Kassa

sony valt onder de eu garantie wet!!?

Geplaatst door: altijdraak op: 03-04-2012 16:39
hoi mensen ik ben een echte gamer ik had mijn ps3 precies 3 jaar geleden gehaald en hij ging op de dag stuk precies 3 jaar ik heb veel vrienden over de hele wereld met hetzelfde probleem precies 3 jaar na aanschaf gaan ze stuk de harde schijf om precies te zijn dus ik bel sony op om te vragen wat ik hier tegen kan doen zegt sony tegen mijdat ik hem kan laten repareren voor €150dus ik vraag of sony de 5 jaar garantie doet als in de eu weten sony zegt lachte nee wij vallen buiten de wet dus ik vroeg weer zit jullie bedrijf in Nederland en sony zegt ja dus ik zeg weerdan vallen jullie wel binnen de wet toen reageerde sony erg geirriteerd dus mijn vraag is eigenlijk wie heeft gelijk sony of de persoon met de kapotte ps3 hoor het graag van jullie
Reactie door timfelix op 03-04-2012 17:12
De wettelijk verplichte garantie is in Europa 2 jaar, in Nederland is het zo dat een product "deugdelijk" moet zijn. Er is dus geen enkele regel dat je 5 jaar garantie zou moeten krijgen. Je kan natuurlijk betwisten of een product dat na 3 jaar gebruik kapot gaat ondeugdelijk is, maar aan de andere kant weet de producent natuurlijk niet hoeveel deze gebruikt is. Ik ben bang dat je geen poot hebt om op te staan. Als je echt wat wil doen, vervang hem dan zelf of laat hem door een derde partij vervangen. Offtopic: Een echte gamer heeft een pc en geen overpriced console.
Reactie door freya op 03-04-2012 17:15
Hallo altijdraak, Om te beginnen, je post je 'vragen' in de rubriek 'Discussies' en ze horen natuurlijk thuis in de rubriek 'Vraag & beantwoord'...... Ten tweede, waar heb je gelezen dat er in Europa een garantietermijn van 5 jaar geldt? In Europa geldt de richtlijn (geen wet) van een garantieperiode van 2 jaar. Niet méér en niet minder. Landen (zoals Nederland) kunnen daarvan afwijken als ze regels hanteren die strenger zijn. In Nederland geldt een wettelijke garantietermijn van 1 jaar. Maar daarnaast geldt nog wel dat je recht hebt op een deugdelijk product, zolang als je dat van een product mag verwachten. In de meeste gevallen komt dat dan neer op een grantieperiode die langer is dan 2 jaar. Voor een wasmachine kan dat b.v. wel 5 jaar (of langer) zijn. Voor consumenten elektronica als een PS3 houdt het bij een jaar of 3 wel op.... Leesvoer: [u: Consuwijzer[/u: m.vr.gr. Freya
Reactie door sig442 op 16-04-2012 18:14
Sony valt NIET buiten de wetten, dus ze moeten wel degelijk je compensatie geven en reparatie kosten binnen de juiste tijd (3-5 jaar voor jou PSP meende ik, weet ik niet zeker). Doen ze dit niet, sta je in je recht om in het uiterste een advocaat in te schakelen.
