Joop

Clusterbommen, ooit tegen Vietnamese mensen en nog steeds in gebruik

  •    •  
22-08-2020
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
238 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2020-08-22 om 13.56.28

© 1972, Tekening van Opland (Rob Woud) voor de Komitee folder, uit Peter de Goeje: Met solidaire groet, technische en wetenschappelijke hulp aan Vietnam, 1971-2011, Amsterdam 2011

Zulke bommen kunnen weinig uitrichten tegen militaire objecten als gebouwen en voertuigen en zijn in de eerste plaats bedoeld voor menselijke lichamen, om het even of die van strijders zijn of van burgers
Het was 4 maart 1971 en onze trein stopte op Paris Gare du Nord. Mijn echtgenoot van destijds, Ab van Kammen en ik zouden een paar dagen doorbrengen in Parijs. We hadden onze koffers gepakt, onze drie dochters ondergebracht bij vriendjes en vriendinnetjes, en de trein genomen. Het zou niet zomaar een plezierreisje worden, want Ab was uitgenodigd om deel te nemen aan een missie die verband hield met de oorlog in Vietnam die toen in alle hevigheid woedde. Geleidelijk aan was in tal van landen en ook in Nederland doorgedrongen wat de hevige bombardementen van de Amerikanen op Noord-Vietnam teweeg brachten. Dat had ertoe geleid dat overal actiegroepen waren opgericht om hulp te bieden aan de lijdende bevolking. Studenten aan universiteiten, al dan niet gesteund door hun docenten hadden vaak een belangrijk aandeel in het werk van zulke actiegroepen, zoals het Medisch Comité Nederland Vietnam en het Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja. Ab zat in het comité van aanbeveling van deze laatste actiegroep en daarom was hij mee gevraagd bij dit bezoek aan het Vietnamese gezantschap in Parijs. Al eerder hoorde hij tot de wetenschappers die na de Tweede Wereldoorlog hun verantwoordelijkheid hadden genomen voor de maatschappelijke gevolgen van hun uitvindingen. Uit bezorgdheid over de atoombewapening en de rol die wetenschappers daarbij speelden hadden zij zich georganiseerd in het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers.
De napalm die vanuit de Amerikaanse vliegtuigen op Noord-Vietnam neerdaalde was bedoeld om de bevolking uit te hongeren door hun oogsten te vernietigen, maar vooral ook om op grote schaal bomen te ontbladeren. Zo konden de mensen zich niet meer schuil houden en werden ze een gemakkelijk doelwit van cluster- of fragmentatiebommen. Zulke bommen kunnen weinig uitrichten tegen militaire objecten als gebouwen en voertuigen en zijn in de eerste plaats bedoeld voor menselijke lichamen, om het even of die van strijders zijn of van burgers. Als zulke bommen op de grond komen spatten ze uiteen in kleinere bommetjes, clusters genaamd, die op hun beurt weer uiteenspatten in nog kleinere bommetjes die gevuld zijn met puntige metalen scherfjes, fragmenten. Een deel van die bommetjes ontploft niet meteen maar pas later als ze worden aangeraakt en dat gebeurt niet zelden door kinderen. Die scherfjes dringen binnen in menselijk vlees, veroorzaken daar bloedingen en gaan zwerven door de weefsels en organen. Daar veroorzaken ze helse pijnen en zijn moeilijk te traceren. Een patiënt met zulke verwondingen heeft de niet aflatende zorg nodig van enkele verzorgers en zelfs dat schijnt te zijn gebruikt om dit wapen aan te prijzen. In plaats van één strijder kon men op die manier een hele groep tegelijk uitschakelen.
Het verweer van de Vietnamese bevolking tegen dit soort oorlogvoering bestond uit het graven van een gigantisch ondergronds netwerk van gangen waarin althans enige beschutting kon worden gevonden. Tot het Komitee Wetenschap en Techniek hoorden studenten van de Technische Hogeschool Delft en die hadden apparatuur ontworpen voor de Noord-Vietnamezen. Ze hadden gewerkt aan een draagbaar röntgenapparaat dat in de onderaardse gangen gebruikt kon worden om de kleine scherfjes op te sporen. Met opereren beginnen op de zichtbare plekken waar ze waren binnengedrongen had geen zin want daar waren ze al gauw niet meer te vinden. Omdat overvliegende bommenwerpers infrarode straling konden detecteren, hadden ze hun ontwerp zo gemaakt dat het apparaat en de bijbehorende generator zo min mogelijk warmte ontwikkelden. Het was deze blauwdruk die ze bij zich hadden om aan te bieden aan de Noord-Vietnamezen en daarna zouden ze het apparaat ook zelf gaan bouwen. Dat de aanbieding moest gebeuren in het gezantschap in Parijs was omdat Nederland de Democratische Republiek Vietnam niet erkende en dus zelf geen diplomatieke vertegenwoordiging had.
