Joop

Artikel 1 helpt niet bij identiteitsperikelen

  •  
25-07-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
55 keer bekeken
  •  
Listen Up

© A male businessman leads his team in voicing their business message.

Was het maar waar, dat we een wetsartikel zouden hebben dat al onze identiteits- en diversiteitsgestruggel zou oplosssen
Nachtclub De School die als ‘uiterst inclusief’ te boek stond gaat ten onder omdat ze te wit is. De rechter roept KLM op het matje nadat een vrouwelijke passagier werd verzocht ergens anders te gaan plaats te nemen, omdat een orthodox joodse man om geloofsredenen niet naast haar wilde zitten. Homogenezingstherapie door christelijke of islamitische organisaties wordt niet strafbaar gesteld. In Franse BLM demo’s worden antisemitische leuzen gescandeerd.
Zwaaien met Artikel 1 Actuele situaties, waarin identiteiten botsen. Identiteiten die gevoelig liggen en waarvoor onze wetgever heeft getracht bescherming te bieden in de Grondwet. Als ik als antropoloog en columnist schrijf dat identiteitspolitiek moeilijk is, en ik wijs bijvoorbeeld op antisemitisme binnen de BLM beweging, of vrouwonvriendelijkheid binnen joods orthodoxe kring, volgt al snel de Artikel 1 claim. Met name vanuit activistische diversiteitshoek is het adagium ‘het is niet moeilijk, je moet je gewoon allemaal aan Artikel 1 van de Grondwet houden’. Ook binnen politiekringen is deze ‘oplossing’ geliefd.
Was het maar waar Was het maar waar, dat we een wetsartikel zouden hebben dat al onze identiteits- en diversiteitsgestruggel zou oplosssen. Helaas. De Grondwet is met name bedoeld om alle burgers in Nederland gelijk te behandelen vanuit overheidswege. Het regelt geen geschillen tussen burgers onderling. Maar je kunt er wel een beroep op doen als je bijvoorbeeld vindt dat je wordt gediscrimineerd of achtergesteld.
Een ander probleem is dat artikel 1 in van de Grondwet ambivalent is in zichzelf. Juist op het grensvlak van identiteiten ontstaat de spanning. Daar waar religie en homorechten elkaar bijten wordt het wrang. Mag je nu vanwege je geloof weigeren om homo’s te trouwen of niet? Daar waar je als politieagent tegen islamofobie bent en dáárom vindt dat je collega niet op de PVV mag stemmen, bijten het recht op politieke vrijheid en religie elkaar.
Het recht op vrijheid van onderwijskeuze en zorgen over vrouwonvriendelijke ideëen op sommige scholen, zet ons voor een duivels dilemma. Juist het ‘recht op gelijk’ dat we in de Grondwet hebben vastgelegd, maakt dat dat recht onverdeeld wordt afgedwongen door groepen mensen die zich op enig moment in de minderheidshoek voelen staan. Mensen die zich dus beroepen op artikel 1, willen dan eigenlijk dat de overheid hen beschermt tegen agressie door een andere burger. De overheid als grote bemiddelaar.
Elegant debat Daar waar wetten geen uitkomst bieden, rest de menselijkheid en de dialoog. Je moet mensen al jong te leren elegant debat te voeren over onverenigbaarheden. En met elkaar durven concluderen dat identiteiten soms echt onverenigbaar zijn. Maar dat je elkaar wel heel laat in woord en lichaam. Gedrag is handhaafbaar. Identiteit, ideologie en religie zijn dat niet.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (57)

Jaap88
Jaap8826 jul. 2020 - 17:06

Een debat voeren en een dialoog voeren zijn twee verschillende dingen. Met een dialoog wil en hoef je de ander niet te overtuigen, dat is de kracht van het dialoog. Met een debat is er vaak een winnaar en verliezer, waardoor de gelijkwaardogheid tussen deze twee mensen verloren gaat.

Le Chat Botté
Le Chat Botté26 jul. 2020 - 15:46

Ik denk dat een hoop gezanik voortkomt uit een gebrek aan inzicht in het begrip gelijkwaardigheid: Mijn vrijheid, mijn rechten, mijn plichten zijn gelijkwaardig aan die van jou. Dit valt te vertalen als: mijn vrijheid om mijn vuist door de lucht te zwaaien houdt op in de nabijheid van het puntje van jouw neus. Dus: jij mag uit welke (religieuze) overtuiging dan ook vinden dat homoseksualiteit niet oké is, je hebt echter niet de vrijheid om iemand het recht om homoseksualiteit te praktiseren te ontnemen of die rechten te beperken. Of, omdat het over identiteit gaat: ik heb niet het recht om iemand aan te spreken op diens (al dan niet vermeende) identiteit, maar alleen maar op iemands persoonlijke gedrag. Jouw identiteit is niet van mij of aan mij, maar van en aan jou. Tussen jou en mij is er altijd en uitsluitend sprake van twee burgers met gelijke rechten, tenzij er door middel van onafhankelijke rechtspraak rechten (tijdelijk) zijn beperkt. Onze grondwet kent zelf ook geen onderschikking of bovenschikking van rechten. Jouw rechten en vrijheden mogen die van een ander niet inperken; het ene grondrecht (bijvoorbeeld art. 11 - de onaantastbaarheid van het lichaam) is niet ondergeschikt aan het andere (bijvoorbeeld art. 6 - vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), maar ook niet aan andere soorten wetten, bijvoorbeeld die uit het strafrecht of burgelijk recht. Zijn er dan geen grensgevallen? Zeker wel. Maar eerst weer even terug naar de basis allemaal: vraag je altijd eerst even af of je niet over democratisch vastgestelde grenzen gaat met je oh zo grote gelijk. Bedenk daarbij dat gelijkwaardigheid in het belang is van allen en dus zullen allen ook alijd de rechten van anderen in acht moeten nemen om - uiteindelijk - die van henzelf te beschermen. En dat doet een heel eenvoudige werkelijkheid recht aan: de werkelijkheid dat we alleen nauwelijks kunnen overleven, maar samen wel. En dat we samen bovendien tot grote daden in staat zijn, als we dat samen willen.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens27 jul. 2020 - 18:10

@ Le Chat Botté Jij schrijft: Dit valt te vertalen als: mijn vrijheid om mijn vuist door de lucht te zwaaien houdt op in de nabijheid van het puntje van jouw neus. Ik ken die zin als een leus van anarchisten maar inderdaad prima bruikbaar in deze context. verder ook prima betoog.