Reactie door ikbenik op 16-04-2012 20:15
Quote: freya schreef op dinsdag 3 apr 2012, 17:15: Ten tweede, waar heb je gelezen dat er in Europa een garantietermijn van 5 jaar geldt? In Europa geldt de richtlijn (geen wet) van een garantieperiode van 2 jaar. Niet méér en niet minder. Landen (zoals Nederland) kunnen daarvan afwijken als ze regels hanteren die strenger zijn. In Nederland geldt een wettelijke garantietermijn van 1 jaar. Maar daarnaast geldt nog wel dat je recht hebt op een deugdelijk product, zolang als je dat van een product mag verwachten. In de meeste gevallen komt dat dan neer op een grantieperiode die langer is dan 2 jaar. Voor een wasmachine kan dat b.v. wel 5 jaar (of langer) zijn. einde Quote Helaas heb je ongelijk. In een andere topic had ik dit al uitvoerig beschreven: De term "wettelijke garantie" is een andere benaming voor conformiteit en niet de garantieperiode. Diverse mensen beweren keihard dat de consument volgens de Europese Richtlijn recht heeft op twee jaar garantie en dat de winkelier de consument misleidt als die maar één jaar garantie verstrekt. Dat is echter niet zo. In de Nederlandse Wetboeken staat: [quote: De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.einde Quote In de Europese richtlijn staat: [quote: Artikel 2 Overeenstemming met de overeenkomst 1. De verkoper is verplicht aan de consument goederen af te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn. [..: Artikel 3 Rechten van de consument 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. [..: Artikel 5 Termijnen 1. De verkoper is aansprakelijk krachtens artikel 3 wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen. Indien voor de uitoefening van de in artikel 3, lid 2, vermelde rechten in de nationale wetgeving een verjaringstermijn geldt, kan die niet verstrijken binnen een periode van twee jaar vanaf de aflevering. [..: Artikel 6 Garanties 1. Elke garantie is juridisch bindend voor degene die haar biedt, volgens de in het garantiebewijs en in de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden. 2. In de garantie: - moet vermeld staan dat de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten heeft en moet duidelijk worden gesteld dat de garantie die rechten onverlet laat; - moeten in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn om van de garantie gebruik te kunnen maken, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant. [..: einde Quote bron: Europese richtlijn: [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:NL:HTML: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:NL:HTML[/url: Over de omzetting van de vervaltermijn van de aansprakelijkheid van de verkopende partij in geval van non-conformiteit: [quote: Artikel 5 lid 1 bepaalt dat de verkoper krachtens artikel 3 aansprakelijk is wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen. Titel 7.1 BW kent geen vaste (verval)termijn bij het verstrijken waarvan de koper geen beroep meer kan doen op de rechtsgevolgen van non-conformiteit. Dit betekent dat ook na meer dan twee jaar kan blijken dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, en de koper zijn in artikel 7:21 BW genoemde rechten kan uitoefenen. Een belangrijke factor daarbij is uiteraard de levensduur van de zaak. Met name bij duurzame consumptiegoederen is de levensduur daarvan veelal langer dan twee jaar. Met het systeem van titel 7.1 BW wordt meer recht gedaan aan de verscheidenheid van zaken, zodat de termijn van twee jaar uit artikel 5 lid 1 niet wordt overgenomen. In artikel 5 lid 1 wordt voorts bepaald dat indien voor de uitoefening van de in artikel 3 lid 2 vermelde rechten in de nationale wetgeving een verjaringstermijn geldt, deze niet korter mag zijn dan twee jaar vanaf de aflevering. De verjaringstermijn ter zake is in titel 7.1 BW geregeld in artikel 23 lid 2. Deze termijn is twee jaar en begint te lopen op het moment dat de consument het gebrek aan de verkoper meldt. Omdat dit moment nimmer eerder valt dan het moment van aflevering, behoeft deze bepaling geen aanpassing. einde Quote bron: Tweede Kamer (Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen): [url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27809-3.html: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27809-3.html[/url: Garantiebepalingen: [quote: Artikel 6, in samenhang met artikel 1 lid 2, onderdelen d. en e., geeft regels voor garanties. Het ziet toe op zowel de leveranciersgarantie, als op de fabrieks- en importeursgarantie, waarbij jegens de koper contractueel een toezegging wordt gedaan betreffende bijzondere eigenschappen van de zaak, en waarbij bij het ontbreken daarvan de