Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Belastingontwijking in verkiezingsprogramma's 2017

Nederland is een van de grootste belastingparadijzen van de wereld. Politici in Den Haag vinden dit onwenselijk en roepen al jaren dat belastingontwijking moet worden aangepakt. Toch is er in praktijk nog steeds vrijwel niets veranderd. Wat zeggen de politieke partijen over belastingontwijking in hun partijprogramma's? ZEMBLA verzamelde de officiële standpunten van alle partijen die in maart meedoen aan de verkiezingen. Hieronder een overzicht. 

VVD (lijst 1)

Geen melding van belastingontwijking.


Belastingontwijking VVD
PvdA (lijst 2)
Om te zorgen dat multinationals, die nu vaak als enigen profiteren van handelsverdragen, ook eerlijk gaan bijdragen, moeten handelsverdragen altijd gepaard gaan met harde afspraken om belastingontwijking aan te pakken.
Belastingontwijking PvdA
Fiscalisten, accountants en vermogensbeheerders ontspringen nog te vaak de dans bij belastingontduiking. In de praktijk worden deze mensen zelden strafrechtelijk vervolgd, terwijl hier wel mogelijkheden voor bestaan. Dat moet anders, omdat dit de mensen zijn die de ingewikkelde constructies bedenken om de fiscus om de tuin te leiden. We verruimen de mogelijkheden om adviseurs te vervolgen die meewerken aan belastingontduiking en agressieve belastingontwijking.
PVV (lijst3)
Geen melding
SP (lijst 4)
Ook grote bedrijven en multinationals gaan voortaan hun eerlijke deel in de belastingen betalen. Ontduiking en ontwijking van belastingen pakken we aan. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen een eerlijke bijdrage gaat leveren aan onze samenleving. We sluiten geen belastingverdragen met belastingparadijzen.Belastingontwijking SP
CDA (lijst 5)
In een eerlijke economie draagt iedereen zijn steentje bij via de belastingen. Dat vraagt ook dat we stevig optreden tegen bedrijven en multinationals die met slimme constructies belasting ontwijken of ontduiken. Europese afspraken moeten ertoe leiden dat deze bedrijven hun ondernemingsactiviteiten daar concentreren waar er daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd, en niet langer hun toevlucht zoeken in allerlei belastingparadijzen. In Nederland kunnen we strenger zijn bij het misbruik van het eigen netwerk van belastingverdragen. We pakken lege brievenbusfirma’s aan en verscherpen de controles door de Belastingdienst en het toezicht door de Nederlandsche Bank. Waar nodig scherpen we de regels aan om misbruik tegen te gaan.
Belastingontwijking CDA
Ook kleinere vormen van belastingontduiking door burgers en bedrijven kosten de staat jaarlijks vele miljarden aan inkomsten. Dergelijke praktijken zijn bovendien funest voor de belastingmoraal van al die burgers en ondernemers die wel ieder jaar netjes en eerlijk hun belastingformulier invullen. De aanpak van fraude, witwassen en stelselmatige ontduiking van belastingen vraagt om slimme opsporingsmethoden, meer internationale samenwerking en een scherper toezicht op de zogeheten trustkantoren.

D66 (lijst 6)
De beste kans op ontwikkeling bieden wij door mensen de kans te geven handel te drijven en  door oneerlijke belastingpraktijken tegen te gaan. D66 wil verder gaan met de investeringen in duurzame handel en ondernemerschap. D66 wil ook dat de Europese Unie eenzijdig handelsbarrières afbouwt voor (landbouw)producten uit ontwikkelingslanden om boeren daar een eerlijke kans te geven hun goederen te exporteren.
Belastingontwijking d66
Met OESO-partners en in de EU werken wij samen aan betere regels om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Wij hechten aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland, bouwend op onze vele belastingverdragen en een Belastingdienst waar het goed mee samenwerken is.
Wij willen niet  dat bedrijven en burgers gebruik kunnen maken van schimmige constructies om het zicht op hun inkomen en vermogen te onttrekken aan onze belastingdienst of de belastingdienst van het  land waar zij in wonen of werken. De verschillen tussen belastingsystemen van landen bieden multinationals teveel mogelijkheden om belasting te ontwijken. Dit heeft zeker voor ontwikkelingslanden erg negatieve gevolgen. D66 verlangt een actieve bijdrage van Nederland aan een rechtvaardig internationaal belastingsysteem.
We moeten vooroplopen in de strijd tegen belastingontwijking door een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting in te voeren op Europees niveau, meer en efficiënter informatie tussen belastingdiensten uit te wisselen en strengere vestigingscriteria te hanteren voor bedrijven die lege brievenbusmaatschappijen willen oprichten met als doel belasting te omzeilen. Ook willen we een zwarte lijst voor belastingparadijzen, waaraan we sancties verbinden.

CU (lijst 7)
Eerlijke belastingen. Belastingontwijking leidt tot sociale ongerechtigheid. Belasting hoort te worden betaald waar winst en inkomen wordt verkregen. De ChristenUnie wil Verkiezingsprogramma 2017-2021 100 dat Nederland meer doet om belastingontwijking tegen te gaan, ook in eigen land. Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen.

