Joop

De politie als wittemannenbolwerk

  •  
13-06-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
88 keer bekeken
  •  
12160660253_0d6d03e2f9_k

© cc-foto: Dave Conner

Quota voor vrouwen en allochtonen zijn bij de bestrijding van discriminatie een paardenmiddel, maar wel echt nodig om een doorbraak te bewerkstelligen. Andere maatregelen leveren helaas vooral blindheid voor onbewuste discriminatie op.
Ondanks veel pogingen er verandering in aan te brengen blijft de politie een te ‘blank’ en mannelijk orgaan. Zeer nadelig. Niet alleen omdat allochtonen en vrouwen minder kansen krijgen bij de politie, maar ook voor het politiewerk zelf. Veel jongeren uit allochtone kringen hebben een uitermate negatieve houding ten opzichte van de politie, en de politie helpen is het laatste waar ze aan zouden denken. Er zijn ook regelmatig signalen dat vrouwen en allochtonen geen aangifte doen van seksisme of discriminatie, omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Bij veel korpsen zou een machocultuur heersen, die zelf een neiging heeft naar seksisme en discriminatie.
Waar of niet, met een betere aansluiting bij de maatschappij zou de politie adequater kunnen optreden bij misstanden, met meer draagvlak binnen de samenleving waarbinnen zij opereert. Vandaar dat ik in mijn voorlaatste artikel pleitte voor het invoeren van quota voor allochtonen en vrouwen bij onder meer de politie. De reacties hier op Joop op dit voorstel hebben mij echter verbaasd. De discussies gingen vooral over de vraag of discriminatie serieus genomen moet worden ja of nee. Interessant, maar ik had eerlijk gezegd meer discussie over mijn manier van aanpak van discriminatie verwacht.
Blind Quota worden namelijk vaak gezien als een paardenmiddel, en wekken ook weerstand bij mensen die de bestrijding van discriminatie juist hoog in het vaandel hebben staan. Traditionele antidiscriminatie in Nederland kenmerkt zich namelijk vooral door het opzettelijk ‘blind zijn voor het kleurtje’. Dat uit zich ook in maatregelen als anoniem solliciteren en positieve discriminatie bij gelijke geschiktheid. Het laatste gaat veel mensen al een stap te ver. Positieve discriminatie, dat is immers ook discriminatie.
Werken met quota stuit veel linkse en liberale mensen daarmee helemaal tegen de borst. Het vergt een vorm van afkomst- en geslachtsdenken, dat ook voor de antiracist ongemakkelijk aanvoelt. Er wordt bij het hanteren van quota immers expliciet gelet op afkomst of geslacht bij de sollicitatieprocedure, in plaats van dat men daar ‘blind’ voor blijft.
Maar in de blindheid-visie zou het ook helemaal niet erg moeten zijn dat de politie een witte-mannenbolwerk is. In de ideale wereld maakt het namelijk niet uit of de politie bestaat uit enkel witte mannen of niet: in die wereld discrimineert de politie niet, en discrimineren de mensen niet. Iedereen is kleurenblind.
De werkelijkheid is echter anders. Hoe goed bedoeld en principieel juist dat blind blijven ook is (of lijkt), het helpt niet tegen discriminatie, en het helpt niet om een organisatie ‘gezond’ te krijgen. Discriminatie vindt namelijk vooral onbewust plaats. Mensen zijn door groepsmechanismen eerder geneigd om uiteindelijk te kiezen voor een persoon die op hem/haar lijkt, qua geslacht, leeftijd en culturele kenmerken, en daar vervolgens voor zichzelf rationele verklaringen voor te zoeken. Dat is een algemeen erkend psychologisch verschijnsel. Niemand ontkomt daaraan. Het blijkt zich al voor te doen als mensen in volkomen willekeurige groepen worden ingedeeld, en het treedt vooral op zonder dat mensen daar zelf erg in hebben.
Dit effect treedt ook op bij zowel voor de mensen die personeel aannemen, als bij sollicitanten. En daarom ligt het volkomen voor de hand dat een witte-mannenbolwerk onbewust steeds geneigd blijft voor witte mannen te kiezen onder sollicitanten, en daarnaast ook vooral witte mannen als sollicitanten aantrekt. Dit is de mensen die het personeelsbeleid van de politie uitvoeren niet persoonlijk aan te rekenen, maar zo houdt de status quo zichzelf wel in stand. Anoniem solliciteren en positieve discriminatie helpen hiertegen niet.
De Politie Ik stelde in mijn artikel voor quota te hanteren voor alle overheidsinstellingen, alle door de overheid gesubsidieerde instellingen, en voor alle grote bedrijven (>100 mdw). Want niet alleen bij de politie, ook in de samenleving in het algemeen zijn vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd in goede functies, en die situatie houdt zich via bovenstaande mechanismen in stand. Mensen met goede kwaliteiten hebben een nadeel op de arbeidsmarkt, omdat ze vrouw of allochtoon zijn. Het invoeren van quota in zoveel sectoren is echter natuurlijk een behoorlijk radicaal voorstel, en hoe sympathiek ik het ook zou vinden als een partij zo’n verstrekkend voorstel zou durven doen, politiek gezien is daar op korte termijn geen draagvlak voor te krijgen.
Maar dit is anders bij de politie. Juist voor de politie is het van groot belang een goede afspiegeling te zijn van het publiek dat ze bedient en controleert, en die noodzaak wordt al langer door zowel de politie zelf als de politiek gevoeld. Het draagvlak voor zo’n maatregel bij de politie is daarom veel groter, en in de stad Den Haag werkt men bij de politie dan ook sinds korte tijd al met dergelijke quota. De invoering wekte wel wat weerstand op, maar minder weerstand dan misschien zou worden verwacht.
Het moet in een volgend kabinet te doen zijn dit beleid ook landelijk in te voeren. Hierbij kan het best bovenaan de ladder begonnen worden. De top van de politie hoeft niet meteen vervangen te worden, maar zij moet er in korte tijd wel voor zorgen dat de laag onder de toplaag actief meer vrouwen en allochtone medewerkers werft. En die laag moet weer diezelfde opdracht krijgen voor de laag onder zich. Daarna moet het vervolgens vanzelf gaan, via bovengenoemde psychologische effecten. Zo vormt zich een organisatie die meer aansluit op de verhoudingen in de samenleving, en kan ze daarmee de criminaliteit en het geweld in de samenleving beter bestrijden. En uiteindelijk volgt wellicht ook de toplaag vanzelf, omdat zich direct daaronder immers nieuw talent kan ontwikkelen.
Voorbeeld De politie zou zo als voorbeeld kunnen dienen, waarna bij succes andere instellingen kunnen volgen. Een uitzondering geldt voor organisaties die kleiner zijn dan 100 medewerkers. Die zou ik nooit met dergelijke quota willen belasten. Deze organisaties hebben vaak geen meerlagenstructuur, en bovendien zijn allochtonen en vrouwen in de onderste laag van die bedrijven niet eens altijd ondervertegenwoordigd. Ook bedienen kleinere bedrijven vaak een nichemarkt, en daar kan een monocultuur juist dienstbaar zijn.
Dat laatste geldt trouwens ook voor teams binnen grotere bedrijven. Ook hier is een monocultuur niet altijd erg. Het gaat echter om het herstructureren van de lagen daarboven tot en met de laag onder de toplaag bij grote organisaties. Daar valt een wereld te winnen.
Op een voorstel als dit krijg ik soms reacties als dat ik niets van ondernemen zou begrijpen en niet bekend zou zijn met de moeilijkheden van personeelsbeleid. Het tegendeel is waar. Ik ben zelf dan wel (heel bewust) ondernemer zonder personeel, in een vorig werkzaam leven ben ik jarenlang betrokken geweest bij veel HR- en reorganisatietrajecten. Ik heb daarbij daadwerkelijk in bedrijven gewerkt waar dit thema in praktijk al zo werd opgepakt. Dit gold niet specifiek voor allochtonen, maar wel voor vrouwen en de algemene diversiteit van personen, waar met name voor de managementteams actief op geselecteerd werd. Dit beleid stond niet altijd op papier, maar werd aan de hogere overlegtafels wel vaak zo besproken bij het opstellen van profielen voor hogere managementfuncties. Het hoort mijns inziens bij goed personeelsbeleid voor grote organisaties met dit model te werken. Voor de politie zou het niet meer dan logisch zijn, en helaas zeer noodzakelijk.
Zo niet, dan blijven we heel idealistisch de ogen sluiten voor achtergrond en geslacht, in praktijk komt het erop neer dat we onze ogen sluiten voor onbewuste discriminatie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (116)