Toen we het Gare du Nord uitliepen stond daar het groepje studenten te wachten, drie jonge mannen in korte spijkerbroek, hun lange haren wapperend in de wind en een meisje in een mouwloos truitje van zelfgebreide pannenlappen boven een minirokje van spijkerstof. Ze stonden naast hun ‘lelijke eendje’ waarmee ze vanwege de goedkoopte uit Nederland waren komen rijden. Het was de bedoeling samen naar de villa te rijden waarin het Vietnamese gezantschap gevestigd was, een eindje ten zuiden van Parijs. Toen ze mij naast Ab ontwaarden, hoorde ik ze zachtjes tegen elkaar zeggen ‘En wat doen we met haar?!’ We pasten niet met z’n allen in het autootje en na enig geharrewar werd besloten dat twee van de jongens met openbaar vervoer zouden reizen. Ik voelde me bezwaard, was niet gewend  alleen maar ‘de vrouw van’ te zijn en zag ineens hoe wij afstaken tegen dit jeugdige gezelschap, ik in mijn rok tot over de knieën en op hoge hakken, Ab in zijn colbertje met pantalon.
In de auto vertelden ze honderd uit over hun activiteiten. Naast het draagbare röntgenapparaat ontwikkelden ze operatielampen die op dynamo’s konden werken in de ondergrondse gangen. Doordat de mensen met verwondingen in golven binnenkwamen waren er altijd veel operatielampen tegelijkertijd nodig. Het neerkomen van een fragmentatiebom werd vrijwel altijd voorafgegaan door een ‘gewone’ bom. Wanneer daarop dan hele hordes mensen te hulp schoten, volgde de fragmentatiebom. Bij gebrek aan echte operatielampen behielp men zich ook wel met fietslampen; door het voorwiel in z’n vrij te zetten en hard op de pedalen te trappen werd de fietsdynamo aangezwengeld. Ook die gaf weinig warmte af en kon nauwelijks worden gedetecteerd vanuit de lucht.
De studenten vertelden hoe verbaasd en verrast ze waren dat ze toch ook steun kregen van enkele docenten in wat ze spottend aanduidden met ‘ons rechtse bolwerk Delft’. Dat waren de docenten bij wie beduchtheid om stelling te kiezen tegen onze bondgenoten de Amerikanen plaats had gemaakt voor de overtuiging dat wat daar in Vietnam gebeurde te erg was om op je geweten te hebben. Niet dat ze zonder meer kozen voor het communistische Noord-Vietnam of voor de door de Noord-Vietnamezen gesteunde opstandelingen in Zuid-Vietnam. Alleen hadden ze besloten niet meer kritiekloos mee te gaan in de tweedeling die de Koude Oorlog voorschreef tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten.
Aangekomen in het gezantschap werden we opgewacht door vijf dames en twee heren die vriendelijk naar ons knikten en bogen. Ze waren allemaal kleiner en dunner dan wij en gekleed in eenzelfde stemmig grijs, de dames in mantelpakjes, hoog gesloten aan de hals en de heren in pakken. We namen plaats in een wijde kring fauteuils met een laag tafeltje in het midden en de studenten deden vergeefse pogingen hun lange blote benen onder zich te verbergen. En terwijl er thee werd rondgedeeld, begonnen ze in perfect Frans aan onze gastvrouwen en -heren uit te leggen wat ze hier kwamen doen. Er ontspon zich een geanimeerd gesprek waarbij de situatie van dat moment werd vergeleken met die in de voorgaande maanden. Er werd nieuws uitgewisseld over de zendingen van hun technische apparaten die het Medisch Comité Nederland Vietnam verstuurde, samen met hun eigen medische materialen. En er werden inschattingen gemaakt van het verloop van de oorlog in de komende maanden. Het was hartverwarmend te zien hoe goed de studenten op de hoogte waren en met hoeveel respect er over en weer gesproken werd.
Op een gegeven moment haalde een van de studenten van achter zijn stoel een rugzak tevoorschijn en rolde een groot papier uit met in het blauw gedrukte lijnen en figuren. Onze gastvrouwen en -heren keken geïnteresseerd naar de blauwdruk van het röntgenapparaat en stelden vragen die de studenten beantwoordden. Maar ineens zag ik hoe ze elkaar blikken toewierpen. In hun enthousiasme merkten de studenten daar niets van en gingen door met het aanwijzen van blauwe lijnen en uitleg geven. Tot de Vietnamezen hun duidelijk maakten dat het beter was te stoppen.