verkoper, fabrikant of importeur zich op enigerlei wijze aansprakelijk houdt. Het artikel heeft betrekking op zowel toezeggingen in deze zin die in een garantiebewijs zijn neergelegd, als op zulke toezeggingen in een reclame-uiting. Het is dan deze door bovengenoemde partijen verrichte rechtshandeling die ertoe leidt dat indien de toegezegde eigenschappen ontbreken, zij jegens de koper aansprakelijk zijn. Artikel 6 lid 1 – dat dit ten overvloede bepaalt – is neergelegd in het nieuw voorgestelde artikel 7:6a lid 1 BW. Artikel 6 lid 2 geeft enige regels betreffende de informatie die in een garantie vermeld moet zijn, zoals informatie over de duur en het geografisch toepassingsgebied van de garantie en de vermelding dat de garantie de wettelijke rechten van de consument onverlet laat. Zie artikel 6a lid 2 BW. Ingevolge artikel 6 lid 3 kan de consument verlangen dat de garantie schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager beschikbaar wordt gesteld. Dit is neergelegd in artikel 6a lid 3. Artikel 6 lid 4 wordt niet overgenomen, omdat een vereiste dat de garantie in één of meer officiële talen van de Gemeenschap wordt opgesteld mij voor Nederland nodeloos beperkend voorkomt, zeker bij koop via internet. Artikel 6 lid 5 behoeft geen implementatie. Hierboven is immers aangegeven dat uit de garantie zelf de eventuele aansprakelijkheid van de garant voortvloeit. Dit is niet anders indien een garantie niet aan de voorschriften van de leden 2 tot en met 4 voldoet.einde Quote bron: Tweede Kamer (Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen): [url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27809-3.html: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27809-3.html[/url: De hierboven teksten komen uit de Nederlandse wetboeken , uit de Europese richtlijn en uit de stukken van de Tweede Kamer zelf. Veel mensen denken echter dat met de term "wettelijke garantie" de garantieperiode wordt bedoeld die de verkopende partij wettelijk verplicht is om te verstrekken. Wat niet zo is. In Nederland is niet de regel dat een product "deugdelijk" dient te zijn, maar dat het product aan de koopovereenkomst dient te beantwoorden: dus volgens de koopovereenkomst zijn geleverd en de eigenschappen dient te bezitten welke de koper op grond van die koopovereenkomst had mogen verwachten, met daarbij de uitspraken van de fabrikant en verkopende partij. Staat in de Nederlandse wetboeken en de Europese richtlijn. Die regel van twee jaar heeft geen betrekking op de garantieperiode, maar op de aansprakelijkheid van de verkopende partij als het product volgens de koopovereenkomst zijn geleverd en de eigenschappen dient te bezitten welke de koper op grond van die koopovereenkomst had mogen verwachten, met daarbij de uitspraken van de fabrikant en verkopende partij. Wordt ook wel "wettelijke garantie" genoemd. De Europese richtlijn kent een beperking van die aansprakelijkheid tot twee jaar na aankoop van de verkopende partij voor de non-conformiteit (zie direct hierboven), terwijl de Nederlandse wetgeving die ook kent, behalve voor producten die normaal een langere levensduur hebben van twee jaar. In dat geval kan de koper in geval als het product niet volgens de koopovereenkomst geleverd is of niet de eigenschappen bezit welke de koper op grond van die koopovereenkomst had mogen verwachten, na twee jaar bij de verkopende partij aankloppen.
Reactie door ikbenik op 16-04-2012 20:20
Quote: sig442 schreef op maandag 16 apr 2012, 18:14: Sony valt NIET buiten de wetten, dus ze moeten wel degelijk je compensatie geven en reparatie kosten binnen de juiste tijd (3-5 jaar voor jou PSP meende ik, weet ik niet zeker). Doen ze dit niet, sta je in je recht om in het uiterste een advocaat in te schakelen.einde Quote Dat is alleen het geval als Sony maar één jaar garantie geeft en aangeeft dat de PSP probleemloos 5 jaar mee zou moeten gaan. Als Sony één jaar garantie geeft en voor de rest geen uitspraken doet, komen na één jaar alle kosten voor rekening van de koper als in de koopovereenkomst één jaar garantie staat en de verkopende partij voor de rest ook geen uitspraken gedaan heeft dat de PSP langer probleemloos mee dient te gaan. Dus als die PSP gewoon volgens de koopovereenkomst geleverd is, komen de kosten na één jaar voor rekening van de koper. Dat is geheel volgens de Europese richtlijn en de Nederlandse wetboeken. Dat diverse organisaties aangeven dat zo'n PSP veel langer mee dient te gaan, is niet relevant, omdat die organisaties geen deel uitmaken van de verkopende partij en de fabrikant. Alleen uitspraken van fabrikant en verkopende partij zijn bindend, de rest niet.
