Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Burgerparticipatie als smeermiddel van de democratie

  •  
11-11-2021
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
222 keer bekeken
  •  
25995433710_13837cb954_k

© cc-foto: Sebastiaan ter Burg

Het gaat erom dat zoveel mogelijk inwoners hun eigen leefomgeving verbeteren door meedenken, meehelpen en meeorganiseren
Alle bestuursorganen in Nederland, zoals provincies en gemeenten zijn wettelijk verplicht om bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Door de decentralisatie is burgerparticipatie in gemeenten van groot belang, omdat hier de directe invloed van besluiten op burgers het grootst is. De manier waarop burgers worden betrokken kan verschillen, maar in het algemeen wordt inbreng van burgers in een mondige samenleving steeds belangrijker gevonden.
Burgerparticipatie betreft verschillende terreinen; sociaal, ruimtelijk of economisch. Het is een proces waarbij gemeente, betrokken burgers en eventueel externe deskundigen via een open houding naar elkaar en door middel van een vooraf besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor beslissingen. Het is echter niet de oplossing voor alle problemen.
Duidelijk moet zijn dat burgerparticipatie een middel is, en geen doel op zich. Burgerparticipatie moet functioneel worden ingezet. Het kan dienen om meer betrokkenheid en draagvlak te krijgen bij het nemen van besluiten, om de kwaliteit of slagvaardigheid van besluiten te verbeteren of om de efficiëntie en de effectiviteit van de aanpak van maatschappelijke problemen te vergroten. Er zijn besluitvormingsprocessen waarbij burgerparticipatie niet nuttig of zinvol is. Dat is het geval als de uitkomst tevoren al grotendeels vaststaat of als de marges erg klein zijn, en ook niet als er nog te veel onzekerheden zijn. Het gaat bij burgerparticipatie niet alleen om samen weten, samen denken of mee beslissen maar ook om mee “doen”.
Bij burgerparticipatie moet goed rekening worden gehouden met de bijzondere relatie tussen overheid en burger, die ervoor zorgt dat een open en constructief proces niet eenvoudig is te realiseren. De overheid wordt door veel burgers gewantrouwd, mede omdat ze vaak negatief in het nieuws komt. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer van burgers voor hun relatie met de overheid een magere 6 is, in de zuidelijke provincies ligt het daar nog onder.
De gemeentelijke overheid heeft verschillende rollen die voor burgers niet gemakkelijk zijn te scheiden, zo heft de gemeente belastingen, ze legt bepaalde regels op en handhaaft die, ze regelt en onderhoudt openbare voorzieningen, ze kan opdrachtgever of handelspartner zijn. Ook burgers kunnen vanuit verschillende rollen hebben, de ene keer zijn ze individu met een eigen belang, of groepslid met een gezamenlijk belang, ze kunnen fungeren als deskundige of als vrijwilliger.
De voortdurende rolwisseling kan voor burgers, maar ook voor ambtenaren verwarrend zijn. Het is van belang dat per situatie/thema vanaf het begin voor alle partijen duidelijk is vanuit welke rol(len) er wordt samengewerkt. Gemeenschappelijke doelen moeten worden benadrukt omdat die de verschillen in belangen en rollen kunnen overbruggen. Zo is reductie van emissie van schadelijke stoffen een doel waar iedereen achter kan staan. Maar de discussie gaat vaak over concrete maatregelen, zoals al dan niet uitbreiden van stallen, verbieden van dieselauto’s in binnensteden, extra belasten van fossiele brandstoffen.
Als de discussie afdwaalt van het doel, en dat gebeurt al gauw, dan komen overheid en burger, of verschillende burgerpartijen zoals bijvoorbeeld stadse mensen en boeren al snel tegenover elkaar te staan. Een constructieve dialoog is dan ver weg. Soms kan een onafhankelijke partij zonder een direct belang nog een brug slaan, als alle betrokkenen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van deze partij.
Participatie is geen eenduidig begrip. Zowel de aard als mate van participatie kan verschillen. Voor het laatste wordt de term “participatieladder” gebruikt. Het gaat van enkel de burger informeren tot feitelijke burgermacht. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale burgerparticipatie. Bij verticale participatie komt het initiatief tot participatie vanuit de gemeente. Bij horizontale burgerparticipatie ligt de nadruk op de onderlinge betrokkenheid van de inwoners.
Het gaat erom dat zoveel mogelijk inwoners hun eigen leefomgeving verbeteren door meedenken, meehelpen en meeorganiseren. Horizontale burgerparticipatie kent twee vormen: maatschappelijke participatie, waarbij burgers actief deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals het helpen van buurtgenoten, en maatschappelijke initiatieven, waarbij burgers het voortouw nemen om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld het realiseren van meer groen in de buurt.