De Amerikanen waren ertoe overgegaan de scherfjes in de fragmentatiebommen niet meer van metaal te maken maar van een hard soort plastic, waardoor ze niet of nauwelijks meer zichtbaar te maken waren met röntgenstralen. Vol ongeloof zakten we terug in onze stoelen. Op de gezichten van de studenten tekende zich afgrijzen af en ze begonnen geagiteerd door elkaar te praten. Hoe was dit mogelijk en was het wel zeker? Waar kwam dat bericht vandaan? Sinds wanneer was dat zo? Ja, werd er geknikt, het was volkomen zeker, zijzelf hadden het eerst ook niet willen geloven, maar er was geen ontkomen aan deze genadeloze waarheid. Ik zag een mengsel van verdriet en woede in de ogen van de Vietnamezen en in hun radeloosheid begonnen ze zich te verontschuldigen alsof zij er aansprakelijk voor waren. Het speet hen werkelijk vreselijk, maar voor het opsporen van de scherfjes uit fragmentatiebommen kon dit röntgenapparaat niet meer gebruikt worden … Ze zouden willen dat het anders was, maar zo lag het nu eenmaal … en ze waardeerden heus in hoge mate dat de studenten al dit werk hadden gedaan.
Toen de storm een beetje was gaan liggen begonnen de Vietnamezen de studenten moed in te spreken. Ze moesten het röntgenapparaat toch maar gaan bouwen en ook de generator. Want er moesten in lichamen heus nog genoeg metalen kogels worden opgespoord en scherven van granaten en gewone bommen. Werkelijk, de studenten konden ervan verzekerd zijn dat van hun apparaat dankbaar gebruik zou worden gemaakt.
En zo is het gebeurd. In het Medisch Bulletin van het Medisch Comité Nederland Vietnam van mei-juni 1973 staat in de verantwoording over 1972 te lezen: Verzonden: 6 complete draagbare röntgenapparaten inclusief elektrische generatoren.
Over de ‘verbetering’ van de fragmentatiebommen door de fragmenten onzichtbaar te maken, waren ook in de Verenigde Staten zelf wetenschappers verontwaardigd. In De Groene Amsterdammer van 11 september 1971, die oud redacteur Maarten van Dullemen wist op te diepen uit zijn omvangrijke archief, staat daarover onder de kop NOORD AMERIKA het volgende bericht:
"In de Verenigde Staten is sinds enige tijd een ‘Science for Vietnam’ beweging werkzaam. […] Een belangrijk deel van het research concentreert zich op de meest in het oog springende gevolgen van de Amerikaanse vernietigingsoorlog […] behandeling van verwondingen aangebracht door fragmentatiebommen. Zoals bekend is één van de laatste ‘verbeteringen’ in dit wapen, dat uiteenspat in tientallen kleine kogeltjes die zeer moeilijk aantoonbare wegen in het lichaam volgen, dat deze kogeltjes van plastic zijn gemaakt waardoor ze niet zichtbaar zijn op het röntgenscherm. De wetenschappers van ‘Science for Vietnam’ zoeken naar inspuitbare stoffen die zich aan de plastic kogeltjes hechten en ze wel op het röntgenscherm zichtbaar maken. Ook wordt bekeken of ze met radar- of sonar-stralen wel zichtbaar te maken zijn."
In de jaren die volgden werd door talloze actiegroepen en organisaties over de hele wereld krachtig en vasthoudend actie gevoerd om clusterbommen verboden te krijgen, zowel de ontwikkeling en de productie als het gebruik. In december 2008 ondertekende een honderdtal landen in Oslo de Convention on Cluster Munitions. Nederland was een van de ondertekenende landen en later hebben zich nog meer landen aangesloten. Dat gold niet voor de belangrijkste ontwikkelaars, producenten en gebruikers, China, Turkije, India, Israël, Pakistan, Rusland en de Verenigde Staten.
Intussen wordt er door wat nu het ‘Militairy-Tech Complex’ is gaan heten, en waarin de VS een sleutelrol vervullen, nog steeds met man en macht gewerkt aan nieuwe, slimme bommen. Nu vooral door te proberen het percentage niet-ontplofte bommetjes onder de 1% te krijgen, bijvoorbeeld door het inbouwen van software. Want men moet en zal de clusterbom blijven gebruiken. En ook nu blijft het voor activisten lastig om zicht te houden op welke wapens er worden ontwikkeld en hoe die worden ‘verbeterd’. Ze blijven daarbij afhankelijk van de betrokkenheid en het vernuft van slimme jonge wetenschappers die, net als de studenten die de draagbare röntgenapparaten ontwikkelden, hun kennis inzetten om burgers in oorlog te helpen zichzelf te beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht*.
* Met dank aan Dr. Jolle Demmers, hoogleraar Conflict Studies, Universiteit Utrecht
Dit artikel is ook verschenen op Informed Comment.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (63)

