Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De conservatieve wending van de PvdA

  •  
24-05-2013
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
77 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Niet enkel de inhoud van de huidige PvdA-politiek, tevens de vorm daarvan staat haaks op de sociaaldemocratische visie
De controverse over de strafbaarstelling van illegaliteit heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk symbolisch vraagstuk. Niet in de zin dat de strafbaarstelling zelf slechts een symbolische geste is die in het concreet weinig gevolgen heeft. De impact van deze regelgeving kan juist verstrekkend zijn voor het leven van ongedocumenteerde migranten, zoals Amnesty International inmiddels heeft laten weten. Nee, het symbolische vraagstuk betreft eerder de vraag of de strafbaarstelling in strijd is met de sociaaldemocratische waarden van de PvdA, zoals de achterban beweert. En dat roept dan weer de vraag op wat deze waarden eigenlijk inhouden.
Het wetenschappelijk bureau van de PvdA heeft hier recent een antwoord op willen geven, door de publicatie van het Van Waarde-manifest. Een tekst die een koerswijziging naar links en tevens meer nadruk op de gemeenschap voorstaat. De partijleiding daarentegen, is juist een scherpe draai naar rechts aan het maken, geïnspireerd op het Engelse Blue Labour dat voortbouwt op de Derde Weg en een hardere lijn op immigratie en misdaadbestrijding voorstaat. De partijtop heeft als gevolg daarvan grotendeels gebroken met de sociaaldemocratische principes waar zij voor zegt te staan, onderwijl de Internationale zingend. Deze verrechtsing van de partijtop wordt echter grotendeels verhuld achter de retoriek van het compromis.
Een dubbele ideologische boekhouding? In een beroemde oratie in 1964 stelde Hans Daalder, de grondlegger van de Nederlandse politicologie, dat het kunstig spelen met verantwoordelijkheden eigen is aan de Nederlandse politiek. Binnen een coalitie kan een politieke partij ‘tegelijk als regerings- en als oppositiepartij optreden, de erkentelijkheid opeisen voor populaire regeringsdaden, maar tegelijk de verantwoordelijkheid voor niet-populaire aangelegenheden toerekenen aan coalitiepartners of individuele ministers’.
Daalder spreekt van een ‘centristische mythologie’, die ertoe leidt dat politieke tegenstellingen en verantwoordelijkheden versluierd worden ten gunste van het compromis. Het gevolg is een democratisch tekort en verregaande apathie of recalcitrantie van de kiezer, die immers het gevoel krijgt niets te kiezen te hebben. Deze thematiek speelt in het bijzonder bij de PvdA en niet enkel bij de strafbaarstelling van illegaliteit.
Paul de Beer schreef ooit in Socialisme en Democratie over hoe de PvdA onder leiding van Kok in de jaren negentig overging op het sociaalliberalisme van de Derde Weg. Deze koersverandering was vrij radicaal maar werd zo veel mogelijk verhuld. Toen de PvdA in 1994 een historische coalitie met de VVD aanging en vervolgens opging in Paars, koos de partij voor een sociaalliberale koers die niet als zodanig werd aangekondigd:
De liberale inbreng in dit kabinet kon echter aan de VVD worden overgelaten, zodat de PvdA ogenschijnlijk aan haar meer traditionele standpunten kon vasthouden, zij het tot sociaalliberaal kabinetsbeleid verdund. Zo sloeg de PvdA, nota bene onder leiding van oud vakbondsman Wim Kok, in de jaren negentig een geheel nieuwe weg in, zonder dat hierover een serieus intern debat was gevoerd.
