Joop

Bied boeren wet- en regelgeving voor de lange termijn

  •  
06-12-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
141 keer bekeken
  •  
25195249669_7e13132e85_z
Weer nieuwe wetgeving, terwijl de inkt van de fosfaatwet nog niet eens droog is
Een opmerkelijk bericht van het Openbaar Ministerie dat recent in de openbaarheid kwam: “Mestfraude alleen succesvol aan te pakken als de veestapel wordt verkleind”. Even daarvoor kwam het nieuws dat de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof, waarschijnlijk drastisch aangepast moet worden vanwege een recente uitspraak van het Europese Hof. Dan het bericht van minister Schouten, die een nieuw mestbeleid heeft aangekondigd, omdat de huidige gedetailleerde mestregelgeving te ingewikkeld is, onpraktisch is in de boerenpraktijk en tot hoge administratieve, uitvoerings- en handhavingslasten leidt.
Weer nieuwe wetgeving dus, terwijl de inkt van de fosfaatwet nog niet eens droog is. Geen wonder dat psychische problemen bij boeren sterk toenemen: zij worden steeds onzekerder over hun toekomst nu er zoveel onduidelijkheid bestaat over welke regels of wetten gaan komen, worden teruggetrokken of herzien.
Woud Agrarische ondernemers hebben met een groeiend woud van snel veranderende wet- en regelgeving te maken. En waarom zijn die regels eigenlijk nodig? Dat zijn indirecte correcties op de marktwerking van ons voedselsysteem. Het verdienmodel van de bedrijven in de agro-food business is sterk afhankelijk van het op grote schaal agrarisch ondernemen. Als de boer meer produceert, verdienen de voer- en zaadleveranciers, machinebouwers, middelenverkopers, adviseurs, banken, handelsbedrijven, etc. meer. Er is deze bedrijven dus alles aangelegen dat de boer intensiveert.
Daarnaast is de concurrentie tussen supermarkten moordend waardoor de prijs voor de boer onder druk komt en blijft de grondprijs maar stijgen. Het gevolg hiervan is dat steeds hogere producties nodig zijn voor een normaal inkomen. Iedere boer maakt zijn eigen afweging en draagt landelijk beperkt bij aan milieuverontreiniging. Het collectief boeren daarentegen belast het grond- en oppervlaktewater teveel, (over)bemest de natuur, doet de biodiversiteit sterk afnemen en helpt het klimaat veranderen. Wetten en regels vanuit de overheid dienen deze nadelige effecten te beteugelen. Eigenlijk zijn dit dus indirecte correcties op de hele agro-food keten, maar in feite komen ze vooral op het bordje van de boer terecht.
Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, wordt er aan de klimaattafels gewerkt aan maatregelen, en binnen het Deltaplan biodiversiteit wordt hard gewerkt aan afspraken voor behoud van biodiversiteit in agrarisch gebied. Beide paden dienen uiteenlopende doelstellingen en zullen weer leiden tot nieuwe wetgeving, die zeer waarschijnlijk tot additionele kosten en investeringen leidt voor boeren. Eerlijk gezegd zou ik zelf ook aarzelend en onzeker worden bij zoveel onduidelijkheid en dreigende kosten.
Mijn pleidooi is dan ook dat boeren – die tenslotte voor ons dagelijks voedsel zorgen- heldere, begrijpelijke en logische wetgeving verdienen, waarvan duidelijk is binnen welke integrale kaders zij op de lange termijn kunnen werken. Die kaders zijn geënt op bepalingen vanuit de Nitraatrichtlijn, Kader Richtlijn Water, de Habitatrichtijn, het klimaatakkoord van Parijs en de biodiversiteitsstrategie.
Al deze richtlijnen gaan namelijk over het behoud of bereiken van kwaliteit van onze publieke waarden: lucht, bodem, water, landschap, natuur. Daaraan kun je ook dierenwelzijn en gezond voedsel toevoegen. Vanuit deze publieke waarden formuleren we doelen, regionaal gedifferentieerd waarbinnen de landbouwactiviteiten kunnen plaats vinden. Overschrijd je de normen? Dan zijn er forse sancties, maar zolang je er binnen blijft kun je onbelemmerd iedere markt op, zelfs de wereldmarkt.
Leefomgeving Wanneer we in staat zijn vanuit deze eensluidende visie op leefbaarheid de wet- en regelgeving te ontwikkelen, dan hebben boeren voor de lange termijn duidelijkheid en kansen om met respect voor natuur en maatschappij op een houdbare manier te produceren. En daar varen wij als maatschappij wel bij: een gezonde leefomgeving met landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, goed voor onze huidige en toekomstige generaties.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (9)

Hiltermann
Hiltermann8 dec. 2018 - 9:25

Alleen de boeren?