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 15:33

Een goede stap in de goede richting zou zijn dat ze de bommen biologisch afbreekbaar zouden maken zodat ze niet voor altijd gevaarlijk blijven maar door de regen uiteen zouden vallen na verloop van tijd.

JaapBo
JaapBo23 aug. 2020 - 12:22

"What we did was insane and monstrous, we covered entire towns in cluster bombs," aldus een commandant uit het Israëlische leger in Libanon in 2006. Het grote probleem is dat veel bommetjes niet direct ontploffen, maar wel als gewone mensen (of kinderen) er later per ongeluk op stuiten. Tien jaar later vielen er nog steeds doden in het zuiden van Libanon. https://www.haaretz.com/1.4865651 https://www.aljazeera.com/news/2015/08/life-israeli-cluster-bombs-lebanon-150806101713749.html

1 Reactie
Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 18:26

In Laos zijn er sinds de Vietnamoorlog 20.000 mensen gedood door niet ontplofte clusterbommen. Het gaat nog meer dan honderd jaar duren voordat alle clusterbommen opgeruimd zijn. Het aantal gewonden is nog vele malen hoger.

Verver
Verver23 aug. 2020 - 7:56

Grappig al die reacties en bovenstaand stuk tegen specifiek clusterbommen. Calimero uitspraken. Selectief tegen martelen. Teennagels uitrukken is barbaars, wij zijn er tegen!!! Vingernagels o.k. dat hoort er bij... En dan hele slimme studenten die plastic kapjes ontwerpen als pijnbestrijding voor afgerukte teennagels. En vooral lovend spreken over de overdekte loopgraven, waarin ze alles hadden. Soldaten die zich in een gat lieten zakken bamboesperen door de ingewanden stekken en dan laten zitten, langzaam stervend, niet voor- of achteruit kunnen. Ja....clusterbommen are fucked up.

9 Reacties
Ryan2
Ryan223 aug. 2020 - 10:09

Tja, gemeen hè, een gat in de grond, met bamboe pijlen er in, en die dan ook nog in stront gedoopt. Toch is het een eeuwenoud wapen, waarmee de inwoners van Vietnam al honderden jaren terug een Chinese invasie wisten te stoppen. Het is maar wat je akelig vindt. Vanaf grote hoogte een stad als Hanoi bombarderen als het Kerstmis is! Dat is pas echt dapper en nobel! Of het droppen van napalm op kleine dorpjes. Voor wie het niet weten.. Napalm is brandbaar materiaal, dat blijft plakken aan de huid.. Om van de Agent Orange maar te zwijgen. Officieel ontbladeringsmiddel, maar dat middel zorgde voor genetische afwijkingen bij kinderen die geboren werden. Dioxine denk ik. Dezelfde rotzooi als indertijd bij een ramp in Bhopal (India) vrij kwam. Ik heb het een en ander vernomen, jaren later, van een collega die opgroeide in Hanoi. Zo hoor je het eens van een andere kant. O, en vergeet de claymore mijnen niet. Ook een waaier van splinters. De vietnamezen hadden daar een variant op bedacht, een handgranaat aan een dun touwtje, verstopt in een blikje. Wat gemeen hè. De claymore was veel dodelijker. Uiteindendelijk konden de Amerikanen niet winnen in de jungle. Alhoewel ze heel veel burgerslachtoffers veroorzaakten, konden ze letterlijk de Vietcong niet bijbenen. Amerikanen zijn te fors gebouwd, en raken oververhit in die omgeving. De VC waren houtmager. leefden van wat ze daar gewend waren. Ze waren prima op de hoogte van wat er aan voedsel in de jungle aanwezig was. Ook medicijnen waren voorhanden. Mijn collega heeft me er van verteld, en hij teelt er nog steeds hier in Nederland. Vietnamezen hebben een heel oude cultuur, die je niet moet onderschatten. Bedenk, dat ze zelfs de Chinezen van zich af hebben weten te slaan! Dat zegt wat.

