Joop

De burger moet de regie nu terugpakken van de overheid

  •  
12-02-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
476 keer bekeken
  •  
51752515897_9e764023e0_k

© cc-foto: Elvert Barnes

Ander gedrag en kritisch denken worden niet geduld omdat alle koppen dezelfde kant op moeten staan, vanwege dit dodelijk virus
We leven in een tijd die een kruispunt vormt, waarbij het oude niet meer werkt en het nieuwe er nog niet is. Een tijd van angst en chaos, maar ook een tijd van hoop, als je het kunt waarnemen. Het lijkt op de tijd dat een rups transformeert tot een vlinder, wat dus ook betekent een kwetsbare tijd. Net als in een individuele crisis en het leven vanuit een opnieuw gevonden basis moet worden opgebouwd. We kunnen wel stellen dat we collectief in een soortgelijke crisis verkeren.
Het is een tijd van manipulatie, van grensoverschrijding, maar ook de tijd dat deze zichtbaar wordt en hersteld kan worden. Dat wordt duidelijk nu vrouwen hun grens stellen ten opzichte van mannen die hun lichaam niet respecteren, maar gebruiken voor hun eigen macht en lust. Als een gebruiksvoorwerp. Dat wordt zichtbaar in hoe wij omgaan met de natuur, met dieren, met natuurlijke grondstoffen en wij de aarde niet respecteren naar de grote intrinsieke waarde die zij in zich draagt. Maar vanuit ons kapitalistisch systeem ermee omgaan als een gebruiksvoorwerp voor onze eigen macht, om geld te verdienen, rijk te worden.
De kloof tussen arm en rijk is zo groot, dat zij niet meer te overbruggen is zonder de uitgangspunten van onze economie rigoureus te veranderen. En is het niet zo dat op vele gebieden, onderwijs, zorg, industrie, politiek en overheid, niet de mens of het menselijke centraal staat, maar geld gestuurde modellen, gebaseerd op cijfers en algoritmes. En dit steeds vaker ten koste gaat van individuen.
Maar dat dit een tijd is van manipulatie en grensoverschrijding wordt vooral zichtbaar in onze politiek die zich meer dan ooit tegenover zijn burgers stelt, zoals recent in de Toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Dat is begonnen in de jaren ’80 van de vorige eeuw, waar met name de Westerse politiek de vrije markt is gaan dienen in plaats van zijn burgers en de kapitalistische globalisering zoals we die nu kennen, zijn aanvang kon gaan nemen. Vanaf dat moment werd het neoliberale systeem en zijn narratief dominant, verloor onze democratie zijn werkelijke waarde en is het vertrouwen van de burgers in de politiek stelselmatig minder geworden. Tot het dieptepunt waarin we nu na 2 jaar Coronabeleid verkeren.
De eerste beelden die in de media verschenen van wat het coronavirus aanrichtte, waren angstaanjagend en deze grote angst zorgde ervoor dat we collectief over gingen tot een instinctieve manier van groepsdenken. De macht werd collectief in handen gelegd van de overheid, die in samenwerking met de reguliere medische wetenschap ons moest redden van dit virus.
In plaats van een brede aanpak, werd er vanuit de regering vanaf het begin gekozen voor het eenzijdige beleid van massa-vaccinatie in combinatie met de coronapas. Manipulatie werd hierin niet geschroomd, wordt nu steeds meer duidelijk door documenten die boven tafel komen. Ongevaccineerden en andersdenkenden werden geframed als asociaal en misdadig met polarisatie en tweedeling tot gevolg. Grondwettelijke grenzen werden bewust opgezocht.
En deze situatie wordt nog steeds in stand gehouden, ook al is de huidige variant mild en blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de coronapas nauwelijks gezondheidswinst oplevert. Het is de vraag of de overheid zijn macht en controle nog wil loslaten. En of er sprake is van een onderliggende agenda die niet openlijk wordt uitgesproken, maar die wellicht zou betekenen dat het systeem nog meer invloed krijgt ten koste van de burger.
Als we dan kijken naar het gemak waarmee we vanuit een grote angst voor ziekte en dood onze individualiteit loslaten en laten manipuleren door de overheid, lijkt het alsof we onszelf meer dan ooit zijn kwijtgeraakt in een technocratisch en manipulerend systeem dat het van ons mensen aan het overnemen is. We lijken als burgers op muizen in een kooitje met de overheid als een kat die met ons speelt. Ons op onregelmatige en onvoorspelbare tijden kruimeltjes geeft, zodat we gevangenen blijven in het kooitje, terwijl het deurtje openstaat.
Steeds meer mensen worden zich bewust van deze situatie en komen in verzet, terwijl een grote groep het nog steeds normaal vindt om hun vrijheid op te geven voor een gevoel van veiligheid, dat geen enkele wetenschappelijk en feitelijke grond meer heeft. Het lijkt nu echt tijd voor een grote verandering willen we onze invloed als burger niet totaal verliezen. Zoals vrouwen hun ruimte aan het terugpakken zijn op de mannen die over hun grenzen zijn gegaan, moeten wij als burgers onze regie veroveren op de overheid om ervoor te zorgen dat de democratie weer over ons als burgers gaat en niet over het neoliberale systeem, dat door de politiek wordt gefaciliteerd.
Deze grote en noodzakelijke verandering begint bij ieder individu. Waarom? Omdat we voor ons wij een diepere bodem nodig hebben, een wij dat gegrond is in ieder individu. Op dit moment is dat niet het geval en dat wordt in deze coronatijd meer dan duidelijk, waarin een wij bestaat uit iedereen die hetzelfde denkt en doet wat de overheid van hen vraagt. Samen krijgen we corona eronder.
Ander gedrag en kritisch denken worden niet geduld omdat alle koppen dezelfde kant op moeten staan, vanwege dit dodelijk virus. De media doet op schokkende wijze mee aan de propaganda van een op angst gebaseerd overheidsbeleid dat niet transparant is en daardoor van bovenaf wordt opgelegd aan burgers die in die zin beschouwd worden als kleine kinderen. Dit is een vorm van massa-vorming die naar mijn mening de democratie ernstig bedreigt en ervoor zorgt dat wij als burgers de overheid dienen en niet andersom, zoals het hoort te zijn.
Hoe vinden wij deze nieuwe grond als individu dat de basis dient te zijn voor een nieuw wij ? Op de eerste plaats door naar binnen te gaan. Door het aankijken van onze grootste angsten, namelijk die van de dood en de angst om uit de groep te vallen. Deze beide, vaak onbewuste angsten zorgen ervoor dat we onszelf als individu loslaten, de redding buiten onszelf zoeken en daardoor makkelijk te manipuleren zijn. Onze angsten, maar ook ons lijden zijn de ingang om contact te maken met dat deel, waar onze werkelijke individualiteit begint, namelijk onze essentie, ons geestelijk deel.
Ooit is ieder van ons dat deel verloren, ieder heeft daar zijn eigen geschiedenis in. Maar dat trauma punt van afgescheidenheid kan door naar binnen te gaan weer gevonden en geheeld worden. Daar ligt de oorzaak en bevrijding van onze angst, het begin van emotionele onafhankelijkheid dat ons minder gevoelig maakt voor manipulatie.
Het mooie is dat in die diepere grond van onze essentie we allen verbonden zijn met elkaar ook al zijn we verschillend. Dat maakt dat dit wij zo sterk en gelijkwaardig is en niet discriminerend of polariserend. Vanuit dit nieuwe wij zullen nieuwe vormen ontstaan, nieuwe vormen van leiderschap en samenwerking, een nieuwe democratie, veel dichter bij de mensen om wie het gaat dan nu het geval is.
Het mag duidelijk zijn dat dit noodzakelijke zelfonderzoek niet binnen korte tijd zal zijn afgerond. Ondertussen komen er in maart gemeenteraadsverkiezingen aan en kunnen we ons afvragen welke partijen onze stem verdienen. Wellicht kunnen we nu in ieder geval laten zien dat we ons niet langer laten manipuleren en opkomen voor onze grondrechten als autonoom individu. En in ieder geval niet stemmen op de partijen die deze individuele grondrechten de afgelopen 2 jaar onder het mom van ‘gezondheid’ in sterke mate hebben verloochend en daardoor over onze grenzen zijn gegaan.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