De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen, al is de koerswijziging ditmaal meer conservatief van karakter. Weer neemt de PvdA plaats in een coalitie met de VVD waarbij de sociaaldemocratische partijtop het doet voorkomen, vast te houden aan haar traditionele sociaaldemocratische principes. Sterker nog, de partijtop went zelfs een zekere reveille voor, wat een brille! Tegelijkertijd schuift de partij de ontegenzeggelijk harde rechtse koers af op de noodzaak van het compromis. Ondertussen is de sociaaldemocratische visie op de crisis, gebaseerd op het dictum van Keynes – the boom, not the slump, is the time for austerity – verlaten. Eerdere kritiek over het ‘kapot bezuinigen van de economie’ heeft men ingeslikt, net nu de veranderende opinie onder economen de relevantie van dat statement alleen maar verder lijken te onderstrepen. De keuze tussen een anticyclisch, expansief fiscaal beleid en een procyclisch bezuinigingsbeleid is volgens Samsom zelfs een ‘valse tegenstelling’.
Wat opvalt is het compleet ontbreken van enig dualisme. Diederik Samsom, als fractieleider verantwoordelijk voor het uitdragen van sociaaldemocratische waarden, heeft de partij geheel vereenzelvigd met het regeerakkoord. De idealen van de PvdA zouden niet links van het regeerakkoord liggen, maar op een ander punt in de tijd. Op een recente ledenbijeenkomst sprak Diederik Samsom zelfs van een compromis met ‘de veranderende realiteit’, niet zozeer met de VVD of met Brussel. Dit betekent feitelijk dat het regeerakkoord en het programma van de PvdA één en hetzelfde zijn en dat de partijtop een opmerkelijke verschuiving naar rechts heeft gemaakt.
De preek van Asscher Deze verrechtsing van de partijtop is ook van toepassing op het gemeenschapsdenken van de PvdA. In de laatste jaren is de gehele PvdA zich gaan bewegen van een meer individualistische overtuiging naar een meer op gemeenschap georiënteerde visie. In de woorden van Spekman: ‘Er moet een omslag komen van ik naar ons.’ Belangrijk hier is dat er zowel een linkse als een rechtse variant van het gemeenschapsdenken bestaat. Zo spreekt het Van waarde manifest zich uit voor bevrijdende en emanciperende vormen van gemeenschapszin (onder de noemer ‘binding’), en waarschuwt voor de bevoogdende en onderdrukkende vormen daarvan. De partijtop van de PvdA echter, gaat uit van een conservatief gemeenschapsdenken, geïnspireerd op het Engelse Blue Labour.
De Preek van de Leek, de destijds gehypte en inmiddels al bijna weer vergeten toespraak van Lodewijk Asscher op 28 oktober 2012, geeft een goede indicatie. De kern van Asschers betoog is te herleiden tot twee elementen die logischerwijs uit elkaar voortvloeien. Het eerste is een herformulering van het solidariteitsbegrip. Het tweede is de aankondiging van een terugtredende overheid, waarvan de sociale kosten door de goede werken van de bevolking opgevangen dienen te worden.
Solidariteit betekent, aldus Asscher, ons te kunnen verplaatsen in de mensen die het minder goed getroffen hebben. Solidariteit wordt feitelijk gelijkgesteld met vrijwilligerswerk: ‘Verplaats je in anderen, bekommer je om anderen’, zo preekt hij. ‘Wees niet onverschillig en accepteer het onacceptabele niet. Er is altijd een alternatief! Begin nabij, het hoeft niet de armoede in de derde wereld te zijn, het hoeft niet meteen de vrede in het Midden-Oosten te zijn. Ook jouw Lazarus ligt waarschijnlijk gewoon voor je deur, woont naast je, heeft kinderen op de school van jouw kinderen, winkelt in dezelfde supermarkt.’
Deze visie op het zelfzorgend vermogen van de burger impliceert een opvallende breuk met de sociaaldemocratie. Volgens PvdA socioloog Kees Schuyt maakt het solidariteitsbegrip de kern uit van de verzorgingsstaat. Bij Lodewijk Asscher is het juist het antwoord op haar verdere desintegratie. De burger moet volgens Asscher niet meer naar de overheid kijken, maar zelf dingen onder handen gaan nemen:
Wees niet onverschillig. Jij kunt een verschil maken. Doe dat dan ook. Verwacht niet dat een ander het oplost. Een politicus, een held of een godheid. Je kan niet van de politiek verwachten dat zij alles oplossen. Je verwachtingen zijn dan niet reëel én je houdt ook op je af te vragen welke rol je zelf kunt spelen.