Diederick Laardeveen
Diederick Laardeveen15 jun. 2016 - 18:32

Ik ben niet voor quota, dat is een vorm van discriminatie. De beste persoon hoort gewoon de job te krijgen. Als dat niet gebeurd door een of andere quota is dat dieptriest. Gelukkig denken de meeste Nederlanders er net zo over.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:19

Ze denken er net zo over na en door bovengenoemde psychologische effecten komen dan niet de beste personen aan een baan, maar mensen binnen hetzelfde kringetje. En zo blijft de ongelijkheid in stand. Met idealistische motieven misschien dus mooi bedoeld, maar toch niet wenselijk of juist.

Sardar2
Sardar214 jun. 2016 - 15:12

Quota is goed om werkloosheid te bestrijden, die is ontstaan door algemene uitsluiting van migranten. Dat moet ook, tot discriminatie overwegend bestreden en verdwenen is. Binnen een instituut die (op/aan)gericht is om basis van Nederlandse autochtone voorwaarden te functioneren, het stellen van een quota voor migranten zal zelden leiden naar het verdwijnen van “etnische profilering”, maar zal er nog een probleem toevoegen “etnische profilering binnen de korpsen zelf; oftewel etnische discriminatie. Binnen zo’n instituties zullen migranten ook de uitvoerder van hetzelfde profileringen worden. Overigens etnische profilering is ontstaan omdat het politieapparaat de etnisch groepen niet als de opdrachtgever (een deel van burgers die de voorwaarden van het functioneren van instituties vormen) maar als een doelgroep die moeten bestrijden worden ziet. De basis van probleem ligt bij de politiek en overheid. Nogmaals: - Algehele verbood op etnische profilering in alle instituties, - Actieve bestrijding van overtredingen door wie en welke instituties dan ook, - Duidelijke toezicht op de voortgang van deze proces, Dit is de start van een feitelijke strijd tegen etnische profilering. De rest moet nog volgen. Zonder deze stappen, alle andere maatregelen zijn cosmetische greep en niks waard.

4 Reacties
Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 18:55

Dat heb ik al gezien onder de communisten in Tsjecho-Slowakije, met -7- politiekorpsen die elkaar op alles moesten controleren. Heeft daar ook nooit gewerkt.

Sardar2
Sardar214 jun. 2016 - 19:55

@ Nick Ros 14 juni 2016 at 20:55 [Dat heb ik al gezien onder de communisten in Tsjecho-Slowakije, met -7- politiekorpsen die elkaar op alles moesten controleren.] Heb ik beweert dat slager moet eigen vlees keuren? Als zij de probleem konden zien hadden geen probleem. Nee, het toezicht moet door hen komen die weten wat etnische profilering is en wanneer het verdwenen is!

Acid Prune
Acid Prune14 jun. 2016 - 20:18

je moet de politie ook de politie laten controleren dat dient een orgaan te zijn dat geheel onafhankelijk van de rest van justitie moet kunnen opereren

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 22:02

Bidar, die -7- politiekorpsen hadden allemaal een eigen Ministerie. In theorie kenden ze de personen van de andere korpsen niet. Het waren zelfs concurrenten van elkaar. In die tijd wist je ook niet wie de spionnen waren. Daar bestond echt geen eigen vleeskeuring. Verre van dat. Mij allemaal uitgelegd door een Tsjechische dame die later in het volleybalteam speelde van mijn vrouw, tijdens een bezoek aan Praag.

Acid Prune
Acid Prune14 jun. 2016 - 15:07

Ik ben niet overtuigd door uw argumenten voor positieve discriminatie . Ik verwacht verder ook geen verbetering bij de politie als daar mee vrouwen en allochtonen in zouden zitten . Vrouwen en allochtonen doen het niet beter en niet slechter dan blanke mannen dus blijft de politie een clubje enge mensen die zonder consequenties ongewapende burgers neerschieten* . Het politiebeleid moet gewoon anders . Er moet een onafhankelijke instelling komen die het gebruik van geweld en misstanden van de politie kan onderzoeken . Het opleidingsniveau moet hoger en de focus moet niet langer op het toepassen van geweld maar op preventie van geweld gelegd worden Politie dient op te houden met onschuldige mensen staande te houden Wellicht dat dan vanzelf ook wel die andere groepen bij de politie willen omdat ze een respectabel imago uitstralen En dat laatste is het probleem zoals u zelf ook al aangaf

3 Reacties
J.Vermeer
J.Vermeer14 jun. 2016 - 20:10

Die onafhankelijke instelling is er al en heet de rijksrecherche. Daarnaast is er nog de nationale ombudsman en de onafhankelijke rechter.

Acid Prune
Acid Prune15 jun. 2016 - 8:52

http://www.nu.nl/weekend/3893374/geen-vertrouwen-in-rechtvaardige-afloop-politiegeweld.html

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:22

Daar ben ik het tot op zekere hoogte wellicht mee eens, maar dat is niet het probleem dat ik omschreef. Het ging mij er niet om het politiewerk in zijn algemeenheid te verbeteren, maar alleen de aansluiting met allochtonengroepen en vrouwen. En daarin wil ik simpelweg het effect doorbreken dat mensen onbewust altijd kiezen voor mensen van de eigen groep. Dat valt alleen met quota te doorbreken. Je haalt het effect er niet mee weg, maar doordat evenredige vertegenwoordiging dan het startpunt is, neutraliseer je het.

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 12:14

Kees, jij kunt het woord 'Quota' wel bedenken, maar als bepaalde groepen niet willen of kunnen, dan houdt het woord 'Quota' gewoon op. Met 'Quota' bereikt je wel kwantiteit maar geen kwaliteit. Kees, ook jij hebt geen passende oplossing en komt ook niet verder dan wat foeteren op het management. Het management kan wel richtlijnen geven, maar de politieagent(e) op de werkvloer moet bepalen en die kiest bij risico's toch voor hun kindjes thuis. Zou ik ook doen.

6 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:24

Ik vind het een onzinstelling dat in de allochtone populatie te weinig kwaliteit zou zijn. Ja, er wordt vaak gezegd dat allochtonen het vaak opgeven, maar dat heeft juist ook met de cultuur te maken. En als je de cultuur in een bedrijf wil veranderen, begin je bij het management. Ik zal zeker niet bewerend dat dit allemaal zo makkelijk zal gaan, maar de maatregelen die tot nu toe geprobeerd zijn, hebben niet gewerkt. Dus mag het op een andere manier.