FromValue
FromValue14 feb. 2022 - 8:37

Het neoliberalisme is in de jaren '30 ontstaan als reactie op het communisme en socialisme. Met name in rechtse kringen vond men dat er teveel macht richting de overheid ging en dat alleen de markt kon zorgen voor een solide verdeling van de macht en dat door de markt individuele vrijheden en verantwoordelijkheden gegarandeerd werden. Het verschil met het liberalisme is dat de overheid een scheidsrechter is in de markt. Anders zou macht zich concentreren door kartels en monopolies, wat niet wenselijk is – de zogenaamde onzichtbare hand van de markt is niet zaligmakend – Dat is in een notendop de kern van het neoliberalisme. In het neoliberalisme speelt de overheid een hele grote rol en moet deze overheid zorgen voor een goede marktwerking door het verdelen van macht. De nachtwakerstaat en laissez faire worden door het neoliberalisme gezien als problematisch in het klassieke liberalisme, zij zien een grote rol voor de overheid om in dat gat te springen om de vrijheid en zelfredzaamheid van het individu te waarborgen en stimuleren. In essentie zie ik wel wat in het neoliberalisme – individuele vrijheden en zelfredzaamheid. Je kunt de markt niet zijn gang laten gaan en de overheid moet hierin een grote rol spelen. Wat we tegenwoordig zien, is dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen. We zien vrij vaak een enge combinatie tussen het calvinisme en het neoliberalisme. Daarnaast kun je jezelf afvragen of bepaalde keuzes die we tegenwoordig kunnen maken een daadwerkelijke impact hebben op onze vrijheid. De effort om die keuzevrijheid te realiseren levert tegenwoordig een meet- en cijferfetisjisme op. Dat kun je met eigen ogen zien in het onderwijs en de zorg. Het is zeer veel effort voor iets waar ik als burger in het kader van vrijheid niet zoveel waarde aan hecht. De schrijver stelt dat de politiek sinds de jaren ‘80 de vrije markt aan het dienen is – Dat is eigenlijk flauwekul. Het klassieke liberalisme met de onzichtbare hand van de markt hebben de schuld gekregen van de crisis van de jaren ’30 en sindsdien is de overheid zeer actief in de markt en probeert deze te sturen en te controleren. Van rapportage eisen aan jaarverslagen, wattage-eisen van stofzuigers, mededingingsautoriteiten tot het lage rente beleid van de ECB – De overheid is overal. Daarnaast hebben globale en technologische ontwikkelingen de globalisatie vanaf de jaren ‘80 mogelijk gemaakt, waardoor productie verschoof naar landen in de (semi) periferie. Hierdoor groeide de economieën daar snel, maar hier langzaam. Netto resultaat was dat de economische verschillen tussen werelddelen kleiner worden, maar binnen samenlevingen de verschillen groter. Heel veel neoliberale maatregelen zijn hier een katalysator geweest en hebben ervoor gezorgd dat met name arbeid steeds minder lucratief werd. Je kunt niet tegen geld ‘opwerken’. Naar mijn idee is dit niet een vooropgezet plan maar (ondoordacht) beleid in combinatie met sociale en globale ontwikkelingen – De overheid heeft een fixatie op keuzevrijheid en probeert als een scheidsrechter de regels van het spel te handhaven. Het veld wordt echter steeds groter en het regelboek steeds dikker. Daar spelen wij als burgers een hele grote rol in. Van alles wordt verwacht en de burger wil zelfredzaamheid als het hem of haar uitkomt. Allemaal terecht, maar misschien moeten wij eerst eens kijken naar de omvang van het veld en de doelstellingen van ons spel. Bovenstaande stuk leest met name als een verhaal van een burger die zijn grondrechten als excuus ziet om zich aan het collectief te onttrekken en daarbij de verantwoordelijkheid voor de grondrechten van een ander bij de overheid neerlegt. Dat is heel erg neoliberaal, maar naar mijn idee niet wenselijk.