De reden die Asscher hiervoor aandraagt, is dat de verzorgingsstaat verder ingekrompen moet worden. En passant bekritiseert hij de neiging ‘het bestaande met hand en tand te verdedigen’, en vast te houden aan verworven rechten. Alweer wordt hier afstand genomen van de sociaaldemocratische positie zoals verwoord door Den Uyl, maar tevens door Nobelprijswinnende prominenten als Paul Krugman, Joseph Stiglitz, en Jeffrey Sachs. Zij stellen dat in tijden van crisis de overheid juist extra dient te investeren en sociale voorzieningen in stand moet houden om te zorgen dat de effectieve vraag niet instort en de crisis zich verder verdiept, zoals in Nederland is gebeurd.
Van de Derde Weg naar Blue Labour Asscher plaatst zich in zijn lezing op één lijn met de Britse Derde Weg, dat evengoed uitging van het idee dat burgers eerst zelf hun problemen dienden op te lossen, alvorens de politiek daarop aan te spreken. Nu is het zo dat de Derde Weg, samen met Tony Blair, in Engeland al een tijdje politiek dood is verklaard. New Labour heet gewoon weer Labour. De ideeën leven echter voort, en zijn verder ontwikkeld onder de naam Blue Labour, een gedachtegoed dat zich wat kritischer opstelt ten opzichte van de markt en meer inzet op gemeenschap, maar los van deze accentverschillen, voornamelijk voortborduurt op de Derde Weg van voorheen. Blue Labour heeft bovenal een conservatievere inslag, en probeert delen van het verloren electoraat terug te winnen door op het gebied van immigratie en misdaadbestrijding een harde lijn te bepleiten. Een vergelijkbare conservatieve wending is tevens bij de PvdA-top te zien. Denk aan de participatiecontracten van Asscher en de ongenaakbare opstelling van de partijtop rond de strafbaarstelling van illegaliteit.
De term Blue Labour is bedacht door Maurice Glasman, een Labour-baron en een controversieel denker die een eigen variant heeft ontwikkeld op de Big Society-formule van de Britse Conservatieven. Zowel de Conservatieven als Labour grijpen daarbij terug op een christelijk geïnspireerd gemeenschapsdenken. De teneur van deze theorieën is dat zowel de staat als de markt als ordeningsprincipe hun tekortkomingen kennen. Als nieuwe toevoeging wordt nu de gemeenschap naar voren geschoven om de sociale kosten van een terugtredende overheid op te vangen.
Burgers moeten zelf initiatief nemen, de bibliotheek gaan runnen, familieleden, ouders en kinderen verzorgen of het bloemenperk mooi houden, zodat de overheid verder kan snijden in het budget. Het is een beleid dat in Engeland grote controverse heeft gegenereerd. Door critici wordt het gezien als een cynische truc om verdere bezuinigingen te kunnen verkopen als een vorm van empowerment van het maatschappelijk middenveld. Anderen wijzen op de problematische impact van het nieuwe beleid op kansarme groepen en in het bijzonder vrouwen, die in toenemende mate de traditionele mantelzorg weer op zich moeten gaan nemen. Het is dit beleid dat nu in Nederland overal naar voren wordt geschoven onder de noemer Doe–Democratie en een reële bedreiging inhoudt van de emancipatie van vrouwen en lagere inkomens.
Niet enkel de inhoud van de huidige PvdA-politiek, tevens de vorm daarvan staat haaks op de sociaaldemocratische visie. In de openingsregels van het bekende essay ‘de smalle marge van democratische politiek’, bekritiseert Den Uyl de ondoorzichtige wijze waarop regeerakkoorden tot stand komen, als ‘de uitholling van onze parlementaire democratie’. Vandaar de nadruk op stembusakkoorden, zodat de kiezer weet wat hij kan verwachten. Dat Diederik Samsom – samensteller van een regeerakkoord waar niemand voor gestemd had – zich presenteert als Uyliaan mogen we rekenen tot de ironie van de geschiedenis.
Dit is een ingekorte versie van een artikel dat op 22 mei in Socialisme & Democratie is verschenen. De langere versie is te lezen op het blog van Merijn Oudenampsen