Reactie door freya op 16-04-2012 20:41
Quote: ikbenik schreef op maandag 16 apr 2012, 20:15: Quote: freya schreef op dinsdag 3 apr 2012, 17:15: Ten tweede, waar heb je gelezen dat er in Europa een garantietermijn van 5 jaar geldt? In Europa geldt de richtlijn (geen wet) van een garantieperiode van 2 jaar. Niet méér en niet minder. Landen (zoals Nederland) kunnen daarvan afwijken als ze regels hanteren die strenger zijn. In Nederland geldt een wettelijke garantietermijn van 1 jaar. Maar daarnaast geldt nog wel dat je recht hebt op een deugdelijk product, zolang als je dat van een product mag verwachten. In de meeste gevallen komt dat dan neer op een grantieperiode die langer is dan 2 jaar. Voor een wasmachine kan dat b.v. wel 5 jaar (of langer) zijn. einde Quote Helaas heb je ongelijk. einde Quote Volgens mij beschrijf ik op simpele wijze (misschien niet helemaal volledig) wat jij allemaal aanhaalt..... Freya
Reactie door ikbenik op 16-04-2012 21:00
Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 20:41: einde Quote Volgens mij beschrijf ik op simpele wijze (misschien niet helemaal volledig) wat jij allemaal aanhaalt..... Freya einde Quote Alleen zit er een verschil tussen de garantie periode en de conformiteitsbeginsel (ook wel wettelijke garantie genoemd). Wat jij aanhaalt is wat men "wettelijke garantie" noemt. Die heeft geen betrekking op de garantieperiode die door de verkopende partij en fabrikant gegeven wordt, maar op de non-conformiteit. Zoals jij het uitlegt is de verkopende partij verplicht om minimaal twee jaar garantie te verstrekken, terwijl dat helemaal niet zo is. Helaas lezen veel mensen "wettelijke garantie" = de garantieperiode die de verkopende partij wettelijk verplicht is om te geven. Dus als de "wettelijke garantie" in de Europese richtlijn twee jaar is, wilt niet zeggen als de verkopende partij maar één jaar garantie geeft dat die in overtreding is. In de Europese richtlijn staat over de garantie: [quote: Artikel 1 Werkingssfeer en definities [...: e) garantie: elke door een verkoper of producent tegenover de consument zonder bijkomende kosten aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om zich er op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame; [...: Artikel 6 Garanties 1. Elke garantie is juridisch bindend voor degene die haar biedt, volgens de in het garantiebewijs en in de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden. 2. In de garantie: - moet vermeld staan dat de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten heeft en moet duidelijk worden gesteld dat de garantie die rechten onverlet laat; - moeten in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn om van de garantie gebruik te kunnen maken, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant. 3. Op verzoek van de consument moet de garantie schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager beschikbaar worden gesteld. einde Quote Dat staat over de garantie in de Europese richtlijn. Dus als men aangeeft dat volgens de Europese richtlijn de consument recht heeft op twee jaar garantie, kan is die informatie niet juist. Als men spreekt over "wettelijke garantie" dan heeft men het over de conformiteit: oftewel: het product dient volgens de koopovereenkomst te zijn geleverd en de eigenschappen dient te bezitten welke de koper op grond van die koopovereenkomst had mogen verwachten, met daarbij de uitspraken van de fabrikant en verkopende partij. Dus jij moet ook niet de fout maken door de term "wettelijke garantie" te verwarren met de garantieperiode die door de winkelier en fabrikant gegeven wordt. Dat veel juristen en consumentenorganisaties die fout wel maken, wilt nog niet zeggen dat het juist is.