OlavM
OlavM28 jul. 2020 - 3:48

@ Le Chat Botté: In grote lijnen kan ik je wel volgen, maar het eind van onderstaand citaat is niet helemaal juist: [Onze grondwet kent zelf ook geen onderschikking of bovenschikking van rechten. Jouw rechten en vrijheden mogen die van een ander niet inperken; het ene grondrecht (bijvoorbeeld art. 11 – de onaantastbaarheid van het lichaam) is niet ondergeschikt aan het andere (bijvoorbeeld art. 6 – vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), maar ook niet aan andere soorten wetten, bijvoorbeeld die uit het strafrecht of burgelijk recht.'] Het is waar dat grondrechten niet in een hiërarchisch verband tot elkaar staan. Waar grondrechten met elkaar botsen -bv. dat van vrijheid van onderwijs of religie en dat van gelijke behandeling/non-discriminatie wegens seksuele oriëntatie- zullen rechterlijke beslissingen in concrete gevallen uitkomst moeten bieden. Maar grondrechten kunnen wel degelijk beperkt worden door "andere soorten wetten", met name bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Sterker nog: zo'n beperking mag alleen gebeuren bij een formele wet. (Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, zoals: noodzakelijk in een democratische samenleving, en met het oog op een aantal met name in het EVRM opgesomde belangen). Dit is juist de reden waarom een Corona-wet noodzakelijk is, wil de overheid allerlei maatregelen mogen nemen die inbreuk maken op grondrechten van burgers, waartoe de "noodverordeningen" juridisch eigenlijk niet toereikend zijn. En dit is ook de reden waarom via bepalingen in het Wetboek van Strafrecht inbreuk kan worden gemaakt op de vrijheid van meningsuiting. (Zoals: belediging, smaad, laster, discriminatie en/of belediging van groepen mensen op bepaalde gronden, en dreiging met haat en/of geweld jegens hen).

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 jul. 2020 - 14:29

Sommigen verwijten mij een te grote toegeeflijkheid jegens hen die uit (orthodoxe)geloofsovertuigingen het gelijkheidsdenken niet accepteren. Een enkeling gaat zo ver om dat geloof dan maar te verbieden. Ik vraag me af wat die dan vinden van artikel 99 van onze grondwet dat mensen gewetensbezwaren kunnen hebben tegen het verplicht dienen in de krijgsmacht, omdat zij het plegen van geweld en het mogelijk zelfs moeten doden van medemensen vanuit hun diepste overtuigingen afwijzen.

Ivan61
Ivan6126 jul. 2020 - 12:54

Dialoog en elegante debat kan zo makkelijk zijn. Elkaar laten uitpraten en standpunten van jouw tegenstander respecteren. Meer is er niet. Als je elkaar kan niet overtuigen dan moet je dat accepteren. Verschillende mensen willen mij steeds overtuigen dat ik witte privilege heb wat absoluut niet waar is. Pure energie en tijdverspilling.

4 Reacties
Zandb
Zandb26 jul. 2020 - 19:53

Sarajlija Welk respect spreekt er uit, dat je iemand als "tegenstander" ziet? Verder lijkt het me wel handig, dat u duidelijk maakt wat u onder een wit privilege verstaat. Verstaat u daar hetzelfde onder, als diegene die u wil overtuigen? Verder vraag ik me af, wat het nu werkelijk betekent wanneer u tegen iemand zegt: Wat u ook zegt, als het om een wit privilege gaat: "Pure energie en tijdverspilling." Of anders gevraagd: Welk respect spreekt daar uit?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden26 jul. 2020 - 21:38

Zandb - Blijkbaar heeft Sarajlija het gevoel dat ze hier in Nederland ook niet als gelijke wordt behandeld, ook al is ze lelieblank. Misschien is ze daarom wel extra boos.

Ivan61
Ivan6127 jul. 2020 - 9:08

@ Zandb en @ Vrije Geluiden, Als eerst dat is een hij maar dat is niet zo belangrijk. Voor de rest laat ik hier bij.

Zandb
Zandb27 jul. 2020 - 15:49

Sarajlijla Ik was er al bang voor, dat u kritische vragen laat voor wat ze zijn. Jammer. Weer een gemiste kans.

Ch0k3r
Ch0k3r26 jul. 2020 - 8:21

"Het recht op vrijheid van onderwijskeuze en zorgen over vrouwonvriendelijke ideëen op sommige scholen, zet ons voor een duivels dilemma. Juist het ‘recht op gelijk’ dat we in de Grondwet hebben vastgelegd, maakt dat dat recht onverdeeld wordt afgedwongen door groepen mensen die zich op enig moment in de minderheidshoek voelen staan. " Wat mij betreft is er geen gelijkheid tussen religie en seksuele voorkeur. Religie is een keuze. Ook al denk je dat dat niet zo is omdat mensen er vanaf baby af aan mee worden opgevoed. Maar een baby van ouders in de Ku Klux Klan worden ook met racistische ideeën opgevoed. Ondertussen zijn er genoeg LGBT'ers die gevangen zitten in religieuze gemeenschappen en zichzelf niet kunnen zijn op straffe van verbanning of dood. Het wordt hoog tijd dat we die barbaarse gedachten uit de ijzertijd eens echt gaan aanpakken.

Cave Canem
Cave Canem26 jul. 2020 - 7:15

Wat telkens weer opvalt is dat de discussie over gelijkheid en inclusiviteit zich zelden uitstrekt tot het fenomeen leeftijd. Waar in dit kader steeds weer (terecht) de vinger wordt gelegd op ras, sexuele identiteit, religie en vrijheid van meningsuiting lijkt het leeftijdscriterium onder te sneeuwen. Dit dit leeftijdsdicriminatie in het dagelijkse leven een van de meest voorkomende uitwassen is. Vooral ouderen moeten het bij vacatures bijnal altijd afleggen tegen jongere kandidaten, ondanks hun vaak ruimere ervaring. Ook in de corona-pandemie zag je het leeftijdscriterium weer opduiken toen de discussie ging over de vraag of jongeren niet eerder geholpen moesten worden als de ziekenhuizen en IC’s overbevolkt zouden rake

Herr Vorragend
Herr Vorragend26 jul. 2020 - 7:14

"Daar waar wetten geen uitkomst bieden, rest de menselijkheid en de dialoog. Je moet mensen al jong te leren elegant debat te voeren over onverenigbaarheden. En met elkaar durven concluderen dat identiteiten soms echt onverenigbaar zijn" Ja maar daar zit nou juist het probleem. Zowel politieke/culturele extremisten als religieuze orthodoxen ontkennen het recht op individuele keuzes op elk terrein. Je moet hun individuele keuzes respecteren maar van enige wederkerighieid is geen sprake. Dus ook niet van een gelijkwaardig debat.

itsme3
itsme326 jul. 2020 - 7:08

Mensen in Nederland kunnen zich sowieso niet op de grondwet beroepen. De rechter kan niet toetsen aan de grondwet, maar alleen aan de wetten die er van zijn afgeleid of aan internationale verdragen. Ook is er geen grondwettelijk hof die wetten toetstaan de grondwet. De enige die aan de grondwet toetst is de (politieke) eerste kamer.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden26 jul. 2020 - 21:46

En de regering zal er ook alles aan doen om dat zo te houden, want anders wordt het regeren nog lastiger. Stel je voor dat het Hof bij voorbaat zou kunnen uitspreken dat de regering de rechten van de burgers moet respecteren en niet pas nadat de overheid die rechten heeft geschonden. Wie geeft nu het geld uit om tot de Hoge Raad door te procederen in het geval van een boete van 390 euro?