3 Reacties
Pater
Pater14 feb. 2022 - 10:56

De huidige betekenis van neoliberalisme, zie Wiki: "In het hedendaagse spraakgebruik wordt met de term neoliberalisme meestal gedoeld op de wereldwijde trend sinds de 1960er jaren om de invloed van commerciële bedrijven te vergroten ten koste van staatsbedrijven, door middel van privatisering. Neoliberalisme wordt daarbij niet exclusief geassocieerd met politieke partijen die als rechts en conservatief worden beschouwd, maar in zekere mate ook met partijen in het politieke midden of zelfs links daarvan. Soms wordt het gebruikt voor elk initiatief dat beoogt de rol van de staat en de belastingdruk te verminderen. Onder het thatcherisme, tezamen met de tendens tot globalisering, is de invloed van het neoliberalisme wereldwijd gegroeid." De regels namen juist af: de regulering van de financiële sector werd voor een groot deel gewoon geschrapt, regels die de ruimtelijke ordening bepaalden werden gedecentraliseerd en machteloos gemaakt enz. Je kritiek op Ribbens deel ik dan weer wel. Neoliberalisme werd ook de dominante ideologie van bijv. Clinton, Blair, Schröder, Kok.

Pater
Pater14 feb. 2022 - 11:43

De huidige betekenis van neoliberalisme, zie Wiki: "In het hedendaagse spraakgebruik wordt met de term neoliberalisme meestal gedoeld op de wereldwijde trend sinds de 1960er jaren om de invloed van commerciële bedrijven te vergroten ten koste van staatsbedrijven, door middel van privatisering. Neoliberalisme wordt daarbij niet exclusief geassocieerd met politieke partijen die als rechts en conservatief worden beschouwd, maar in zekere mate ook met partijen in het politieke midden of zelfs links daarvan. Soms wordt het gebruikt voor elk initiatief dat beoogt de rol van de staat en de belastingdruk te verminderen. Onder het thatcherisme, tezamen met de tendens tot globalisering, is de invloed van het neoliberalisme wereldwijd gegroeid." De regels namen niet toe maar juist af: de regulering van de financiële sector werd voor een groot deel gewoon geschrapt, regels die de ruimtelijke ordening bepaalden werden gedecentraliseerd en machteloos gemaakt enz. Neoliberalisme werd ook de dominante ideologie van bijv. Clinton, Blair, Schröder, Kok. Je kritiek op Ribbens deel ik dan weer wel.

FromValue
FromValue15 feb. 2022 - 13:20

De hedendaagse term verwijst naar de stroming van Milton Friedman. Dit is meer populistisch-klassiek-liberalisme; waar de staat geen goed meer kan doen. De deregulering uit de jaren 80 en 90 vindt zijn oorsprong in deze visie. Onder de noemer van 'dit' neoliberalisme is men markten gaan dereguleren en heeft de (Amerikaanse) overheid haar rol als scheidsrechter laten varen. Hierdoor zijn belangrijke taken binnen het sociaal contract m.b.t. bijvoorbeeld stimulering van de economie bij de markt komen te liggen. Zodoende werd in een economie met dalende reële inkomens de koopkracht overeind gehouden door goedkoop krediet – het recept van de financiële crisis. Dit kort-door-de-bocht neoliberalisme is niet het hele verhaal. Een belangrijk aspect van het neoliberalisme hamert op regulering om de markt te beschermen. Veel hedendaagse (internationale) instituties (WTO, IMF, EU) zijn gerealiseerd om de markt te depolitiseren om deze zodoende te maken, behouden en beschermen. Hiermee ging de markt echter sociaal economische vraagstukken dicteren en zijn tegenstellingen aangewakkerd met een indirect dictaat vanuit dit soort instituties. Met het kleiner worden van de wereld door globalisatie is het supranationale regelboek geëxplodeerd. Deze erfenis is misschien nog wel veel problematischer dan de erfenis van de populistische Friedman.

Pater
Pater14 feb. 2022 - 4:06

Wat een zeldzaam warrig verhaal. "Het is de vraag of de overheid zijn macht en controle nog wil loslaten." ??? De regering is juist in hoog tempo de coronamaatregelen aan het versoepelen, de ontwerpwet G2 werd onbehandeld terugverwezen. NL is iets voorzichtiger dan de Engelsen en de Denen, maar dat komt omdat ze zo vaak te vroeg versoepelden. Grondrechten zijn nu juist niet geschonden. De aardbevingsschade en de toeslagenaffaire op één lijn plaatsen met de coronamaatregelen is Baudet-praat. Ik had, vriendelijk uitgedrukt, goed zonder dit artikel gekund.