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (25)

BertF2
BertF224 mei 2013 - 15:36

De PvdA is nu even rechts als, zo niet rechtser dan, tijdens Paars I en II. Onder Paars werd het toptarief inkomstenbelasting met 18 procent verminderd, werden de kassen van pensioenfondsen van tientallen miljarden beroofd, werden in lijn daarmee het wettelijk geregelde eindpensioen vervangen door een middenloonpensioen onder voorbehoud, explodeerde de groei van inkomensongelijkhied, werd voluit ingezet op de vermarkting van de zorg en de huiveringwekkende schaalvergroting van zorg en onderwijs. Het huidige kabinet pakt alles aan wat Kok, Zalm en Van Mierlo destijds niet meer durfden, en breekt de zorgzame samenleving totaal af. De verhalen van Spekman en Samsom tijdens de verkiezingscampagne over een meer linkse koers veranderen daar niets aan. Kok en Bos kunnen trots zijn op wat hun leerlingen hebben bereikt.

Bakoe
Bakoe24 mei 2013 - 15:36

Dank, mooi stuk, en wat je verwoordt zie je hier dus ook gebeuren. @Erwin Lamme De economische cijfers gezien vandaag? Het zal nog wel een tijdje duren voordat je je ongelijk toegeeft. Waarschijnlijk op dat moment als je niet weet waar je je zieke ouders onder moet brengen.

JongLinks
JongLinks24 mei 2013 - 15:36

U heeft volgens mij alleen naar mensen geluisterd die over de PvdA spraken en niet naar de PvdA zelfs. Heel duidelijk is namelijk gebleken dat de PvdA doelen wil verwezenlijken en heel goed weet dat hiervoor offers zullen worden gebracht. De PvdA zelfs is niet veranderd wel hebben ze hun beleid moeten veranderen om te kunnen samen werken.

insignia
insignia24 mei 2013 - 15:36

@Tom Meijer - Een stuk wat mijn indruk weergeeft over de huidige PvvdA, waarbij dus de leden van de Kokkie's club nu als een soort schimmel in het hele land in allerlei schimmige stichtingen namens de gemeenschap de dienst yitmaken. Samen met oa de VVD en D66. Ik bestrijd dat de SP geen alternatief is. Het is het enige alternatief en wordt m.i. daarom ook zo hardnekkig bestreden in deze kolommen. Maar als we ooit van de PvvdA regenten af willen ligt daar de weg. Helaas niet via Samsom of Cohen.

rbakels
rbakels24 mei 2013 - 15:36

Samsom heeft het over "de veranderende realiteit", en realiteitszin moet niet politiek gestraft worden. Dat maakt politiek instabiel: regeringspartijen moeten vuile handen maken, verliezen dus aan populariteit, verliezen de volgende verkiezingen, waarna hetzelfde patroon zich herhaalt. Dit fenomeen heeft de Duitse politiek in de jaren '20 volkomen dolgedraaid, en na een afschuwelijk oorlog hebben ze een geraffineerde grondwet geschreven om herhaling te voorkomen, o.a. met kiesdrempels en beletselen tegen voortijdig aftreden van regeringen. En dan laat ik nog buiten beschouwing dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden er een kabinet geformeerd zou moeten worden met de SP, de PVV en 50+ Dat wordt een "Belgische formatie!" De Friese Onafhankelijkheidspartij krijgt de wind in de zeilen, en andere provincies moeten er goed over gaan nadenken of ze nog deel willen uitmaken van de Vereenigde Nederlanden! Waarin "Den Haag" net zo'n verfoeide rol speelt als sommigen "Brussel" toedichten!