Sardar2
Sardar214 jun. 2016 - 15:20

@ Nick Ros 14 juni 2016 at 14:14 Laten we eerst de discriminerende criminelen op werk, onderwijs en politie elimineren, dan zien we wie talent heeft en wie niet. Nu is de slager die eigen vlees goedkeurt!

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 17:39

Kees als ondernemer met ca. 1.000 personeelsleden, was altijd mij gezegde ; 'je mag op alles en iedereen kritiek hebben, maar kom dan ook met een praktische oplossing'. En niet met zo'n simpele opmerking van dan moet het op een andere manier. Met politiek slap gelul kom je er niet. Met verhaaltjes schrijven ook niet. . ► Kees ? wat is die andere manier ? Graag details voor oplossingen.

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 17:51

Als ervaringsdeskundige heb ik geleerd, "als de cultuur in een bedrijf fout zit", dan moet je de poort sluiten en 20 km verderop opnieuw beginnen. Machines verhuizen, de juiste mensen meenemen en daar goede mensen bij zoeken. Elke andere vorm is gedoemd te mislukken. . Als je wel geleerd bent, maar niet slim, dan ben je ook kansloos. Een diploma is niet meer dan een startbewijs. Daarna komt pas : "haalt hij het wel of haalt hij het niet" ? langs selectieve weg vanuit de praktijk.

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 17:56

Je kunt wel geleerd zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je slim bent. Na een diploma komt de praktijkmeting : "haalt hij/zij het wel ? of haalt hij/zij het niet ?". Geldt voor alle beroepen.

Minoes2
Minoes215 jun. 2016 - 15:38

Nick Ros. Dat is het gevolg van het feit dat mensen die 'geleerd' hebben vaak heel veel weten over weinig en weinig over heel veel.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus14 jun. 2016 - 10:18

Waar of niet, met een betere aansluiting bij de maatschappij zou de politie adequater kunnen optreden bij misstanden, met meer draagvlak binnen de samenleving waarbinnen zij opereert. Op basis waarvan moet nou de politie in de samenleving functioneren? Ga je uit van "aansluiting" en "draagvlak" - dat is volgens mij de eerste stap naar een volstrekt verwijfde en inefficiente politie. Ze moeten dan hun werk doen met 1 hand op de rug. Dat leidt ertoe dat je in Nederland pas naar politie luistert als je het met ze eens bent. Als je het niet met ze eens bent dan ga je in discussie met ze. En de politie discussiert nog mee ook. Gaan we naar Spanje - Guardia Civil. Of naar Rusland - de Omon. Daar gaat het net even wat anders - daar luister je naar de politie omdat het een heel slecht idee is NIET naar ze te luisteren. Als woorden te moeilijk voor je zijn, maken ze je het heel erg duidelijk wat ze willen dat er gebeurt. En eigenlijk vind ik dat voor politie wel zo effectief. Misschien heel reactionair, maar het werkt wel. Hoe je controle en kwaliteit vervolgens inricht is een verhaal en een discussie apart. Maar het gaat mij erom: dat westerse concensus model is prima. Alles en iedereen fijn overleggen met elkaar en naar draagvlak zoeken. Maar politie? Net zoals vroeger je vader of je moeder - je doet iets of je laat iets, omdat zij het zeggen. (geen quota bij nodig)

7 Reacties
Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 12:13

"Dat leidt ertoe dat je in Nederland pas naar politie luistert als je het met ze eens bent. Als je het niet met ze eens bent dan ga je in discussie met ze. En de politie discussiert nog mee ook." Het polder-model overgenomen door de politie: de polder-politie. Ik durf het niet eens te verbeelden gezien de stagnatie in reële politiek/maatschappelijke ontwikkelingen door de oorspronkelijke variant.

poeslief
poeslief14 jun. 2016 - 12:46

@g.m. "....dat westerse concensus model is prima. Alles en iedereen fijn overleggen met elkaar en naar draagvlak zoeken. Maar politie? Net zoals vroeger je vader of je moeder – je doet iets of je laat iets, omdat zij het zeggen" Consensus model? Consensus per proxy ja. Prima dat u dat voldoende vindt, met mij bereik je enkel rechtstreeks consensus. Ik keur idd onze schijn democratie af. En jouw laatste zin maakt van u een gevaar voor democratie en rechtstaat, wat u wilt is politiestaat. Ordnung muss sein = fascistoide. Ik wens u een prettiger leven toe in Spanje of Rusland.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:27

Ik hoop toch niet dat u zo verlangt naar de veiligheidssituatie in Rusland zeg. Maar goed, u vergist zich: het gaat niet om overleg, het gaat om erkenning van autoriteit. En die gaat beter wanneer mensen zich in de samenstelling van een organisatie herkennen, en wanneer de mensen in die organisatie de situatie waarin ze optreden herkennen en begrijpen.

ikdus2
ikdus214 jun. 2016 - 15:52

in Spanje hebben ze wel stopformulieren. zijn ze toch wat vooruitstrevender. vind de Spaanse politie over het algemeen wat correcter, coulanter en hoffelijker dan de Hollandse agent. het systeem van aangifte doen is veel vriendelijker en toegankelijker. Nederland is allang niet meer het walhalla van de vooruitstrevendheid. we zijn van alle kanten gepasseerd door andere volkeren. dat krijg je van 2 decennia nationaal socialisten in de kamer. achteruitgang

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus14 jun. 2016 - 17:41

"En jouw laatste zin maakt van u een gevaar voor democratie en rechtstaat" @ poeslief - prima! "Ik wens u een prettiger leven toe in Spanje of Rusland." @ poeslief - dank u. @ Heer Alders - dat "overleg" was nogal ironisch bedoeld. Namelijk dat incident in Capelle. Los van je mening daarover, was het probleem daar dat omstanders hun plaats niet kennen en de politie hun werk niet laten doen. Dat komt niet omdat mensen zich niet herkennenin de politie, maar omdat we de politie organisatie zozeer hebben lopen inknotten, dat niemand ze meer respecteert. Ik vind dat ze fantastisch werk doen, en ik vind ook. Dat er 1 organisatie is waar je als gewone sterveling niet tegen in gaat - politie. En dan gaat het om autoriteit, en u bent die - goedbedoeld - aan het ondermijnen.

Minoes2
Minoes215 jun. 2016 - 15:44

Gluteus Maximus teveel autoriteitsgevoel bij de agent kan hem ook weleens naar de kop stijgen. Ik heb wat dat betreft helemaal niet altijd zoveel respect voor de politie, helaas. Je moet die autoriteit ook aankunnen, sommige broekies kunnen dat niet en voelen zich God in Frankrijk als ze hun autoriteit kunnen demonstreren. Dat was vroeger wel anders. De politie is gewoon een afspiegeling van de samenleving zowel in positief als in negatief opzicht. Dat kan ook niet anders ze zijn er onderdeel van.