Horige
Horige8 dec. 2018 - 5:06

Geachte heer/ mevrouw, Het zal u niet zijn ontgaan dat de huidige regering stevig inzet op duurzaamheid en energiebesparing. Zowel burgers als bedrijven wordt gevraagd een steentje bij te dragen aan de landelijke ambitie om met name de CO2- emissie te verminderen. Beperken van de uitstoot kan door energie te besparen of energie duurzamer te maken (op te wekken). Voor bedrijven is in de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 5:16, 5:17 en 5:20, vastgelegd dat bedrijven desgevraagd energiegegevens dienen te overleggen aan het bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) controleert, namens de gemeenten in de regio Midden-Holland bedrijven op de naleving van milieuregelgeving. Het toezicht op energiebesparing bij bedrijven valt daaronder. In verband daarmee sturen wij u deze mail. Bij een controle van het bedrijvenbestand is geconstateerd dat het jaarverbruik aan energie (in m3 gas en kWh elektra) van uw bedrijf (adres: Burgemeester Smitweg 37 Hazerswoude-Dorp (L-017069)) niet bij ons bekend is. Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens binnen 4 weken na verzenddatum van deze mail aan ons op te sturen. Dat kan via deze link Energieverbruik Melden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons mailen via energie@odmh.nl of bellen (088 – 5450110). Met vriendelijke groet, Energieteam ODMH Afdeling Bedrijfsvoering Dit kreeg ik 2 uur geleden binnen om 3 uur 's nachts. Na de zuivering plicht glastuinbouw kosten 30.000 euro en opbrengst voor het milieu in onze streek nul. Dak vervanging asbestdak bedrijfspand + renovatie 40.0000 euro moet er ook nog een schermdoek vervangen worden kosten ongeveer 30.000 euro. De eerste 2 items heb ik dit jaar gerealiseerd. Ik heb er echt slaap problemen van gekregen. Ben niet depressief maar kan ook nergens meer echt van genieten. Als u beseft dat wij met z'n alle 5,7 miljard energie belasting betalen vraag ik mij A af waarom zou ik nog iets doen aan het Energie vraagstuk. Dit zijn toch 2 windparken per jaar in de Noordzee. En B waar blijft dat geld. Allemaal verplichtingen is het niet door de overheid is het wel door de verzekering maatschappij

Henk Joh
Henk Joh7 dec. 2018 - 5:13

Er zijn twee zaken die mij niet volledig duidelijk zijn. Er staat dat de prijs van de boer afhankelijk is van de concurrentie tussen supermarkten. Dat er flinke concurrentie is, ontken ik niet. Maar denk eerder dat de machtsverdeling ongelijk is bij overproductie. Ik ga er van uit (maar heb te weinig referentiemateriaal om dit te staven) dat de supermarkten beter in staat zijn hun marge te behouden dan de leveranciers. Ik ga er van uit dat de stijgende grondprijs (nog) niet veel impact heeft in de kostprijs. Het effect van stijgende grondprijs wordt geneutraliseerd door lagere financieringskosten.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus7 dec. 2018 - 12:56

"Ik ga er van uit (maar heb te weinig referentiemateriaal om dit te staven) dat de supermarkten beter in staat zijn hun marge te behouden dan de leveranciers." Dat klopt als een zwerende vinger. Supermarkten hebben zo'n sterke machtspositie dat ze agrarische producten die ze voor dubbeltjes inkopen voor euro's verkopen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 dec. 2018 - 19:40

Wat moet ik me voorstellen van behoud van biodiversiteit in het agrarisch gebied? Landbouw bedrijven is per definitie het ongedaan maken van biodiversiteit, wat al het geval is sinds de uitvinding van de landbouw. Op een akker of weiland bestemd voor de landbouw moeten die planten groeien die daar gewenst zijn. Insecten en andere fauna die de landbouwproducten kunnen bedreigen bestrijden we. Biodiversiteit op zich is een begrip waar je niet mee uit de voeten kan als je de context niet concreet aangeeft.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 dec. 2018 - 12:57

"Wat moet ik me voorstellen van behoud van biodiversiteit in het agrarisch gebied?" Niet alles platspuiten. "Insecten en andere fauna die de landbouwproducten kunnen bedreigen bestrijden we." En daar keert de wal het schip, want we bestrijden ook insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de gewassen.

Edwin8
Edwin87 dec. 2018 - 21:28

Je kan naast de akkers een groenstrook laten staan waar wilde planten kunnen groeien en bloeien (geen onkruid). Dit heeft als gevolg dat insecten (waaronder bijen) het beter doen. Bijen heb je weer nodig voor bestuiving. Maar er zijn ook insecten die zich bijvoorbeeld laven aan luizen. Bladluis is een "ongedierte" wat slecht is voor bladgewassen. In plaats van platspuiten zou je dat dus ook op een ecologische manier kunnen bestrijden. Dus een slimme boer die een beetje aan zijn portemonnee denkt, die zou er eens goed aan doen om te kijken welke insecten hem kunnen helpen.

Contramine
Contramine6 dec. 2018 - 17:58

Loffelijke intenties, dunkt me. Maar hier ontbreken toch enkele elementen die voortdurend zorgen dat de regelgeving voortdurend aangepast moet worden. Regelgeving in de landbouw komt onder grote druk van de landbouwlobby tot stand; die wil van geen enkele inkrimping weten. Bij alle regels gaat de sector op zoek naar sluiproutes, vaak legaal, desnoods illegaal, om toch maar te kunnen uitbreiden. In die situatie is het natuurlijk een mooie droom om regelgeving voor een lange periode vast te leggen. Waar er plafonds afgesproken worden, zwicht men steeds weer voor dat deel van de landbouwsector dat onbeperkt wil investeren in groei. Wanneer komt er eens regelgeving waarbij een ongewenste overschrijding verhaald wordt op alleen de bovengemiddeld grote bedrijven. Dan ontstaat er voor de rest van de boeren een situatie waarin zijn op hun manier eerzame landbouw kunnen bedrijven.

Zwerfstein
Zwerfstein6 dec. 2018 - 15:23

'indirecte correcties op de hele agro-food keten', daar zou Japke D Bouma wel raad mee weten.