Rol van de media Media kunnen het participatieproces sterk beïnvloeden, zowel in positieve zin (goede voorbeelden presenteren), als negatieve zin (mislukkingen uitvergroten en stemming maken). Via media kan ook tot actie worden opgeroepen, positief (geld inzamelen voor een goed doel), of negatief (oproep om massaal een raadsvergadering te verstoren). Zulke verschijnselen roepen de vraag op naar de wijze van communicatie door de overheid, en haar positionering in de huidige trend van gebruik van sociale media.
Verwachtingenmanagement Het blijkt dat over participatie bij verschillende partijen verschillende verwachtingen kunnen bestaan. Dat kan ertoe leiden dat participatie niet oplevert wat men voor ogen had, waardoor verschillende partijen zich teleurgesteld voelen en afhaken. Het is daarom belangrijk om vanuit het beleid en de projecten goed te communiceren, waarbij vooral vanuit de ontvanger van de boodschap wordt gedacht.
Verwachtingenmanagement heeft niet alleen betrekking op het (mogelijk) eindresultaat, maar ook op het proces en de ruimte die burgers daarin krijgen. De lokale overheid moet van meet af aan het duidelijk maken welke ruimte burgers krijgen: mee weten, mee denken, mee beslissen of mee doen. Dat kan per thema verschillen. Als burgers geen rol hebben in mee-weten en mee-beslissen dan wordt het een stuk moeilijker om burgers later te vragen mee te doen. Positief geformuleerd: naarmate bewoners meer ruimte krijgen in het proces van besluitvorming is de kans groter dat ze later mee gaan doen (mits het proces zorgvuldig is gelopen).
Toepassingen van burgerparticipatie Enkele concrete toepassingen zijn: – bij handhaving worden burgers eerst persoonlijk benaderd voordat er schriftelijk een dwangsom wordt opgelegd. In de persoonlijke ontmoeting kan hoor en wederhoor veel problemen voorkomen. Het levert meer begrip en meer geaccepteerde oplossingen op, en het bespaart tijd en kosten, zowel juridische kosten als personeelskosten. – in het kader van de WMO, bij de decentralisatie, maar ook al eerder bij het verlenen van huishoudelijke hulp, worden vanuit de gemeente keukentafelgesprekken gevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en de omgevingskracht, en van het uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Het blijkt dat ook deze werkwijze stimuleert om niet te weinig, maar ook niet te veel voor cliënten te regelen. – bij het invoeren van omgevingsbelasting in het kader van de intensieve veehouderij wordt actief de dialoog gevoerd. Vaak lopen de emoties hoog op, waardoor het vinden van een acceptabele oplossing veel energie vraagt. Maar toch mondt de dialoog gelukkig regelmatig uit in meer wederzijds begrip, en soms in een oplossing die in elk geval geaccordeerd wordt.
Emoties kanaliseren Bij bepaalde trajecten kunnen de emoties hoog oplopen, denk aan plannen voor het huisvesten van asielzoekers of plaatsen van windmolens. Het nimby-effect (not in my backyard) is sterk. Dan lijkt het bijna onmogelijk om een zorgvuldig proces van participatie te doorlopen. Ook al probeert de gemeente helderheid te scheppen over haar verantwoordelijkheid, en ook al wordt een zo zorgvuldig mogelijk proces in gang gezet, dan nog is de beleving van burgers dat de gemeente een verborgen agenda heeft, dat burgers niet echt gehoord worden, en dat het allemaal heel anders had gemoeten.
Een gevaar bij participatieprocessen is dat een kleine mondige groep de toon zet en de uitkomsten probeert te sturen. Het organiseren en betrekken van tegenkrachten kan eenzijdigheid voorkomen en emoties tot redelijke proporties terugbrengen. Tijdsdruk is vaak de vijand van zorgvuldigheid.
Emoties horen bij participatieprocessen. Het is de kunst om negatieve emoties (angst, onzekerheid, zorgen) om te buigen in positieve energie en actie. Een aanvankelijk negatieve emotie kan een enorme drive zijn om iets positiefs te gaan doen, mits het goed gemanaged wordt.
Betrekken burgers bij abstracte onderwerpen Het omzetten van abstracter beleid in concretere thema’s, zoals bouwen voor jongeren, kan helpen om de betrokkenheid te verhogen, evenals het aansluiten op maatschappelijk relevante thema’s zoals alcohol en drugs of de intensieve veehouderij. Bij het wijk- en buurtbeheer en de maatschappelijke participatie is het evenmin gemakkelijk om voldoende burgers te betrekken. Pas als het concreet wordt, zoals bij de buurtscan of bij de herontwikkeling van een kerkgebouw is er wel betrokkenheid, maar vaak gaat het om tegenkrachten, ook al worden mensen al vooraan in het proces geïnformeerd.
Burgerparticipatie moet functioneel zijn, en kan vele vormen aannemen. Het blijkt dat concrete en indringende situaties voor de burger de kans op actieve betrokkenheid vergroten. Maar juist die situaties leiden gemakkelijk tot emotioneel gedreven uitingen en stemmingmakerij, soms positief, maar vaker negatief. Vaak is participatie reactief en dat is moeilijk te voorkomen en op te acteren.
Kortom, burgerparticipatie of samenwerken met de samenleving vraag bijzondere aandacht en extra investering zowel van burgers als overheid. En nogmaals, burgerparticipatie is een middel en geen wondermiddel tot succes
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (24)