HarrieV2
HarrieV226 jul. 2020 - 6:38

Een aanvulling op artikel 1 hoort wat mij betreft te zijn: Anders dan wettelijk bepaald, houdt jouw vrijheid op zo gauw de vrijheid van een ander in het geding komt. Als een ambtenaar een homokoppel niet wil trouwen. OK, zolang dat homokoppel maar kan trouwen zonder veel verdere problemen. Zo iemand kan wel door zijn leidinggevende worden aangesproken m.b.t. het uitvoeren van zijn takenpakket, maar dat is een ander criteria. Dat een gelovige, puur vanwege zijn geloof, meent te mogen bepalen wat jij wel of niet doet, waaronder ook valt waar jij zit, is een no-go.

Zandb
Zandb26 jul. 2020 - 6:13

Het is nog wel een heel groot verschil of je binnen je clubje allerlei 'idiote' regels stelt, nastreeft of handhaaft of dat je vindt dat zoiets voor iedereen moet gelden. Dat moet maar dat maakt 'misbruik' oh zo moeilijk te bestrijden. Bewijs maar eens, dat een van top tot teen bedekte vrouw daartoe gedwongen wordt of dat het niet meer dan haar keuze is. Wanneer een groep mensen meent dat homoseksualiteit een keuze is, bewijs dan maar eens dat het niet het geval is. En is het aangeboren dat een man als vrouw of een vrouw als man door het leven wil? Of is dat een (zoals sommigen menen een 'ziekelijke') keuze? Wanneer iemand PVV stemt en tegelijkertijd wordt van hem verwacht, dat hij alle burgers op dezelfde wijze behandelt, dan lijkt het me logisch om daar vraagtekens bij te plaatsen. En wanneer je overtuigd christen bent, ben je dan ook werkelijk in staat om ook als politieagent, je naaste lief te hebben als jezelf? In de ogen van de wet ben je echter niet eerder strafbaar, dan dat bewezen geacht wordt, dat je de regels (en zijn die altijd wel juist?) overtreden hebt. Inderdaad, is het dus zeer terecht, dat de schrijfster aandacht vraagt voor het onafzienbare 'grijze gebied' dat onze mooie democratische rechtsstaat, noodgedwongen wanneer die de vrijheid garandeert, creëert.

Fredje3
Fredje326 jul. 2020 - 2:34

Respect voor elkaar hebben en rekening met elkaar houden is belangrijk, maar dat stopt op het moment dat dit niet uit gelijkheidsgedachte komt. Als een Orthodoxe Jood van mening is dat hij te goed is om naast een vrouw te zitten, of een Orthodoxe Moslim van mening is dat het niet rein is om een vrouw de hand te schudden of Christelijke ambtenaren het geluk van een stel van hetzelfde geslacht niet gunt, dan zijn deze mensen gewoon fout [PUNT]. Daar is geen compromis in mogelijk. Erger nog, als dit echt vanuit hun geloof komt, dan zou dat geloof gewoon verboden moeten worden. Clubs, verenigingen of wat dan ook in Nederland die ongelijkheid prediken, passen niet in dit land en acteren zelfs tegen de grondwet.

1 Reactie
ValsPlat
ValsPlat26 jul. 2020 - 10:15

"ls een Orthodoxe Jood van mening is dat hij te goed is om naast een vrouw te zitten, of een Orthodoxe Moslim van mening is dat het niet rein is om een vrouw de hand te schudden of Christelijke ambtenaren het geluk van een stel van hetzelfde geslacht niet gunt, dan zijn deze mensen gewoon fout [PUNT]." Ze mogen dat wel vinden, we hebben gelukkig geen gedachtenpolitie, maar moeten wel de consequenties aanvaarden. De maatschappij hoeft hun wensen niet te facilteren. Dus, als je als ambtenaar bepaalde administratieve handelingen niet wenst te doen, dan moet je in overleg met je leidinggevende maar een functie zoeken waarbij dat niet nodig is of ontslag nemen indien zo'n functie niet beschikbaar is. Indien je er zeker van wilt zijn dat er geen vrouw naast je komt zitten in het vliegtuig, boek dan maar 3 tickets voor jou alleen en neem plaats op de middelste stoel.

marcelhermus
marcelhermus25 jul. 2020 - 23:17

Helaas mevrouw Braun. Ik vind uw stukken in het algemeen vrij goed. Dit keer vind ik hem wat minder. Het zit hem vooral in het moeten. Moet een christelijke ambtenaar een homostel trouwen (ergens anders is ten slotte ook mogelijk) Moet een jongere homo zich laten genezen (dit is een lastige omdat er sociale dwang is) Moet een vrouw opstaan voor een orthodoxe jood. (Nee natuurlijk niet) De antisemitische leuzen ben ik niet mee bekend, maar als ze verboden zijn moet daar tegen opgetreden worden. Mijn mening is dat artikel 1 hier heel goed voldoet als je goed bekijkt of iemand gedwongen wordt om iets te doen of niet te doen. Zodra er dwang is om een of andere reden zal artikel 1 ingrijpen.

1 Reactie
JoepJos
JoepJos26 jul. 2020 - 8:34

Waarom mag een gelovige ambtenaar iemand weigeren te trouwen omdat er genoeg andere ambtenaren zijn die het huwelijk kunnen voltrekken, maar mag een jood niet weigeren naast een vrouw te gaan zitten? Zij kan toch ook op elke andere beschikbare plaats in het vliegtuig plaats nemen? En wat volgt straks? Een cassiere die vanwege geloofsovertuigingen geen alcohol en varkensvlees wil afrekenen? Als religie er voor zorgt dat je je baan niet naar behoren kan uitoefenen, dan lijkt het me tijd om naar ander werk te zoeken.