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:26

Nu zegt u dus eigenlijk niet alleen dat vrouwen en allochtonen sowieso minder geschikt zijn, maar ook dat ze geen autoriteit zouden kunnen afdwingen en wanneer ze in een organisatie zitten, de autoriteit van die organisatie wordt ondermijnd. Het wordt er allemaal niet beter op.

rbakels
rbakels14 jun. 2016 - 10:08

Quota hebben grote nadelen. Zoals dat een vrouw of Marokkaan er door haar collega's op wordt aangekeken dat ze haar baan heeft gekregen door positieve discriminatie en niet op grond van kwaliteiten, m.a.w. een tweederangs medewerker is. Ook bestaat het gevaar dat iemand uit een minderheid zich zo aanpast dat hij/zij doorschiet. Kenau's van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, schietgrage Marokkanen bij de politie. Moraal: eerst moet de mentaliteit veranderd worden. Een andere volgorde maakt het probleem alleen maar erger.,

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 11:05

Maar het veranderen van de samenstelling van het management is juist een methode om de mentaliteit te veranderen. In managementkringen wordt over het algemeen ook minder gereageerd zoals u zegt. Daar snapt men dat er naast harde kwaliteiten ook zachte kwaliteiten zijn, en dat achtergrond een kwaliteit kan zijn.

Minoes2
Minoes214 jun. 2016 - 9:24

Ik meen ooit een onderzoek te hebben gelezen over het waarom veel allochtonen of Nederlanders met buitenlandse roots juist de politie verlieten. Vanwege discriminatie op de werkvloer, gepest door collega's, het nooit hogerop kunnen komen, welke oorzaak dat dan ook had want ook een binnen het corps gediscrimineerde agent kan slecht gaan functioneren juist vanwege dat feit. Dat is al jaren geleden. Blijkbaar is er weinig veranderd ergo er niets aan gedaan. Dus als we het totaal niet aanpakken zal het gevolg zijn dat quota niet gaat helpen. Het is de mentaliteit die moet veranderen. Anders lopen ze weer evenaart weg als dat ze gekomen zijn.

2 Reacties
Minoes2
Minoes214 jun. 2016 - 9:25

Correctie.... anders lopen ze weer even hard weg als dat ze gekomen zijn.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 11:06

Daarom moet er mijns inziens begonnen worden bij de managementlagen.

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 9:16

Als Achmed, Mohamed en Fatima het niet willen of kunnen ? Dat zijn er nog twee opties. -1- Jan, Kees en Truus -2- geen politiemensen

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 11:07

Derde optie: eerst het management veranderen.

Nick Ros
Nick Ros14 jun. 2016 - 12:18

Een goede manager gaat niet bij de overheid werken, met elke dag een bak stront als beloning.

thomiozo
thomiozo14 jun. 2016 - 8:41

als er genoeg gekwalificeerde minderheden met een passie voor wetshandhaving heb je geen quota nodig en als je de kwalificatie gaat aanpassen per groepering is dat discriminatie. Schijnbaar, aangezien het functioneert zo als het functioneert is het voordeel van een gemengd politieapparaat zo klein dat er "conform marktwerking" geen minderheden voor gevonden worden.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:02

Volgens mij heeft het eerder te maken met de cultuur van de politie waar jongeren van de minderheden zich niet toe aangetrokken voelen. Daarom van bovenaf veranderen.

Jhonathan
Jhonathan14 jun. 2016 - 8:21

Kwaliteit behaal je niet door quota. Quota worden altijd ingezet als op basis van veronderstelde discriminatie ongeschikten toch een functie moeten krijgen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:03

Nee, het is om een cultuur te doorbreken.

ikdus2
ikdus214 jun. 2016 - 8:20

beste heer Alders, dienen de vrouwen en individuen uit de minderheidsgroepen zich dan ook aan te passen aan het witte mannenbolwerkcultuurtje. je kan wel quota gaan stellen, maar wanneer het cultuurtje binnen de politie zich niet aanpast zal het geen zoden aan de dijk zetten. ik heb liever dat de opleidingseisen verhoogd worden naar 20% WO 60%HBO 20% MBO. je zal dan zien dat de animo om witte mannen aan te nemen een stuk minder wordt. ik begrijp dat hoogopgeleide agenten een kostenpost met zich meebrengen maar dat kan je ondervangen met effectievere efficiëntere werkende hoogopgeleide agenten. je zou daardoor het korps kunnen verkleinen en diversifiëren.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:04

Ik weet niet of dat haalbaar en ik weet ook niet wat de eisen nu zijn. Mijn voorstel is een methode om de cultuur van bovenaf te veranderen.

Ilse tegen discriminatie
Ilse tegen discriminatie14 jun. 2016 - 6:38

Als de witte man (of vrouw) discrimineert, dan moet het gedemoniseerd worden en in de PVV hoek geduwd worden. Als een bepaalde religie discrimineert dan mag men er niets van zeggen, want dan discrimineert men! ;-)

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:05

Wat is het toch weer apart dat sommige mensen het altijd over een bepaalde religie willen hebben, ook als dat het onderwerp helemaal niet is.

Arie Roos
Arie Roos14 jun. 2016 - 9:10

Tuurlijk ! Witte mannen en vrouwen zijn dan ook verschrikkelijk zielig. Eigenlijk zouden we diep medelijden met deze ondedrukte groep moeten hebben, of niet ?

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje14 jun. 2016 - 6:02

Het "niveau" van de politie is al schrikbarend laag. En dat probleem is geen kwestie van te weinig manschappen of geld. Ik heb het al eerder gezegd maar het is nu eenmaal een feit dat het slimste jongetje uit de klas niet bij de politie gaat. Wat nu, zoals in dit artikel wordt betoogd, als we geforceerd het niveau nog een paar stappen omlaag brengen?

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:07

Een paar stappen omlaag? Want vrouwen en allochtonen zijn allemaal ongeschikt volgens u?

[verwijderd]
[verwijderd]14 jun. 2016 - 5:49

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:07

Ze hebben inderdaad hun best gedaan maar niet op de goede manier.

ikdus2
ikdus214 jun. 2016 - 11:02

je kan miljoenen goede intenties hebben maar of dat enig soelaas biedt durf ik te betwijfelen. het is illustratief dat individuele agenten zich dusdanig vrij voelen om op intranet van de politie uitingen te doen die het daglicht niet kunnen verdragen. het cultuurtje kan alleen doorbroken worden als je drastisch en radicale stappen neemt. voor nieuwe sollicitanten zou een stop moeten gelden voor laagopgeleide witte personen. je zou moeten gaan werven in andere sectoren zoals zoals het sociaal en maatschappelijk werk en zij-instromers zoals jongerenwerkers etc. zij brengen toch andere competenties mee. soft skills ipv de repressiegedachte van law and order. m.a.w. je kan wel gaan werven binnen minderheidsgroepen. zolang zij zich niet thuis voelen binnen de organisatie zijn ze niet te behouden en is het vergeefse moeite. en dat minderheden incapabel zouden zijn ten opzichte van de witte man is weer een voorbeeld van superioriteitsdenken. onzinnig en kortzichtig.

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 5:43

" De reacties hier op Joop op dit voorstel hebben mij echter verbaasd." Het verbaast mij dat dat verbaast. Het grootste deel van de reacties op Joop zijn tegenwoordig afkomstig van mensen die er een ranzig rechts wereldbeeld op na houden.Argumenten die dat beeld aan het wankelen kunnen brengen worden eenvoudig genegeerd. Dat moet toch ook de auteur zijn opgevallen .

