Joop

De Participatiewet is mislukt

  •  
21-02-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
298 keer bekeken
  •  
bouwvakkers

© cc-foto: pxhere

Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving?
De Participatiewet 2015 wordt dit jaar geëvalueerd door de Tweede Kamer. De wet is nu vijf jaar oud en veranderde het beleid ingrijpend, vanuit de visie dat iedereen zou moeten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt: ook de mensen met een arbeidshandicap en de mensen in de ‘klassieke’ bijstand. De Wet Werk en Bijstand en de Wet op de Sociale Werkvoorziening werden alvast afgeschaft en de Wajong sterk ingeperkt. Ook werd een nieuwe infrastructuur ingericht; daarmee werd iedere gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering de wet in haar gebied.
Nadat het Sociale en Culturele Planbureau eind 2019 bij monde van directeur Kom Putters grote zorg heeft geuit over de Participatiewet, is 2020 is het jaar dat de FNV constateert dat de Participatiewet definitief is mislukt. Hij kan terug naar de tekentafel. Tegelijkertijd zien we tal van oplossingen die zonder stelselwijzigingen kunnen worden geïmplementeerd. Dat is de strekking van de FNV-inbreng die ik gisteren uitsprak tijdens de ronde tafel met de vaste Kamercommissie Sociale Zekerheid, de eerste stap in de evaluatie.
Een alleenstaande moeder met kleine kinderen die gedwongen wordt toiletten schoon te maken in het kader van re-integratie, maar die liever een opleiding zou volgen om duurzaam aan de slag te gaan en zo uit de schulden te komen. Een bouwvakker van 57 die in crisistijd op straat is komen te staan en niet meer aan de slag kwam: hij had mijn vader kunnen zijn. Een stratenmaker die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt werd verklaard en geen werk kon vinden in de functies die voor hem door UWV werden geduid: er waren namelijk helemaal geen vacatures in die functies. Een hooggekwalificeerde Afghaanse oogarts die naar Nederland vluchtte en waarvan de diploma’s niet helemaal matchte, en geen aanvullende opleiding mocht doen. Een meisje met een arbeidsbeperking die voorheen groepsgewijs gedetacheerd kon worden via de sociale werkvoorziening en daar ook mbo-deelcertificaten kon halen, maar die nu zonder uitkering thuis bij haar ouders op de bank zit. Een jongeman met psychische problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats die worstelt om de dag door te komen.
Zomaar een paar gezichten achter de Participatiewet. Mensen die door omstandigheden, door pech, door kabinetsbeleid, de sociale dienst, of werkgevers op een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee tot de samenleving zijn gezet. En die vervolgens worden beschouwd als last voor die samenleving in het algemeen, en voor de wethouder met het BUIG-budget in portefeuille in het bijzonder. En in veel gevallen ook zo worden behandeld.
Een grote groep burgers van dit land staat langs de kant en wordt ofwel genegeerd, ofwel gewantrouwd en onderworpen aan een voor-wat-hoort-wat regime, waarin zelfs aantasting van het bestaansminimum niet wordt geschuwd. Het perspectief van de werkzoekende zelf is heel ver uit beeld verdwenen en het kleine beetje eigen regie en het kleine beetje inspraak dat men nog heeft wordt ondergeschikt gemaakt aan dat van casemanager, de ondoorzichtige, maar zeer gecompliceerde regelgeving van de gemeente, de ongelijke machtsbalans en het soms kafkaëske sanctiebeleid dat niet alleen door SCP als weinig effectief wordt gezien, maar dat ook het zelfrespect en het welzijn van mensen aantast. Of hen in pure armoede drukt voor zover dat al niet het geval was.
Wat de FNV betreft is de Participatiewet mislukt. Het bleek niets minder dan een meedogenloze bezuiniging verpakt in hoogdravende woorden als participatieve samenleving en inclusieve arbeidsmarkt. Om met het Goede Doel te spreken: een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Uitgevoerd door gemeenten. Onderzoek van de FNV dat gisteren door ons naar buiten is gebracht wijst uit dat mensen in de Participatiewet zich gekleineerd voelen en bij voorbaat verdacht. En zij geven de gemeenten dan ook een dikke onvoldoende.
Er zijn echter tal van oplossingen te bedenken om te komen tot een werkelijke inclusieve arbeidsmarkt. Oplossingen die geen stelselwijziging vereisen en nog deze kabinetsperiode kunnen worden doorgevoerd.
Heb vertrouwen in mensen. Schaf de tegenprestatie, de sancties en andere repressieve maatregelen af. Argwaancultuur gebaseerd op een zeer negatief beeld over mensen in de bijstand levert helemaal niets op. Het leidt slechts tot wantrouwen in de richting van en angst voor de overheid. Bovendien is de tegenprestatie in veel gevallen feitelijk werken zonder loon, een fenomeen dat ook de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid zeer schaadt. Zorg voor heldere, simpele, eenduidige en zinnige regelgeving. Overweeg regelvrije bijstand serieus tot norm te maken.
Versterk de positie van werkzoekenden, creëer duurzame arbeid en zorg voor maatwerk. Mensen hebben behoefte aan eigen regie, aan scholing en heel concreet aan een werknemersservicepunt waar zij kunnen aankloppen en waar een plan van aanpak kan worden gemaakt waar zij zelf aan mee hebben geschreven.
Zorg voor regionale sociale ontwikkelbedrijven waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen voor recht op ondersteuning. Waar ze gedetacheerd kunnen worden naar een reguliere werkgever, beschut kunnen werken en alle vormen van begeleid werk kunnen krijgen die daartussen liggen. Een springplank en een vangnet.
Bescherm mensen tegen armoede. Het meedogenloze sanctiebeleid heb ik al genoemd. Schaf ook de kostendelersnorm af: het leidt tot grote financiële problemen bij bijvoorbeeld mantelzorgers, stijging van aantal daklozen en tot de toename van de druk om jongeren het huis uit te zetten. En mensen met een arbeidsbeperking die op hun toppen van hun kunnen tot een werkweek van bijvoorbeeld 28 uur komen, geef die zoals voorheen gewoon het minimumloon. Het heet niet voor niets minimumloon.
Zorg ervoor dat we geen verloren generatie jongeren krijgen. Met name de jongeren van VSO-Pro dreigen ons te ontglippen: zij hebben meestal geen recht op Wajong, vinden de weg naar de gemeente niet, hebben te maken met een wachttijd van vier weken of krijgen te maken met onwillige gemeenten die terughoudend zijn met uitkeringen en begeleiding. Begin met de afschaffing van de wachttijd. En geef de VSO-Pro-scholen structureel budget voor structurele begeleiding naar stage en werk.
Het is nog niet te laat. Het tij kan worden gekeerd, maar daarvoor zijn wel investeringen nodig of liever gezegd het ongedaan maken van de veel te radicale bezuinigingen. Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving? De baten zullen de balans zeer positief laten doorslaan. Niet alleen economisch, maar ook sociaal.
De FNV heeft in februari twee rapporten het licht doen verschijnen. Recht op werk, een plan, met financiële onderbouwing, voor de concrete invulling van sociale ontwikkelbedrijven. En Snelweg of karrenspoor, getuigenissen in het kader van de evaluatie van de participatiewet. Beide rapporten zijn te vinden via: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/02/gemeenten-krijgen-dikke-onvoldoende-bij-uitvoering

Meer over:

opinie, participatiewet,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (78)

Chris11
Chris1129 sep. 2020 - 10:43

Het is triest dat mensen die door ziekte niet kunnen werken de rest van hun nooit meer financieel onafhankelijk kunnen worden in de participatie wet Eigenlijk ontneem je ze daarmee de basis van een mensen recht Namelijk financieel onafhankelijk te kunnen zijn Daar de participatie wet nooit ophoud en dus het vangnet is geworden Het zou echter een mooie bezuiniging wezen als die mensen die echt arbeidsongeschikt zijn door vloeien naar een wia uitkering want A kan leiden tot stop zetting uitkering van participatie wet bij mensen die echt niet meer kunnen door ziekte B Je geeft de mensen een kans op en financieel onafhankelijk leven en vrijheid tot relatie C geen huur en zorg toeslag meer nodig in die gevallen die een leven met iemand willen delen D bespaard de gemeente veel geld ook in toeslagen etc en in andere onkosten E Kunnen bij iemand gaan wonen z0onder verlies van inkomsten immers ook die mensen hebben recht op een Wia uitkering daar ze geheel niet geschikt zijn voor de participatie wet en er al langer als 5 jaar onder vallen Het is immers denk ik een recht van de mens o te kunnen doen wat ze willen want nu worden mensen dubbel gepakt door hun ziekte

japer plummers
japer plummers11 sep. 2020 - 7:58

tja men kan aan chronische zieken in de wia, wao ,,,verdienen , en aan mensen met een beperking bijde een bron van inkomsten en uitgaven dus . voor instanties dus het geef niet of je nou werk hebt of bij een wsw iets doet . bijde kunnen ook falen in het systeem .wat weer door een goede economie in stand kan worden gehouden op peil .