techneutje2
techneutje224 mei 2013 - 15:36

Helder betoog en zijnde correct!

steppewolf
steppewolf24 mei 2013 - 15:36

In mijn ogen heeft de pvda het huidige zetelaantal gewonnen door links te lullen; Samson met zijn eerlijk delen en Klijnsma met haar prietpraat dat er bijna geen verschil was tussen de sp en de pvda. Voorts blijkt sinds de verkiezingen dat dat allemaal leugens waren want het paarse puinhoopbeleid van rond de eeuwwisseling wordt gewoon voortgezet. Pvda haalt graag het sociaal akkoord aan als iets wat ze voor elkaar gekregen hebben, wat natuurlijk onzin is; Dat akkoord kwam tot stand onder druk van de werkvloer. Hadden ze niet geluisterd dan hadden we al weer naar de stembus gekund. Volgens mij is de pvda haar laatste herkansing aan het verspelen om vertegenwoordigers van het gewone volk te zijn. Ze kiezen wederom voor solidariteit met de bestuurders en de elite i.p.v. voor het volksbelang te staan. Ik vermoed dat zeker de helft van het huidige aantal zetels kwam van mensen die de pvda nog 1 kans wilden geven. En die kans hebben ze overduidelijk om zeep geholpen. Ik vrees voor ze dat ze nooit meer boven de 20 zetels gaan komen en ik denk dat dat volkomen terecht en verdiend is.

steppewolf
steppewolf24 mei 2013 - 15:36

In mijn ogen heeft de pvda het huidige zetelaantal gewonnen door links te lullen; Samson met zijn eerlijk delen en Klijnsma met haar prietpraat dat er bijna geen verschil was tussen de sp en de pvda. Voorts blijkt sinds de verkiezingen dat dat allemaal leugens waren want het paarse puinhoopbeleid van rond de eeuwwisseling wordt gewoon voortgezet. Pvda haalt graag het sociaal akkoord aan als iets wat ze voor elkaar gekregen hebben, wat natuurlijk onzin is; Dat akkoord kwam tot stand onder druk van de werkvloer. Hadden ze niet geluisterd dan hadden we al weer naar de stembus gekund. Volgens mij is de pvda haar laatste herkansing aan het verspelen om vertegenwoordigers van het gewone volk te zijn. Ze kiezen wederom voor solidariteit met de bestuurders en de elite i.p.v. voor het volksbelang te staan. Ik vermoed dat zeker de helft van het huidige aantal zetels kwam van mensen die de pvda nog 1 kans wilden geven. En die kans hebben ze overduidelijk om zeep geholpen. Ik vrees voor ze dat ze nooit meer boven de 20 zetels gaan komen en ik denk dat dat volkomen terecht en verdiend is.

[verwijderd]
[verwijderd]24 mei 2013 - 15:36

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
rbakels
rbakels24 mei 2013 - 15:36

Als een topeconoom als Rick van der Ploeg (in de allerlaatse uitzending van Eva Jinek bij WNL) orige week zegt dat er genoeg voorbeelden zijn dat een Keynesiaanse aanpak wel goed heeft gewerkt (Japan recentelijk nog) dan denk ik toch dat dit een serieuze optie is. Van der Ploeg mag dan van de PvdA zijn, maar ik zie hem toch primair als wetenschapper. Daarom was hij als Staatssecretaris ook geen succes. De weg gaf hij ook al aan: een "anticyclisch" stimulerende overheid kan infrastructurele werken naar voren halen - die toch een keer moeten gebeuren. Zo lijkt mij een integraal systeem van openbaar vervoer voorde hele Randstad een mooi doel. Geen houtje-touwtje RandstadRail die twee incompatibele systemen combineert, en geen NS die tekeer gaat als een volstrekt foute monopolist en het streekvervoer het leven zuur maakt. Maar ja, alle projecten die onze overheid aanpakt mislukken, van Betuwelijn tot OV-chipkaart. Of worden ze vooral publicitair gesloopt? De OV-chipkaart wordt toch een succes, hoewel er niets aan verbeterd is. In Bangkok was het verkeer in de jaren '90 volkomen vastgelopen. Totdat ze daar - eerlijk gezegd ook na een paar mislukkingen - een bestuur kregen dat in tien jaar een metro in, en een "Sky Train" uit de grond stampte. Dat lost niet alleen verkeersproblemen op, maar geeft ook een uitstraling van dynamiek die stimuleert. Commercie is emotie, leerde ik in het bedrijfsleven.