17 Reacties
Zephyr2
Zephyr214 jun. 2016 - 7:25

Mijnheer Brusselmans, het zou veel fijner zijn om hier alleen met gelijkgestemden elkaar te bevestigen in onze mening. Kom op, wees blij dat er verschillende geluiden te horen zijn en probeer een open discussie te voeren. Mensen met een u onwelgevallige mening als ranzig aan te duiden helpt hierbij niet echt.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 7:55

In de spiegel aan het kijken toen deze gedachtekronkel U te binnen schoot? Een spiegel verwisselt links en rechts, dat kan behoorlijk verwarrend zijn en ongewild een proces initiëren wat men in de psychologie projectie noemt.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:09

Dat klopt, het is mij ook opgevallen dat de meerderheid van de reaguurders anti-Joop zijn om het zo maar eens te zeggen. Alleen had ik gehoopt dat als ik een artikel schreef dat misschien wat minder gelukkig zou vallen in de eigen parochie, er een discussie zou ontstaan binnen de eigen parochie. Die bleef uit helaas. Op de sociale media vond die overigens wel plaats.

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 9:41

Passen ze? Je moet wel wachten tot ze uit de doos zijn gehaald.

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 10:45

@Kees Alders Een discussie binnen de eigen parochie ? Ik ben bang dat die hoop ijdel is.

Common Sense
Common Sense14 jun. 2016 - 10:50

Wat is nu weer 'anti-joop'? Het gaat toch om de argumenten?

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 11:13

Haha, reaguurders zijn anti-joop als zij denkbeelden ter discussie stellen die al veel te lang als waarheid gedeponeerd werden zonder weerwoord toe te staan. U bent op zoek naar een safe-space, het zoveelste monster uit links progressieve hoek. Vervelend al die (agressieve rechtse) mensen die eens wat dieper in gaan op dogmatische denkbeelden die linkse semi-intellectuelen decennia lang poneerden? Ach laten wij nu ook eens de linkse historie van de voorgaande decennia "deconstrueren", heerlijk toch.

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 13:45

@Boze Burger Ranzig rechts dat ergens dieper op ingaat is een gotspe.

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 13:47

@Commen Nonsense Dat is juist het probleem met jullie,er worden helemaal geen argumenten aangedragen

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:32

@Boze Burger: U kunt mij veel verwijten maar niet dat ik wegloop van een discussie. Volgens mij ben ik er zelfs redelijk uniek in, dat ik met iedereen hier ook open in discussie ga: de meeste schrijvers doen dat niet. Verder ben ik ook zeker niet op zoek naar consensus, ook niet binnen de 'eigen parochie'. Het verbaast of ergert me dan ook niet types als u hier te zien rondhangen, ik had eerlijk gezegd een wat meer kritische blik van de meer naar links hangende Jopers verwacht. Dat hoeft u zich niet aan te trekken.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:36

@Brusselman: Het is mijn overtuiging dat de boze burgers te weinig rationeel weerwoord krijgen. Naar mijn ervaring kalmeert 80% van de forumschreeuwers als ze (vaak totaal onverdiend vaak) met respect aangesproken worden en hun bijdrage (ook al is dat ook onverdiend) als een puur inhoudelijke bijdrage wordt behandeld. Wanneer ze vervolgens aan het eind van hun argumenten zijn worden ze soms weer even boos, maar dat is maar voor het moment.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 14:59

Wat je zegt ben jezelf! Uw gedrag doet me denken aan een opstandige puber die weet dat hij fout zit maar het niet kan toegeven. De argumenten van links zijn van eenzame intellectuele hoogte: wij hebben gelijk omdat wij dat hebben, wij zijn moreel goed dat vinden wij van onszelf.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 15:31

@Kees Alders Dat U het kinderachtige gedrag van Brusselman overneemt en mij aanspreekt als Boze_Burger laat weinig heel van Uw integriteit. Ik voer de alias Bezorgde_Burger al sinds 2007 op diverse (kranten) fora en tot heden niet geconfronteerd met dergelijk infantiel gedrag. De NGEP zal wel de nodige cognitieve dissonantie veroorzaakt hebben dus ergens begrijp ik het wel. Ben geen onmens, weet U, maar houd wel van eerlijk zijn. Deed U dat ook maar.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 15:40

@ Kees Alders "@Boze Burger: U kunt mij veel verwijten maar niet dat ik wegloop van een discussie." Voor de goede orde: kunt U mij aangeven waar ik dat verwijt maak?

Minoes2
Minoes214 jun. 2016 - 16:28

Kees Alders " Naar mijn ervaring kalmeert 80% van de forumschreeuwers als ze (vaak totaal onverdiend vaak) met respect aangesproken worden en hun bijdrage (ook al is dat ook onverdiend) als een puur inhoudelijke bijdrage wordt behandeld." Waarom moet dat nu?

L.Brusselman
L.Brusselman14 jun. 2016 - 18:34

Bezorgde_Burger 14 juni 2016 at 09:55 "In de spiegel aan het kijken toen deze gedachtekronkel U te binnen schoot? Een spiegel verwisselt links en rechts, dat kan behoorlijk verwarrend zijn en ongewild een proces initiëren wat men in de psychologie projectie noemt. Oftewel wat je zegt ben je zelf. Wie is er hier nu kinderachtig?

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:33

@Bezorgde Burger: U hoeft zich niet gelijk aangevallen te roepen, soms schrijf ik in de haast een keer wat verkeerd over, in dit keer vergiste ik mij. Normaal overigens zou ik BB geschreven hebben of zo. Ik vind een pseudoniem zelf totaal onbelangrijk. In het kader van het huidige debat zou ik BB zelf niet gehandhaafd hebben om niet in een hoek gedrukt te worden. Ik reageerde verder op uw bijdrage van 4 juni 2016 at 13:13. @Minoes: Wat wilt u nu? Ik mag toch ook wel gewoon reageren op Brusselman? En is het zo erg dat ik zeg dat mensen het best reageren als ze inhoudelijk en met respect benaderd worden?

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 3:39

Tsja beste Meneer Alders, wat vrouwen betreft, zou U zo vriendelijk willen zijn in een navolgend betoog aan de lezers uit te leggen wat men in de sociologische wetenschap is gaan duiden als de "Nordic Gender Equality Paradox"? In Uw vorige betoog koketteerde U nogal met wetenschappelijke onderbouwing en harde cijfers. Ik veronderstel - op voorshands zonder meer - dat het een lacune in Uw kennis betreft, anders mocht men denken dat U niet geheel (wetenschappelijk) integer bent. Het is een algemeen bekend verschijnsel dat politiek/ideologische propagandisten nogal selectief shoppen in de wetenschappelijke literatuur en ongewenste inzichten overzien. Na lezing van Uw eerdere betogen, de referenties aan wetenschappelijke inzichten neem ik aan dat U zichzelf niet ziet als propagandist?

