming van hun oude moederland terug te keren, zonder dat er ook maar één druppel bloed voor vloeide.) Er zijn veel dingen op te merken over Rusland, maar dat geldt ook voor alle landen van de wereld. Niemand is ooit ergens volledig tevreden met diens overheid, zelfs hier niet. En dat is slechts zwakjes uitgedrukt. In Amerika zijn er veel meer mensen ontevreden over hun regering dan de mensen in Rusland over hun regering. Dat maakt Rusland niet perfect -verre van- maar laten we ons geen oor aan laten naaien door de wapenlobby's.

DenFlexwerker
DenFlexwerker2 jul. 2018 - 20:21

"Sterker nog, het beleid om oorzaken weg te nemen wordt steeds meer uitgehold". Het sprookje dat oorlog door armoede wordt veroorzaakt, klopt niet. Europa rond 1900 is een goed voorbeeld. Het rijkste continent op de wereld en veel oorlog. Imperialisme veroorzaakt oorlog. Verder is de Nato-aanpak succesvol. De langste vrede ooit in West Europa getuigd daarvan. Het feit dat ww2 duidelijk maakte dat oorlog niet leuk was, hielp. Maar zonder sterk eigen leger kwam Oost Europa onder de knoet en reden Russische tanks landen binnen die vrijheid wilde. Zonder sterk leger ben je altijd kwetsbaar voor een agressor en redelijkheid helpt daar niet tegen.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 jul. 2018 - 22:41

Dan is het maar goed dat de VS nooit de agressor zijn, maar de uitvoerders van gods wil op aarde en dat wij ze daarbij mogen helpen.

rvb2
rvb22 jul. 2018 - 19:25

Legers veroorzaken oorlog. Daarom moeten we zo snel mogelijk het leger opheffen. Wie pleit voor legers pleit voor geweld en oorlog.

4 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker2 jul. 2018 - 20:24

Zoals George Orwell eens zei: de snelste manier om een oorlog te beëindigen, is om deze te verliezen. Klopt, zonder leger geen oorlog maar de prijs is onderdrukt te worden.

rvb2
rvb22 jul. 2018 - 21:38

@DenFlexwerker: Hoeveel landen zonder leger zijn ooit een oorlog begonnen? De prijs van het hebben van een leger is onderdrukking, geweld en moord.

Herr Vorragend
Herr Vorragend3 jul. 2018 - 7:05

@rvb In 1940 hadden we niets wat we ook maar een leger konden noemen. Ja een paar fietsbataillons met ouderwetse geweren een handjevol oude kanonnen en een paar vliegtuigen die het moesten opnemen tegen het voor die tijd ultra-moderne grote Duitse leger Honderden jonge NL soldaten gesneuveld omdat ze alleen maar als schietschijf konden dienen. Dit alles met dank aan o.a. de utopisten van het gebroken geweertje en de luchtfietsers van onze "gegarandeerde"neutraliteit. De uitkomst híervan was 5 jaar onderdrukking, geweld en moord !!

Daniel Dennett
Daniel Dennett3 jul. 2018 - 7:25

Ik kan je gedachte van "geen leger, geen oorlog" nog wel volgen maar je opmerking " De prijs van het hebben van een leger is onderdrukking, geweld en moord" totaal niet. Het leger is een middel en geen oorzaak, zeker niet in een democratie.

Geleen
Geleen2 jul. 2018 - 18:26

"Dom links" en "gelukkig is rechts overal aan het winnen" Toe maar… ! U heeft werkelijk geen idee over het spel wat gespeeld wordt. Hoe kapitalisme, neo-liberalisme en populisme elkaar nodig hebben en voeden. Hoe ze elkaar versterken. Hoe eerst LPF en daarna PVV op 20 tot 25 zetels kon komen, hoe inkomstenongelijkheid groter en groter wordt. Rijken, rijker als ooit te voren en het sociale vangnet om zeep wordt geholpen. En u Jos Geurtsen doet mee aan het spel. U laat zich door het populisme afleiden en wijst daardoor naar de verkeerde kant.

Flip van Veen
Flip van Veen2 jul. 2018 - 18:07

@Geurtsen Jos 2 juli 2018 at 18:36 "Gelukkig is rechts overal aan het winnen." Dit is niet in alle gevallen gelukkig. Uiteindelijk ligt het recept voor een goed functionerende samenleving in het sluiten van compromissen tussen verschillende partijen. De Sociaal Democratie heeft ook goede dingen gebracht in Nederland, en als links zich niet meer zoveel met onzin zou bezig houden (ZP, anti-kapitalisme, enz) zou er prima mee samengewerkt kunnen worden. En termen als "Domlinks" gebruiken maakt samenwerking moeilijker. Maar misschien toch enigszins verdiend vanwege het hoofdstukje "Verdienmodel".

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 jul. 2018 - 17:26

Ja hoor, de omgekeerde godwin, je kon erop wachten

JanBakker2
JanBakker22 jul. 2018 - 17:08

Mexico als logische uitzondering

Satya
Satya2 jul. 2018 - 15:38

De legers onder VN vlag zijn het grote probleem in de wereld. Europa heeft nauwelijks terreur dreiging, ook dat is een probleem dat voornamelijk in arme landen speelt,dankzij het vn leger. Het gezegde je oogst wat je zaait is hier zo van toepassing.