ton14024
ton1402412 nov. 2021 - 10:33

Anarchie, terug naar eigenrichting?

1 Reactie
The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 22:27

Merkwaardige reactie TON.

Markzelluf
Markzelluf12 nov. 2021 - 8:54

Daemen geeft best een goede samenvatting van wat er moet gebeuren om burgerparticipatie mogelijk te maken, maar hij vergeet twee aspecten. 1. De enorme schaalvergroting ( van gemeenten, maar ook van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties etc.) heeft voor veel meer complexiteit gezorgd en daarmee ook tot een grotere afstand tot die organisaties. Schaalverkleining lijkt dan ook eerst nodig om participatie mogelijk te maken. 2. De burger mag meepraten maar dat is alleen voor de bühne. Daadwerkelijk een stem geven, via referenda, zou dat op kunnen lossen. Het haalt ook het rotgevoel weg dat mensen hieronder beschrijven

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2021 - 10:40

@ Markzelluf Het EMC in Rotterdam is met 14.000 het grootste ziekenhuis in Nederland. Er staan een aantal kleinere ziekenhuizen in de regio maar met name de hoog complexe zorg wordt geleverd door het ECM als aanvulling op wat de lokale ziekenhuizen kunnen bieden in heel Rijnmond en de Zuid Hollandse eilanden. Natuurlijk kan de schaal kleiner maar daarmee verdwijnt ook de hoog specialistische zorg. Er is sprake van een sterke samenhang tussen grootschalig en kleinschalig. Ik geef maar even een voorbeeld om aan te geven dat jouw idee van schaal verkleining niet meer toepasbaar is in de huidige complexe samenleving. Wat in de zorg speelt, speelt in de energie sector, in het transport, in de industrie, in de ruimtelijke ordening, in de landbouw. Een typisch rechtse manier om naar problemen te kijken is niet naar het geheel te kijken maar naar een onderdeel van het geheel en vervolgens daarnaar te wijzen. En vervolgens blind te zijn voor het feit dat achter hen het hele systeem instort. Zouden rechtse mensen gewoon dommer zijn dan anderen?