C@io1
C@io129 feb. 2020 - 20:08

* ps aanvulling in een beoogd SOCIAAL democratie

C@io1
C@io129 feb. 2020 - 20:07

@bromsnor ff anders gezegd..dus jij denkt echt dat na dit geprobeerd te hebben dat het nog verder moet doorgevoerd worden en dat dat deze problemen oplost. Terwijl het de negatieve interpretatie is geweest en het weigeren te kiezen voor constructieve invulling vd mogelijkheiden welk beoogd werden inzake arbeidsparticipatie vanuit het nog arbeid tegen normaal (minimumloon of hoger) loon ontvangend Nederlandse burgerij, dat als deze nog meer ruimte krijgt om niet na te denken over de sociale gevolgen van kort termijn rendementsdenken daarmee ineens genoeg good will gecreeerd wordt dat alles opgelost wordt op het arbeidsparticipatievraagstuk samen met het armoedevraagstuk? Je mag het denken...denk ik op mijn beurt, gezien wij zogenaamd in een vrij land leven (nog zon drogreden zonder enige basis inmiddels), maar ik kan niet anders dan constateren vanuit de praktijk en inzicht in dit vraagstuk, dat een dergelijke mening op zijn minst naief bestempeld kan worden en op zijn uiterst desastreus op microniveau cq in een individu diens levensloop.

C@io1
C@io129 feb. 2020 - 19:54

@Pooz ik ken een soortgelijke geschiedenis bij bijna iedere werkgever, expert in arbeid, opleider en voormalige collegae etc. waar ik mij ver probeerde te houden vd office politics. Dat maakt een individu kwetsbaar in de zin van het makkelijk maken tot zondebok waar deze in de huidige context a. Wellicht moeilijk kan verdedigen uit hoofde armoede en belaging (oneiglijke dreiging en/of onofficiele sancties via de netwerken maar wel echt in praktijk gebracht) b. Zelfs als je kan aantonen en hoe vaak je het ook doet dat de herhaaldelijke fouten niet bij jou liggen sociaal of juridisch gezien, dan vind je een muur van onverschilligheid in iedere laag vd bevolking van expert, tot objectief persoon, tot levenslange vrienden, zelfs bij mensen in een soortgelijke uitgangspositie die geen ambities kenden v zichzelf en in mindere mate in zichzelf geinvesteerd hebben om vooruit te komen. Ik zou het boekje inzake sociale uitsluiting v een zekere majoor generaal v het Leger des Heils inzake de dynamieken van dien graag willen aanbevelen aan iedereen hier, om te gaan lezen wat de hoekstenen, de groepsprocessen, groepen van het begrip sociale uitsluiting c.q. marginalisatie in zeer begrijpelijk Nederlands benadrukken en uitleggen aanbevelen! Met name jou bromsnor met nadruk vanwege jou persoonlijke oog v enkel de economische uitkomsten van beleid en wil tot het herhalen van dien. Waar gebleken is dat de geest der letter en intentie van dien geen bereidheid vind onder het zogenaamd tolerant werkende deel in onze samenleving welk (nog niet) zo openlijk verketterd mag worden door dien.

C@io1
C@io129 feb. 2020 - 19:38

In reactie tot bromsnor inzake het betere idee, dat zet de schrijfster van dit stuk net uiteen. Het enige waar ik het niet mee eens ben is een maximum van het minimumloon. Mag ik even aanduiden nog bromsnor dat jou uiteengezette "oplossing" juist de aanleiding is v t schrijven van dit stuk en de zijoplossingen die deze zienswijze zoals de participatiewet juist geleid hebben tot zulks leed en teloorgang, op papier lijkt alles sluitend maar de geest vd wet vind geen gehoor in de praktijk zonder misbruik, sociale uitsluiting, werkverdrukking en onverschilligheid en niet enkel bij een deel vd mensen belast met uitvoering van dien, het is niet enkel de 'ambtenaar' die de gang bemoeilijkt naar de arbeidsmarkt uit hoofde de huidige wetgeving. Anyway om terug te komen op hetgeen jij stelt bromsnor buitenom dat het vanuit overheidswege opleggen van vanalles nogal begint te schuiven van socialistisch naar communistisch. Het waren juist het uitbuiten en de ruimte tot uitbuiten van de door jou gestelde oplossingen en de hervormingen die er aan vast hingen die deze situatie hebben gecreeerd en in stand houden. Doubling down op dezelfde troep en verwachten dat de uitkomst anders zal zijn terwijl de maatschappij daar een veto over blijft uitspreken met als oogmerk het neoliberale gedachtengoed zoals jij deze hier aanhangt, gaat hier niets aan veranderen. Er bestaat niet zoiets als zelfregelurende markten zolang wij mensen een individuele wil hebben cq mens zijn, wij zijn uniek in onze creativiteit en destructief in het gebruik van dien. De zelfregulerende markt is een fallacy. Anders had iedereen genoeg en was mondiale oorlog up it hoofde van oplichting naast handel en tech ontwikkelen, import en export van zaken niet..ik herhaal niet een van de drijvende motoren van deze doorgeschoten economische filosofie die eerst binnen de kaders van het kapitalisme viel. Grt

Ellen Schoof
Ellen Schoof22 feb. 2020 - 17:38

Het is een grote treurnis waar ik overigens zelf geen last van heb. Betekent niet dat het mij niets doet. Daarom schreef ik https://joop.bnnvara.nl/opinies/participatiegebed

Bromsnor3
Bromsnor322 feb. 2020 - 13:55

De FNV blijft maar hangen in haar oude dogma’s. De wereld is verandert en verandert steeds sneller. Daar hoort een flexibele arbeidsmarkt bij of we dit nu leuk vonden of niet. Ook past er een arbeidsmarkt bij die beschermd wordt tegen een inflow van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Er staan 2 miljoen mensen al jaren aan de kantlijn omdat ons arbeidswetgeving nog steeds gebaseerd is op BBA 45 een noodwet. Zorg er voor dat mensen werk krijgen door het aannemen en ontslaan van mensen veel makkelijker en vooral kosteloos te maken. Is natuurlijk verschrikkelijk wat ik hier allemaal zeg maar maar dit werkt wel. Werkgevers kun je nooit dwingen mensen aan te nemen net als de overheid zinvol werk kan creëren en dat is ook hun taak niet buiten het feit dat zowat alles wat de overheid aanpakt een mislukking wordt. Hoe hoger de nood voor mensen hoe meer werkgevers bereid zijn mensen aan te nemen (als de risico’s acceptabel zijn). Dus

6 Reacties
Marinus C.
Marinus C.22 feb. 2020 - 15:08

"Zorg er voor dat mensen werk krijgen door het aannemen en ontslaan van mensen veel makkelijker en vooral kosteloos te maken." Zorg er maar voor dat werkgevers geen enkele verplichting meer hebben naar hun werknemers toe, dan komt het allemaal goed; met de werkgevers dan dus. Laat me raden, u bent zelf een werkgever?

LaBou
LaBou 22 feb. 2020 - 17:23

Over de figuur "Bromsnor" vallen twee dingen te zeggen: hij was npiet al te slim en het was een ontzettende hielenlikker. Jij probeert die figuur te evenaren.

Bromsnor3
Bromsnor322 feb. 2020 - 20:03

@MarinusC, nee ik ben geen werkgever en jij denk ik ook niet. Wel ben ik begaan met stagnatie op de arbeidsmarkt waardoor er een zeer grote groep mensen aan de kantlijn (blijven) staan. Dat zijn er naar schatting 1,5 miljoen. Ook nu er veel vraag is naar personeel komen deze mensen niet aan de bak alle wetgeving ten spijt en met meer wetgeving gaat het ook niet lukken dat is de laatste 20 jaar wel bewezen. Er moet dus iets fundamenteel veranderen om werkgevers/ondernemers wel mensen aan te laten stellen als er vraag naar is. Nu doen ze dat dus niet want elke ondernemer (ook in het belang van zijn huidige werknemers maakt continue een risico analyse. Is het risico te groot dan grijpt de ondernemer in of laat iets b.v. het aanstellen van nieuw personeel. Er is dus een behoorlijke drempel en die moeten we weg nemen. Die drempel is de starre en dure wetgeving betreffende ontslag. Neem je die weg dan is er geen enkele reden om mensen niet in dienst te nemen want het risico is beheersbaar. Dan zullen ook ouderen (b.v. boven de 50-55) weer aangenomen gaan worden. De overheid moet ook ingrijpen in het onderwijs. B.v. door technisch onderwijs sterk te stimuleren en studies te verkleinen die mensen afleveren die niet nodig zijn op de huidige en toekomstige markt. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden maar allen zijn anders dan het tot nu toe gevoerde beleid wat ineffectief is als we Ien dat er nog steeds 1,5 miljoen mensen niet deelnemen aan het arbeidsproces.

Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:03

Bromsnor We nemen ze niet aan als we ze er niet makkelijk kunnen uittrappen.