Auslander
Auslander25 jul. 2020 - 22:40

“Gedrag is handhaafbaar. Identiteit, ideologie en religie zijn dat niet.” Mevrouw Braun geeft zelf de oplossing voor dilemma dat zij aankaart. De overheid moet vrij zijn van de sturing door welke “identiteit, ideologie en religie” dan ook. Dat is duidelijk nu niet het geval. Vroeger had men al van te voren vertrouwen in politieke bestuur vanwege gedeelde identiteit, ideologie of religie. Tegenwoordig zijn deze vertrouwen basis zoek bij de politieke partijen. Zij gebruiken deze nog om (delen van) tot de bot verdeelde publiek aan zich te binden. Het minste wat publiek aan politiek toevertrouwd is hun vertrouwen. Daarom zoeken de burgers zelf de balans onderling. Wat soms heel ruw en confronterend kan zijn. Tegenwoordig de meeste heersende overkoepelende publieke kenmerken zijn individualiteit en diversiteit. Als de politieke bestuur ook deze identificatie eigen maakt, dan is de kloof weg en het vertrouwen onderling terug in de basis.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2020 - 7:07

Hoe kom je erbij dat men vroeger al van tevoren vertrouwen had in het politieke bestuur. En hoe kom je erbij dat het een gedeelde identiteit was? Dat was het allesbehalve!

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker25 jul. 2020 - 21:23

Beste mevrouw Braun, Onze grondwet is niet bedoeld om het verkeer tussen mensen onderling te regelen. Dus dat dit artikel in de door u genoemde gevallen geen uitkomst biedt, is niet vreemd. De grondwet is bedoeld om het het verkeer tussen de overheid en de inwoners van het land te regelen. Dat artikel 1 zegt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. En dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan, zegt alleen dat de overheid zich hieraan moet houden . Het bindt mij als inwoner niet. Als ik mensen om welke reden dan ook, ook redenen als sekse, godsdienst, politieke gezindheid enzovoort, een voorkeursbehandeling wil geven, dan staat dat mij vrij. Niet dat ik dat zou willen.

4 Reacties
ton14024
ton1402426 jul. 2020 - 11:55

´´Dat artikel 1 zegt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. En dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan, zegt alleen dat de overheid zich hieraan moet houden´´ Dat laatste verzin je er bij, én is een uitsluiting. Duidelijk geen respect voor de eerste afspraak en daarmee terecht te cancellen.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof26 jul. 2020 - 12:37

@Ton, Nee, artikel 1 van de grondwet gaat alleen over de verhouding overheid burger. Niet over burger-burger. Daar hebben we een aantal wetboeken voor die dat regelen. Zowel u als de Ballonnendoorprikker zitten mis. Ook hij zal zich aan de andere wetten moeten houden die discriminatie, uitsluiting etc verbieden.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker26 jul. 2020 - 12:43

Beste Ton1402, U bent kennelijk niet op de hoogte van het waarom van de Grondwet.Artikel 1 luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Als we de toelichting erbij pakken dan lezen we: "Artikel 1 gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen." (https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvds5wq/artikel_1_gelijke_behande_ling_en) Het artikel richt zich dus op de overheid. De inwoner wordt hiermee niet gebonden. Die wordt gebonden door wetten Wetten zoals de Algemene wet gelijke behandeling (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi32nlirojx4). Als het juist interpreteren van aanleiding is voor 'cancellen' ga u gang.

ton14024
ton1402426 jul. 2020 - 16:57

J, de overheid wordt in artikel 1 niet genoemd. B, verder in de toelichting wordt gelijke betaling van werknemers in vergelijkbare situaties door werkgevers genoemd.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 jul. 2020 - 20:30

Wat wel helpt is leven en laten leven. Zo lang homo's kunnen trouwen in elke gemeente kun je ambtenaren die daar (gewetens)bezwaren tegen hebben ook tolereren. Je kunt als vrouw ook ergens anders gaan zitten als een orthodoxe jood daarom vraagt. Je kunt een orthodoxe moslim ook respecteren als hij je geen hand wil geven of een moslima een sluier toestaan. Je hoeft het Sinterklaasfeest niet te vieren als je dat kwetsend vindt. Je kunt Staphorst mijden op zondagmiddag als ze daar rust willen houden. Rechtlijnigheid, prinzipienreiterei, fanatisme brengt ons niet verder.

8 Reacties
Folkert2
Folkert225 jul. 2020 - 22:26

Maar zo werkt het niet Frans. Ik mag de Niqaab bijvoorbeeld niet zeer onprettig vinden maar de dragers ervan alle ruimte geven. Nee, ik moet het een toonbeeld van Feminisme vinden anno 2020. Is in je riedeltje ook ruimte voor dat ik bijvoorbeeld mijn gesprekspartner op zijn minst in het gelaat aan wil kunnen kijken, dus dat de niqaab draagster zich aanpast naar mijn tolerantieniveau? Nee, natuurlijk niet want het is een zeer intolerante gedachte van mij. Theoretisch klinkt het allemaal leuk, maar in de praktijk heb je dus altijd spanningsvelden en daar wint doorgaans de meest dogmatische stem. Lees het stuk van Danielle nog eens. Ze noemt deze spanningsvelden namelijk ook.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2020 - 22:55

Nope, de orthodoxe jood kan een andere plaats gaan zoeken. Het is zijn probleem niet het hare. Net zo goed als de ambtenaar beter naar een andere baan kan omzien. Handenschudden is voorlopg afgeschaft. Maar als een orthodoxe gelovige moeite heeft met de gelijkheid van man en vrouw is handenschudden gewoonlijk niet zijn enige probleem.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof25 jul. 2020 - 23:01

@Frans, Echt niet, we gaan niet toegeven aan intolerantie, aan racisme en sexisme. Hufters zijn hufters, of ze nu niet naast een vrouw willen zitten, vrouwen geen hand willen geven, niet met iemand met een kleurtje of andere geaardheid willen werken of hen niet willen trouwen. Voor huftergedrag is geen plaats in een beschaafde wereld. Geef dit soort tuig 1 vinger en binnen een paar jaar rijden de treinen weer. En ja, die Godwin is bewust en terecht.

Zandb
Zandb26 jul. 2020 - 6:21

Frans Dat kan allemaal. Maar niet zo gauw daar een of andere vorm van dwang aan te pas komt. Zo'n orthodoxe jood, die moet zonder vrijwillige medewerking dan maar het vliegtuig verlaten en hopen op meer geluk de volgende keer, dan dat hij door aanspraak te maken op zijn vrijheid een ander dwingt. Een politieagent die geen pet op wil, wordt dan maar geen politieagent. Iemand die van top tot teen bedekt door het leven wil, die blijft dan maar binnen. Een trouwambtenaar die niet bereid is zijn werk te doen, wordt dan maar geen ambtenaar. Wanneer je niet geconfronteerd wil worden met homo's, dan is dat immers jouw probleem. Je dwingt een ander niet met jouw vrijheid.