Reactie door freya op 16-04-2012 21:25
Quote: ikbenik schreef op maandag 16 apr 2012, 21:00: .... Zoals jij het uitlegt is de verkopende partij verplicht om minimaal twee jaar garantie te verstrekken, terwijl dat helemaal niet zo is. ....einde Quote Nee, dat schrijf ik helemáál niet...... Ik schrijf dat de Europese regelgeving een garantieperiode van 2 jaar voorschrijft en dat Nederland de Europese regelgeving niet volgt. En dat mag, omdat Nederland regels hanteert die verder gaan dan de Europese regelgeving. We kunnen wel gaan touwtrekken om de juiste benamingen en termen, maar daar heeft de TS niets aan. Waar het om gaat is dat je in Nederland géén recht hebt op 2 jaar garantie, maar gewoon 1 jaar garantie hebt, met daar bovenop 'het recht op een deugdelijk product, zolang als je dat van een product mag verwachten'. En dat houdt in de meeste gevallen in dat je dus ook ná 1 jaar (afhankelijk van het soort product 2, 3, 4, of nog langer) bij je leverancier kunt aankloppen. En of dat nu 'garantieperiode', 'wettelijke garantie' of 'conformiteit' heet, dat zal de koper verder worst wezen. Freya
Reactie door ikbenik op 16-04-2012 21:46
Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 21:25: 'het recht op een deugdelijk product, zolang als je dat van een product mag verwachten'. einde Quote Helaas staat dat niet in de wetgeving. Ik weet ook wel dat Consuwijzer die termen gebruikt. De consument heeft geen recht op een "deugdelijk" product, maar op een product die volgens de koopovereenkomst is. Men vervangt helaas de conform door "deugdelijk", omdat "deugdelijk" totaal iets anders betekent dan "conform". Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 21:25: En of dat nu 'garantieperiode', 'wettelijke garantie' of 'conformiteit' heet, dat zal de koper verder worst wezen.einde Quote Die verwarring heeft de Italiaanse rechter ook gemaakt. Een blunder van de bovenste plank. Met alle respect, maar zoals jij het omschrijft (geen persoonlijke aanval hoor!) denkt de consument: "Ik heb recht op vijf jaar garantie! En aangezien de winkelier maar één jaar garantie geeft, misleid de winkelier mij als consument" Er zijn twee zaken: conform de koopovereenkomst en de garantieperiode. Die twee zaken kun je niet op één grote hoop gooien. Dat schept veel verwarring. Want als je leest: conformiteit = wettelijke garantie = garantieperiode (als je zegt dat het niet uitmaakt hoe het heet) dan brengt dat verwarring en misleiding. Tegen een fiets zeg je ook geen auto. Om het nog mooier te zeggen: Als je een product koopt met één jaar garantie van de fabrikant en één jaar garantie van de winkelier, heb je als consument drie contracten! - de conformiteit met de winkelier - de garantieperiode met de winkelier - de garantieperiode met de fabrikant Het punt is dat veel mensen en ook helaas Consuwijzer dat vereenvoudigen met één begrip, terwijl die zaken juist niet te vereenvoudigen zijn. Daarom omschrijf ik de regels vaak uitgebreid en niet in één zin, omdat het namelijk niet in één zin samen te vatten is.
Reactie door freya op 16-04-2012 22:04
@ikbenik: Ach, dus we moeten maar niet meer naar Consuwijzer luisteren? Consumenten worden dan toch alleen maar verkeerd voorgelicht? En hebben alle consumentenprogramma's en/of organisaties als TrosRadar, Kassa, Consumentenbond, enz. het toch gewoon allemaal bij het verkeerde eind? En ben jij dan de enige die 'gelijk' heeft? Het mag hier zo langzamerhand bekend zijn dat jij niet bepaald objectief bent. Immers, als 'leverancier' heb jij er baat bij dat mensen niet 'luisteren' naar Consuwijzer.... Freya
Reactie door ikbenik op 16-04-2012 22:35
Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 22:04: @ikbenik: Ach, dus we moeten maar niet meer naar Consuwijzer luisteren? einde Quote Op de teksten van consuwijzer mogen en kunnen geen rechten aan ontleent worden. Voor de juistheid van de teksten wordt doorverwezen naar de wetboeken. Op Consuwijzer wordt op een eenvoudige manier, waarbij de teksten zijn vereenvoudigd, uitgelegd waar het over gaat. Vergeet niet: Consuwijzer is geen wetgeving! Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 22:04: En hebben alle consumentenprogramma's en/of organisaties als TrosRadar, Kassa, Consumentenbond, enz. het toch gewoon allemaal bij het verkeerde eind? einde Quote Klopt ook. Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 22:04: En ben jij dan de enige die 'gelijk' heeft?einde Quote Nee hoor. De lettertjes van de wetboeken, de Europese richtlijn en de publicaties van de Tweede Kamer hebben gelijk. Ook de juristen, rechters, consumentenorganisaties en Consuwijzer dienen zich daaraan te houden. Quote: freya schreef op maandag 16 apr 2012, 22:04: Het mag hier zo langzamerhand bekend zijn dat jij niet bepaald objectief bent. Immers, als 'leverancier' heb jij er baat bij dat mensen niet 'luisteren' naar Consuwijzer.... einde Quote Mensen ontlenen op de teksten van Consuwijzer rechten, en dat kan niet. Dus moet men dat ook niet doen. Simpel zat. Voor de juistheid van de teksten: - wetboeken (wetboek-online) - Europese richtlijn - Publicaties van de Tweede Kamer. Dat zijn de enige bronnen waar de teksten juist zijn. En als je opgelet had, had je kunnen zien dat ik alleen naar die zaken verwijs. Als ik bijvoorbeeld een wetsartikel niet helemaal begrijp, ga ik echt niet naar Consuwijzer, maar naar de betreffende publicatie van de Tweede Kamer. Dat Radar, De Consumentenbond anders spreken is logisch: Radar voor de kijkcijfers en De Consumentenbond voor de leden. Beide schoppen alleen maar tegen de schenen van de ondernemer. De consumentenbond is van mening dat de garantieperiodes moeten verdwijnen en zijn van mening dat die vervangen moeten worden door de verwachte levensduur. De consumentenbond is ook van mening dat met "wettelijke garantie" de garantieperiode bedoeld wordt. Helemaal fout. Ik heb echt de betreffende wetsartikelen aangehaald, met de betreffende regels uit de Europese richtlijn, met daarbij uitspraken van de Tweede Kamer. Dat die anders zijn dan wat de Consumentenbond, Radar en Consuwijzer roeptoeteren, moet je mij niet verwijten dat ik de mensen misleid!
Reactie door freya op 17-04-2012 10:43
@ikbenik: Laten we het er dan maar op houden dat de juristen die ervoor gezorgd hebben dat op Consuwijzer de Nederlandse wetgeving in 'begrijpelijk Nederlands' is komen te staan, het allemaal maar verkeerd hebben begrepen en dat de ondernemer 'ikbenik' het allemaal veel beter begrijpt..... En voor het geval je het nog niet wist, De Kassa website is een website voor consumenten en niet voor ondernemers. Als jij, als ondernemer, vindt dat de wetgeving verkeerd wordt uitgelegd, dan zoek je maar een forum voor ondernemers en kijk je of je daar medestanders kunt vinden voor jouw zienswijze. Daar bereik je voor 'jouw branche' méér mee dan hier op een consumentenforum jouw zienswijze aan iedereen op te dringen, toch? Freya
Reactie door ikbenik op 17-04-2012 11:02
Waarom is het toch altijd dat als diverse mensen beweren dat "wettelijke garantie" = de garantieperiode, dat dan de mensen die dan aangeven dat het niet zo is altijd de mond worden gesnoerd? Waarom is het toch altijd dat op de teksten van consuwijzer rechten ontleent worden, terwijl dat helemaal niet kan? Steeds lees je dat volgens de Europese richtlijn de winkelier minimaal twee jaar garantie moet geven en dat de winkelier volgens de Nederlandse wetgeving de winkelier een garantieperiode moet verstrekken welke gelijk is aan de verwachte of gemiddelde levensduur. Ieder ander die ander spreekt wordt gezegd: "Bek dicht!" Ook wordt steeds beweerd dat een product gedurende de verwachte of gemiddelde levensduur probleemloos moet funtioneren, deugdelijk moet zijn, terwijl volgens de Nederlandse wetgeving het product ook voor een langere periode aan de koopovereenkomst dien te beantwoorden. Rare wereld. [quote: Daar bereik je voor 'jouw branche' méér mee dan hier op een consumentenforum jouw zienswijze aan iedereen op te dringen, toch?einde Quote Mijn denkwijze? Doe even normaal zeg! Het staat gewoon letterlijk in de wetboeken, Europese richtlijn en de stukken van de Tweede Kamer! Dus jij beweerd keihard dat de wetboeken, de richtlijn en de stukken van de Tweede Kamer liegen! Zeer gewaagd! Ik weet niet of jij het doorhebt, maar ook Consuwijzer, Kassa, Radar dienen aan die regels te houden. Doen ze dat niet, dan zal ik mijn mond niet houden. [quote: Consuwijzer de Nederlandse wetgeving in 'begrijpelijk Nederlands' is komen te staan, het allemaal maar verkeerd hebben begrepen en dat de ondernemer 'ikbenik' het allemaal veel beter begrijpt.....einde Quote Ik heb je al diverse keren de letterlijke tekst gegeven van de richtlijn, de wetboeken en de stukken van de Tweede Kamer. Als jij vindt dat die anders zijn dan Consuwijzer, dan klopt de tekst van Consuwijzer niet! En nee, ik zwijg niet.