Bromsnor3
Bromsnor323 feb. 2020 - 20:22

@Paul250371, ja zo kun je het ook formuleren......Feit blijft dat er heel veel mensen langs de zijlijn staan en blijven staan als we niet iets fundamenteel gaan veranderen in de benadering. Kritiek uiten is makkelijk maar kom jij nu dan eens met een betere oplossing dan de mijne. Ben benieuwd........

Klaas Punt
Klaas Punt24 feb. 2020 - 16:56

Ik heb onlangs vernomen dat de werkloosheid in tijden niet zo laag geweest is. Dus ik denk dat Bromsnor minder naar oude TV-programma's zoals Swiebertje zou moeten kijken en zich meer met de feiten gaan bemoeien. En als straks werkgevers gaan ontslaan, raad eens wie het eerst gaan. Die zzp'ers waar een kortdurend verband mee is.

bliep29
bliep2922 feb. 2020 - 11:03

Ik vind dat hier de spijker op de kop geslagen is. Ik ken iemand die met een arbeidsbeperking opnieuw thuis zit. En niet omdat hij niet wil werken. Maar omdat hij behandeld werd als stuk vuil en er geen geld en tijd is om hem te begeleiden. En ook niet de wil. Hij was werkzaam in de sociale werkvoorziening na het jaren geprobeerd te hebben in de reguliere wereld. Waar deze jongeman gepest en niet begrepen werd door bazen. Zelfs zo erg dat hij PTSS gediagnosticeerd kreeg. Je ziet immers niets aan hem dus waarom is er begeleiding nodig werd gedacht. Toughen up man. Dat was de insteek. Degene met de beperking moet zich maar aanpassen, vonden werkgevers. Hij werd keer op keer uitgekotst. Ondanks dat zij wel loonkostensubsidie ontvingen en nog wat voordelen voor ondersteuning. Alleen die ondersteuning kwam niet. De uren voor jobcoaching werden terug geschroefd. Alles draaide continu om uren en geld. Hij is daar weer de dupe van. Bedrijven zitten niet te springen op arbeidsbeperkten. Dus na de zoveelste keer wéér uitgekotst te zijn toch maar bij de sociale werkvoorziening aangeklopt. Dit was werkelijk de hel op aarde voor hem. Na altijd geworsteld te hebben verwacht je hier wat begrip en aandacht. Kennis van mensen en hun beperking. Hij ging van een veelzijdige job naar lopende band werk. Wegkwijnend in een ruimte waar ook ex criminelen werkten en mensen met dusdanige psychische problemen dat er vaak hard ingegrepen diende te worden en deze mensen letterlijk aan de vloer genageld werden. Hij wist niet wat hij zag. Alles werd daar opgenomen. Alles wat er besproken werd was altijd in het voordeel van werkgever. Je werd standaard niet gelooft en vertrouwd. Zeer narcistische mensen werkten daar aan de top die veel schade aanrichten. En de denigrerende manier hoe deze man werd toegesproken heeft hem verder de afgrond in gebracht. Met een zacht karakter moet je niet bij de sociale werkvoorziening zijn! Hij zat op een afdeling met mensen die niet in staat waren een praatje te maken. Die van hun apropos worden gebracht als je ze een vraag stelde. Die geen muziek aan wilden. Die agressief konden worden. En iemand met PTSS daar neerzetten zal niet helpen. Iemand met 20 jaar ervaring in het reguliere bedrijf daar neerzetten en aan zijn lot overlaten was echt killing. Hij gaf aan dat hij wilde groeien. Hij had immers met veel pijn en moeite wat certificaten weten te behalen over de jaren heen. Maar daar was geen enkele ruimte voor. De conclusie was uiteindelijk zelfs dat hij teveel vroeg en de leiding geen tijd voor hem had. Er werd letterlijk gezegd dat hij teveel ambities had en hun manier van werken in de weg zat. Hij gaf wel eens suggesties hoe het werk sneller en efficiënter en vooral minder stressvol aangepakt kon worden. Hij wilde zich inzetten. Hij hielp soms mee op andere afdelingen en de mensen daar konden 't goed met hem vinden. En dan kwamen de treurige verhalen naar boven. Hij hoorde van anderen hoe er omgegaan werd met hen. Hoe een hekel en vooral een angst deze mensen hadden voor hun leidinggevenden. De leiding droeg hem op niet meer met de andere werknemers te praten. Dat mocht niet meer. (en jet was duidelijk waarom natuurlijk. Er kwamen zaken aan het licht ineens) Zij vonden plots dat hij niet op die afdeling thuis hoorde. Waar hoorde hij dan wel? Met zijn ambities hoorde hij nog een stap lager te gaan. Namelijk de was doen met mensen die zodanig geestelijk en lichamelijk beperkt zijn. Diep binnen de muren van de sociale werkvoorziening. Mensen die geestelijk en lichamelijk geen lange adem hebben. En daar belandde hij dus ook.. Hij werd ziek. Zover dat nog erger kon op dat moment. Er is gedreigd met loonstop omdat zij hem niet ziek vonden. Zijn woorden zijn verdraaid. Toen plots zijn ouders overleden en hij het niet meer aan kon trok de arbo arts dat in twijfel. Zijn psychiater, die heel belangrijk werd en ervaren was in het begeleiden v mensen met 'n licht verstandelijke beperking en PTSS kwam voor hem op en vertelde hem dat hij dit vaker mee maakte met mensen van de sociale werkvoorziening. Deze psychiater ging mee naar de het gesprek bij de arbo. Hij werd niet toegelaten. Dit was vooraf netjes aangegeven. Pas toen deze jongeman in een paniek aanval belandde werd de psychiater toegelaten. Verdriet om degenen die hij verloren had, geen enkel medeleven van deze arbo arts. Geen condoleance.. Niets. Zijn conclusie was uiteindelijk.. Je moet hard aan jezelf werken want niemand anders gaat jou ooit nemen voor wie je bent. Dus voor nu stem ik in met je ziekmelding. Dat de psychiater erbij zat en de conclusies van deze psychiater dat werk er voorlopig helemaal niet meer in zit voor deze jongeman werd geen gehoor aan gegeven. Deze arbo arts praatte over zijn eeuwenoude Eed en dat die heel belangrijk voor hem was. Maar echt zien hoe deze man eraan toe was.. Nee. Een slechte film? Nee. Dit is anno 2020 de werkelijkheid. Ookal wil je verder als arbeidsbeperkte.. Het is je soms onmogelijk gemaakt. En het gekke is.. Als je wil werken dan is er geen geschikt werk. En als je niet kunt werken omdat je ziek bent, dan wordt je van alle kanten onder ENORME druk gezet zodat je er geestelijk en financieel aan onderdoor gaat. Er is nog veel meer voorgevallen in het geval van deze jongeman. Want hij trok aan de bel. Ging naar de vertrouwenspersoon van deze SW. Deze was in dienst van de SW. Niet onafhankelijk. En speelde alles wat hij er besprak door aan zijn leidinggevende. Dus het lijkt erop dat juridische stappen helaas onvermijdelijk zijn. De sociale werkvoorziening. Die hele Participatie wet heeft gefaald. Omdat alles met harde hand aangepakt wordt. En soms is dat nodig. Maar als je standaard niet gelooft wordt.. En er een angstcultuur heerst. Waar moet je dan nog heen? Wanpraktijken. Triest.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:15

Mooi, helaas. Het apparaat wat er voor de burger zou moeten zijn is een smerig gulzig wezen. Degene die het apparaat moet verdedigen wordt standaard door het apparaat verdacht en als vijand beschouwd. Het neo liberalisme, het rechtse afbraakmarktbeleid dat mensen als product wegzet is een smerige misdaad.

Joop Schouten
Joop Schouten22 feb. 2020 - 9:39

... En Rutte maar lachen.

Chris Beuzel
Chris Beuzel22 feb. 2020 - 8:53

Wat Tony 14024 zegt,,, we moeten af van het idee dat het goed voor mensen is om te werken,,, dat is namelijk helemaal niet zo, veel banen zijn geestdodend, afstompend, mensonterend, ongezond, slopend of psychisch te zwaar belastend,,, de mensen met echt leuke banen... Die ken ik Amper, mijn begeleider van de GGZ zegt dat ie een leuke baan heeft... Als die onzin, mensen hebben een basis baan nodig... nou ik heb helemaal niks nodig,, ik kweek me eigen wiet bladeren en groeischeuten binnen het gedoogbeleid, ik krijg 40 euro per weer leefgeld en daar doe ik het mee, meer heb ik niet nodig! Mijn pa was altijd van huis en dronk veel door een baan waar hij nooit over moet spreken ( Rabobank tuinbouw) pas nu 20 jaar na zijn pensioen begint ie dingen te vertellen... ik had liever een vader gehad.. die in de WW zat!!!!!