Rootman
Rootman24 mei 2013 - 15:36

'Aanvankelijk was dit zelfs zo links door de inkomensafhankelijke zorgpremie dat de VVD-achterban in opstand kwam.' Lieve help! Als zelfs de VVDers, immers wereldberoemd om hun altruisme in opstand komen, dan moet het wel van de ratten gebeten zijn.. Get fucking real.

[verwijderd]
[verwijderd]24 mei 2013 - 15:36

Zelden zo'n naïef stuk gelezen. De PvdA is met iemand als Asscher juist minder naïef geworden. Dat ideologische van de PvdA was juist weinig realistisch en leidde vooral tot veel misbruik (sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid). Op kosten van de hardwerkende Nederlander.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer24 mei 2013 - 15:36

"Zelden zo'n naïef stuk gelezen." Tja, waarom verbaast mij dat niet van U. "De PvdA is met iemand als Asscher juist minder naïef geworden. Dat ideologische van de PvdA was juist weinig realistisch en leidde vooral tot veel misbruik (sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid)." De ironie hiervan is dat veel van onze sociale voorzieningen eigenlijk helemaal niet uit de koker van de PvdA komen maar van origine CDA (of voorgangers) en VVD zijn! Dus als U meent dat hier iets mis is, dan richt U zich tot de verkeerde partij. "Op kosten van de hardwerkende Nederlander. " Een doodordinaire frame uit het rechtse kamp. Flauwekul.

Woeki Hypo
Woeki Hypo24 mei 2013 - 15:36

De conservatieve wending van de PvdA. De schrijver heeft gelijk. Binnen een neoliberale economie, een topwetenschap, is sociaal democratie niet mogelijk. Hogeropgeleiden, de gelovigen van de wetenschap, belazeren de boel voor bonus baantjes. Ook binnen de sociaal democratie of PvdA. Sommigen uitgezonderd. 1 De sociale theorie wordt aangepast aan het neoliberalisme: Voor meer rendementsoptimalisatie voor elite en hogeropgeleiden. 2 Sluwheid is de hoogste trap van intelligentie, schijnheilig en hypocriet: Sociale woorden, anti sociale daden. 1 en 2 vormen een macro variant van het Put Principe, het complement van de Gulden Regel: Het Toppunt van Egoïsme en Negatief Opportunisme. Ik (heer, elite en hogeropgeleiden) mag maximaal egoïstisch zijn en mijn solidariteit is vrijwillig, jullie (slaven, gewone mensen en lageropgeleiden) moeten sociaal en onderling solidair zijn en moeten maximaal concurreren. Voor vertrouwen, integriteit en hoop moet je niet meer bij de wetenschap zijn. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer24 mei 2013 - 15:36

"de gelovigen van de wetenschap, belazeren de boel voor bonus baantjes." Verklaar U nader, wat bedoelt U met deze cryptische opmerking. En wat bent U voor een soort gelovige? U dacht dat U een andere keus dan wetenschap hebt? Vergeet het.