7 Reacties
Geurtsen Jos
Geurtsen Jos2 jul. 2018 - 17:15

Vandaar dat IS is verdreven.

Jamie3
Jamie32 jul. 2018 - 17:44

'Europa heeft nauwelijks terreur dreiging' U kijkt geen nieuws? Zeg dit tegen de inwoners van Parijs, London, Berlijn, Nice, Brussel en Istanbul.

Satya
Satya2 jul. 2018 - 18:38

Geurtsen Jos Is verdreven? Hoe kom je erop? De afgelopen weken hebben is gelieerde groepen weer heel wat aanslagen gepleegd in Afrika. Gelukkig is mijn familie niet getroffen. Al shabaab en boko haram leven zich op het moment lekker uit. De enige reden dat is werd aangepakt is dat de dreiging voor het westen erg groot werd. Ik zou willen dat mensen eens in gingen zien hoe IS is ontstaan. Bijna alle leiders kwamen uit 1 martel gevangenis in Irak van de Amerikanen. De fascistische tak van de islam verspreid zich als een lopend vuurtje onder de armen. Dit moet eindelijk eens gestopt worden. Dit kan alleen met verstand en redelijkheid. Drones op mensen afsturen en ze bombarderen werkt niet. Wilders taal werkt niet. Ik geloof dat moslims als moslim accepteren en ze steunen in hun strijd tegen de fascistische tak zal werken.

Satya
Satya2 jul. 2018 - 18:49

Jamie Daarom zeg ik nauwelijks. Ik vraag mij af wie er geen nieuws mee krijgt, afgelopen weken volop terreur in Afrika. Hoe vaak is Mombasa nu al te grazen genomen? Zeg jij je verhaal maar aan de duizenden slachtoffers van de fascistische tak van de islam maar in Afrika en het midden oosten. Alle slachtoffers van terrorisme zijn te veel. Waarom denk je dat er nauwelijks dreiging is? Als de extremisten daadwerkelijk zo bedreigend waren waarom loop ik dan zonder controle Schiphol en iedere andere luchthaven van Europa binnen! Weleens uit eten geweest in Oost Afrika? Eerst door detector of body search. Gelukkig is dat hier niet! Dat is niet dankzij vn. Dat is omdat de dreiging niet zo groot is. Althans als ik de dreiging in de rest van de wereld bekijk. Waarom scherm je met doden? De doden door het terrorisme in de rest van de wereld is vele malen groter. Kijk toch ook eens voorbij je neus. Deze houding gaat heel veel ellende opleveren.

Jamie3
Jamie32 jul. 2018 - 21:40

@Satya En weer die jij-bak.., natuurlijk zijn er in landen zoals Nigeria, Somalië en Kenia meer aanslagen; daar ben ik me heel goed van bewust. Maar betekent dit dat er in Europa dan 'nauwelijks' aanslagen zijn? Vergeleken met die drie landen wel ja, maar doe nou niet alsof er sinds Charlie Hebdo geen influx van aanslagen in Europa is geweest. 'ls de extremisten daadwerkelijk zo bedreigend waren waarom loop ik dan zonder controle Schiphol en iedere andere luchthaven van Europa binnen! ' Die mate van veiligheid hebben wij te danken aan een succesvol inlichtingenapparaat.

Satya
Satya3 jul. 2018 - 5:09

Jamie Daar geloof ik niks van. Ik denk dat het inlichtingen apparaat goed werk doet omdat de dreiging meevalt. Als de dreiging daadwerkelijk zo hoog is valt er niet tegen te beschermen. Ook daarvoor, de inlichtingendienst in Kenia is veel effectiever. De dreiging is alleen veel hoger. Jij bak, het proberen dingen in perspectief plaatsen kan dus niet? Dan kom je direct met dat soort onzin. Tegen een cel terroristen is geen inlichtingen dienst opgewassen, zeker niet als ze onderverdeeld zijn in individuele personen die aanslagen moeten plegen. Nogmaals waarom is Schiphol niet beter beveiligd? Denk je echt dat onze inlichtingen dienst of overheid zo'n risico neemt als de dreiging zo hoog is. Ondertussen geef jij je privacy op

Jamie3
Jamie33 jul. 2018 - 16:40

@Satya De beveiliging op Schiphol is wel degelijk veel verder opgeschroefd, gewapende patrouilles van de KMAR, controles met honden en meer paspoort controles bij de gate.

Joop Schouten
Joop Schouten2 jul. 2018 - 14:04

Helamaal mee eens. Nog wat aanvulling (?): https://libertaireorde.wordpress.com/2018/06/10/achter-het-staatsgeweld-het-geweld-van-het-kapitaal-de-echte-casseurs-aan-het-werk/

Libertain
Libertain2 jul. 2018 - 13:57

("Een ander veiligheidsbegrip is nodig, waarin machtsdenken en eigenbelang geen rol spelen.") Volledig mee eens en ik weet hoe het heet: Vrede.

1 Reactie
DenFlexwerker
DenFlexwerker2 jul. 2018 - 20:33

Dat heet een utopie of luchtfietserij. We hebben namelijk genoeg Putins, Erdogans en Kim Jong-Uns zitten in de wereld. Dus daarom betekend vrede, zorgen dat jouw aanvallen een slecht plan is voor de agressor.