2 Reacties
Max6
Max622 feb. 2020 - 14:44

Ik heb leuk werk... en ik ken veel mensen die erg blij zijn met hun werk. Maar als jij tevreden bent met je leefgeld van 40 euro per week en een jointje op z'n tijd is dat ook helemaal prima natuurlijk ;-) Maar als ik je verhaal zo lees vraag ik me eigenlijk af hoe tevreden/gelukkig je nou echt bent? Misschien zou je je wel een stuk beter voelen als je wel een baan had waar je je 'ei' in kwijt kon... en er zijn echt genoeg banen te vinden waarmee je wel elke avond thuis bent en je verdriet/stress niet hoeft weg te drinken.

Purper Floyd
Purper Floyd23 feb. 2020 - 11:02

Toch zijn er mensen nodig die gewoon werken om jouw ‘op de bank’ bestaan te financieren en faciliteren, ook al is het maar 40€ per week.

Bert de Vries
Bert de Vries22 feb. 2020 - 6:48

Zet de dingen die zijn mislukt onder Rutte op een rij, en je schrikt je een ongeluk. Zet de bewindslieden die naar huis zijn gestuurd onder Rutte op een rij, en je schrikt je weer een ongeluk. Zet tenslotte de grote successen van Rutte op een rij en je nabestaanden kunnen je uitvaart verzorgen.

2 Reacties
de Boer2
de Boer222 feb. 2020 - 12:01

Het voordeel van niet in een de kabinetten Rutte I t/m III gaat zitten is wel dat je niet eens weggestuurd kunt worden. Maar het is natuurlijk verstandig om geen uitvaartverzekering af te sluiten.Dat hoef je ook niet de broodjes en de drank te betalen die volkomen onbekenden komen consumeren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 feb. 2020 - 9:12

Bert de Vries Als ze tenminste een verzekering hebben! Een uitvaart is niet goedkoop in een neo-liberale maatschappij.

DaanOuwens
DaanOuwens21 feb. 2020 - 20:23

Uit deze tekst valt eigenlijk maar 1 belangrijke conclusie te trekken. De FNV is mislukt. De participatiewet faalt, maar van de FNV is nog minder te verwachten. Deze tekst van Kitty Jong mist een goede probleem analyse en van oplossingen is al helemaal geen spoortje te vinden. Ook niet in de documenten waarnaar Jong linkt op de FNV website. Bij de FNV zitten hele beleidsafdelingen te slapen. Het enige dat Jong correct noemt zijn de voorbeelden van de falende uitvoering van de participatiewet. Het voorbeeld van de moeder met jonge kinderen die verplicht moet gaan schoonmaken ken ik ook en vele anderen eveneens. En het is er niet 1 het zijn er velen. Allemaal te herleiden tot volstrekt idiote en onbekwame klantmanagers maar het zegt niets over de participatiewet zelf. De wet zelf faalt door deze alleenstaande moeders met jonge kinderen niet gewoon vrij te stellen totdat het jongste kind minimaal 6 of 7 is. Dat is het probleem, niet de uitvoering. Het voorbeeld van hooggekwalificeerde artsen is ook al heel vaak geconstateerd maar dat probleem wordt niet veroorzaakt door de participatiewet maar door de falende UAF. https://www.uaf.nl/ Deze club moet zorgen dat hoogopgeleide vluchtelingen zo snel mogelijk hun Nederlandse beroepskwalificatie krijgen en aan het werk gezet worden, maar faalt hopeloos bij de uitvoering van zijn opdracht. Zo bestuurt nu een vluchteling met een universitaire technische opleiding de Rotterdamse metro. Er zijn bedrijven die zitten te springen om die mensen. Mevrouw Jong heeft geen verstand van het onderwerp. De FNV als organisatie niet. De conclusie is juist, de participatiewet faalt en moet hoognodig gerenoveerd worden, maar de FNV komt niet met een zinnige analyse. Dit is een analyse gemaakt op het niveau van een VMBO-leerling. Daar gaan we de wereld niet mee verbeteren. Wat moet wel gebeuren. Er moet een basisinkomen komen voorde groep die nu al vrijwel kansloos is voor werk. De sollicitatieplicht voor mensen van 55 plus moet vervallen deze groep krijgt een basisinkomen. Voor sommige groepen moet er een tijdelijk basisinkomen komen. De tegenprestatie moet vrijwillig worden. Bij het onderzoek naar de ervaringen van 20.000 Rotterdamse werklozen met de tegenprestatie bleek dat meer dan 90 % dik tevreden was met hun verplichte tegenprestatie. Dat zegt iets meer dan de 1000 vragenlijstjes die de FNV heeft uitgezet en voor het grootste deel niet heeft terug gekregen. En als die tegenprestatie ook nog eens wordt gekoppeld aan de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 1500 euro per jaar doen werkloze mensen met veel plezier 20 uur per week iets terug voor de samenleving. Verder moeten werklozen in staat gesteld worden zich bij te scholen voor de arbeidsmarkt. De participatiewet biedt de mogelijkheid een Vca-certificaat te halen of een vorkheftruck certificaat. Meer creativiteit hebben gemeenten niet. Andere opleiding worden uitgesloten door de regelgeving.Stop met die flauwekul opleidingen een laat de mensen die dat willen en kunnen een serieus vakdiploma behalen. Waarom worden bijvoorbeeld in Rotterdam niet in 1 jaar 50 werklozen opgeleid tot basis restaurant kok? De banen liggen voor het opscheppen, de horeca schreeuwt om deze mensen. In Amsterdam misschien wel 100. Rek de marges in de participatiewet voor vakopleidingen op. En stop tegelijk met het overgrote deel van de middelen stoppen in de Wajong en WSW-doelgroep. Deze mensen krijgen nooit een baan met een inkomen boven bijstandsniveau. Geef ze een zinvolle dagbesteding, desnoods met een eigen variant op de tegenprestatie, maar stop met het uitgeven van miljoenen aan deze groep op een manier waarop deze mensen het alleen slechter krijgen. De groep arbeidsgehandicapten die echt inzetbaar is op de reguliere arbeidsmarkt is nihil. Nu gaat het grootste deel van de middelen voor re-integratie naar een groep waarmee vrijwel geen enkel resultaat wordt geboekt. Het probleem is dat de FNV niet veel intelligents te bieden heeft, de werkgevers weinig innovatiefs te melden hebben en het ministerie van SZW niet echt vernieuwend en probleem oplossend is. Allerlei idiote achterhaalde uitgangspunten voorkomen dat het beter wordt. Deze partijen willen niet erkennen dat volledige werkgelegenheid niet bestaat. Ook in een krappe arbeidsmarkt blijven 200.000 tot 300.000 mensen werkloos. Ook is een feit dat werken helemaal niet loont voor grote groepen. En ook is een feit dat mensen met een arbeidshandicap nauwelijks kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Er is dus maar 1 conclusie mogelijk, werken mag maar moet niet. Als nou op basis van die uitgangspunten de Participatiewet wordt aangepakt komt het misschien wel goed. Als dan de hele flex ook nog eens aangepakt wordt gaan de werkenden in Nederland er eindelijk op vooruit. De enige die merkwaardig genoeg soms iets intelligents beweert is Koolmees merkwaardig genoeg. Toch zelden dat een minister meer van een onderwerp weet dan de deskundigen die hem adviseren. Lijkt mij overigens geen goede zaak. Maar duidelijk is dat dankzij de bijdrage van de FNV zal het probleem zeker niet opgelost zal worden.

6 Reacties
vdbemt
vdbemt22 feb. 2020 - 10:48

" De conclusie is juist, de participatiewet faalt en moet hoognodig gerenoveerd worden," Die mening deel je dus wel. Ik weet niet of je nu de FNV 'mislukt' moet noemen. Het is onmiskenbaar dat in de voortschrijdende liberalisering, verrechtsing, de bonden het moeilijk hebben. Zo ook de FNV. "Wat moet wel gebeuren. Er moet een basisinkomen komen voor de groep die nu al vrijwel kansloos is voor werk" Laat ik nou, van die mislukte FNV, zeer recent, de volgende oproep tegenkomen: "Wij als FNV willen de komende periode's de mogelijkheden van het basisinkomen onderzoeken om hier vervolgens een Beleidsstandpunt op te formuleren. Hiervoor gaan we met zowel onze leden als wetenschappers in gesprek. Doel is een uitgebreid / uitgewerkt beleidsvoorstel te bespreken tijdens ons congres in 2021 ." Jij hebt al vastomlijnde ideeën over dat basisinkomen. Wat zou je ervan denken om die als input aan de FNV aan te bieden? Dat gesprek met ze aan te gaan?

de Boer2
de Boer222 feb. 2020 - 12:23

Het wordt hier op prijs gesteld dat je de FNV tegenspreekt. En dat je Koolmees prijst.is een aanmoediging waard.. Maar je oplossing, het basisinkomen, is een mantra, een dooddoener, een zoethoudertje.. Net als dat je gaat memoreren aan de platitude, dat werken niet zou lonen. Dat je beter bij tante Truus op de bank kunt zitten wachten tot solidariteit je ten deel valt.. Dat moet je niet doen, ook al heb je zelfs een arbeidsbeperking op fysiek gebied. Want solidariteit is niet onbeperkt. En hoe meer je solidariteit afdwingt hoe minder de neiging wordt er aan toe te geven. Het is beter om om de wettelijk verplichte solidariteit in ogenschouw te nemen. Die is keurig uitgebouwd in de loop daar jaren. Zelfs zo keurig dat de PvdA zich overbodig heeft gemaakt. Die sociale wetgeving wordt steeds fijnmaziger en dat kan het kabinet Rutte dus rustig bijschrijven op zijn palmares. Je beschouwt je als slachtoffer, en daarmee doe je jezelf echt te kort. Echte slachtoffers raken namelijk daardoor uit beeld. En dat is pas echt tragisch. .