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:17

Het zou van een weinig wetenschappelijke houding getuigen te doen alsof ik alles zou weten. Zullen we deze nogal uitgebreide ad hominem overslaan, en overgaan tot wat u eigenlijk wil zeggen? Dan kunt u gelijk even voor de lezers uitleggen wat de Nordic Gender Equality Paradox is, en waarom u kennelijk denkt dat dit botst met mijn betoog.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 10:32

Meneer Alders, Als U over discriminatie van vrouwen in de arbeidsmarkt spreekt en niet bekend met de NGEP zit er geen lacune in Uw kennis maar een welbewust wegkijken en geen kennis willen nemen over. De NGEP toont aan dat Uw beweringen over discriminatie van vrouwen in de arbeidsmarkt niet overeenstemmen met de werkelijkheid. U kunt een wetenschappelijke houding voorwenden maar niets weten over de NGEP en tegelijkertijd over gelijke behandeling van vrouwen in de arbeidsmarkt oreren is een ware gotspe.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:42

Ik ken de term maar ik zie nog steeds niet waarom dit sociologische verschijnsel in tegenspraak zou zijn met wat ik beweer. Dus kunt u alstublieft de onzin achterwege laten en gewoon inhoudelijk worden, en dit even uitleggen? Als u een punt heeft, dan wordt dat dan vanzelf wel duidelijk.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 jun. 2016 - 15:56

Als U sociologische onderzoeken gebruikt om vermeend onrecht te bestrijden gebied de wetenschappelijke integriteit ook recente inzichten aan te leveren. Deze inzichten passen echter niet in Uw zienswijze dus vergeet U ze te melden. U bent intelligent genoeg om in te zien waar deze inzichten Uw verhaal ondergraven. Het is dan ook niet voor niets dat deze "term" en dit "sociologische verschijnsel" de discussies in deze tak van wetenschap heftig doen ontbranden. Al met al wordt het sprookje van de maakbare samenleving hierdoor fundamenteel ondergraven, is het niet?

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:35

"U bent intelligent genoeg om in te zien" Stop met er de hele tijd omheen draaien en continu op de man te spelen, en steek gewoon uw verhaal af BB. Gewoon concreet, punt voor punt, inhoudelijk, zonder bullshit. U kunt het vast.

J.Vermeer
J.Vermeer13 jun. 2016 - 22:01

Dit is in de jaren 90 al geprobeerd met als gevolg: agenten die eerst een taalcursus moesten volgen, agenten die de opleiding niet haalden en agenten die er al snel de bruinaan gaven. Helaas is politiewerk niet geliefd bij marokkaanse en Turkse jongeren, jammer maar niets aan te doen. Zo zie je in de zorg ook heel weinig moslima's en heel veel antiliaanse en surinaamse dames. Voor veel moslims is het onacceptabel dat een vrouw andere mannen gaat wassen etc etc. Ook dat is jammer, maar wel een feit.

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:18

Dat niets aan te doen betwijfel ik.

J.Vermeer
J.Vermeer14 jun. 2016 - 11:58

Ik betwijfel dat niet want anders zouden er wel meer allochtone agenten zijn. Vanuit de cultuur , vaak nog gebaseerd op het land van de ouders, heeft politiewerk een lage status en dat is nog begrijpelijk ook. Turkse jongeren worden gestimuleerd om ondernemer, advocaat of accountant te worden. Het is paternalistisxh om te veronderstellen dat deze mensen niet hun eigen keuzes maken. Uiteraard juich ik het alleen maar toe dat de politie diverser zou worden maar laten we ons niet verbeelden dat " wij, de witten" daar verantwoordelijk voor zijn.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:44

Het helemaal af te schuiven naar de andere kant is ook te makkelijk. Er zijn meerdere reden voor dat allochtone jongeren niet veel ophebben met de politie dan dat ze alleen maar allemaal advocaat zouden willen worden.

Minoes2
Minoes214 jun. 2016 - 16:43

Als het gaat om niet veel ophebben met de politie! Nou dat heb ik vaak ook niet. Er zitten wat arrogante jongelui tussen die zich vanuit de hen verleende autoriteit onbeschoft menen te kunnen gedragen. Daar heeft iedereen last van. Misschien dat een betere opleiding daar eens iets aan kan doen.

Johan Stavers
Johan Stavers13 jun. 2016 - 21:26

Quota's voor vrouwen en allochtonen zijn bij wet afgedwongen discriminatie. Bij wet afgedwongen discriminatie is ook de enige vorm van discriminatie die je in alle redelijkheid institutioneel racisme kunt noemen. Als allochtonen zo onbewust racistisch zijn dat ze weigeren om de politie te helpen, omdat de agenten blank zijn dan is dat iets waar ze op aangepakt moeten worden. Misschien moeten we verplichte oefendagen ´aangifte doen bij een blanke agent´ gaan organiseren. En als vrouwen zo seksistisch zijn dat ze weigeren om gehoord te worden door een man als ze aangifte doen moeten ze zich diep gaan schamen. Sorry hoor, ik heb liever een vrije samenleving dan een quotamaatschappij.

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:21

Dus liever dan een quotamaatschappij heeft u dat vrouwen zich diep schamen in plaats van aangifte doen en een kat-en-muisspel tussen de politie en allochtonen? Dat is natuurlijk uw goed recht, maar noem het geen vrije samenleving alstublieft.

Johan Stavers
Johan Stavers15 jun. 2016 - 21:49

@Kees Alders Als vrouwen gewoon aangifte bij die blanke mannen hoeven ze zich ook niet te schamen voor hun onbewuste seksisme en racisme...en als allochtonen graag een kat-en-muisspel met de politie willen spelen, tja, wie houd ze tegen?

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:37

Het blijft onwenselijk, nietwaar?

Van der Wal
Van der Wal13 jun. 2016 - 20:47

Als er alleen maar witte mannen bij de politie werken is er dus ook nog zat ruimte voor blanke mannen.

Mark Gh
Mark Gh13 jun. 2016 - 20:17

Tot welke generatie telt iemand dan als "van andere afkomst"? Of gaat het puur op de RAL code van je huid? Of komt er misschien een "van vreemd bloed"-verklaring tot de tiende graad?

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:23

Dat is leuk cynisch bedoeld natuurlijk maar op zich een prima illustratie van hoe het inderdaad precies niet moet. Het gaat hier met name om uiterlijk profiel en culturele achtergrond.

Mark Gh
Mark Gh14 jun. 2016 - 15:12

Ok, maar dan geldt dus dezelfde vraag. Wanneer wordt iemands "culturele achtergrond" Nederlands? Betekent het dat een goed geïntegreerde tweede-generatie allochtoon - die gewoon volledig Nederlands is in alles wat hij zegt en doet - minder kansen heeft dan zijn neefje die zich meer Turk dan Nederlander voelt?

Mark Gh
Mark Gh15 jun. 2016 - 12:44

Kom op Kees, als je voorstel serieus is moet je kunnen objectiveren wanneer iemand wel en wanneer iemand niet waardig is een voorkeursbehandeling te genieten.

Kees Alders2
Kees Alders216 jun. 2016 - 14:40

Dat zal wellicht per profiel verschillen Mark. Per regio, en per samenstelling van het managementteam. En daarbij zitten er in HR profielen altijd veel zachte dwz moeilijk meetbare factoren. Daar zullen we mee moeten leren leven, dat niet alles altijd even makkelijk en ondubbelzinnig te meten is. Dat is nog geen reden om het te negeren.

Mark Gh
Mark Gh17 jun. 2016 - 18:47

Een quotum is per definitie een hard cijfer. Wanneer dat weer afhankelijk wordt van omstandigheden of functieprofielen werken ze niet meer, want je kunt ze niet meer handhaven. Dat is dus het einde van je proefballonnetje.

Jantje68
Jantje6813 jun. 2016 - 20:14

Dit is een kul verhaal. De politie probeert al jaren met man en macht allochtonen aan te trekken maar die halen de opleidingseisen NIET. En uiteraard gaat men daar GEEN concessies aan doen. Dus ze kunnen morgen aan de slag als ze willen. Er is geen enkele reden waarom ze het niet zouden kunnen maar moeten zich er zelf voor inspannen.