Reactie door freya op 17-04-2012 11:54
Quote: ikbenik schreef op dinsdag 17 apr 2012, 11:02: .... Ik heb je al diverse keren de letterlijke tekst gegeven van de richtlijn, de wetboeken en de stukken van de Tweede Kamer. Als jij vindt dat die anders zijn dan Consuwijzer, dan klopt de tekst van Consuwijzer niet! ....einde Quote Nu moet je de boel niet gaan omdraaien. Ik ben niet degene die vindt dat Consuwijzer de zaken verkeerd voorstelt, maar jij bent degene die keer op keer stelt dat Consuwijzer het bij het verkeerde eind heeft.... Freya
Reactie door ikbenik op 17-04-2012 12:27
Quote: freya schreef op dinsdag 17 apr 2012, 11:54: Quote: ikbenik schreef op dinsdag 17 apr 2012, 11:02: .... Ik heb je al diverse keren de letterlijke tekst gegeven van de richtlijn, de wetboeken en de stukken van de Tweede Kamer. Als jij vindt dat die anders zijn dan Consuwijzer, dan klopt de tekst van Consuwijzer niet! ....einde Quote Nu moet je de boel niet gaan omdraaien. Ik ben niet degene die vindt dat Consuwijzer de zaken verkeerd voorstelt, maar jij bent degene die keer op keer stelt dat Consuwijzer het bij het verkeerde eind heeft.... Freya einde Quote Ik heb ook aangegeven waarom, met teksten van de wetboek zelf, met de teksten van de richtlijn en met teksten van de Tweede Kamer. Ook heb ik aangegeven waarom dat op de teksten van consuwijzer geen rechten ontleent mogen en kunnen worden, dan moeten mensen en ook juristen aan die teksten geen rechten ontlenen. Ik zie helaas dat veel juristen de teksten van consuwijzer letterlijk overnemen en daar rechten aan ontlenen. Dat kan en mag niet. Ook heb ik aangegeven dat een product gedurende de langere periode niet "deugdelijk" moet zijn ,maar aan de koopovereenkomst beantwoorden (letterlijke tekst uit het wetboek), dan moeten mensen en ook juristen niet aangeven dat een product gedurende de langere periode niet kapot mag gaan (dat is de betekenis van "deugdelijk". Moet je mij niet gaan verwijten dat ik de mensen op het verkeerde been breng. Een ander punt: Er is een verschil tussen de "wettelijke garantie" en de garantieperiode die door de winkelier verstrekt wordt. Met "wettelijke garantie" wordt de conformiteitsbeginsel bedoeld en niet de garantieperiode. Als nu veel juristen en consumentenorganisaties keihard beweren dat de term "wettelijke garantie" slaat op de garantieperiode die door de verkopende partij verstrekt wordt, moet je mij niet gaan verwijten dat ik de mensen op het verkeerde been breng. De enige plaats waar de teksten juist zijn en daar ook rechten aan ontleent mogen worden is toch de richtlijn zelf, de wetboeken en de publicaties van de Tweede Kamer. Die teksten zijn juist. Dat veel mensen de termen "wettelijke garantie", conformiteit en garantieperiode op één grote hoop gooien, wilt nog niet zeggen dat het ook juist is. Dat is het dus niet. En als jij aangeeft dat je dat wel mag doen, ben jij wel degene die de mensen op het verkeerde been zet. Ik heb steeds met teksten van de wetboeken zelf, de richtlijn zelf en met publicaties van de Tweede Kamer aangegeven als een bepaalde tekst op Consuwijzer of van een consumentenorganisatie niet klopt. Moet je mij echt niet verwijten dat ik de mensen op het verkeerde been zet. Dat doe ik dus niet. Het is niet mijn visie van de teksten, maar puur wat de wetboeken, de richtlijn en de Tweede Kamer beschrijft.