Groenlinks (lijst 8)
We stoppen belastingontwijking en saneren de financiële sector Een ontspoorde financiële sector en de rijksten die hun geld verbergen in belastingparadijzen: het is geen natuurwet, het is het gevolg van politieke keuzes. GroenLinks gaat de teugels aanhalen bij het toezicht op de financiële sector. Banken mogen geen onverantwoorde risico’s nemen.
Belastingontwijking GL
Belastingontduiking wordt zwaarder bestraft en belastingontwijking wordt aangepakt. Multinationals gaan gewoon belasting betalen. Nederland mag geen spil meer zijn in internationale belastingconstructies die ten koste gaan van belastingbetalende burgers en van ontwikkelingslanden. In Europa wordt Nederland aanjager van de internationale aanpak van belastingontwijking.


SGP (lijst 9)
Nederland werkt internationaal samen voor een betere belastingheffing in ontwikkelingslanden en het bestrijden van belastingontwijking door multinationals.

PvdD (lijst 10)
Belastingwetgeving en belastingverdragen worden zo herzien dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals.

50plus (lijst 11)
Perverse prikkels (waaronder belastingconstructies) maken niet langer deel uit van ons belastingsysteem.

Ondernemerspartij (OP) (lijst 12)
Geen melding

VNL (lijst 13)
Geen melding

DENK (lijst 14)
Eerlijk verdelen van de vruchten In een samenleving waarin de vruchten niet eerlijk worden verdeeld, gaat de solidariteit verloren. Daarom moet men te grote ongelijkheid bestrijden door bonusculturen en belastingontwijking bij multinationals aan te pakken.

NIEUWE WEGEN (lijst 15)
Nederland gooit steevast hoge ogen als internationaal belastingparadijs. Niet voor de gewone burger, maar voor grote multinationals als Google en Starbucks en voor al puissant rijke “celebrities”. Dankzij Nederlandse belastingconstructies betalen zij amper belasting over hun megawinsten en - inkomsten. De gewone burger en de kleine zelfstandige betalen het gelag. Noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen als onderwijs, defensie, veiligheid en zorg moeten toch door iemand worden betaald. En belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden schaadt niet alleen lokale economieën en ontwikkelingsmogelijkheden, maar draagt ook bij aan internationale spanningen en migratiestromen. Dat moet worden doorbroken. Juist van goudgeld verdienende multinationals en gigarijke “celebrities” mag een eerlijk aandeel in de kosten van maatschappelijke voorzieningen en in de welvaartsontwikkeling worden verwacht. Ook zij plukken daar de vruchten van.
Keer op keer blijkt Nederland hoog te scoren als vestigingsplaats. Niet vanwege belastingvoordelen, maar vanwege de goede infrastructuur, de internationale oriëntatie, de goed opgeleide en taalvaardige bevolking, de rechtszekerheid en de aantrekkelijke culturele voorzieningen. Het simpel concurreren op lage belastingtarieven leidt enkel tot een ‘race to the bottom’. Dat heeft Nederland niet nodig en dat moeten we ook niet willen. Net zo min als de kloof tussen wat grote ondernemingen aan belasting betalen en wat kleine zelfstandigen en particulieren betalen. Belastingconstructies voor multinationals en puissant rijken zijn onrechtvaardig, ondermijnen de belastingmoraal en vervreemden de burger van de overheid. Net als belastingvrije export van uitkeringen, pensioenen en inkomens.
Hetzelfde geldt voor de expatregeling waardoor buitenlandse werknemers dertig procent minder belasting betalen dan gewone Nederlanders. Dat voelt niet alleen onrechtvaardig, maar dat leidt ook concreet tot oneigenlijke concurrentie met Nederlandse werknemers.

FORUM VOOR DEMOCRATIE (lijst 16)
Geen melding

De Burger Beweging (lijst 17)
Geen melding

De Vrijzinnige partij (lijst 18)
Belasting ontduiken is strafbaar en moet hard aangepakt worden. Belasting ontwijken is legaal en een logisch gevolg van niet op elkaar afgestemde regelgeving. Globalisering betekent dat Nederland geen eilandje is. Maar belastingontwijking gaat altijd ten koste van de belastingopbrengst van het land waar dat ontweken wordt. Een ratrace to the bottom wat betreft belastingontwijking kan alleen in internationaal verband, om te beginnen op Europees niveau, een halt toe worden geroepen. De vraag is daarbij, of wij de regels zo moeten veranderen dat ontwijking onaantrekkelijk is, of niet meer mogelijk is. Zolang er landen met verschillende belastingregels bestaan, zullen er verschillen zijn. Een voorbeeld hiervan is Nederlanders die in Duitsland tanken, en daarmee de hoge Nederlandse accijnzen ontwijken. Dit gaat ten koste van Nederlandse bedrijven en kan opgelost worden door uniforme Europese accijnstarieven. “Nederland - Belastingparadijs” kan alleen ontstaan door onze Nederlandse regels en belastingdeals, zogenaamde “rulings”.

Geen Peil (lijst 19)
Geen melding

Piratenpartij (lijst 20)
Er moet meer geïnvesteerd worden in de fiscale recherche. Er moeten meer forensische accountants worden opgeleid. Er is een grootschalige hoeveelheid "zwart geld" in diverse belastingparadijzen verstopt door vermogende bedrijven, fondsen en particulieren. Het gaat echt om duizenden miljarden euro’s. Deze belastingfraude schaadt ons allemaal. Daarom moeten fiscale sluiproutes strikter en meer intensief worden aangepakt. De opsporing en aanpak van deze misdaad moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Artikel 1 (lijst 21)
Geen melding

Niet stemmers (lijst 22)
Geen melding

Libertarische Partij (Lijst 23)
Geen melding

Jezus Leeft (lijst 24)
Geen melding

StemNL (lijst 25)
Geen melding

MenS en Spirit (lijst 26)
Geen melding

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.