2 Reacties
John Nimega
John Nimega14 feb. 2022 - 14:17

Laat ook de regering zich aan deze grondwet houden. Bijvoorbeeld artikel 9 is toch heel duidelijk. 11: Onaantastbaar­heid lichaam Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Vaccinatie drang en dwang tast dit recht duidelijk aan. Daarom vind ik dat links ferm tegen het huidige beleid moet protesteren. Ook Joop.nl. Dat gebeurt helaas veel te weinig zodat anderen waar je anders nooit sympathie voor hebt het enige oprechte verhaal lijkt te hebben. Deze hypocrisie doet meer kwaad dan menige hier erkent.

Pater
Pater15 feb. 2022 - 2:20

@John Er is nooit vaccinatiedwang geweest, geen enkele politieke partij heeft dat zelfs maar voorgesteld, daarom vind ik dat je dit soort leugenachtige suggesties (net geen harde bewering, dus je hebt prima door waar je mee bezig bent)in moet trekken. Nota bene: de grondrechten zijn nooit onvoorwaardelijk, ze worden altijd begrensd door de mate waarin de uitoefening van dat recht inbreuk maakt op de vrijheid/grondrechten van anderen. Vandaar dat de grondwet een voorbehoud maakt. Links heeft de solidariteit hoog in het vaandel staan. Dat rechtvaardigde het opleggen van beperkingen, zoals verplichte mondkapjes, de 1,5 m., de coronapassen voor toegang tot horeca en cultuur. Gelukkig is de 2g-regeol niet nodig geweest, maar bij een heropleving van gevaarlijke corona-varianten zou ik er zeker voor zijn: niemand heeft het recht de gezondheid van de medemens in gevaar te brengen als dat vermeden kan worden. Over schijnheiligheid gesproken ... En trouwens, niemand is blijer als de beperkingen weer geschrapt kunnen worden dan links.

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout13 feb. 2022 - 21:40

`Ander gedrag en kritisch denken worden niet geduld omdat alle koppen dezelfde kant op moeten staan...' Ja, dit gaan we zeer binnenkort erváren als de Amerikanen in schermútselingen verzeild raken met de Russen. Hebben we dat Corona-alarmisme eindelijk gehad, moeten we met z'n allen als één man achter Amerika staan.

OlavM
OlavM13 feb. 2022 - 19:51

Interessant artikel, waarmee ik het in grote lijnen eens ben. [Zoals vrouwen hun ruimte aan het terugpakken zijn op de mannen die over hun grenzen zijn gegaan, moeten wij als burgers onze regie veroveren op de overheid om ervoor te zorgen dat de democratie weer over ons als burgers gaat en niet over het neoliberale systeem, dat door de politiek wordt gefaciliteerd.] Mij dunkt, dat vrouwen niet "aan het terugpakken zijn", maar de ruimte willen innemen die hun toekomt. En "de democratie", zoals die tegenwoordig vorm heeft gekregen, heeft al zeer lange tijd binnen het kader van het kapitalisme gefunctioneerd. Enkele decennia geleden werd dat als "parlementarisme" bekritiseerd. Het neoliberalisme is de meest moderne vormt hiervan. Het gaat hier dus om de regie terugpakken, maar om nieuwe vormen van democratie ontwikkelen, allereerst in de meest elementaire gemeenschappen aan de basis van de samenleving, en vormen van samenwerking en delegatie waarbij de verantwoording goed geregeld is. Een moeilijk, langdurig proces inderdaad.

1 Reactie
OlavM
OlavM13 feb. 2022 - 20:09

Herstel: [Het neoliberalisme is de meest moderne vormt hiervan. Het gaat hier dus om de regie terugpakken,.....] Moet zijn: Het neoliberalisme is de meest moderne vorm hiervan. Het gaat hier dus NIET om de regie terugpakken,.....]

Zandb
Zandb13 feb. 2022 - 17:33

Ik word misselijk van de kop die er boven dit artikel staat: "Ander gedrag en kritisch denken worden niet geduld omdat alle koppen dezelfde kant op moeten staan, vanwege dit dodelijk virus". Denkt u nu echt, dat de mensen ergens een - al is het een andere - mening hebben over bepaalde zaken, zich dan niet aan wetten en regels te houden hebben? We hebben alle mogelijkheden om te discussiëren. Om onze mening in vrijheid te uiten. Maar wie meent zich aan de regels van de democratische rechtsstaat te mogen onttrekken, omdat die beweert, dat die iets niet mag wat dan of 1. uitdrukkelijk WEL mag of 2. dat die iets NIET mag wat dan inderdaad verboden is, die is wat mij betreft verstandsverbijsterd. Want per slot van rekening zijn de opgelegde regels wel of niet of wel, volgens de regels van democratische rechtsstaat, genomen. En in een democratische rechtsstaat bepaalt uiteindelijk de rechter dat. En niet wie zich op een onrechtmatige meerderheid of hard schreeuwen meent te mogen beroepen, laat staan dat die zich op geweld meent te kunnen beroepen. Ik heb het artikel verder dan ook niet eens meer gelezen. Zal vast jammer zijn want u zal een hele hoop goeds beweren. Maar met een titel als samenvatting van wat u beweert, is alles wat u verder beweert, gewoon hartstikke fout.

1 Reactie
Pater
Pater14 feb. 2022 - 4:08

Volledig eens. Des te meer verbijsterend dat Olav M, die geregeld verstandige dingen schrijft, deze Baudet-babbels hierboven onderschrijft.

watcher3
watcher313 feb. 2022 - 14:09

"Ongevaccineerden en andersdenkenden werden geframed als asociaal" onzin, dat doen ze zelf wel. Kijk ook naar hun tollerantie voor het nazisme van de NVU, Pegida, FvD, Voorpost etc. Naast asociaal zijn ze dus ook racistisch, ongeloofelijk dom en narcistisch op de koop toe. Het soort tuig dat vroeger zijn joodse buurman aangaf voor de beloning van 10 gulden.