Tom Meijer
Tom Meijer24 mei 2013 - 15:36

Ik ben het voor het overgrote deel met Merijn eens. De PvdA heeft heel duidelijk sinds het kabinet Kok-1 de foute afslag genomen en slaat eigenlijk steeds verder rechtsaf. Kok-1 was nodig om een aantal lijken uit het christelijke kamp op te ruimen (waarmee we overigens nog immer niet klaar zijn) maar de PvdA had zich sociaal-economisch aan de klassieke sociaal-democratische lijn moeten houden. Het is duidelijk dat het de PvdA aan sociaal-democratische denk- en daadkracht ontbreekt. Ik denk zelfs dat dat een bewuste keus is maar die pakt dus verkeerd uit: als je dat maar lang genoeg volhoudt dan haken steeds meer mensen met kwaliteit af. Dat is een neerwaardse spiraal: daardoor voelen geestverwanten zich ook niet meer aangetrokken om lid te worden of op die partij te gaan stemmen. Het is een ondergangsscenario. Nu een deel van de PvdA anders wil is het eigenlijk al te laat: door deze ontwikkeling is het ontstane gat op links dat steeds groter werd door een andere partij, de SP ingenomen. Ik ben echter bang dat de SP niet echt een alternatief is. De politieke domheid van de PvdA heeft ongelooflijk veel schade toegebracht aan de sociaal-democratie in Nederland en rechts plukt lachend de vruchten.

1 Reactie
MarjoleinS2
MarjoleinS224 mei 2013 - 15:36

" De politieke domheid van de PvdA heeft ongelooflijk veel schade toegebracht aan de sociaal-democratie in Nederland en rechts plukt lachend de vruchten."' Precies Tom, Mark Rutte vertaalde het al door openlijk te spreken van het beste kabinet ooit sinds W.O. II. Hier moet/kan je als PVDA'er niet trots op zijn.

MarjoleinS2
MarjoleinS224 mei 2013 - 15:36

En dan wordt de PVV en SP populisme verweten :-( In het eerste geval terecht, in de tweede mag er wat, mijn inziens, met nieuwe c.q andere ogen gekeken worden naar een partij die gezien hun standpunten en visie wél midden in de maatschappij staat. Dat wat de PVDA heeft losgelaten, opkomen voor diegene die daar het sterkst behoefte aan heeft. Inmiddels groeit en groeit die groep mensen hiërarchisch naar inkomen....

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen24 mei 2013 - 15:36

[...naar een partij die gezien hun standpunten en visie wél midden in de maatschappij staat.] Dat heeft dus niets met aan- of afwezigheid van populisme te maken. Waarschijnlijk haal je populisme en extreemhied door elkaar. Populisme is het verkleinen van uitermate complexe problemen tot one-liners (Roemer: U geeft onze PIN-code aan Brussel). Het doel hiervan is dat de burger denkt dat als het probleem simpel is de oplossing dat ook wel zal zijn, en dat ie daarvoor terecht kan bij degene die het zojuist zo bondig samenvatte. Dit heeft verder niets met wel of niet midden in de samenleving staan of aan de extreme uiteinden van het politieke spectrum te maken. Alle partijen in Nederland bedienen zich in een te grote mate van populisme. Dit probleem is het grootst bij PVV, SP en 50+ en het kleinst bij D66, CU en SGP.

[verwijderd]
[verwijderd]24 mei 2013 - 15:36

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Rootman
Rootman24 mei 2013 - 15:36

'Het is totaal niet terecht om de PvdA conservatief te noemen. De PvdA behoort samen met GroenLinks en D66 tot de progressieve partijen die duidelijk progressie willen boeken met Nederland en Europa. De progressie bestaat uit een betere en meer democratische EU, verduurzaming en hervormingen om de welvaartstaat betaalbaar te houden. ' Sorry maar dit is newspeak (Orwell , 1984). Progressief betekent nu dus: 'die duidelijk progressie willen boeken met Nederland en Europa'. Uw ideeen over een 'democratisch Europa' kunnen over het algemeen rekenen op een massale afwijzing/ bagatellisering op dit forum. 'De welvaartstaat betaalbaar houden' is newspeak voor afbraak van de verzorgingsstaat. 'Maar de SP heeft weinig strategisch en financieel inzicht en is daardoor erger dan een conservatieve partij: een amateuristische partij.' Hoeveel maal heeft u niet genuanceerde en gedocumenteerde reacties gehad op uw kretologie tegen de SP? Als het vaak herhaald wordt is het waar??? U bent een populist van het midden.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra24 mei 2013 - 15:36

== Ik vind het terechter om de SP te bekritiseren. De SP [..] de SP ervoor gezorgd dat de PvdA geen verkiezing meer gewonnen heeft. [..] de SP [..] de SP [..] de SP [..] De SP is [..] de SP [..] partij. == Tijd voor nieuwe software, Erwin.