3 Reacties
Geert4
Geert413 jun. 2016 - 22:16

correct, het is niet een kwestie van kunnen, maar vooral van willen. Mogelijkheden genoeg, ook bij de overheid, politie, defensie etc.

Zephyr2
Zephyr214 jun. 2016 - 7:28

In het professionele voetbal kennen ze deze problemen niet.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:24

Dat komt omdat men onderop wil beginnen. En dat werkt inderdaad niet. Men heeft het jaren op de verkeerde manier geprobeerd.

Flipje Tiel
Flipje Tiel13 jun. 2016 - 19:51

Positieve discriminatie is de beste manier om racisme te stimuleren.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:25

Dus we moeten discriminatie niet aanpakken omdat we anders racisme zouden stimuleren? Feitelijk zouden we dan dus een knieval maken voor racisme...

Kilted
Kilted13 jun. 2016 - 19:05

Ik lees het artikel, klik het plaatje open en kom tot de conclusie dat het grofweg uit de beginjaren '70 stamt. [kleding en uniformstijl zeggen veel] Zolang geleden dat het hooguit illustreert dat het ooit anders was... En het is ook nog eens een buitenlands corps Tja.. Niet erg relevant meer lijkt me. Het zou relevant zijn als er ter vergelijking een foto van het huidige corps naast zou staan.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:26

We zullen het de redactie moeten vragen maar waarschijnlijk was zo'n foto niet voorhanden.

DaanOuwens
DaanOuwens13 jun. 2016 - 19:02

Ik vind dit absoluut een onderwerp om een stevige discussie over te voeren. Want de prestaties van de politie blijven op ongeveer alle denkbare aspecten achter bij de verwachtingen. Maar een quotum regeling zie ik helemaal niet zitten. Dat is water naar zee dragen. Goede allochtonen of vrouwen zijn in enkele jaren ook weer uit die organisatie vertrokken. Het probleem zit veel dieper, er is sprake van een volstrekt verkalkte hiërarchische organisatie vol met racisten en macho types met een gebrekkige opleiding, te weinig intelligentie en volstrekt de verkeerde motivatie voor de baan. Het ontslaan van het overgrote deel van het politiekorps zou een mooie stap in de goede richting zijn. Mensen zullen een dergelijke analyse bot vinden, maar ik meen het en volgens mij zij er goede argumenten voor. Voor mij was het aardig om interviews te lezen met Hero Brinkman. Een goede politie agent was zo de beleving. Hij vond het prettig als ME-er mensen in elkaar te slaan, was keihard op straat en etnische profilering heeft hij uitgevonden. En zijn acties leiden tot geen enkel resultaat. Exact de politie agent die Nederland niet moet hebben. De perfecte politie agent heeft het volgende profiel volgens mij: HBO-denk niveau, veel sociale vaardigheden, goede lichamelijk conditie, goede vaardigheden op het gebied van vechtsporten, kan goed met verschillende types vuurwapens omgaan, goede juridische kennis, ICT-kennis, beetje eigenwijs, zelfsturend, dienstbaar, collegiaal en een open visie op de samenleving. Een politiekorps met dergelijke agenten wil de normen en waarden handhaven en doet dat proactief, is niet bang om fouten te maken en die fouten te erkennen. Werkt voor de burger en niet voor het eigen ego. De politie is lokaal georganiseerd en rond gesignaleerde problemen worden teams gevormd die ze ook oplossen. Straat agenten en rechercheurs werken samen. Lokale agenten kennen de wijk en de inwoners. Minder leidinggevenden meer autonomie, Kortom andere medewerkers en een andere politie organisatie. Geen bureaucratie maar een organisatie die zich aanpast aan de verlangde resultaten en die open en integer is. Het huidige reorganisatietraject is visieloos, gebaseerd op een bekrompen VVD visie op de samenleving, wordt op een bureaucratische manier uitgevoerd en zal nooit enig zinnig resultaat opleveren. Verstandiger zou zij in enkele regio's mensen met enig verstand van goed en op menselijke maat organiseren aan het werk zetten. Dat goed monitoren en over 3 of 4 jaar alles wat is geleerd in heel Nederland invoeren. Neveneffect is volgens mij het afschaffen van etnisch profileren omdat het niet werkt en een vertrek van een flink aantal PVV-sympathisanten bij de politie. Dan kunnen mensen er ook weer op vertrouwen dat een politie agent hen behandeld op wat ze doen en niet op basis van hun etnische achtergrond. Ik verwacht een hogere pakkans voor misdrijven, beter doorlopen van de procedures, lager ziekte verzuim bij agenten en een jaarlijks vertrek van 10 % van de politie agenten omdat ze in andere sectoren heel gewild zijn en aan een tweede loopbaan beginnen. Mede daarom vinden 15 tot 20% van de schoolverlaters de politie in potentie een leuke werkgever. En iedereen in Nederland voelt zich een stuk veiliger en prettiger.

7 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore13 jun. 2016 - 22:04

Whahahaha, Daantje toch. Alle agenten minimaal een HBO opleiding. Nou dan mag je de salarissen wel omhoog gaan gooien, want een HBO-er gaat niet voor 1500 euro de maand aan het werk en zal zich al helemaal niet voor dat bedrag elke dag verrot laten schelden door paupers. Het is gewoon heel simpel. If you pay peanuts, you get monkey`s. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Of ben jij zo`n masochist die dat wel gaat doen? Politie is gewoon onder gewaardeerd en onder gefinancierd. Zware misdaad los je alleen op met een uitstekende recherche en daar gaat het mis. We willen allemaal meer blauw op straat omdat dat een veilig gevoel geeft, maar feitelijk moet er gewoon meer geld worden vrij gemaakt voor opsporing. De hoge bazen zorgen wel voor zichzelf. En ik denk idd dat wat Kees zegt, het verstandiger is als er idd in de top sowieso wat meer afwisseling komt. Dan werkt dat vanzelf door in de gehele organisatie. Maar echt, al die gasten die continu de politie afvallen en wegzetten als gore racisten. Loop eens een paar dagen mee met de politie om wat meer inzicht te krijgen in de samenleving. Overigens komt die bureaucratie ook weer omdat politie altijd elke scheet die hij laat moet vastleggen want als hij het niet doet een crimineel op vormfouten kan worden vrijgesproken.

J.Vermeer
J.Vermeer13 jun. 2016 - 22:18

Voor een heel groot deel een prima verhaal! Jammer dat je er weer " PVV sympathisanten van maakt. Deze goedkope stemmingmakerij leidt tot niets en is van het niveau: " Als we meer moslims aannemen halen we isis aanhangers binnen" . Daarnaast is het opleidingsniveau bij de politie gemiddeld inderdaad niet hoog. Dit geldt dus ook voor de allochtone agenten. Ook deze groep is niet homogeen en ik kan je verzekeren dat Turken, Surinamers, Marokkanen en antilianen niet automatisxh broeders van elkaar zijn. Je suggestie dat de autochtone agenten racisten zijn is ook erg bedenkelijk want betekent dit dan dat de agenten met een moslim achtergrond homofoob zijn?