DaanOuwens
DaanOuwens22 feb. 2020 - 13:45

@ vdbemt Jij schrijft: Wat zou je ervan denken om die als input aan de FNV aan te bieden? Dat gesprek met ze aan te gaan? Denk je nou echt na het lezen van mijn tekstje dat die gesprekken niet zijn gevoerd?

DaanOuwens
DaanOuwens22 feb. 2020 - 19:51

@ de Boer Jij schrijft: En hoe meer je solidariteit afdwingt hoe minder de neiging wordt er aan toe te geven. Er is niets in mijn tekst dat gebaseerd is op solidariteit.

Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:25

Daan Ouwens Mooie analyse. Ik denk dat je zeker punten hebt. Alleen al omdat bij mij gevoelsmatig de FNV een slap aftreksel is van het blok dat het was. "https://www.doorbraak.eu/bijstandsbond-veegt-de-vloer-aan-met-de-participatiewet/" Veel essentiële aspecten in deze link staan niet in deze column. Het is zo slap.

DaanOuwens
DaanOuwens23 feb. 2020 - 21:13

@ Paul250371 Grappig, ik ben het grotendeels oneens met de bijstandbond maar ze snappen goed wat er allemaal aan mankeert. Dit vond ik een mooie constatering: Mensen krijgen geen brief met een berekening die ze kunnen controleren en ze moeten uit de uitkeringsspecificatie afleiden dat er inkomsten verrekend zijn. Het merkwaardige is dat bijna niemand bij de diensten W&I die berekening nog kan maken. Er worden door de uitkeringsconsulenten rekentools gebruikt om de maandelijkse specificatie op te maken. Maar zij kunnen niet vaststellen of de uitkomst wel correct is. Bovendien zijn de effecten van het geld verdienen op de toeslagen bij W&I niet bekend dus weet ook de uitkeringsgerechtigde niet waar hij of zij aan toe is. Het meest logische advies aan mensen is de bijstand is: Ga niet parttime werken want je krijgt grote problemen met je inkomen. Ik hoor over middelgrote gemeenten waar W&I 500 medewerkers heeft dat er gelukkig 1 medewerker is van de 500, die de berekening kan maken en controleren. Mijn opvatting is dat mensen in de bijstand al sowieso slecht bejegend worden maar de kwaliteit van de dienstverlening is in het grootste deel van Nederland waardeloos. Weet je dat het verstrekken van een bijstand uitkering van ruim 12.000 euro per jaar al snel 2000 tot 2500 euro aan uitvoeringskosten als gevolg heeft? Van zo'n budget mag je toch wel iets meer verwachten.

Zeurmachine
Zeurmachine21 feb. 2020 - 19:54

Het is gewoon treiteren. Even zijn de verschoppelingen in de maatschappij veilig geweest, maar sinds Lubbers gaat de samenleving er weer vol op los. Laag IQ, chronisch patiënt, enz: je mag er niet bijhoren, maar hee, dat komt toch vooral door jou rotkarakter. Nou en dat je geen fatsoenlijk inkomen hebt: we hebben dossiers vol over jou dat je niet leuk bent. Ik hoor dat verhaal iedere keer weer.

badgast
badgast21 feb. 2020 - 17:58

Ik heb grote moeilijkheden met het "tegenprestatie-verhaal". Ten eerste omdat je middels belastingen en sociale premies hebt betaald voor anderen toen alles nog wel goed ging. En als je dan zelf onderuit gaat moet er ineens een "tegenprestatie" bij. En wat is zo'n tegenprestatie dan? Nuttig werk dat je afpakt van iemand die daar eerst minimum loon (of meer) voor kreeg? Zodat het alle nadelen van de Melkertbaan heeft (verdringing van "gewone werkenden")? Of is het 's morgens een kuil graven en die 's middags weer dichtgooien - pesterij die ertoe zorgt dat je geen mantelzorg kan doen, niet kan solliciteren en geen cursus kan volgen.

8 Reacties
joop12342
joop1234221 feb. 2020 - 20:17

Badgast een prima reactie..Ze hebben inderdaad al voor de anderen betaald en moeten nu een tegenprestatie leveren. Onzinnig dus.

Sonic2
Sonic221 feb. 2020 - 21:31

Wat een ijzersterk betoog. Helemaal me eens. In 8 zinnen uitgelegd waarom die tegenprestatie een pesterij is. En in deze maak ik wel een godwin. De manier waarop wij heden ten dage met werklozen omgaan heeft veel gelijk met de jaren 30. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/23418/het-ware-gezicht-van-de-nsb.html Stukje uitkeringen. Mensen die een uitkering hadden, waren onvolwaardig. Trouwens erg slecht artikel voor de rest. Enige goede stukje wat in dit artikel gaat over de uitkeringen. Ook de NSDAP had helemaal niets op met uitkeringen. En je hoefde daar ook geen passend werk aanbod te krijgen. Ik vind de behandeling die chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden krijgen getuigen van tirannie. Op naar een stelsel wat mensen in een uitkering weer behandeld als mensen. Niet als nummers of kostenpost. Maar zelfs rechts wordt nu wakker, want nu zijn ook huizen onbetaalbaar geworden. En wordt ook de middenklasse onzeker. Tegen mensen die al zwak staan aanschoppen was nog leuk. Tot het bij hun op de stoep terecht kwam. Niemand heeft belang hierbij. Het begint met het uitkleden van de rechten van mensen met een uitkering. Daarna komt de arbeidersklasse. Daarna de middenklasse. Tot alleen de zeer, zeer hoog betaalden nog redelijk kunnen overleven.

Lucas2000
Lucas200021 feb. 2020 - 22:38

Een basisinkomen zou een hoop oplossen en dat komt er ook wel (duurt nog een generatie ben ik bang), maar er zit zo'n banencarrousel aan al die toeslagen, uitkeringen e.d. Wat dan? Dan kunnen al die mensen geen water meer naar de zee dragen!

Marinus C.
Marinus C.22 feb. 2020 - 8:04

(uitkering + tegenprestatie) = baan = participatie gelukt. Al denk ik dat dat beter kan, zoals dat andere, vergeten liberale idee op het gebied van participatie, de veenkolonie voor landlopers. Stel je voor hoe gaaf dat is: een tegenprestatie zonder uitkering!

Marinus C.
Marinus C.22 feb. 2020 - 11:28

@mark Bij ieder systeem, heb je mensen die misbruik maken van dat systeem. Net doen alsof (bijna) iedereen misbruik maakt van het systeem, is onderdeel van de demonisatiecampagne tegen bijstandsgerechtigden door de VVD en Co. Als er al mensen onterecht in de bijstand zitten, dan zijn dat in de meeste gevallen bijvoorbeeld goedgekeurde arbeidsongeschikten. Dat is omdat de VVD en Co ook vindt dat andere "onrendabelen" gestraft moeten worden voor het feit at ze geld kosten.

badgast
badgast22 feb. 2020 - 14:38

@Mark: Laat die mensen zich dan melden. En aangeven waarop zij hun bezwaren baseren. Dan kan ik zien of ik reden heb om erop te reageren.Ten slotte zijn er ook mensen die geloven dat de wereld in 6 dagen is geschapen en dat deze zo plat is als een pannenkoek. Dat is geen reden om dat ongefundeerde idee als waarheid aan te nemen. Als er misbruik wordt geconstateerd kan je een straf opleggen. De autoriteiten belast met toezicht doen dat maar al te graag. En ze slaan eerder te snel en te hard toe, dan dat ze maatregelen terughoudend toepassen. Het recent aan het licht gekomen "gedoe" rond de kinderopvangtoeslag heeft dat weer aangetoond.

Ellen Schoof
Ellen Schoof22 feb. 2020 - 17:42

Kan zo op een tegeltje, al dan niet virtueel!