Markzelluf
Markzelluf12 nov. 2021 - 12:35

Dag Daan, prachtig dat jij de menselijke maat een rechts speeltje vindt. Inhoudelijk: ik begrijp best dat het soms beter is grote organisaties te hebben. Anderzijds is het concentreren van bepaalde hoog-specialistische zorg in enkele wat kleinere centra - waar dan veel ervaring wordt opgedaan - zo gek nog niet. Die concentratie is er ook wel, maar die is ondergebracht in andere grote centra. Maar kijk naar mijn werkveld - het hoger onderwijs. Kleinere uni's en hogescholen scoren veel beter dan grote. Ik begrijp dat wel (en werk in groot)

DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2021 - 18:21

@ Markzelluf Jij schrijft: Dag Daan, prachtig dat jij de menselijke maat een rechts speeltje vindt. Jij hebt het helemaal niet over de menselijke maat. Jij hebt het over een opportunistisch speeltje. Rechtse mensen denken bij de menselijke maat aan zich zelf niet aan anderen. En je schrijft: Kleinere uni’s en hogescholen scoren veel beter dan grote. En bieden minder variatie in het onderwijs aanbod. Zijn selectiever in het aannemen van leerlingen. Trekken een andere onderwijs populatie aan. Gedenomineerde ROC-s hebben ook een hoger studie rendement dan de grote instellingen. Een bekende rechts speeltje is ook het naar behoefte shoppen in de feiten.

Markzelluf
Markzelluf12 nov. 2021 - 18:58

Ff diep ademhalen, Daan. Lees nog eens rustig wat ik schreef. Heb jij niet het idee dat gemeenten ver afstaan ben de gemiddelde burger? Ik denk dat ik juist veel meer baat heb bij de dienstverlening van grote gemeenten en organisaties dan mensen die meer afhankelijk zijn en minder goed de weg jennen in de bureaucratie. En dat verhaal over selectie aan de poort in het onderwijs, welk bewijs heb je daarvoor? Die variatie in studierichtingen, tja we zouden best eens kunnen nadenken hoe dat zo gekomen is en wat de meerwaarde ervan is. Waardoor is die ontstaan, denk jij? Hint: kijk eens wanneer die startte en wat er met de financiering van het hoger onderwijs gebeurde. Heeft iets met neoliberalisme te maken, hoor. Fan?

DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2021 - 21:10

@ Markzelluf Jij schrijft: Ff diep ademhalen, Daan. Lees nog eens rustig wat ik schreef. Ik snap dit soort zinnetjes niet. Ik ben in een volledige zen status en een of andere rechtsmens denkt dat ik opgewonden ben over zijn teksten. Ik zal proberen jouw wenselijkheid in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Ik vind dat je een kortzichtig, achterlijk betoog houdt en dat probeer ik je op een heldere zelfs integere manier duidelijk te maken. In plaats van te twijfelen aan mijn verstand kan je beter reageren op mijn argumenten. En je schrijft: Heb jij niet het idee dat gemeenten ver afstaan ben de gemiddelde burger? De overheid hoeft helemaal niet naast de gemiddelde burger te staan, veraf is prima. Alleen de SP en PVV geloven in een overheid die alles bepaalt voor mensen, ik heb daar niets mee. De overheid moet de gemiddelde burger fatsoenlijk behandelen en verstandig menselijk beleid voeren en dat op een kwalitatief uitstekende manier uitvoeren. En daar is de overheid op dit moment erg slecht in omdat het beleid dat zij uitvoert het beleid is dat rechts VVD/CDA-beleid is. En de overheidsorganisatie op tal van plaatsen een enorme puinbak is. Daarom is er de toeslagen affaire. En je schrijft: En dat verhaal over selectie aan de poort in het onderwijs, welk bewijs heb je daarvoor? Dat valt nooit te bewijzen. Je zou een analyse moeten maken van de achtergronden van de studenten in de grote steden. Dan zal blijken dat kleinere regionale opleidingen een gemiddeld beter scorende schoolverlater krijgt dan die in de grote steden. Ik heb daarover echter geen enkele twijfel. En je schrijft: Waardoor is die ontstaan, denk jij? Dat komt omdat bedrijven steeds specifieker zijn geworden in het stellen van eisen aan het curriculum van opleidingen. Zo is er inmiddels een universitaire opleiding game ontwikkeling. En natuurlijk zijn dat droom beroepen voor een deel van de nerds. Maar een algemeen brede universitaire ICT- opleiding had ook een oplossing geweest. Dan waren ze ook breder inzetbaar voor andere takken van sport en dat was ook handig voor hun eigen loopbaan. Kortom het is een liberale ontwikkeling. De VVD wordt daar blij van. De samenleving als geheel niet niet echt. Hint: probeer eens na te denken inplaats van je weerwoord te baseren op ditjes en datjes. Ik vind sowieso dat rechts Nederland intellectueel al enige decennia in stilstand verkeerd. Dingen gebeuren in de samenleving niet omdat een willekeurige bewindspersoon een besluit neemt maar omdat iets de dominante opvatting van een groot deel van de bevolking is. En het grootste deel van de bevolking denkt net zoals jij. En daarom zit Nederland op een groot aantal belangrijke dossiers diep in de shit. De sociale zekerheid, het milieu, het vluchtelingen beleid alles wat op die terreinen mis gaat is de schuld van mensen zoals jij. En je doet er alles aan om de gevolgen van jouw opvattingen niet onder ogen te zien. Zoals vrijwel iedere rechtse burger. Ga eens kritisch nadenken over je eigen opvattingen en probeer daarbij wel rustig te blijven ademen. Want het is niet erg mooi wat je onder ogen moet zien.

The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 22:28

Zo vermakelijk, als twee rechtse ballen slaags raken.

Markzelluf
Markzelluf13 nov. 2021 - 8:08

De frustraties druipen ervan af, Daan. Maar als ik langs de beledigingen kijk, zie ik dat we het grotendeels met elkaar eens zijn: ik pleit ook voor brede universitaire en hbo-opleidingen. Waarom zijn die er steeds minder? Dat heeft niks te maken met de wensen van ‘het bedrijfsleven’, maar met de financieringsvorm: hoe meer studenten, des te meer geld. Dus ontstaan er allemaal sexy opleidingen (makelaar og, sport en voeding) die studenten aanspreken, maar nauwelijks vormen en voorbereiden op de wat verdere toekomst. Daarnaast vormen zeker de enorm grote hbo-instellingen regionale monopolies. Goed voor management en medewerkers, maar door gebrek aan concurrentie ook weinig innovatie en kwaliteitsbesef. Selectie aan de poort was er vroeger zeker: net mbo of havo werden in het hbo aanvullende eisen gesteld om bijvoorbeeld heao of hts te mogen doen. Bij universiteiten komt dat nog regelmatig voor, maar in het hbo geldt hoe meer studenten, hoe meer vreugd (= geld)

DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2021 - 13:05

@ Markzelluf Jij schrijft: De frustraties druipen ervan af, Daan Dat is een standpunt dat je niet kan onderbouwen. Meer jouw enselijkheid. En je schrijft: Dus ontstaan er allemaal sexy opleidingen (makelaar og, sport en voeding) die studenten aanspreken, maar nauwelijks vormen en voorbereiden op de wat verdere toekomst. Je kan niet beweren dat leerlingen na de opleiding makelaar OG werkloos zijn. En bewijs dan ook maar dat het een pret opleiding is waar de bedrijfstak geen inhoudelijke invloed op had. Ik hoef geen linkje maar een onderbouwende argumentatie. En je schrijft: maar in het hbo geldt hoe meer studenten, hoe meer vreugd (= geld) Zoals je weet zijn daarvoor de zogenaamde tel data en het opleidingsrendement. Het heeft financieel weinig zin de klassen aan het begin van het schooljaar vol te zetten om aan het eind 50% over te houden. Verder was dat niet het onderwerp. Je beweerde dat de omvang van een instelling maatgevend was voor de kwaliteit. Hoe kleiner hoe beter. Je hebt dat ook nog op geen enkele manier weten te onderbouwen. Het probleem met rechtse mensen is dat het hebben van een mening normaal wordt gevonden maar het hebben van een onderbouwing een zeldzaamheid is. Je hebt heel veel meningen gegeven. Over mijn psychische gesteldheid, over kwaliteit van onderwijs, over bekostiging maar je hebt nog helemaal niets weten te onderbouwen. Het lijkt mij dat een gemiddelde HBO student daar niet mee weg komt. @ The Apple Jij schrijft: Zo vermakelijk, als twee rechtse ballen slaags raken. Tijd en ruimte bepalen het perspectief. Als je behept bent met zeer gedateerde opvattingen en woonachtig bent in een ander werelddeel kan je niet meer een helder onderscheid maken tussen links en rechts in Nederland. En over andere onderwerpen die in Nederland van belang zijn kan je ook niets zinnigs meer melden.

The Apple
The Apple13 nov. 2021 - 18:34

Daan – Ga gerust verder, ik zit te genieten.

DaanOuwens
DaanOuwens14 nov. 2021 - 12:26

@ The Apple Jij schrijft: Daan – Ga gerust verder, ik zit te genieten. Dan begrijp je er inderdaad niets van.

Bouwman2
Bouwman212 nov. 2021 - 8:36

Het kan waar zijn om iedereen mee te laten praten, en het gebeurt dan ook volop.maar het gaat dan wel erg lang duren. Zie het formeren van Rutte IV. Soms is het nodig dat iedereen even zwijgt en zijn mening opschort., en even gewoon doet wat dokter zegt, de raad van Spinvis. Eeven zeht: kinderen, jullie hebben samen wel de meerderheid, maar dat leuke broertje komt er niet. De tijden zijn te zwart. Dit land is een permanente fabriek van taai taai en andere kletskoek. Als dominee heb ik de kinderkerk al lang afgeschaft. Vertelde ik een mooi verhaal over Job op de mesthoop, was er meteen weer eentje jarig of ging een ander een pittige discussie aan over de veehouderij. of kwam met een nog veel erger jobstijding. Te weinig zakcenten. Zelfs de panto,mime werd een pandemonium. Dit land is vrijwel niet te besturen. Er is altijd discussie en veel, heel veel keuzestress. De vrijgevochtenheid is spreekwoordelijk. Dit is het land Groot Babel. Het laatste woord is nog niet gesproken, bij lange na niet. Hier en daar hoor je al vragen om een sterke leider of een strenge leidster. Maar dat wordt weer overstemd met waarschuwingen, Je zit zo in een dictatuur. Staar je dus nier blind op zelfbestuur,en zelf sturende teams. Kjjk naar Joegoslavië nu met ex er voor. Kijk beter naar jezelf, in de spiegel. En disciplineer. je zelf. En bidt maar dat je niet zegt: dat gezicht komt me bekend voor, maar is dat wel te vertrouwen?

The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 7:15

Nou is 100 euro (R$600) best wel veel in een land waar het minimumloon R#1000 per maand is.. Maar ja, ik heb dus AOW en dat is dus een smak geld hier.

The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 7:05

Nou zal ik het ook niet mooier maken dan dat het is, want ik lijd aan een bijzonder zware vorm, waarvoor misschien een zwaardere operatie noodzakelijk is. Daarvoor moest ik even een aanvo9llende onderzoekje ondergaan in zijn privé-kliniek en dat koste me -dankzij een forse korting wegens contante betaling- maar 100 euro uit eigen zak extra. Dat had ook wel via de SUS gekund, maar dan duurt het allemaal zo lang en nu krijg ik een spoed-behandeling. Dat mag ook wel, want ik zie geen flikker. Gelukkig bleek het achteraf allemaal wel mee te vallen, na een onderzoekje van likmevestje voor die 100 euro extra. En die chauffeur maar rijden.... Tja, zo werkt dat in Brazilie.