DaanOuwens
DaanOuwens14 jun. 2016 - 0:32

@ Handige Harry Onhandig en dom deze tekst van je: Daantje toch. Alle agenten minimaal een HBO opleiding. Ik zal jou overigens verder wel normaal aanspreken. Er staat HBO-niveau en niet HBO-opleiding. Het minimum loon is € 1.524,60, De laagste schaal bij de politie € 1.791,- de hoogste operationele € 2.864,-. Kortom je weet niet waar je het over hebt. Naast dit salaris ontvangen agenten toeslagen op het loon afhankelijk van taken en werktijden. De rest van je tekst gaat helemaal nergens over

DaanOuwens
DaanOuwens14 jun. 2016 - 0:42

@ J.Vermeer De politie zou veel meer met zijinstroom moeten werken en doorlopende scholing om agenten op niveau te brengen. Een groot deel van de mensen met een MBO zijn op latere leeftijd cognitief tot veel meer in staat. Dus met een slim pakket van maatregelen is daar veel te doen. In de zorg is daar al veel ervaring mee, maar ook in delen van het onderwijs. Over de PVV kan ik kort zijn. Volgens mij een manier van denken die niet thuis hoort in een organisatie als de politie of elders in de overheid. Schadelijk voor het vertrouwen in de politie. Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat hun huidskleur niet een reden tot aanhouding of vervolging kan zijn. En uiteraard moet een homo zeker zijn dat hij niet te maken heeft met een homofoob. Gezien de uitlatingen op het politie intranet is er alle reden tot zorg. Zonder over te gaan tot een soort gedachten politie is het prima mogelijk als werkgever te sturen op gedrag en uitingen van medewerkers en bij de politie moet dat hoognodig gebeuren.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:33

Beste Daan, ik kan een heel eind meekomen in uw betoog. Maar denkt u niet dat om een dergelijke 'zuivering' door te voeren er juist een andere cultuur moet komen bij de politie, en dat verandering van de bestuurlijke lagen boven operationeel niveau daar een goede bijdrage aan kan leveren?

DaanOuwens
DaanOuwens14 jun. 2016 - 10:22

@ Kees Alders Zeg maar je. Jij weet net zoals ik dat de bedrijfscultuur grotendeels wordt bepaald door het topmanagement. En dat vind ik nou zo merkwaardig bij de politie. De mensen die ik daar op hoog niveau gesproken heb hadden een veel moderne opvatting over organisaties en medewerkers dan de werkvloer. En natuurlijk zullen er ook zeer behoudende commissarissen zijn. Maar bijvoorbeeld ook de NS heeft een hele grote groep in het bedrijf opgegroeide medewerkers die ook iedere verbetering en vernieuwing blokkeren. Volgens mij werkt het bij de politie op vergelijkbare manier. De manier waarop mensen werken past niet meer bij de veranderende samenleving. Er is een grote groep zeer behoudende medewerkers. Ik vind dat de politie in 2 of 3 regio's moet experimenteren. En natuurlijk dan met topmanagement die die verandering ziet zitten. Maar vooral bereid is om ook met de medewerkers goed vorm te geven hoe een politie apparaat dan past in 2020. En volgens mij zullen er dan meer politie agenten moeten vertrekken dan managers.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 14:46

Dat zou best kunnen maar daarvoor moet dan wel het middenmanagement en het lagere management eerst aangepakt worden, toch?

voxpopuli2
voxpopuli213 jun. 2016 - 18:52

Ach ik ken de politie redelijk, het probleem ligt in de kandidaten zelf, er zijn genoeg sollicitanten maar driekwart valt af vanwege de noodzakelijke schone lei bij het antecedenten onderzoek, en gebrek aan opleiding of mentaliteit.

RoBru
RoBru13 jun. 2016 - 18:21

In bedrijfsleven, de politiek, de sport, de kunst en amusement komt talent vroeg of laat boven drijven. Positieve discriminatie maakt een issue van ras, net als 'negatieve' discriminatie. Dankzij positieve discriminatie weet niemand meer of iemand op zijn plek zit vanwege zijn kwaliteiten of vanwege zijn of haar ras. Iemand die vanwege een quota wordt aangespeld begint met een achterstand in de organisatie en mag bij zijn als hij/zij de proeftijd overleeft. Of noemen we dat 'invechten'?

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders213 jun. 2016 - 19:43

"In bedrijfsleven, de politiek, de sport, de kunst en amusement komt talent vroeg of laat boven drijven." Dat is een zeer aanvechtbare stelling. "Dankzij positieve discriminatie weet niemand meer of iemand op zijn plek zit vanwege zijn kwaliteiten of vanwege zijn of haar ras." Maar dat wisten we toch al niet, tenzij we dachten dat we in de ideale wereld leefden, waarin iedereen écht blind was voor zulke factoren, ook onbewust. Het blijkt dat we daar niet in leven...

Nailles
Nailles13 jun. 2016 - 19:52

Nee... Zo iemand noemt men een excuus streepje-Nederlander.

Dunya2
Dunya213 jun. 2016 - 17:50

"Bij veel korpsen zou een machocultuur heersen, die zelf een neiging heeft naar seksisme en discriminatie." Dit klopt. Ik heb jaren geleden kort bij de Politiebond gewerkt en heb dit zo ervaren bij de politieagenten als de mensen die werken voor de politiebond. Ze maakten soms "grappen" over vrouwen en allochtonen, die echt niet konden.

4 Reacties
Windowjan
Windowjan13 jun. 2016 - 19:38

''Ze maakten soms “grappen” over vrouwen en allochtonen, die echt niet konden.'' Prima, dat mag jij denken, je hebt kort bij de politiebond gewerkt. En toen? Betekend het dan dat vrouwen en allochtonen in het politieapparaat niet grappen maken die volgens jou niet kunnen? Ik kan jou uit eerste hand vertellen dat de situatie die jij schetst veel te zwart wit is.

Dunya2
Dunya213 jun. 2016 - 21:13

Vrij ordinaire grappen, jij vindt dat kunnen. Prima.

J.Vermeer
J.Vermeer13 jun. 2016 - 22:08

Dat komt zeker voor Dunya. Daarnaast maken vrouwen grappen over mannen, maken allochtone agenten grappen kaaskoppen, maken vrouwen grappen over marokkanen, maken turken grappen over surinamers, maken surinamers grappen over antillianen etc. etc. etc. Ik heb er jaren gewerkt en de collegialiteit is groot, een goede collega is een goede collega en huidskleur of ras doen er niet toe. En ja, helaas besluiten agenten soms om te stoppen met het werk. Dit kan allerlei redenen hebben maar ik heb soms het idee dat het aanvoeren van " discriminatie" de gemakkelijkste uitleg is.

Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:35

Ik denk dat de situatie in praktijk van corps tot corps nogal kan verschillen - dus ook de belevingen zouden kunnen verschillen en beide toch juist zijn.

Nailles
Nailles13 jun. 2016 - 17:37

De politie als wittemannenbolwerk, waarmee overigens nog niets negatiefs erover wordt beweerd of verondersteld, is een stelling zoals criminaliteit als een licht getint jongemannenbolwerk. Wellicht ligt daar meer een aan te pakken probleem?

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders214 jun. 2016 - 9:37

Dat is een ander probleem, waar ik in een ander stuk graag op terugkom. Laten we het in deze discussie bij dit onderwerp houden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel13 jun. 2016 - 17:36

In de VS is er wel onderzoek gedaan naar zwarte agenten en etnisch profileren en wat blijkt, die profileren evengoed. Verder heeft de Nederlandse politie al vele malen geprobeerd om meer alochtonen aan te nemen en het is nooit wat geworden. Wat wil je, als je de capaciteiten hebt om agent te worden zijn er echt wel betere banen te vinden. Is ongeveer hetzelfde als het hoge percentage allochtonen bij studies Geneeskunde en Rechten vergeleken met studies als Latijn of Filosofie.