LaBou
LaBou 23 aug. 2020 - 10:38

Deze reactie van verver heeft een wel heel erg hoog "ja, maar hullie waren nog veel erger" gehalte.

Marco de Jong2
Marco de Jong223 aug. 2020 - 11:50

@Ryan 'Het is maar wat je akelig vindt. Vanaf grote hoogte een stad als Hanoi bombarderen als het Kerstmis is! Dat is pas echt dapper en nobel! Of het droppen van napalm op kleine dorpjes.' Selectieve verontwaardigheid is dit.

Verver
Verver23 aug. 2020 - 14:03

Gezien jullie reacties mogen we stellen dat oorlog gruwelijk is.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden23 aug. 2020 - 14:59

Verver - Gezien jouw reactie, waarin je napalm en clusterbommen gelijk stelt met valkuilen met afgeslepen bamboe op plaatsen waar de Amerikanen niets te zoeken hadden, mogen we stellen dat je er geen flauw benul van hebt hoe gruwelijk een oorlog is van een hoog ontwikkelde oorlogsmachine tegen een volk dat zich alleen maar kan verdedigen met primitieve middelen. Dat jij met dit soort prietpraat komt laat zien dat je misschien iets te vaak naar "Rambo" hebt gekeken.

Marco de Jong2
Marco de Jong223 aug. 2020 - 19:36

@Vrije Geluiden 'e er geen flauw benul van hebt hoe gruwelijk een oorlog is van een hoog ontwikkelde oorlogsmachine tegen een volk dat zich alleen maar kan verdedigen met primitieve middelen' Primitieve middelen? Waar heb je het in godsnaam over.. De Vietcong en NVA kregen gewoon moderne wapens aangeleverd door Rusland en China..

Fredje3
Fredje324 aug. 2020 - 3:34

@Verver, ik denk dat als je een land niet aanvalt dat je ook geen last hebt van bamboesperen die in dat land zijn ingegraven.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 aug. 2020 - 15:16

Ik wist dat ze in Rusland en China zoveel bamboe over hadden.

Ryan2
Ryan225 aug. 2020 - 13:24

Jan Lubbelinkhof 23 augustus 2020 at 13:28 @Ryan, u zounook zelf drie woordjes in kunnentikken op google. Maar vooruit dan maar… https://www.krapuul.nl/buitenland-2/2528388/steeds-meer-aanwijzingen-dat-rusland-clusterbommen-gebruikt-in-syrie/ Tja, lijkt me niet zo betrouwbaar.. Krapuul zeg je?

Fredje3
Fredje323 aug. 2020 - 5:48

Ik blijf het "bijzonder" vinden dat de mens in staat is om de meest bijzondere technieken uit te vinden, om ook heel flexibel en snel aanpassingen hierop te doen en om er enorm veel geld in te stoppen als het gaat om elkaar te vermoorden, maar als het gaat om levens te redden is er niet veel geld voor en zijn we ook absoluut niet in staat flexibel te schakelen. Bovengenoemde stukje is nogal een understatement. Ik bedoel eigenlijk dat je wel heel erg achterlijk als soort moet zijn als je je intelligentie meer gebruikt om elkaar uit te moorden dan om elkaar te helpen.

wegmetons
wegmetons22 aug. 2020 - 18:20

Degene die de clusterbom heeft uitgevonden verdiend toch wel een plekje op de wall of shame zullen we maar zeggen, wat een verschrikkelijk instrument is het. Overigens zit er wel één foutje in het verhaal. De tunnels zijn niet gegraven vanwege de clustermunitie. Het tunnelcomplex was ook zeker geen manier om de burgerbevolking te beschermen tegen de VS. Het tunnelcomplex van de Vietcong was gewoon een verdedigingswerk, afgekeken van de Japanners in WO2.

Oki Doki
Oki Doki22 aug. 2020 - 18:17

Wat afschuwelijk dat wapens als dit nog steeds gebruikt worden. Rusland bijvoorbeeld schijnt deze bommen volop te gebruiken in Syrië.