5 Reacties
sleepy slow
sleepy slow13 feb. 2022 - 16:47

Ja, Watcher, je levert hiermee een overtuigend bewijs dat andersdenkenden niet worden geframed:).

Zandb
Zandb13 feb. 2022 - 17:36

watcher Dat vind ik ook wel weer erg gemakkelijk geframed. In feite net zo dom en kwaadaardig gedacht als wie u er van beschuldigt dom en kwaadaardig te denken.

Pater
Pater14 feb. 2022 - 4:11

Er zijn ongetwijfeld oprechte wappies. Het gemak waarmee velen daarvan zich mee hebben laten nemen in het extreemrechtse geluid is echter wel degelijk verbijsterend. Bedenk toch eens hoe onverdraagzaam extreemrechts is!

Duralex
Duralex14 feb. 2022 - 15:53

Racistisch dom en narcistisch, framing in de praktijk. Bedankt Watcher, dat je de schrijver bijvalt met een schoolvoorbeeld. On topic, best een aardig artikel al is het neoliberalisme een slecht passende kapstok voor het betoog om de overheid wat meer onder controle te houden, juist in Coronatijd. Zou tijd worden dat dit inzicht hier doordringt. @Pater, eens over je onverdraagzaamheid, maar geldt dat niet net zo goed voor Trudeau? Ik verdraag dit soort fascisme altijd een stuk beter van de paria's in onze maatschappij dan van de machthebbers.

Pater
Pater15 feb. 2022 - 2:37

@Duralex Ik verdraag fascisme van niemand. Welke daden heeft Trudeau trouwens op zijn geweten dat je hem van fascisme beschuldigt? Ongehoord, zo'n beschuldiging, zonder enige onderbouwing.

marietje.
marietje.13 feb. 2022 - 11:47

Als je kijkt aan welke beroepsethiek een maatschappelijk werker zou moeten voldoen, is dit betoog op zo veel vlakken ontspoord. Ik vind het schokkend dat een hulpverlener met droge ogen stelt dat zijn 'wij' beter is dan de 'wij' die anderen ervaren. Over polarisatie gesproken... Mijn wij is; solidair met kwetsbaren. Wij als in; ik zou niet willen dat iemand anders door mijn toedoen ziek wordt, met als ergste scenario long covid of de dood. En dan nog even gooien met de Toeslagenaffaire, het Groninger gas seksueel geweld tegen vrouwen. Effectbejag vind ik dat. Echt, Tom Ribbens, wat ben ik blij dat ik geen client ben bij jullie praktijk!

1 Reactie
Pater
Pater14 feb. 2022 - 13:24

@Marietje Idem!

Gerygrr
Gerygrr13 feb. 2022 - 10:51

Jammer genoeg is nog verder je kont tegen de krib gooien nog meer chaos laten ontstaan, waarin de fysiek sterksten hun “recht” of “ vrijheid” gaan pakken. Kijk naar de bonte verzameling demonstranten van links tot rechts. Zij komen op voor het eigenbelang, omdat de politiek het niet doet. Verder opdelen betekent meer chaos, meer maatschappelijke schade. Wij zijn niet uit ellende met corona…..

Petra Privacy
Petra Privacy13 feb. 2022 - 8:30

Dat is er altijd al geweest. Zodra groepen of partijen meer met zichzelf dan met hun bevolking bezig zijn, dan komt er een ruimte die door anderen wordt ingenomen. Dat zien we nu ook bij de SP gebeuren. Overal in het land nemen jongeren, gesteund door ervaren mensen de regie en de ruimte die weer beschikbaar is. Een fietskoerier is zelf een vakbond begonnen voor andere fietskoeriers. Jonge mensen vormen samen de klimaatbeweging door elkaar te steunen bij klimaatacties en de jeugd gaat daarmee die activiteiten doen, die door volwassenen niet meer worden gedaan. De kraakbeweging lijkt weinig meer te kunnen doen, maar ook daar zal een modern antwoord komen voor het woonbeleid wat nodig is. De beweging van sociale en positieve mensen is een brede beweging van actieve mensen. Daar doen velen in hun eigen wijk en dorp al aan mee. Maar wie ook met een landelijk dossier bezig wil zijn, kan actief worden voor het 'Manifest Ruimte voor Collectief Wonen'.

Jonathan2
Jonathan213 feb. 2022 - 8:02

Ik heb een tijdje gezocht, maar na het lezen van de klassieker: "Het gemak waarmee uit angst voor dood en ziekte onze individualitiet loslaten", en bijhorende lachsalvo's te hebben gelost, en nog steeds niet verwijzing naar satire te hebben gevonden, begon mij te dagen dat het bovenstaande stukje als serieus moest worden opgevat. Nou, zal het proberen. Dood heb je niet zo veel meer aan je individualiteit - een soort pragmatisme dus - bovendien zou ik overlevingsdrang als 1 van de sterkste individuele driften van de mens beschrijven. Maar als ik naar mijzelf kijk, leek het mij wel handig om kwetsbare figuren, ook in mijn omgeving, een grotere kans op overleven te bieden. Tsja, een pandemie bestrijdt je nu eenmaal niet alleen. Zou Moeder Natuur gaan aanklagen als ik jou was.Mogelijk ook onderdeel van het neoliberale systeem dat onze individualiteit zo op de proef stelt. Sorry, blijft moeilijk om het stukje serieus te nemen. Mag ik je er ook nog op wijzen dat onze regels en wettten zowel voor en tijdens Corona op dezelfde wijze werden ontworpen, namelijk de democratische, en hopelijk ook nog na Corona. Dat tenminste als niet te veel je stemadvies gaan opvolgen om op extremisten te stemmen om onze grondrechten, vrijheden en individualiteit te beschermen. Mochten je gedroomde 'grondrechtbeschermers' niet aan de macht komen, en moeten we het blijven doen met regering, parlement en rechtstaat, mag ik je dan een enkeltje richting Bolsonaro aanbieden, die jouw gedroomde Corona-beleid redelijk in de praktijk heeft gebracht. Geheel en al met de wetenschappelijke kennis die zo dicht bij jouw inzichten liggen. Maar voor mij persoonlijk, nooit en nooit meer zal ik ook maar overwegen om op de SP te stemmen.