JoopSchouten
JoopSchouten24 mei 2013 - 15:36

'Ten tweede bedrijft de SP tamelijk destructieve politiek: ze verzet zich voortdurend ten onrechte tegen de gevestigde politiek...' Gek hè? '... en draagt daardoor bij aan het wantrouwen in de politiek.' Gek hè? 'In plaats van zich werkelijk kritisch op te stellen, wijst de SP vaak het hele systeem af.' Gek hè? '...Zo steunde de SP nul Europese crisismaatregelen en nul grote akkoorden in de afgelopen jaren.' De SP steunt alleen goede oplossingen.: Deze neoliberale begrotingsdiscipline en stabiliteitspact holt de kwaliteit van publieke voorzieningen uit. Armoedebestrijding stelt niets voor. Het kan en moet evenwichtiger. Voor een haalbare en solidaire uitkomst van crisismaatregelen is staatschuldsanering de enige realistische oplossing vindt de SP. De Europese Unie wordt gedomineerd door het bedrijfsleven en haar naar schatting 25.000 lobbyisten waardoor vakbeweging, milieu- en consumentenorganisaties het onderspit delven. Om Europa socialer te maken zal belastingconcurrentie tussen lidstaten moeten worden tegengegaan. De vrijheid van de financiële sector moet aan banden. De SP is daarom voor economische coördinatie om welvaartsverschillen tussen lidstaten te verminderen omdat die (o.a.) tot schadelijke arbeidsmigratie leiden. Ook is de SP vóór Europese afspraken over minimumnormen om de EU socialer, veiliger en duurzamer te maken. De SP is integer. Liberalen zijn dat niet niet.

insignia
insignia24 mei 2013 - 15:36

@Lamme - die het weer bont maakt " de PvdA wil eerst het geld verdienen met een markteconomie en dan de publieke sector opbouwen etc.." Als ik zeg dat Lamme het bont maakt dan bedoel ik dat hij vergeet? erbij te vermelden dat de PvvdA al jarenlang bezig is de publieke sector te doen verdwijnen, de zorg te laten verzorgen door semi-publieke stichtingen die goede winst noeten maken zodat de bestuurders van het kaliber Kokkie's club hun salarissen kunnen krijgen. Hetzelfde uiteraard met de giga woningbouwvereningingen sorry wooncorporaties en superonderwijsinstellingen. De nutsbedrijven zijn gelukkig al verpatst op een enkele na. Hiep hoi Lamme. Ik heb geen enkel idee waar de schuld van de SP ligt. Op nationaal niveau worden ze in de hoek gezet als kleine kinderen, behalve als Samsom cs een extrazetel zou kunnen behalen via een lijstverbinding. Lokaal zijn de Kokkie's mannen samen met de VVD en D66 oppermachtig. De SP is uiteraard een bedreiging voor hen maar dankzij lieden als Lamme kan je ze proberen tot zwart schaap te maken. Dat gaat niet lukken.

1 Reactie
JandeBoer2
JandeBoer224 mei 2013 - 15:36

Ik beschouw het feit dat deze Lamme voortdurend waarschuwt voor de SP en zelden of nooit voor de VVD als een groot compliment aan de SP. De doorzichtigheid van deze bangmakerij is immers nog groter dan de zelfvoldaanheid van de PVVDA zelf. Lamme, ga zo door. De lezers van uw stukjes krijgen steeds beter in de gaten wat de motieven van dit kabinet zijn.