Reactie door tot15karakters op 17-04-2012 17:22
Als er langer dan 2 verplichte jaren garantie word gegeven zoals een bekend witgoed merk wasmachines met 4 of 5 jaren aanbied blijkt het alleen maar op verborgen gebreken en fabrieksfouten te gaan. Snelle slijtage dus niet en dat komt helaas ondanks de 5 jaren garantie die mijn buren dachten te hebben toch ook vaak voor. Dit bekende merk Wasmachine met 4 letters is dus broodje aap en ze hebben ondanks de garantie toch maar na 3¾ jaar een echte Siemens gekocht. Slechts 2 jaren maar dan wel echte garantie. Wel weet ik dat Sony in sommige landen 5 jaren garantie aanbied maar dan moet je bij defecten ook daar melden want anders ga je ook terug naar de 2 jaren verplichte garantie van de fabriek. Dus 5 jaren is niet altijd volledige garantie wat ze soms wel suggereren.
Reactie door ikbenik op 17-04-2012 18:52
Quote: tot15karakters schreef op dinsdag 17 apr 2012, 17:22: Als er langer dan 2 verplichte jaren garantie word gegeven zoals een bekend witgoed merk wasmachines met 4 of 5 jaren aanbied blijkt het alleen maar op verborgen gebreken en fabrieksfouten te gaan. Snelle slijtage dus niet en dat komt helaas ondanks de 5 jaren garantie die mijn buren dachten te hebben toch ook vaak voor.einde Quote Dat is precies wat garantie inhoud. Trouwens, 2 verplichte jaren garantie bestaat niet. Dus als een winkel of fabrikant één jaar garantie geeft, zijn ze niet in overtreding en doen ze ook niet aan misleiding.
Reactie door tot15karakters op 18-04-2012 15:28
U heeft recht op de opgegeven garantie wereldwijd tenzij het land van verkoop betere heeft. Dus 1 of ½ jaar garantie mag maar in NL geld de Europese wetten dus 2 jaren!
Reactie door ikbenik op 18-04-2012 15:35
Quote: tot15karakters schreef op woensdag 18 apr 2012, 15:28: U heeft recht op de opgegeven garantie wereldwijd tenzij het land van verkoop betere heeft. Dus 1 of ½ jaar garantie mag maar in NL geld de Europese wetten dus 2 jaren! einde Quote Dat is niet waar. Er bestaat geen Europese wet die verplicht dat de verkopende partij of fabrikant minimaal twee jaar garantie moet geven. Weer zo'n persoon die garantie en "wettelijke garantie" door elkaar haalt. Wanneer stopt dat onzin? Nogmaals: Die twee jaar in de Europese richtlijn heeft betrekking op de aansprakelijkheid als het product niet volgens de koopovereenkomst geleverd is of niet de eigenschappen bezit welke het product op grond van de koopovereenkomst had moeten bezitten. Dat heet de conformiteitsbeginsel en wordt ook wel "wettelijke garantie" genoemd. De garantieperiode is een periode die zelf door de verkopende partij en fabrikant bepaald, waarbij ook de condities waartegen garantie verstrekt wordt en de rechten die men de koper toekent door de fabrikant en winkelier zelf worden bepaald. Hoe duidelijker moet ik het schrijven? En de degene die steeds beweren dat volgens de Europese richtlijn de verkopende partij verplicht is om minimaal twee jaar garantie te verstekken, graag een bron waaruit dat blijkt en wel ook waar het in die richtlijn zelf staat. Dat een jurist of organisatie dergelijke beweringen doet, is niet relevant. Wedden dat er niemand met dat bewijs komt?
Reactie door daanrolff op 07-11-2012 09:35
Het zijn inderdaad rotzakken, heb hetzelfde garantie probleem gehad. Toen ben ik op [url=www.playstation3reparatie.com: Playstation 3 Reparatie Kit[/url: terecht gekomen en die heeft mij super geholpen en voor weinig geld, aanrader dus!

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!