JasDon
JasDon26 jul. 2020 - 6:28

"Zo lang homo’s kunnen trouwen in elke gemeente kun je ambtenaren die daar (gewetens)bezwaren tegen hebben ook tolereren." Nee, dan ben je gewoon ongeschikt voor je werk. Je kan niet enerzijds een salaris verwachten van de maatschappij en daarnaast bepaald werk voor die maatschappij weigeren. "Je kunt als vrouw ook ergens anders gaan zitten als een orthodoxe jood daarom vraagt." Waarom? "Je kunt een orthodoxe moslim ook respecteren als hij je geen hand wil geven of een moslima een sluier toestaan. " Toestaan voor wat? Sowieso zijn dat persoonlijke keuzes, waar ik zelf waarschijnlijk de achtergrond gedeeltelijk invul. "Rechtlijnigheid, prinzipienreiterei, fanatisme brengt ons niet verder." Met de verkeerde tolerantie gaan we alleen maar naar achteren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 jul. 2020 - 6:29

@Defoe U heeft gelijk, zo kun je het ook oplossen. Onderdruk alle geloofsuitingen in de publieke sector, weg met diversiteit en lang leve de gelijkschakeling. Jammer toch dat onverdoofd slachten hier nog mag bestaan.

HarrieV2
HarrieV226 jul. 2020 - 6:30

Was het maar zo simpel. Als we met zijn allen makkelijk door één deur konden hadden we helemaal geen wetgeving nodig, De wetgeving is er nu net voor de gevallen dat die deur te smal blijkt te zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 jul. 2020 - 15:40

Onverdoofd slachten is in Noorwegen bij wet verboden.

DaanOuwens
DaanOuwens25 jul. 2020 - 20:04

Zo ingewikkeld is het volgens mij niet. De School had de discussie niet zo ver laten komen. Twee mannen hebben de zaak op poten gezet als zij bij de invulling van de vacatures verder te werk gaan naar de identiteit van de club had het ook voldoende moeten zijn. De vrouwelijke passagier had gewoon mogen blijven zitten, de andere reizigers of een andere plaats of een volgende vlucht, homo-s hoef je niet te genezen en antisemitische leuzen zijn fout en reden om mensen op te pakken. Het is verschrikkelijk simpel. Het doel van deze artikelen in de grondwet is de vrijheid van burgers te garanderen. Inderdaad ter bescherming van de burger tegen de overheid. Maar in een reeks van wetgeving zijn die vrijheden ook geregeld voor burgers onderling. Het doel is dus mensen te vrijwaren van ingrepen op hun persoonlijke vrijheden. Als de homo's zichzelf wil aanmelden voor genezing kan dat, maar er mag op geen enkele manier druk op hem uitgeoefend worden. De activistische diversiteitshoek heeft volgens mij best goede argumenten. Wellicht betere dan de schrijfster. Want een elegant debat zal nooit gevoerd worden over deze onderwerpen. Daarvoor is de lading te groot.

9 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen25 jul. 2020 - 20:56

@Daan "De activistische diversiteitshoek heeft volgens mij best goede argumenten. Wellicht betere dan de schrijfster. Want een elegant debat zal nooit gevoerd worden over deze onderwerpen. Daarvoor is de lading te groot. " Woord van de maand: "activistische diversiteitshoek" Het probleem met dergelijke activisten is dat ze nogal eens doorslaan. De casus "Nachtclub De School" laat dit duidelijk zien. De directie van die club had blijkbaar zwakke knieën en is meegegaan in deze idioterie. Je ziet dit ook bij de 80 medewerkers van de afdeling politicologie van de UvA, die zichzelf op authentiek communistische wijze aanklaagden vanwege het (te) "witte" curriculum van hun afdeling.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker26 jul. 2020 - 7:15

Beste DaanOuwens, Het vreemde aan de situatie bij De School is dat er niets aan de hand was en iedereen tevreden was totdat het 'verwijt' kwam dat er geen aandacht was besteed aan de demonstratie van 1 juni. Pas daarna kwamen de verwijten. Daarbij is het erg vreemd om die twee mannen hun huidskleur te verwijten en dat doe je als je de club verwijt dat de directie niet 'divers genoeg' is. Hoeveel directeurs moeten er zijn om zo'n directie 'divers' genoeg te laten zijn? Wat bijzonder bijzonder is, is de rol die The Black Archives er, volgens een bericht in de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-werd-de-progressiefste-club-van-nederland-het-mikpunt-in-het-antiracismedebat~b34fae70/), in hebben gespeeld. Een organisatie die qua diversiteit ook behoorlijk te wensen over laat maar wel anderen de maat neem over hun 'diverse' gehalte. https://ballonnendoorprikker.nl/2020/07/23/activistisch-ontmenselijkt/

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks26 jul. 2020 - 9:55

"Want een elegant debat zal nooit gevoerd worden over deze onderwerpen. Daarvoor is de lading te groot." Het is maar net wat je naar voren wilt halen. Op veel plaatsen is het debat uiterst elegant, wellevend en respectvol. Wat je hier ziet zijn de uitwassen die vaak met verandering gepaard gaan. Stellen dat het debat nooit elegeant gevoerd zal worden is wat mij betreft een defaitische insteek die onrecht doet aan velen en die de keuze van een ieder individu ontkent om zelf de keuze te maken voor de eigen gedragingen in het debat. Als een ander door rood rijdt hoef jij dat nog niet te doen. Juist als de belangen groot zijn zou het een ieder sieren om niet weg te lopen van het debat als dat verhardt of soms zelfs de grenzen van het acceptabele overgaat.

DaanOuwens
DaanOuwens26 jul. 2020 - 11:08

@ GoudenBergen Jij schrijft: Het probleem met dergelijke activisten is dat ze nogal eens doorslaan. Het probleem met dit soort teksten van jou is dat ze totaal generaliseren. Wie zijn die dergelijke activisten? Iedereen die zich verbonden voelt met BLM? Of slechts de activisten in De School? Als ik kijk naar jouw bijdragen dan kan die generaliseer modus aan en uit. Betreft het boeren of rechtse en extreem rechtse actievoerders dan staan hij uit. En gaat het om een kleine minderheid die zich een beetje misdraagt en nu suggereer dat alle BLM-activisten volstrekt geradicaliseerd zijn. Niet alleen op school maar zelfs op de universiteit. Dat getuigt van weinig oprechtheid maar buiten dat levert het ook geen sterk betoog op. @ Ballonnendoorprikker Jij schrijft: Een organisatie die qua diversiteit ook behoorlijk te wensen over laat maar wel anderen de maat neem over hun ‘diverse’ gehalte. Die organisatie doet hetzelfde als wat jij doet in je tekst en zelfs op een eigen website. Namelijk; anderen de maat nemen. Ik laat het linkje maar voor wat het is want aangezien je betoog hier niet erg sterk is heb ik geen behoefte aan de lange versie. Een zwarte activistische club zal overigens wel uit 100% gekleurde mensen moeten bestaan want anders zou de club geen bestaansrecht hebben. Zo zitten er in het bestuur van FDF ook geen dierenactivisten of medewerkers van het Rivm en in het bestuur van het Cidi zitten ook geen kritische linkse smaakmakers of palestijnse vertegenwoordigers. Dus wellicht moet jij jezelf eens afvragen of je hier wel een sterk punt hebt gemaakt.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker26 jul. 2020 - 12:55

Beste DaanOuwens, In tegenstelling tot The Black Archives neem ik niemand de maat over het 'niet divers genoeg' zijn. Bovendien presenteert The Black Archives zich niet als een 'zwarte activistische club', maar als een (het zijn hun eigen woorden: "een uniek historisch archief waar men terecht kan voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht zijn." En ja, op mij mijn site neem ik anderen de maat, maar dan wel voornamelijk de maat die ze zelf stellen.

