Dé kennisquiz waarin alles draait om één antwoord: de ultieme connectie.

Voorwaarden

Specifieke spelvoorwaarden “Connection app”:

In afwijking van c.q. aanvulling op de voorwaarden van BNNVARA die van toepassing zijn op deelname aan spellen, kansspelen en prijsvragen, gelden voor deelname aan het “Connection” spel dat via de speciale Connection app/webapplicatie kan worden meegespeeld, de navolgende specifieke spelvoorwaarden:

 1. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs om zo de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 2. Prijswinnaars worden de maandag na de uitzending door BNNVARA geïnformeerd over de gewonnen prijs. De gewonnen prijs, een zogenaamde NFT (Non-Fungible Token) en een fysieke afbeelding van het kunstwerk plus een schriftelijke toelichting omtrent de NFT worden door BNNVARA aan de prijswinnaar verstuurd.
 3. Als een winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt het recht op afgifte van de prijs.
 4. In afwijking van artikel 2 lid 3 van de algemene voorwaarden van BNNVARA die van toepassing zijn op deelname aan spellen, kansspelen en prijsvragen is de gewonnen prijs (de NFT) wel overdraagbaar.
 5. Als de prijswinnaar ervoor kiest om de NFT te verkopen, is dat geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer/prijswinnaar. BNNVARA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die is ontstaan door overdracht of verkoop van de gewonnen prijs.
 6. Het is het uitdrukkelijk niet toegestaan om bij het (ter verkoop) aanbieden van de gewonnen prijs in openbare uitingen te verwijzen naar en/of aan te haken bij het programma ‘The Connection” of BNNVARA. In geval van overtreding van dit verbod kan BNNVARA de daardoor ontstane schade op de deelnemer / prijswinnaar verhalen.
 7. BNNVARA kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens BNNVARA of derden.
 8. Alle overige door BNNVARA gehanteerde algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden van BNNVARA en deze specifieke spelvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze specifieke spelvoorwaarden.

==========================================================================

Relevante algemene voorwaarden BNNVARA

Spellen, kansspelen en prijsvragen

BNNVARA organiseert van tijd tot tijd spellen, kansspelen en prijsvragen hierna genoemd ‘spel(len)’. Daarop zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Deelname

 1. Deelname staat uitsluitend open voor personen van 16 jaar of ouder tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Per spel kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Die worden bij het spel vermeld.
 4. Medewerkers van BNNVARA zijn uitgesloten van deelname.
 5. Tenzij anders vermeld kun je niet meer dan één maal aan een spel deelnemen.
 6. Bij aanmelding voor het spel dien je de gevraagde (persoons)informatie correct op te geven.
 7. Indien het spel bestaat uit het leveren of inzenden van een bijdrage (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, video, audio, ideeën, tekeningen, ontwerpen, designs, schilderijen, etc.) verleen je BNNVARA door het leveren of inzenden van die bijdrage(n) het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht die bijdrage(n), al dan niet ingekort en/of bewerkt, openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals onder meer – maar zonder dat dit enige beperking inhoudt – via de Diensten en via televisie, radio, internet, satelliet, social media, video on demand, applicaties, DVD en/of magazines. BNNVARA is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht je naam te vermelden. Voor zover dat mogelijk is zie je af van het uitoefenen van enige (persoonlijkheids)-rechten op deze bijdrage(n).
 8. De bijdrage dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.4 t/m 4.6 van de ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’.
 9. BNNVARA kan een deelnemer diskwalificeren indien de bijdrage niet voldoet aan het gestelde in deze voorwaarden of anderszins naar het oordeel van BNNVARA onwenselijk of onrechtmatig is.

Artikel 2. Prijzen en aanwijzing van winnaars

 1. Bij het spel wordt vermeld hoe de winnaar bekend wordt gemaakt.
 2. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar(s). De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 4. De winnaar kan tot uiterlijk één maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 5. De winnaar van de prijs zal op verzoek van BNNVARA medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van BNNVARA voor zover dit in redelijkheid van de winnaar verlangd kan worden, waaronder o.a. begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking. Voor deze medewerking is BNNVARA geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
 6. Indien over de prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal BNNVARA vermelden of deze door BNNVARA zal worden voldaan of dat deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 3. Overige bepalingen

 1. BNNVARA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname of het gebruik van de prijs, tenzij deze het gevolg is van haar opzet of grove schuld.
 2. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA’ zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Meldingen, vragen kunnen worden gedaan en gesteld aan BNNVARA, Postbus 175, 1200 AP Hilversum) of via de contactmogelijkheden genoemd op https://bnnvara.nl/contact.

Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van BNNVARA 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Door je aan te melden voor-, en gebruik te maken van de Diensten van BNNVARA stem je in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als jij je daar niet in kunt vinden kun je geen gebruik maken van de Diensten.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van jou als Gebruiker zijn niet van toepassing en worden expliciet van de hand gewezen.
 3. BNNVARA kan deze algemene voorwaarden op elk moment aanpassen. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten dien je (in dat geval) de aangepaste algemene voorwaarden te accepteren.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen jou en BNNVARA worden overeengekomen.
 5. Wanneer door BNNVARA gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend worden toegestaan, laat dat het recht van BNNVARA op directe en strikte naleving onverlet. Ook indien BNNVARA een of meer aan haar toekomende rechten uit deze algemene voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan je hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover dat in overeenstemming is met de strekking van de algemene voorwaarden.
 7. Alle rechten en bevoegdheden in deze algemene voorwaarden die ten behoeve van BNNVARA worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door BNNVARA ingeschakelde derden.

Artikel 2. Gebruik van de Diensten en beschikbaarheid

 1. BNNVARA verleent je toestemming om gebruik te maken van de Diensten, mits je voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Het gebruik van de Diensten is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden, voor jou in de hoedanigheid van consument. Zakelijk of commercieel gebruik is niet toegestaan.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van benodigde apparatuur en programmatuur, alsmede een werkende internetverbinding.
 4. BNNVARA stelt de Diensten ter beschikking zoals ze zijn, ‘as is’. Dat betekent onder meer dat BNNVARA niet garandeert dat de Diensten feilloos werken, dat deze feilloos werken op alle apparatuur en/of programmatuur en/of dat deze geschikt zijn voor het doel waar jij de Diensten voor wil gebruiken.
 5. Daarnaast garandeert BNNVARA niet het ongehinderd gebruik, afwezigheid van bugs, errors en/of belemmeringen van en in de Diensten.
 6. BNNVARA kan de Diensten op elk moment en naar eigen inzicht aanpassen, de werking, functies, onderdelen en functies beperken of uitbreiden, en de inhoud van de Diensten aanpassen of verwijderen. Daarnaast kan BNNVARA de beschikbaarstelling van de Diensten blijvend of tijdelijk staken en/of besluiten dat de Diensten of bepaalde onderdelen daarvan slechts na betaling beschikbaar zijn.
 7. BNNVARA kan al dan niet zonder vooraankondiging onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Diensten, waardoor deze voor langere of kortere tijd niet beschikbaar zijn.  
 8. Je mag de Diensten uitsluitend op de gebruikelijke wijze raadplegen, dat wil zeggen, via een webbrowser of een ‘app’. Het is niet toegestaan de Diensten op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of te analyseren, zoals onder meer via scripts, spiders en of bots. Je zult de Diensten op geen enkele wijze verstoren of beschadigingen, zoals onder meer (maar zonder dat dit een beperking inhoudt) door het gebruik, uploaden, aanvallen, infecteren met of via trojan horses, DDoS, malware, wormen, virussen, social engineering of (andere) schadelijke programmatuur.

Artikel 3. BNNVARA account

 1. BNNVARA biedt Gebruikers de mogelijkheid een ‘BNNVARA account’ aan te maken.
 2. BNNVARA kan nadere voorwaarden stellen voor het aanmaken van een account, zoals bijvoorbeeld een leeftijdsgrens. Daarnaast behoudt BNNVARA zich het recht voor om, zonder tot nadere motivering gehouden te zijn, voor bepaalde personen het aanmaken van een account te weigeren
 3. Je kunt alleen een account op je eigen naam aanmaken en je bent verplicht de juiste gegevens in te vullen bij het aanmaken van jouw account. Het is dan ook niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 4. Het account is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Het is niet toegestaan de accountgegevens (waaronder onder meer account naam en wachtwoord) aan derden verstrekken.
 5. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om jouw accountgegevens geheim te houden en je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder jouw account gebeurt.
 6. BNNVARA kan jouw account te allen tijde en zonder tot motivering gehouden te zijn (al dan niet tijdelijk) blokkeren of verwijderen.
 7. Je bent verplicht BNNVARA direct, maar in ieder geval binnen een dag, te informeren van ongeautoriseerd gebruik van jouw account en verlies of diefstal van jouw account gegevens.
 8. Kies je ervoor om gebruik te maken van een ‘social login’, dus om op je BNNVARA-account in te loggen met je account van social media, bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Google, dan verleen je BNNVARA daarmee toestemming om de gegevens van dat social media account te gebruiken voor de login op je BNNVARA account.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en bijdragen van Gebruikers