16 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman22 aug. 2020 - 19:20

Oki - over Syrie weet ik dat niet maar dat buurland dit soort wapens inzet is duidelijk. De gehele zuidelijke staat van Libanon moest na de Israelische inval gezuiverd worden. Ik meen dat o.a. Belgische VN-troepen daar actief geweest zijn met opruimen. Ook napalm. Herinner je de foto van het Vietnamese meisje dat al brandend vluchtte?

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof22 aug. 2020 - 23:10

@Frans, Wat bijzonder, de Russische clusterbommen uit 2016 herinnert u zich niet maar die van Israel van 10 jaar daarvoor wel. Wat is dat toch mooi, zo’n selectief geheugen...

wegmetons
wegmetons23 aug. 2020 - 6:14

@Frans, ook Rusland heeft dit soort wapentuig op grote schaal gebruikt in Syrië.

LaBou
LaBou 23 aug. 2020 - 6:36

"Rusland bijvoorbeeld schijnt deze bommen volop te gebruiken in Syrië." Via-via schijnen diverse westerse landen clustermunitie te gebruiken in bijv. Jemen. Kortom, wat wil je daar mee zeggen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman23 aug. 2020 - 9:42

beste Jan, ik herinnerde mij een reportage over het opruimen van die troep. Levensgevaarlijk. Van Russische clusterbommen weet ik niets zoals ik schreef maar ik ben er van overtuigd dat de VS en Israel niet de enigen zjn die over dat wapentuig beschikken. Misschin China ookwel. Over geheugen, ja dat loopt inderdaad achteruit met de leeftijd maar ik denk toch dat ik je nog steeds goed geplaatst heb. En ik zou zomaar deze mededeling gemist kunnen hebben.

Ryan2
Ryan223 aug. 2020 - 10:10

Bron? Waarom altijd dat gekat op Rusland? Clusterbommen zijn Amerikaans.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof23 aug. 2020 - 11:28

@Ryan, u zounook zelf drie woordjes in kunnentikken op google. Maar vooruit dan maar... https://www.krapuul.nl/buitenland-2/2528388/steeds-meer-aanwijzingen-dat-rusland-clusterbommen-gebruikt-in-syrie/

wegmetons
wegmetons23 aug. 2020 - 13:55

Het gebruik van clusterbommen is walgelijk echter wist u Frans dat de clusterrommel die achterbleef in Libanon lang niet allemaal van Israël was? Ook Hezbollah heeft er veelvuldig gebruik van gemaakt. Hoe dan ook is het gebruik er van walgelijk, ongeacht wie ze inzet.

wegmetons
wegmetons23 aug. 2020 - 14:01

@Ryan, de clusterbom als zodoende is uitgevonden door de nazi's en niet door de Amerikanen. Ze zijn voor het eerst ingezet in de tweede wereldoorlog, zowel in militaire acties als bij acties tegen de burgerbevolking (opstand van Warschau bijvoorbeeld)

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 14:59

Dat andere landen clusterbommen gebruiken is net zo afschuwelijk natuurlijk.

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 15:00

Mensen die clusterbommen gebruiken zijn niet helemaal goed bezig en ze zouden dat niet moeten doen.

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 15:02

Het is heel verstandig van heel veel landen dat ze het gebruik van de clusterbommen hebben verboden. Dat zouden meer landen moeten doen, zoals bijvoorbeeld de V.S., Rusland en alle andere landen die nog steeds clusterbommen hebben en/of gebruiken.

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 15:13

De V.S. hebben 260 miljoen clusterbommen op Laos gegooid tijdens de oorlog met Vietnam, dat is pas erg. Daarmee is Laos het meest gebombardeerde land ter wereld.

Oki Doki
Oki Doki23 aug. 2020 - 19:38

Ryan Op YouTube zijn er filmpjes te zien hoe de Russen clusterbommen afschieten op Syrische doelen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman24 aug. 2020 - 9:57

wegmetons - voor sprookjes uit de reeks van de Israelische Informatiedienst is dit m.i. niet de juiste plek.

wegmetons
wegmetons24 aug. 2020 - 22:25

Frans, Human Rights Watch staat niet bepaald bekend als een organisatie die aan de leiband loopt van Israël toch? De informatie die ik heb over Hezbollah en haar gebruik van clustermunitie komt van die organisatie vandaan, niet uit mijn dikke duim.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 aug. 2020 - 17:41

Kunnen ze niet iets verzinnen met een soort straling, waar mensen gelijk dood van neervallen, zodat je ze alleen nog maar hoeft te begraven of te verbranden? Tenslotte moeten we wel iets hebben om ons te verdedigen tegen de tsunami van communisten en moslims, waar we al sinds de tweede oorlog door worden geplaagd, als zou het een pandemie zijn. Gewoon uitroeien, dat is de enige manier. Aliens zijn het, vijanden van de mensheid, die geen respect hebben voor de mensenrechten. Hoe lang blijven nog luisteren naar die pacifisten?