GoudenBergen
GoudenBergen26 jul. 2020 - 13:06

@Daan "Jij schrijft: Het probleem met dergelijke activisten is dat ze nogal eens doorslaan. Het probleem met dit soort teksten van jou is dat ze totaal generaliseren. Wie zijn die dergelijke activisten? Iedereen die zich verbonden voelt met BLM? Of slechts de activisten in De School?" Je hebt normale, gematigde mensen en je hebt de extremen aan beide zijden van het politieke spectrum: BLM en de marxisten aan de linkerkant, Forum en PVV aan de rechterkant. Bij de recente "racisme debatten" zaten de gematigde mensen bij Jort terwijl de extremere types op twee locaties in Amsterdam te vinden waren. Het verbaast me enigszins dat jij je aangetrokken voelt tot BLM, want in andere zaken ben je veel gematigder. Behalve als het over de boeren gaat, dan krijgen jouw stukjes hetzerige trekjes. Dan voel ik me weer geroepen om het voor de boeren op te nemen. "Betreft het boeren of rechtse en extreem rechtse actievoerders dan staan hij uit. " Wat de boeren betreft klopt het maar ik steun geen extreemrechtse actievoerders.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 jul. 2020 - 8:50

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan optreden tegen ondeugdelijke therapieën. Maar het hangt natuurlijk sterk af van de therapie en de therapeut of er opgetreden kan of moet worden. In sommige staten in de Verenigde Staten is het bij wet verboden om minderjarigen te behandelen vanwege hun seksuele geaardheid. Dat lijkt me geen slecht idee.

DaanOuwens
DaanOuwens27 jul. 2020 - 18:21

@ Ballonnendoorprikker Jij schrijft: En ja, op mij mijn site neem ik anderen de maat, maar dan wel voornamelijk de maat die ze zelf stellen. Dat doe je hier ook en wel de maat die volgens jouw ter discussie staat. Dus neem jij anderen de maat op basis van jouw opvattingen. Kortom het zegt mij niet veel. @ GoudenBergen Jij schrijft: Je hebt normale, gematigde mensen en je hebt de extremen aan beide zijden van het politieke spectrum: BLM en de marxisten aan de linkerkant, Forum en PVV aan de rechterkant. Dat is een enorme simplificatie van de werkelijkheid. Iedereen die deelneemt aan BLM demonstraties is marxist. Lijkt mij een overduidelijk domme opmerking. Er staan mensen op BLM demonstraties die niet eens weten wat het marxisme is. Je deelt mensen in op bassi van jouw hopeloze gebrek aan inzicht en nuancering. Ik zie bijvoorbeeld ook geen enkele verschil tussen jouw opvattingen en die van Forum en PVV. Waaruit zou moeten blijken dat jij niet bij die extremisten hoort? @ DanielleDefoe Zie ik ook wel zitten. Maar ik voel mij nooit zo goed bij het misgebruiken van professionals of deskundigen om een moreel ethisch probleem op te lossen. Hetzelfde bij de discussie over schaarse IC-bedden. Op zich zou je dat moeten toevertrouwen aan de direct betrokken artsen. Maar ik het huidig tijdsgewricht moet je die mensen vermoedelijk nu ook politie bescherming geven als ze kiezen voor iemand van 50 inplaats van 70. Als het niet strikt noodzakelijk is wil ik het graag voorkomen.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker28 jul. 2020 - 16:47

Beste DaanOuwens, In de Volkskrant las ik dat The Black Archives: 'niet langer (wil) worden geassocieerd met de nachtclub. De School zou niet adequaat genoeg hebben gereageerd op de Black Lives Matter-beweging. The Black Archives wil geen geld van een inzamelingsactie die wordt gebruikt om ‘het imago van een problematische organisatie wit te wassen’. Het problematische aan De School zou zijn, volgens de 'anonieme actievoerders' dat ze niet divers genoeg is, dat was het 'problematische' aan De School. Met hun reactie geeft The lach Archives aan dat ze dat ook vinden. Als 'diversiteit' een criterium is voor een 'niet problematische' organisatie, dan heeft The Blach Archives een probleem. Dat is mijn punt. Van mij hoeven ze geen 'andere kleuren' aan te nemen, maar neem dan ook niet anderen niet de maat op dat punt.

[verwijderd]
[verwijderd]25 jul. 2020 - 19:16

--- Dit bericht is verwijderd —

9 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens25 jul. 2020 - 21:26

@ Z_edje Jij schrijft: 3. de drogreden dat dit soort artikelen racisme normaliseren (Daan ?) Je weet maar niet jouw gebruikelijke infantiele niveau te ontstijgen. En je slaat ook zoals gebruikelijk de plank weer mis. Mijn reactie stond er al en ik vind het geen sterk verhaal. Je kan zelfs lezen waarom.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden26 jul. 2020 - 2:36

1. Weet ik als man hoe het is om vrouw te zijn? Misschien dat witte vrouwen zich daar beter in kunnen inleven, omdat mannen een dominante positie innemen in onze maatschappij? Wat is de bedoeling van deze stelling? 2. Dat dogma is mij helaas onbekend. Ik heb wel gehoord dat het dogma bestaat dat het niet ter discussie staat of racisme onwenselijk is (of zelfs verboden is). Ben jij van mening dat discussie wel gevoerd moet worden of racisme wenselijk is of niet? 3. Stel dat iemand van mening is dat het gevaar bestaat dat het artikel onderling racisme normaliseert, in het geval de stelling zou luiden dat de grondwet de plicht tot gelijke behandeling alleen maar oplegt aan de overheid, waarom zou dit een drogreden zijn? 4. Ben jij zelf één van degenen die stelselmatig racisme probeert te normaliseren met de drogreden dat discriminatie van minderheden overal voorkomt en van alle tijden is?