2 Reacties
DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer13 feb. 2022 - 11:10

Jonathan, Dat de overheid heeft gemanipuleerd en gelogen en informatie heeft achtergehouden is een feit. In Nederland en ook in andere landen. Dat dit werd ondersteund door de internationale media en tech bedrijven is ook een feit. Wat vind jij daarvan? Overigens, Corona in Nederland zorgt momenteel voor een case fatality rate van 0,01%. En gevaccineerden raken net zo makkelijk besmet als ongevaccineerden.

Wie schrijft die blijft
Wie schrijft die blijft13 feb. 2022 - 11:46

Dat is het hele punt. Zolang je niet ziet dat er gemanipuleerd wordt en de angst kunstmatig in stand wordt gehouden, lijkt het allemaal heel logisch wat er gebeurt. Maar alleen maar als je geloofd dat corona inderdaad de grote dreiging is die voorgespiegeld wordt. En hoewel ik het problemen als gevolg van dit nieuwe virus niet wil bagatelliseren, blijft het feit dat in het eerste jaar, zonder vaccins en nauwelijks maatregelen, de oversterfte 10% was. Die oversterfte deed zich voor onder ouderen en zwakkeren. Nu is de oversterfte nog hoger en waarschijnlijk niet als gevolg van corona, maar als gevolg van de maatregelen. Zolang je dit niet snapt lijkt het allemaal logisch. Dat is het niet. Er zijn grote fouten gemaakt. Dat is nog te begrijpen. Alleen fouten toegeven is politieke zelfmoord en daar hebben wij nu mee te maken. En je mening blijven vormen op foute aannames is dom en gevaarlijk. Dat politici dat doen kan ik snappen, uit zelfbehoud, maar de gemiddelde burger heeft niets (meer) te verliezen. Dus ik zou zeggen, informeer je en stel je mening bij.

HarrieV2
HarrieV213 feb. 2022 - 7:53

Nog nooit heeft het volk zoveel inspraak gehad als in de huidige tijd en ook in vergelijk met andere landen steekt Nederland (en meerdere andere westerse landen) hier positief in af. Hoe meer inspraak hoe ontevredener een deel van het volk echter lijkt te zijn. Het gaat er hen niet om, dat ze inspraak krijgen. Nee, ze willen hun gelijk. Maar zo werkt dat niet in een democratisch bestel. Daar gaat het om polderen, consenties en accepteren dat de meerderheid beslist. En als ze dan hun gelijk niet krijgen wordt de hele overheid weggezet als manipulatief, behalve natuurlijk dat kleine groepje die zogenaamd echt hart voor het volk zeggen te hebben. Ik zeg niet dat alle politici zuiver op de graat zijn, maar dat DE overheid manipuleert is beslist niet waar en of die 'tegen-groepjes' nog zoveel hart voor het volk zullen hebben op het moment dat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen waag ik zeer te betwijfelen. Voldoende voorbeelden in de wereld van het tegendeel en dat het volk dan zelfs van de regen in de drup terecht komt.

3 Reacties
marietje.
marietje.13 feb. 2022 - 11:35

Heel raak, volkomen mee eens!

wittecisnoot
wittecisnoot13 feb. 2022 - 17:11

@HarrieV: "Ik zeg niet dat alle politici zuiver op de graat zijn, maar dat DE overheid manipuleert is beslist niet waar ": https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5287616/ministerie-bemoeide-zich-met-omt-adviezen

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland13 feb. 2022 - 17:24

Als de meerderheid beslist hoe kan het dan dat Rutte nog geen twee miljoen stemmen kreeg en toch in zijn eentje de beest mag uithangen?

RudolfRendier
RudolfRendier13 feb. 2022 - 7:53

"Steeds meer mensen worden zich bewust van deze situatie en komen in verzet, terwijl een grote groep het nog steeds normaal vindt om hun vrijheid op te geven" Wij geven echt onze vrijheden op door een mondkapje op te doen of een vaccinatie te halen. Je zou bijna denken dat we allemaal verdoemd zijn tot de Gulag. Werken in strafkampen vanwege onze ideeën of meningen. Dictators. Corruptie. Het valt allemaal in het niets bij het dragen van een mondkapje of een vaccinatie krijgen. En vaccinaties zijn zo slecht. Behalve bij de DTP-prik. Of Hepatitis A en B. Of eigenlijk elke andere vaccinatie die men moet halen. Gelukkig hebben we dan nog het mondkapje wat binnen op enkele locaties aangeraden wordt. Dat is de echte vrijheid steler! Wat een empathische armoede.

2 Reacties
DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer13 feb. 2022 - 11:16

Je laat zien dat je tot willekeurige en verregaande handelingen bereid bent zonder kritisch na te denken. Een ideale burger. Rutte gaat ervan glimlachen.