13 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 aug. 2020 - 17:55

Vroeger ging het regelmatig over "neutronenbommen": die vernietigden alles wat leeft, maar lieten als wat je kunt gebruiken gewoon staan. Dat is pas nuttig. Zou Trump die dingen gewoon helemaal vergeten zijn?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 aug. 2020 - 19:03

Ik meen me te herinneren dat Nixon destijds kernwapens wilden inzetten tegen Vietnam. Publicitair gezien was dat natuurlijk niet zo handig en Kissinger was het er dan ook niet mee eens, tot groot ongenoegen van Nixon: "I just want you to think big Henry, for Christ's sake." Het alternatief was om de dijken kapot te gooien, waardoor mogelijk 200.000 mensen om het leven zouden komen, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Zolang ze dat soort mensen daar in de USA kiezen om het hoogste ambt te vervullen hoeven we nergens bang voor te zijn.

GoudenBergen
GoudenBergen22 aug. 2020 - 20:29

@Vrije Geluiden De oorlog in Vietnam eindige in 1975. De laatste jaren doen de VS regelmatig goed werk. De vernietiging van IS m.b.v. Amerikaanse luchtsteun is te vergelijken met de vernietiging van de nazi's. Islamitische terreurorganisaties zijn net onkruid. Je kunt ze niet uitroeien maar wel kort houden. De beste manier is het met behulp van drones liquideren van de leiders.

Marco de Jong2
Marco de Jong222 aug. 2020 - 22:36

@Vrije Geluiden Je kunt mensen ook gewoon uithongeren, denk aan Stalin of Mao.

DenFlexwerker
DenFlexwerker23 aug. 2020 - 5:53

@Vrije geluiden. Misschien hebben we inderdaad iets nodig tegen Putin. Die man heeft al eerder tanks door zijn buurlanden laten rijden. Hij vergiftigt de oppositie, ook in het buitenland. Natuurlijk is dat heel idealistisch: alle wapens de wereld uit en te beginnen in Nederland.Tegen jouw fictieve vijanden heb je ze niet nodig. Maar tegen Putin heb je toch iets nodig dat meer realistisch is: een leger met zeer effectieve wapens.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden23 aug. 2020 - 14:28

GoudenBergen: "De laatste jaren doen de VS regelmatig goed werk." Zou GoudenBergen nu de oorlogen in Afghanistan en Irak bedoelen?

GoudenBergen
GoudenBergen23 aug. 2020 - 16:42

@Vrije Geluiden De VS hebben veel zaken verkeerd aangepakt maar het vernietigen van IS was een goede actie, te vergelijken met de vernietiging van Nazi-Duitsland.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden23 aug. 2020 - 18:56

GoudenBergen - Als de VS Afghanistan en Irak niet bezet had, dan had IS nooit bestaan.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden23 aug. 2020 - 18:58

Maar voor Poetin moeten we natuurlijk wel een paar atoombommen in reserve houden. Voor je het weet rollen de Russische tanks weer door Berlijn.

Marco de Jong2
Marco de Jong223 aug. 2020 - 19:37

@Vrije Geluiden 'Als de VS Afghanistan en Irak niet bezet had, dan had IS nooit bestaan.' Ook dat is onzin, want IS is voortgekomen uit Al-Qaida en dat was er al lang voor de bezetting van beide landen. Verder neem je zo ook de verantwoordelijkheid weg bij die IS knakkers, want wat zijn ze toch zielig.

GoudenBergen
GoudenBergen23 aug. 2020 - 22:13

@Vrije Geluiden De VS hebben veel zaken verkeerd aangepakt maar het vernietigen van IS was een goede actie, te vergelijken met de vernietiging van Nazi-Duitsland. Wie IS verdedigt, verdedigt genocide en neigt naar het nazisme.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 aug. 2020 - 15:08

Marco de Jong: "Ook dat is onzin, want IS is voortgekomen uit Al-Qaida en dat was er al lang voor de bezetting van beide landen." Al-Qaida is ontstaan als gevolg van de eerste Golfoorlog, vanwege de stationering van Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 aug. 2020 - 15:14

Overigens is de IS niet voortgekomen uit Al-Qaida, maar ontstaan uit het het verslagen leger van Saddam Hoessein, dat na de nederlaag tegen de Amerikanen in zijn geheel werd ontslagen.