The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 6:47

Volgende week wordt ik aan mijn ogen geopereerd wegens ouderdoms-staar, dus hopelijk werkt het daarna wat gemakkelijker. Gelukkig wordt dat in Brazilie ook via de SUS (ziekenfonds) geheel gratis gedaan. en brengt de chauffeur van de geneente Canguaretana mij gratis op en neer naar Natal, 100km heen en 100km terug van mijn voordeut tot mijn voordeur.

The Apple
The Apple12 nov. 2021 - 6:39

Herstel: Wethouder Karel Max stelt voor om daar een aantal een aantal modellen te presenteren, om zo een kosten-baten analyse mogelijk te maken, zodat ook de vergelijking met de kosten van een gehele of gedeeltelijke aansluiting op het landelijk net mogelijk is, dat wil zeggen zowel “on-grid” als “off-grid”. Terwijl ook de mogelijkheid om geheel afhankelijk te blijven van het landelijk net blijft bestaan, voor het geval overwegende bezwaren van landschappelijk of estetische aard of mogelijke hinder zwaarder blijken te wegen.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen11 nov. 2021 - 15:01

Burgerparticipatie is hier in de gemeente waar ik woon een middel om te bezuinigen op de taken die de gemeente voordien uitvoerde. Zo mag je nu zelf de openbare plansoenen schoffelen, de trottoirs vrijhouden van onkruid en de kinderspeelplaatsen onderhouden. Voor de rest, neen, dank je. De besluiten worden in de gemeenteraad genomen, door mensen die democratisch gekozen zijn.Als ik ook zou willen participeren stelde ik me wel verkiesbaar.

Ewout Pool
Ewout Pool11 nov. 2021 - 14:57

Ik ben het de schrijver eens dat burgers meer betrokken moeten worden bij besluitvorming over de eigen omgeving. Nu zijn vaak inspraakavond eigenlijk een rubberen stempel op een reeds genomen besluit. But, be careful what you wish for: Burgers zijn vaak tegen een heleboel dingen waar de bestuurlijke elite van meent dat deze in het algemeen belang zijn. Zo denk ik dat maar weinig wijken een windmolen willen, verplicht de huizen voor tonnen moeten isoleren of een daklozen- of vluchtelingenopvang in de buurt. Het werkt alleen als de mening van de burgers ook gevolgd wordt, anders zal het vertrouwen in de politiek nóg lager worden. Denk bijvoorbeeld aan de referenda die genegeerd zijn (omdat de uitkomst niet gewenst was) waarna deze door de referendumpartij zijn afgeschaft.

4 Reacties
NietLinksNietRechts
NietLinksNietRechts11 nov. 2021 - 15:16

Yep, dat denk ik dus ook.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2021 - 18:43

@ Ewout Pool Jij schrijft: Zo denk ik dat maar weinig wijken een windmolen willen, verplicht de huizen voor tonnen moeten isoleren of een daklozen- of vluchtelingenopvang in de buurt. Dat denk ik ook. Dus moet de overheid voorkomen dat de burgers een vrijblijvend wensen lijstje voorleggen dat de overheid alleen kan slikken. Stel de burgers willen geen windmolen. Prima maar dan in die wijk/dorp een hogere energie belasting. Geen vluchtelingen in de buurt dan ook geen geld naar activiteiten voor ouderen. Dan is burger participatie prima. Er moet een soort balans zijn tussen wensen van de burger en bijdragen aan de samenleving als geheel. Daar lijk jij nogal weinig oog voor te hebben in je reactie. Jij wil de problemen vooral bij anderen over de schutting gooien.

Bouwman2
Bouwman212 nov. 2021 - 8:42

Tja Ewout, wijkbestuur. Vandaar al die schuttingen en hekken, camera's en boodschappen van hier waak ik, zeker.

Bouwman2
Bouwman212 nov. 2021 - 8:42

Tja Ewout, wijkbestuur. Vandaar al die schuttingen en hekken, camera's en boodschappen van hier waak ik, zeker.