RudolfRendier
RudolfRendier13 feb. 2022 - 15:40

Een prikje of mondkapje is geen willekeurige en verregaande handeling die je de vrijheid ontneemt. Man een spuitje. Kom op. Als baby hebt je er al zat gehad. En dan zo'n mondmaskertje op.

sleepy slow
sleepy slow13 feb. 2022 - 7:10

Wat een moedig en duidelijk stuk. Prachtig alles op een rijtje gezet! Uit veel reacties blijkt dat velen nog niet zo ver zijn.

1 Reactie
petern2
petern213 feb. 2022 - 9:31

ik ben het eens met dit inzicht. ik zou er nog aan toe willen voegen dat ook niet welgevallige meningen juist goed zijn om kennis van te nemen. er is hier soms wel een wat zuurlinkse reflex alles maar te ridiculiseren of te willen verbieden als het niet de juiste mening is.

RainB
RainB13 feb. 2022 - 6:00

Probleem is dat Corona eigenlijk het beste is wat ons had kunnen overkomen. Zo hebben we de Urgenda gehaald door de Corona maatregelen. Dit houdt in dat het klimaat er een stukje beter voor staat. Helaas hebben we deze maatregelen niet in werking gesteld voor het klimaat, maar voor onszelf en als blijkt dat het voor ons niet meer nodig is, dan kan het klimaat stikken. We hadden moeten leren van deze pandemie. Hoe was deze mogelijk en hoe hadden we het kunnen voorkomen. Nu hadden we natuurlijk moeten beginnen met respect voor de natuur. De pandemieen die we nu hebben en tegen gaan komen komt voornamelijk door gebrek aan respect van leefruimte van andere soorten.Hiermee wakkeren we virussen aan die we anders niet tegen zouden zijn gekomen. Een van de redenen waarom we steeds meer tegen dit soort problemen aanlopen is dan het klimaat waardoor we soorten uit hun omgeving jagen en we nog maar even moeten kijken wat er uit de smeltende permafrost komt. De afgelopen 2 jaar zijn we alleen maar bezig geweest met onszelf. Hoe kunnen we zo snel als mogelijk weer doorgaan met onze levenstijl die de oorzaak is voor alle ellende en mensen die dat spelletje om wat voor reden dan ook niet mee wilden spelen werden verketterd. Nu is het weer bijna zover. Het virus doet ons bijna geen kwaad meer, dus we kunnen weer doorgaan op onze onzalige manier van leven. Doet mij een beetje denken aan een klein kind en een brandende kaars. Je waarschuwt het kind dat het pijn gaat doen als deze zijn of haar vingers in het vlammetje stopt en toch doet het kindje dat. Het schreeuwt moord en brand en doet zijn of haar handje in het water waardoor de pijn minder wordt en even later is het kindje het weer vergeten en doet zijn of haar vingertjes weer in het vlammetje. De manier waarop wij met dit virus omgaan is minimaal zo, echter is het kindje niet achterlijk en lijken wij dat wel te zijn. Zolang wij weigeren te veranderen in onze (zelf)vernietigende levenstijl, zal dit zeker niet de laatste keer zijn.

Eid
Eid13 feb. 2022 - 3:50

Een stap verder en stelt de macht van de straat als alternatief voor: Nagelang je als individu of groep vindt dat regeringsbeleid je bevalt, of niet, 'gehoorzaam' je. En dan ben je maatschappelijk werker....

sr626
sr62613 feb. 2022 - 0:11

Een ellenlang stuk waarbij op het einde een echte wappie-overtuiging naar voren komt. Het zelf-onderzoek plegen is de mantra van de wappie gemeenschap. Niet de MSM zoals bij voorbeeld ook het ietwat linkse Vrij Nederland zijn onbetrouwbaar, nee, de voiceovers van Facebook vertellen de echte waarheid. En dat hier op Joop. Poetin ( let op niet Putin) staat op het punt om het oude sovjet rijk te herstellen en hier wordt gebazeld over Covid, waar we nog lang en wellicht nooit meer van afkomen.

2 Reacties
DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer13 feb. 2022 - 11:20

Kan je je voorstellen dat er ook mensen kritisch zijn op de overheid en media die hun informatie halen uit wetenschappelijke publicaties en die niets moeten hebben van vage Facebook-videos met voiceovers?

sr626
sr62613 feb. 2022 - 22:40

@Ditisdelaatste keer: Ik ben benieuwd naar wetenschappelijke publicaties die aangeven dat de coronacrisis bezworen is. Lees net dat volgende varianten weer zeer gevaarlijk kunnen zijn. Zo blijven we leuk bezig.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 feb. 2022 - 21:38

Wat een wappietaal. Over vrijheid en autonome individuen met grondrechten, verbondenheid en verzet. Met aan het eind de oproep om op partijen te gaan stemmen die oppositie gevoerd hebben tegen het coronabeleid. Ga toch fietsen.

2 Reacties
RainB
RainB13 feb. 2022 - 5:49

@FransAkkermans1947, de indoctrinatie zit er al goed in niet?

korheiden2
korheiden213 feb. 2022 - 8:45

@Frans : Ik heb het gelezen, maar ik vind het een erg zweverig verhaal. Het stemadvies is vaag : ga stemmen op partijen die de individuele grondrechten hebben verloochend. Ik neem aan dat de schrijver hier de coalitiepartijen mee bedoelt. Verder wordt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in toenemende mate op plaatselijke partijen gestemd. Ik kan niets met dit verhaal. @sleepy slow : het zal wel aan mij liggen. Ik ben er niet aan toe.