Richard6
Richard623 feb. 2020 - 11:29

Natuurlijk is er altijd een groep die de voorkeur geeft aan een uitkering boven werk. Toch is dat minder relevant als argument, zolang een grote groep die wel aan het werk wil en daarbij ondersteuning nodig heeft en daarom vraagt, niet wordt bediend. Dat heeft er mede mee te maken dat gemeenten daar o.a. financieel niet voor zijn toegerust en inderdaad ten hoogste een VCA of een structurele 'behoud van uitkering plaats' bieden zonder perspectief en zonder maatwerk. En als je met of zonder uitkering minder kost dan een traject richting werk, hoef je al helemaal niet te rekenen op enige ondersteuning. Ik werk al jaren o.a. samen met gemeenten en UWV voor een groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met als doel o.a. het vinden van (meer) duurzaam werk. Het komt niet zelden voor dat ik mensen beter kan adviseren zich maar te berusten in hun uitkeringssituatie. Je wilt namelijk helemaal niet belanden in slecht betaalde tijdelijke baantjes boven bijstandsniveau, want dan ga je er niet zelden netto gewoon op achteruit. Maar goed, ook dat is al lang bekend en blijkbaar politiek geen issue of te moeilijk. Het is dan veel makkelijker om te wijzen naar de groep die niet gemotiveerd is, en natuurlijk op de verplichte tegenprestatie. Tenslotte, links Nederland (waaronder Joop.nl) zou zich vooral hierover weer eens veel meer druk moeten maken i.p.v. Baudet, Zwarte Piet en verdere non- of minder belangrijke issues.

de Boer2
de Boer221 feb. 2020 - 17:57

De werkloosheid is historisch laag, niet veel meer dan de normale arbeidsreserve.Dus is wat de FNV stelt is een mening en geen feit. Er staan duizenden arbeidsplaatsen open en de vacatures zijn heel lastig te vervullen terwijl werkgevers zich in allerlei bochten wringen om hun onderneming in deze omstandigheden te laten functioneren. Wie een loodgieter nodig heeft komt echt op een wachtlijst. Het is waar dat de maatschappij zo ingewikkeld is geworden dat werk voor iedereen niet aangeboden wordt onder de minimale eisen. Een recht op werk is even illusoir als het recht op gezondheid, op roem of geluk. Werkgevers dwingen onder de kostprijs te werken is nu eenmaal onhaalbaar ook al schrijft de FNV rapporten vol dat onder druk alles vloeibaar wordt. Als er hier iemand wil komen werken, graag, en we vragen niet naar lidmaatschappen, alleen of je een bijdrage kunt geven aan de bedrijfsvoering zodat die door kan gaan.. Desnoods komt er iemand werken met een FNV insigne, dat maakt gezien de krapte niets uit. Natuurlijk moeten lichamelijk gehandicapten een aangepaste arbeidsplek kunnen krijgen, maar mensen die voortdurend geplaagd worden door een psychose of anderszins met een psychische stoornis behept zijn - hoe zeer spijtig dat ook is- niet geholpen worden. Ze zijn aangewezen op anderen. Overigens: hoe doet de FNV dat zelf?

3 Reacties
Lucas2000
Lucas200021 feb. 2020 - 22:40

Wat is uw definitie van werkloosheid? Daar worden zeer uiteenlopende methodes voor gebruikt naar gelang men wat het meeste uitkomt. Soms is 4 uur werken per week al geen werkloosheid meer, etc etc. net als het groeicijfer dus een nietszeggend feit.

LaBou
LaBou 22 feb. 2020 - 8:08

En wat de boer hier vertelt is ook maar een mening en geen feiten. Misschien moet de boer eens niet zo ouwehoeren.

Marinus C.
Marinus C.22 feb. 2020 - 8:29

Ja, de banen liggen voor het oprapen, vooral als je tenminste wilt werken op oproepbasis. Dus een nul-urencontract waarbij er wel verwacht wordt dat je de hele week vrij houdt, en waarbij je heel flexibel moet zijn, dus veel overwerk in je eigen tijd op je eigen kosten en zo. Wat minder flexibel is, is het minimumloon wat je krijgt voor de uren die je wél betaald krijgt. Want je kunt natuurlijk niet verwachten dat de baas zijn vadsige reet in iets anders dan een dikke BMW hijst, door een deel van zijn riante inkomsten te besteden aan een behoorlijk loon + arbeidsvoorwaarden voor zijn werknemers. Als er niemand bij jouw wil komen werken, dan moet je wellicht eens kijken of wat je aanbiedt geen pauperbaan van het soort is, waar niemand van kan leven.

Linkse Meid
Linkse Meid21 feb. 2020 - 17:20

De Participatiewet is ontstaan onder druk van neo-liberalisme. Er werd te veel accent gelegd op werken om te werken, hetgeen vaak leidde dat een ambtenaar een bedrijf oprichtte en zo aan gratis werknemers kwam. Hoezo dwangarbeid?

2 Reacties
Lucas2000
Lucas200021 feb. 2020 - 22:41

Een zinvol leven kan op zo veel meer manieren dan alleen werk. Maar het neo-liberalisme heeft veel goed kapot gemaakt. Zelfs vrijwilligerswerk wordt niet meer gewaardeerd.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof22 feb. 2020 - 8:39

“hetgeen vaak leidde dat een ambtenaar een bedrijf oprichtte en zo aan gratis werknemers kwam” heeft u een snippertje van bewijs voor die stelling is is het enkel uw onderbuik die u dit laat zeggen?

[verwijderd]
[verwijderd]21 feb. 2020 - 16:59

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:35

Inderdaad. Een experiment waaronder je bevolking geestelijk / lichamelijk lijdt kan niet als "jammer" worden afgedaan. De verantwoordelijke, bedenkers, moeten in ieder geval openbaar geconfronteerd worden met de afbraak die mensen hebben ervaren.

Sonic2
Sonic221 feb. 2020 - 16:58

De participatiewet is mislukt omdat het alles fout doet. Het is een combinatie van "sociaaldemocratische" naïviteit en neoliberale dwang. Als je iemand in de WIA/WAO of Wajong herkeurt dan kan je verwachten dat het arbeidsvermogen door alleen al de stress naar beneden gaat. En daar gaat alles fout. Het minimumloon is het minimumloon niet meer. De bijstand en het UWV zijn straf expedities geworden. Die mensen in een uitkering nog meer de ellende in praten. De 125000 banen die er bij zouden komen in de participatiewet zijn een onvoorstelbare flop geworden. Ze kwamen er niet en ook mensen in de Wajong werden met 5% gekort. Sommige mensen komen beter in een sociale werkvoorziening tot hun recht en moet je niet in een baan dwingen. Sommige mensen moet je niet in een basisbaan van 20 uur dwingen. Sommige mensen kunnen misschien 30,15, of 5 uur per week werken. Sommige misschien per maand. Bijstand is een vangnet. Geen onder het minimumloon achtige slavernij. Als je werkt moet je een loon krijgen waar je van kan rondkomen. Een MINIMUMLOON. Mensen die langdurig in een uitkering zitten doe je er geen plezier mee om in flut baantjes te duwen. Sommige mensen zijn wel geschikt voor een goede baan. En sommige mensen zijn er wat minder in. Dan kan je straffen wat je wilt. Hun broze zelfvertrouwen nog meer in de put praten. Nog meer GGZ bezuinigingen door draaien. Net zo lang het eindigt tot weer een "verward persoon". Stop met de boel elke keer te willen hervormen. Stop met die totale onzin basis baan projecten. Stop met die tirannie in de participatiewet. Stop met mensen te vernederen. En ook hun laatste stukje waardigheid te ontnemen. Stimuleer ze eens. En help ze vooral eens. Laat mensen makkelijker bijverdienen. Geef ze meer welvaart garantie. Laat ze experimenteren met werk. Misschien 1, 10 of 30 uur per week. Laat ze weer wat doen waar ze vrolijk van worden. Maak het makkelijk voor ze om een eigen bedrijf op te richten. En stop met postcode ongelijkheid trouwens. Decentralisaties werken ook niet. We hebben voor de rest minimaal boven de miljoen a 1,5 miljoen inactieven of werklozen. De statistieken vertellen niet het hele verhaal. En laten we weer normaal doen. Laat de bijstand een opstap zijn naar iets moois. Geen tirannie. Geen dwang. Werken doe je voor een fatsoenlijk loon. Geen rare hervormingen meer. Participatiewet de prullenbak in.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt21 feb. 2020 - 17:33

Volledig met je eens. Je bent nog te aardig. Want hier "Stop met de boel elke keer te willen hervormen" mag je voor "hervormen" gewoon "bezuinigen" zeggen. Meer is het niet. Over de rug van toch al kwetsbaren.

NL2019
NL201922 feb. 2020 - 5:10

@Sonic. Wat je zegt: een vangnet. Geen hangmat. Je moet er zo kort mogelijk in blijven en zoveel mogelijk prikkels krijgen er weer zo snel mogelijk uit te komen.

vdbemt
vdbemt22 feb. 2020 - 11:06

@NL2019. Inderdaad. Prikkels die positief werken. En niet mensen verder de shit in douwen.

Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:45

Helemaal eens. Wat ook een probleem is dat de gemeente een Gestapoafdeling heeft opgetuigd om de participeerder productief rechteloos te laten dwangarbeidden. Ik ken een verhaal van een jonge die 20 uur in de week bij de Aldi DC werkte voor E 2,5 op zijn bijstand. De Aldi betaalde de gemeente E 12,5. Als je schappelijk gaat worden tegen de allerarmsten dan valt er een hele parasiterende op de armen branche weg. Die gestapo-branche kost meer dan de uitkeringen gewoon verstrekken. Ik heb geen bron maar ik neem weddenschappen aan. Het systeem kost meer dan dat het oplevert.

Marinus C.
Marinus C.21 feb. 2020 - 16:53

"Participatie" is een sprookje wat liberalen zichzelf vertellen terwijl ze de sociale zekerheid slopen, en tegelijkertijd de maatschappij ongeschikter maken om in te participeren. Economisch darwinisme zou de lading beter dekken, denk ik.

nikita72
nikita7221 feb. 2020 - 16:49

Ik heb een Wajong-uitkering. Mijn indruk is dat werkgevers wel proberen het kwotum aan participatie-banen te creëren, maar daarvoor de minst gehandicapte persoon in dienst willen nemen. Vorig jaar werkte ik een tijd in een distributiecentrum, na een gewone sollicitatie. Na een tijdje goed functioneren vroeg het uitzendburo of ik een formulier wilde ondertekenen zodat ik meetelde voor het kwotum. (ik sta in het doelgroepenregister en dat is voor werkgevers te raadplegen). Ik heb dat niet ondertekend, en kon gewoon blijven werken.

Pater
Pater21 feb. 2020 - 16:44

Helemaal mee eens. Tegelijk moeten we daarnaast natuurlijk wel degelijk werken aan een structuurhervorming. Wel goed voorbereiden natuurlijk. De angst daarvoor bij veel mensen, ook bij links, wordt wellicht gevoed door angst voor chaos, maar dat valt te managen. De huidige structuren moeten weg omdat ze leiden tot teveel marktmacht. Natuurlijk is concurrentie soms te verkiezen boven sturing: stel je voor dat we alle fysiotherapeuten en psychologen in een 'plan' dwingen. De marktmacht mag echter niet sturend worden in een zorgsector. De markt mag dus niet meer bepalend zijn in de gezondheidszorg, Het is een schande dat een inrichting omvalt terwijl ingewijden, ook de inspectie, al tijden op de hoogte waren van financiële problemen maar niet hard konden ingrijpen: geen wettelijke basis voor. Herstructureren ! De decentralisatie van grote delen van de zorg heeft via uitbestedingen en concurrentie onder de prijs tot nog meer marktmacht geleid, naast de enorme bezuinigingen is dat een reden van de mislukking: herstructureren ! Participatiewet mislukt: de directe maatregelen van de FNV zijn goed en nuttig, maar ook: vervangen door nieuwe wetgeving !

Rearden7
Rearden721 feb. 2020 - 16:44

Mw. Jong somt hele reeksen van quasi oplossingen op, maar gaat aan de meest effectieve oplossingen voorbij, namelijk het verhogen van de hoogste schijven inkomstenbelasting, vermogens(rendements)belasting, en erfbelasting. Dit soort beleid had net als post-WO I/II geïmplementeerd moeten worden voor de wederopbouw van Europa na de kredietcrisis van 2008-2018, maar het omgekeerde is gebeurd, en nu zit heel Europa met negatieve rentes omdat schulden die tijdens de kredietcrisis zijn gemaakt niet af te lossen zijn bij "normale" rentepercentages en inflatie van ~2%. Rutger Bregman stelde dit ook als spreekwoordelijke "elephant-in-the-room" op het WEF in Davos, waar uiteindelijk niemand over durft te spreken (behalve Klaver vs Baarsma bij DWDD): "taxes, taxes, taxes, and all the rest is bullshit in my opinion” (1). In Nederland gaat deze vlieger al helemaal op, aangezien welstand in Nederland net zo scheef verdeeld is als in de V.S. (2). Inkomens zijn relatief gelijk maar zo laag dat een groot deel van Nederlandse burgers in financiële stress leeft. Het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel is daarbij niet progressief (d.i. de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten), maar regressief (3). Maar laten we vooral doordebatteren over misluke wetten. 1. https://www.theguardian.com/business/2019/feb/01/rutger-bregman-world-economic-forum-davos-speech-tax-billionaires-capitalism 2. https://www.researchgate.net/publication/325131497_De_Nederlandse_vermogensverdeling_in_internationaal_perspectief_een_vergelijking_met_26_andere_OECD-landen_with_an_excerpt_in_EnglishThe_distribution_of_wealth_in_27_OECD_countries_around_2014 3. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-grootste-misverstand-van-nederland-gaat-over-ons-belastingstelsel~b80fd28c/

1 Reactie
Pater
Pater22 feb. 2020 - 2:00

Dank voor het stukje van Alman Metten, dat had ik gemist.

gimli55
gimli5521 feb. 2020 - 16:34

De participatie wet is mislukt, de marktwerking is mislukt, de nationale politie is mislukt, de zorgwet is mislukt, de decentralisatie naar de gemeenten is mislukt, de reorganisatie van de belastingdienst is mislukt, de verhuizing van de mariniers naar Zeeland is mislukt, de wonigbouw is mislukt, de schade afhandeling van de aardbevingen in Groningen is ook mislukt. Het aantal daklozen is in een paar jaar verdubbeld, er leven 400.000 kinderen onder het bestaansminimum, de TK controleert niet meer, zo lang er een meerderheid de zo langzamerhand ontelbare moties van afkeuring en wantrouwen niet steunt. Alles wordt met 1 stem van een huisjesmelker erdoor heen gedrukt en dan heb ik het nog niet over de milieu en klimatolgische crisis. Het systeem staat op omvallen en de groei wordt overeind gehouden door €80 miljard bij te drukken en kado te doen aan de banken met een 0% rente door de EU. Rutte heeft de staatsschuld met €60 miljard in de laatste 4 jaar verlaagd, ten koste van de zwakkeren en modaal. Die zwakkeren en modaal gaan nu ook de transitie van de Ecars betalen doordat de gas en electra rekening fors gaat stijgen. Blijf maar op deze neoliberale partijen stemmen, dan blijft alles hetzelfde en zal het besteedbaar inkomen van ruim modaal aan de beurt zijn.

2 Reacties
Karingin
Karingin21 feb. 2020 - 21:37

Ja we kunnen gerust stellen dat rechts beleid op opzichtig heeft Gefaald.

Paul250371
Paul25037123 feb. 2020 - 10:49

Inderdaad, deze misdadigers hebben doelbewust deze tragedie gecreëerd. En je lijst is niet volledig.

Petra Privacy
Petra Privacy21 feb. 2020 - 16:00

Dank je wel voor je bijdrage. Al bijna 25 jaar ben ik kaderlid van de beweging voor Sociaal en Positief beleid. Met duizenden mensen die iedere dag beschikbaar zijn om de strijd voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit mogelijk te maken. En al bijna 30 jaar ben ik werkzaam in het sociale domein. Daar heb ik vaak te maken met mensen die het moeilijk hebben. Toch klagen die mensen wel, maar zich organiseren en actief worden om je eigen rechten en die van anderen weer te gaan verbeteren, daar merk ik meestal niet veel van. Want je eigen problemen zijn meestal ook die van anderen. Met circa 50.000 daklozen is dat wel duidelijk, maar samen de strijd aangaan en dit afbraakbleid nooit meer accepteren, dat gebeurt nog niet. Volgend jaar mogen mensen weer een keuze maken voor betere bestuurders en daardoor betere wetgeving. Door nu eindelijk eens al die graaiers weg te stemmen! Te beginnen met degene die nog niets hebben gedaan tegen de armoede, de voedselbanken, de mislukte participatiewet, het werken onder het minimumloon, de zo kale Wajong, het sluiten van de sociale werkvoorziening, de lange wachtlijsten voor onze jeugdzorg, de kinderarmoede en de veel te grote groep daklozen in ons land. Kennelijk is het beleid nog lang niet slecht genoeg. Want de meeste mensen zeuren wel, maar pakken niet die zo belangrijke kans om volgend jaar wel te stemmen voor meer solidariteit in ons land. Iedere dag zijn duizenden mensen beschikbaar die altijd mensen steunen die zich niet meer willen laten uitbuiten door nog geen 150 mensen. Die beweging voor Sociaal en Positief beleid kan vele malen groter worden als mensen wel gaan stemmen. Want niet gaan stemmen is ook een keuze. Maar dan gaat het nog veel slechter worden dan het nu al is. Dus pak je kans, ga stemmen zodat we de slechte bestuurders gaan vervangen door actieve politici, die wel weten hoe armoede ontstaat en die altijd al tegen de afbraak van onze sociale zekerheid zijn geweest.