Marco de Jong2
Marco de Jong222 aug. 2020 - 14:35

Goed stuk en ben het er volledig mee eens. Het gooien van clusterbommen zou anno 2020 ook niet meer nodig moeten zijn, zeker met de technologie de we nu hebben.

11 Reacties
LaBou
LaBou 22 aug. 2020 - 16:50

Je vrienden testen e.e.a. in Jemen.

Satya
Satya22 aug. 2020 - 17:28

Technologische oorlog zoals drones zijn ook niet erg schoon.

GoudenBergen
GoudenBergen22 aug. 2020 - 20:18

@Satya De manier waarop de Amerikanen drones inzetten om Soleimani uit te schakelen kwam wel in de buurt.

Aart van de aap
Aart van de aap22 aug. 2020 - 20:18

Obama heeft heel veel mensen laten vermoorden met drones, in het midden oosten Obama heeft de nobel prijs voor de vrede gekregen

Marco de Jong2
Marco de Jong222 aug. 2020 - 22:37

@Labou Dan mag je mij eens gaan uitleggen wie mijn vrienden zijn..

LaBou
LaBou 23 aug. 2020 - 10:41

Ach gut, nu ineens weet marco niet meer dat hij altijd onvoorwaardelijk achter de VS aanliep.

LaBou
LaBou 23 aug. 2020 - 10:43

Oh, en marco, ook Israel schijnt daar bij betrokken te zijn.

Marco de Jong2
Marco de Jong223 aug. 2020 - 11:48

@Labou Ik loop helemaal niet onvoorwaardelijk achter de VS aan, en al helemaal niet achter Israel. Maar goed, keep them jij-bakken coming.

LaBou
LaBou 23 aug. 2020 - 16:19

Oh jee, het komt marco blijkbaar nu even niet uit. Misschien eens in je eigen historie zoeken, dan vindt je vast wel genoeg reacties die het tegendeel bewijzen van wat je nu zegt. En o ja, iemand die de term "jij-bak" gebruikt als argument weet dat hij verder met lege handen staat.

Marco de Jong2
Marco de Jong223 aug. 2020 - 19:44

@Labou Ik ben heel kritisch op Israël en Amerika, maar ik heb een broertje dood aan die 'als je niet met ons bent ben je tegen ons' mentaliteit van jou en je kornuiten. Wat mij vooral stoort is de selectieve 'kritiek' als het om Israël gaat, mensen die Palestijnen gebruiken als stok om Israël mee te slaan. Net doen alsof het gaat om het borgen van mensenrechten maar bijvoorbeeld wél roepen dat je anti-China propaganda maakt als je begint over wat ze daar allemaal met de Oeigoeren doen.. Wat daar achter zit mag je zelf uitzoeken.. maar ik denk dat je dat wel weet.

GoudenBergen
GoudenBergen23 aug. 2020 - 22:17

@Vrije Geluiden De VS hebben veel zaken verkeerd aangepakt maar het vernietigen van IS was een goede actie, te vergelijken met de vernietiging van Nazi-Duitsland. Wie IS verdedigt, verdedigt genocide en neigt naar het nazisme.

Haz
Haz22 aug. 2020 - 13:44

Interessant verhaal

Jim De boer
Jim De boer22 aug. 2020 - 13:27

Kogels uit handvuurwapens zijn ook bedoeld tegen mensen....

3 Reacties
Aart van de aap
Aart van de aap22 aug. 2020 - 14:49

Ja, maar clusterbommen zijn wel echt zieke wapens hé. Het werpt scherven om zich heen, waar je dan aan dood gaat. Een langzame dood. Je zou er maar in handelen. Dan kan je echt trots op jezelf zijn....Een echte 'ondernemer' (kuch) Who the hell makes these missiles, when they know what they can do ? Vroeg Adrian Borland zich af, in de jaren 80. ( nee, je Aart is niet van de 80's, maar Aart is cultureel onderlegd ) https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=8zBGJ62eO5M&feature=emb_title

Aart van de aap
Aart van de aap22 aug. 2020 - 14:50

correctie : those missiles

Zapata
Zapata22 aug. 2020 - 15:52

Die zijn doelgericht en eenmaal afgeschoten vormen ze daarna geen bedreiging meer. Clustermunitie daarentegen kan nog tientallen jaren erna een bedreiging vormen. Zie Laos. Clustermunitie verwoest levens van generaties.