TELTLI
TELTLI12 feb. 2022 - 21:04

Wat een verschrikkelijk manipulatief, suggestief, polariserend en demoniserend stuk.. in een ‘vlucht vooruit’ beweert de schrijver dit niet te doen, maar tegelijkertijd met ‘als…,dan…’-veronderstellingen, onware beweringen wordt iedereen die niet hoort bij ‘het nieuwe wij’ (iedereen die er blijkbaar ‘niet echt’ toedoen) in de hoer getrapt en gedemoniseerd tot schapen die niet goed zelf kunnen nadenken, neo-liberalisme-aanhanger zijn en volger van de media en de zittende ‘elite’. Allemaal in tegenstelling tot die er ‘echt toe doen. De ‘grote groep’ zit in het midden en wil niet naar zo’n extremistische maatschappij. Meneer is maatschappelijk werker. Hopelijk kan hij zijn privémening voor zich houden en de mensen die hij professioneel moet helpen kan vrijwaren van zijn manipulatieve hersenspinsels!,

1 Reactie
pahan
pahan13 feb. 2022 - 8:19

Mee eens. Maar er wordt ook nog een podium aan gegeven. Als Joe Rogan dit gepubliceerd had was het van Spotify gehaald.

gimli55
gimli5512 feb. 2022 - 20:11

Het probleem met het kiezen van de partijen, die nog kritisch zijn geweest op het Covid beleid, staat erg ver van mijn standpunten en overtuigingen. Daardoor ben ik voor de eerste keer in mijn leven partijloos. Geen enkele partij verdient mijn stem, ik vertrouw de politieke partijen niet meer en ik vertrouw het politieke proces niet meer. Ik ben zelf raadslid geweest en heb mijn ziel en zaligheid gestoken in mijn taak. De taak van volksvertegenwoordiger en dat wordt op dit moment niet meer als taak gezien door de partijen. Ze zijn hoofdzakelijk met zichtzelf en elkaar bezig, die wordt om begrijpelijke redenen uitgesloten, maar tegelijkertijd zijn ze zelf totaal onbetrouwbaar in hun beleid. De burger is een pinautomaat voor de politiek geworden, waarbij de kosten worden gesocialiseerd en geminimaliseerd, de baten echter worden gemaximaliseerd en geprivatiseerd. De schandalen en affaires rijgen zich aaneen en er verandert en verbetert niets voor de burger. Er moet iets nieuws komen, maar wat gebeurt, is een voortzetting van nog meer van hetzelfde. D'66 en GL die de kiezer adviseert om 2 nadere partijen buiten te sluiten, terwijl D'66 nog geen jaar geleden zei : Hier scheiden onze wegen, hr. Rutte. Hoe ongeloofwaardig ben je dan als je na dat jaar in weer een kabinet gaat zitten met Rutte. Ongeacht of en wanneer Covid voorbij is, zal er een nieuwe bestuurscultuur moeten komen. De fundamentele problemen worden niet opgelost door het huidige falende systeem, ze werden al niet opgelost en dat gaat ook niet gebeuren. Ze kunnen de protesten met hard politie optreden onderdrukken en in de media bagatelliseren en sensibiliseren door het bekende knip en plak werk, maar net als met de debatten in de TK. De geest is uit de fles en je kunt hem er niet meer inpersen. De reeks fouten, manipulaties, schandalen en affaires wordt te lang. Rutte lijkt op Nero, kijkend naar Rome wat in brand staat.

1 Reactie
Duralex
Duralex14 feb. 2022 - 15:57

Stem sp

Andreas4
Andreas412 feb. 2022 - 19:49

Ik denk: een vaag, theoretisch verhaal met een zwakke basis die riekt naar complottheorieën en esoterie. Dat de overheid manipuleert is zeker waar, niks nieuws onder de zon en van alle tijden. Ik vertrouw geen mensen die met een veel te lang verhaal het (NL) volk als één slachtoffer opvoeren, dus iedereen over een kam scheren, en zo een neerbuigend oordeel geven over "ons" naïeve burgers. Omgekeerd wil Ribbens ons blijkbaar doen geloven dat juist de "ongevaccineerden en andersdenkenden" wel "emotioneel onafhankelijk" zijn, want die laten zich niet sturen. Daarom misschien wel zo eerlijk om te melden dat heel veel "andersdenkenden" zich automatisch 180 graden keren tegen wat de overheid (welke overheid dan ook), de wetenschap of gewoon de meerderheid zegt. Daar komt weinig (anders) denken bij kijken. Maar er is misschien wel iets als trots of zelfs verhevenheid om hun zogenaamde onafhankelijkheid en hun alternatieve 'denkwijze'. Dat is dus mijn mening als (anders) denkende burger.

HarrieV2
HarrieV212 feb. 2022 - 19:20

T's wat. Toch een beetje vreemd dat je aan het eind van jouw verhaal het democratische proces (gemeenteraadsverkiezingen) aanprijst, terwijl in je hele tirade het de boodschap is dat het democratische proces er niet voor het volk is. Dat je vervolgens niet aangeeft op welke partijen dan wel te stemmen en hoe die dan wel op zijn minst de visie hebben het democratische proces meer de stem van het volk te laten zijn, en dan bedoel ik niet op de manier van een Trump of Johnson, maakt jouw verhaal een nogal lege huls.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 feb. 2022 - 19:10

Mooi gezegd. Maar ik weet wel zeker, medisch wetenschappelijk gezien, dat ik nog steeds uit de buurt van corona-patiënten moet blijven. Dat is geen angst maar wel een weloverwogen keuze tussen leven en dood nu, en alles wat daaraan vast zit, een mens is niet alleen, die niemand anders kan maken dan ikzelf. Ik geloof niet dat ik me in deze heb laten manipuleren. Ben ook nog in staat zelf na te denken.