Trees2
Trees226 jul. 2020 - 2:44

Ik probeer een antwoord op de 3 vragen te formuleren: antwoord op vraag 1: dat verwijt kun je verwachten, daar moet je doorheen, daarna kun je in gesprek gaan. antwoord op vraag 2: ieder heeft last van rascisme, het is een menselijke eigenschap. Waarom is het het ergste dat de mens heeft voortgebracht? antwoord op vraag 3: waarom moet je het als drogreden benoemen? Dan start je vanuit een ambivalente positie , en dat het lezen van dit soort artikelen tot normalisering van racisme zou leiden is afdwalen van het onderwerp, het gaat niet om het lezen van een artikel het gaat om de dialoog aangaan en onze menselijke eigenschappen gebruiken en begrip voor elkaar opbrengen.

Zandb
Zandb26 jul. 2020 - 6:36

Z_edje 1. Wat u beweert is complete racistische nonsens. Niemand beweert zoiets. Waar het om gaat, is dat iemand die geen slachtoffer is van racisme (wat voor kleur ook) gemakkelijk kan beweren, dat het allemaal wel meevalt. En om de vraag, hoeveel waarde je dan aan mag hechten, 'dat het allemaal wel meevalt'. 2. Racisme is erg. Maar waarom je daarover geen dialoog kan hebben? Nou, bv wanneer je je niet bereid toont om je af te vragen, wat jouw aandeel daar in is. Dan wordt het heel lastig praten. (En wat mij betreft, geldt dat voor iedereen.) 3. Natuurlijk normaliseren dit soort artikelen racisme niet. Zelfs een Daan begrijpt, dat het nog niet zo makkelijk is om racisme te bewijzen, want dat zou betekenen dat de uitkomst van (noodgedwongen subjectief) zelfonderzoek als bewijs mag gelden. En ik ben er van overtuigd, dat u, ik of Daan niet aan een vorm van medeplichtigheid aan racisme ontkomen, ook al zouden we dat nog zo graag wensen; we zijn mens. En als u het over forumactivisten wilt hebben; u bent natuurlijk in ieder geval een forumactivist, wanneer u met dit soort acties forumleden bestrijdt.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden26 jul. 2020 - 21:27

1. Z_edje: Het verwijt dat een witte vrouw nooit echt zal weten wat het is om slachtoffer te zijn van racisme, is op zich zelf al voorbarig, zegt dus niks over de juistheid van een argument. Laten we zeggen dat Z_edje bedoelt "overbodig", in plaats van "voorbarig", tenslotte hoeft ook niemand te betogen dat water nat is. Maar het blijft wel duister over welk het argument het gaat. Water brandt niet, dus als je iets wil blussen, dan zegt het wel degelijk iets over de juistheid van het argument. 2. Er bestaat geen dogma dat er niet gesproken mag worden over wat je onder racisme schaart of in hoeverre racisme een probleem is in Nederland, geheel in tegendeel. Er bestaan wel gegronde bezwaren tegen het bagatelliseren op grond van drogredenen -bijvoorbeeld dat Marokkanen geen ras zijn. 3. De stelling luidt niet dat racisme er mee gelegitimeerd word, maar dat de ruimte die zo word geboden mogelijk leidt tot het normaliseren van onderling racisme. Niet dat racisme een wettelijke (leges) basis krijgt in de zin van "met uitzondering van de volgende situaties, waarin racisme toegestaan is, sub1, sub2 etc.", dus jij bent degene die gebruik maakt van een stroman. 4. "Het is net als met zo’n ander strafbaar feit als moord", maar wat je onder moord schaart of in hoeverre moord een probleem is in Nederland, daar kan en mag je zeer met elkaar van mening over verschillen (argument 2) Sure, MAAR DOOD IS DOOD, ook al is het alleen maar dood door schuld.

Zandb
Zandb27 jul. 2020 - 7:41

Z_edje Ik heb het artikel gelezen. En u parafraseert ronduit verkeerd. U had dan moeten zeggen: "Een witte vrouw zal nooit weten wat het is om als gekleurde vrouw gediscrimineerd te worden." Het volstaat om uw woorden te kaatsen: "Ga je weer met je grote mond". Waarom kan zelfonderzoek alleen maar tot "schuldig zijn". leiden? Uw idiote weergave van wat ik zou beweren in de vraag "Ben ik op de één of andere manier schuldig aan het institutionele racisme van de belastingdienst dan?" is tekenend. Dat beweer ik toch helemaal niet. "Een rol spelen, aandeel hebben in bepaalde kwesties", dat kan op allerlei manieren, zelfs met positieve uitkomst. Het gaat er om dat mensen zich bereid verklaren en niet dat ze bij voorbaat al elke betrokkenheid (+/-) ontkennen. Ik gebruik uw woorden: "Ga je weer met je grote mond". Waarom zou "iets begrijpen" absoluut moeten leiden tot "verre van je werpen"? En weer citeer ik u: "Ga je weer met je grote mond". Ik hoop dat een kritisch zelfonderzoek zal leiden tot een waarachtiger en vruchtbaarder vorm van over en weer argumenten uitwisselen. Wat dacht u dan? Hoe u erbij komt, dat ik zoiets niet zou willen, is mij een raadsel. Ooit vond ik, dat u in een bepaalde situatie laconiek was. Als u daaruit wilt concluderen, dat u dat in elke situatie te verwijten valt en zelfs dat ik u een racist vind, van mij mag u. Maar stel mij niet voor die flauwekul verantwoordelijk. En trouwens, wat doet u dan anders dan anderen kraken? Legt Danielle dan niet minstens ook de vinger op uw zere plek? Ik citeer u: " Maar dat is niet waar het over gaat, het gaat om wie de grootste racist is en daarin zijn jullie beide unaniem." Nou. U mag mij laten zien waar u leest, dat ik u een grote racist zou vinden. Ten eerste vind ik dat niet en ten tweede betrek ik dergelijke zaken altijd op situaties. Bijvoorbeeld: "Wat u beweert is racistische onzin." Maar wat mag je ook verwachten van iemand die dit als samenvatting van het artikel van Danielle nastreeft: "Het (artikel van Danielle) roept op tot een betere dialoog op dat gebied door bijvoorbeeld te accepteren dat er altijd etnische verschillen en dus de bijbehorende wrijving zullen blijven bestaan maar dat een ieder in deze discussie er goed aan doet niet in te zetten op het kraken van een ander." Samengevat, mag u concluderen, dat deze reactie u als Farizeeër te kijk zet of anders gezegd: "Daar ga je weer met je grote mond".