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Diensten, alsmede de daarop/daarin weergegeven teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie berusten uitsluitend bij BNNVARA, dan wel diens licentiegevers, of zover het materiaal van derden betreft, bij die derden.
 2. Het is daarom niet toegestaan om de Diensten, of de daarin opgenomen teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNNVARA openbaar te maken, aan te passen en/of te verveelvoudigen of anderszins over te nemen (daaronder wordt onder meer verstaan: embedding). Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken, of de aan de Diensten ten grondslag liggende programmatuur te decompileren.
 3. Voor zover BNNVARA de mogelijkheid biedt om bijdragen (waaronder onder meer teksten, afbeeldingen, foto’s, video, audio, ideeën, tekeningen, ontwerpen, designs, schilderijen, etc.) te plaatsen op de Diensten, verleen je BNNVARA door het plaatsen van bijdrage(n) het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht die bijdragen (al dan niet bewerkt of ingekort) openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals onder meer – maar zonder dat dit enige beperking inhoudt – via de Diensten en via televisie, radio, internet, satelliet, social media, applicaties, video on demand, DVD en/of magazines. BNNVARA is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht jouw naam te vermelden. Voor zover dat mogelijk is zie je af van het uitoefenen van enige (persoonlijkheids)-rechten op deze bijdragen.
 4. Door het plaatsen van een bijdrage garandeer je BNNVARA dat je daartoe bevoegd bent, dat je het in voorgaand lid bedoelde recht aan BNNVARA kunt verlenen en dat jouw bijdrage geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van het intellectuele eigendom van derden, dat de bijdrage niet anderszins onrechtmatig jegens derden is en dat de bijdrage voldoet aan de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden en met name de voorwaarden die in de volgende bepaling worden omschreven. Je vrijwaart BNNVARA voor alle aanspraken van derden in dat verband.
 5. Het is niet toegestaan om bijdragen te plaatsen die:
 6. discrimineren, opruien, intimideren, haat of onrust verspreiden, danwel daartoe aanzetten;
 7. opzettelijk onjuist of strijdig met de waarheid, smadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, obsceen, seksueel expliciet of grof zijn;
 8. aanzetten tot onrechtmatig, strafbaar of anderszins onwenselijk of liederlijk gedrag;
 9. informatie, personalia, het portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van een ander persoon en/of een andere groep bevatten zonder diens of hun voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
 10. jouw informatie, personalia, portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van of over jou bevatten;
 11. het doel hebben om de gegevens bedoeld onder lid 4 van anderen te verkrijgen;
 12. een derde imiteren, diens identiteit nabootsen, doen voorkomen dat de bijdrage van een derde afkomstig is of die een verband leggen met een derde;
 13. verwijzingen naar, aanprijzingen van of teksten, afbeeldingen, audio of video van producten of diensten van derden, of anderszins commerciële berichten, spam, bevatten;
 14. op enigerlei wijze (zoals onder meer via een link) verwijzen naar onrechtmatig materiaal, waaronder ook materiaal waar intellectuele eigendomsrechten van derden op (kunnen) rusten en die kennelijk zonder toestemming van de rechthebbenden openbaargemaakt of verveelvoudigd zijn; en/of bijdragen die
 15. naar het oordeel van BNNVARA anderszins ongewenst of strijdig met het bepaalde in dit

artikel of overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn.

 • Het staat BNNVARA vrij om zonder aankondiging en zonder tot motivering gehouden te zijn bijdragen te verwijderen en/of aan te passen. Dit doet niets af aan de overige rechten van BNNVARA volgens deze algemene voorwaarden en de wet.
 • Bijdragen van Gebruikers geven niet het beleid of de mening van BNNVARA weer. BNNVARA is nimmer aansprakelijk voor bijdragen van de Gebruikers.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

 1. BNNVARA heeft de Diensten met zorg en aandacht samengesteld en streeft ernaar dat de in de Diensten opgenomen informatie actueel, volledig en juist is, maar garandeert dat uitdrukkelijk niet. Informatie die voor jou van essentieel belang is, dien je altijd te verifiëren.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van BNNVARA is altijd beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is, indien de verzekering van BNNVARA dekking biedt voor de geleden schade.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van BNNVARA die het gevolg is van haar opzet of grove schuld.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en jouw gebruik van de Diensten van BNNVARA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden of jouw gebruik van de Diensten van BNNVARA worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.