Bert de Vries
Bert de Vries21 feb. 2020 - 15:37

Op een partijcongres ten tijde van Rutte2 stond toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom met tranen in de ogen en bijna verstikte stem te vertellen over het heil van de participatiewet. Nu zou iedereen een volwaardige plaats in het arbeidspoces krijgen. Tegenstanders van de wet, die waarschuwden voor rampzalige gevolgen voor de kwetsbaarsten van onze samenleving, werd kortzichtigheid verweten. En erger. Tezelfder tijd werkte Lodewijk Asscher, eveneens PvdA, aan een ook al geweldige wet die alle flexwerkers meer zekerheid zou geven. Ook daarvan werd gezegd, dat de tegenstanders er niets van begrepen. En Martin van Rijn, alweer PvdA, werkte aan de WMO die de zorg dichter bij de burger zou brengen. Ook hier werden opponenten weggehoond. Alle drie de prominenten voerden een radicaal bezuinigingsbeleid uit onder het mom van een fundamentele kwaliteitsverbetering. Samsom speelt nu een prominente rol in het Europees klimaatbeleid. Van Rijn verdient inmiddels kapitalen in de geprivatiseerde zorgsector. En Lodewijk Asscher leidt de PvdA naar nieuwe vergezichten. Alle drie hebben een uiterst rechts verleden, en hebben vanuit uiterst rechtse optiek de bescherming van de kwetsbaren ernstig beschadigd.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 feb. 2020 - 9:16

Bert de Vries Beter laat dan nooit, chapeau! Beter kan ik het niet zeggen. Maar helaas, kijk ook eens naar de vakbondshelden die ik in twee gedaantes heb leren kennen.

Kuifje3
Kuifje321 feb. 2020 - 15:01

Het lijkt alsof we geregeerd worden door een stelletje totale onbenullen. Werkelijk niets wat ze aanpakken loopt goed. We hebben kosten nog moeite gespaard om het volgende kansloze ideetje op te tuigen. Werkelijk vele miljoenen door de plee. De vraag wat hoe we de zwaksten in de samenleving kunnen laten participeren en eigenlijk is het zo simpel: We hebben gruwelijk veel baantjes in het verleden wegbezuinigd uit kortzichtigheid. De straatveger, de conciërge op school, medewerkers plantsoenendienst, enzovoorts. Begin eerst eens met dit soort baantjes met een redelijke beloning terug te brengen en biedt deze aan mensen met een kleine lichamelijke of geestelijke beperking. Het maakt ons land in veel opzichten weer beter.

6 Reacties
TRAXX2
TRAXX221 feb. 2020 - 16:09

Waarmee je zo maar even zegt dat een conciërge een (kleine) geestelijke beperking heeft???? Ik herinner me de conciërge op mijn school vroeger.... dat was gewoon wat we nu "Manager Facilitaire Dienst" noemen.... spin in het web, manusje van alles. Kon alles fixen, hield de hele boel spic en span, had ook een sociale en psychologische functie, stuurde de corveeploegen aan, etc. Kon geen beperking aan die man ontdekken.

Pater
Pater21 feb. 2020 - 16:32

Dat is inderdaad één aspect van de FNV-plannen.

Zapata
Zapata21 feb. 2020 - 16:57

Cynisme modus aan. Dat is heel ouderwets. Daar is de staat niet voor bedoeld volgens de Ordo-liberale principes. Mensen moeten zelfredzaam zijn zodat ze in ieder geval niet op het budget van de staat drukken. Kortom ze moeten geld opbrengen of in ieder geval tijdens hun leven kosten neutraal zijn. De staat dient volgens de Ordo-liberalen alleen maar als instrument om zo gunstig mogelijke omstandigheden voor de markt te creëren en zo gunstig mogelijk omgevingsfactoren. Het lot van het individu wat daar niet aan kan meedoen is collateral damage en dus bijzaak. Het gaat er om dat de economie goed draait, niet of het goed gaat met mensen. Even kijken of ik nog zo een onderzoekje kan vinden wat beweerd dat 90% van alle mensen in Nederland heel gelukkig is. Cynisme modus uit.

Max6
Max622 feb. 2020 - 14:38

@Kapje Ik snap je niet. De scholen van mijn kinderen (basisschool en verschillende VO scholen) hebben allemaal een conciërge... de straat wordt hier gewoon geveegd en de plantsoenen worden gedaan door mensen van de WSD (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Zijn er echt zoveel van jouw baantjes verdwenen?

Kuifje3
Kuifje324 feb. 2020 - 13:27

@TRAXX: Natuurlijk bedoel ik dat niet. Het gaat mij om banen die in het verleden grotendeels zijn wegbezuinigd en die we eenvoudig terug kunnen brengen. @MAX: Misschien is dat afhankelijk van de school of gemeente, maar als voorbeeld waren er ooit straatvegers actief die met een karretje troep van de straat opveegden. Ik zie ze niet meer. Glas en andere troep blijft gewoon op straat liggen. Vergelijk mijn oproep maar met de terugkeer van de Melkertbanen. Het was een gruwelijke en nare man, maar dit was toch echt geen slecht idee in die tijd.

Kuifje3
Kuifje324 feb. 2020 - 13:30

@Peter: Daarom ben ik dan ook al 25 jaar vol overtuiging lid van een vakbond.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland21 feb. 2020 - 14:53

Het zou het beste zijn om arbeid in zijn geheel eens kritisch onder de loep te nemen. Er wordt veel onzin geproduceerd en de aarde is beter af met minder werk. Alleen de noodzakelijke arbeid en geen fabrieken die plastic troep maken en reclamebureaus die dat dan weer aan de man moeten brengen. Ik noem maar een voorbeeld. Werk zien als iets positiefs zouden we van af moeten. We zouden ter compensatie voor de natuurlijke dingen-doen-drang van de mens eens cultuur kunnen herwaarderen . Maak Nederland weer mooi .

5 Reacties
KM2
KM221 feb. 2020 - 15:39

Werk is voor mij persoonlijk positief. Ik zou niet zonder kunnen en al helemaal niet zonder willen. Elke dag sta ik rond 6 uur op, meestal nog voor de wekker afgaat, vrolijk van bed en weer naar mijn gepassioneerde collega's en dingen doen voor een zeer amicale en goede werkgever. Elkaar vooruit pushen en elke dag beter worden, soms wel lange dagen draaien maar dat is het voor mij waard. Dingen maken/bouwen/repareren waarvan ik denk/vind dat het nuttig is en dingen leren waar ik in mijn priveleven voordeel uit haal, zowel met het werk in de sector waar ik nu in werk, maar ook het werk wat ik hiervoor gedaan heb in een compleet andere sector.

ton14024
ton1402421 feb. 2020 - 16:21

´´Werk zien als iets positiefs zouden we van af moeten.´´ Of ga anders denken. Werk moet herkenbaar zijn als bijdrage aan de samenleving.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland21 feb. 2020 - 18:10

KM ow ik erkend zeker de lol van werk. Maar ik denk dat we van het idee afmoeten dat werk het allernuttigst en allerbelangrijkst is. We werken de aarde kapot en ik zou het wel prettig vinden dat mijn dochter straks ook nog een beetje een leven heeft op deze planeet. Daarbij zijn er voldoende mensen die absurd veel uren draaien en daar onder lijden. We zouden kunnen beginnen om daar eens paal en perk aan te stellen. Het is een win-win situatie want een beter milieu en een kwalitatiever leven.

Rearden7
Rearden721 feb. 2020 - 19:18

@KM 21 februari 2020 Fijn dat u hard wil werken, en zelfs uw werk voldoenend vindt. Maar besef u wel dat u als werkende voor de Nederlandse fiscus slechts een BSN nummer bent, met bijbehorende (belasting)inkomsten, of juist kosten in geval van ziekte of anders. Dus als u uw salaris onderhandelt kunt u beter voor de hoogste optie gaan. Zo steunt u uzelf en de Nederlandse maatschappij/overheid maximaal. Helaas is de Nederlandese burger niet goed uitgerust om het meest haalbare salaris te onderhandelen (t.g.v. verhuld calvinisme?), en laat zich piepelen om in te stemmen met een (veel) laag (CAO) salaris. Uber heeft zich net gevestigd aan de Amsterdamse Zuid-as. U kunt ervan uitgaan dat hier een voor Uber lucratieve belastingruling achter zit, via de commanditaire vennootschap (1). Of deze constructie ten goede komt aan Nederlandse belastinginkomsten is maar zeer de vraag; aan de ene kant worden taxibedrijven uitgeknepen (geen BTW inkomsten op zeer welvarende (buitenlandse) taxigebruikers die op Schiphol landen), aan de andere kant leveren belastingrulings weinig tot niets op voor de Nederlandse schatkist. 1. https://fortune.com/2015/10/22/uber-tax-shell/

KM2
KM222 feb. 2020 - 5:37

@Griezel, Voor mij is werk belangrijk, juist vanwege de toekomst van mijn kinderen. @Rearden, Zeg maar je of jij hoor, het hoeft van mij niet zo hoogdravend. Dat ik voor de fiscus een nummer ben maakt mij niet uit, voor jouw ben ik maar 2 letters. Wat anderen doen laat mij over het algemeen koud.