Robbels
Robbels28 jul. 2020 - 9:43

@ Z_edje [ Er bestaan wel gegronde bezwaren tegen het bagatelliseren op grond van drogredenen -bijvoorbeeld dat Marokkanen geen ras zijn.] "Waarom is dat een drogreden? Je kan al met elkaar van mening verschillen over de definitie van ‘ras’. Wederom helemaal geen vrije geluiden hier." Dat is heel simpel: De kern is dat de bedoelde behandeling of bejegening van Marokkanen ongelijkwaardig en onterecht is en dus aangepakt moet worden. Vervolgens wordt er een semantische discussie gevoerd over of Marokkanen wel of geen ras zijn alsof dat belangrijk is. Maar het daadwerlijke probleem wordt niet aangepakt. Daar wordt door mensen die graag de semantische discussie willen voeren ook totaal geen prioriteit aan gegeven of aanzet toe gedaan. Het is een drogreden omdat het geen enkel nut heeft in de ter zake doende discussie.

Robbels
Robbels29 jul. 2020 - 14:13

@ Z_edje Allereerst over drogredenen: Je bent hier te generalistisch in je eigen uitleg. Ik: [Het is een drogreden omdat het geen enkel nut heeft in de ter zake doende discussie.] U: “Ik denk dat jij en ik een andere definitie hanteren voor ‘drogreden’. Ik blijf er toch maar bij dat een drogreden een schijnargument is en ga niet mee met jouw lezing dat het nut ervan in een discussie maakt dat het een drogreden is. Dat is sowieso wat arbitrair vind je niet? “Een drogreden (syn. schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Drogredenen worden vaak in discussies gebruikt, maar ook wel in andere situaties.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden” Ik: In je eigen link even doorgescrolld en daar komen we tegen als subonderwerp de “Ignoratio Elenchi”; het argument van het negeren, waarbij getracht wordt de discussie te winnen door het echte onderwerp uit de weg te gaan. Mijn omschrijving valt prima onder deze subcategorie. Ik: [Dat is heel simpel: De kern is dat de bedoelde behandeling of bejegening van Marokkanen ongelijkwaardig en onterecht is en dus aangepakt moet worden. Vervolgens wordt er een semantische discussie gevoerd over of Marokkanen wel of geen ras zijn alsof dat belangrijk is. ] U: ‘Dat hangt er maar helemaal vanaf in welke discussie dit wordt ingezet toch?’ Ik: Nee. De behandeling van Marokkanen is ofwel onterecht in welk geval er sprake is van (racistische) discriminatie of hij is terecht op basis van te bewijzen groepskenmerken. Dat moet dan wel bewezen worden. Een semantische discussie over wel of geen ras doet hier niet ter zake. Dat is een geheel andere discussie en in dit geval slechts tot afleiding. U: ‘Discriminatie hoeft zich niet te beperken tot strikt raciale kenmerken, maar met ‘negroide’ bedoelen we niet het ‘ras’ Marokkanen.’ Ik: Dat klopt. Wat ik enorm storend vind is echter de wens om deze semantische discussie te voeren en niet de topical discussion over bijvoorbeeld de behandeling van Marokkanen. Die is ofwel onterecht en dan moet er dus een oplossing daarvoor komen. Of hij is terecht en dan is er niets aan de hand en moeten er heel andere problemen worden opgelost. Door de semantische discussie te voeren wordt er afgeleid van de ernst van het probleem in plaats van dat er gezocht wordt naar een oplossing. Het is een afleidingsmaneuvre om het niet over het probleem te hoeven hebben. Dan reist bij mij automatisch de vraag: waarom bestaat deze wens tot afleiding en waarom houdt men er aan vast als men daarop gewezen wordt? Ik: [Maar het daadwerlijke probleem wordt niet aangepakt. Daar wordt door mensen die graag de semantische discussie willen voeren ook totaal geen prioriteit aan gegeven of aanzet toe gedaan.] U: ‘Als Wilders ‘minder Marokkanen’ roept dan heb je een punt, maar bij de oververtegenwoordiging van Marokkanen in misdaadlijstjes van het CBS kan je niet eens meer spreken van een semantische discussie. Daar zit een probleem bij Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond dat zich niet slechts laat verklaren door simplismen als ‘ontheemdheid’, ‘achterstandspositie’, ‘acceptatie’. Het is namelijk zo dat ze vergelijken met andere etnische minderheden relatief veel slechter scoren.’ Ik: Dat is helemaal niet zo overduidelijk als u het hier doet voorkomen. Het klopt inderdaad dat er een oververtegenwoordiging is. Indien men echter corrigeert voor sociaal economische positie valt een groot deel van dit probleem al weg in de statistieken. Er bestaan namelijk ook sociaal maatschappelijke verschillen tussen de verschillende etnische minderheden. En ook het restant van het vershil kan men niet los zien van de organisatie van NL als geheel, nu en in het verleden. Dat soort aspecten zullen toch echt meegenomen moeten worden als men tot een kansrijke oplossing voor de problemen wil komen. Nu kunt u een boom optuigen over de ineffectiviteit van theedrinken en daar zal ik het grotendeels mee eens zijn. Echter uit de hoek van LPF/PVV/FvD is nog nooit een idee van constructieve oplossingsrichting voortgekomen en de VVD houdt een tussenvorm van laissez-faire zo lang het goed gaat en hard aanpakken als het resultaat tegenvalt. Terwijl het logisch is dat je zonder sturing geen controle hebt over het resultaat en je dus ook niet zonder zelfkritiek mag klagen als het resultaat je niet bevalt van een proces wat je nooit gewenst hebt te controleren. U: ‘Die constatering simpelweg afdoen als racisme is juist de drogreden in kwestie omdat de raciale component hier simpelweg niet speelt.’ Ik: Het probleem met de veralgemeniseerde constatering is precies dat het een groep over een kam scheert op raciale kenmerken. Marokkanen zijn niet genetisch gepredispositioneerd voor criminaliteit. Ook het argument dat het ingebakken zit in de cultuur overtuigt niet. Zorgvuldigheid in de formulering in dit soort debatten is uiterst noodzakelijk omdat het anders veel te gemakkelijk ontspoort. Het bewijs hiervoor is de afgelopen decennia aan de lopende band geleverd. Vertrouwend in de medemens had ik gehoopt/verwacht dat na verloop van tijd deze realisatie toch wel doorgedrongen was. U: ‘Je stelling is op zijn minst een beetje te algemeen.’ Ik: Volgens mij is het zelfs uitgesloten dat werkelijke problemen opgelost kunnen worden door semantische discussies. Er kan hooguit een discussie worden gevoerd welk probleem er eigenlijk oplost moet worden, wie dat moet doen en hoe.

Robbels
Robbels30 jul. 2020 - 8:25

@ Z_edje Ik bedank u voor de reactie maar dit soort discussie glijdt wat mij betreft af naar volstrekte zinloosheid. We blijven het oneens en in discussie over welke aspecten nuttig of niet nuttig zijn. Vanuit debattechniek bekeken mogelijk enorm interessant maar ik kom er geen steek mee verder. Ik wens u een fijne dag.